Belangrijke feiten na balansdatum

In document Jaarresultaat Ackermans & Van Haaren (28.02.2020) | Vlaamse Federatie van Beleggers (pagina 42-0)

In februari 2020 heeft AvH deelgenomen aan een kapitaalverhoging van MRM Health.

Met haar inbreng van 4 miljoen euro verwerft AvH een belang van ruim 15%. MRM Health, gevestigd in de Gentse biotech-cluster, ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen op basis van het menselijke microbioom. Een eerste product is gericht op de behandeling van chronische darmontsteking (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn) en zal eind 2020 in klinische fase worden gebracht. Er wordt tevens onderzoek verricht naar de behandeling van Spondyloarthritis (reumatische ziekten), diabetes en de ontwikkeling van bepaalde probiotica.

Eind februari 2020 heeft AvH haar deelneming van 50% in de Indische vennootschap Oriental Quarries & Mines, die was opgenomen in ‘bestemd voor verkoop’ overge-dragen aan de mede-aandeelhouder, met een meerwaarde van 3,0 miljoen euro voor gevolg.

7.7. Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen bleven in 2019 beperkt tot 27,2 miljoen euro (2018 : 40,5 miljoen euro). Ze bestaan voornamelijk uit waardeverminderingen op vor-deringen bij DEME ten belope van 8,6 miljoen euro (o.a. als gevolg van het concordaat Senvion voor 10,8 miljoen euro) en bij CFE voor 16,9 miljoen euro, inclusief een waarde-vermindering op oude vorderingen op Tsjaad.

Bank J.Van Breda & C° boekt waardeverminderingen op uitstaande vorderingen op basis van strikte procedures. Dankzij rigoureus risicobeheer en goede kwaliteit van de krediet-portefeuille bleven de voorzieningen beperkt tot 1,4 miljoen euro.

7.8. Voorwaardelijke verplichtingen of voorwaardelijke activa

AvH heeft het einde 2013 aangelegde bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot haar deelneming in CFE in 2019 verder verminderd met 12,9 miljoen (deel AvH 7,8 miljoen euro) tot 16,0 miljoen euro (deel AvH 9,7 miljoen euro). Deze terugname is verantwoord door het verdwijnen van de onderliggende risico’s waarvoor de voorzie-ning einde 2013 was aangelegd, of door het aanleggen van voorzievoorzie-ningen ervoor binnen de rekeningen van CFE zelf.

8. Voornaamste risico’s en onzekerheden

Voor een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden, wordt verwezen naar het jaarverslag mbt het boekjaar afgesloten op 31/12/2018. De samenstelling van de portefeuille van AvH is sinds die datum slechts in beperkte mate gewijzigd, zodat de risico’s en de spreiding ervan niet ingrijpend gewijzigd zijn in vergelijking tot de toestand op het einde van vorig jaar.

Verschillende deelnemingen van AvH (o.a. DEME, CFE, Rent-A-Port, SIPEF, Telemond, Manuchar, Turbo’s Hoet Groep, Agidens,....) zijn ook internationaal actief en zijn daar-om blootgesteld aan politieke- en kredietrisico’s die daarmee samenhangen.

AvH en haar dochterondernemingen dienen in het kader van verkopen van deelnemin-gen en/of activiteiten geregeld bepaalde waarbordeelnemin-gen en verklarindeelnemin-gen te verstrekken.

Deze kunnen desgevallend aanleiding geven tot, al dan niet terechte, verzoeken van-wege kopers om op basis daarvan schadevergoeding te bekomen. In 2019 heeft AvH geen dergelijke verzoeken ontvangen.

Diverse integraal geconsolideerde ondernemingen hebben in hun kredietovereenkom-sten bepaalde ratio’s (covenants) afgesproken en deze werden op jaareinde 2019 gerespecteerd.

Biolectric is de enige nieuwe geconsolideerde deelneming die in 2019 werd opge-nomen in de portefeuille. De dochterbedrijven van AvH investeerden in de verdere uitbouw van hun activiteiten. AvH is van mening dat die investeringen het risicoprofiel niet fundamenteel wijzigen, aangezien het gaat om opvolginvesteringen door bedrij-ven waarin de Groep reeds langere tijd aandeelhouder is.

Verschillende deelnemingen van AvH (o.a. DEME, CFE, Agidens...) zijn actief in het uit-voeren van projecten. Dit houdt steeds een bepaald operationeel risico in, maar vereist tevens dat bepaalde inschattingen moeten worden gemaakt inzake de winstgevend-heid op het einde van een project. Dat is inherent aan dergelijke activiteit, net zoals het risico dat met klanten discussie kan ontstaan over afwijkende kosten, gewijzigde uitvoering en over de inning van overeenkomstige vorderingen. Zo is DEME sinds 2018 in een dispuut verwikkeld in Nederland met Rijkswaterstaat over de uitvoering van het project Julianakanaal. Op basis van de momenteel beschikbare informatie is het voor DEME nog steeds niet betrouwbaar in te schatten welke financiële gevolgen dit zal hebben.

In de huidige marktomstandigheden legt AvH zich meer dan ooit toe op haar rol als proactieve aandeelhouder in de bedrijven waarin zij participeert. Door deelname aan risicocomités, auditcomités, technische comités en dergelijke bij DEME, CFE, Rent-A-Port en Agidens volgt AvH specifiek de risico’s in haar contractingpoot op in een zo vroeg mogelijk stadium.

43 Financieel verslag 2019

Lexicon

• Cost-income ratio: De relatieve kostenefficiëntie (kosten ten opzichte van opbreng-sten) van de bankactiviteiten.

• Core Tier1-kapitaalratio: Een kapitaalratio van de buffers aangehouden door de banken om eventuele verliezen te kunnen opvangen, gezien vanuit het perspectief van de toezichthouder. Het vermogen van de bank bestaat uit aandelenkapitaal en niet eerder uitgekeerde winsten. Het vermogen is nodig om verliezen op leningen te kunnen opvangen.

• EBIT: Bedrijfsresultaat vóór intresten en belastingen.

• EBITDA: EBIT vermeerderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa.

• EBITDAR: EBITDA vermeerderd met de huurkost.

• Huurrendement op basis van reële waarde: Voor de berekening van het huur-rendement worden enkel de gebouwen in exploitatie in aanmerking genomen, exclu-sief de projecten en de activa bestemd voor verkoop.

• Netto financiële positie: Geldmiddelen, kasequivalenten en geldbeleggingen min korte en lange termijn financiële schulden.

• REBITDA (Recurring Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation):

EBITDA uitgezuiverd voor eventuele niet-recurrente elementen.

• Rendement op eigen vermogen (ROE): De relatieve rentabiliteit van de groep, meer bepaald de verhouding van het nettoresultaat op de ingezette eigen middelen.

In document Jaarresultaat Ackermans & Van Haaren (28.02.2020) | Vlaamse Federatie van Beleggers (pagina 42-0)