• No results found

Lrf^iïilb^F Ie © d o © ^«

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lrf^iïilb^F Ie © d o © ^« "

Copied!
25
0
0

Hele tekst

(1)

b .^iai^Miiefiattdi

N o . 204

mam

S e l a s a 10 S e p t e m b e r 1935 T a h o e n ke II

boleh dilakoekan waktoe sembah jang soeboch, boleh poela tidak, karena kata beliau, sedang Nabi Moehammad sendiri, kadang-ka- danc, •Bernhahjing dengan mcmba Ha 'öo\: koe::o!;t, kadang kadaiig -aening.icükan koenoet dan kaisu do'a f ü t e t ilor dibatja, boleh dengai!' nisnarap'.-engkan t.-ngan, boleh pc tida

Lrf^iïilb^F Ie © d o © ^«

Rempah-rempah Datoek Kajo-

jsng dihadiahkan kepada Volksraad.

Kepoetoesan itoe ditcrangkan dengan pandjang lebar dan ber alasan jang tjockoep, hingga ia

dian bera hal

(XXIX)

C a d i i .

Kedoea W a k i l Pemerintah me nerangkan. bahwa gadji-gadji on derdistrictshoofd di Minangkabau beloem boleh disamakan dengan gadü onderdistrictshoofd atau as- sistent wedana di Java, apalagi masa sekarang masa malaise. T o e an Voorzitter 1 Saja tidak memin ta. soepaja gadji-gadji onderdist- rictshootd di S.W.K. ditambah, melainkan soepaja ambtenaar-amb tenaar jang sama pengadjarannja dan sama pekerdjaannja haroes- lah diberi salaris atau gadji jang sama djoega. Peroiintaan saja ini saja rasa adalah adil, toean Voor ' zitter, sebab itoe dengan saja me

minta kepada jang terhormat toe an W a k i l Pemerintah dalam ba gian I V soepaja keadilan itoe akan ditoendjoekkan kepada orang-orang jang sama pengadja rannja dan sama pekerdjaannja.

Doeloe jang didjadikan districts- hoofd dan ondecdistrictshoofd itoe sama sekali menoeroet kema oean dan peratoeran toean resi- dent masing-masing, disebabkan pada waktoe itoe beloem ada candidaat-candidaat jang melaloei opleidingschool, melaiakan dipi- lih pada waktoe itoe ambtenaar jang dirasa geschikt akan men- djalankan pekerdjaan itoe. Teta

pi sekarang, toean Voorzitter, oleh karena pemoeda-pemoeda soe dah meneroeskan peladjarannja pada opleidingsschool^ maka_ pa

P o l i t t e .

Sekarang saja akan menerang kan lagi tentang hal perkara po litie di Minangkabau. Jang ter- hormat toean wakil Pemerintah menerangkan, bahwa pekerdjaan politie dengan bestuur adalah di- oeroes dan djaga oleh Euro- peesch ambtenaar. Hal itoe ten- toe saja berkepertjajaan, toean Voorzitter, tetapi saja ada berke beratan, bahwa waktoe sekarang adalah waktoe malaise bagi sega la pekerdjaan, tetapi dalam bagi an politie adalah sadja jang di tambah-tambah atau dimadjcekan.

Bagi saja adalah sebabnja politie di S.W.K. itoe diperkokoh, jaifoe seperti djoega saja soedah tecang kan dalam pedato saja bagian pertama, adalah terlihat dan ter rasa oleh saja, bahwa sekarang kepertjajaan kepada penghoeloe- penghoeloe dalam negeri soedah berkoerang. Itoelah sebabnja ma ka diperkoeat ambteaaar politie di S,W.K.

Toean voorzitter 1 di Minang- kabau ada 17 onderafdeeling, se- dangkan disitoe diadakan mentci politie dalam tahoen 1935 30 orang d.an tahoen 1936 29 orang.

Saja rasa, mantripolitie itoe sa- agat banjak diadakan di Minang- kabau. Djoega di Minangpabau diadakan adjunct - hoofdcommis saris 1 orang, commissaris Ie

klas 1 orang, 3 hofdinspec- teur van politie, 7 inspecteur van

sanja tidak seorang djoega tara pendengar jang masih sa ragoe ragoean tentangan itoe.

Kedoea membatja talkm jang berarti mengadjari simati, kata 1 beliau tidak teroepa pada akal

dan orang jang telah mati tidak akan dapat meogambil pengadja ran lagi. Talkin itoe boekan dan Nabi Moehammad. Siapa jang membatja talkin itoe hoekoemnja bida'ah, karena tidak ada dalam hadiz jang sah.

Disini terbitlah beberapa perta njaan dari pendengar, jang didja wab oleh beliau dengan djelas dan tenaog satoe satoenja, hing ga memoeaskan, tetapi do'a m^

minta kepada Toehan, soepaja si- mati'beroleh kelapangan, boleh kiranja meringankan kepada si mati.

Perkara ketiga, kendoeri jang bethoeboeng dengan kematian dilarang keras. Djangoek mendia ngoek baik, tetapi boekan sadja datang keroemah jang kematian jdimana mana sadja boleh dilang

soengkan mendjangoek itoe, se perti ketempat ia bekérdja, dite ngah djalan dan lain lain. Kalau ada ketjintaan kepada simati, ba

tjakaolah koer-an, mintakan pada Toehan, fahalanja dihadiahkan ke pada s mati. Membatja itoe tidak jdiroemah jang kematian sadja, di I lain tempatpoen boleh.

Kcempat Chatbah Djoem'at ti dak ada halangan dimelajoe kan kalau kiranja tidak ada seorang djoega diantara pendengar jang tahoe bahasa Arab. Kalau ada jang tahoe, bolehlah roekoen jg lima sadja dengan bahasa Atab dan jaag lain lata dengan bahasa jang diketahoei pendengar seoe moemnja

Hanja jang perloe diperdengar kan oleh jaag membatja ,,chot bah", ialah satoe doea nasihat sa hadja, soepaja diperdengar dapat

re. no ****) PAD&MG mmm

S e d i a iT!©ïicij®ea! b e r n i a t j a m 2 k ê t a b :

Kitab-kitab karangan Mahmoed Joeuoes.

Kitab-kitab peladjaran sekolah Agama keloearan Cairo (Mesir) oentoek sekolah rendah, menengah dan sekolah Tinggi.

Kaart-kaart, atlas, tjontoh-tjontoh toelisan dan tjontoh- tjontoh gambar.

Kitab-kitab bahasa Indonesia oentoek peladjaran Agama Islam.

Boekoe-boekot keperloean kantoor, boekoe nikah, ta- lak, roedjoek dan segala keperloean sekolah.

Djoega sedia memboeat kelisé, stempel dari kajoe, zenk atau koeningan dengan hoeroef Belanda dan 'Arab.

M a r g a n i a m e n j e n a n g k a n .

Mintalah prijscourant I Dikirim dengan pertjoema.

toek Handel dan Administratie akan diadakan pada tanggal sa- ma seperti oedjian menoeiis Boek houden M O . , dalam pada itoe opgaven sedapat dapat akan di- combineer.

Reclitstiooge-

Soedab loeloes candidaatsexa- men bagi kedoea, nona O.S. Ma ngoenkoesoemo dan toean Moh.

Rasjid.

Soedah loeloes oentoek arts- examen bagian kesatoe toean?

Abdulrachman dan M . Hardadi.

Loeloes candidaatsexamen ba-

D . Koesoemaningrat, Douwes Dekker, K.H.Dewantoro, Tjin- darboemi, Adinegoro (Djamaloed din), Roestara Soetan Palindih, j Abdoel Moeis, M . Tabrani, dll.'

oentoek dimintakan pertimbangan nja.

j P.B, Perdi sedang hiboek me

|njediakan persiapan jang perloe.

1 Termaksoed akan memboeka cur sus dibeberapa tempat seperti. Se marang, Bandoeng, Solo. Mara- ram, Djakarta, Medan, Padang.

Lebih doeloe sebagai pertjobaan di Solo,

kami sacüboec dengan penoeh ke soekaan. Meskipoen sekarang waktoe maleise dapat djoega" co-

mité meadakan pasar malam ba rang sekadarnja akan djadi obat lah kiranja bagi anak negeri jg dalam zaman soesah ini. Moedah2 an pada tahoen jg akan datang dapat diadakan lebih dari jang sekarang hendaknja.

Memoetoes tali boeat masoek diserahkan pada Njonja toean controleur. Setelah taU digoen- ting, martjon berdantam beberapa kali, maka orang ramaipoen ma soeklah dengan sorakan jang ri oeh. Didalam kita lihat moelai sebelah kanan: boeajan kehng, zaal tempat anak2 moeda berraa in Kim, restaurant „Persatoean Iboe Kepahiang" (PIK), permain an tambola, buffet, wajang dan

lain2.

Ditengah sekali roemah boelat tempat muziek jg dikepalai oleh toean Mohd Saleh mantri opne mer. Muziek bekérdja siang ma lam dengan tidak bosannja, ma lah masing2 anak muziek beker dja dengan gembira rocpanja, ti dak mengharapkan oepah dan oentoeng. Disebelah roemah mu ziek ada medja biljart, Kita lihat toern2 dan engkoe2 jang berma in ir.emoekoel bola dengan girang oja, karena dihiboerkan oleh la- goe D.uziek jg sedap dan merdoe itoe tidaklah berasa berat menge loearkan wang 20 sen separtij ba gi jang kalah. , . u

Haroes djoega diterangkan, bah wa boeat masoek kedalam pasar malam ini, tidak dengan memoe- ngoet bajaran.

Persssrchief.

V o e t » 5 & l v y e d s t r i j a l , Tanggal 30/8 poekoel 5 sore ditanahlapang moeka postkantoor

„Velocitas" dari Tjoeroep cont- ra Kabawetan voetbalclub dari onderneming Kabawetan kesoe- dahan 2-1 oentoek Velocitas.

Baroe 15 mcnit bermain sajap kanan Velocitas djatoeh pingsan bertempoer dengan bak k.wetaa,

10 menit kemoedian main lagi, Sesoedah bak k.wetan diperi- ngatkan oleh refree, moelai per

mainan bagoes sampai habis.

Solo-corr. S.O. bahwa Perdi djoega soedah memoelai memboe at persiapan oentoek menjempoer nakan oeroesan persarchief, jang

31-8-'35 Kepahiang contra Ba taksport dari onderneming Pema tangdanau.

Permainan kentjang dan gezit

(2)

opleidingschool, melainkan dipi- lih pada waktoe itoe ambtenaar jang dirasa geschikt akan men- djalankan pekerdjaan itoe. l e t a pi sekarang. toean Voorzitter, oleh karena pemoeda-pemoeda soe dah meneroeskan peladjarannja pada opleidingsschool, maka pa toellah ia taendapai oepaban

•jang setimbang dengan pekerd)a- an masing-masing.

r

Pertanjaan atau permohonao saja tentang gadji kepala negen

di Minangkabau, soepaja dibajar dari pasacfonds peaiüengoetan be lasting negari. dan pasal tanah

„Padang Hidjau" dan tentang perkelahian boemipoctera Boenga Tandjoeng dengan Soempoer, ten tang hal itoe jang terhormat toe an Wakil Pemerintah menerang- kan akan bertanja lebih doeloe kepada Resident di S.W.K. T e n

tang hal itoe tentoelah saja akan menoenggoe dengan segala se- nang hati, daamoedah-moedahgn akan berhasillah pekerdjaan jang saja tjita-tjita itoe, jaitoe soepaja jang boeroek diboeang dan jang baik dipakai.

orang dan tahöen l y j o ^V orang.

Saja rasa, mantripolitie itoe sa- agat banjak diadakan di Minang- kabau. Djoega di Minangpabau diadakan adjunct - hoofdcommis saris 1 oranq, commissaris Ie

klas 1 orang, 3 hofdinspec- teur van politie, 7 inspecteur van politie I e klas. inspecteur van politie. wedana, assistent-we-^

Idana 7. sebenarnja 8, Assisten wedana ini batoe didjadikan sesoe B e u e r a p a h a i . dahnja ondccdistricthoofd dikoe-

rangi. Pikiran saja amat banjak sekali assisten wedana di Minang kabau.

Banjaknja hoofdagent 10 orang posthuiscommandanc Ie klas 52 orang. rechercheur 41 orang. i o e an voorzitter !

Adanja rechercheur inilah jang saja koeatirkan akan mengoerang kan keamanan di Minangkabau.

Sesoengooehpoen begitoe, tcntoe toean resident atau jang terhormat toean wakil pemerintah lebih me ngetahoei bagaimana pekerdjaan politie. Saja hanja sekedar meae rangkan kepada pemerintah bagai mana perasaan saja dari hal kea- daan di Minangkabau.

jretia \ ^ t i * y " " ^

{Ada lagi).

Tablïg besar dl Bondjol.

Keterangasi S j e c h l o r a h i m IVSoesa P a r a b e k .

Atas andjoeran beberapa orang e,e, jang soeka atas kemadjoean dan penerangan agama Islam, te lab diminta datang ' bertabhg ke Bondjol 'j.m. goeroe besar di Pa rabek toean Sjech Ibrahim Moesa.

Kedatangan beliau itoe telah kc djadian pada hari Ahad tanggal

1 September ini. Betapa perha- tian orang pada beliau. dapatlah diockoer dengan ramai dan banjak nja orang-orang jang datang ber | hadir waktoe beliau bertablig

itoe.

Malam petang pertama bertab lig disoerau pasar Bondjol dan malam kedoea 2 djalan 3 Septem ber, disoerau kampoeng Pandan

Gdüggomoedik,

Fendengar jang datang malam itoe, bockan sadja pendoedoek Bondjol, tetapi dari Koempoelan poen ada beberapa orang datang berhadir.

Pada djam 8 malam, sctelah pendengar pendengar doedoek

bersempit sempit, hingga ada jang tidak beroleh tempat. berdirilah e. Dt. Madjo Indo. Kepala N e - geri Ganggomoedik menjatakan maksoed maksoed jang beliau injik Perabek dimintak datang memberi penerangan pada malam ini. Setelah pendengar mengeta- hoei maksoed itoe dan dapat kata persesoeaian dengan sekaliannja, dimintaklah beliau Toeankoe Pe- I rabek memberi penerangan,

Setelah beliau memberi salam, beliau menjatakan dengan djelas

dan jang lain lain dengan bahasa jang diketahoei pendengar seoe

moemnja A^^np,r Hanja jang perloe diperdengar

kan oleh jang membatja ,,cHot bah", ialah satoe doea nasihat sa hadja, soepaja diperdengar dapat memahamkan nasihat2 itoe.

Tentangan oesali. lebih riugan lagi dari pada koenoct tadi, ka rena oesali itoe perkataan diloear sembahjang, boleh dibatja, boleh tidak, disini tjoekoep poela bebe rapa keterangan hingga sipende ngar dapat merasakan szndiri, mana jang baik dilakoekan.

Menocroet keterangan jang di berikan, lebih baiklah oesali itoe ditinggalkan, karena pada satoe sa'at, tentoelah lebih moedah me mikirkan satoe perkara daripada doea, jaitoe lidah berkata kata membatja oesali hati bersoedjoed

kepada Toehaa. I Setelah habis beliau menerang

kan kelima perkara itoe dengan scmpoernanja, beliau tambahlah dengan beberapa nasihat dengan djalan mcntjeriterakan beberapa riwajat jang bergoena bagi oem mat islam.

Pada djam 12 tengah malam, baroelah pertemoean itoe selesai jang disoedahi dengan salam'maat

pertjeraian. # Pendoedoek Bondjol jang soe

ka atas peroebahan jang hak, sangat berbesar hati atas kemoe rahan beliau datang ke Bondjol

memberi pertoeadjoek pertoen djoek jang bergoena itoe. j

Kita dari „Persamaan" jang toeroet djoega mendengar dan me lepas beliau waktoe berangkat diauto dienst, berharap atas keda tangan beliau jang ^ I ^ ' J J ^ J ^ Y A J

Soedah loeioes oentoek arts- examen bagian kesatoe toean2 Abdulrachman dan M . Hardadi.

^ I^oeloes candidaatsexamen ba- yian kedoea antaranja toean2 R.

Soesanto Mangoensoepontjo dan Thio T e n g Boe.

B . O , d a n P . B I Fusie congres antara B. B. de- ngan P.B.I. akan dila.nsoengkan nanti pada 23. 24 dan 25 De- c,ember, kata S o l o c o r r . S. O . Programma soedah siap. hanja me nanti persetoedjoean kedoea bc- lah pihak.

Didalam hoofdcomite doedoek toean2: Dr. Satiman (BO) ketoea iSosrokartono (PBl) wakil ketoea,

Sastrowirjanto (BO) penoelis. P a totowo (PBI) bendahara dan pem bantoe: Soetopo W n o b o j o (BO), Sadioen dan Partoadmodjo (PBI),

Subcomités segera dibeotoek.

23 Dec. Receptie moelai p . 7 raalam, dan moelai p. 9 malam rapat tertoetoep.

24 Dec. Darmawasita (excursie) Sehabis itoe rapat tertoetoep.

25 Dec. Petang hari, rapat ter boeka akan mengoemoetnkan fu- sie dan memilih ketoea dengan lot.

Cwr^iis louriia-

Persorchiel.

jngatkan oleh refree. moelai per mainan bagoes sampai habis.

Solo-corr. S.O. bahWa Perdi djoega soedah memoelai memboe at persiapan oentoek menjempoer nakan oeroesan persarchief, jang telah dimoelai sedjak dr. Soeto- mo mengandjoerkan itoe didalam rapat pendirian Perdi. Soedah la- ma diköempoelkan s.s.k. jang me moeat karangan penting tentang Indonesia. Diharapkan bantoean dari pada directie dan redactie semoea soerat kabar.

P . G . A . P . I .

(B,T.) Pada 21 Aug. telah ber diri di Betawi atas andjoeran poe tcri Rahmah el Joenoessijah Peri akatan goeroe2 Poeteri Islam, maksoeknja oentoek mengadakan peringatan, mengadakan cursus tabligh, dan menjiarkan boekoe2 Islam.

Ketoeanja. pi Tinoer Hamzah, Secr. Penn, pi Aisjah.

Commiss.pi Noerdjanab, M a - riam, Dagniar, Noersiah dan lain lain jang tidak terseboet nama- nja.

Penditian P G A P I ini dapat toendjangan dari toean dan njo- nja Thamrin serta beberapa toko toko Indonesia di Djakarta.

Oïnilatischool,

31-8-'35 Kepahiang contra Ba laksport dari onderneming Pema tangdanau,

Permainan kentjang dan gezit kedoea belah p ï t e k berrnain d»?

ngan bersemangat merapertahan kan bentengnja masing2.

Kerap kali terdjadi trekick jang tidak bérbahaja. Atas pimpinan referee engkoe Moenap, main se lamat sadja berkesoedahan 2—0 oentoek Kepahiang.

l-9-'35 Veloc'tas • Kepahiang.

(menang sama menang) be rachir 1-0 oentoek Kepahiang se lamat.

Selama pasar malam ini tidak ada kita dengar tjopet, maling perkelahian.

Disimpang djalan sctiap soe doet tanah lapang didjaga oleh politie agent mengatoer kendera an laloe lintas .(Penonton).

Exesïten Rcsdïots- legrafist.

Didengar hasil dari oedjian oea toek mendapat certificaat radiote legrafist eerste dan tweede klas-

^ ^ se. jang diadakan oieh P . T . T . ,ti apa2 jang akan dibitjar°akan itoe. j dak bagoes lagi.

Ada 5 perkara :

1 Do'a koenoet pada sembah.

jang soeboeh,

2. Talkin dipekoeboeran.

3. Kendoeri berhoeboeng de- ngan kematian.

4. Chotbah Djoem'at dengan bahasa Melajoe dan

5. Pembatjaan oesali dipermoe laan sembahjang.

Bahagian jang pertama (koenoet),

Jang^mintak ditjatat ada 12 candidaat oentoek 2de klas, dan seorang oentoek 1 ste kl.

Jang loeioes tjoema seoraiig candidaat oentoek oedjian radio- telegrafist 2dp kl.

Sebagai pertjobaan dalam 19'3B oedjian StaatspracHjkdiploma ó a

Solo-corr.S.O. mengabarkan, bahwa tentang cursus journalistiek jang akan diadakan oleh Perdi dapat ditjeritakan, cursus itoe akan diboeka oentoek segala bangsa. Ada doea tjabangnja, sa toe oentoek orang lepasan Mulo Disini, akan ditambah sadja lagi be berapa- tjabang pengetahoean oe- r(ioem, dan tentang oeroesan dag blad, journalistiek dan techniek ,i,)erat kabar. Tjabang kedoea oen bek mareka jang tidak dapat di dikan Mulo, teroetama memberi pengetahoean oemoem, boleh di- b t a k a n oentoek kebar.jakan re- dacteuren sekarang.

Daftar pengadjaran tengah an- taranja berisi sociologie, pereko- lomian dan perniagaan, soesoe- iian pemerintahan ilrooe pemeriq.

tahan, oendang hoekoem, riwajat (oenia dan istimewa Indonesia, i'an oeroesan dagblad dan jorna l;stiek jang speciaal,

^ e t e l a h siap daftar ini kelak akan dikirira kepada mereka jang

enamaan, jaitoe t.t. H.A. Salim,

Atas andjoeran pi Rahmah el Joenoesijah telah berdiri comité di Djakarta akan memboeka be- berapa sekolah Dinijah di kota Betawi.

O e r £ i ï i ^ l « . a t K . P . M .

f & i ï f ï ^ l

D a r i E m m a h a v e n . dari Sèp-

O A R . I K E P A I I I A M C 5 . Ilat*! l a h i r S e r i H a t o e

Boeat menghormati hari lahir nja Seri Baginda Ratoe Koningin Wilhelmina, maka di Kepahiang diadakan djoega bermatjam2 ke raraaian P a s a r m a l a m .

Tanggal 30 Augustus poekoel 6 sore, kita hadir dimoeka pin toe gerbang disebelah gedong bi oscoop bersama toean2 ambte- ren, Pasirah dan kamponghoofden.

Poekoel 6.10 n.m. datanglah auto jang membawa toean contro leur bersama njonja dan ads.

controleur disamboct oleh jang hadir. Toean Datoek pasar Kia- goes Hadji Badaroedin tampil ke

moeka dengan pedato ringkasan maksoednja: ialah berhoeboeng dengan hari lahirnja Seri

Baginda Maharadja Ratoe.

Kami anak negcri berbesa hati,

Berangkat kapal K . P . M , Emmahaven dalam boelaa tember ada sebagai berikoet:

V a n L i n s c h o t c n , Senen 9 Sept. djam 9jpagi Sibolga.

M o t o r l i c h t e r V i Senen 9 Sept, djam 5 sore Indrapoera.

E 1 o u t

Rebo 11 Sept. djam 12 t. haui Sibolga, . Baros, Singkel, Sinabang, Tapatoean, Meulaboh, Tjalang, Olehleh, Sabang, Sigli, Lho Seumawa, Belawan, Lang.^ra, Peaang en Singapore.

a*^ L i n s c h o t e n Saptoe 14 Sept. djam 10 pagi Benkoelen, Kroe, Batavia, C h e ribon, Semarang dan Soerabaia.

S 1 o e t v / d' B e e 1 e , ^ ^ p Kemis 19 Sept. djam 5 s o W H drapoera, Benkoelen, Bintoehan dan Batavia.

S c h o t e n

Rebo 18 Sept. djam 9 pagi Si bolga, Olehleh, Sabang, Lho Seu mawe, Bel. Deli dan Sigli, de- ngan toekar kapal di Olehleh ka Penang.

(3)

WlSSELROiftS

Ned. nd.

INI H A R

Nederland

Engeland Australië Amerika

Parijs Brussel Berlijn Zurich Milaan Stackholm

@sIo Kopenhagen Praag Peaang Singapore Japan Calcutta Bombay Madras Colombo Rangoon Amtitsar Mamilla Shanghai Hongkong Canton [Hkg.

[SCÖIUptO

! 9 S E P "

i.

r. 1935.

v e r k o o p pendjoealan

T . T . zicht 2 m/dato 6 „ 3 „

T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht)

r.T.)

zicht) T.T.) zicht) T.T.)

zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.)

zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) ) ) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) T.T.) zicht) Dollars]

991 991 99§

7.28 5,83 1.47,-'

9 | 25]

60 48 J-

— 38'/8 37'/s 33 i

SI 85 J 43 55 Vs

55 r 74 55]

731- 73',

T O K

PONDOK PADANG

Baroe terima

Mesinborduur model baroe

Boleh dipergoenakan bikin barang2 pakaian seperti: badjoe panas, zaal, kaus, topi anak2 dan sebagainja, dengan paling senang betoel.

Borduur mesin lilian dengan stel

Dan sedia keperloean boeat*kantoor2, schrijfbehoeften, serta keperloean hari2.

MENANTI DENGAN HOR MAT Persaksikanlah

376

„Restaurant BOEDIMAN

TJARILAH DIDALAM

P A D A N G Tjoekoep tersedia MAKA- NAN dan MINOEMAN jang lazat Tjita rasanja, Sé- moeanja dirawat dan diatoer oleh

„POKENG"

Tjobalah baroe menjenang- kan

Menanti dengan hormat.

261

" mm^m^s^i^sm i

BOEKHANDEL

TP^lil

115

FESTONNEEREN dan O P E N - Z O O M U poen ja pakaian, Kebaja, Selendang, dan lainnja.

KITA ATOERJANG PALING RAPi.

dan M Ü H E I l !

öMSMööEseowuim

neur, ONG SOEI T3EN6

Societeitsv/eg — Sebelah Kantuor Telefoon P A D A N G .

Boeat F O R T DE KOCK, boleh berhoeboeog djoega pada kita poenja Agents :

M . e V r . L A T I F A M p/a HAROENNALRASJID - Boekit Tjangang - FORT DE KOCK.

I I

T O K O M A T A ^ A I V I

P. m. A. DJALIL

Pasar Djawa Padang

Steeds ïn voorraad heeft i

Allerhande Manufacturen, Katoenen, zoowel Zijden als Wollen voor Dacaes, Heeren en Kinderen.

Voorts; Battiks, Fijne en Grovere CONCURREERENDE PRIJZEN.

Koendjoengilah ini Toko, seiamanja raenjediakan baraog bagoes

harga moerah. 370

PertiotlIcanÏÉSÏï a d r e s o j a

D e t l a r i n P j a s j i r i%lalaB-rï P o c i a i t a ^

Sebagai diketahoei bahwa Toean K. Moesa dari Fort de-4C©ek,- sengadja djoega datang ke Padang boeat selama Pasar Malam mengadakan stand Restaurant begJmana biasa tiap2 Pasar Kera- maian di Bovenlanden.

Dari itoe diharap Toean2 Engkde2, Raugkajo dan Entjik2 Mampirlah! ' •^,

Makanan dan minoeman Harga2nja mpnoeroet Keadahan Z a m a n Setiap medja2 ada Tarif Harganja

Persilahkanlah ! !

Menoenggoe dengan Hormat K , M O E S A.

Lebib dahoeloe mengoetjapkau Terimakasih. 367

P A S A R - D J A W A - PADANG N O . 10» 11. 12

Dames » Heeren - Kinder

Mode Magazijn

(4)

Hongkong T.T.)

zicht) 731 Canton [Hkg. Dolbrs] 73',

BOEKHANDEL

MOHD. THAIB IBRAHI

PASARWEG FORT DE KOCK.

115

Bocat FORT DE KOCK, boleh berhoeboeog djoega pada kita poenja Agents :

M e v r . I ^ A T l ï ^ A f i

p/a HAROENNALRASJID ^ Boekit Tjangang - FORT DE KOCK.

I I

! I

'»m

Menjediakan segala kepèrloean sekolah Agama dan Gouvernement, poen segala kitab-kitab boeat Uini)ah, Thawalib, dan djoega Normaal Islam Padang, seperti:

Doea kitab jang achir ini (5, 6) karangan j . m. Sj. IBRAHIM MOESA PARABEK (1934)

Tjobalah saksikan sendiri atau pesan keadres diatas dan boleh djoega kepada

Tentoe tak loepa ?

pada „ C A L I F O R

99

MAMPIRLAH Dl PASAR MALAM PADANG.

Sedia makanan' k oiinoemao eoz.2

^ iiiilil

PASAR - DJAWA - PADANG HO. 11. 12

Dames - Heeren - Kinder Mode Magazijn

Handel in Manufacturen

en Racket Olië Patentol

3 68

'mB!SSii

111

A . M%f. A r t i i n

Normaal Islam Padang.

Martabak Arab Mie goren g

„ reboes Nasi goreng Biefstuuk kentang Kentang goreng Gado-gado Taoe goreng Sate kambing

I C - E C R E A L M ^m\

SI PELAJAN

ABAUQ

o o m

= 3 C

Dadar Spanjol Dadar gelei Chromble eggs Phot eggs Biefstuuk daging

„ „ Spanjol Roti goreng sama telor

„ gelei

„ maotega •

miooeman jang Miw^iém

360

K en S

dan l¥Sanufactyreii.

Jang soedah terkenal banjak mempoenjai langganan dan se- laloe saban Minggoe menerima barang baroe keloearan seantcro Java.

Systeem kita djocal banjak dengan sedikit oentoeng dan mengiiim selamanja dengan Rembours.

Persediaan BATIK moelai jang KASAR f 6 — sampai HALOES f 150 per codi dan saroeng-saroeng moelai palékat Japan dan SAMARINDA roepa-roepa.

Tjobalah atoer pesanan kepada adres jang dibavi^ah ini.

M e n o e n g g o e p e s a n a n

L F i T I l ^t Malaio

( S I L O E N G K A N G ) Pasar Gedang — Padagg.

374

kepala, gigit peroet^ rheumatiek dan bei iia tokok atau terdjatoeh obat lekas sam^

«r aCTsrwïi«»i.'!eA^i.fiti»ot;T

A H

Mentjari agent dinegeri jang beloem ada agent. Keterangan lebih djaoeh minta sama kita poenja hoofd agent.

j ia ^i/ikT ^ l o O d ^ n o » 4 — - —

AD Ra^

Segala Snaren dari racket Tennis, kaiau diminjaki saban Minggoe dcnganninjak racket P A T E N T O L ditanggo&ng bisa talian lasna dan koeal

A g e n t T o l c o l o d l o i n e ^ i ^ ï ^ a s a r D J ^ M T O P ^ a ^ a f i ^ «

378

(5)

k

^ L

l ••^v^/

'.^^-t>ty /'t-^-^

^

,ij_ ^/.^i^^^<^, ^..^.^y/^

x ^ i ^ ,;2«£ i^j^lyri>7

^ ^ i ^ ^/- A^.^^^^y^y' ^•é^-^/^^''^-^— .

•'i^yc^z-^z^'^^^--'^^

/:z^

y^^^ yC^•.^~<r^- ^i^-^

'4::^4^ ^.^t^t-e^^ k y>^<^ ^-^^^

*

^i?"' "JZ^-I-C > - ^ ^ T ^ ^ i^ Ji^-Jhi-^

••ft

/c

C<~i&^-i--t^^ • ^ '

y^_^..t--cyZ4_^^

•^/^'-^^X^^^i^^C^^-x^

(6)

J ^ '

l/'> 1>-^>^' i

' ^ i ^ ' ^ a I ^^ ^ V' ^^ï^c^^

. V V yv

>

A«,'

IPI

r

> ' ' > _ ^ t J ^ . ' ' ^ ^ ^ J i . ' • ; />

y

;^^

tCr

. ^ ' ^

Hi'i^-^

<M

'Mï^

k-, ^ y '. iM

\H

(7)

• w U b l

il^j^Jl JJ! I>i.lj dJl lj:a;l \y^\ Cr~l-^ '•'^'--''-- ^>^.^ '^'' J ^ ' ^ ' -^- '^' (-.^/Ji L '^T j 5J4.JI üW.)

' 01^- j ^ oiJi i j ; i ,.^-^1 ó'^^ (^-^' i>^"i). J ^ " ^Jy « y ' - j ^ '-J' *'-^'^' ^•^"^'

.u&,y.i ^ j c:.uiiJi t>:<by (-.u. y i ' ' J n ^ i . j j ) ' J 4 . - j ,y-^Wi/y-.

i_^!l.i - i ^ i J ^ i ^>-^j ^r~'-^J ji^i i.u.j, ci*Ji p~2>J Ji>^-J'ó' J'-^

Jw^üi 0^. ri/-^" '~^^ ^.-^ '-^"^^^ -y ^^->J' ^ - ^ s?'' ^^.^^>^ '.:;^' 'J'-?^ ''^' '•^"' ..-SJ^ 0--L J U ; ^m ^^U ^ U5 ; i l j ^v. '-JL^^^-^'b ^.^'UJlj, ^Ö)'Jlj «^W ^'t

o i X JU;^iJi J ^ a u j i ^ ^L^"^l .yUÜl ^ 1 ^ ^ * U a ! l v>iï^ Jj^'l

^ 1 J l ^ j ' 5 ^ ' ^ , ^ . - y > ü l ^U-. J U ; OJI J ^ ^ Ui^il cl-JUJ! y J l

ï y ^ ^ j j j l ^ ^ U , ^ t ' J J J U - a n J l ll^jc^'O-i.Wj,! ^£)X J U ;

(8)

2

( ^ 1 0 , , * U j J l v - ^ ) Jj'^i'' p-^'

^ i L.1 U *;.. *iJl ,/^vl-^--^l < > . ^ J1-' ^_5 ^ p d)l J . . . , ^ 1 6' - - '-

^ j i . P^i-«Jb 5:-'-Ji < > , ^ i o' "^^ ^^'^-?;'^'-^^^ ^'^ '.:^'^ '-^-^ "^ ^ ' ^^"^

Ï;.^J1 J . - J l i l ö^ ^^ '^-?^ -^^ ^/-JJ^C^ CJ^ " - ^ 15^-^^^ 6 - v J ^

i:^ 1 u ^-:^ p'-^Ji > u i w - ^ r^-«Ji ^-^J' Óy-M-^ r^--^' ^ ^J^"^ '^'^ '^•^'

a<l-Lt^ J U ; *U1 0^^ ^^- r'"^

tlx, j ( --Ibv o- 0--.-L J U " ÜJI , > , U5 ^il) ,yUJi ^^•^\

J c:.^-^^ U ^1 c?:^ ^ t - . l ^1 c4b. ^^.^1 J l p~sDl cb^ 6 1 . ^ 4, i U M l V

;^,^uji^ -^^y^h M^ '^1 o- ^ > ,jj^ - - 1 - r^-j ^ - ^ ' ^ > s?^^^- ^•''

j

ir-

(9)

, , . < ^ I,

J U : iJJl f Ol Jl-^ j.Ju._, * ^ ^111 J^-* crt^Jl ty' ^-^-iJ' j^j'"'' ^'-^ u' '-^

c J X j l y ^ l i ' i ^ j l ^ , C-.-P 6b c^P'^" '-U' ^ "*-^>-5 ^-^ '/-^-^ ^^^' ''^^ r ^ j ^ ^

r

i 3 - s : (..«4

(10)

f

.,JI ,y> 1 / j / J L ; J-.y>

/ y •< '^-

oó ^ " <r—I-V'"'"

Li) ,^u.^.)y ^^.. .uivW^-% -^^-^^^^^.J^^^^j'^^^ '^

ei ^).^ -i , ^ 1 s ^ UJi K^ .^ '^^. ^^-^^ ^ ^:.^ " ^ % - *'^-^' ^ ^ '^^-^ ^ ^ AA) J\s:>^Jy . ^ . . . u i v W ^ - % -«t^ ^-.^ i-..,)^v^^^ J * ' - ^ ' ^ ^ ^"^

(dJJL ^ya^lJ'j::uJai.,J 1 31 ) -:^o<.iu_^

3 . ? ^ ' ^ ^ ^ U .'^'^^ >3!JU^ ^ J - > > W c , M r . - ^ > i - ' ..^5^^^

( O L K ^lU J l ^i-^<i/t U f-3 ) , >i-^l ^ > c!'-^

^ ^ l ^ ^ l ^ ^ . 1 ^ J b . ^ JJl (>U U 5 ^ 1^ J U c . i J l J l ^ . . ^ 1 ^ 1 31 ) -^1 j ^ ^ i w ^ . . ^

^ W d ^

(11)

f

^ . ^ . .iJi , > ,;^i c>^i-^^ r' ^-^^^ ^^ ^••^^•" '•^''^ ^^^^•'•^' ^ ' ^ '

^ ^ u j i ,:-6'^ r'^^'^"' '-^"^^ «^u^ó^^^^.^^'^^'S^V-^'^•"^•'^

"j^^L.v. f^^ ,::3-^^i c^.iJüi a^^i ,>'^. 1--^ ,3-^b vi^^' ^>'^*^" ^ '

^u^i,,ji p^. ^ ^ j ^ u ^ ;^-^^^ ^ j - ' - ' ^ '-''-^^^'' -'"'-^'-^

(12)

(

>>-t>^ ^-^ ^ \^N^.>>-- J ^ St^-y^^^k^^ — ^ ^ ^ > 1 ^ ci^3—^\^^'^ ... ^

•\

(13)

/ ^

r

^4)^/"

^

(14)

^ • O V ^L->V). ^j5\^i>V> ^ i ^ o 5 V i ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ ^

3.\^^ «X^- ^V^^ VcV trt.^^^,'>f-^^-V'^,^- °-:^;^

t5

(15)

v^

'S

'\^-^

• w>3.:i^v o - ^ ' ^-^^ ^ ^ } ^ - ' ^ '^-f

•^'.^ Af^V

\ïSi>>^

(16)

t>ot/

O L > ^ '

i

L 7

•,,pM>»)ii«iy»1HW»M«ii iiiimcw" ijiigilii

;» ^

ju«uf^i JU? x-.»^<ju i j f ' ^ ^ » j [ ^ - ^ ï x r ^ -^^^^^ 'J^'"^ -^' cf^

^Ü2J»^I*O-;L5U '2^.v^«y>'^» 6 ^ ^ ' j y J : ^ - v "u^LUo^l . A ^ _ ^ ^ ^ s u ^ <

A

(17)

' c^^'^U^ « ^ V j ^ L^-u^ V^^I^i^l^^l U^^V^.-.^'

I j ^ j »

5"

G j ' U - i ' ^ ^ ^ JbL> t^U_9^ , j L - ^ ^ u ^ i 4_^c_^^XkJ.I ^ I ^ Ï : » \ U * ^

oJlkJ)

» f_5 r"'-**^'-^ C>JL—«^' ó ^ ->»-^* LfJ-j«^ J <j: ^ ^-^^ :,--J-tk:::H'^l

A J : ; ^ < U / ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ u u

U L i ^

1'^ 1>I c^i^Ui

If--^

IA}\

LM>\ f O ' y . ^ u . ' ^ ^ ^ ^ ' b^^'j^'-^^ -M^^^ A^,cM^J^

^>4.^:iL^^f ^J\^ -^^^j^jj ^y^:^ J^ \-\^ 6r^S^

^

>.

« « A ^

iJli^ic^.v^4_jjilyul f ^ i ^ T ^ - i m ^ L : J U : r n ^ l J U u4jJ> • U I

U ' ^ H ^ ^ 3 ^ «^Ui' Vi>3 ^ 1 f < J » J--9c> - b ^ ^ W^2^^

0 ^ 1

i><

^rC^rW l_^Ai=^l ^^^-^^^3 -vL^l^^i^» • . ^ eJLJ 5 ^

> ^ y i ^ L ^ ) ^ l J u i U - : 4.^U^j^ *»^^riO^ J ^ ' ' ^ ^ Jfu>"-^^J3^

e>o

^ ^ ^ < : y / ^ 4 x . ^ y \ ^ 3 L ^ ^ - j - ^ (>J'Jy^'''-^^•

i

il

r j - ^ ' ^ ^ o W J 9

(18)

(>

o

Jó^ ^ .^y^^'-' /^".'V w ^ '

. < > •

//V^ O^ '-JUlj^^ Wy ^J^ O^ f^^J'cfV^ -

^W

'K

gSSSBKaSlSteiiii

(19)

«UI

^ J ( ^ J ^ . 4 ^ ' ( > < ^ J > / ^ ' 3 f ^ . ( J ^ ' ( ^ ^ • • Ó J ^ ^ ^ 5 ^ . * ^ ' 3 ' ^

I

A

^

C;^>.-^'^^<^*^y

«t»; • <

^ -^ 1X C ^ L > - _ ^ «• \ ojC ^_y dAi j ^ _ 5

4j)\il

/-U«

^ - ^ ' c i ^

4 „ a j L i u J i c ^

' t ^ i

« • U i ^

L^JlZ-^^-^tA^'^j'

([JWIJV*

AiXX---(-« <A^ l : / - ^ ' U - * ^ ; y * xJiÜ^ o - i J > ^ ^ < é i i ^ -ÜLi -OU U

é ' ^ h t L Ü e J ^

, ' I r

t j j L k X ^

(20)

L

-.CO->

(21)

* •

^

y^y^i^ i ^ \

> L'

•*i.»L..M.n

dJD' J*- (_jA^ * ^ r L

UU^ ^ J '

^? j'

.K.

I \ I

I

n - (4

i

\

ri

Kjb:;>JLV^! 6 « < i i l ^ ï L l b ^ v , x s - * V ^

(22)

/ (? d / f /

/^

A

L ^ l _ i ^ ^ o '-3 cr • > ;.ic.,^3.^

i

» . , 1 I 1 " ^ ' ' \ V

1/ ö J

^ v .

L v J ^ ^ ^ / -

^ - " ^ c j -

ƒ

3-Je»

/

' - )a, '. " ^ . - ' - . . tr;jr::;. j

- - ^ ^ / ^ ' ó '-3 cA-'

l ^

' ^ c:i> 1/ ^ fe' - . ^ ^ ^ 1

. fV

-y35l3^ ^S^,/:^ ' z- ó^^ó' ^/^ ^V^' ^_>^ ^^^jr ,^^ ' r ) ^

- « t i ^

. ^ J U - L ^ ) ^ U i ( ^ l>-4:=.^;*i^

^=::#-=J.=h=d—ó==--l-,^.:-i3Jr__i>:?_,^

^ ^ -

l ^ J ^ b^

P!

i

(23)

<^

• » ' » • » « ,

\

(?- vJ (/ ._5 i^

, ^ J o ^ ^

I t i

\

c S ^

' J '

C ^ ' ^ L : : . <L-AX.>-a^ O

— / —-^ • -

^aar—•A.-sr*^

,^^^,^_^^^... ^^^^ . ^ l . > ^ ^ V"»-^

r V ^ ^ , ^ ' ^ ^

(24)

r

30

i

) _ ^ fc^^ c i > J ^ )

7^>r

I ' ^

-i^

'cD

^ u ""^^j--^ ^ ^ y^y^ < u ^ C!M4V- ^ I* ^3

^^y^A:^ ^ ^Z:^ ^

c3 U j ^ j / ^ ^ J>^

- n ^ ^ o . > ; > ^ ^ : ^

'••«-' I o

ac«i*4Mnw«iMqiv»M«<

^A^, u^

/ / .

' p K'> !* <W>^ -^iJUC z^ ^ < s ' ^ ^ ^ > _ : : ^ ^ i^

f-<'y^*>-»' I ) ..> 4 / ) )c

j.)i Z U

s

U> ^ v U^_iL» )

: y ^ ' , ^ ^ v S ^ ^ ^

l . . . . l i l . » ^ » \ - ' . < ' ' " ' r - 1

^ ƒ < > > • ^ ^ ! ; >

, - s '

. ^ .

_^yJ2 ^

^ ^

J>J

' j < > J v-i-U ^ J i Ê/ - . v_^ ^ ^ _s^ ^

r c / V c>^->

^ y _ > j

o

'^^y^

U ~ > X A - ^ ^ ^ ^

^ (^—c-^\J t r ^ ^ ' ' c j u ^

•r^-TUlUii^Srrt5?tSa

o o

^V^ ^ ( ^ 3/ ó ^-3 a/> jLi ó '^

, > i >

- ^ Z '/•JMl' -^

' ).

J ' ^ V j C r ^ ^ - > ^ O ^ ^ ^ ^

<^

J

k

••1- <!> 3-^-->

^ ' - ^ j ^ - * - * ^

f/ötro^Zoy t l h,^y2 9y^^Y:^::^ ^ ^ ^

bi

-/

f umi \j ^ ^^^ y

% • :

JulA^ M'-* ^ ' ^ ^-^o^ vs'^:^^^i^

- . . P

::. 1 ^ ^ '-V_> 7 ^ ^ - - ^ ' ^ '

t S I AjÏ3-

^ -

(25)

- . • ( " • ^

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

sing masing, ia itoe dengen di liat liatken kapala distrikt dan ada di bawah parintahnja. Dalem satoe mienggoê satoe kali, pada hari ujang tamtoe, kapala dcssa misti menghadep

oekan atas kata seperti jang terseboet itoe di dalam itoepoen bersalahan dari pada kata jang terda'wa bahoea tiada koeasa hakim itoe menghoekoemkan perkaranja ija itoe hendaklah

dan pada djalan jang akan ditoeroet djoega, djikalau tijada meninggal orang itoe, dan boleh diwadjibken atasnja denda oewang dengan rampasan itoe. Pada hal atjara itoe telah

tiada baik, itoe boleh mengatoerken soerat permintaan pada negri, soepaja di eommitie ? negri memrentahken commitie pada orang jang sama djadi toekang, sabrapa onkostnja

Menoeroet fasal 92 dari pada soerat Atoeran itoe djoega, bahgiannja jang katiga, adapon pada sidang Landrsad senan- tiasa misti hadlir sa'orang hoofddjaksa atau sa'orang djaksa.

(11) Djikaloe bebrapa soerat pemeriksaan pen- doeloean sama sekali ampir pada satoe waktoe di kirim kapada President, adapoen itoe pemeriksaan mengenaken perboewatan jang di

Adapoen djikaloe terdjadi begitoe roepa, memang soesah boewat menentoeken jang manakah patoet ki- t a bikin lebih dahoeloe, sebab kedoewanja hal itoe sama perloe dihooroes pada

Dengan djalan palsoe memboeat atau memalsoekan — atau soerat jang boleh djadi peng- ganti —, soerat keselamatan, soerat perintah berdjalan atau soerat jang diberikan

nja soeami jang dapet taoe hal itoe djadi goesar sekali, hingga seperti djoega mengoesir satoe binatang andjing, si soeami telah oesir pada itoe istri jang

—„Oh, anfkkoe Marie." Berkata itoe hoedjin c engen mata meleleh aer mengoetjoer begitoe deres hingga herdoea ia poenja koelit pipi jang soeda sama kisoet l: sKh: „Akoesoedah tida

-130 Kita tioba tengok pada Tiat Kwan Lodjin jang masoek menjerang ka dalem piiitoe kedjengkelan menoeroet sebagimana pengoendjoekannja itoe kaart, di sabeiah dalemnja itoe

Maskipoen diperlakoeken begitoe kasar hingga tida berbeda dari satoc boedjang prampoean, tapi ia teroes tinggal bersabar, boekan sadja lantaran soedah biasa ia trima itoe tjatjian

Itoe orang toea serahken satoe toengket dari kajoe Tjendana pada itoe Pangeran, dan ^koetika ia ini dapet liat itoe nama jang dioekir diatas kepalanja itoe

wasi paelah pada itoe anak dan istri. Dalem pertjoba'an Jang kadoea ia bisa bertindak lebih djaoe sampe pada itoe trali jang memisahken itoe pembaringan dengen

boekan menoeiak Mora pocn|a bentoehan dalem Inl hal, tetapi, papa eda tcrlaloe koeatlr dengen Mora poenja tindakan-tindakan lang terlaioc gegaba Itoe, satoe tindakan jang

dak toeroet sama-sama ka itoe tempat pelaboean pada besok paginja. Tatkala soedah omong-omong sedikit tentang laen-laen soeal jang tida begitoe penting boeat

Kim Lian waktoe denger itoe perkata'an-per- kata'an jang baroesan, sabagi djoega orang jang sedeng mengimpi. Nona ini tida .maoe pertjaja kaloe itoe waktoe ia ada sedar, kerna ia

jang terdjadi pada dtrlnia Tang-ong. Dalemsabegitue djaoe jang akoe taoe, sabenernja itoe perboeatan boekan sekali-kali atas maoenja Thian-ong. Sedeng Wie Tjiang Hoei poen jang

Koenjoeng-koenjoeng koetika itoe Thian Ong ada'klrim satoe orang jang membri taoe pada Tan Bong Ki, jang itoe waktoe, baek itoe panglima lekas menjerang pada tentara moesoe jang

pada marika itoe: lihatlah itoe ada daja oepaja pada ber- oleh katjintaan derij pada anak 2 boewah jang besar. Segala orang jang memarentah negrij, haros ikotkan

• pinter dan berhati terang, serta soeka sekali sama segala pladjaran, Meliat begitoe Koen San poen laloe oendang satoe goeroe jang pande aken mengadjar pada anaknja itoe..

sasoedahnja toean Oei. Di itoe wedstrijden, djoemblahnja penonton tida kala banjaknja dengen pertandingan pertama. Jang bertanding sebagi hoofd partij jaitoe saia dan

kom bali pada doewa moeriqnja jallg lagi meringkoes pada itoe hweeshio, dan itoe waktoe boekal l sadja kadoewa tangannja, malah kadoewa kakinja poen soeda