• No results found

Twee aanteekeningen uit van Mander's Schil- derboek, door Jhr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Twee aanteekeningen uit van Mander's Schil- derboek, door Jhr"

Copied!
28
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

INHOUDSREGISTER

MET DEN 40STEN JAARGANG.

I. ALGEMEENE VERHANDELINGEN OVER NEDERLANDSCHE

SCHILDERKUNST, VERZAMELINGEN VAN BIJDRAGEN ENZ.

Une revue d'art du XVIIe siècle, par Olaf Gran-

berg. IV, 268.

Brieven van Oud-Hollandsche kunstenaars, mede- gedeeld door E. W. Moes. XVIII, 217.

Aanteekeningen van Mr. H e n d r i k Houmes s op Van Man d e r's Schilder-boeck, door E.

W. Moes. VII, 149.

Twee aanteekeningen uit van Mander's Schil- derboek, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

XVII, 123.

Beitrag zu einem Kommentar von K a r e l van Mander's "Grondt der edel vrij schilder- const", von Dr. Otto Hirschmann. XXXIII, 81.

A r e n t van Buchel's "Res Pictoriae", aan- teekeningen betreffende kunst en kunstenaars, door G. van Rijn. V, 143, 312.

Constantyn Huygens over de schilders van zijn tijd, door Dr. J. A. Worp. IX, 106, 307.

Brieven van eenige schilders aan C o n s t a n t y n Huygens, medegedeeld door J. H. W. Unger.

IX, 187.

Philip Angel's Lof der schilderkonst, door

P. J. Frederiks. VI, 113.

Italiaansche gegevens, door Dr. J. A. F. Orbaan.

XXI, 51, 161. XXII, 140. XXVIII, 205.

Italië en de Nederlanden, door Dr. J. A. F. Or-

baan. Bred. Bund., 201

Rome, zooals H o o f t het zag, door Dr. J. A. F.

Orbaan. XXXVIII, 1. XXXIX, 28.

Die Niederländer in Wien, von Alex Hajdecki XXIII, 1, 108. XXV, 9.

Niederländer in der Gottorffer Rentekammer- bücher, von Dr. Harry Schmidt. XXXV, 79.

De kunst aan een 14de eeuwsch Nederlandsch hof, door Dr. H. E. van Gelder. XXXIV, 38.

Kunstenaars werkende voor bisschop G eo r g e van E g m o n d, door Dr. H. E. van Gelder.

XXXV, 188.

Het Schilderregister van Jan Sysmus, stads- doctor van Amsterdam, door Dr. A. Bredius.

VIII, 1, 217, 297. IX, 137. XII, 160.

XIII, 112.

Schilders-Musicanten, door Dr. A. Bredius.

XXXVIII, 180.

Het Portret in Nederland 1730-1830, door Mr. A.

Staring. XXXX, 37, 67.

Nadere mededeelingen over kunstenaars en hun werk in betrekking tot Alkmaar, door C. W.

Bruinvis. XXVII, 115.

Alkmaarsche kunstenaars, werken te Alkmaar van elders wonende kunstenaars. Nalezing op Oud- Holland, XXVII, bl. 115, door C. W. Bruinvis.

XXXVII, 191.

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van 1531 af, door Eduard van Biema.

XXIII, 150, 238. XXIV, 45, 109, 171, 242.

Biografische aanteekeningen betreffende voorna- melijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten, verzameld door Mr. A.

D. de Vries Azn.

III, 55, 135, 223, 303. IV, 71, 135, 215, 295.

Drie Amsterdamsche schilders (P i e t e r Isaacks, Abraham Vinck, Cornelis van der Voort), door Mr. N. de Roever. III, 171.

(2)

Extracten uit de rekeningen van het Hoogheem- raadschap van Delfland, betreffende schilders, glasschrijvers, wapenteekenaars, borduurwerkers, goudsmeden, enz. over het tijdvak 1591-1657, door M. C. Wildeman. XXII, 238.

Drie Delftsche schilders. E v e r t v a n Aelst, Pieter Jansz. van Asch en Adarn Pick, door Dr. A. Bredius. VI, 289.

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders, door G. H. Veth. V, 155. VI, 68, 129, 182. VII, 129, 298. VIII, 23, 125. IX, 31.

XII, 107. XIV, 99. XVI, 121. XXI, 111.

Extract uit de notulen der Confrerie van Pictura te 's-Gravenhage, gehouden door Pieter Ter- w e ten, medegedeeld door Dr. A. Bredius.

XIX, 169, 232.

Nalezing der Tresoriersrekeningen van 's-Graven- hage, door Ed. van Biema.

XXX, 50, 106, 159, 223.

Het Sint Jozefsgilde in den Haag en zijne be- trekking tot de kunst, door A. J. Servaas van

Rooyen. XXVII, 13.

Ordonnantiën van het St. Lukasgilde te 's-Her- togenbosch, door Mr. W. Bezemer. XII, 123.

Vier Kamper schilders, door G. P. Rouffaer.

IV, 47. V, 201, 295.

Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Leidsche St. Lucasgild, door Dr. A. Bredius en Dr. W. Martin. XXII, 121, 177.

Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wo- nende buiten Rotterdam, uit het Archief te Rotterdam, medegedeeld door P. Haverkorn

van Rijsewijk. VIII, 203.

Rotterdamsche schilders, door P. Haverkorn van Rijsewijk. X, 238. XI, 47. XII, 136.

Korte mededeelingen, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XIX, 60.

Aanteekeningen over Oud-Rotterdamsche kunste- naars, door Nelly Alting Mees.

XXXI, 141, 189, 241.

Utrechtsche schildersvereenigingen, door Dr. Mr.

S. Muller Fz. XXII, 1.

Kunst in de archieven van Vianen, door Mr. P.

A. N. S. van Meurs. XXVI, 177, 225.

De Stichting der Ned. Schildersbent te Rome, door Dr. G. J. Hoogewerff. Bred. Bund., 109.

Onze vloot in de schilderkunst, door C. G. 't

Hooft. Bred. Bund., 97.

Schilderij-Herstelling in 1609. XXXVIII, 184.

Drie schilders-restaurators in 1685 te Amsterdam, door Dr. A. Bredius. XXVIII, 189.

Een restaurateur in de 17de eeuw, door Dr. A.

Bredius. XXXIII, 64.

Iets over oude copieën, door Dr. A. Bredius.

XXIX, 62.

Schilderijprijzen enz. in de 17de en 18de eeuw, door Dr. A. H. Garrer. XXVI, 242.

Schilderijen als ruil- en loterij-object, door Dr. A.

Bredius. Kunst-Berichten, 1, 7.

Een curieus contract (over schilderij-verkoop), door

Dr. A. Bredius. XXXV, 191

Een curiosum (schilderij-verkoop), door Dr. A.

Bredius. XXXIV, 196.

Waaraan het Hof van Holland in 1622 zijn zegel hechtte, door Dr. H. E. van Gelder. XXXVI, 52.

Een brief van kunsthistorische beteekenis, door

E. W. Moes. XII, 238.

Kunstcritiek der XVIIde eeuw, door Dr. A.

Bredius. VII, 41.

Italiaansche schilderijen in 1672 door Haagsche en Delftsche schilders beoordeeld, door Dr. A.

Bredius. XXXIV, 88.

Eene expertise door Pictura in den Haag, door D. S. van Zuiden. XXXIV, 131.

Drie weinig bekende kunstenaars (C. Hardy, C. J. Striep, A. Uylenborch), door Dr.

A. Bredius. II, 215.

(3)

II. VERHANDELINGEN EN KLEINERE BIJDRAGEN OVER

NEDERLANDSCHE SCHILDERS.

Eve r t v a n A elst, door Dr. A. Bredius.

VI, 289.

Pieter Aertsz. gezegd Lange Pier, vermaard schilder, door Mr. N. de Roever. VII, 1.

Over afbeeldingen van Persepolis en Palmyra, door Nederlanders (Philips s Angel, J a n Jansz. Struys, Herbert de Jager, Corn. de Bruyn, C. Hofsted van Essen), door A. Hotz. XXIX, 1.

Arrigo Fiammingo, door Dr J. A. F.

Orbaan. XXII, 136.

Pieter Jansz. van Asch,door Dr. A. Bredius.

VI, 294.

Nieuwe gegevens omtrent Ja co b Ba c k e r, door

J. D. Wagner. XXXX, 32.

Leerlingen van Jac o b B a c k er, door Dr. A.

Bredius. XXXX, 186.

De geboorte-, sterf- en begrafenisdata etc. van Ludolf Bakhuizen, door J. P. van der

Kellen Dzn. XXXIV, 243.

D a v i d Baudringien, door Dr. A. Bredius

en E. W. Moes. XXVI, 250.

Adriaen Beeldemaker, door G. H. Veth.

XXI, III.

Chlaus Bellechin, conterfeyr, door Dr.

Harry Schmidt. XXXV, 128.

Jacob B ellevoys, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. IX, 52.

Leendert Cornelisz. van Beyeren "des- cipel van Rembrandt", door Dr. A. Bredius en

Mr. N. de Roever. V, 235.

Barend Bispinck, door G. H. Veth.

V, 67. XXI, 112.

B a r e n d Bispinck, medegedeeld door J. L.

van Dalen. XX, 63.

Abraham Bisschop, door G. H. Veth.

V, 160.

Cornelis Bisschop, door G. H. Veth.

V, 156. XXI, 112.

Jacobus Bisschop, door G. H. Veth. V, 159.

Nadere bijzonderheden betreffende Jan T eu- nisz. Blanckerhof, door Mr. N. de Roever.

I, 86.

Pieter de Bloot, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. IX, 62.

Een acte betreffende Anthonie van Block- landt, door Dr. J. Prinsen J.Lzn. XXXV, 51.

Mechtelt toe Boecop, door G. P. Rouffaer.

V, 201.

Ferdinand Bol, door G. H. Veth.

VI, 68. XXI, 113.

Bol's kunstschatten, door Dr. A. Bredius.

XXVIII, 233.

Jacob Bol, door G. H. Veth. VI, 72.

Iets over den schilder Benjamin Bolomey, door D. S. van Zuiden. XXXV, 125.

Nog iets over Benjamin Bolomey, door Dr. H. E. van Gelder. XXXV, 214.

G e r a r d ter B o r c h en zijne familie, door

E. W. Moes. IV, 145.

G e r a r d ter Borch 1648 te Amsterdam, mede- gedeeld door Dr. A. Bredius. XVII, 189.

Ter Borch bestelt een rijtuig, door Dr. A.

Bredius. XXXIV, 160.

Jacob Gerritsz. Bornwater, door G. H.

Veth. VI, 76. XXI, 114.

De schilder Lodewijk Jansz. van Val- ckenborch, gezegd van den Bosch, door Ch. C. V. Verreyt. VIII, 235.

Ambrosius Bosschaert, par Olaf Gran-

berg. IV, 265.

Drie brieven van Jan Gerritsz. van Bronc- horst, door Prof. Sidney Colvin. IV, 212.

Adriaen Brouwer te Haarlem, door J. H. W.

Unger. II, 161.

B r u y n, C o r n. de, zie Ph. Angel.

De schilder Gerrit de B u c k, door C. W.

Bruinvis. XXXIII, 64.

J a n B u e s e m, door Dr. A. Bredius. XXVI, 91.

De schilder Willem Willemsz. van den Bundel, door Dr. A. Bredius. XXXVIII, 65.

Adriaen van der Burg, door G. H. Veth.

VI, 78. XXI, 114.

(4)

Hendrick van der Burgh, een voorganger van Pieter de Hoogh, door Dr. C. Hofstede de

Groot. XXXIX, 121.

Cornelis Buys, door Prof. Jhr. Dr. J. Six.

XIII, 174.

Willem Pieterse Buytewech, door P.

Haverkorn van Rijsewijk. IX, 56. XXIII, 163.

Willem Pietersz. Buytewech, 1591/2- 1624, door Dr. E. Wiersum. XXXX, 55.

Hoe schilderde Willem Buytewech?, door Prof. Dr. W. Martin. XXXIV, 197.

Een teekening van Willem B u y t e w e c h, door

Dr. A. Bredius. XXXX, 174.

De schilder Jan van Bylert, verkooper van verf, medegedeeld door H. N. J. van Eelde.

XV, 128.

Govert Rafaelzn. Camphuysen, schil- der, door Dr. A. Bredius. XXX, 192.

De schilders Camphuysen, door Dr. A. Bredius

en E. W. Moes. XXI, 193.

Piero di Elia Candido & Elia di Piero C a n d i d o, door Dr. J. A. F. Orbaan.

XXI, 163.

De schilder Johannes van de Cappelle, door Dr. A. Bredius. X, 26, 133.

Pieter Codde, de schilder en de dichter, door

Mr. Ch. M. Dozy. II, 35.

Iets over Pieter Codde en Willem Duys- ter, door Dr. A. Bredius. VI, 187.

Adriaan van Conflans, door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XXIX, 198.

De Coninxloo's, door Mr. N. de Roever.

III, 33.

Die Coninxloo's, von E. Starcke. XVI, 129.

Abraham van Conincksvelt, door G.

H. Veth. VI, 129.

Jacob Cornelisz. en zijne schilderijen in de

"Kapel der Heilige Stede", door Dr. J. F. M.

Sterck. XIII, 193.

Een portret van Marten van Rossem door H e y n- drick C o s t e r, medegedeeld door M. G.

Wildeman.

XXV, 64.

Pieter Cousijn, door A. J. Servaas van Rooyen. Nalezing door Dr. A. Bredius.

VIII, 113.

Reynier en Israël Covyn, door G. H. Veth.

VI, 130.

Aelbert Cuyp, Jacob Gerritsz. Cuyp en Benjamin C u y p, door G. H. Veth.

II, 233.

Aelbert Cuyp, door G. H. Veth.

II, 256. VI, 142. XXI, 115.

Benjamin Gerritsz. Cuyp, door G. H.

Veth. II, 253. VI, 141.

Gerrit Gerritsz. Cuyp, door G. H. Veth.

VI, 131.

Jacob Gerritsz. Cuyp, door G. H. Veth.

II, 138. VI, 240. XXI, 114.

Dirk Dalens, door G. H. Veth. XXI, 116.

Iets over Hendrick Danckerts, door Dr.

A. Bredius. XXVIII, 70.

De Delftsche schilders Jan Willemsz. Decker r en Willem Jansz. Decker, door Dr. A.

Bredius. X, 193.

Jan Willemsz. D e c k e r, door P. Haverkorn

van Rijsewijk. XI, 125.

Dirk van Delen, door G. H. Veth. XXI, 118.

De kunstenaarsfamilie Delft, door P. Haverkorn

van Rijsewijk. XVIII, 190.

De portretten van Jacob Willemsz. Delff en zijne drie zonen, door Jhr. B. W. F. van

Riemsdijk. XII, 233.

De Meester van Delft, door Dr. M. J. Schretlen.

XXXX, 14.

Olivier van D e u r e n, Rotterdamsch schilder, door Dr. C. Hofstede de Groot. XVIII, 193.

De schilder Maerten Pietersz. Deym, door

Dr. A. Bredius. XXXVIII, 22.

A r e n t Diepraem, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. X, 250.

Jan Doudyn, door G. H. Veth. VI, 182.

De Rotterdamsche schilders D u B o i s, door P.

Haverkorn van Rijsewijk. XVII, 171, 240.

De nalatenschap van C a r e l du J a r d i n, door

Dr. A. Bredius. XXIV, 223.

Steven van Duyven, door G. J. Rouffaer.

V, 306.

(5)

Zu einem Portrait von A n t h. van Dyck in der Gemaldegalerie in Cassel, von Dr. E. Wald-

mann. XXV, 204.

The (so-called) Sheffield portrait by van Dyck in the Royal Picture Gallery at the Maurits- huis in the Hague, by Arthur Leveson Gower.

XXVIII, 73.

Het portret van Stevens door A. van D ij c k in het Mauritshuis, door Dr. C. Hofstede de

Groot. XXXIV, 68.

N ico laas E liasz., zie op Pickenoy.

De schilder Pieter Janssens Elinga, door

Dr. A. Bredius. XXVII, 235.

De schilders Ottomar Elliger, vader en zoon, door D. S. van Zuiden. Bred. Bund., 292.

Aernout Elsevier. Een nalezing, door Dr.

A. Bredius. XXV, 57.

Adriaen Emont, door G. H. Veth. XXI, 119.

De van Everdingens, door C. W. Bruinvis.

XVII, 216.

Nadere berichten over de familie van Ever- dingen, door C. W. Bruinvis. XXI, 57.

P i e t e r E y c k e n s, door G. H. Veth. XXI, 120.

De schilder Jan Jacobsz. Eynout, -?

Rotterdam - 1553, door A. Hoynck van Papen-

drecht. XXXIV, 53.

Het sterfjaar van Barent Fabritius, door

Dr. A. Bredius. XXXIX, 63.

Het geboortejaar van C a r e Fabritius, door F. Schmidt Degener. XXX, 189.

Nog iets over C a r e 1 Fabritius, door Dr.

A. Bredius. XXVIII, 187.

Nieuwe gegevens over de schilders Fabritius, door Dr. A. Bredius. XXXVIII, 129.

Twee advertenties van M a r i a M a r g a r e t h a la F a r g u e, door D. S. van Zuiden.

XXXI, 191.

P. C. la F a r g u e en Gerard Hoet, door D. S.

van Zuiden. XXXIV, 114.

Iets over de schilders Louys, D a v i d en Pieter r Finson, door Dr. A. Bredius. XXXVI, 197.

Adriaen Lucasz. Fonteyn, door P. Haver- korn van Rijsewijk. XXIII, 165.

Iets over de schildersfamilie F o u c h ier, door

M. G. Wildeman. XVII, 186.

Vergeten schilders (I. Guilliam Fremouts of Fremout alias Strazio Voluto, Willem Jansz. Fremouts, Voluto?), door Dr. A. Bredius.

XXX, 124 De landschapschilder Jacob van Geel, door Dr. A. Bredius. XVII, 125, 190.

Nog iets over Jacob van Geel, door Dr. A.

Bredius. XXV, 247.

Joost van Geel, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XVI, 32.

Het vriendenalbum van W i b r a n d S y m o n s- zoon de Geest, door Dr. C. Hofstede de

Groot. VII, 235.

Arent de Gelder, door G. H. Veth. VI, 184.

Balthazar Gerbier, door Dr. M. G. de

Boer. XXI, 129.

Een onbekend Rotterdamsch schilder en dichter (A b r. v. G h e r w e n), door dr. H. J. A. Ruys.

XXXIV, 129.

Een en ander over R i c h a r d Gibson, door

Dr. A. Bredius. XXVIII, 124.

Rembrandts leerling Jan van Glabbeeck;

door Dr. A. Bredius. XXXIII, 244.

Bijdragen tot de levensgeschiedenis van H e n- d r i c k Goltzius, door Dr. A. Bredius.

XXXII, 137.

Zwei Gemälde von Hendrick Goltzius, door Dr. O. Hirschmann. XXXIII, 129.

Zie ook onder Karel van Mander.

Balthasar Gerbiers eer- ende claght-dicht ter eeren van Henricus Goltzius, von Dr.

Otto Hirschmann. XXXVIII, 104.

Jan Josephszoon van Goyen. Nieuwe bijdragen tot zijne biographie, door Dr. A.

Bredius. XIV, 113.

Heeft van G o y e n te Haarlem gewoond?, door

Dr. A. Bredius. XXXVII, 125.

Sterf-datum van Jan van Goyen, door Dr.

A. Bredius. XXXIV, 158.

De Overijsselsche schilder Jan Grasdorp, door

F. A. Hoefer. XXXV, 149.

(6)

Bladvulling (portretten door Joh. Greenwood, 1761, te Alkmaar), door C. W. Bruinvis.

XII, 64.

De portretschilder Rudolpb van Grot, door

Dr. A. Bredius. V, 62.

Een portret van Rudolph van Grol, door

Dr. A. Bredius. VIII, 78.

De schilder J a n de Groot, door Dr. A. Bredius.

V, 64.

De samenwerking van Joris van der H a a- g e n en Dirck Wijntrack, door M. J. F. W. van

der Haagen. XXXV, 43.

Hoe Joris van der Haagen betaald werd, door Dr. A. Bredius. XXXV, 128.

Cornelis Cornelisz. van Haarlem, door

C. J. Gonnet. XXXX, 175.

Ottomar Hackius, een dapper schilder, door

Dr. A. Bredius. XXIX, 189.

De ouders van Frans Hals, door Dr. A. Bredius.

XXXII, 216.

Een conflict tusschen Frans Hals en Judith Leyster, door Dr. A. Bredius. XXXV, 71.

De geschiedenis van een schuttersstuk (door F.

Hals), door Dr. A. Bredius. XXXI, 81.

Het portret van Jacob van Campen door F r a n s Hals, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXXIII, 16.

Een nog nooit afgebeeld meesterwerk van Frans s Hals, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXXVII, 128.

Twee teruggevonden schilderijen door Frans Hals, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXXIX, 65.

Heeft F r a n s H a 1 s zijn vrouw geslagen?, door

Dr. A. Bredius. XXXIX, 64.

Herman H a 1 s te Vianen, door Dr. A. Bredius.

XXVII, 196.

Een Hals, door Dr. J. Prinsen J. Lzn. XXXV, 59.

De schilder Jan Hals, door Vondel bezongen, door Dr. A. Bredius. VI, 304.

Adriaen Hanneman, door Dr. A. Bredius en

E. W. Moes. XIV, 203.

De schilder C a r e Hardy, door Dr. A. Bredius.

II, 215.

Hartkamp, zie Smits.

Het geboortejaar van Jan Davidsz. de Heem, door Dr. A. Bredius. IV, 214.

Das Altarwerk Marten Heemskercks für die Laurentiuskirche zu Alkmaar, von Axel L.

Romdahl. XXI, 173.

Lu cas d'H eere, door Dr. Marten Rudelsheim.

XXI, 85.

De schilder Gerrit van Hees, door Dr. A.

Bredius. XXXI, 67.

Ein Gemälde von Gerrit van Hees im Bon- ner Provincial-museum, von Dr. Walter Cohen.

XXXI, 260.

Theodoor Helmbreker, schilder van Haar- lem, door Dr. G. J. Hoogewerff. XXXI, 27.

De vier overlieden van den St. Sebastiaansdoelen door Barthlomeus van der Helst, door Dr. Johs. Dyserinck. XI, 193.

Een teekening van Bartholomeus van der Helst, door Prof. Jhr. Dr. J. Six. XXVII, 142.

Eine Porträtzeichnung Paulus Potters v. Barth v. d. Helst, von Dr. Jos. Meder. XXVI, 18.

De beroemde Van der r Helst van de Hermi- tage, door Victor de Stuers. XXXIV, 67.

Twee schilderijen op glas van Jan van der r Heyden, door Dr. A. Bredius. XXXI, 25.

De nalatenschap van Jan van der Heyden's weduwe, door Dr. A. Bredius. XXX, 129.

Meindert Hobbema, door Mr. N. de Roever.

I, 81.

Uit H o b bem a's laatste levensjaren, door Dr.

A. Bredius. XXVIII, 93.

H o b bem a's laatste levensjaren, door Dr. A.

Bredius. XXIX, 124.

Nog een en ander over Hobbema, door Dr.

A. Bredius. XXXIII, 193.

Gerard Hoet en P. C. la Fargue, door D. S. van Zuiden. XXXIV, 114.

Hofsted van Essen, C., zie Ph. Angel.

Iets over den schilder Joost t v a n H o i g a r d e n, door Ch. C. V. Verreyt. IX, 231.

Request van den schilder-graveur P. Hol s t ey n, 1646, door Dr. A. Bredius. VIII, 75.

H o n horst oder Terbrugge, door dr. H. Braune.

XXXII, 262.

Rembrandt und Honthorst, von Momme

Nissen. XXXII, 73.

G e r a r d Honthorst und Judith Leyster, von Dr. Arth. von Schneider. XXXX, 169.

(7)

Carel Cornelisz. de Hooch, door Jhr.

Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont. XVII, 223.

Bijdragen tot de biographie van Pieter de Hoogh, door Dr. A. Bredius. VII, 161.

Pieter de Hooch of de Hoogh, door P.

Haverkorn van Rijsewijk. X, 172.

Proeve eener kritische beschrijving van het werk van Pieter de Hooch, door Dr. C. Hof-

stede de Groot. X, 178.

Dirk van Hoogstraten, door G. H. Veth.

IV, 272.

Johan of Hans van Hoogstraten, door

G. H. Veth. VII, 298.

Samuel van Hoogstraten, door G. H.

Veth. VII, 129.

Arnold Houbraken, door G. H. Veth.

VII, 299.

De Haagsche schilders Joachim en G e r a r d Houckgeest, door Dr. A. Bredius. VI, 81.

Jan van H o u t, die scilder, 1506, door Dr. J.

F. M. Sterck. XXXVII, 87.

Een landschap van Jan Jansz. v a n H o u t- h u ij s e n, door Dr. A. Bredius. XXXX, 188.

De Leidsche schilder M a e r t e n Fransz. van der Huift, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

XXIV, 233.

Sieben Briefe und eine Quittung von Jan van H u y s u m, mitgetheilt von Prof. Dr. Fr. Schlie.

XVIII, 137.

Pieter Isaacksz., door Mr. N. de Roever.

III, 173.

Dirck Jacobsz. Twee Amsterdamsche schut- terstukken te St. Petersburg, door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XIII, 91.

Een portret van Dirck J a c o b s z., door Dr.

G. J. Hoogewerff. XXXII, 81.

Gerard de Jager, door G. H. Veth. VII, 302.

Jager, Herbert de, zie Ph. Angel.

De schilder Janssen s, een navolger van Pieter de Hooch, door Dr. C. Hofstede de Groot.

IX, 266.

Een nieuwe Jordaens, door Dr. G. J. Hooge-

werff. XXXVIII, 60.

Een zwak patriot (Rienk Jelgerhuis), door

G. van Rijn. XIX, 95.

Der Maler Nicolaas Johansen (Claes Jansz. ?) von Utrecht, von dr. Harry Schmidt.

XXXV, 33.

Ludolf de J o n g h, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XIV, 36.

Isaac de Jouderville, leerling van Rem- brandt?, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XVII, 228.

Abraham van Kalraet, door G. H. Veth.

VII, 304.

Barent van Kalraet, door G. H. Veth.

VII, 305.

De schilder Goda r t Kamper, door Dr. A

Bredius. XXXX, 1.

Een schutterstuk van Cornelis Ketel, door Prof. Jhr. Dr. J. Six. XXIV, 105.

Een merkwaardig portret van Cornelis Ketel, door Dr. A. Bredius. XXX, 193.

Isaack Jansz. K o e d y c k, schilder van levens- groote figuren, door Dr. W. Martin. XXVII, 1.

Nieuwe Bizonderheden over Isaack Jansz.

Koedyck, door Dr. A. Bredius. XXVII, 5 Jacob K o n i n c k, door P. Haverkorn van Rijse-

wijk. XX, 9.

Een Vondelportret door Rembrandt ? (door P h.

K o n i n g), door J. F. M. Sterck.

Bred. Bund., 260.

Jan van Kuik Woutersz., door G. H. Veth.

VII, 307.

De schilder Leendert t d e L a e f f, door Dr.

A. Bredius. XXXIV, 155.

Een te weinig opgemerkte bron van het leven van Pieter van Laer, door E. W. Moes.

XII, 95.

G. d e L a i r e s se's kunstcolleges, door Dr. A.

Bredius. XXXII, 262.

Pieter Lastman en François Venant, door Dr. A. Bredius en Mr. N. de Roever. IV, 1.

G o v e r t v a n der Leeuw (Gabriel de Leone),

door G. H. Veth. VIII, 23.

Pieter van der Leeuw, door G. H. Veth.

VIII, 26.

Poulus Lesire, door Dr. A. Bredius en G. H.

Veth. V, 45.

(8)

Poulus Lesire, door G. H. Veth. VIII, 28.

Een onbekende Overijsselsche schilder, J. L e u s- s i n k, door W. J. J. C. Bijleveld. XXXVIII, 64.

Jacobus Levecq, door G. H. Veth. VIII, 308.

Die Persönlichkeit des Lucas von L e y d e n, von Dr. Franz Dülberg. XVII, 65.

Die Nachkommen des L u c a s v o n L e y d e n, von Dr. Franz Dülberg. XVII, 156.

De bestellers van Lucas van Leyden's

"Genezing van den blinde van Jericho", door

Mr. N. Beets. XXVIII, 155.

Een conflict tusschen Frans Hals en Judith L e y s t e r, door Dr. A. Bredius. XXXV, 71.

Gerard Honthorst und J u d i t h Leyster, von Dr. Arth. von Schneider. XXXX, 169.

Een Suzanna van Jan L i e v e n s, door Prof. Dr.

W. Martin. XXIX, 86.

Raffael und Lievens, von Dr. Hans Schneider.

XXXV, 34.

De schilder Adriaen Cornelisz. van Lin- schoten, door Dr. A. Bredius. II, 135.

Ein Regentenstück von Allart v a n Loe- n i n g a, von Prof. Dr. Friedr. Schlie. X, 129.

Waarom Jacob van L o o in 1660 Amsterdam verliet, door Dr. A. Bredius. XXXIV, 47.

Anthonie de L o r m e, door P. Haverkorn

van Rijsewijk. XI, 50.

Iets over de copie van Gerrit Lundens naar Rembrandt's "Nachtwacht", door Dr. A.

Bredius. XXX, 197.

Herman Luydingh, schilder, door Dr. C.

Hofstede de Groot X, 65.

De geboorteplaats van M a bu se, door Dr. Mr.

S. Muller Fzn. XXXIV, 149.

Mabuse's Adam en Eva, door Dr. A. Bredius.

Kunstberichten 1, 6.

Ernst Maeler, door G. P. Rouffaer. IV, 48.

Nicolaas Maes, door G. H. Veth. VIII, 125.

Iets over den schilder Jacob Marrell, mede- gedeeld door A. C. de Kruyff. X, 57.

Otto Marseus, door Mr. A. D. de Vries Az.

I, 166.

Een regentenstuk van Johan van der Meer, door Dr. Mr. S. Muller Fz. VI, 25.

Nog eens het regentenstuk van Joh a n van der Meer, door Dr. Mr. S. Muller Fz. VII, 159.

Iets over de jeugd van G a b r i ël Metsu, door

Dr. A. Bredius. XXV, 197.

Het testament en sterfjaar van G a b r i ë l Metsu, door Mr. A. D. de Vries Az. I, 78.

Wie was de leermeester van G a b r i ë Metsu, door J. O. Kronig. Bred. Bund., 135.

Michiel Jansz. van Mierevelt, eene na- lezing, door Dr. A. Bredius. XXVI, 1.

De oom van Van Mieris als restaurateur van oude schilderijen, door Dr. A. Bredius.

XXVII, 64.

Jan Miense Molenaer, nieuwe gegevens omtrent zijn leven en zijn werk, door Dr. A.

Bredius. XXVI, 41.

De schildersfamilie Mon i n c x, door Dr. A.

Bredius. VII, 265.

Cornelis de Mooy, door Dr. C. Hofstede de

Groot. IX, 69.

Cornelis Pietersz. Mooy, door P. Haver-

korn van Rijsewijk. X, 254.

Wanneer stierf Anthonie Mor van Das- h o r s t ?, door Dr. A. Bredius. XXXVI, 175.

De schildersfamilie M y t e n s, door Dr. A. Bredius en E. W. Moes. XXIV, 1. XXV, 83, 211.

Hans de Neeff, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. IX, 229.

Aernout (Aert) van der Neer, door Dr.

A. Bredius. XVIII, 69.

Nog iets over Aernout (Aert) van der Neer, door Dr. A. Bredius. XXVIII, 56.

Waar is Aernout t v a n der Neer begraven?, door Dr. A. Bredius. XXXIX, 114.

Een en ander over Casper Netscher, door

Dr. A. Bredius. V, 263.

I s a a c van Nickelen, schilder en zijdewever, door C. W. Bruinvis. XXVII, 241.

De beide Willem's van Nieuwlandt, oom en neef, door Dr. G. J. Hoogewerff. XXIX, 57.

Joan van Noordt, door Dr. C. Hofstede de

Groot. X, 210.

Geboortejaar van Michiel Nouts, door Dr.

A. Bredius. XXXVIII, 232.

(9)

Jan Olis, door G. H. Veth. IX, 31.

Johannes van Dircx van Ophemert,

door G. H. Veth. IX, 36.

Das Nachlass-Inventar des Malers Jü r g e n Ovens, von Dr. Harry Schmidt. XXXII, 29.

Iets over de kinderen en de begraafplaats van Anthonie Palamedesz., door Mr. N. de

Roever. I, 164

Wat Anthony Palamedes aan een portret verdiende, door Dr. A. Bredius. XXXIV, 131.

A d a m Pick, door Dr. A. Bredius. VI, 296.

Nicolaes Eliasz. Pickenoy, door Prof.

Jhr. Dr. J. Six. IV, 81.

Een acte over het schutterstuk van 1642 door Nicolaes Elias, medegedeeld door Dr. A.

Bredius. XIII, 180.

Een teruggevonden Regentenstuk van Nicolaes s Eliasz. Pickenoy, door J. O. Kronig.

XXVII, 229.

De Leidsche schilder C a r e l van der Pluym, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk. XVII, 127.

Egbert van der Poel und Adriaen van der Poel, von Dr. August Goldschmidt.

XXXX, 57.

Johannes Porcellis, zijn leven, zijn werk, door Dr. A. Bredius. XXIII, 69. XXIV, 129.

Porcellis sluit een curieus contract, door Dr.

A. Bredius. XXXI, 135.

Hendrik Gerritsz. Pot, door Dr. A. Bredius en P. Haverkorn van Rijsewijk. V, 161.

Eine Porträt-zeichnung Paulus Potters von Barth. v. d. Helst, von Dr. Jos. Meder.

XXVI, 18.

Pieter Symonsz. Potter, "glaseschrijver ooc schilder", door Dr. A. Bredius. XI, 34.

De porceleinhandel der Oost-Indische Compagnie en Cornelis Pronk als haar teekenaar, door

Dr. J. de Hullu. XXXIII, 50.

Pieter r J a n s z. Q u a s t, door Dr. A. Bredius.

XX, 65.

A b r a h a m Raguineau, portretschilder en schrijfmeester van Willem III, door Dr. C. Hof-

stede de Groot. XVII, 6.

Bernard Rantvic, door Dr. J. A. F. Orbaan.

XXI, 161.

De schildersfamilie Ravesteyn, door Dr. A.

Bredius en E. W. Moes. IX, 207. X, 41.

Hubert van Ravesteyn, door G. H. Veth.

IX, 37. XXI, 120.

Rembrandt; bijdragen tot de geschiedenis zijner laatste levensjaren, naar de gegevens door wijlen Mr. A. D. de Vries Az. veizameld, be- werkt door Mr. N. de Roever. II, 82.

Rembrandt, nieuwe bijdragen tot zijne levens- geschiedenis, door Dr. A. Bredius en Mr. N. de Roever. III, 85. V, 210. VIII, 173.

Nieuwe Rembrandtiana, door Dr. A. Bredius.

XVII, I.

Rembrandtiana, door Dr. A. Bredius.

XXVI, 219. XXVIII, 1, 193. XXXI, 71.

XXXII, 132, 260. XXXIII, 126.

Varia omtrent R e m b r a n d t, door Dr. C. Hof-

stede de Groot. XIX, 89.

Francesco Baldinucci et les biographes de R em- b r a n d t, par Emile Michel. VIII, 161.

Iets over R e m b r a n d t, door Prof. Jhr. Dr.

J. Six. XI, 154.

Een huwelijk van Rembrandt, door Mr. N.

de Roever. I, 1.

Heeft R e m b r a n d t in Engeland vertoefd ?, door Dr. C. Hofstede de Groot. XV, 193.

Rembrandt's reizen naar Engeland, door Dr.

C. Hofstede de Groot. XXXIX, 1.

Rembrandt t en Geertje Dircx, door C. J.

Gonnet. XXXVIII, 80.

Wandelingen met Rembrandt in Amsterdam, door F. Lugt. Bred. Bund., 138.

Rembrandt t en de Italiaansche kunst, door

Dr. Jan Veth. XXXIII, 1.

Rembrandt t en een Italiaansche Maecenas, door Dr. G. J. Hoogewerff. XXXV, 129.

De ontwikkeling van een motief bij Rem- b r a n d t, door Dr. Jan Veth. Bred. Bund., 270.

Rembrandt's onderwijs aan zijne leerlingen, door Dr. C. Hofstede de Groot. Bred. Bund., 79.

(10)

Rembrandt t en Homerus, door F. Schmidt

Degener. Bred. Bund., 15.

Rembrandt t und Honthorst, von Momme

Nissen. XXXII, 73.

Kende R e m b r a n d t Hebreeuwsch?, door Dr. C.

Hofstede de Groot. XIX, 89.

Rembrandt's sterfhuis, door Mr. N. de Roever.

II, 106.

E lison of Alenson?, door Dr. C. Hofstede de

Groot. XIX, 91.

Das Bildniss von Rembrandt's Bruder Adriaen Harmensz. van Rijn im Mauritshuis, von Dr.

Wilh. Bode. IX, I.

La "Ronde de Nuit" et ses transformations, par E. Durand Gréville. XXIV, 77.

De Sergeant Reynier Engelen op R e m bra n d t's

"Nachtwacht", door Dr. J. F. M. Sterck.

XXV, 65.

De ligging van het lijk in Rembrandt's Ana- tomische les van Dr. Deyman, door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XXIII, 37.

De Homerus van Rembrandt, door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XV, 1.

Eine neuentdeckte Homerus-Zeichnung von Rem- b r a n d t im Nat. Museum zu Stockholm, Stu- die zum Gemälde im Mauritshuis, von Dr. J.

Kruse. XXVII, 221.

Een R e m b r a n d t op het Stadhuis, door Mr. N.

de Roever. IX, 297. X, 137.

De namen der "Staalmeesters", door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XIV, 65.

Een R e m b r a n d t te Rome, door Prof. Jhr. Dr.

J. Six. XVIII, 108.

Geen Rembrandt in de galerij Doria Pamfili te Rome, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XIX, 90.

Rembrandt's zoogenaamde Jodenbruid uit de collectie van der Hoop, door Jan Veth.

XXIV, 41.

Nog eene ontleening van Rembrandt, door

J. O. Kronig. XXXII, 264.

Heeft Rembrandt Elisabeth Bas, wed. Joch.

Swartenhondt, geschilderd?, door Dr. A. Bre-

dius. XXIX, 193.

Meeningsverschillen omtrent werken van R em- b ra n d t (I. de teekening van den ongehoor- zamen jongen in het Berl. Prentenkab. ; II. Het

"vrouwtgen met een pappotgen" ; III. Het por- tret van Elisabeth Bas ; IV. De "Eendracht van het Land", een voorstudie voor de "Nacht- wacht" ; V. Rembrandt en de Markies d' Ande- lot); door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXX, 65, 174.

Kantteekening op Dr. Hofstede de Groot's "Mee- ningsverschil", door Dr. A. Bredius.

XXX, 82, 183.

Een meeningsverschil betreffende Rembrandt's Eendracht van het Land, door F. Schmidt

Degener. XXXI, 76.

Meeningsverschillen omtrent werken van Rem- brandt V: Rembrandt en de markies van Andelot, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXXI, 65.

Een vroege Rembrandt en een late Hercules Seghers, door J. O. Kronig. XXXIII, 191.

Rembrandt's Christus en Maria Magdalena, door Dr. K. H. de Raaf. XXX, 6.

Rembrandt's portretten van Philips Lucasse en Petronella Buys, door Dr. C. Hofstede de

Groot. XXXI, 236.

Portretten door Rembrandt, door F. Schmidt

Degener. XXXII, 217.

R e m bra n d t's portret van Jeremias de Decker, door Dr. K. H. de Raaf. XXX, 1.

Bij Rembrandt's portret van Jeremias de Decker, door Dr. A. Bredius. XXXI, 72.

De man met het vergrootglas door Rembrandt, door Dr. J. Goekoop de Jongh.

Bred. Bund., 53.

Een Vondelportret door R e m b r a n d t ?, door J. F. M. Sterck. Bred. Bund., 260.

Een schilderij van R e m b r a n d t ? op de kermis te Leiden, 1641, door Dr. A. Bredius.

XXVI, 68.

Die Handzeichnungen Rembrandts s in der Kunsthalle zu Bremen, von Dr. Gustav Pauli.

XXIX, 119.

Uit Rembrandt's laatste levensjaar, door Dr.

A. Bredius. XXVII, 238.

(11)

Iets over het R e m b r a n d t-huis, door Dr. A.

Bredius. XXXII, 262.

Rembrandt's huis, door F. Lugt.

XXXIV, 67.

R e m b r a n d t's dochter Cornelia van Rijn en haar echtgenoot Cornelis Suythof, door Mr. A. D.

de Vries Az. I, 250.

Verdere Bijdragen tot de geschiedenis van R e m- b r a n d t's broeders en zusters, door Dr. A.

Bredius. XXIX, 49.

Bijdragen tot de biografie van Rem bra n d t's broeder, door Dr. A. Bredius. XXVIII, 65.

De nalatenschap van Rembrandt's schoon- dochter, door Dr. A. Bredius. XXIX, 112.

Rembrandt's verwanten in Oost-Indië, door Dr. Joh. C. Breen. XXVI, 145.

Rembrandt, zie ook L u n d e n s, en hieronder sub IV.

Pieter de Ring, door E. W. Moes. VI, 175.

Een schets van R u b e n s voor de Zegepraal der Eucharistie over de Afgoderij, medegedeeld door P. Haverkorn van Rijsewijk. XXIII, 105.

Een onbekend R u b e n s-document, door Dr. A.

Bredius. XXX, 215.

Het geboortejaar van Jacob Ruisdael, door

Dr. A. Bredius. VI, 21.

Twee testamenten van Jacob van Ruysdael door Dr. A. Bredius. XXXIII, 19.

De schilder François Rijckhals, door Dr.

A. Bredius. XXXV, 1.

Iets over Martinus Saegmolen, door Dr.

A. Bredius en Mr. N. de Roever. VI, 121.

De geboorteplaats van Cornelis Saftleven, door P. Haverkorn van Rijsewijk. XVII, 239.

Een spotteekening van Cornelis Saftleven op de Dordtsche Synode, door Dr. C. Hofstede

de Groot. XV, 121.

Aanteekeningen betreffende G i ll e s S c h a g e n, door Dr. C. Hofstede de Groot. XXXIX, 129.

Godefridus Schalcken, door G. H. Veth.

X, 1.

Willem Schellings, schilder-teekenaar-et- ser-dichter, door Mr. A. de Vries Az. I, 150.

Cornelis Claesz. Scheveninck en zijn zoon David Cornelisz., medegedeeld door E. W.

Moes. XIV, 61.

Nieuws over Jan van Scorel, door Dr. H. E.

van Gelder. XXXVI, 177.

Aert t S c h o u m a n volgens zijne aanteeken- boekjes, door Mr. N. de Roever. VI, 33.

Aert Schouman, door G. H. Veth. X, II.

Hercules Seghers, door Dr. A. Bredius.

XVI, I.

Een vroege Rembrandt en een late Hercules s Seghers, door J. O. Kronig. XXXIII, 191.

Cornelis van Slingelandt, door G. H.

Veth. X, 15.

Onbekende schilders, o. a. Casparus Smits, zich ook genoemd hebbende Theodorus H a r t k a m p, door Dr. A. Bredius.

XXXIII, 112.

Iets over de schilders Claes, Hans en Wil- lem Snellaert, door J. L. van Dalen.

XXII, 59.

Claes Snellaert, door G. H. Veth. XII, 107.

Ein unbeschriebenes Bild von J a n Gabriëlsz.

So nj é, von Dr. Th. von Frimmel. XX, 128.

Hendrick Maertensz. Sorgh, door P.

Haverkorn van Rijsewijk. X, 238.

Johannes Spruyt, door Dr. A. Bredius.

XXVII, 125.

Johannes Spruyt, portretschilder, door Dr.

A. Bredius. XXXX, 82.

Abraham Staphorst, door G. H. Veth.

XXI, 122.

Een detail op de doktersschilderijen van Jan Steen, door Dr. J. B. F. van Gils.

XXXVIII, 200.

De schilders Pieter en Harmen Steen- wijck, door Dr. A. Bredius. VIII, 143.

Stevens, zie van Dijk.

De schilder Christiaen Jansz. Striep, door Dr. A. Bredius. II, 217, 291.

(12)

Struys, Jan Jansz., zie Ph. Angel.

Abraham Susenier, door G. H. Veth.

XII, 108.

Frederigo di Lamberto Sustris, door

J. A. F. Orbaan. XXI, 52.

Een paar bescheiden over Isaac Claesz.

S w a n e n b u r g h, door Dr. J. Prinsen J. Lzn.

XXXV, 49.

Zestiende eeuwsche kunstenaars, I. Jan Swart,

door mr. N. Beets. XXXII, 1.

Michiel Sweerts als schilder. Proeve van een biografie en een catalogus van zijn schilderijen, door Dr. W. Martin. XXV, 133.

Nadere gegevens over Michiel Sweerts, door Dr. G. J. Hoogewerff. XXIX, 134.

Michiel Sweerts te Rome, door Dr. G. J.

Hoogewerff. XXXIV, 109.

Nog een Sweerts, door Prof. Dr. W. Martin.

XXXIV, 181.

Der Maler Johan van Swieten, von Dr.

Hans Schneider. XXXVII, 223.

Der Maler Jan Tengnagel, von Dr. Hans

Schneider. XXXIX, II.

Honthorst oder Terbrugge, von Dr. H. Braune.

XXXII, 262.

Jan van Teylingen, door G. H. Veth.

XII, 112.

Jan van Teylingen, door C. J. Gonnet.

XXXVIII, 138.

Johannes Symonsz. Torrentius, eene nalezing door Dr. A. Bredius. XXXV, 219.

Een schilderstuk van Johannes Torrentius, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

Bred. Bund., 243.

Huybert Tons Jansz., door P. Haverkorn

van Rijsewijk. IX, 225.

Ein Flügelaltar von J a c o b u s van Utrecht, von † Dr. W. Neumann. XXXX, 19.

Jan Jansz. Uyl of den Uyl, door Dr. A.

Bredius en Mr. N. de Roever. V, 229.

Jan Jansz. den Uyl, eene nalezing door Dr.

A. Bredius. XXXV, 193.

Nog eens : Jan Jansz. den U ij 1, door Dr.

A. Bredius. XXXVIII, 126.

De schilder Abraham Uylenborch, door

Dr. A. Bredius. II, 219.

De schilder Balthasar van der Veen, door Dr. A. Bredius. XII, 57. XIII, 128.

Willem van de Velde de Oude, zijn leven en zijn werk, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XVI, 65.

De eerste oorlog met Engeland en Willem van de Velde de Oude, door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XVII, 33.

Willem van de Velde de Oude, te zee en te land (1657-1666), door P. Haverkorn van

Rijsewijk. XVIII, 21.

Willem van de Velde de Oude, door P. Haverkorn van Rijsewijk. XX, 170, 225.

François Venant, door Dr. A. Bredius en

Mr. N. de Roever. IV, 19.

Arnoldus Verbuys, door G. H. Veth.

XII, 113.

Pieter Hermansz. Verelst en zijne zonen,

door G. H. Veth. XIV, 99.

Iets over Johannes Vermeer ("de Delftsche Vermeer"), door Dr. A. Bredius. III, 217.

Nieuwe bijdragen over Johannes Vermeer r (den Delftschen), door Dr. A. Bredius.

XXVIII, 61. XXXIV, 160.

Vermeers s zoogenaamd "Novum Testamen- tum", door Dr. A. J. Barnouw. XXXII, 50.

Jan Vermeer de Delft, a propos de l'ordre chronologique de ses tableaux, par P. Johansen.

XXXVIII, 195.

Ary Huibertsz. Verveer, door G. H. Veth.

XXI, 123.

De schilders Adriaan en Frans Verwilt, door P. Haverkorn van Rijsewijk. XV, 51.

Une oeuvre inédite d' A. Victoryns à l' Hopi- tal Notre Dame à Courtray, par J. Caullet.

XXXIII, 154.

De Amsterdamsche schilders- en blauwververs- familie de Ville, door Jhr. Mr. C. H. C.

Flugi van Aspermont. XVII, 84.

(13)

A b r a h a m V i n c k, door Mr. N. de Roever.

III, 182.

Simon Jacobsz. Vlieger, door P. Haver- korn van Rijsewijk. IX, 221. XI, 229.

Bernard Vollenhove, door G. P. Rouffaer.

V, 295.

De schilder-dichter Bernart Vollenhove, door Dr. H. J. A. Ruys. XXXV, 160.

De schilders Vol m a r y n, door P. Haverkorn van Rijsewijk. XII, 136. Zie ook XXXIV, 161.

Strazio Voluto, zie Fremouts.

Cornelis van der Voort, door Mr. N. de

Roever. III, 187.

Cornelis van der Voort. Een eerste po- ging tot het terugvinden van zijn werk als por- tretschilder, door Prof. Jhr. Dr. J. Six. V, 1.

Cornelis van der Voort; een naschrift, door Mr. N. de Roever. V, 23.

Cornelis van der Voort, door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. XXIX, 129.

Het monogram van Cornelis van der Voort,

door Jhr. Dr. J. Six XXXVI, 243.

Cornelis Vroom, door E. W. Moes.

XVIII, 218.

Johannes van Vucht, door P. Haverkorn

van Rijsewijk. IX, 39.

Een bezoek aan den Ridder A d r i a e n van der r W e r ff, kunstschilder, in 1710, door Mr.

N. de Roever. V, 67.

Iets over de Hollandsche schilders d e Wet en hunne Zuid-Afrikaansche nakomelingen, door Mr. Peter van Meurs. XVIII, 227.

De schilder Jacob d e W e t in Schotland, mede- gedeeld door P. Haverkorn van Rijsewijk.

XVII, 191.

Het schetsboek van Jacob de Wet, door Dr.

A. Bredius. XXXVII, 215.

Pouwels Weyts, de Oude en de Jonge,

door G. H. Veth. XVI, 121.

Een en ander over Jan W ij n a n t s, door Dr.

A. Bredius. XXIX, 179.

De samenwerking van Joris van der Haagen en Dirck Wijntrack, door M. J. F. W. van

der Haagen. XXXV, 43.

Een weinig bekende Leidsche meester, Jan Willemsz. van der Wilde, door W. J.

J. C. Bijleveld. XXXVII, 102.

Claes Jansse van Willigen, door P.

Haverkorn van Rijsewijk. XI, 47.

Iets over den schilder Jan Cornelisz. van 't W o u d t, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

XIV, 68.

Bernard Zwaerdecroon, door P. Haver- korn van Rijsewijk. XIII, 57.

III. MEDEDEELINGEN OMTRENT VERSCHILLENDE SCHILDERIJEN

EN ANDERE KUNSTVOORWERPEN.

Kritische opmerkingen omtrent oud-Hollandsche schilderijen in onze musea, door Dr. C. Hofstede de Groot. XIX, 121, 134. XXII, 27, III.

Opmerkingen omtrent eenige meesterwerken in 's Rijks Museum, door Prof. Jhr. Dr. J. Six.

XI, 96.

Kritische opmerkingen omtrent eenige schilderijen in 's Rijks Museum, door Dr. C. Hofstede de

Groot. XVII, 163.

Twee vleugels van een drieluik in het Rijksmuseum te Amsterdam, door J. Th. E. Canneel.

XXV, 61.

Het portret van Gozen Centen op het Rijpen- hofje te Amsterdam, door Dr. A. Bredius.

XVIII, I.

Het portret van G o z e n Centen, door Dr. A.

Bredius. XXII, 129.

Bevestigde overlevering, door Jhr. Dr. J. Six.

XXXVII, 80.

Schilderijen te Alkmaar en te Hoorn, door Dr.

H. E. van Gelder. XXIV, 63.

Zeven onbekende schilderijen, door Dr. W. Mar-

tin. Bred. Bund., 178.

(14)

De wetenschappelijke resultaten van de Tentoon- stelling van Oude Kunst te Utrecht in 1894 ge- houden, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XIII, 34.

De Amsterdamsche Schutterstukken, door W. del Court en Prof. Jhr. Dr. J. Six. XXI, 65.

De Amsterdamsche Schutters-stukken, in en buiten het nieuwe Rijksmuseum, door D. C. Meyer Jr.

I. Claes Elias, Jacob Lyon, Last- man en van Nieulandt, Pieter

Codde. III, 108.

II. Rembrandt. IV, 198.

III. Bartholomeus van der Helst.

IV, 225.

IV. Thomas de Keyser en Joachim

Sandrart. VI, 225.

V. Govert Flinck. VII, 45.

De schilderijen in den Handboogsdoelen te Am- sterdam, door Prof. Jhr. Dr. J. Six. XV, 129.

Portretgroep van Amsterdamsche Ridders van Jerusalem uit 1519, door Dr. J. F. M. Sterck.

XXXVII, 95.

Kleine bijdragen tot de geschiedenis van de schil- derijen van het Amsterdamsche Chirurgijnsgild, o.a. van de Anatomische Les van Rembrandt,

door Dr. Geyl. XXIV, 38.

Eene Amsterdamsche kunstverzameling uit de eer- ste jaren van de negentiende eeuw, door Eduard

van Biema. XXIV, 9.

De portretten afkomstig van het huis Honselaars- dijk in 's-Rijks-Museum te Amsterdam, door

G. Murray Bakker. XVI, 12.

Het "Panpoeticon Batavum", door Jacq. I. M.

Heeren. XXXVII, 230.

Waar het "Straatje van Six" van V e r m e e r in 1799 was, door Dr. A. Bredius. XXXIX, 59.

De Rariteitenkamer verbonden aan 't Amsterdam- sche Gemeente-Archief, door Mr. N. de Roever.

IV, 281. V, 52. VI, 225.

Schilderijen-kabinetten in de XVIIIe Eeuw, door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk. X, 219.

Het kunstkabinet van Valerius s Rover te Delft, door E. W. Moes. XXXI, 4.

De schilderijen in de Bergkerk te Deventer, door Dr. Jan Kalf. Kunstberichten, 2, 13.

Schilderijen uit het kasteel Duurstede vervoerd, door W. J. J. C. Bijleveld. XXXV, 192.

Schilderijenverzamelingen van het geslacht Slinge- landt. Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen, door Dr. C. Hofstede de Groot. X, 229.

Het Serwouter-altaar, door Dr. G. Knuttel Wzn.

XXXVIII, 145.

Verdwenen Rotterdamsche schilderijen, door Dr.

E. Wiersum. XXXIII, 121.

De portretten der graven van Holland te Haar- lem, door A. W. Weissman. XXXV, 61.

Schilderijen op de Rotterdamsche kermis, door Nelly Alting Mees. XXXIII, 63.

Schilderijen op Haarlems Stadhuis in 1692, door

Dr. W. Martin. XXX, 64.

Oude schilderijen in en van de Stad Haarlem, door C. J. Gonnet. XXXIII, 132.

Het schilderijen-kabinet van J a n Bisschop te Rotterdam, door Dr. E. Wiersum. XXVIII, 161.

Schilderijen op de Hofstede Elsbroek te Hillegom in 1839, door Mr. P. van Meurs. XXXIX, 115.

De portretten der Beresteyn's in het Hofje von Beresteyn te Haarlem, door M. G. Wildeman.

XVIII, 129.

De portretten der Hollandsche graven in het Stad- huis te Leiden, door Dr. J. C. Overvoorde.

Bred. Bund., 221.

De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden, door G. Knuttel Wzn. XXXII, 167.

De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden, door C. J. Polvliet.

Kunst Berichten, I, 7.

Een Leidsche schilderijenverzameling in 1807, door W. J. J. C. Bijleveld. XXXVIII, 165.

Vroeg-Christelijk grafschrift te Maastricht, door Dr. Jan Kalf. Kunst Berichten, 2, 13.

Les peintures de l'ancienne Chartreuse de Rure- monde, avec un essai iconographique de Denys le Chartreux, par A. M. P. Ingold. XIV, 219.

Enkele mededeelingen over het Oude Huis te Schagen, door Ed. van Biema. XXXIII, 242.

Schilderijen uit een Utrechtschen inventaris van 1693, door Dr. W. Martin. XXI, 61.

(15)

Eenige schilderijen van weinig bekende Utrecht- sche schilders: Roelof van Zij 1, Andries van Bochoven en Johannes de Veer, door Dr. C. Hofstede de Groot. XXXVII, III.

Veiling van schilderstukken te Utrecht in 1658, door Jhr. G. G. Calkoen. XXXIX, 118.

De schilderijen-verzameling van Damiaan d e G o e s, door Dr. F. V. Engelenburg. XIX, 193.

Een verzameling familieportretten der H u y g en- s e n in 1785, medegedeeld door E. W. Moes.

XIV, 176.

De Leonardi's van Constantijn Huy- g e n s den zoon, door A. W. M. Mensing.

Bred. Bund., 186.

Inventaris der goederen, nagelaten door Gilles s Pandelaert, rentmeester der Beierlanden, door mr. P. A. N. S. van Meurs. XXVI, 138.

Het kabinet schilderijen van P e t r u Scrive- r i u s, door J. G. Frederiks. XII, 62.

De schilderijenverzameling van Simon Vlied t- hoorn en Mr. Jan van Groeneveld, medegedeeld door Th. Morren. XVIII, 112.

Das Inventar der Sammlung Wyttenhorst, von Max J. Friedländer. XXIII, 63.

Schilderijen in 1651 door K a r Gustav Graf von W r a n g e te 's-Gravenhage aangekocht, medegedeeld door Olaf Granberg. XXV, 132.

Een inventaris van 1716, medegedeeld door E. W.

Moes. X, 192.

Schilderijen in een inventaris der 18de eeuw, door Mr. L. G. N. Bouricius. XXXIV, III.

Een merkwaardige verzameling Oud-Nederland- sche kunst in België, door W. J. J. C. Bijleveld.

XXXIII, 161.

Uit oude Inventarissen, enz., door Dr. A. Bredius.

XXVII, 59.

Schilderijen in oude inventarissen, door Dr. A.

Bredius. XXXI, 205.

De portretten van prins Willem den E e r s t e,

door E. W. Moes. VII, 281.

De portretten van Joris de C aullery, door

Dr. A. Bredius. XI, 127.

Bij de portretten van Isaack van der Voort t en Magdalena Stockmans, door Mr. Ch.

M. Dozy. VII, 15.

Portretten van Johannes Wtenbogaert, door Dr. B. Tideman Jzn. XXI, 125.

Een brief van Sir R o b e rt Sidney van 18 Sept.

1591, door Ed. van Biema. XXXV, 239.

Uit oude Antwerpsche inventarissen, door E. W.

Moes. XIX, 53.

Eene veiling van schilderijen in 1616, medegedeeld

door Max Rooses. XIII, 176.

Oude schilderijen te Batavia, door G. P. Rouffaer.

XII, 193.

Eenige taxaties van schilderijen in de XVIIe en in het begin der XVIIIe eeuw, door Dr. A. Bredius.

XXIV, 236.

Waardeschatting van schilderijen in de XVIIe eeuw, door Dr. A. Bredius. XXV, 242.

Schilderij-prijzen te Amsterdam omstreeks 1664, door Dr. A. Bredius. XVIII, 181.

Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdam- sche en Haagsche schilders beoordeeld, door Dr. A. Bredius. IV, 41, 278.

Een "kunsthandel" in een klappermanswachthuis, medegedeeld door Dr. W. Martin. XIX, 86.

Rijfelarijen, door Mr. N. de Roever. IV, 190.

Varia, door Dr. A. Bredius. XXXIV, 158.

Hoe onze "Primitieven" ons land verlieten, door Dr. A. Bredius. XXXVIII, 126.

Een merkwaardige verzameling teekeningen, door

E. W. Moes. XIII, 182.

Nogmaals: Een merkwaardige verzameling teeke- ningen, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XIII, 238.

Italië en de Nederlanden. Studies door Dr. J. A.

F. Orbaan. I, Teekeningen in het Louvre en in het Britsch Museum. XXIII, 129.

Ein Altniederländisches Altarwerk in Rom, von Dr. Heinr. Weiszacker. XXXI, 110.

Niederländische Kunst in den Galerien Mansi i zu Lucca, von Emil Jacobsen. XIV, 93.

(16)

De Hollandsche afkomst der collectie-M a n s i te Lucca, door E. W. Moes. XXVI, 67.

Nederlandsche kunst in provinciale musea van Frankrijk, door Dr. A. Bredius.

XIX, I. XXII, 92. XXIII, 74.

Un tableau hollandais au Musée de Clermont- Ferrand, par Emile Gavelle. XXII, 140.

Hollandsche kunst in Schotland, door Dr. C. Hof- stede de Groot. XI, 129, 211.

Briefe des Kunstsammlers A n t o n i e R u t g e r s an den Landgrafen Wilhelm VIII von Hes- sen, mitgetheilt von C. Alhard von Drach.

VIII, 187.

Holländische Bilder im Ferdinandeum zu Inns- bruck, von Emil Jacobsen. XV, 211.

Ein gleichzeitiges Reiterstandbild des deutschen Königs Wilhelm von Holland ?, door Prof.

Dr. F. Philippi. XXXIX, 69.

IV. MEDEDEELINGEN OVER PLAATSNIJDERS, HOLfTGRAVEURS,

ETSERS, ENZ.

Analyse, door Dr. N. G. van Huffel.

Bred. Bund., 126.

Korte mededeelingen over Nederlandsche plaat- snijders, door E. W. Moes.

XVII, 62, 120, 236. XXII, 147.

Ruzie rondom een prentbijbel, door Dr. H. E.

van Gelder. XXXIV, 127.

De plaatsnijder en landmeter Cornelis Floris- sen van Berckenrode, door Mr. A. D.

de Vries Azn. I, 37.

De vrouw van Balth. Florisz. van Ber- ckenrode, door M. G. Wildeman.

XXXV, 192.

Johannes Everardsz. Bronchorst, door

E. W. Moes. XVII, 62.

De "Stomme Passye" van Jacob Cornelisz.,

door E. W. Moes. XIX, 129.

Een rederijkers-blazoen door Bartholomeus s Dolendo gesneden, door Dr. A. Bredius.

IV, 130.

Nederlandsche Faust-Illustratie, door Dr. P. Leen-

dertz Jr. XXXIX, 132.

Nicolaas Geijlkerck, door M. E. van der

Meulen. XVIII, 45.

Balthasar Gerbiers s eer- ende claght-dicht ter eeren van Henricus Goltzius, von Dr. Otto

Hirschmann. XXXVIII, 104.

De glasschilder Jacob Jansz. de Gheyn als prentkunstenaar, door J. Philip van der

Kellen Dzn. XXXIV, 94.

Een drietal brieven van Hendrik Goltzius, door Mr. N. de Roever. VI, 149.

Verzeichniss der Kupferstiche des A lart d u Hameel, von Dr. Max Lehrs. XII, 15.

Een brief van R o m e y n de Hooghe, mede- gedeeld door Dr. S. G. de Vries. X, 61.

H a r m e n de Mayer r leverancier van Portu- geesche troefkaarten, door E. W. Moes.

XVII, 236.

Jacob de Later werkzaam voor Pieter Mor- tier, door E. W. Moes. XVII, 120.

Jan Harmensz. Muller, door Mr. N. de

Roever. III, 266

Het testament van den graveur Johannes Muller, door Dr. A. Bredius. XXVII, 131.

Pieter Nolpe, door Mr. Ch. M. Dozy.

XV, 24, 94, 139, 220.

Nederlandsche Ovidiusillustraties van de 15e tot de 18e eeuw, door M. D. Henkel. XXXIX, 149.

De nalatenschap van C r i s p i a e n van d e P a s d e n O u d e, door P. Haverkorn van Rijsewijk.

X, 97.

Het contract van P i c art s bijbelprenten, door

Dr. A. Bredius. XXIX, 185.

Aanteekeningen naar aanleiding van Rem- b r a n d t's etsen, door Mr. A. D. de Vries Azn.

I, 292.

Gersaints lijst van R e m b r a n d t s prenten, door Prof. Jhr. Dr. J. Six. XXVII, 65.

(17)

Rembrandt t als plaatsnijder, door Dr. A.

Bredius. XXVII, III.

Een gelijktijdige waardeering van Rembrandts s etsen in het buitenland (1641), door Prof. J. H.

Scholte. XXXIII, 91.

Een gelijktijdige waardeering van Rembrandts s etsen in het buitenland (1659), door J. W.

Enschede. XXXI, 132.

Herscheppingen (Rembrandt's ontleeningen), door Mr. N. Beets. Bred. Bund., I.

Een vroutgen met een pappotgen bij haer heb- bende (door Rembrandt), door Prof. Jhr.

Dr. J. Six. Bred. Bund., 255.

Oude prenten naar Rembrandt, door Dr. C.

Hofstede de Groot. XXXIV, 132.

Een portret van ds. Joh. Beeldsnijder, door Dr.

C. Hofstede de Groot. XXXIV, 244.

E en album amicorum van Petrus Schenck,

door E. W. Moes. XXII, 147.

De plaatsnijders der Evangelicae Historiae Ima- gines, door Dr. Max Rooses. VI, 277.

Een en ander over glasgravure, door D. Henriques

de Castro Dz. I, 278.

M a r i a S t r i c k, door P. Haverkorn van Rijse-

wijk. XXIII, 52.

V. MEDEDEELINGEN OVER NEDERLANDSCHE BEELDHOUWERS

EN STEMPELSNIJDERS.

De beeldhouwer Johannes Bloemendaal door D. S. van Zuiden. XXX, 31.

De Utrechtsche beeldhouwer Colyin de Nole e en zijn geslacht, door Dr. Mr. S. Muller Fzn.

XXV, 49.

Materialen voor een studie over de beeldhouwers d e N o l e en hun werken, door Dr. R. Ligten-

berg, O. F. M. XXXVI, 53.

Aanteekeningen omtrent Colyn de Nole, door Jhr. G. G. Calkoen. XXXVI, 256.

Das Portal der Herzoglichen Gruft im Dom zu Schleswig, ein Werk des Artus Quellinus, von Dr. Harry Schmidt. XXXII, 225.

Albert Jansz. Vinckenbrinck, door D.

Franken Dzn. V, 73.

Het sterfjaar van den beeldhouwer A d r i a e n d e V r i e s, door Dr. A. Bredius. V, 66.

Beeldhouwwerk van J. B. Xavery, door Mr. J.

P. W. A. Smit. XXXVII, 128.

De oude schoorsteenmantel op het Raadhuis te Bergen op Zoom, door Mr. W. Moll.

XXXIII, 145.

Nieuw werk van de Utrechtsche beeldendrukkers, door Dr. Mr. S. Muller Fz. XXXX, 83.

Een Hollandsch beeldhouwers-atelier omstreeks 1570 te Cordova, door Dr. A. Bredius.

XXXV, 187.

Joseph Everts, medailleur, door D. S. van

Zuiden. XXXIV, 189, 244.

Een penning op den aanvang der Nederlandsche beroerten, door Dr. H. J. de Dompierre de

Chaufepié. XVII, 193.

De medailleur Steven van Herwijck te Utrecht, door Dr. Mr. S. Muller Fz.

XXXX, 24.

De penningen der Utrechtsche bisschoppen, door Dr. Mr. S. Muller Fz. XXXX, 86.

Begrafenispenningen van 17de eeuwsche Neder- landsche kunstschilders, door A. O. van Kerk-

wijk. Bred. Bund., 130.

Iets over de Braziliaansche dukaten, door D. S.

van Zuiden. XXXVIII, 171.

Testament van een P o u r b u s, antycksnijder, door J. Prinsen J.Lzn. XXXV, 59.

(18)

VI. MEDEDEELINGEN OMTRENT NEDERLANDSCHE BOUWMEESTERS

EN NEDERLANDSCHE BOUWWERKEN.

De Nederlandsche bouwkunst omstreeks 1600, door

A. W. Weissman. XXVI, 205.

P y r o e n, door Dr. Mr. S. Muller Fz. XXXX, 7.

P y r o e n, door E. J. Haslinghuis. XXXX, 168.

Oud-Nederlandsche bouwkunst, (Kempische To- rens), door Ing. Dr. Stan Leurs en Dr. C. F. X.

Smits. XXXVI, 42, 183. XXXVIII, 202.

Symon Bosboom, door A. W. Weissman.

XXV, I.

Jacob van C a m p e n, door A. W. Weissman.

XX, 113, 154.

De godsdienstige belijdenis van Jacob van Campen, den bouwmeester, door J. J. Graaf.

XX, 248.

Het portret van Jacob van C a m p e n door Frans Hals, door Dr. C. Hofstede de Groot.

XXXIII, 16.

Jacob van Campen in 1654, door A. W.

Weissman. Bred. Bund., 283.

Alart du Hamel of du Hameel, bouw- meester en plaatsnijder, door C. C. Verreyt.

XII, 7.

Melchior van Harbach, door C. W. Bruin-

vis. XXVI, 203.

Het geslacht de Keyser, door A. W. Weissman.

XXII, 65.

De schoonzoon van Hendrik d e K e y s e r, door A. W. Weissman. XXXVIII, 155.

Een brief van T h o m a s d e K e y s e r, door

A. W. Weissman. XXXIV, 61.

Cornelis s J a n s z. M e ij e r, Amsterdamsch in- genieur in Italië (1630-1701), door Dr. G. J.

Hoogewerff. XXXVIII, 83.

Pieter Post, door A. W. Weissman.

XXVII, 33.

Het Huis Vreedenburch (door P. P o s t), door A.

W. Weissman. XXX, 18.

Detail-werk van Pieter Post in 1660 en '61, door M. G. Wildeman. XXXV, 60.

Eine Studienreise des Deutschen Festung bau- meisters Daniel Specklin in die Nieder- lande, von Dr. Alex Kabza en Dr. Mr. S. Mul-

ler Fzn. XXIX, 166.

Daniel Stalpaert, door A. W. Weissman.

XXIX, 65.

Philip Vingboons, door A. W. Weissman.

XXVII, 197.

Het huis "Het Moriaenshooft" te Alkmaar en zijne bewoners, door C. W. Bruinvis.

Bred. Bund., 8.

De Onze Lieve Vrouwe-toren te Amersfoort, door W. F. N. van Rootselaer. V, 127.

De Oude Kerk te Amsterdam, door A. W. Weiss-

man. XXIV, 139.

Een paar rekeningen als bijdragen tot de geschie- denis der Oude Kerk te Amsterdam, medege- deeld door A. J. M. Brouwer Ancher.

XIII, 129.

Het Boelens- of Otterskoor aan de Nieuwe Kerk te Amsterdam, door Jan F. M. Sterck. XI, 65.

Protestansche kerkgebouwen. De Zuider-, Wester- en inzonderheid de Noorderkerk te Amsterdam, door C. H. Peters. XIX, 145, 198.

De schoorsteenen van het Amsterdamsche Stad- huis, door A. W. Weissman. XXV, 71.

Het Tuchthuis en het Spinhuis te Amsterdam, door A. W. Weissman. XXVI, 35.

De "Keizerskroon" te Amsterdam, door J. R. de

Kruyff. VI, 48.

De Onze Lieve Vrouwe- of Groote Kerk te Dord- recht, door Mr. J. C. Overvoorde. VI, 212.

De Fontein op de Vischmarkt te Leiden, door Ima

Blok. XXXVI, 247.

Aanteekeningen betreffende enkele oud-Nederland- sche bouwmeesters, door Dr. W. S Unger.

XXXX, 161.

Gegevens omtrent bouw en inrichting van de Sint Bavokerk te Haarlem, door A. W. Weiss-

man. XXXIII, 65. XXXIV, 166.

(19)

Het Sacraments-huis van St. Bavo, door Jhr. Mr.

V. de Stuers. Kunstberichten, 1, 7.

Der Annenkirchplatz in Haarlem, von Prof. Dr.

Max Eisler. XXXI, 145.

Het Raadhuis te Klundert, door Ad. Mulder.

XXVI, 115.

De Domkerk te Utrecht, door A. W. Weissman.

XXIII, 197.

Utrechts Mariekerk, door Dr. Mr. S. Mulder Fz.

XX, 193.

Twee Utrechtsche klaustrale huizen, door Dr. Mr.

S. Muller Fzn. XXXV, 197.

De Kruidberg, door W. Bax Jr. XXVII, 176.

De Sint Walburgskerk te Zutphen, door K. O.

Meinsma. XIX, 13.

Hofwyck door Christiaen Huygens be- woond 1688-1695, door Dr. J. C. Bolt.

XXXIX, 86.

VII. MEDEDEELINGEN OVER VERSCHILLENDE TAKKEN VAN

KUNSTNIJVERHEID IN NEDERLAND.

Een vorstelijk geschenk. Een blik op de vader- landsche nijverheid in den aanvang der zeven- tiende eeuw, door Mr. N. de Roever. I, 169.

Iets over het Sneeker Goud- en Zilversmidsgild, door Mr. M. C. Nijland. XVIII, 83.

Bilivelt, door Dr. J. A. F. Orbaan. XXI, 162.

A r e n t van Bolten van Zwolle, door Lionel

Cust. VII, 223.

Hans Coenraet Brechtel, door Ida C. E.

Peelen. Bred. Bund., 230.

De nalatenschap van Joannes Lutma den jonge, door Dr. A. Bredius. XXX, 219.

Paulus van V i a n e n's zilverwerk nagebootst in 1637, door Dr. H. E. van Gelder.

XXXIV, 236.

T y m a n IJsbrantsz. de goudsmid, door Dr.

Mr. S. Muller Fzn. XXXV, 74.

Een stuk Oud-Hollandsch zilverwerk, door Mr. N.

de Roever. IV, 61.

De zilveren schaal van Van N i s p e n (1615),

door E. W. Moes. XXX, 87.

Zilveren kinderspeelgoed, door Mr. N. de Roever.

IX, 264.

Oud-Rotterdamsche goud- en zilversmeden, door Nelly Alting Mees. XXXIV, 204.

De lotgevallen van een reizenden goudsmidsleer- ling, door Dr. H. E. van Gelder. XXXV, 239.

Oud-Hollandsche diamantwerken, door E. W.

Moes. VIII, 314.

De Vijzels van François en Pierre He- m o n y, door Laura Salm. XXXV, 93.

Vijzels van de Gebroeders Hemony, door L.

Salm. XXXVIII, 63.

De ijzeren kroon boven het graf der Zutphensche graven, door H. J. H. Groneman. XII, 65.

Kunstsmeedwerk. Het ijzeren hek van de buiten- plaats "Vredenhoff" aan de Vecht. VII, 39.

Oude Noord-Nederlandsche Majolika, door Dr. A.

Pit. XXVII, 133.

Bijdragen tot de geschiedenis van de Amsterdam- sche Potten- en Plateelbakkerijen, door Mr. N.

de Roever. I, 44.

Aanteekeningen betreffende de oudste Delftsche plateelbakkers, door Mr. A. H. H. van der

Burgh. XXI, 22.

Delfsche roode theepotten, door Mr. A. H. H.

van der Burgh. XIX, 99.

Ary de Milde, mr. Theepotbacker, door W.

F. K. baron van Verschuer. XXXIV, I.

De plateelbakkersfamilie Hoppesteyn, door Dr. El. Neurdenburg. Bred. Bund., 191.

Afbeeldingen op Delftsch aardewerk, ontleend aan prenten, door Ida C. E. Peelen. XXXIV, 232.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Specifically, we evaluate the response to acoustic stimuli in three-class auditory oddball and auditory attention detection (AAD) in natural speech paradigms.. The former relies