• No results found

Officiële spelregels volleybal 2018-2019 Topdivisie en lager

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Officiële spelregels volleybal 2018-2019 Topdivisie en lager"

Copied!
120
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

De inhoud van de commentaren moet voor alle wedstrijden in Nederland als integraal onderdeel van de spelregels worden. Volleybal is een van de meest succesvolle en populaire competitie- en recreatiesporten in de wereld.

AFMETINGEN

SPEELVELD

Het belangrijkste doel van procedures voor het schoonmaken van het speelveld is het zorg dragen voor de veiligheid van de spelers en het verzekeren van een snelle voortgang in de wedstrijd. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Topdivisie, de nationale divisies en de divisies en de klassen in de regio.

BELIJNING

Op de afdelingen en klassen is het gebruikelijk dat er in elke speelkamer aan de teltafel een handdoek aanwezig is om de vloer te drogen.

ZONES & RUIMTES

De opwarmruimte kan ook worden afgebakend door een mat van ongeveer 3 bij 3 meter. De hindernisgebieden, ongeveer 1 bij 1 meter, bevinden zich in het controlegebied achter het verlengde van de achterlijn.

TEMPERATUUR

VERLICHTING

HOOGTE VAN HET NET

SAMENSTELLING

ZIJBANDEN

ANTENNES

PALEN

AANVULLENDE UITRUSTING

NORMEN

Het controleren van de spanning van de bal met een spanningsmeter is alleen verplicht bij een bindende richtlijn. Als tijdens het spel blijkt dat er nog een bal is geserveerd, moet de laatste wedstrijd ongeldig worden verklaard als een team daarover klaagt.

GELIJKHEID VAN DE BALLEN

DRIE-BALLEN SYSTEEM

DEELNEMERS 18

 • TEAM SAMENSTELLING
 • PLAATS VAN HET TEAM
 • DE UITRUSTING
 • VERANDERING VAN UITRUSTING
 • VERBODEN VOORWERPEN
 • AANVOERDER
 • COACH
 • ASSISTENT-COACH

De veldkapitein kan in redelijkheid vragen om uitleg over de toepassing of interpretatie van de spelregels. Dit moet na de wedstrijd duidelijk vermeld worden in de DWF "Live Tracking".

WIJZE VAN SPELEN 27

 • BEHALEN VAN EEN PUNT
 • WINNEN VAN EEN SET
 • WINNEN VAN DE WEDSTRIJD
 • IN GEBREKE STELLEN EN ONVOLLEDIG TEAM
 • TOSS
 • WARMING-UP AAN HET NET
 • BEGINOPSTELLING VAN HET TEAM
 • OPSTELLING
 • OPSTELLINGSFOUT
 • DOORDRAAIEN
 • FOUT BIJ HET DOORDRAAIEN

Als het verschil in de posities van de spelers op het veld en op het opstellingsblad pas later wordt ontdekt, moet het team de juiste opstelling kiezen. De punten van de tegenstander blijven behouden, hij krijgt ook een extra punt en het recht om te serveren.

SPELHANDELINGEN 35

 • BAL IN HET SPEL
 • BAL UIT HET SPEL
 • BAL "IN"
 • BAL "UIT"
 • AANRAKINGEN DOOR HET TEAM
 • AARD VAN DE AANRAKING
 • FOUTEN BIJ HET SPELEN VAN DE BAL
 • BAL PASSEERT HET NET
 • BAL RAAKT HET NET
 • BAL IN HET NET
 • OVER HET NET REIKEN
 • ONDER HET NET DOORKOMEN
 • AANRAKEN VAN HET NET
 • FOUTEN VAN EEN SPELER BIJ HET NET
 • EERSTE SERVICE IN EEN SET
 • SERVICEVOLGORDE
 • TOESTEMMING VOOR DE SERVICE
 • UITVOEREN VAN DE SERVICE
 • SCHERMEN
 • FOUTEN TIJDENS DE SERVICE
 • SERVICEFOUTEN EN OPSTELLINGSFOUTEN
 • KENMERKEN VAN DE AANVALSSLAG
 • BEPERKINGEN BIJ DE AANVALSSLAG
 • FOUTEN BIJ DE AANVALSSLAG
 • BLOKKEREN
 • RAKEN VAN DE BAL BIJ HET BLOKKEREN
 • OVER HET NET BLOKKEREN
 • BLOK EN AANRAKINGEN DOOR HET TEAM
 • BLOKKEREN VAN DE SERVICE
 • FOUTEN BIJ HET BLOKKEREN

Het aanraken van het net is niet fout wanneer de bal niet in de buurt is. Na het slaan van de bal mag hij in het speelveld of buiten de servicezone stappen of neerkomen. Een speler mag de bal van buiten de vrije zone van de eigen speelveld terugspelen naar zijn eigen speelveld.

Als de bal na een aanvallend schot zowel de bovenkant van het net als de speler van de tegenstander raakt, telt dit als een blok. Het is niet van belang of de bal zonder actie van de tegenstander over het net zou zijn gegaan. Het is verkeerd om over het net te blokkeren en tegelijkertijd de bal te raken met de aanvaller.

De aanvaller begaat vervolgens een fout door de bal volledig over het net te slaan.

SPELONDERBREKINGEN, PAUZES EN SPELOPHOUDEN 52

 • AANTAL REGLEMENTAIRE SPELONDERBREKINGEN
 • OPEENVOLGING VAN REGLEMENTAIRE SPELONDERBREKINGEN
 • AANVRAAG VAN REGLEMENTAIRE SPELONDERBREKINGEN
 • TIME-OUTS
 • SPELERWISSELS
 • BEPERKING VAN HET AANTAL SPELERWISSELS
 • UITZONDERLIJKE SPELERWISSEL
 • SPELERWISSEL BIJ ‘UIT HET VELD STUREN’ OF DISKWALIFICATIE
 • ONREGLEMENTAIRE SPELERWISSEL
 • PROCEDURE BIJ EEN SPELERWISSEL
 • ONJUISTE VERZOEKEN
 • VORMEN VAN SPELOPHOUDEN
 • MAATREGELEN BIJ SPELOPHOUDEN
 • BLESSURE/ZIEKTE
 • BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF
 • LANGDURENDE ONDERBREKINGEN
 • PAUZES
 • WISSELEN VAN SPEELVELD

Als dit niet mogelijk is, heeft het team recht op een uitzonderlijke spelerwissel, die niet aan de voorwaarden van regel 15.6 voldoet. De gewisselde geblesseerde of zieke speler mag gedurende de rest van de wedstrijd niet meer terugkeren in het veld. Een uitzonderlijke spelerwissel telt in geen enkel geval mee voor het aantal spelerwissels maar moet wel in het DWF “Live bijhouden” en op het DWF-formulier vermeld worden.

Wanneer het spel wordt onderbroken omdat een scheidsrechter per ongeluk het verkeerde verzoek heeft gedaan, zoals bedoeld in regel 15.11. Als het eerste onjuiste verzoek het spel niet beïnvloedt of stopt, wordt dit vermeld in het daarvoor bestemde vakje op het DWF-formulier. Een punt dat wordt toegekend voor boetes voor te laat komen, wordt automatisch toegekend in DWF "Live Tracking".

In dit tijdsbestek moet de wisseling van speelveld plaatsvinden en moeten de opstellingen in het DWF “Live bijhouden” en op het DWF- formulier worden vermeld.

DE LIBERO 65

 • AANWIJZING VAN DE LIBERO
 • UITRUSTING
 • ACTIES WAARBIJ EEN LIBERO BETROKKEN IS
 • HET AANWIJZEN VAN EEN NIEUWE LIBERO
 • SAMENVATTING

Als een Libero de plaats van de speler inneemt, moet de Libero eerst van het speelveld worden verwijderd en daarna kan de spelerswissel plaatsvinden. De gevolgen van een onjuiste vervanging van de Libero zijn dezelfde als die van een illegale spelerswissel. De coach, of bij diens afwezigheid de aanvoerder op het veld, kan aangeven dat de Libero om welke reden dan ook niet meer kan spelen.

Deze nieuwe Libero mag iedere andere geregistreerde speler zijn, (niet de vervangen speler) die niet in het veld staat op het moment van de nieuwe aanwijzing. Echter een Libero die niet meer in staat is verder te spelen en is vervangen, mag voor de rest van de wedstrijd niet meer deelnemen aan het spel. Wanneer de Libero op het moment dat hij niet meer in staat is verder te spelen niet op het speelveld is, kan toch een nieuwe Libero worden aangewezen.

Wanneer een coach of bij diens afwezigheid de aanvoerder op het veld aangeeft dat de actieve Libero om welke reden dan ook niet meer in staat is verder te spelen, mag pas een nieuwe Libero worden aangesteld als de Libero niet op het speelveld staat. . stellage.

GEDRAG VAN DE DEELNEMERS 71

 • SPORTIEF GEDRAG
 • FAIR PLAY
 • KLEINE MISDRAGINGEN
 • WANGEDRAG DAT LEIDT TOT MAATREGELEN
 • TABEL VAN MAATREGELEN
 • TOEPASSING VAN MAATREGELEN VOOR WANGEDRAG
 • WANGEDRAG VOOR EN TUSSEN DE SETS
 • SAMENVATTING VAN WANGEDRAG EN KAARTGEBRUIK

De 1e scheidsrechter voert zijn taken uit op een stoel die aan één van de uiteinden van het net is geplaatst. TEKEN 5A: BAL GAAT HET VERTICALE VLAK VAN HET NET IN HET VELD VAN DE TEGENSTANDERS. TEKEN 5B: BAL GAAT HET VERTICALE VLAK VAN HET NET IN HET VELD VAN DE TEGENSTANDERS.

De eerste service wordt aangegeven door () aan te vinken achter het servicenummer in vak 1 in de kolom voor de service van de speler. In de kolom voor de betreffende speler is de laatste positie van elk team omcirkeld. Het eerste deel van de score is altijd het aantal punten dat het team dat de time-out aanvraagt ​​tot op dat moment heeft gescoord.

In de betreffende kolommen wordt het setnummer en de positie op het moment van de meting aangegeven.

ONDER: DE SCHEIDSRECHTERS, HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN EN OFFICIËLE TEKENS 76

SAMENSTELLING

PROCEDURES

De 2e scheidsrechter volgt de 1e scheidsrechter niet bij het aangeven welk team het recht heeft om te serveren. Hij vermeldt noch de aard van de fout, noch identificeert hij de speler in kwestie. Wanneer de fout is gefloten door de 2e scheidsrechter, zal hij in volgorde aangeven: de aard van de fout. indien nodig) de speler die de fout heeft gemaakt.

In dit geval wijst de eerste scheidsrechter alleen het team aan dat het recht heeft om te serveren. Het vermeldt noch de aard van de fout, noch identificeert de betrokken speler. De tweede official volgt de eerste official alleen bij het aangeven welk team het recht heeft om te serveren wanneer hij fluit om de rally te beëindigen.

De tweede official geeft noch de aard van de fout aan, noch wijst hij naar de speler in kwestie.

PLAATS

BEVOEGDHEDEN

Als eerder in het spel blijkt dat het punt per ongeluk ontbreekt of te veel is in de Live Tracking DWF. Voer resultaat in', het laatst geregistreerde moment van spelerwissel of time-out op het DWF-formulier is van toepassing. Op verzoek van de veldkapitein zal hij echter de toepassing en interpretatie toelichten van de regels op basis waarvan hij zijn beslissing heeft genomen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als de eerste jury onmiddellijk na de rally beseft dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen, moet hij deze accepteren. Als blijkt dat er een andere fout is begaan dan hij aanvankelijk dacht, moet hij die fout alsnog bestraffen alsof die fout al ontdekt was op het moment dat deze werd begaan. Als er geen fout lijkt te zijn begaan of als het niet duidelijk is welke fout is begaan, moet een dubbele fout worden gefloten.

De 1e scheidsrechter, die een onjuist verzoek constateert, geeft een X-teken door met twee handen de beide wijsvingers gekruist omhoog te steken.

PLAATS

BEVOEGDHEDEN

2. De rechter, die een onjuist verzoek constateert, geeft een X-teken door de beide wijsvingers van beide handen over elkaar te slaan. Deze regel heeft betrekking op het aantal time-outs en spelerwissels dat het team gebruikt. Ook controleert hij tijdens de wedstrijd of de ballen nog aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De op andere momenten geconstateerde opstellingsfouten / doordraaifouten worden niet aan het team gemeld en worden bestraft op het moment dat de spelregels dit voorschrijven. Ook de 2e scheidsrechter is bevoegd te beslissen met betrekking tot een voltooide aanvalsslag van een speler als de bal, die hoger is dan de netrand, komt van een bovenhands met de vingers gespeelde bal door de Libero vanuit de voorzone.

PLAATS

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Met DWF "Enter Score" moet de scorer de geregistreerde gegevens van het DWF-formulier in de DWF invoeren en de aanvoerder en de 1e scheidsrechter komen tot overeenstemming nadat ze hun vinkje onderaan het scorescherm hebben geplaatst.

PLAATS

PLAATS

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als er twee lijnrechters zijn moet de lijnrechter bij de serverende partij in principe ook de achterlijn op voetfouten van de.

TEKENS MET DE HAND GEGEVEN DOOR DE SCHEIDSRECHTERS

TEKENS MET DE VLAG GEGEVEN DOOR DE LIJNRECHTERS

Speelveld

Net

Opstelling van de spelers

Groepsscherm

Voltooid blok

Aanvalsslag door achterspeler

Tabel van maatregelen

Plaats van het scheidsrechterskorps en hun assistenten

Hef uw onderarmen verticaal, spreid uw handpalmen en draai uw handpalmen naar uw lichaam. Een door een speler aangeraakt net of een servicebal raakt het net en blijft niet in het spel of raakt het net tussen de antennes en. Trek de palm van de ene hand over de vingers van de andere hand, die verticaal worden gehouden.

Raak de pols aan met een gele kaart (waarschuwing) of raak de pols aan met een rode kaart (straf).

Officiële lijnrechtertekens

Spelacties bij Libero regel 19.3.1.4 (Geen bovenhands met de vingers gespeelde bal)

WEDSTRIJDPROTOCOL 106

De scorer gaat nu naar de sectie van het andere team, namelijk het eerste setvak, en plaatst een X in het overeenkomstige vakje van de tegenstander in kolom 1. Het laatst gescoorde punt is omcirkeld in het overeenkomstige vakje van de speler die het laatst heeft geserveerd. Het nummer van de wisselspeler moet worden genoteerd in het veld onder het nummer van de speler die u vervangt.

Het aantal punten dat de teams tot nu toe hebben gescoord, moet worden ingevuld in het onderste vak van de regel "Posities wisselspelers" (de scores voor het wisselende team worden links aangegeven, voor het andere team rechts). Er wordt een A of B genoteerd om het team aan te duiden, en het nummer van de set en de posities op het moment van de actie worden vermeld in de relevante kolommen erachter. In de kolom SET-duur naast het nummer van elke gespeelde set geeft hij de duur van de set aan, en in het vak "Totale tijd van sets" geeft hij de totale duur aan.

Noteer in het overeenkomstige veld in de rij "Totale tijd van sets" de som van de tijdslimieten die door elk team zijn gebruikt tijdens alle gespeelde sets.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor het toekennen van een scorepunt moeten beide antwoorden worden