Fondfakta

Startår 1984

Startkurs (SEK) 10,00

Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index

Morningstar Rating (3 år) QQQ

Fondbolag SEB Investment Management AB Fonden följer "Svensk kod för fondbolag".

Utdelning

Fonden är inte utdelande.

Kostnader

Förvaltningsavgift (%) 1,30

Insättningsavgift (%) Ingen

Uttagsavgift (%) Ingen

Högsta förvaltningsavgift enligt

fondbestämmelserna (%) 1,30

Förvaltare

Förvaltare Caroline Forsberg

Arbetat i branschen 21 år

FONDENS RISKPROFIL

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel är riskexponerade mot i huvudsak den svenska aktiemarknaden och således mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Eftersom fonden har möjlighet att placera medel utanför Sverige kan den i viss mån påverkas av ändrade valutakurser (valutarisk).

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde sjönk under perioden med -5,9 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning sjönk med -3,7 procent.

Marknadens utveckling

Stockholmsbörsen föll under första halvåret 2016 där småbolagen såg en starkare utveckling jämfört med de stora bolagen. Första halvåret präglades av en alltjämt svag global tillväxttakt med en kinesisk ekonomi som fortsatte att mattas av. Samtidigt sågs vissa ljusglimtar från Europa om bättre tillväxt med Tyskland som draglok. Den amerikanska centralbanken var avvaktande och inväntade tydliga tecken på att den ekonomiska utvecklingen i landet förbättras innan fortsatta gradvisa räntehöjningar. Oljepriset Brent föll i början av året till under 30 USD per fat men återhämtade sig snabbt för att i slutet av perioden handlas omkring 50 USD per fat, något som gav en välbehövlig respit för många pressade EM-länder. Osäkerhet kring utfallet i den brittiska folkomröstningen om huruvida man avser utträda ur EU eller inte (”Brexit”) påverkade under våren börssentimentet negativt. När det stod klart att Brexit-sidan oväntat vunnit i Storbritanniens referendum den 23 juni orsakade det några av de kraftigaste dagliga börsrasen någonsin världen över. En viss återhämtning sågs emellertid under månadens sista dagar.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex.

De innehav som bidrog mest positivt till fondens relativa utveckling under perioden var Skanska, NCC/Bonava och Castellum. Största negativa bidragsgivare var innehaven i Unibet, Autoliv och Swedish Orphan Biovitrum.

Under perioden fortsatte fonden att investera i vad vi bedömer vara kvalitetsbolag med god vinsttillväxtpotential. Detta ledde bland annat till att investeringar gjorts i Assa Abloy, Hexagon och Husqvarna. Dessutom ökades exponeringen mot småbolag genom ett flertal selektiva investeringar i mindre bolag såsom Thule, Attendo, Bravida och Scandi Standard men även i en handfull laxodlingsbolag;

Bakkafrost, Austevoll Seafood och Leroy Seafood. Största nettoförsäljningarna under perioden gjordes i Telia, Swedish Match, Ericsson och AstraZeneca och största nettoköpen i Hexagon, Assa Abloy och Bravida.

Framtida strategi

Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge en bättre avkastning över tid.

Mål och placeringsinriktning

SEB Sverigefond har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera framför allt i medelstora och stora bolag med fokus på Sverige.

Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent av fondens medel i övriga nordiska länder. Vi har som målsättning att identifiera och investera i bolag med god lönsamhet och som vi bedömer har en inte alltför hög värdering i förhållande till dess intjäning, utdelning och kassaflöde. Vi undviker att investera i de allra minsta bolagen med begränsad omsättning på börsen. Fondens möjligheter att i sina placeringar avvika från marknaden i en större omfattning kan försvåras i de fall antal bolag och likviditeten i den aktuella marknaden är begränsad. Vi jämför fondens utveckling med SIX Portfolio Return Index, ett återinvesterande svenskt aktieindex. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

* Denna möjlighet har utnyttjats.

Ändrade skatteregler

På grund av ändrade skatteregler för svenska fonder samt utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om vilken källskatt som tas ut i olika länder när svenska fonder får utdelning på utländska aktier.

Detta medför att:

- vissa länder kommer att innehålla mer skatt än tidigare på utdelningar.

- andra länder kan komma att innehålla mindre skatt än tidigare på utdelningar.

- för länder där skatten sätts ned direkt när utdelningen betalas, redovisas detta i fonden när rätten till utdelning uppstår.

- för länder där fonden måste ansöka om återbetalning av innehållen källskatt (restitution) på utdelning redovisas detta när eventuella restitutioner erhålls.

Det som nämnts ovan gäller från och med 2014, men det går inte utesluta att skattesituationen kan komma att ändras även bakåt i tiden för vissa länder. Ändringarna kan leda till såväl ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt för fonder med utländska aktieinnehav.

146

Andelsvärdets utveckling

2011 2012 2013 2014 2015 2016

80 100 120 140 160

Fonden Jämförelseindex

Fondens risk - Aktiefond hög risk

Fondens standardavvikelse (%)* 12,9

Jämförelseindexets standardavvikelse (%)* 14,2

Tracking error (%) 2,7

Active Share (%)** 52,1

* Beräknas på 24 månader.

** Active share anger hur stor del av fondens innehav som avviker från sitt jämförelseindex.

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Lägre risk Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Utveckling 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Fondförmögenhet (Mkr) 13237,8 14468,1 15263,2 14520,5 11944,1 11159,1 13716,9 11603,4 7665,9 14177,4

Andelsvärde (kr) 15,9 16,9 15,8 13,4 10,6 9,6 11,6 9,6 6,7 11,6

Antalet utestående andelar (1000-tal) 834296 858490 967783 1083805 1121583 1162185 1182686 1208155 1140790 1227183

Kursutveckling (%)* -5,9 6,9 17,7 25,8 15,4 -15,4 23,7 52,9 -39,1 -3,2

Jämförelseindex inkl. utd. (%) -3,7 10,5 15,9 28,0 16,7 -13,6 26,9 53,3 -39,1 -2,6

Utdelning kr/andel - - - - 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4

* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall.

Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 5år

Fonden 4,3 8,1

Jämförelseindex inkl. utd. 6,1 9,9

Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 5år

Fonden 4,3 8,1

Jämförelseindex inkl. utd. 6,1 9,9

De tio största positionerna

Finansiella instrument Andel (%)

Swedbank AB 8,5

Hennes & Mauritz AB 7,7

Atlas Copco AB 6,0

Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,8

Svenska Cellulosa AB SCA 4,4

Autoliv Inc 4,2

Hexagon AB 3,6

Assa Abloy AB 3,4

Skanska AB 3,3

Castellum AB 2,8

Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Matchat värde av active share baseras på mätningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. En omatchad beräkning ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. 20150901 fick fonden ny förvaltare. 20130301 upphörde fonden att lämna utdelning på grund av ändrad skattelagstiftning, även möjligheten att ta ut insättningsavgift vid köp av andelar togs bort samma datum. 20130129 fick fonden ny förvaltare. Fonden fick nytt jfrindex fr o m 20070701. Tidigare jfrindex: SIX60 Caped Index. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela den fasta förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna.

SEB Sverigefond 2016-06-30

forts...

FONDFÖRMÖGENHET 2016-06-30

Finansiella instrument Antal/Nom Dagsvärde Fördel-1000 1 000 SEK ning (%) ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES

Aktier m.m

Finans 27,7

Avanza Bank Holding AB 284 050 91 748 0,7

Castellum AB 3 037 400 364 184 2,8

Diös 1 422 760 85 366 0,6

Hufvudstaden AB 1 233 670 162 968 1,2

Investor AB 1 037 500 290 753 2,2

Kinnevik AB 1 197 700 239 540 1,8

Kungsleden AB 1 338 044 73 258 0,6

Nordea Bank AB 4 709 800 333 925 2,5

Skandinaviska Enskilda Banken AB 10 458 942 762 980 5,8

Swedbank AB 6 387 600 1 122 301 8,5

Svenska Handelsbanken AB 639 200 65 071 0,5

Wihlborgs Fastigheter AB 422 800 72 806 0,5

Hälsovård 4,5

Attendo AB 2 377 400 194 947 1,5

Novo Nordisk A/S 255 500 115 757 0,9

Swedish Orphan Biovitrum AB 2 714 723 279 074 2,1

Industri 28,6

Assa Abloy AB 2 616 600 450 317 3,4

Atlas Copco AB 3 660 200 795 361 6,0

Bravida Holding AB 3 803 400 192 072 1,5

DSV A/S 598 500 212 171 1,6

Eltel AB 1 291 900 117 886 0,9

Indutrade AB 1 048 200 174 106 1,3

Intrum Justitia AB 1 352 057 355 861 2,7

NCC AB 953 400 185 913 1,4

Securitas AB 2 257 200 291 856 2,2

Skanska AB 2 514 800 441 096 3,3

Tomra Systems ASA 1 923 100 172 811 1,3

Volvo AB 2 218 800 184 160 1,4

Ångpanneföreningen 1 481 300 207 752 1,6

Informationsteknologi 5,8

Atea ASA 911 600 73 610 0,6

Hexagon AB 1 555 600 475 858 3,6

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3 298 430 212 089 1,6

Konsument - Dagligköpsvaror 8,9

Austevoll Seafood ASA 734 000 51 837 0,4

Bakkafrost P/F 128 700 40 996 0,3

ICA Gruppen AB 1 168 100 329 054 2,5

Leroy Seafood Group ASA 36 300 14 444 0,1

Marine Harvest ASA 380 100 53 688 0,4

Salmar ASA 102 000 25 520 0,2

Scandi Standard AB 1 140 100 68 691 0,5

Svenska Cellulosa AB SCA 2 186 100 588 061 4,4

Konsument - Sällanköpsvaror 20,7

Autoliv Inc 617 200 555 789 4,2

Betsson AB 912 200 63 945 0,5

Finansiella instrument Antal/Nom Dagsvärde Fördel-1000 1 000 SEK ning (%)

Bonava AB 964 200 98 348 0,7

Byggmax Group AB 875 400 56 244 0,4

Evolution Gaming Group AB 112 300 28 468 0,2

Hennes & Mauritz AB 4 115 950 1 014 582 7,7

Husqvarna AB 3 819 700 238 922 1,8

Kambi Group PLC 321 200 39 347 0,3

Modern Times Group MTG AB 719 900 160 250 1,2

Pandora A/S 61 600 70 687 0,5

Thule Group AB 1 591 300 191 354 1,4

Unibet Group PLC 2 862 100 221 240 1,7

Summa Aktier m.m 12 709 065 96,0

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES

Investeringsfonder/utländska fondföretag 1,6

XACT Svenska Smabolag UCITS ETF 1 794 900 208 837 1,6 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT

Investeringsfonder/utländska fondföretag 1,2

SEB Sverigefond Småbolag 4 088 818 164 480 1,2

Summa Finansiella Instrument 13 082 381 98,8

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,2

Likvida Medel 157 898 1,2

Övriga tillgångar och skulder netto -2 522 0,0

FONDFÖRMÖGENHET 13 237 757 100,0

VALUTAEXPONERING (%)

SEK 93,6 NOK 3,3 DKK 3,0

EXPONERINGAR GENOM OLIKA TYPER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR MOT ETT OCH SAMMA FÖRETAG ELLER MOT FÖRETAG I EN OCH SAMMA FÖRETAGSGRUPP.

Emittent %

Skandinaviska Enskilda Banken

AB 7,0

148

Fondfakta

Startår 1987

Startkurs (SEK) 10,00

Jämförelseindex Carnegie SmallCap Sweden Return Index

Morningstar Rating (3 år) QQQ

Fondbolag SEB Investment Management AB Fonden följer "Svensk kod för fondbolag".

Utdelning

Fonden har en utdelande respektive två icke utdelande andelsklasser.

Kostnader

Förvaltningsavgift, andelsklass A (%) 1,50 Förvaltningsavgift, andelsklass B (%) 1,50 Förvaltningsavgift, andelsklass C (%) 0,75

Insättningsavgift (%) Ingen

Arbetat i branschen 20 år

FONDENS RISKPROFIL

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fondens placeringsinriktning innebär att dess medel är riskexponerade mot i huvudsak den svenska aktiemarknaden och således mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Fondens fokusering på små och medelstora bolag innebär att risken i huvudsak blir koncentrerad till detta segment av marknaden. Investeringar i små och medelstora företag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag.

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde sjönk svagt under perioden med -0,03 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning sjönk med -0,5 procent.

Marknadens utveckling

Börsen hade en något negativ utveckling under första halvåret av 2016 och vi såg stora kursrörelser. Den brittiska folkomröstningens nej till EU ökade både den europeiska politiska osäkerheten och oron avseende den ekonomiska återhämtningen. Flertalet av världens centralbanker gör allt de kan för att få fart på inflationen genom okonventionella metoder som negativa räntor och tillgångsköp. Möjligen lyckas de men vilka negativa sidoeffekter som uppstår när centralbankerna slåss om att ha den mest expansiva penningpolitiken är långtifrån klarlagt. Små och medelstora bolag utvecklades något bättre än stora bolag under det första halvåret. De sektorer som hade bäst utveckling var olja & gas, konsumentvaror och industri medan teknik, konsumenttjänster och telekom var de sektorer som utvecklades svagast. En återhämtning i oljepriset gynnade olja och gasbolagen som rekylerade upp från låga nivåer.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades något bättre än sitt jämförelseindex. De positioner som bidrog mest positivt till fondens relativa utfall var en övervikt i B&B Tools samt att fonden inte hade något innehav i Fingerprint Cards som hade en svag utveckling under första halvåret av 2016 till följd av ökad konkurrens och ifrågasättande av hur uthålligt bolagets lönsamhet är. De innehav som påverkade den relativa utvecklingen mest negativt var undervikten i Meda vars aktie steg med drygt 70 procent sedan Mylan lade ett bud på bolaget under första kvartalet samt att fonden inte äger aktier i Lundin Petroleum vars aktie utvecklades starkt i takt med förbättrat oljepris.

Större köp gjordes i teknikkonsulten Sweco, norska Tomra Systems som bland annat gör pantmaskiner för återanvändning av plastflaskor och aluminiumburkar samt i elektronikbolaget Malmbergs Elektriska. Större försäljningar skedde i säkerhetsföretaget Securitas, investmentbolaget Latour samt i fastighetsbolaget Castellum.

Framtida strategi

Den politiska osäkerheten ökade i Europa som en följd av det brittiska folkets beslut att lämna EU. Även de nordiska tillväxtutsikterna har därmed dämpats något samtidigt som riskpremien ökat. Höstens amerikanska presidentval riskerar också att öka populismen med potentiellt negativa effekter för frihandel och global tillväxt. I ett längre perspektiv ser vi ändå ett rimligt värderingsstöd för nordiska aktier, både med hänsyn till de alltjämt låga räntorna samt bolagens starka balansräkningar. Vår långsiktiga strategi är att fortsätta äga aktier i vad vi bedömer vara rimligt värderade bolag med såväl sunda balansräkningar som förmåga att på egna meriter leverera god riskjusterad avkastning i en föränderlig omvärld.

Mål och placeringsinriktning

SEB Sverigefond Småbolag har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera främst i små eller medelstora bolag i Sverige som vid placeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fonden har möjlighet att investera upp till tio procent av fondens värde i bolag från övriga nordiska länder. Vi lägger stor vikt vid den fundamentala analysen och att träffa bolagen vi investerar i såväl före investeringen som under tiden vi har en investering. Vi undviker oprövade affärsmodeller och försöker identifiera högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner som vi bedömer har en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fondens möjligheter att i sina placeringar avvika från marknaden i en större omfattning kan försvåras i de fall antal bolag och likviditeten i den aktuella marknaden är begränsad. Fonden har i normalfallet en högre marknadsrisk än jämförelseindex och förväntas utvecklas starkare vid en uppåtgående aktiemarknad och svagare vid en nedåtgående aktiemarknad. Vi jämför fondens utveckling med Carnegie Small Cap Net Return Index, ett återinvesterande index som innehåller svenska småbolagsaktier. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

* Denna möjlighet har utnyttjats.

Ändrade skatteregler

På grund av ändrade skatteregler för svenska fonder samt utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om vilken källskatt som tas ut i olika länder när svenska fonder får utdelning på utländska aktier.

Detta medför att:

- vissa länder kommer att innehålla mer skatt än tidigare på utdelningar.

- andra länder kan komma att innehålla mindre skatt än tidigare på utdelningar.

- för länder där skatten sätts ned direkt när utdelningen betalas, redovisas detta i fonden när rätten till utdelning uppstår.

- för länder där fonden måste ansöka om återbetalning av innehållen källskatt (restitution) på utdelning redovisas detta när eventuella restitutioner erhålls.

Det som nämnts ovan gäller från och med 2014, men det går inte utesluta att skattesituationen kan komma att ändras även bakåt i tiden för vissa länder. Ändringarna kan leda till såväl ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt för fonder med utländska aktieinnehav.

In document University of Groningen Development of chemical tools for imaging RNA and studying RNA and protein interactions Zhang, Tiancai (Page 9-17)