/i (2)m ENTOONSTELLING VAN SCHILDER- EN VAN LEVENDE MEESTERS, TE AMSTERDAM in den jare 1874

22  Download (0)

Hele tekst

(1)

jUL'/é

7^ ^ ' J y

33

//

/i

(2)

m

ENTOONSTELLING

VAN

SCHILDER-

EN

VAN

LEVENDE MEESTERS,

TE

AMSTERDAM

in den jare 1874.

Vrij* SS

(3)

Be Vereenigde Kommissie tot de STEDELIJKE TENTOONSTELLINGvan SCHILDERIJEN,enz. /«Amsterdam, brengt ter kennis van liet Publiek , dat deze Tentoon¬

stelling zal geopend worden op Diugsdag den 8ste" Sep¬

tember 1874, in liet Lokaal der voormalige Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten.

Be Toegang zal voor eenieder plaatshebben, dagelijks, van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure, tegen be¬

taling van SS Gents. Kinderen beneden 8 jaren worden niet toegelaten.

Be Catalogus is tegen betaling van 25 Cents aan het Lolcaal verkrijgbaar .

Be letter » achter den naam des Kunstenaars ge¬

plaatst , duidt aan, dat die Kunstenaar verklaard heeft, naar de uitgeloofde Stedelijke Medailles mede te dingen, terwijl de letter Hï aanwijst, dat de Kunstenaar niet wenscht mede te dingen naar de Koninklijke groote gouden Medaille voor verdiensten , alleen voor Nederlandsche

(4)

vordering van Beeldende Kunsten, zijn aan het Bureau verkrijgbaar, waarbij tevens opgemerkt wordt, dat volgens art. 4 van het Reglement der Vereeniging, alleen zij, die zich voor eene jaarlijksche contributie van f 5.— als lid der Vereeniging laten inschrijven , recht op de premie¬

plaat hebben, terwijl voor naamlooze aandeelen insgelijks voor f 5.— verkrijgbaar , geene premieplaat uitgereikt wordt.

Er zullen gedrukte lijsten der prijzen van de te koop zijnde Schilderijen bij den Amanuensis der Kommissie in het Lokaal verkrijgbaar zijn, bij wien men tevens alle verlangde inlichtingen kan bekomen.

Amsterdam, 24 Augustus 1874.

De Vereenigde Kommissie voornoemd, Jhr. Mr. C. J. A. DEN TEX, Voorzitter.

Jhr. G. A. TINDAL, Vice-Voorzilter.

L. SPLITGERBER, Penningmeester.

J. H. RENNEFELD, Secretaris.

R. CRAEYVANGER.

C. P. VAN EEGHEN.

J. W. KAISER.

L. LINGEMAN.

F. STRACKE.

C. SPRINGER.

J. DE VOS, Jbz.

B. WIJNVELD.

De nummers met een * aangehaald , zijn niet te koop.

A

No.

Achenbach, (A.) te Dusseldorp.

1 Een waterval in Noorwegen.

2 De haven van Ostende bij ondergaande zon.

3 De St. Lambertus kerk te Dusseldorp.

4 Westfaalsch landschap bij ondergaande zon. (Tee- kening).

5 Westfaalsch landschap bij avondstond. (Dito).

Alen, (M ) te Brussel.

6 Mijmering. (Pastel-teekening).

Altmann, (S.) te Amsterdam.

7 Paulus Potter, naar aanleiding van het portret door van der Helst, op het Mauritshuis in den Haag.

André, (Mej. S) te Dusseldorp.

8 Heidelandschap.

Apol, (Louis) te 's Gravenhage. 3ÏÏ 9 Naar huis.

10 Maartsche buijen.

11 Op het erf.

Arendonk, (J. van) te Mechelen.

12 Het H. Hart van Maria. (Lindenhout.) 13 De Onbevlekte Ontvangenis.

(5)

No.

Arnoux, (M.) te Ecouen.

14 De twee waschkuipen.

15 De schalken.

16 De gulzigaard.

Arnz, (A ) te Dusseldorp.

17 Avond aan 't strand bij Napels.

B.

Ballin, (A.) te Londen.

18 De slag bij kaap la Hogue in Mei 1692.

Barzaghi, (Franc.) te Milaan.

19 Blindemannetje. (Manner).

Becker. (Carl) te Berlijn.

20 Bianca Capello, episode uit de Florentijnsche ge¬

schiedenis.

Beckerath, (M von) te München. 311 21 Napoleons aftocht uit Moskou. (Carton teekening).

Beeckraan, (F. de) te Brussel.

22 La Reine Blanche in het bosch van Fontaiuebleau.

(Teekening.)

23 Avond te Barbison. (Dito)

Beek Th, (von der) te Dusseldorp.

24 In gedachten.

Beernaert, (Mej E ) te Brussel. 3M 25 De oude eiken op het eiland Walcheren.

26 De oevers van de Schelde bij Antwerpen.

Beers Jz . (Jan van) te Antwerpen.

27 Leve de Geuzen!

Bénouville, (A ) te Parijs.

28 De oevers van de Nive bij Catnbo (Lage Pyreneën).

Berg, (Joan) te Amsterdam. 3Jf 29 Toiletteren.

Berg, (S. van den) te 's Gravenhage. IV 30 Landleven.

31 Schapenstal.

32 Vee aan een waterplas.

Berlin, (J.) te Brussel. % 33 Roosje.

34 Na het bal.

Bida, (Alex.) te Parijs.

35 De schaakpartij. (Teekening.)

Bilders, (J. W.) te Amsterdam. IV 36 Geldersch landschap, gestoffeerd door Ch. Rochussen.

37 Idem idem.

Bing, (V.l te Amsterdam. IV 38 Binnenhuis met figuren.

Biseau, (A. de) te Brussel. 3$

39 Gezicht te Semois.

Bisschop, (R ) te Rotterdam.

40 De weeze.

Bisschop-Swift, (Mw. Kate) te 's Gravenhage. 3H 41 De eerste kus.

Bles, (D.) te 's Gravenhage. JV 42* Grootvaders lievelingsduet.

Bles (Jos.) te 's Gravenhage.

43 Een markt.

Blijk, (F. J van der) te Dordrecht. IV 44 Woelend water bij morgenstond.

45 Stil water bij morgenstond.

Bock, (Th. de) te 's Gravenhage.

46 Een tuinhoekje bij avond.

Böhm, (Ad.) te Weimar.

47 Interessante lectuur.

Boks, (M.) te 's Gravenhage.

48 Het Dekkersduin bij 's

(6)

N°.

8

Boland, (J. A ) te Amsterdam.

49* Etsproeven naar schilderijen van het Rijks museum te Amsterdam.

Bombled, (K. F.) te Parijs. 3ÏÏ 50 In de vlakte.

Borselen, (J. W. van) te 's Gravenhage.

51 Landschap aan de Gouwe.

52 Landschap op de Midden-Veluwe.

Bos, (C.) te Leiden.

53 Tantalus. (Teekening).

54 Bezoek. Dito.

Bos, (G- J ) te Leiden.

55 Een stal in Gelderland.

Bosboom, (J.) te 's Gravenhage.

56 Kerk van binnen.

Boser, (F.) te Dusseldorp. 3ÏÏ 57 De weezen.

Breuhaus de Groot, (F.) te 's Gravenhage. 3H 58 Landschap in de duinstreken bij den Haag.

59 Landschap bij Voorburg.

Briliouin, (G ) te Parijs.

60 De spelers.

61 De gebroeders Jan en Andries Both in Italië.

62 Een kapitein.

63 De aanbevelingsbrief.

Brodie, (Mej. Margaret), te Londen.

64 Door den beek. (Teekening).

Brown, (Mw. J. W.) te Holmwood (Surrey j 65 Zomertijd.

Brugman, (J.) te Amsterdam.

66 Een buurtje te Hilversum.

Bruna, (L. J.) te Enschedé.

67 Eene kleine operatie.

Brunet-Houard, te Eontainebleah. 3ÏÏ 68 Wallachijsche beerenlijdersin Bretagne ontschepende.

No.

Brunin, (Ch) te Rome en te Bergen (in Henegouwen).

69 Ciociara (Marmer.)

70 Jonge Napolitaan. (Idem.)

Bruynesteijn, (B. J. A.) te Amsterdam.

71* Boomrijk landschap. (Teekening).

Burgers, (H. J ) te Parijs.

72 Stoeijen.

73 Visschers binnenhuisje.

Burgers, (Mw. W. J- F.) te Parijs.

74 Binnenhuis.

c.

Calvi, (Pietro) te Milaan. JÖ 75 Het vogelnestje. (Marmer.)

76 De lente. (Marmer).

77 Jonge herder (Gebakken aarde).

Can del, (W. P.) te 's Gravenhage.

78 Landschap met jong vee.

79 Schapen bij een schuur.

Canta, (J A.) te Rotterdam. % 80 Kinderen kapellen vangende.

81 Naaste liefde.

Carolus, (J.) te Brussel. JK 82 De antiquaar.

83 De nieuwsgierigen.

Cassatt, (Mej. Mary S.) te Parijs.

84 De repetitie.

Charpentier, (Eug) te Versailles.

85 Veldartillerie eene stelling gaande innemen.

86 Trekpaarden. Herinnering aan de Marne oevers.

Chattel, (Fred. J. du) te Leiden.

87 Een morgen te

(7)

Chavet, (V.) te Pabijs.

88 Hendrik III te St. Cloud, den lBten Aug. 1589.

89 Koketterie.

90 De lezende.

Christ, (P.) te Arnhem. JU 91* Boschgezigt bij Arnhem.

92* Een brug bij Montreux.

Cocq, (C. dei te 's Gravenhage. JU 93 Vruchten met bijwerk.

Cogen, (Pélix) te Gent. JJJ

94 Kreeften visschers op de Vlaamsche kusten ter vangst uitgaande.

Coster, (J. H ) te Amsterdam.

95 Stilleven.

Craeyvanger, (R.) te Amsterdam, JU 96 Stille attentie.

97 De historische optogt te Amsterdam ter gelegen¬

heid van het 25jarig regeringsfeest van Z. M. den Koning. (7 stuks Teekeningen.)

Cramer, (A. von) te Dusseldorp. JU 98 De beluisterden.

99 Hij komt.

100 Dalmatische Danseres.

Cunaeus, (C.) te Amsterdam. JU 101 Liefde en trouw.

]>.

Dansaert, (L.) te Ecouen. %

102 Een koffiehuis der Patriotten onder het Directoire.

103 Een herberg.

Dauge, (F.) te Brussel. JU 104 Gezicht op Teubosch bij Brussel.

Defaux, (A.) te Parijs.

105 Lentemorgen in 't dorp.

106 Een oude poort in Normaudië.

107 Een hoekje van Eontainebleau.

No.

Delamarre, (Th.) te Parijs.

108 Chinezen eene lantaarn beschilderende.

109 De mandarijn en zijne twee vrouwen.

Derens, (G- J.) te Rotterdam.

110 Eene zitting ten twaalf uur.

111 Twee oude stammen na den storm.

112 Ouderloos. (Teekening).

Derickx, (L.) te Antwerpen.

113 Oude appelboomen.

Desenfans, (A.) te Brussel. JU 114 Het geheim. (Marmer).

115 De serenade. (Gebakken aarde).

116 Het toilet. (Pleister).

Destree, (J. J.) te 's Gravenhage.

117 Avondstond in Gelderland.

118 Namiddag in de weiden bij Overschie.

Deventer, (J. F van) te 's Gravenhage.

119 Gezicht aan den Waal bij Herwijneu.

120 Molen bij Schipluyden.

121 Hollandsch landschap bij 's Gravenhage.

Deventer, (W. A. van) te s Gravenhage.

122 Woelend water met botschepen.

Dorsser, (S. C. van) te Dusseldorp.

123 Stilleven.

Duverger, (Th. E.) te Ecouen.

124 De Cascavotes; St. Jean-de-Luz (Lage Pyreneën).

125 Monografie der flesch.

E.

Eaubonne, (L. d') te Chaville. JU

126 La Berge des Parlementaires, van den Pont de Sèvres te zien.

127 De Quai des Esclavons te Venetië (Faience).

128 Het groote kanaal te Venetië ( id. ).

129 De oevers van de Seine bij Bercy ( id. ).

130 Een molen bij Corbeil. ( id.

(8)

12 No.

Eckstein, (C. A.) te 's Gravenhage.

131 Ondergaande zon aan de Noordzee (Teekening) 132 Een Neerlandsch duingezicht ( id. ) 133 Souvenir aan het Salzkammergut ( id. ) 134* Lithographische copie eener Sepia-teekening van

A. Calame.

135* Lithographie.

Erven Dorens, (L. van) te Amsterdam. 911 136 Voor schooltijd.

137 Uit mijne buurt.

Essen, (J. C. van) te Amsterdam.

138* Mansportret.

Essen Jz., (J ■C. van) te Amsterdam.

139 Op het Stadhuis.

Everdingen, (A. van) te Utrecht.

140 Een landschap bij Baanbrug.

141 Aan de plassen te Loosdrecht.

142 Een morgenstond.

143 Een landschap in de provincie Utrecht.

Eijsden, (Rob. van) te Rotterdam.

144 Een contra-remonstrant in onzekerheid.

F.

Eabius. J.C zn. (J.) te Amsterdam.

145 Er was geen categisatie.

14-6 Willem geef die schoentjes aan Kruuzemuntje.

(Naar de Novelle van J. J. Oremer.) Famers Testas. (W de) te Brussel. 9ïl 147 Enne straat te Damaskus.

Flier. iH R- van der) te Eemnes. 9H 148 Op de Heide.

149 Achterblijvers.

150 Naar de markt.

No.

Foley, (Mej. Marg. F.) te Rome. 9H 151 Jeremias de Profeet. (Marmer).

152 Josua de zon bevelende. (Marmer).

Francia (A.) te Brussel. 3ÏÏ 153 Herinnering aan den Moerdijk.

154 Loch Lomond in Schotland.

155 Strand te Blankenberghe.

156 Gezigt op de kust van Engeland.

Franckenberg, (D O. L. van) te 's Gravenhage. JV 157 Een lezend meisje.

158 Het jongste kind.

Frank, (Mej. Alberta) te Londen.

159 Een Hooglandsch binnenhuis.

160 Mijmering.

G.

Gabriel, (P. J. C) te Brussel 161 Gezigt in de polders bij Vreeland.

Geefs, (Ch.) te Brussel 162 Bacchus als kind (gebakken aarde).

Geefs, (Mw. Fanny) te Beussel. 991 163 De bannelingen.

164 Eene vertrouwelijke raededeeling.

Geibel, (C.) te Weimar. 9H 165 In den oogsttijd. Landschap in Thuringen.

166 Patriciërs op de vlugt. Tafereel uit den grooten boerenkrijg in de I7(le eeuw.

Geldorp, (W. P. van) te Rotterdam.

167 De jonge waaghals. (Teekening).

Gempt, (B. te) te Amsterdam 168 Kippen.

169 De vrienden 170 Een

(9)

No.

171 Be werkstakers (Teekening).

Werkhonden hebben het werk gestaakt. De kees, zijnde onder de honden degeen, die het meeste praats heeft en

het minste uitvoert, is hun president, en heeft een krui¬

wagen, waarmede zijne kameraden den kost verdienen tot preekstoel gekozen. Daarbij eenige aristocraten onder de honden.

Resultaat: Een ledigen schotel Giraud, (Eug.) te Parijs.

172 De zending.

173 Al Kieff. (De rust).

174 De juweelen verkoopster in den Harem.

Gorkom Jr., (J. van) te 's Gbavenhage.

175 Een laantje bij Waalsdorp.

176 Aan den Bezuidenboutschen weg te 's Hage bij winter.

Graaff Hz., (P. C. de) te Amstebdam.

177 Eene wachtkamer met soldaten in de W36 eeuw.

178 Schoolgebleven !

Greive Jr., (J. C ) te Amstebdam. JV 179 Het Y.

180* Yeere. (Teekening. Eigendom der Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten).

Groot, (J. dei te Amstebdam.

181 Bij den haard.

182 Hij gaat mêe.

Gruyter Jr., (W.) te Amstebdam.

183 liegen en wind.

184 De reede voor Ylissingen.

Guarnsrio, (Pietro) te Milaan.

185 De verrassing. (Marmer).

186 Voor het bad. (Dito).

Günther, (Otto) te Weimab.

187 Goede nabuurschap.

II.

Haanen, (Mej. Adriana) te Oostebbeek.

188 Palestina druiven.

189 Aardbeziën en druiven.

Haas, (Mej. Hermine van der) te 's Gbavenhage.

190 Stilleven met bloemen.

191 Stilleven met vruchten.

Haas Hemken, (W de) te Bottebdam.

192 Gezigt op de St. Janskerk te Gouda.

193 De Westerstraat te Enkhuizen.

Haaxman, (P. A) te Delet.

194 Nieuwe haring.

Hadwin, (Mej. E. A .) te Bome. 3H 195 De //May Queen" naar Tennyson. (Marmer).

Hazeu, (A. C.) te Haaelem. JV 196 Landschap bij Haarlem.

Heemskerck van Beest, (E. van) te 's Gbavenhage. JV 197 Een Hollandsche kof in de Zuiderzee ingevroren.

198 Gezigt op Amsterdam bij avond, van het Tolhuis genomen.

Helden, (A. van der) te Baabn.

199 Landschap.

Helder, (J.ï te Bottebdam jïl JV 200 Grootvaders genoegen.

Hendriks, (B. L.) te Abnhem. JV 201* Kinderportret.

202* Idem.

Hendriks, (Mej. Sara) te TJtbecht.

203 Een meisje naar een papegaai ziende.

Henkes, (G.) te 's Gbavenhage.

204* Doodzwak.

205 Oude vrienden.

Heppener, (J. J.) te 's Gbavenhage.

206 Bij den Bataafschen boer nabij 's Gravenhage.

207 Landschap in de duinen van D/.kkeb.

208 Het Voorburgstraatje te 's

(10)

N«. 16

Heyl, (M.) te Amsterdam. JU 209 Geldersch boschgezigt.

210 Een stil plekje.

Heyman, (F. A.) te Amsterdam.

211* Portret. (Lithographic.)

Heymans, (J. H.) te Arnhem.

212 Een visch en fruitwinkel met figuren bij lamplicht.

Hilverdink, (E. Alex.) te Amsterdam.

213 Sehutsluisje aan den Weteringpolder.

Hilverdink, (Joh.) te Amsterdam. 3ÏÏ 214 Zonsondergang aan de kust.

215 Landschap bij maanlicht.

216 Landschap bij opkomende zon.

Hilverdink, (Maurits) te Amsterdam.

217 11e Jeliebroederspoort te Kampen. (Teekening).

Hoet, (H. G. ten) te Amsterdam.

218* Stilleven.

Hoevenaar, (C. W.) te Utrecht.

219 Om melkenstijd.

220 In het bosch.

Hoevenaar, Wzn., (Jos.) te Utrecht.

221 In den tuin.

Holzer, (Jos.) te Weenen.

222 Hongaarsch landschap.

Huibers, (J. D.) te 's Gravenhage. 1)1 223 Nog zonder bril.

Hulk. (A.) te Amsterdam.

224 Woelend water bij buijig weder.

225 Stil water bij opkomende zon.

Hulk, (J. F.) te Amsterdam. JV 226 Stadsgezigt.

227 dito.

No

.1.

Jacobsen, (S.) te Dusseldorp.

228 Landschap bij maneschijn.

Jacquand, (Claudius) te Parijs.

229 Het vrijkoopen van gevangenen van een Marok- kijnschen zeeroover.

Jernberg, (A.) te Dusseldorp.

230 Kunstbeschouwing.

Jordan, (Rud.) te Dusseldorp.

231 Grootvaders verjaardag.

Jutz, (C.) te Dusseldorp. JU 232 Een kloosterhof te Venetië.

k.

Karsen, (K.) te Amsterdam.

233 Gezigt te Naarden.

234 Visschersbuurt te Katwiju.

235 Gezigt op de wallen te Zutfeu.

Kate, (H. F. C. tem te 's Gravenhage JV 236 Een werfhuis in de 17a° eeuw.

Kate Jr., (J. J. L. ten) te 'sGravenh ge.

237 De jonge muzijkant.

Keilen Jr., (David van dert te Amsterdam. A 238 /'Zoo de ouden zongen.

Zoo piepen de jongen."

239 Moeder en zoon.

Kellner, (A. von) te Utrecht.

240 Visschersvnartuigen met mooi weder op de kust.

241 Des morgens aan het zeehoofd.

242 Het einde van de laatste reis.

Keuchenius, (J R.) te Delft. 3Ü

243 De weg van Meerssen naar Berg. (Omstreken van Maastricht.)

Kever, (J. S. H.l te Amsterdam. 3H 244 In gepeinzen.

245 Een

(11)

Keymeulen, (E.) te Brussel.

246 Omstreken van Herbeumont in de Ardennen.

Kiers, (G. L.) te Amsterdam.

247 In het Oosterdok te Amsterdam.

248 Riviergezigt in Holland.

Kindt. (Mw. Adèle) te Brussel. |g

249 Een jonge wijngaardenierster uit de omstreken van het meer van Genève.

Klein, (W.) te Dusseldorp.

250 Landschap met watermolen.

Kleijn, (L. J.) te 's Grayenhage.

251 Wintergezigt in de omstreken van Haarlem.

252 Idem bij Dordrecht.

253 Strandgezigt.

Kluijver, (P. L. F.) te Amsterdam. jg 254 Gezigt in de omstreken van Haarlem.

Koekkoek, (H.) te Amsterdam.

255 Een schipbreuk aan de kusten van het eiland Jersey //Fransche kust.''

256 Buijig weder aan de Engelsche kust, een redding¬

boot uitgaande om hulp te verleenen aan een in nood zijnd schip.

257 Stil water aan de monding der Zuiderzee.

Koekkoek, (H. P.) te Londen.

258 Gezicht te Guildford in Engeland.

259 Idem idem idem.

Koekkoek, (J. H. B.) te Hilversum, jg 260 De werf te Spakenburg.

Koekkoek, (W ) te 's Grayenhage.

261 Stadsgezigt te Gouda.

Koelman, (R.) te Rome.

262 Een improvisator.

263 De waterleiding van Claudius in de Campagna

van Rome. r ö

Kooiman Azn., (W.) te Enkhuizen.

264 Landschap met vee.

N°.

Kool, (S.) te Amsterdam. 3g jr 265 Moedershulp.

266 Eene koopvrouw in de boerenwoning.

Koster, (E.) te Haarlem. Jg 267 Het Y.

268 Haarlem.

269 Spaarndam.

Kruseman van Elten, (H. D.) te New- York.

270 Landschap in de baai van Gloucester.

271* Avond aan Long-Island (Noord-Amerika).

Kwinkelenberg, (J.) te Amsterdam.

272 Landschap.

L.

Labor ne, (Ed.) te Brussel.

273 Wraaklust. (Gebakken aarde).

Lampe, (L.) te Brussel.

274 Het bezoek der jeugdige Peettante.

Landelle, (Ch.) te Parijs.

275 De kleine heidin.

276 Eene Turksche danseres.

Landré, geb. van der Keilen, (Mw. H.) te Utrecht. JV 277 Stilleven.

278 Stilleven met dood wild.

Lanfant de Metz te Parijs.

279 De troubadour.

280 Boheemsche meisjes aan een put.

281 Haasje over.

Langlet (Ch.) te Brussel.

282 De avondster.

283* Portret van Jules de Rudder.

Laseh, (A.) te Dusseldorp.

284 De gevangenneming van een franc-tireur. ' Laugée, (D.) te Parijs. jg

285

(12)

No.

Lebret, (F.) te Dobdeecht.

286 Hollandse!) landschap met schapen.

Leickert (Ch.) te Amstebdam.

287 Stadsgezigt.

288 Winterlandschap.

Leisten, (J.) te Dusseldoep. 3ÏÏ 289 Eene listige vraag.

Lerius, (J. van) te Antwebpen.

290 Undine.

291 Idylle.

292 Mnrgaretha het juweelkistje openende.

Leu. (A.) te Dusseldoep.

293 De Eiger en Mönch in Zwitserland.

294 Noorweegsche Fjord.

Leu Jr., (A.) te Dusseldoep.

295 Landschap met vee.

Lévy, (F.mile) te Parijs. JK

296 De liefde en de dwaasheid, naar de fabel van Lafontaine.

297 Opstaan.

Liernur, (M. W.) te 's Gbavenhage.

298 Wat loopt hij al aardig.

299 Aan de Noordzeekust.

300 Op de duinen.

Lindlar, (J. W.) te Dusseldoep.

301 De Zapport-Gletscher, de oorsprong van den Rhijn.

302 Waterval in het Maggia-dal.

Lindner, (J.) te München. 3ÏÏ

303 Portret van Z. M. Bodewijk I, Koning van Beijeren.

Lingeman, (L) te Ahsteedah. W 304 In het studeervertrek.

305 Eene gewigtige zending.

Linse, (J.) te Kottebdam.

306 Mijn portret.

No. 21

Lintz, (Ferd.) te 's Gbavenhage.

307 In Scheveningen.

308 Op den weg.

Lintz, (Fred ) te 's Gbavenhage.

309 De huis-apotheek.

Lokhorst, (D. van) te Uteecht. 3ÏJ 310 Verlangen naar huis.

311 Op weg naar de stad.

312 Op de heide.

Lokhorst, (D. P. van) te Uteecht.

313 De uithoek van het land.

314 Herfstmorgen.

Louis, (H ) te Beblijn.

315 Tafereel uit Shakspeaee's Koopman van Venetië.

Ludwig (Mej. A.) te Dusseldoep. 3ÏÏ 316 De eersteling.

317 Broeder en zuster.

Luminais (E.) te Paeijs.

318 De terugkomst van de jagt in het oude Gallië.

JU.

Maaten, (J. J. van der) te Apeldoobn. IV 319 Het Uddeler meer.

320 Geldersch landschap.

321 De Geldersche toren.

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te Amstebdam.

322* Bekroond ontwerp van een slachtplaats door den heer L. H. Ebebson. (Drie teekeningen).

323* Idem idem van een postkantoor door den heer J. H. Leliman. (Drie teekeningen).

324* Idem idem van een kavallerie-kazerne door den heer J. F. J. Maegeij. (Drie teekeningen).

325* Idem idem van een infanterie-kazerne door den heer J. L. Spbingeb. (Vier

(13)

Mackeldey, (C ) te Dusseldorp.

326 Landschap in Holstein.

Mali, (Chr.) to Munchen.

327 Eene kudde schapen naar de weide gedreven wor¬

dende.

Mar, (D. de La) te Amsterdam. BI 328 Korenoogst.

329 Hooioogst.

Martens, (W. J.) te Amsterdam.

330 He lieveling. (Spaansch costuum.) 331 Vrienden van bloemen.

Masurel, (J. E.) te Amsterdam. 3H JV 332 Verpoozing.

Maswiens, (J.) te Leuven.

333 De kerk der H. Martelaars Vicente, Sabina en Christela te Avila in Spanje.

Meer, (Ed. van der) te 's G-ravenhage.

334 Avondstond.

Meerts, (F.) te Brussel.

335 De Zaturdag in 't Klooster.

Meiners, (C. H.) te Arnhem.

336 In de eenzaamheid.

337 Landschap te Oosterbeek.

Melis, (H. J.) te Rotterdam.

338 Moeders hulp.

339 Goede morgen.

340 Op de duinen.

Mendes da Costa, (H.) te Amsterdam. JT 341 Landschap bii Lochem.

342 Gezigt bij Laren.

Mesdag —van Houten, (Mw. S.) te 's Gravenhage. BI 343 De terugkeer van de heide (Drenthe).

344 Een regenachtige dag.

No.

Mesker, (Th.) te 's Gravenhage. BI 345 In 't Haagsche bosch.

346* De liefhebber van klassieken. (Teekening. Eigen¬

dom der Vereenigiug tot bevordering van Beel¬

dende kunsten).

Metzelaar, (C.) te Amsterdam, 347 Avondstond aan den Eem.

348 De Yssel bij Zutphen.

Meulen, (F. P- ter) te Bodegraven.

349 Schapen in de weide.

350 Weide met schapen.

351 Aan den buitensingel.

Michel, (Gust,) te München. BI 352 Liederen zonder noten.

Mittertreiner, J. J ) te Amsterdam. N 353 Stadsgezigt (Teekening).

Moerenhout, (J.) te Antwerpen. JT 354 Een hoefsmid.

Moeselagen, (J.) te Dusseldorp.

355 Gastvrijheid.

Molkenboer, (W. B. G.) te Leeuwarden.

356* Ontwerp van een preekstoel voor de St' Domini- cuskerk te Leeuwarden (Italiaansche Renaissance).

357 Drie teekeningen met de pen, de onderwerpen gekozen uit eenige gedichten van de Génestet.

Molijn, (Mej. Ida) te Rotterdam.

358 Stilleven.

Molijn, (Mej. Marie) te Rotterdam.

359 Bloemstuk.

360 Immortellen.

361 Druiven.

Monfallet, te Parijs.

362 De kunstenmakers.

363 Eene

(14)

No.

Morel, (J. E.) te Amsterdam.

364 Geldersch landschap bij ondergaande zon.

Mossa. (Alexis) te Nizza. 31!

365 Bij een oud liefhebber.

Müeke, (Carl) te Dusseldorp. 311 366 Een dansend kind.

367 Bij de wieg.

Muller, (Ed.) van Coburg, te Home.

368 De onschuld in gevaar. (Marmer.)

369 Meisje uit de Komeinsche provincie Nettuno.

(Marmer.)

Munthe, (L.) te Dusseldorp. 3H 370 Winterlandschap bij avondstond.

l\.

Nakken, (W. C.) te 's Gravenhage. ST 371 Binnenplaats.

Neuhuijs, (A ) te Amsterdam. 31!

372 Blaauwbaard.

Neuhuijs, (Jos.) te Amsterdam.

373 Een buurtje in Hilversum.

374 In Enkhuizen.

Nieuwenhuysen, (A. W) te Utrecht.

375 In de domkerk te Utrecht.

376 De overblijfselen der abdij van het Sint Bavo- klooster te Gent.

Nooteboom, (J. H. J.) te Amsterdam. AT 377 Een landschap in het kanton Bern.

378 Het kasteel van Chillon aan het meer van Genève.

Nordgren (A.) te Dusseldorp.

379 Kullen aan de Zweedsche kust.

O.

Oehinichen. (H.) te Dusseldorp. 311 380 Uit het Schwarzwald.

N".

Offermans, (Th ) te 's Gravenhage. UT 381 De twee vrienden.

Onderberg, (P. J.) te Amsterdam. AT 382 Landleven.

Oosterbaan J.Jz., (G. A.) te Amsterdam. Jf 383 Bij Zeeburg. Avondschemering. (Teekening).

384 Op het kerkpad bij de It. C. Kerk de Liefde. (Dito).

Oppenoorth, (W. J.) te Amsterdam.

385 Maneschijn aan de oevers van een meer.

386 Avondschemering.

387 Bij den varkensstal..

Os, (P. F. van) te Haarlem.

388 Eene pleisterplaats.

Otterbeek, (J. H.) te 's Gravenhaoe. 3H 389 Een schip in gevaar.

390 Eene verfrissching.

Otto, (H. M.) te Amsterdam. If

391 Een ekster in bespiegeling. (Teekening naar M. de Hondecoeter).

Ouwerkerk, (F. W.) te Leiden.

392 De olmen onder Oestgeest.

Oyens, (D). te Brussel.

393* Een tête-a-tête

Oyens, (P.) te Brussel.

394 Een liefhebber.

P.

Paling, (J. J.) te Amsterdam.

395 Hun genoegen.

396 Huisselijk werk.

Pape, (E.) te Berlijn.

397 Gezigt te Montreux aan het meer van Genève.

Pasini, (A.) te Parijs.

398 De markt op de plaats der Moskee van Jeni Djami te Konstantinopel

(15)

No.

Pelt, (A. van) te Nijmegen. JU 399 Het huishouden van Jan Steen.

Perlberg, (F.) te Neurenberg. jJJ 400 Een palmenwoud bij Kairo. (Teekening).

401 De Memnonzuilen in Egypte bij zonsopgang. (Dito) Permeke, (H.) te Brussel.

402 IJdelheid of overwonnen glorie.

Peters, (Mej. Anna) te Stuttgart.

403 Lentebloemen.

404 Bloemen.

Peters, (Mej. Pietronella) te Stuttgart.

405 De jonge leermeesteres.

Peters, (P. F.) te Stuttgart.

406 De Saentisgruppe in Appenzell na een onweder.

Peyrol-Bonheur, (Mw. Jul.) te Parijs.

407 Schapen in de weide.

Phlippeau, (C. F.) te Amsterdam. JU 408 Een tafereel uit het Italiaansche volksleven.

Pieterse, (G.) te Rotterdam.

409 's Namiddags te W olf hezen.

410 Somber weer.

411 Te Dongen.

Poestkoke Ez., (A.) te Amsterdam. UT 412 Landschap.

Portielje, (J. F.) te Antwerpen. JE 413 Zwervende muziekante.

414 In de kapel.

415 Eene Spaansche.

Poschinger, (R. von) te Munohen. "JE 416 Voorjaarsmorgen.

Post, (E.) te Dusseldorp.

417 Westphaalsch landschap.

Postma, (G.) te Haarlem.

418 La Duena.

419 Een Spaansch burger op schildwacht.

Preller Jr., (Louis), te Weimar. Jft 420 Een studerende monnik..

Pulinckx, (Lod.) te Draveil.

421 Een watermolen aan de rivier de Eickevliet (België.)

IS.

Rassmüssen, (A.) te Dusseldorp.

422 Hardanger Ejörd in Noorwegen.

Ravel, (Jules) te Parijs.

423 De koningin van Engeland in het Louvre gedu¬

rende de gevangenschap van Karel I.

» J'allai chez la reine d'Angleterre que je

«trouvai dans la chambre de madame sa fille, qui

»a été depuis madame d'Orléans. Elle me dit d'abord,

»vous voyez, je viens tenir compagnie a Henriette, la

»pauvre enfant n'a pu se lever anjoud'hui faute de feu!"

(Cardinal de Retz, mémoires) Rennefeld (J. H.) te Amsterdam. W

424* Vondel en zijne dochter. Gravure naar H. A. van Trigt. (Onafgewerkte proef.) Nietprijs van de Vereetiiging tot bevordering van beeldende kunsten.

Richet, (E.) te Parijs.

425 Een schilders-atelier.

Riegen, (N.) te Amsterdam. 3E

426 W oelende zee bij Texel. Herinnering aan 12 Mei 1874.

427 Gezigt aan de Hollandsche duinen.

Rieke, (J. M. A.) te Amsterdam. JV 428 Stadsgezigt. (Teekening.)

Rochussen, (Ch.) te Rotterdam. W

429 Een bivouac huzaren uit -het laatst der vorige eeuw.O Roelofs, (W.l te Brussel.

430 Landschap bij Abcoude.

Roeterink, (R. E. J.) te 's Gravenhage.

431 Voorportaal der groote kerk te Zutphen.

432 In de groote kerk te Haarlem.

433* Voorportaal der groote kerk te Zutphen. (Teeke¬

ning.) Eigendom der vereeniging tot bevordering van beeldende

(16)

No.

Ronner, (Mw. H.) te Brussel. 3tJ 434 Katjens spel.

435 Een drift schapen.

Roos, (C. F.) te Velp. IV 436 Eene Geldersche watermolen.

Roosenboom, (A.) te Brussel.

437 Het model.

438 Conversatie.

Roosenboom, (Mej. M.) te 's Gravenhage. ]V 439 Stokrozen.

440 Druiven.

441 Camelias.

Roskam, (K. H.) te Amsterdam.

442 Een leeuw, (Pleister).

443 Idem (idem.)

Rust, (J. A.) te Amsterdam.

444 Stil water.

445 Strandgezigt.

Ruths, (V.) te Hamburg.

446 Gezigt op eeu Zuid-Duitsche stad bij winter avond.

Rijk, (J. de) te Hilversum.

447 Landschap met vee nabij Muiderberg.

IS.

Sadée, (Ph.) te 's Gravenhage.

448 Nalezen.

Sa u de Bakhuijzen, (Mej. G. J. van de) te 's Gravenhage.

449 Bozen en papavers.

450 Druiven.

Sande Bakhuijzen, (J. van de) te 's Gravenhage. JV 451 Landschap bij avond.

452 Landschap met vee.

453 Stadsgezigt.

Sauvage, (Ph. F.) te Villiers-le-Bel.

454 De draadspinster.

No.

Savry, (H.) te Haarlem.

455 Vee in de weide.

Schenkel, (J. J.) te AmsTERDAM.

456 In de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

457 Idem. Idem.

458 In de Groote Kerk te Alkmaar.

459 Kerk van binnen.

Schermer, (C.) te 's Gravenhage.

460 Eene hoefsmederij.

461 Ter jagt.

Schick, (R.) te Berlijn.

462 Gevaarlijke vriendschap.

Schiedges, (P. P.) te 's Gravenhage.

463 Gezigt op de Zuiderzee.

Schipperus, (P. A ) te Botterdam. Jfl 464 Hooioogst.

Schrader, (Jul.) te Berlijn.

465* Portret van den Duitschen rijkskanselier Prins von Bismarck.

Schuback, (E.) te Dusseldorp.

466 De nieuwe scholierster.

Schulman, (L.) te Hilversum.

467 Uit het raam van mijn atelier.

Schultz, (M.) te Berlijn.

468 Vrouwenbuste. (Costuum Campagna van Bome.) (Marmer.)

Schultze, (R ) te Dusseldorp.

469 Gezigt in het La uterbrunnendal met de Schmadribeek.

Schwartze, (Mej. Th.) te Amsterdam.

470 De kleine maaister.

471* Portret.

Seggern, (F. van) te Amsterdam.

472 Een stille dag. (Teekening.)

473* Souvenir aan Calmpthout. (Teekening.) (Eigendom van de vereenigiug tot bevordering van beeldende

(17)

No.

Seibels, (C) te Dusseldorp.

474 Italiaansch stadsgezigt.

Seyppel, (C. M ) te Dusseldorp.

475 Het huishouden van een vrijgezel.

Simmonds. (Jul.) te Dusseldorp.

476 Op de oude manier.

Simons. (Theo C.) te Amsterdam. JE

477* Onschuld en trouw. (Marmer.) (Eigendom van H. M. de Koningin.)

478 Yioletta. (Imitatie van ivoor.) 479 Traviata. (Dito.)

Sluijter, (D, J.) te Amsterdam.

480 Dame uit de I7de eeuw. (Teekening ) Sluijter D.Jz., (H.) te Amsterdam. 311 481 De plaatsvervangers. (Gravure naar Mari ten

Kate.)

482 De stroopers. (Idem.)

Smits, (J. G.) te 's Gravenhage. JV 483 Een zomerdag.

Soeterik, (Th ) te Utrecht.

484 Achter het dorp.

485 Achter het vervallen slot.

486 Een landschap te Bentheim.

Son der land, (F) te Dusseldorp. JE 487 Een aardige ontdekking.

Souchon, (W.) te Weimar.

488 Margaretha het juweelenkistje openende.

Springer, (C.) te Amsterdam. JV 489 Het raadhuis te Keulen.

Starkenborgh, (W. T. van) te Amsterdam. JV 490 In de weide.

491 Boerderij.

Steelink, (W.) te Amsterdam. JE 492 De ledige plaats. (Gravure naar David Bles.)

No.

Steelink, (Willem) te Amsterdam. JV 493 Hamlet. (Wie volgen zij?)

494 Droevige herinneringen.

Sterek, (A. B. J.) te Amsterdam. JE

495 Joh ann Eriedricii Overbeck, beroemd schilder der Dusseldorpsche school, gestorven te Home den 12den November 1869.

Stobbaerts, (Jan) te Antwerpen.

496 Eene Antwerpsche slagterij.

Storm van 's Gravesande, (Ch.) te Brussel. JE 497* Eene lijst met etsen.

498* Idem.

Stortenbeker (P.) te 's Gravenhage.

499 Na melkenstijd.

500 Bij opkomende daauw.

Striening Jr. (Jan) te Deventer. JE 501 Oppassen.

Stroebei, (J.) te 's Gravenhage. JE 502 Een huwelijksfeest in de IT00 eeuw.

503 Aan het venster. (Binnenhuis der eeuw.) Stroobant, (F.) te Brussel.

504 De doelen der St. Sebastiaan boogschutters te Brugge.

Struijs, (A.) te Antwerpen. JE 505 W elligt !

Swart, (C. H. de) te Arnhem.

506 Een landschap bij opkomende bui.

507 Geldersch landschap.

T.

Taanman, (J.) te Amsterdam. JV 508 Kamerdag.

509* Waarom schuilt zij weg? (Teekeniug)

Eigendom der Vereenigiug tot bevordering van Beeldende

(18)

No. 32

Thirion, (V.) te St. Truijen.

510 Aan de Ourthe (Luxemburg).

Thoren, (Otto von) te Spa. JJJ 511 Een wolf in 't gezigt (Hongarijen).

512 Paarden in de steppen (dito).

Tiddens, (R. te Groningen.

513 Vruchten en bijwerk bij lamplicht.

Tom, (J. B.) te 's Gravenhage.

514 Eene kudde schapen.

515 Een Hollandsch landschap met vee.

516 Boomrijk landschap met schapen.

Toussaint, (L.) te Dusseldorp.

517 Nieuwe kennismaking.

Tuerlinckx, (L.) te Brussel.

518* Portret van wijlen Mej. C. van T. , na haar over¬

lijden geschilderd.

519* Portret van Mejonkvr. de Baronnesse Sl. v. O.

520* Drie naar de natuur gelithografiëerde portretten.

' u.

I

Unterberger, (F. R.) te Brussel. JU 521 Het eiland Capri (Italië).

522 Posilipo Napoli (Dito).

V.

Valkenburg, (H.) te Amsterdam. JQ 523 Goede nacht.

524* 't Wil niet vlotten. (Teekening. Eigendom van de Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten).

Velden, (P. van der) te Botterdam.

525 Een buurpraatje. Eiland Marken.

Veldhuyzen, (Joh. Hendr.) te Amsterdam. 3ïl 526 Het hart niet geheel voldaan.

Veltens, (J. D. C.) te Amsterdar. AT 527 De ingang van een visschersdorp.

33 No.

Verhoeven-Ball, (A. J.) te Antwerpen.

528 De markt op de groote plaats te Antwerpen.

Verschuur, (W.) te Amsterdam, f den Julijl874.

529* Zigeuners. Herinnering uit Monaco. Eigendom van den heer W. Verschuur Jr.

530* Pleisterplaats van Zigeuners. Eigendom van den

531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

Voort in de Bet.ouw Jr. (H. J. van der) te Amsterdam 541 Stilleven. Zuidelijke vruchten.

542 Dito. Antiquiteiten.

Vos (Mej. Maria) te Oosterbeek.

543 Stilleven.

Vos, (W. H. de) te Amsterdam. AT

544* Herinnering aan den waterval van Geroldsau bij Baden-Baden.

Vriendt, (A. de) te Brussel. J&

545* Jan van Eijck en Isabella van Portugal.

546* Dodonaeus.

547* De roozelaurier.

heer G. Verschuur.

Vertin. (P. G.) te 's Gravenhage.

Eene gracht in Delfshaven.

Een grachtje te Alkmaaar.

Een buurtje te Botterdam.

Verveer, (S. L.) te 's Gravenhage

De winter in het Jodenkwartier te Amsterdam.

Katwijk aan zee bij ondergaande zon.

Vester, (W.) te Heemstede.

Landschap bij Schoorl.

Vinke, (H. E.) te Haarlem.

Speelschheid.

Vogel" (C. J. de) te Dordrecht.

De beek bij Vorden.

Vogel. (J. G.) te 's Gravenhage AT Hollandsch landschap met molens.

Het Salzkammergut bij

(19)

No.

Vrolijk, (Jan) te 's Gravenhage.

548 In de stal.

549 Grazen.

w.

Weber, (Th.) te Brussel. JU

550 Het binnenkomen in de haven van Tréport. (Nor- mandië).

Weissenbruch, (J. H.) te 's Gravenhage. ST 551 Binnenhuis.

552 Landschap in de omstreken van 's Hage.

Wieschebrink Jr., (H.) te üusseldorp. JU 553 De huisvader.

554 //Gezondheid".

Windt, (Ph.) te 's Gravenhage 1$

555 Een rustig hoekje.

Wisseling, (J. P van) te Utrecht.

556 Landschap met sparren.

557 Gezigt in een tuin.

Witkamp, (A ) te Delet. JU

558 Ondergaande zon. Gezigt in de omstreken van Delft. '

559 Maneschijn.

560 Landschap. (Teekening).

Witkamp, Jr. (E. S.) te Amsterdam. V 561 Lektuur.

Wijld, (W.) te Parijs.

562 Lagune van Venetic bij morgenstond.

563 Gezigt op Praag bij avondstond.

Wijngaerdt, (A. J. van) te Haarlem. W 564 Hollandsch landschap.

Wijngaerdt, (P. F- van) te Haarlem, i»

565 Elk meent zijn uil een valk te zijn.

566 Het diner.

567 Vertrouwelijke mededeeling.

No.

Wijsmuller, (J. H.) te Amsterdam. AT 568 Een grijze dag in 't Gein.

569 Hollandsch landschap.

Y.

Yvon, (Ad.) te Parijs.

570 De draaijende Derwischen te Konstantinopel.

z.

Zurcher, (A.) te Maastricht. JU 571 Eene herberg op de grenzen bij marktdag.

572 Na een zwaar dagwerk.

573 Piiaedra aan hare voedster hare liefde voor haren stiefzoon bekennende.

(Vondels Hyppolytus.) Zurcher, (F. W.) te Amsterdam.

574 Aan het stijgertje.

575 Een Savoijaard in het

(20)
(21)

STOOM I)RU KK Kill J 1)ER GEMEENTE

(22)

%iy*

■émw

L

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :