Bestaande situatie .1 Rivierenland

In document Gemeente Lingewaal. Bestemmingsplan Zeiving Noord-West. NL.IMRO.0733.BpZeivingNW-VA01 (pagina 30-33)

Hoofdstuk 3 Beschrijving bestaande situatie

3.2 Bestaande situatie .1 Rivierenland

De regio Rivierenland is centraal gelegen tussen de stedelijke gebieden van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. In de regio Rivierenland liggen de gemeenten Lingewaal,

Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal, Druten, Neder-Betuwe, Tiel en Buren. In de Visie Bedrijventerreinen Lingewaal 2011-2030 staat dat de ligging van Rivierenland en de aanwezigheid van diverse transportassen (A15, A2, A27) de regio tot een aantrekkelijk gebied maakt voor transport en logistieke bedrijven.

3.2.2 Lingewaal

De gemeente Lingewaal behoort tot de provincie Gelderland en ligt tussen de rivieren de Linge en de Waal. De gemeente Lingewaal bestaat uit de kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Vuren en Spijk. De goed bewaard gebleven afwisseling van halfopen komgebieden, met historische kernen op de oeverwallen en natuurgebieden langs de rivieren, vormt een uniek en aantrekkelijk samenspel binnen de gemeentegrenzen. De sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met zijn forten en oude dijkpatronen geven daar een extra dimensie aan.

De gemeente beschikt over een tweetal belangrijke transportassen in de vorm van de A15 en de rivier de Waal. De Waal ontsluit rechtstreeks het bedrijventerrein Waaloever. Langs de A15 zijn bedrijventerreinen Veersteeg, Vredebest en Zeiving gelegen. De Betuweroute vormt onderdeel van het Europese netwerk van railgoederenverbindingen en doorsnijdt het gemeentegebied. Voor deze transportlijn bevinden zich binnen de gemeente of in de nabije omgeving geen overslagpunten.

3.2.3 Beschrijving omgeving

Het bedrijventerrein Zeiving bestaat uit twee afzonderlijke delen, te weten Zeiving-Noord en Zeiving-Zuid. De beide delen van bedrijventerrein Zeiving worden doorsneden door de N830: Graaf Reinaldweg. Het bedrijventerrein Zeiving is in het verleden opgezet om met name bedrijven uit de gemeente Lingewaal een geschikte plek binnen de gemeentegrenzen te bieden.

Zeiving Noord

Zeiving-Noord heeft een oppervlakte van circa 15 hectare. Het bedrijventerrein is grotendeels ontwikkeld maar heeft nog enkele kleinere kavels vrij. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven uit verschillende milieucategorieën gevestigd. Het grootste gedeelte van Zeiving-Noord is in gebruik bij bedrijf Kleijn trucks die handelt in bedrijfswagens. Een ander aanzienlijk bedrijf betreft het transportbedrijf Hartog & Bikker. Naast deze twee grote bedrijven zijn ook nog enkele kleinschalige bedrijven op het terrein aanwezig. Deze bedrijven bevinden zich voornamelijk in de strook langs de N848.

Aan de overzijde van de Azewijnseweg bevinden zich nog een Mac Donalds, een wegrestaurant en een parkeerterrein voor trucks. Het terrein is ruim opgezet en de interne ontsluiting loopt vanaf de rotonde via de Azewijnseweg en de Laaglandse weg. Beide wegen zijn doodlopend. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de rijksweg A15. Ten zuiden en ten oosten vormen respectievelijk de N830 en de N848 de grenzen van het gebied. Voor de uitstraling van het bedrijventerrein op de omgeving is het van belang dat de bebouwing aan de zijde van de rijksweg A15 een representatief karakter heeft. Het behoort tot de nieuwste bedrijfslocaties van de gemeente Lingewaal.

Zeiving Zuid

Het bedrijventerrein Zeiving-Zuid ligt ten zuiden van Zeiving-Noord op enige afstand van de snelweg A15. Het terrein ligt ingeklemd tussen de provinciale weg N830 en de Waaldijk. De Zeiving snijdt het gebied in tweeën en zorgt voor een aansluiting van het terrein op de Waaldijk en de N830. De Industrieweg vormt een belangrijke zijweg van de Zeiving en zorgt voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de aanwezige bedrijven. In de nabijheid van het terrein bevindt zich een aantal dijkwoningen en aan de overzijde van de provinciale weg ligt een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning.

Zeiving-Zuid is qua oppervlakte bijna tweemaal zo groot als Zeiving-Noord. Het terrein is volledig ontwikkeld en betreft een redelijk verouderde bedrijvenlocatie binnen Lingewaal. Het terrein bestaat uit enkele grotere bedrijven die het beeld bepalen. Het betreft hier onder andere het beenderverwerkend bedrijf Sonac aan de oostzijde, Kleyn Trucks, de constructiewerkplaats Van Wingerden en de zeepfabriek Siderius. In 2000 is het terrein nog met een tweetal percelen in zuidwestelijke richting uitgebreid langs de Waaldijk. Hier is momenteel Vuren Hawa (dakspecialist) gevestigd. Daarnaast zijn verspreid op het terrein kleinere bedrijfspanden aanwezig die regelmatig van eigenaar wisselen. Het terrein biedt naast de vele typen bedrijven ook ruimte aan ondergeschikte kantoorruimten, een kattenpension en enkele bedrijfswoningen.

3.2.4 Ruimtelijke structuur plangebied

Het landschap op de locatie kenmerkt zich door de lange sloten tussen de A15 en de N830 (de Graaf Reinaldweg) in noord-zuid richting. Het landschap is open van karakter en kent her en der een broekbosje. Ten westen van de locatie ligt een dergelijk meer besloten bosperceel. Ten noorden van de locatie is een systeem van waterlopen met herkenbaar. De waterloop is een historische en had een afwaterende functie in het watersysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De waterloop werd vroeger begeleid met forse bomenrijen. De bomen langs de Herwijnsche wetering zijn door de particuliere eigenaar recent gerooid waardoor de waterloop minder herkenbaar is geworden in het landschap.

Vanaf de Graaf Reinaldweg is de bestaande boerderij met bijbehorende bedrijfsbebouwing bereikbaar. De Graaf Reinaldweg wordt, langs de locatie begeleid door een bomenrij.

3.2.5 Functionele structuur plangebied

Het plangebied is momenteel in gebruik als agrarisch grond. Langs de Graaf Reinaldweg staat de bedrijfswoning en de agrarische bedrijfsbebouwing. Hoewel de bestaande bedrijfsgebouwen geen vee meer huisvesten is het agrarisch nog niet volledig beëindigd. De agrarische bebouwing wordt nog gebruikt voor de opslag van landbouwproducten, veevoeders en landbouwwerktuigen.

Bestaande situatie, agrarisch gebruik

Prooel centrale watergang 1:200

Profiel N830 Schaal 1:200

Profiel N830, Graaf Reinaldweg Stedenbouwkundig plan Zeiving Noord-West, 15.01.2015

Profiel westzijde, watergang en ontsluiting

Profiel westzijde, watergang en ontsluiting

Hoofdstuk 4 Planontwikkeling

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het plan, inbedding in het landschap, de functionele invullng, de ontsluitingsstructuur en het water besproken.

4.1 Ruimtelijke hoofdopzet

In document Gemeente Lingewaal. Bestemmingsplan Zeiving Noord-West. NL.IMRO.0733.BpZeivingNW-VA01 (pagina 30-33)