• No results found

Marketingmanagement - Webshop Boomberoepsonderwijs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Marketingmanagement - Webshop Boomberoepsonderwijs"

Copied!
182
0
0

Hele tekst

Je kunt ze gemakkelijk vinden via de zoekoptie aan de linkerkant. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn twaalf maanden geldig op www.scoren.info na activering van de licentie.

De meso-omgeving

Een intermediair wordt geen eigenaar van de producten en krijgt een vergoeding voor de geleverde producten. De acties van belangenorganisatie Wakker Dier hebben invloed op de bedrijfsvoering in de hele keten, van de boer tot en met de supermarkt.

De macro-omgeving

Onder invloed van de politiek, het bedrijfsleven en de milieubeweging is de publieke opinie over het milieu veranderd. Je kunt hierbij denken aan (nieuwe) wetten, maatregelen, regelgeving, overheidsstabiliteit, overheidsinvloed en gevoerd beleid.

SWOT-analyse

De afkorting SWOT komt van de Engelse woorden Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De uitkomst van de SWOT-analyse kan grote veranderingen voor het bedrijf met zich meebrengen.

Begrippen

Een groep uit de samenleving waarmee de organisatie een relatie heeft, maar waarmee de organisatie niet koopt, verkoopt of mee concurreert. Analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een organisatie of product.

De externe analyse

Inleiding

De omvang en samenstelling van de vraag

Als je vaststelt hoeveel mountainbikes, ongeacht het merk, verkocht zijn, breng je de primaire vraag in beeld. De vraag naar de soort producten die de industrie gebruikt om consumptiegoederen te maken, noem je de afgeleide vraag, omdat deze bepaald wordt door de vraag naar de consumptiegoederen.

Het afnemersgedrag

De relatie tussen een verandering in het inkomen en de verandering in de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed wordt uitgedrukt in de inkomenselasticiteit van de vraag (Evi). De kruislingse prijselasticiteit van de vraag (Evx) toont de relatie tussen de procentuele verandering in de prijs van sigaretten en de gevraagde hoeveelheid shagtabak.

De opbouw van de vraag

Kwaliteit verwijst naar de mate waarin de kenmerken van een product voldoen aan de wensen en behoeften van de klant. In de transportsector wordt de omvang van het bedrijf bijvoorbeeld ook uitgedrukt in het aantal trekkers.

De concurrentie

Het is een lastige vorm van concurrentie, omdat je de verschillende behoeften van de afnemer moeilijk kunt bepalen. Bij productvormconcurrentie bekijk je het niveau van de concurrentie vanuit de verschillende technische verschijningsvormen van een product.

Overige factoren

Een andere verklaring voor de toegenomen kriticiteit ligt in de voortdurende stijging van het opleidingsniveau. U zult voortdurend op de hoogte moeten zijn van nieuwe distributiemethoden of veranderingen in de distributiestructuur.

Begrippen

De mate waarin de vraag naar een product reageert op een verandering in de prijs van een ander product. De mate waarin een prijsverandering de vraag naar een product beïnvloedt.

De interne analyse

 • Inleiding
 • De analyse van de organisatie
 • De analyse van je afnemers
 • De analyse van je producten en je concurrentie
 • De inzet van de marketinginstrumenten
 • De financiële analyse
 • Begrippen

In plaats van de omzet kunt u ook uw eigen omzet in een bepaald jaar gebruiken, vergeleken met het marktvolume in datzelfde jaar. Hier drukt u uw eigen marktaandeel uit in relatie tot het marktaandeel van de grootste concurrent.

Strategische beslissingen

 • Inleiding
 • De strategische marketingbeslissingen
 • De strategische marketingdoelstelling
 • De groeistrategie
 • Product-marktcombinaties
 • De marktstrategie
 • Positioneringsstrategie
 • Marktonderzoek
 • Begrippen

Het gaat om de introductie van een geheel nieuw product, waarvan je nog te weinig kennis hebt over de opbouw van de markt. Het grote voordeel is dat je optimaal kunt inspelen op de wensen van de gekozen doelgroep. Het resultaat hiervan is dat de afnemer een beeld krijgt van de posities van de verschillende producten in de markt.

De ster naast de genoemde typen (merken) is de positionering van dat type (merk) in de ogen van potentiële klanten. Met kwalitatief marktonderzoek probeer je op basis van cijfers conclusies te trekken en verbanden te leggen. De situatie waarin de verkoop van een product ten koste gaat van de verkoop van een bestaand product van hetzelfde bedrijf.

Een overzicht van de posities van de verschillende producten op de markt zoals een klant deze ziet. De plaats die het bedrijf of product inneemt in de ervaring van de klant ten opzichte van concurrenten.

Het productbeleid

 • Inleiding
 • De productmix
 • Het product
 • Assortiment
 • Productlevenscyclus
 • Merkenbeleid
 • Merkindeling

Het product is een reeks tastbare en immateriële eigenschappen van een goed of dienst. Deze drie niveaus van een product kun je beschrijven in zowel de B2C-markt als de B2B-markt. Soms gebruik je de lengte om de gemiddelde voorraad van de producten in het assortiment aan te geven.

U kunt de levenscyclus van een artikel afleiden uit de verkooptrend gedurende de tijd dat het artikel op de markt is. Het is een combinatie van een uitspreekbaar deel (zoals de naam) en een onuitspreekbaar deel (zoals een logo of logo). Een merk is meer dan alleen een product dat door de fabrikant (of retailer) een naam of logo heeft gekregen.

Het merk neemt daarmee in de gedachten van de afnemer een speciale plaats in, waardoor het zich onderscheidt van andere merken. De consument komt tot een persoonlijke beoordeling van het merk op basis van de gepercipieerde kwaliteit.

Adoptieproces

De acceptatie van een nieuw product bestaat uit verschillende fasen waarin de consument besluit het nieuwe product wel of niet te proberen en er wel of niet gebruik van te blijven maken. In dit stadium heeft de consument wel over het product gehoord, maar weet hij er nog niet veel van. Na elke fase kan de klant besluiten dat het nieuwe product niets voor hem is en opgeven.

Bij vrij risicoloze aankopen slaat de klant ook fasen over en koopt hij het nieuwe product vrijwel direct. Tussen deze twee uitersten zitten nog grote groepen afnemers die het nieuwe product op verschillende tussenliggende tijdstippen kopen. Binnen de consumentenmarkt kun je op basis van de snelheid waarmee een consument een innovatie accepteert vijf adoptiecategorieën omschrijven:.

Begrippen

Het prijsbeleid

 • Inleiding
 • Toegevoegde waarde
 • Functies van prijs
 • Prijsstellingsmethoden
 • Prijsdiscriminatie
 • Psychologische prijsstelling
 • Introductieprijs
 • Afroomprijsstrategie
 • Penetratieprijsstrategie
 • Begrippen

Je kunt de prijs zien als een drijvende kracht achter de omzet, aangezien de verkoopprijs uiteindelijk de omzet en de winstmarge bepaalt. Ook kan de concurrentie u begeleiden bij het bepalen van de verkoopprijs. Met kortingsprijzen plaatst u uw prijzen opzettelijk iets onder die van de concurrentie.

Je houdt rekening met kosten, concurrenten en klantreacties. Dit betekent dat u alle aspecten van de kostprijs meeneemt in de levering. De verandering, zoals bijvoorbeeld de cadeauverpakking, geeft het product een bepaalde meerwaarde in de ogen van de klant.

Concurrerende prijsmethode, waarbij de eigen prijs opzettelijk ruim onder de prijs van de concurrent wordt gehouden (vaak onder de aankoopprijs). Prijsmethode waarbij een aanbieder zijn prijs afstemt op de prijsleider in de markt.

Distributie

 • Inleiding
 • De distributie van goederen in het algemeen
 • Distributiebeleid
 • De lengte van je distributiekanaal
 • Het kiezen van het type distribuant
 • De distributie-intensiteit
 • Pull- of pushstrategie
 • Begrippen

De gewogen verdeling en de selectie-indicator zeggen iets over de kwaliteit van de verkooppunten die u gaat gebruiken. Het gemiddelde omzetaandeel en marktaandeel zeggen iets over het marktaandeel dat u bedient. In de praktijk is er nooit sprake van een zuiver gelijke omzetverdeling in alle winkels.

Er zijn situaties waarin bijvoorbeeld 70% van de winkels 40% van de omzet (van de totale distributie) genereert. Met de pull-strategie probeer je als producent als het ware de medewerking van tussenpersonen af ​​te dwingen. De verbindingen die ervoor zorgen dat het eindproduct van de fabrikant bij de consument terechtkomt.

Het serviceniveau geeft aan in hoeverre een ondernemer aan de wensen van de klant kan voldoen. De verbindingen die ervoor zorgen dat het eindproduct van de fabrikant bij de consument terechtkomt.

Het promotiebeleid

 • Inleiding
 • Communicatie
 • Offline media
 • Mediakeuze
 • Reclame als voorbeeld
 • Presentatie
 • Begrippen

Door de jarenlange herhaling van een bepaald thema krijgt het merkartikel, in de ogen van de afnemer, een bepaalde meerwaarde. Naast displays zijn er ook andere mogelijkheden om de aandacht van de consument op een product in de winkel te vestigen. Link building zorgt ervoor dat de zoekresultaten van de klant vaker naar jouw site verwijzen.

Fabrikanten van merkartikelen nemen het overgrote deel van de advertentieruimte in consumententijdschriften in beslag. De kosten van een medium moeten altijd gezien worden in relatie tot de omvang van de doelgroep die je ermee bereikt. Het heeft te maken met de stemming van de klant op het moment dat hij het bericht ontvangt.

Via de slogan probeer je in een vlotte zin de propositie in het hoofd van de klant te verankeren. Neem bijvoorbeeld koffiebonen, het is zinvol om deze in de buurt van de espressomachines aan te bieden. Bij rechtse routing loopt de klant tegen de klok in, dat wil zeggen tegen de klok in, door de verkoopruimte.

Direct nadat de goederen op de gouden plank staan, wordt de aandacht van de klant getrokken naar de goederen die er direct onder staan.

Vorm van marketing waarbij een benadering van de (potentiële) klant plaatsvindt zonder tussenschakels en waarbij gezocht wordt naar een reactie van de klant. Het in groepen presenteren van artikelen waarvan het voor de klant logisch is dat hij ze bij elkaar op hetzelfde gebied vindt. Een manier van presenteren waarbij verschillende artikelen samen worden gepresenteerd die bij elkaar horen omdat ze op dezelfde manier gekocht worden door de klant.

Oriëntatie waarbij de klant tegen de klok in door de verkoopruimte loopt en waarbij zijn aandacht vooral wordt gevestigd op de displays aan de rechterkant. De ruimte waarin u de klant laat rondlopen of wachten in de verkoopruimte. Een presentatievorm waarbij verschillende artikelen die bij elkaar horen omdat ze dezelfde stijl delen, bij elkaar worden gepresenteerd.

Marketingactiviteiten van een organisatie met als doel de kennis en houding van klanten ten opzichte van uw merk en/of organisatie te beïnvloeden. Alle activiteiten om informatie, goederen en diensten via zoekmachines onder de aandacht te brengen van de doelgroep.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Ofschoon in feite een vraag naar de betekenis van een filosofische term, raakt dit onderzoek aan enkele eeuwenoude filosofische vragen, zoals die naar de invloed van concepten

Als onderdeel van dit promotieonderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de vraag welke invloed vervolging heeft gehad op de visie op leiderschap van Ajith Fernando, een leider uit

In dit onderzoek is gezocht naar het antwoord op de vraag: ‘In hoeverre hebben visuele kenmerken in het design van een zelfrijdende auto invloed op de mate van vertrouwen?’ Op

In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de invloed van anchor stores op bezoekgedrag, maar ook naar andere variabelen die hier juist invloed op kunnen hebben..

Uit onderzoeken die naar het directe effect van extraversie hebben gekeken, blijkt ook dat de mate van extraversie van invloed is op hoeveel invloed de omgeving heeft op iemand,

Deze trend kan een positieve invloed hebben op de financiële slagkracht van het bestuur maar zorgt evenwel voor een aantal uitdagingen zoals een groeiende vraag

Als uit het onderzoek naar de vraag naar bedrijfsruimte blijkt dat de beste oplossingsrichting is dat het bedrijventerrein moet worden uitgebreid zou dit kunnen worden meegenomen..

* Ik zou graag willen zien dat Sanoma beter antwoord kan geven op de vraag: “Ik heb dit product, welke bladen zijn daar het meest geschikt voor?” Dat je niet zelf meer moet zoeken

4.1 Hypothesen Teneinde uit te zoeken of de juridisering van de samenleving van invloed is op de vraag naar gefinancierde rechtshulp zullen ook een aantal andere