Bijlage bij hoofdstuk 9 beschrijving van de opleiding

In document Opleidingsstatuut en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Civiele (pagina 105-200)

1 Algemene informatie

Naam onderwijseenheid Course 1 Het fundament (The Foundation)

Code onderwijseenheid CT-01-GC Onderwijsperiode Periode 1

Studiepunten 2,5

Studielast in uren 70 Onderwijstijd (contacturen) 60 Ingangseisen

onderwijseenheid

Geen

Inhoud en organisatie

Algemene omschrijving Het doel van de drieweekse course "Het fundament" is de studenten kennis te laten maken met elkaar, het vakgebied en met het onderwijs op de HAN, binnen de Academie BE en binnen de opleiding CT. In deze onderwijseenheid ligt de nadruk op de ‘algemene’ vaardigheden. Hieronder vallen zaken als communicatie, samenwerken, tekenen, uitwerken van metingen en het vormgeven van de persoonlijke

ontwikkeling (sterkte-zwakte analyse, ontdekken teamrollen et cetera).

Eindkwalificaties De student werkt aan alle - inhoudelijke en algemene - competenties op inleidend niveau.

Beroepstaak Alle (WA, IN, CO, OR)

Samenhang Course 1 vormt een algemene introductie op de studie en op het vakgebied. Per week wordt een thema uit het vakgebied (water, infrastructuur, constructie) centraal gesteld.

Deelnameplicht onderwijs n.v.t.

Maximum aantal Literatuur/ bronnen n.v.t.

Verplicht materiaal n.v.t.

Eigen financiële bijdrage n.v.t.

Tentaminering 1/3

Naam en code V-01-GC_INL | Inleiding Civiele Techniek Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan eenvoudige vragen beantwoorden en eenvoudige vraagstukken uitwerken op het gebied van waterbouw, infrastructuur en constructie.

Beoordelingscriteria 1. De student geeft blijk inzicht te hebben gekregen en kennis te hebben van eenvoudige civieltechnische begrippen.

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

Schriftelijk

Weging deeltentamen V-01-GC_INL weegt voor 100% mee in het cijfer van de OWE.

Minimaal oordeel Het gemiddelde van de beoordelingen van de drie toetsen moet 5,5 of hoger zijn.

Tentamenmomenten Gedurende course 1, herkansing in course 2 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen Wijze van aanmelden voor

(deel)tentamen / aanmeldingstermijn

n.v.t.

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van klassikale

nabespreking en/of individueel in overleg met de beoordelaar.

Tentaminering 2/3

Naam en code V-01-GC_VIS | Visualisatie Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan met de hand een technische tekening maken van een eenvoudig object.

2. De student weet welke eisen worden gesteld aan een technische tekening en kan deze toepassen.

Beoordelingscriteria 1. De tekening is netjes en voldoet aan de eisen volgens NEN 2302 (indeling, tekeninghoofd, lijntypen, maatvoering, teksten, legenda etc.)

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

(Beroeps)product

Weging deeltentamen V-01-GC_VIS weegt niet mee in het eindcijfer van de OWE, maar moet wel voldoende zijn.

Minimaal oordeel 5,5

Tentamenmomenten Eind course 1, herkansing in course 2 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen Tekengerei Wijze van aanmelden voor

(deel)tentamen / aanmeldingstermijn

n.v.t.

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van klassikale

nabespreking en/ of individulel in overleg met de beoordelaar.

Tentaminering 3/3

Naam en code V-01-GC_SLB | Studieloopbaanbegleiding Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan zijn eigen kwaliteiten in beeld brengen met een sterkte-zwakte analyse (SWOT) (op basis van een autobiografie).

2. De student kan teamrollen onderscheiden en zijn eigen rol benoemen (Belbin).

Beoordelingscriteria 1. De student heeft meegedaan aan de lessen/ workshops.

2. De sterkte-zwakte analyse is serieus uitgevoerd en de benoemde teamrol is relevant onderbouwd.

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

(Beroeps)product

3 Weging deeltentamen V-01-GC_SLB weegt niet mee in het eindcijfer van de OWE,

maar moet wel voldoende zijn.

Minimaal oordeel Voldaan

Tentamenmomenten Eind course 1, herkansing in course 2 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen n.v.t.

Wijze van aanmelden voor (deel)tentamen /

aanmeldingstermijn

n.v.t.

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van klassikale

nabespreking en/ of individulel in overleg met de beoordelaar.

Algemene informatie

Naam onderwijseenheid Course 2 CO De wijk achter de dijk - Constructief ontwerpen (The Neighborhood Behind The Floodbank)

Code onderwijseenheid CT-02-CO Onderwijsperiode Periode 1-2

Studiepunten 5

Studielast in uren 140

Onderwijstijd (contacturen) 50 Ingangseisen onderwijseenheid n.v.t Inhoud en organisatie

Algemene omschrijving Tijdens de course "De wijk achter de dijk" wordt

een plan gemaakt voor het ontwikkelen van een duurzame woonwijk. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de indeling van het terrein, de waterhuishouding, de ontsluiting van de woningen en de wijk en aan de primaire waterkering aan de rand van de wijk.

Binnen deze constructieve OWE wordt vooral aandacht besteed aan het ontwerp van bruggen.

Eindkwalificaties De student werkt aan de volgende inhoudelijke competenties op niveau 1 (eenvoudig, sturende begeleiding):

- C2 (Ontwerpen): ontwerp van de betonnen brug in de wijk Daarnaast komen de volgende generieke hbo-competenties op niveau 1 aan bod:

- C7 (Onderzoeken): inventarisatie bruggen; afweging tussen alternatieven; beschouwing duurzame ontwerpaspecten - C8 (Communiceren en samenwerken): projectmatig samenwerken, rapporteren, presenteren.

Beroepstaak Constructief ontwerpen (CO)

Samenhang De OWE CT-02-2IN, de OWE CT-02-CO, CT-02-WA, CT-02-OR, CT-01-WM, CT-02-WM, CT-02-VG en CT-02-GC vormen

samen een course.

In deze OWE ligt de nadruk op de constructieve aspecten van het bouwrijp maken.

Deelnameplicht onderwijs n.v.t.

Maximum aantal deelnemers n.v.t.

Compensatiemogelijkheid n.v.t.

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen:

- Constructieleer (betonconstructies) - Funderingstechniek

- Themacolleges

Locatieonderzoek bruggen

Literatuur/ bronnen - “Kleine waterbouwkundige constructies”

- “Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde”

- “Basiskennis Beton”

Verplicht materiaal n.v.t.

Eigen financiële bijdrage n.v.t.

Tentaminering 1/2

Naam en code V-02-CO_OPDR | Deelopdrachten Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan (individueel) verschillende brugtypen analyseren op materiaalgebruik, krachtswerking en duurzaamheid.

2. De student kent de verschillende typen belastingen en kan de rekenwaarde van belastingen op een brug bepalen

3. De student kan (op basis van vuistregels) de onderdelen van een betonnen plaatbrug dimensioneren

4. De student kan, met behulp van een mechanicamodel, de krachtwerking en belastingafdracht van een brug vaststellen.

5. De student kan de benodigde buigwapening dimensioneren en kiezen op basis van benaderingsregels

6. De student kan de fundering voor de brug dimensioneren 7. De student kan de brug tekenen (overzicht, landhoofd, dek,

wapening, palenplan)

8. De student kan als alternatief een oplossing in prefabbeton uitwerken.

9. De student is in staat om de gevraagde informatie op een overzichtelijke, gestructureerde, correcte en verzorgde manier schriftelijk te rapporteren. De tekeningen dienen duidelijk, volledig en volgens de standaarden te zijn.

10. Tot slot is de student in staat om het project mondeling te presenteren in de vorm van een voorlichting voor diverse stakeholders (belanghebbenden) en vanuit de rol van stakeholder kritische vragen te stellen aan andere groepen.

Beoordelingscriteria 1. Er is per student (individueel) een brugtype uitgewerkt. De brugtypen zijn verschillend. De krachtwerking en materialen zijn duidelijk uitgewerkt, inclusief verhelderende schetsen.

Per geanalyseerde brug zijn minimaal twee aspecten van duurzaamheid beschouwd.

2. De belastingen zijn volledig in beeld gebracht, correct berekend met de juiste belastingfactoren.

3. De afmetingen zijn conform de vuistregels en realistisch.

4. Het mechanicamodel is correct (afmetingen, belastingen, opleggingen).

5. De hefboomsarm is correct bepaald (benaderingsmethode);

de juiste materiaaleigenschappen zijn toegepast en de benodigde doorsnede is correct berekend. De gekozen wapeningsconfiguratie heeft voldoende doorsnede en een logische diameter en hart-op-hart afstand.

6. De paalfundering is correct berekend conform NEN9997.

Eventuele negatieve kleef is volgens de slipmethode berekend.

7. De tekeningen zijn duidelijk, met leesbare teksten en maten en opgemaakt conform de richtlijnen (NLCS).

8. Het ontwerp in prefabbeton is realistisch. Afmetingen en typen liggers zijn passend voor de beschouwde brug en locatie.

9. Voor de rapportages gelden de volgende eisen:

- niet meer dan 10 pagina’s (excl. bijlagen)

- een voorblad (met titel, namen en studienummers, groepsnummer en datum);

- een inhoudsopgave met hoofdstuk- en paragraafnummers en met paginanummers;

5

- een inleiding;

- Formuleringen in correct Nederlands;

- bijschriften bij afbeeldingen en tabellen;

- bronvermeldingen (conform APA-richtlijnen);

- minimaal één buitenlandstalige bron gebruikt;

- een buitenlandstalige samenvatting;

10. Voor de mondelinge toelichting geldt dat deze verzorgd is, voorzien is van voldoende illustraties en gericht is op de

doelgroep. Er wordt op serieuze wijze gereageerd op vragen en discussiepunten.

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

(Beroeps)product Presentatie

Weging deeltentamen V-02-CO_OPDR weegt voor 50% mee in het eindcijfer van de OWE.

Minimaal oordeel Voor elke deelopdracht moet minimaal een 5,5 behaalt worden.

Het eindijfer wordt bepaald op basis van alle deelopdrachten.

Tentamenmomenten Periode 2, herkansing in periode 2 of 3 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen Wijze van aanmelden voor

(deel)tentamen / aanmeldingstermijn

n.v.t.

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van mondelinge feedback.

Inzage/ toelichting vindt plaats in overleg met de beoordelaar.

Tentaminering 2/2

Naam en code V-02-CO_THM | Thematoets Constructie Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan rekenwaarden van de belastingen op een brug - en de onderdelen daarvan - bepalen.

2. De student kan een eenvoudige constructie (statisch bepaald) schematiseren en dimensioneren op basis van vuistregels.

3. De student kan de belastingen - met behulp van een mechanicamodel - vertalen naar oplegreacties en buigende momenten.

4. De student is in staat om de benodigde buigwapening (en verdeelwapening) te dimensioneren en te kiezen op basis van benaderingsregels.

5. De student kan de rekenwaarde van het draagvermogen van een drukpaal met de voet in zand (vierkant of rond, geen verzwaarde voet) berekenen.

6. De student kan de rekenwaarde van negatieve kleef berekenen (volgens de slipmethode).

7. De student kan de rekenwaarde van het draagvermogen van een fundering op staal berekenen (gedraineerd of

ongedraineerd).

Beoordelingscriteria 1. De belastingen zijn compleet, correct bepaald, maatgevend en een logische belastingfactor is toegepast.

2. De afmetingen kloppen en de belastingen (soort en locatie) zijn correct weergegeven. De geschematiseerde opleggingen zijn logisch en juist getekend.

3. De oplegreacties en buigende momenten zijn correct berekend.

4. De benaderingsmethode wordt correct toegepast (o.a.

hefboomsarm, materiaaleigenschappen). De gekozen wapening voldoet aan de vereiste hoeveelheid en is logisch (diameters en h.o.h. afstanden). De verdeelwapening is circa 20-30% van de hoofdwapening.

5. De rekenwaarde wordt correct bepaald conform de methode in NEN9997. Afsnuiten van de conusweerstand t.b.v. de

schachtwrijving mag vereenvoudigd worden (12 MPa resp.

15 MPa). De rekenwaarde is bepaald met de juiste correlatie- en materiaalfactoren.

6. De laagopbouw is correct geschematiseerd en de

eigenschappen per laag zijn correct bepaald of toegepast. De rekenwaarde is bepaald met de juiste belastingfactor.

7. De berekening omvat o.a. een correcte bepaling van het effectieve funderingsoppervlak (A’), de juiste bepaling van de draagkrachtfactoren (N), de juiste vormfactoren (s) en de rekenwaarden van de eigenschappen van de grondlagen.

Overige factoren worden buiten beschouwing gelaten.

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

Schriftelijk

Weging deeltentamen V-02-CO_THM weegt voor 50% mee in het eindcijfer van de OWE.

Minimaal oordeel 5,5

Tentamenmomenten Periode 1-2, herkansing in periode 2 of 3 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen - Wetenschappelijke (gewone) rekenmachine - Tekengerei

Wijze van aanmelden voor (deel)tentamen /

aanmeldingstermijn

Alluris

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van klassikale

nabespreking en/of op basis van individuele inzage/ toelichting.

Algemene informatie

Naam onderwijseenheid Course 2 WA De wijk achter de dijk - Waterbouwkundig ontwerpen

(The Neighbourhood Behind The Floodbank) Code onderwijseenheid CT-02-WA

Onderwijsperiode Periode 1-2

Studiepunten 5

Studielast in uren 140

Onderwijstijd (contacturen) 50 Ingangseisen onderwijseenheid n.v.t.

Inhoud en organisatie

Algemene omschrijving Tijdens de course "De wijk achter de dijk" wordt een plan gemaakt voor het ontwikkelen van een duurzame woonwijk.

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de indeling van het terrein, de waterhuishouding, de ontsluiting van de woningen en de wijk en aan de primaire waterkering aan de rand van de wijk.

Binnen deze waterbouwkundige OWE wordt vooral aandacht besteed aan de waterkering zelf en de invloed ervan op de naastgelegen woonwijk.

Eindkwalificaties De student werkt aan de volgende inhoudelijke competenties op niveau 1 (eenvoudig, sturende begeleiding):

- C1 (Initiëren en sturen): Programma van Eisen; inventarisatie gebiedskenmerken

- C2 (Ontwerpen): Beoordeling van de dijk op hoogte; verbeteringsvoorstellen;

tekeningen; hoeveelheden, grondbalans

- C5 (Beheren): Beheerplan voor de waterkering

Daarnaast komen de volgende generieke hbo-competenties op niveau 1 aan bod:

7 - C7 (Onderzoeken): inventarisatie kentallen actuele of recente dijkverbeteringen

- C8 (Communiceren en samenwerken): projectmatig samenwerken, rapporteren, presenteren.

Beroepstaak Infrastructureel ontwerpen (WA)

Samenhang De OWE CT-02-IN, de OWE CT-02-CO, CT-02-WA, CT-02-OR, CT-01-MW, CT-02-WM, CT-02-VG en CT-02-GC vormen samen een course.

In deze OWE ligt de nadruk op de primaire waterkering bij de woonwijk.

Deelnameplicht onderwijs n.v.t.

Maximum aantal deelnemers n.v.t.

Compensatiemogelijkheid n.v.t.

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen:

- Waterbouwkunde - Hydrologie - Themacolleges Excursie waterkeringen

Literatuur/ bronnen - "Grondslagen voor waterkeren"

- Reader Waterkeringen (concept) Verplicht materiaal n.v.t.

Eigen financiële bijdrage n.v.t.

Tentaminering 1/2

Naam en code V-02-WA_OPDR | Deelopdrachten

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten

1. De student kan beschrijven welke soorten waterkeringen in Nederland voorkomen en welke categorieën waterkeringen worden gehanteerd.

2. De student kan beschrijven welke faal- en bezwijk–

mechanismen voorkomen bij dijken.

3. De student kan de verschillen in belastingen - en de

daardoor beïnvloede mechanismen - op zee- en rivierdijken beschrijven benoemen. De student kan beschrijven op welke manier deze verschillen tot uiting komen in de ontwerpen van zee- en rivierdijken (geometrie, materialen).

4. De student heeft inzicht in de omvang, uitvoeringsduur en kosten van dijkverbeteringen.

5. De student is in staat om de aangeleverde informatie van een gegeven dijktraject overzichtelijk te presenteren en zo nodig aan te vullen met zelf verzamelde gegevens.

6. De student kan een dijk beoordelen op hoogte, op basis van graskwaliteit en overslagdebiet.

7. De student kan in de gegeven situatie verbetervoorstellen definiëren en onderbouwd een voorkeursalternatief bepalen.

8. Van het voorkeursalternatief wordt een globale

hoeveelhedenbepaling uitgevoerd (ten behoeve van de grondbalans).

9. De student kan een beheerplan opstellen voor het gegeven dijktraject.

10. De student is in staat om de gevraagde informatie op een overzichtelijke, gestructureerde, correcte en verzorgde manier schriftelijk te rapporteren. Tekeningen dienen duidelijk, volledig en volgens de standaarden te zijn.

11. Tot slot is de student in staat om het project mondeling te presenteren in de vorm van een voorlichting voor diverse stakeholders (belanghebbenden) en vanuit de rol van stakeholder kritische vragen te stellen aan andere groepen.

Beoordelingscriteria 1. Het overzicht is compleet en correct en is op de Nederlandse situatie gericht.

2. Het overzicht van faal- en bezwijkmechanismen is compleet en correct. De mechanismen zijn zowel in tekst als grafisch duidelijk zijn beschreven.

3. De verschillen in belastingen tussen zee- en rivierdijken zijn compleet en duidelijk beschreven (en zo nodig voorzien van illustraties). Het is duidelijk welke gevolgen de belastingen hebben voor het kunnen optreden van mechanismen per het type dijk.

4. Het verband tussen de belastingen/ mechanismen en de geometrie en gebruikte materialen is duidelijk gemaakt.

5. Er zijn per groep (minimaal) drie recente (max. 5 jaar oud) of actuele dijkverbeteringen van primaire keringen beschouwd, waarbij minimaal de volgende onderdelen zijn beschreven:

locatie, omvang, werkzaamheden, kosten, uitvoeringsduur, wijze van communiceren met de omgeving.

6. Er is een ontwerpbasis opgesteld, waarin alle relevante informatie is opgenomen, waarbij geldt dat deze

informatie voldoende is voor de verdere uitwerking van het project. De informatie is zodanig gepresenteerd dat deze voor andere partijen bruikbaar zou zijn.

7. Voor het toegewezen dijktraject is een correcte berekening van het overslagdebiet gemaakt. Samen met de vast te stellen zodekwaliteit wordt een juist en

onderbouwd veiligheids–oordeel geveld.

8. De opgestelde alternatieven passen in de situatie, leveren een oplossing voor het veiligheidsprobleem en zijn realistisch.

Het voorkeursalternatief is op basis van relevante criteria gekozen. De afweging is systematisch en onderbouwd.

9. De hoeveelhedenbepaling bevat alle relevante posten en is correct uitgevoerd voor een traject van 1 km lengte. De hoeveelheden zijn zo specifiek gerapporteerd dat deze kunnen worden gebruikt voor de op te stellen grondbalans.

10. Het beheerplan bevat een overzicht van alle activiteiten die de dijkbeheerder (waterschap) uit moet voeren voor het beheer (instandhouding van de waterkerende functie).

Benodigde inspecties zijn benoemd (met doel, frequentie, methodiek en uitkomsten). Onderhoudsactiviteiten zijn benoemd, waarbij onderscheid is gemaakt in gepland en ongepland onderhoud. Ten minste het beheer van de grasbekleding, aanwezige wegen en eventueel aanwezige steenbestorting zijn beschreven.

11. Voor de rapportages gelden de volgende eisen:

- niet meer dan 10 pagina’s (excl. bijlagen)

- een voorblad (met titel, namen en studienummers, groepsnummer en datum);

- een inhoudsopgave met hoofdstuk- en paragraafnummers en met paginanummers;

- een inleiding;

- Formuleringen in correct Nederlands;

- bijschriften bij afbeeldingen en tabellen;

- bronvermeldingen (conform APA-richtlijnen);

- minimaal één buitenlandstalige bron gebruikt;

- een buitenlandstalige samenvatting van het rapport is opgenomen;

12. Voor de mondelinge toelichting geldt dat deze verzorgd is, voorzien is van voldoende illustraties en gericht is op de doelgroep. Er wordt op serieuze wijze gereageerd op vragen en discussiepunten.

9 Vorm(en) tentamen en

deeltentamens

(Beroeps)product Presentatie

Weging deeltentamen V-02-WA_OPDR weegt voor 50% mee in het eindcijfer van de OWE.

Minimaal oordeel Voor elke deelopdracht moet minimaal een 5,5 behaalt worden.

Het eindijfer wordt bepaald op basis van alle deelopdrachten.

Tentamenmomenten Periode 2, herkansing in periode 2 of 3 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen Wijze van aanmelden voor

(deel)tentamen / aanmeldingstermijn

n.v.t.

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van mondelinge feedback.

Inzage/ toelichting vindt plaats in overleg met de beoordelaar.

Tentaminering 2/2

Naam en code V-02-WA_THM | Thematoets Waterbouwkunde Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student kan faal- en bezwijkmechanismen benoemen en beschrijven.

2. De student kan ontwerp- en noodmaatregelen ontwerpen voor een gegeven situatie en mechanisme.

3. De student kan een dijk op hoogte beoordelen (eenvoudige toetsing)

4. De student kent de uitgangspunten van hoogwaterveiligheid in Nederland.

5. De student kent de basisbegrippen die horen bij hydrologie.

6. De student kent de begrippen die horen bij neerslag, verdamping en berging en kan hiermee een waterbalans opstellen en hiermee eenvoudige berekeningen maken.

7. De student heeft begrip van en kan werken met regenduurlijnen en neerslagsommen in een gebied.

Beoordelingscriteria 1. De mechanismen zijn correct, duidelijk en compleet beschreven.

2. De maatregel is passend bij het mechanisme en is correct te beschouwen als ontwerp- of noodmaatregel.

3. De student kan de golfhoogte en -periode bepalen voor een gegeven locatie en gegeven windcondities. De student kan voor een gegeven dijkgeometrie en gegeven golfcondities het overslagdebiet berekenen. De student kan de kwaliteit van een graszode bepalen. Op basis van overslagdebiet en zodekwaliteit kan de student de hoogte van een dijk beoordelen.

4. De student kan het principe uitleggen van de water–

keringszorg in Nederland (organisatorisch).

5. De hydrologische begrippen worden correct beschreven en/

of toegepast.

6. De waterbalans bevat alle relevante termen. De berekening van de waterbalans is correct uitgevoerd.

7. De begrippen worden correct uitgelegd en/ of de waarde van de parameters wordt bepaald. De opgestelde regenduurlijn klopt met de verstrekte gegevens. Uit een regenduurlijn worden op juiste wijze gevraagde gegevens afgeleid (bergings- of pompcapaciteit bijvoorbeeld). De neerslagsom is correct bepaald voor het gegeven gebied en de gegeven neerslag.

Vorm(en) tentamen en deeltentamens

Schriftelijk

Weging deeltentamen V-02-WA_THM weegt voor 50% mee in het eindcijfer van de OWE.

Minimaal oordeel 5,5

Tentamenmomenten Periode 1-2, herkansing in periode 2 of 3 Aantal examinatoren 1

Toegestane hulpmiddelen - Wetenschappelijke (gewone) rekenmachine - Tekengerei

Wijze van aanmelden voor (deel)tentamen /

aanmeldingstermijn

Alluris

Nabespreking en inzage Feedback vindt plaats door middel van klassikale nabespreking en/of op basis van individuele inzage/ toelichting.

Algemene informatie

Naam onderwijseenheid Course 2 IN De wijk achter de dijk - Infrastructureel ontwerpen

(The Neighbourhood Behind The Floodbank) Code onderwijseenheid CT-02-IN

Onderwijsperiode Periode 1-2

Studiepunten 5

Studielast in uren 140

Onderwijstijd (contacturen) 50 Ingangseisen onderwijseenheid n.v.t.

Inhoud en organisatie

Algemene omschrijving Tijdens de course "De wijk achter de dijk" wordt een plan gemaakt voor het ontwikkelen van een duurzame woonwijk.

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de indeling van het terrein, de waterhuishouding, de ontsluiting van de woningen en de wijk en aan de primaire waterkering aan de rand van de wijk.

Binnen deze infrastructurele OWE wordt vooral aandacht besteed aan het infrastructurele ontwerp van de woonwijk.

Eindkwalificaties De student werkt aan de volgende inhoudelijke competenties op niveau 1 (eenvoudig, sturende begeleiding):

- C1 (Initiëren en sturen): Programma van Eisen; inventarisatie gebiedskenmerken

- C2 (Ontwerpen): Inrichtingsplan; wegontwerp; tekeningen;

grondbalans; rioleringsplan - C4 (Realiseren): Werkplan

- C6 (Monitoren, toetsen en evalueren): Keuringsplan grondwerk en wegfundering

Daarnaast komen de volgende generieke hbo-competenties op niveau 1 aan bod:

- C7 (Onderzoeken): afweging tussen alternatieven; beschouwing duurzame ontwerpaspecten

- C8 (Communiceren en samenwerken): projectmatig samenwerken, rapporteren, presenteren.

Beroepstaak Infrastructureel ontwerpen (IN)

Samenhang De OWE IN, de OWE CO, WA, CT-02-OR, CT-01-WM, CT-02-WM, CT-02-VG en CT-02-GC vormen samen een course.

In deze OWE ligt de nadruk op de infrastructurele aspecten van het bouwrijp maken.

Deelnameplicht onderwijs n.v.t.

Maximum aantal deelnemers n.v.t.

Compensatiemogelijkheid n.v.t.

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen:

- Wegenbouw - Wegontwerp - Themacolleges

11 Excursie woonwijk (Schuytgraaf)

Literatuur/ bronnen - “Wegenbouwkunde”

- “Grondwerken”

Verplicht materiaal n.v.t.

Eigen financiële bijdrage n.v.t.

Tentaminering 1/2

Naam en code V-02-IN_OPDR | Deelopdrachten Beoordelingsdimensies of

leeruitkomsten

1. De student is in staat een programma van eisen op te stellen voor een duurzame woonwijk, gebaseerd op verslaglegging van de bezoeken aan (nieuwbouw) woonwijken.

2. De student kan van een gegeven locatie alle relevante

2. De student kan van een gegeven locatie alle relevante

In document Opleidingsstatuut en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Civiele (pagina 105-200)