''Erkekligine o kadar hayran ki ve bunu ka arm ilgisiyle o kadar iist iiste bindi,111.i§ ki, bunun W§mda bir a§k ihtimalinden korkuyor hence. ··

le dufii,nmek

deme-si ger<;ekten tuhafm1§ ... "

''Bir daha da a<;mad1tr1 bu konuyu. Ge<;en yil festival-de bir fil111e gitmi§tik. E§cinsel bir a§k hikayesi.

<;ili-§mda biraz konu§mak istemi§tim. Ne dese begenirsin?'' ''H hald er e

hi

<; sevme )111 1 ttu e1t11§trr. cl"m

f"ln-.

d m" . ''

irem yine boynuma atlayip opmii§tii beni. ''Ne sor-sam bilir benim can11n sevgili1n," demi§ti. Rahats1z ol-mu§ti1111 o opuc·· en. Giinseli Hanrm'm, Meral'in ve kii<;iik ablarun Sedat'1 sokaklarda sili§tJ.r1p opmesi gel-mi§ti akl11r1a. 0 kadar <;ok opiilmenin nasil bir duygu oldugunu bil111iyord111n. eannem sa<;larlffil o~ard1 genellikle. 0 da okulda ba§aril1 oldugumda.

Sedat evlenmeye karar verdigimizi duyar duymaz donmii§tii Edinburgh'dan. Bu kadar aceleye geti1·1r1emi-ze boz11l1nu§tU biraz.

Diigiin

falan istememi§ti irem,

110

''Belediyeye gide · , imzalar1 atJ.p al111·1," demi§ti. En giizeli boyle olmas1ydi. Torenlerden hep nefret

etmi§im-dir

zaten. Benit11 §ahidim Adnan, irem'in §ahidi de tey-zesinin kiz1 Ebru olrriu§ttl. Belediye binasmda yarn11 saat kaldik. <;ikarken evlilik ciizdaruru bana verdi irem. ''Su-nu c;antana koysana kocac1gnn, ben kaybederim," dedi.

Adnan'la Ebru, kocac1gun demesine c;ok giilmii§lerdi.

Zaten irem de ·· iinsiin diye oyle de1ni§ti. a benim ho§1.J 11.1a gitti. <;ok sevdim bana oyle det11esini.

Nikahtan sonra yemege gitmi§tik hep birlikte. Nikah

§ahitlerimiz, Sedat ve irem'in teyzesi, hepsi o kadar.

B~-ka ·

seyi <;agnt11a,111§tl irem. ''Ben kizlarla bir yemege giderim sonra," demi§ti. Benitr1 Adnan'dan ba§ka c;agrra-cak kitnsem yoktu zaten. eannem, dedemi brrakip gelememi§ti ara'dan. ''Bakic1dan rica etsem gece de kahr a,na beni go1·t11eyince huysuzlaruyor deden. Su bile i<;miyor. Artik beni111 dt§unda kicnseyi tanllillyor zaten."

Telefonun diger ucunda derin bir sessizlik olmu§tU. Son-ra da aglamaya ba§lam1§tl anneannem. ''Seni damathk-larla goremeyecegirn, gelitti1r1in a opemeyecegim, ne bitmek bilmez c;ilem va1·1111§." ic;ini c;eke c;eke aglarm§-tJ..

Babacig,.n

deyip luc; yor,

annecigi.n

deyip i<; gec;iri-yor, deden

boyle

olmasaydi deyip gozya§1 dokmeye de-va1r1 ediyordu. Onlarm gelemeyecek olrriasma c;ok iiziil-mii§tii.1n ama karar:i1r11z1 vermi§tik bir kere. Birlikte ya§1-yorduk zaten. ''Bir imza hic;bir §eyi degi§ti, meyecek,"

demi§ti irem, ''atahm gitsin."

''Su

nikah

fash bitsin, sonra mutlaka ellerinizi op-meye ara'ya gelecegiz," demi~tit11 anneanneme.

ara'ya

ilk

gidi~i111izin dedet11in cenazesi nedeniyle olacagmi dii§iineme7-di 111 o s1rada.

Evlenmeye karar verdi-· ·zde ...

Ger<;egi soylemek gerekirse, irem, ''Evlene · artik,"

dediginde zaten bir · e ya§1yorduk. irem'm evinde.

im-111

zalan a ti 1ktan sonra, ayru evde ottirrnaya devam e · . a iic; ki§i olarak. Edinburgh'dan gelen Sedat da o kii-c;iiciik evde biz" e ya§a1naya ba§latru§tl. ''Otelde falan kalamam. Ev de ac;amam §imdilik. istanbul' a yeniden adapte olana kadar y z ya§ayama1t1," demi~ti. ''Siz bana bir anahtar verin, gerisine kar1§maym, varl1g1tru his-sc::t111eyeceksiniz bile."

0 gece uyumadan i§aretpa1111aginm ucunu yastlgma siirtiip, ''Suraya yaz1yorum, alu aydan once gitmez bu,"

demi§ti irem. Giilmii§tii sonra. '' a bize de bu yala.§1r-di. Evlenir evlenmez c;ocuk yapmay1 ba§ardik. Hem de biiyiimeyen cinsinden. Olene kadar ergen." Sanhp opii§-mii§tiik. Ses c;1karmadan sevi§mi§tik sonra. Nefesimin sikla§tlgi bir anda, ''S§§t, c;ocuk duyacak," deyip agz1m1 kapatru§tl irem.

i§te Mert Giiriz, o evde iic;iimiiziin birlilcte ya§adig1 giinlerde dogdu.

Tam on ytl once.

Bizier heniiz yit·1r1ili ya§lanrmzm ortalanndayken.

Sarap ic;iyorduk o gece. Daha dogrusu irem'le Sedat ic;iyor, hen de ic;er gibi yap1yordum. Soz doniip dola§ip irem'in staj yaptlgi §irkete gelmi§ti.

Beyaz yakalilar

ta-n amas1 hayatlm12a yeni yeni giriyordu. Bir siirii olay anlatm1§tl irem. Kiskanc;hl<lar, arkadan i§ c;evir111eler, de-dikodular ...

''Hie;

dogru diizgiln bir olay yok mu bu diin-yada?'' demi§tim.

''Bu anlattiklanm kimseye batm1yor

ki.

Herkes ga-yet dogal ya§iyor bunlan. Her sabah biiyiik bir ic;tenlikle sanhyorlar birbirlerine. Hani iki giinliik Polonezkoy kamp1 vardi ya, oradaki eglenceyi g61111enizi isterdim.

Tuhaf olan da bu zaten. Birbirlerini gerc;ekten seviyorlar.

a o sevgi, bir saniye sonra kuyu kazmaya donebiliyor.

insan nas1l davranacagiru bilemiyor yani."

''En iyisi i§e odaklanmak hence," derken, sandalye

112

tepesinde otu1111aktan tu U§ bedenini esnettni§ti Se-dat. ''Sonuc;ta maa§1n1 · · ne kadar sevdigine gore ver-miyorlar. Onemli olan §irketi ne kadar sevdigin."

''Markaya sahip c; ak diyorlar buna. a inan1n, b3.§ka bir marka iic; kuru§ fazla maa§ versin hernen oraya

giderler."

''Gayet dogal bu. Diinya boyle doniiyor. Ben Edin-burgh' da oyle olaylara tan1k oldurn ki, §imdi bir ba§la-sarn anlatrnaya, saatler surer."

Konu§tuklan konu beni hie; ilgilendirmiyordu. Sa-dece bir soontl vardi ic;imde. irem, bu diinyarun bir par-c;as1 olacakti.

0 gece sohbetin ki§isel geli§irn konusuna nastl gel-digini tarn olarak hatrrla1ruyo1·u111. irem salondaki herke-sin el ele tutu§mas1 ve birlikte, ''Evet, evet, evet!'' diye bagu·111as1yla biten bir sunt11nt1 anlatrm§tl. Sedat'la o sah-neyi oynarm§lardi. Bagrrchkc;a ·· iiyorlardi. Sedat ''evet''

haykin§lanru bir orgazrn alma taklidine c;evirrni§ti en sonunda. irern giilerken yere §arap dokmii§tii. ''Ben te-rn.izlerim," demi§tim. Onlann eglenirken doktiiklerini ternizleme i§i bana kahrdi genelde.

Kovadaki deterjanh suyu tuvalete dokmii§, kendi111e bir fincan kahve yapml§, salona gi111ti§ ve irem'in, ''Biz bir ki§isel geli§irn uzman1 yaratrnahy1z," dedigini duy-rnu§turn.

BIR KISISEL GELISIM

UZ LMZ!

Ya§ananlax1 bu s1rayla anlatrna111dan farkh bir anlam c;ikarilmas1ru isternem. ''Once pisligi temizlf'dixn, sonra bir ki§isel geli§im uzrnan1 yarattlrn, §imdi buradan derin bir an1a1r1 c;1kann," dernek derdinde degili111. 0 gece ne olduysa onu anlatiyorurn. Bunun di§mdaki her tiir niyet

okuma

okurun sec;imidir.

113

In document University of Groningen Childhood differentiated thyroid carcinoma: clinical course and late effects of treatment Nies, Marloes (Page 140-174)