I MM69C-IOO'1

50  Download (0)

Hele tekst

(1)

Sign. Vlnmlorovorm:

Sbelfnr.of ml.rororm:

MS1N0 0172

HDP/.-J 16 / . . mm COMIC/lIB IS: 1 2004 KarmacMicrofilmSystems MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IOO '1

0

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: .

AUTEUR(S) Hllng San Djln

Tjerlll NonaClokNgo Ilawa Peroenloengan djelekdarlsaloe gadlsplatee:

satee Ijerlll jang amal.edlh dan baek hoeal na.ehal pada .eklllan orangjln g berhaUkedjemIdltjerltaken oleh:Hllng Sin Djln.-T],kOo2.-

ICrlsee-Soerlbaja) : HoaPo Kong.le,1919-1923.· 87p. ; 16 cm

KITLV/Royal NetherlandsInstitute of SoutheastAsian and Caribbean Studies

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

Eumplllrgegevens:

Filmformaat/Size offilm : Beeld plaatsingl Image placement:

Reductiemoederfilm /Reduction Masterfilm:

Jaar van verfilming /Filmedill : Verfilmddoor bedrijf /Filmedby:

Sign.vanorlglneel:

Sbelfnr. oforiginal .opy:

Mhh 0497N

• •

M SINO 0172

SIGNATUUR MICROVORM

SHELF NUMBER

MICROFORM:

(2)

Prl). f 1 .-

I

497

N

Tjerita

(3)

.\ T .\ " ..\.

lH T . l l' : U IT. I''',:.'\' OI.Jo:ll :

< , :

~ '1 7 IV 7 ~ ~~

TJERITA /

PEROENTOENGAN DJELEK OA RI SAT 0 E GAD IS PIATOE.

;:iATOE TIERITAIANGAMAT SEDlH DAN BAEK

BOEAT NASEHAT PADA SEKALlAN ORANG JANG BERHATI KEDJEM.

..

il\III\III I\lll l~'ilrj~rl[ilillililll\llilllllllllllllI1I1

0077 4461 t

,

(i " .J i

,,

. j I .

(I '1

\

f

,

i" \

t '

I

. . .

jf

!;

11 L \ . .

n

S.,

x

D.H.·.

j

TJITAKAN KADOEA. ....

(4)

HERHALING VAN BEELD DUPU CATE IMAGE

- -....:.==-==- - -_. - = --

.'\.'1" ,\,," "

. .. ;. ---. .

T JIT AKAN KADOE A. . . .

J11A l 'f~ S •.•• nt~I

x .

_ -=: --_.-- -...

\

1>1T.'t·:JlI·I·.Ui1·; ~ OLI':II :

PEROENTOENBAN DJELEK DARI SAT 0E BAD' S PIATOE.

SAT OETJERITAJANG AMAT SEDlH DAN BAEK BOEAT NASEHAT PADA SEKALlAN ORANG

JANG BERHATI KEDJEM.

. 1

\11\11\111 111111~'~lrj~~millll[[~IIIIIII

0077 4461

IIIIIIIIIIIII

(5)

NONA GIOK NGO.

AT, \'\" A

PEROENTOENGAN OJElEK OARI

S

TOE

GAOlS

PIATOE.

D1TJERITAKEN OLEH:

Ill.\.~(; .'.\ N {lotIN.

I.

~Matahari moelai semboeniken dirinja di sela-sela goenoeng. dan boeroenq-boeroenq pada terbang kombali kadalem sarangnja, Di ampat pendioeroe adalah keliatan itoe asep- asep dari orang jang memasaksedeng menqeboel kit atasoedara ltoelah ada tempo hari ampir djadi malem.

Di pinggir djalanan jang berdamping de- ngen oetan-oetan, ada keliatan terdiri bebrapa roema qoeboek, jang disakiternja ada di- koeroengin oleh pager - pager bamboe jang soeda toea. dimana.ada lagi .memaen doea atawa tiga anak ketjil.

Sasaat itoe ada -keliatan satoe gadis jang dengen.tangan memegang satoe krandjang- bamboe, dalem-m anaada penoeterisi denqen daon-daon kajoe kering. Aer -moekan ja itoe gadis ada ...mengoendjoek ia sedeng bersoesa hati, ia keliatan merasa sangsi aken masoek ka dalem roemanja, malah ia tinggal derdiri '..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . - ,1

(6)

- ' i -

bingoeng sembari bersender deket pintoe roema. Matanja ada meliat pada itoe anak- anak jang lagi memaen, tapi ia boekan me- mang soeka liat itoe, hanja ia ada lagi memiki- rin pada satoe hal.

Belon la ma ia berdirl di si toe. tiba - tiba dari dalem .roema itoe soeda keloear satoe prempoean toea jang,di mocloetnja ada me-, ngisep satoc,'Jgen-tjwe(pipa tjina).Dengen aer-moeka jang..benqis dan dengen mata jang menjala, ia.ada memandeng pada itoe gadis seperti satoe matjan lagi maoe terkem korbannja. .,."

Pemandengan begitoe, sesoeda sedikit lama.

sedenq itoe gadis belon djoegadapet taoe. ia lantas angkat itoe Hoen-tiwe, dan dengen sengit ia laloe poekoelken dipoendaknja itoe gadis. " '

..Adoeh! .. . ..;. bertreak satoe soeara dari ito~. gadis lantaran kesakitan, dengen aer- mata jang menqoetjoer ia balik memandeng itoe prernpoean toea..kemoedian ia teroes djadi menangis.

...H~.boedakjang hina", berk~ta prempoean

toea itoe dangen gigit. giginja. ..roemakoe I~ntar~n kekoeranqan kajoe - bakar, dari itoe

'- 5 -

akoe soeda soeroe kaoe pergi poengoet itoe. Sedari pagi tadi kaoe kaloear, sampe sekarang ini baroe kaoe kombali, kaoe masi tiada taoe kesalahanmoe. dan berdiri bingoeng di- sini ser ta bermaen dengen anak-anaktetang- ga. kaoe tinggalken perkerdjaan dalem roema dengen mengambil kesenengan. Aha, kaoc so eka bermaen, [a, apatah oemoermoe mas:

ketjil1 Dalem roemakoe, akoe .nda maoc biarken orang nanti menangis dengen sesoe- kanja, ha]o, lekas masoek pergi kerdia oe- roesan dapoer. Kaloe tiada, ini Hoen-rjwe jang tiada mengenal boedi, nanti tiada bri ampoen lagi padamce."

Gadis itoe apa-boleh-boeat dengen aer- mata jang berlinang i'alaloe berdjalan masoel.

kadalem. Prempoean toea itoe tinggal ber- did disitoe sembari mengisep djoega Ia- poenja Hoen-tjwe, sebagi biasanja tiada ada kedjadian apa-apae

..0. anak.' berkata ia pada sala sate dari itoe ana k-a na k ketjil, ..apatah ajahmo soeda kombali 1"

Itoe tempo, sang anak-anak jang meliat itoe prempoean toea ada berlakoe beqitoc bengispada gadis tadi,Ja-oranq ampir sadja

(7)

- 6 -

maoe poenggoet batoe aken lempar pada prempoean toea itoe, boeat ban toe bales sakit hatinja gadis jang bertjilaka.

..~pa

7':

menjaoet itoe anak-anak koetika ditanja, sembari berdirl. ..apa kaoe maoe taoe? Oeroesan roema-tangga kita tiada perloe kaoe moesti tjampoer. prempoean

jang kediem '" . .

Itoe prempoean toea tiada bisa .berkata satoe apa, ia melaenken tinggal bersenjoem semba ri berdjalan masoek, dan toeroet kerdja dalem dapoer.

Gadis kita jang sedan dipoekoel o1eh itoe prempoean toea. adalah keliatan itoe aer-. mata tiada brentinja mengoetjoer di kedoea pipinja. la tiada bisa berdaja satoe .apa aken bantoe lindoengin dirinja, selaen.dari da ia tjoema bisa seselken peroentoenqan- nja jang dielek,

Sesoedanja berselang sedikit lama, baroe- .ah semoea makan-makanan soeda dimasak denqen beres..Gadis jang bertjilaka.itoe lantas atoer itoe di atas satoe medja .jang ada sedikit roesak.la sediaken dan tanggoein itoe prempoean toea sampe abis makan.Ke- moedian ia soeda soegoeken lagi aer thee

- 7 - .

boeat itoe prempoean toea minoem.

Sedeng ia sendlri, lantaran lagi bersedi hati, ia soeda djadi tiada bisa minoem ata.wC!

makanIdengen enak, malah .ia laloe koem- poel dan beresken sadja segala prabor

makan minoem. .

Segala apa tel~h djadi beres, gadis itoe denqen aer- mata jang berlinang-hnang ia laloe berdoedoek sebenta r di dalem dapoer, boeat ilangken ketjapeannja.

la berdoedoek dengen jang bersedi disi- toe. belon lagi sampe saprapat djam, lantas sadja kedengeran 'soea ran ja itoe prempoean toea jang memanggil. Dengen t!epet ia laloc pergi ka dalem boeat denger apa jang'iroc prempoean toea nanti prenta. . .

..Boedak hma." berkata itoe prempoean toea, .Jekaskaoe.pergi ambil bawa kemarj

akoe poenja Hoet-tjoe [manlk-manik jan0 dipake tempo ba~ja kitab soetjl)."

Sang gadis sigra masoek kadalem kamar tldoer.' dan bawa dateng itoe manik-manik seraken pada prempoean toea itoe,janglaloc toetoep~doea matanja dengen memeg~ng itoe manik-manik. sembari ia oetjapken per- kataan ..Oh Mie To Hoet" dengen tiada

(8)

- 8 -

brentlnja, seperti satoe padri jang lagi sem- bajang.

Itoe tempo gadis kita ada lelah sekall dan

i~gin rldoer, ia .berdoedoek dalem dapoer

sampe djadi poe1is di sitoe lantaran kliwat mengantoek.

Kebetoelan satoe ekor, koetjing dari te- cangganja. jang koetika meliat orang soeda tidoer,ia lantasdateng masoek dtsttoe, dengen penera ngannja palita' jang satenga gelap.

itoe koetjing laloe kaloearken kepandeannja.

ia melompat ka sana sini dengen leloeasa.

dan baoein baranq-baranq makanan jang ada.

Tapt tiada kira itoe binatang kelaparan soeda melanggar satoe piring jang ada disitoe, sampe djato petja diatas tana, dan ia tinq- galken teroes l{lri pergi. .

Itoe prempoean toea jang lagi enak batja- batja ia poenja agama boedha, tempo dapet denger soeara piring petja, ia lantasboeroe- boeroe masoek kedalem dapoer aken preksa.

Dimana ia liac itoe piring soeda djadi petja, sedeng sadis itoe tinggal kaenakan tidoer, ia djadi sanget goesar. dengen tiada bitjara satoe apa, ia lantas ambil sapotong kajoe.

dan poekoel dengen sengit pada gadis itoe.

- 9 -

Lantaran . kesakitan gadis kita diadi men- doesin. ia tiada tan]a lagi sebab apa ia di- oekoel beqitoe. hanja ia laloe berloetoet

p . . . t

dengen aer-mata jang mengoetJoer. la mID a ampoen beroelang-oelang pada Hoe prem-

poean toea. . .

Tapi si kedjem itoe tiada maoe perdoeh.

ia masi sadja teroes memoekoel sepoeas-poe- asnja. Kaloe gadis itoe menangis lebi keras.

ia poekoel lagi lebi sengit.Oh.kesian.soe~g­

goeh gadis kita ini, ia sela loe moesti tru~a poekoelan beqinl matjem. sampe bada~nJa keliatan soeda tiada keroean roepa.dara Jany mengoetjoer ada penoe di pakeannja: b~t~el kedjem sekali hingga orang tiada nanti bisa

tega liat begitoe. . .

hoe prempoean toea jang tiada sedikit dioeqa ada poenja pri.boedimanoesia,malah

k~kedjemannja

itoe brangkaii ada lebi dari pada satoe binatarrg boeas: sembari ia poe- koel pada itoe gadis sembari ia berkata:

..Prempoean hina. di waktoe siang kaoe loch tiada pegang perkerdia'an berat. kena- patah kC}«e' masi tldoer begito e enak .. "ni hari, beroentoeng tjoema satoe ekor koetjmg sadja jang masoek dalem rocmakoe. dan

(9)

- 8 -

brentinja, seperti satoe padri jang lagi sem- bajang.

Itoe tempo gadis kita ada lelah sekall dan

in.gin tidoer, ia .berdoedoek dalem dapoer

sampe djadi poelis di sitoe lantaran kliwat mengantoek.

Kebetoelan satoe ekor, koetjing dari

ee-

tangganja. jang koetika meliat orang soeda tidoer, ia lantas dateng masoek disitoe, dengen penera ngannja pallta jang satenga gelap.

itoe koetjing laloe kaloearken kepandeannja, ia melompat ka sana sini denqen leloeasa.

dan baoein barang-barang makanan jang ada.

Tapi tiada kira itoe .binatang kelaparan oeda melanggar satoe piring jang ada disttoe, sampe djato p.etja diatas tana, dan ia ting- g~lken teroes I~ri pergi. .

Itoe prempoean toea jang lagi enak batja- batja ia poenja agama boedha, tempo dapet, denger soeara piring petja, ia lantasboeroe- boer oe masoek kedalem dapoer aken preksa.

Dimana ia Iiat itoe piring soeda djadi petja, sedeng sadis itoe tinggal kaenakan tidoer, ia djadi sanget goesar. dengen tiada bitjara satoe apa, ia lantas ambil sapotong kajoe, dan poekoel denqen sengit pada gadis itoe.

- 9 -

Lantaran . kesakitan gadis kita djadi men- doesin, ia tiada tanja lagi sebab apa ia di- poekoel beqitoe. han ja ia lal~e be.r1oe~oet dengen aer-mata jang menqoetjoer. la minta ampoen beroelang-oelang pada itoe prem-

poean toea. . .

.Tapi si kedjem itoe tiada maoe perdoeli, ia masi sadja teroes memoekoel sepoeas-poe- asnja. Kaloe gadis itoe menangis I~bi keras. ia poekoel lagi lebi sengit.Oh,kesian.soe~g­

goeh gadis kita ini. ia selaloe moesti trllI~a

poekoelan oegini matiem. sampe bada~nJa keliatan soeda tiada keroean roepa. dara Jany mengoetjoer ada pence di pakeannja: b~t~el kedjem sekali hingga orang tiada nanti bisa

tega Iiat begitoe. . .

Itoe prempoean toea jang tiada sediklt djoega ada poenja pri-boedl manoesia, ~ala~

kakedjemannja itoe brangkali ada lebi dart pada satoe binatartg boeas: sembari ia poe- koel pada itoe gadis sembari ia berkata:

.Prempoean hina, di waktoe siang kaoe toch tiada pegang perkerdja'an berat. kena- atah kadiE masi tldoer begitoe enak. Ini

P k ..

hari, beroentoeng tjoema satoe ekor oetJlDg

sadja jang masoek dalem roemakoe. dan

lID

HERHA ~ INGVAN BEE~D DUPU CATE IMAGE

(10)

-11-

di-a tas tana, dan tingga l pergi.

• •

*

*

••

*

Tlahaja api ada begitoe goaem sede ng di ampat pendioeroe ada soenji sekali.Gadis kita sesoedanja dipoekoel begitoe sengit. ia soeda tiada bisa berdjalan sebegimana biasa, hanja ia tinggal terbaring diatas tana dengen menangis sedi tapi tiada kedengeran soeara.

Berselang sedikit lama. sesoedanja iatia d a dapet denger lagi soearanja itoe prempoean toea, baroelah ia merangkang pelahan- pelahan ka pertenqahan roema.

Dengen hati jang terharoe, ia ada ber- sender deket satoe medja semb a ri memikir ia-poe nja peroentoengan jang beqitoed jelek.

dan pengidoepannja jang her tjila ka .

..Ach," beqitoelah berkata itoe gadispada dirinja sendlrl, ..orang semoe~ ada poe n ja iboeba pa. tjoema akoe prempoean jang ber- tjilakatiada ada poenja. Akoe sebab moesti trima ini poekoelan dan disiksa oranq, itoe la h lantaran soeda tida poenja orang toea lag i.

Och. . . .. aiahkoe jang tertjinta, iboekoe jang tertjintiY.'" marilah toeloeng akoe dalem . ini kesenqsaraan. Kaloe tlada, lekaslah toe- loeng akoe pisa ken dari ini doen la noraka,

-ro-

pergi Iari sasoedanja hikin perjasatoe piring.

Tjoba seandenja satoe kawanan bangsat atawa pentjoeri jang koendjoengi disini, apatah kaoe masi tidoer djoega dan tida nanti merasa , kaloe sampe kedjadian begitoe roepa, apatah akoe poenja harta jangsedan moeda akoe koempoelin, tida djadi moesna sadja dalem tanganmoe saorang? Akoe janq soeda piara padamoe sampe begini besar, seharoesnja kaoe moesu taoe kewadjibanmoe.

Kaloe seperti im, adalah lebi back akoe piara sadja andjmg jang lebi bisa boeat djaga roema. Sekarang sa to e pi ring kaoe soeda tida bisa djaga dan kasi dibikin petja oleh koetjing. tentoelah laen hari bisa ke- djadian la g i perkara jang iehi besar dari Ini, itoelah soeda tida heran lagi.Oh.prern- poean hina, soeda, soedalah, seda n sekarang dan keblakangan. akoe djoega tida maoe harep kaoe nanti kerdiakcn akoe poenja perkerdjaan, sedeng kaoe poen tra-oesa

harep akoe nanti bisa piara padamoe lagi.

Kaoe ada poenja kamerdikaan boeat ber- lakoe apa kaoe poenja so e ka , akoe toc h tiada poenja koeasa boeat menjeqa."

Seabisnja berkata. ia lempar itoe ka joe

(11)

- 12-

bawalah anakmoe sama-sama masoek ka . tempat baka."

"Oh, Allah. Allah kenapatah kaoe tida maoe toeloeng padakoe. Selama idoep akoe ten toe tiada bisa terpisa dari mi sik- saan kaloe sebelonnia akoe mati. Ach.

soedalah. . . . .. akoe toch tiada goena idoep -lebi lama di ir.i doenia dengen pence ke-

senqsaraan "

Berkata sampe disini. aer-rnatanja keliatan mengoetjoer deres sekali. ia soeda tiada poenja ingetan boeat idoep lebl lama.

Kemoedian ia soeda tjari satoe toengkat pandjang, denqen Hoe baroelah ia bisa ber- djalan, dan boeka pintoe goeboek dengen pelahan seraja berdjalan kaloear.

Itoe malem, sinarnja remboelan ada beqi- toe terang sekali, hingga tida beda seperti siangnja hari.

Gadis kita dengen soesa ada berdialan sendirian, ia tida sedikit maoe balikin kepa- lanja aken memandeng kablakang.

Ttda antara lama sampelah ia di kakinja satoe goenoeng.Di itoe tempat aria toemboe lebet sekali poehoen-poehoen besar. la bre nti disitoe sembari doedoek di atas tana.

-13-

Itoe tempo semoea soeara ada soenji sekali.

orang melaenken bisa dapet denger soeara gonggongnja andjing desa. Dan tida ada satoe manoesla djoega bisa keliatan. selaen dari apinja blerang jang gilang-goemilang.

hoe pendengeran dan itoe pengliatan.

kaloe sasoeatoe orang meliat itoe. tentoelah nantibisa tlmboel rasa takoet dan gentar. Gadis kita jang ngalamin itoe keadaan, clan itoe pemandenqen malem jang begitoe soerern, dengen tida merasa ia soeda mena- ngis tersedoeh - sedoeh, achirnja ia djadi berkata lagi:

..Ach, kaloe akoe menangis djoegabeqito e , toch tida ada goenanja. baeklah mati sad ja, soeda."

Seabisnja berkata. ia laloe tjari tall di sakoeliling itoe tempat. kebetoelan di sitoe ada ketinggalan sapotong tali dari toekang- toekang kajoe, jaJlg soeda masoek kadalem pemandengan matanja itoe gadis.

la la!oe berdiri dan poenggoet itoe tali, serta iket oedjoengnja kaatas satoe dahan poehoenjian oedjoengnja tali jang laen ia soeda iket di lehernja. dengen beqitoe. ia maoe gantoeng dirinja sendiri .

(12)

-14-

Tctapt, itoe tali jang soeda begitoe toea, sedeng badannja nona itoe ada begitoe berat soeda tida setimpal satoe sama laen.

Brak ! itoe tali djadi poetoes, dan gadis kita djadi terdjato ka bawah.

Berbareng dengen itoe, soeara tangisnja Hoe gadis soeda moelain kedengeran lagi.

Itoe tempo djoestroe satoe orang toea dengen satoe anak moeda, jang ditangannja ia-o ranq ada membawn satoe lentera. dari djaoe ia-orang semingkin deket ka itoe tempat, sembari berdjalan. sembari i~-o;ang beromong-omong. roepanja ia orang ada keliatan girang.sekali.

Sekoenjoeng-J<oenjoeng kedengeran oleh Ia -oranq, soeara tangis jang sanget sedih.

Itoe anak moeda djadi sanget heran, sedeng itoe orang toea soeda berkata:

..Eh, hari soeda djaoe malem, kenapatah boleh ada itoe soeara tangis? Apatah itoe boekan soearanja iblis atawa tangisnja setan?"

Anak moeda itoe memang ada poenja kebrantan, ia ikoet dari mana datengnja itoe soeara, sembari dengen itoe orang toea ia berdjalan

sama-~ama.

Dan dateng di kaki goe- noeng deket poehoen-poehoen jang lebat itoe.

-15-

Di rana ia-oranq dapet liat satoe riona moeda lagi terbaring dl atas tana, ia-poenja moeka ada keliatan kotor sekali, sedeng pa- keannja semoea robek-robekdengen kellatan bekas dara kaloear.

Gadis kita meliat itoe anak moeda dateng deketnja, ia djadi kaget dan brenti menangis.

..Ach, nona, menanja itoe anak moeda de- ngen heran, ..hari soeda djaoe malem, kena- patah kaoe tida poelanq, dan menangis di ini tempat jang tida ada manoesa?"

Sembari berkata, itoe anak moeda ada awasin dengen teliti moekanja itoe gadis. achirnja ia dapet liat itoe tali jang ada teri- ket di lehernja gadis kita, ia djadi rerp.andjat.

dan dengen tjepet ia laloe boekaken itoe tali.

..Ach, nona, nona," berkata ia dengen menarik napas, ..oemoermoe ·ada begitoe moeda sekali, kena~atah kaoe soeda tida maoe idoep lebi lama di ini doenia? hoe perkara jang bikin kaoe djadi begitoe, tjeri- ta kenlah padakoe, dan djangan koeatir."

Gadis jang bertjilaka itoe mendenger ini perkataan, apa boleh boeat ia kepaksa de- ngen aer-mata jang berlinang-linang ia moe- lain tjeritaken riwajatnja jang sedih.

(13)

-16-

..Akoe ini ada oranq she Sie namakoe Glok Nqo, toeroen-menoeroen akoe ada tinggal di ini desa. Ajahkoe ada bekerdja sawa boeat penqidoepan, namanja Siauw Khong. ia melaenken tjoema lahirken akoe sendirt, dari itoe ia tjinta sanget padakoe.

Koetika oemoerkoe baroe ampat taon, ajah- koe itoe soeda meninggal doenia, dan iboe- koe jang tjinta dengen tida mengenal kesoe- sahan satiap hari, la soeda piara akoe sampe besar.

..Dasar akoe-poenja peroentoengan djelek, taon jang laloe lboekoe soeda djato sakit lantaran terlaloe tjape bekerdia, penjakitnja itoe semingkin hari djadi semingkin berat hingga sampe tida bisa ketoeloengan laqi, dan liwat brapa boelan ia teroes menoetoep mata boeat selamanja. Akoe saben hari soeda tangisin dengen tida brenti, hatikoe itoe tempo. akoe soeda rasa tida maoe idoep lebi lama.

..Itoetempo, akoe-paenja entjek masi idoep, ia ada satoe orang jang baek dan berboedl.

ia djoega ada sajang padakoe. Iboekoe tempo lagi maoe menoetoep mata, ia soeda minta akoe-poenja entjek itoe dengen entjim

-17 -

dateng disamping pembaringann.ja. disi~oe ia laloe kasi kaloear Ia-poenia oewang sun- penan jang sedari moeda ia soeda .ko.~m­

poelin, cengen i.toeia serahken

pad.a.~~tJek­

koe, dan minta padanja boeat piara dan adjar padakoe.·.Akoe - poenia 'entje~ trima itoe pesenan dengen manggoetin kepala. se- deng entjimkoe lantaran koeatir iboekoe koerang pertjaja. soempa. dan lboekoe sesoeda denger ahis persoempaarientjim~o~.ia~~.r.~e~

menarik napas pengabisan dan Im)ap, dariini doenia. Entjekkoe dengen entjimkoe.lantas sama-sama oeroesken lni perkara .~,ati. , '

.Sesoeda ini oeroesan djadi beres, akoe- poenja entjek dan entjim lantas pinda~inggal di roemakoe denqen akoe. Sedari itoe tempo. akoe'poen ja seqala oeroesa~ r(:"~ma~tangg~.

adaiah semoea dloeroes oleh

e~~jekko~, .

de-

ngen ba~k..Entjekkoe itoe .ada'··~o,~~ja satoe

anak jang dikasi,nama A Peitg ..:di~it.oeada satoe lelaki goblok dan beradat kasar, sesoe~a ia tinggal dalem r~emakoe. ia soe.da..moelam berlakoe koeranq .·adjar dan ~in';l~en akoe. .,..

Beroentoeng itoe tempo

en~j,ek~oe ·in~~,!.ada.

djadi akoe tida terlaloe ,m~e~.t.i.t~ima:itoe hinaan, apalagi entjekkoe sering~alt kasi te-

~.,fl..' . ~

::...:

(14)

-18-

qoran pedes pada itoe Ielaki jan\J tiada maloe, ..Dan entjimkoe sebab tjinta anak sendiri, ia djadi hendji pakakoe. ia pandeng akoe sebagi satoe pakoe di dalem matarija. Tapi akoe rawatin dan hormatin pada entjek dan entjimkoe. adalah tida beda seperti akoe berlakoe pada ajah dan iboekoc sendiri.

..Tida antara lama. akoe - poenja entjek. socda keloear berdjalan ka laen tempat, dan d~ tenga dialan ia soedah kena masoek angin djahat, sesampe di roema ia djadi terbaring sadja di tempai tidoer -de nqen tida bisa ber- diri kendati soeda di-obatin beroelang-oelang.

tapi tida djoega bisa semboe; koetika ltoe ak,oe toenggoe dan djaga padania, sampe akoe-poenia pakean tida bisa ditoekar hingga hrapa,boelan, tapi djoega Allah tida bisa lindoengin.padanja, akoe-poenja entjek jang tertjinta itoe soeda roeroet lagi linggalken ini doenia.

..Akoe jang baroe sadja d! tinggal mati oleh iboe dan ajah, itoe rasa sedlh sampe sekarang masi djoega belon bisa abis dari inqetankoe, dan sakarang kombali akoe soeda kemauan entjek lagi. 0.Allah. Allah.

akoe arnpir sadja ti.la ada inqetan boeat

-19-

idoep.

..Ach. siapa nanti bisa doeqa dan siapa nanti bisa klra, di tana rata bisa terbit ombak besar. Sedari entjekkoe soeda meninggal.

kemoedian akoe-poenja entjim djadi seming- kin bengis; ia prenta akoe potong kajoe dan pikoel aer, tjoet.ji badjoe dan masak makanan, tida ada satoe perkerdiaan jang ia tida prenta akoe kerdiaken. Tetapi itoe semoea perkerdiaan diatas akoe taoe, itoe memang ada.kerdjania sesoeatoe prempoean.

akoe dioeqa tida menqiri hati ten tang itoe, Tapi apa maoe emtjimkoe itoe ada kedlem .sekali, sedikit sadja kaloe akoe koerang ati-

ati, ia soeda lantas mara-mata. dan .tempo-tempo ia soeda poekoel dengen rotan.

la siksa akoe beqitoe roepa soeda ada brapa boelan akoe ada tinggal diam sadja.

.•Inl hari, entjimkoe jang kedjem itoe, tjoema lantaran satoe piring sadia. ia soeda djadi begitoe qoesar. dan kasi poekoelan sengit hingga seantero toeboekoe soedatida keroean roepa. Kaoe tjoba pikir, prempoean jang berbadan lemes seperti akoe ini, dima- natah bisa sanggoep selaloe moesti trima siksaan begitoe. Apa lagi kaloe dibade

(15)

.l:

-20-

,maksoednj~ entjimkoe, njatalab iamaoe akoe .mati baroeIa bisa senenq. Och ...akoe ada satoe prempoean pia toe jang melarat masatah bisa bertanding denqen ia.

..Akoe tanja dan pikir dalem h'ah sendirl.

akoe tjoema dapetkcn akal jang ;a~oe.satoe sadja, [aitoe melaenken mati, semoea per- kara djadi abis." ,

Sesoedanja berkata, gadis kita keliatan soeda banting~~n kakinja, dan ine'itgadep ka atas langit sernbart menangis. achlrnra ke- moedian ia soeda berkata lagi: "":

, "Sedari sekarang dan selandjoetnja;'akoe soeda taoe begimana sangsara dan melara t- nja kaloe oranq tida poenja ajah dan iboe ... , Oh. Allah! Allah! kenapatah tida''maoe Iindoengin akoe'sampe begitoe,.:.,. Dan

kaoe ,toean,"dja nqanla h perdoelikcn akoe,

,bia rkenlah akoe bisa mati denqen lekas,;1., ,"

Itoe tempo. g~dis kita jang,bertjilaka ini.

ia soeda ambil kombali itoe tali aken 'iket :lagi di lehemja, ~tapi anak moeda itoe sigra madjoe kadepan dan rampas itoe tali"dari tanqannja, ia lempar di tempatdjaoe sembar]

berkata :

"Djangan begitoe. nona, kaoe-poenja

riwajat akoe soed~'denqer abis semoea, dan kaoe-poenja entjim jang bengls dan kedjem itoe, akoe nanti kasi b~glan , padanja, kaloe

~dja

la masi berlakoe begitoe'bladab. Tapi

Idimana kaoe-poenja

"t ~mp'at

tinggal. non a?

pan aparah kaoe boleh ka~i oendjoek pada-

foe 1" , '

": Giok Nio lantas oendjoek denqen djeri-

.':'d jiniil kadjoeroesan depan, dan anak moeda

lantas boedjoek la lekas poelang.c: soepaja diangan tlnggat lagi di ini:tempa(i~n'gtlada poenja orang. Tapi "Glok Ngo tida "m~oe menoeroet, achirnja lantaran keras :dipaksa djoeqa, ia apa-boleh-boeat soeda, :mehoeroet

~

djoeqa, dan anak moeda kita adaanter pada- :.,-;...

nj~ dari blakang.

" Koetlka soeda sampe di roemanja Giok

"Ngo>'sang-boelan'keliata n soeda

meriri~roen

~deng'bintang-bintaQg soeda tinggal''satoe- satoe sadja, di sebla tlmoer hari moelain djadi terang. Itoe tiga orang lantas 'roelak pintoe goeboek dan masoek. anak moeda kita soeda treakin entjimnja Glok Nqo, sembari berkata:

.,Prempoean bjadap l prempoean jang ke- djem! lekas keloear bitjara dengen akoe!"

(16)

~'23 -

Akoe beroentoeng. boekan djadi kaoe-poe,' nja tjoetjoe prempoean.·akoe 'denqer-banjak orang bilang. ·bahoea hoe ini prempoean toea jang paling kedjem di ini desa.:kaoe rawatin anak prempoean orang ada seperti denqen koeda dan andjlng. .kaoe pandeng djiwa orang tida 'berharqa.seperti roempoet- roempoet sadja.Och, och, prempoean biadab.

betoel-betoel kaoe ini tida sedlkttdjoeqa ada' poenja pri-boedi manoesla, pertioema-sad ja kaoe idoep begitoe lama di ini doenia. Ini malem, beroentoeng ada ketemoeakoe, kaloe nda, teutoelah kaoe - poenja tjoetjoe prem- poean jang melarat itoe. soeda lebr siang masoek kedalem acherae."

Mendenger ini perkataan, itoe prempoean toea saeda djadi kaget.tapi inl tjoema poera- poera sadja,

.Kaoe soeda berlakqe begitoe kedjemdan siksa.anak prempoean orang sampe begitoe.

apatah kaoe ada taoe." begitoe berkata lagi itoe djedjaka, .Ja sebenernja tfda poenja ke- salaha n satoe apa, tapi kaoe sengadja soeda poekoel padanja, ach, kenapatah kaoe boleh djadi beqltoe kedjem sekali. Sedan sekaranq dan kemoedian, kaoe moesti toe- -22-

Prempoean toea ltoe soeda mendoesin dari tidoernja lantaran kaget. dan lekas pake badjoenja sembari.boeka pintoe kamar dan kaloear. Dimana ia dapet Hat itoe anak moeda berdi~i dengen .seperu satoe matjan jang lagi maoe terkem korbannja.

...A.nak moeda siapakah ini1" begitoe me- nanja itoe prempoean toea , jang sesoeda berselang sedikit lama. '

..Apa kaoe maoe taoe, prempoean kediem!"

djawab anak moeda klta dengen bengis.

..Dan kenapa begitoe pagi boeta kaoe dateng kamari. apatah sebenernja ada maksoedmoe, tjara begini kaoe soeda masoek di roemakoe.

boekankah kaoe :ada maling atawa ingin mentjoeri, Ha]o, lekas kaloear, berlaloe dari sini, kaloe tlda. akoe ten toe nanti soeroe

I dll '"

tanqkep padamoe dan anter "a penga an.

Anak moeda Itoe mendenger ini perkataan, ia soeda djadi semingkin goesar. dan dengen sorot mata jang moerka ia memandenq sedikit

lam~

pada itoe prempoean toea. achirnja ia laloe berkata:

'.:Ach.

~ch.

prempoean jang kedjem. soeng-

goeh - soenggoe kaoe koerang - adjar sekali.

.kaoe soeda berlakoe kasar.di hadepankoe.

(17)

-24-

roet perkataankoe, dan kaoe haroes bisa rawat padanja dengen pantes dan baek, seande tlda, kaloe nanti akoe dapet denger kaoe-poenja kakedjeman masi djoega tida maoe beroba dad ini, tentoelah kaoe nanti trima bagian pantes dari akoe, dan kaoe kaloe akoe toch boleh bawa kaoe pada pemb'esar negri boeat preksa ·'ebi. terang dan oeroes inl..perkara sampe beres, Ini brapa pata perkataan, kaoeharoe~,bisai~get denqen betoel, dan djangan kaoe,~i ra sadja baboea perkataanko~ i?,i adac. .perkataan

maen-maen. " ,

Itoe prempoean toea kel!~tan" beroepa seperti orang takoet, dan toen?oeki,n kepala aken trima ini adjaran. ,

.Dan anak moeda klta sesoedanja boedioek lagi dengen bebrapa perkataan pada itoe gadis. ia laloe dengen itoe orang toea bawa itoe lentera teroes berdjalan dan pergi.

Gadis kita dengen aer-mata jang berlinang- linang ia soeda anter bebrapa tindak pada itoe doea orang.

-25-

'U'....I••••::::::II:r.:::::n:::::::::::::::::I:IIII1".J:::::::I:::II:IIIIIII:::::,::r.I::::;:J

'1 '

i,

11

BatJalah : g

I ~"W;~~:;;~;: I

n

r

t:'::::::::::::::::=III:::::::::IIIII::U:III:III:::W::llII".:::::::I=:::::::::-.::::::3

11. '

Di harinja besok itoe prempoean toea keliatan soeda tiada seperti doeloe-doeloe lagi, ia soeda berlakoe sanget manis pada Glok Nqo, dengen soeara lemah-lemboet ia telah berkata pada itoe gadis:

..Giok : Nqo, akoe-poenja tjoetjoe jang manis,'betoel akoe menjesel sekali atas per-

,

boeatankoe jang soeda-soeda, akoe sekaranq baroe bisa pikir itoe, dan akoe dapet inget djoega dari akoe-poenja perdjandjian di tempo hari, koetika iboemoe aken menoetoep mata; akoe soeda taoe djoega bahoea kaoe ada satoe prempoean jang baek, doeloe kaloe akoe soeda berboeat beqitoe, itoelah

(18)

-26-

dari sebab akoe toeroet sadja hawa napsoe;

koe jang bersetan, ,D an sekarang seperti Allah soeda kasi mendoesin padakoe. akoe djadi inget bahoea.perboeatankoe itoe be- toel-betoel nanti bisa bikin akoe diad:tersesar. Oh. Giok Ngo. Giok Ngo.' akoe harep sadja biarlah kaoe:soeka loepaken sadja semoea perkara jang soeda kedjadian. dan djangan simpen ini sakit han,".,:.

..Entjim ... .. ".berkata Giok Ngo dengt'n soeara piloe. ..entjim. demi Allah jangsoetjr, akoe oendjoek akoe-poenja perasaan jang ada, akoe tiada sekali ada simpen sakit-hati padamoe, entjim, kendati barang saoedjoeng ramboet. Akoe melaenken seselken sadja pada ~eroentoengankoe. akoe satoe prern- poean jang tida berdaja, masalah brani simpen sakit-hati pada orang. Sekarang akoe haroes oetjapken soekoer pada Allah. jang soeda geraken pikiran entjim jang baek, dan akoe harep djoega biarlah.kaoe seialoe til:Jggal dalem kewarasan berserta itoe piki- ran jang baek." .

, ..Ach, Giok Ngo. .betoel hatimoe ada soetji sekah,': berkata lagi itoe pr~mpoean toea, ..akoe dengerperka~aanmoeitoe adalah

- 27-

sebagi Allah soeda bebasken hoekoem akoe dari kedosaankoe jang soeda-soeda, Akoe tida kira 'jang akoe soeda poekoel padainoe begitoe "senqit. sampe kaoe-poenja antero toeboe djadi .begitoe roepa, dan berdjalan ada begitoe soesa, betoel-betoel akoe haroes

tri~a

koetoekannja Allah. Tapi. soedalah, semoea apa jang soeda kedjadian 'tra-nanti bisa ditarik kombali, Oh. Giok"Ngo. tjoe- tjoekoe boeat pikirankoe sekaranq, boekan sadja akoenanti teqa, tapi djoeqa akoe tida maoe biarken orang nanti berla- koe sebagi akoe soeda poekoel padamoe-dt itoe. malem.:Sekaranq 'a pa ':maoe seperti nasi soeda djadi boeboer, orang toch .tlda goena moesti menjesellaql.'

..Glok 'N q o..Giok.Nqo.' "menia mboenq lagi ia sesoeda brenti sebentar.: ..keslan.

kesian soenqqoe, kaoe soeda moesti trima ini poekoelan'jang tjoema lantaran napsoe janoJ bersetan. Sekarang. Gtok Ngo..'a ko e nanti prerita A Peng bawa kaoe ka .kota Shanqha!' aken: "berbba t dalem 'sa la .; sa toe roema saklt prempoean di sana, soepaja akoe nanti bisa liar kaoe kom bali lagi kemari dengen toeboe jang·waras dan paras jang

(19)

-28-

manis."

Giok Ngo tinggal diam, dan itoe entjim oeda tetepken jang esok hari ia-orang nanti brangkat.

"

• •

Di itoe malern, Giok Ngo poenja pikiran ada riboet sekali, seper ti oran g jang dapet alamat dielek, ia boleh dibilang tiada bisa tidoer poeles kendati boeat sebentar sadja.

Achirnja sa ng ajam soeda kedengeran ber- kroejoek, samentara sang harikeliatan soeda moelain diadi pagi.

Giok Ngo kendati sa toe malem tiada ada tidoer, tapi ia paksa djoeqa lantas bangoen.

dan beresken perkerdjaannja, hatinja iang sedih mendadak soeda dateng kombali.

sampe aer-matanja djato mengoetjoer begitoe deres,

Koetika iroe. hari masi pagi sekah,sedenq entjimnja dan A Peng belon lagi bangoen.

Giok Ngo denqen diam-diam lantas boeka itoe pintoe-goeboek dan berdjalan kaloear.

ia dateng di depan koeboerannja kedoea orang toea,

la djatoken dirinja dan berloeroet di itoe koeboeran. sembari sembajang dan ia me-

-29-

ratap, adalah saoepama ia bakal berpisa dengen ini koeboeran boeat selama-laman]a . Sesaat kemoedian. ia laloe berdoedoek di sitce, sembari berkata dengen soeara sedth dan pelahan:;

..Ach . . . iboekoe dan ajahkoe jang tertjlnta, apatah hoe taoe anakmoe jang idoep poenja kesanqsaraan dan melarat, anak sendiri rawatin ini koeboeran soeda ada brapa taon, tapi ini ada hari anak moesti tinggalken dan perqi, begimanalah tida mem- bikin anak-poenja hati djadi antjoer dan ingetan ilang. Maskipoen anak-poenja pergi ini tida lama. tapi siapa bisa doega maksoed hatinja entjim jang ada djahat atawa baek. Seandenja ada kedjadian apa-apa, ten- toelah selamanja anak soeda tida bisa liar lagi ini koeboeran. Ach slapatah nanti jan\1 maoe bikin . . . .sembajang lagi . . . Och.

iboekoe dan ajahkoe jang tertjinta . . . . . anak-poenja pergi ini hareplah nanti soeka Jindoengin . . . . Iindoengin anak dari segala bahaja . . . ."

Sesoedanja oetjapken ini perkataan. ke- does tangan badjoenja Giok Ngo keliatan soeda djadi basa dengen aer-mata, ia ber-

(20)

djaian"

~oelang ' deng~~ ; h~ti j~ng

. bersedrh

' , .'~

dan pikir~n nboet.

" Koetika ia aken berdjalan, ia ada 'balikin

'kepalanja'sampa brapa kali aken

m~nol~h

ka

blak~ng.

lnilah.ada

menjatak~n beg~~na

tiada tega adanja ia-poenja hati jang bakal

'. ,

.

'~'

berpisa dengen koeboeran ajah dan iboenja. ... , . ' . .. .'

jang tertjinta. ,

Sesar;npenja di roema, Ia-poenjaentjhn dan A Peng

so~&

bangoen

da~

berpakean;Giok

Nqo soeda raWCltin

sat,o~ ~,

persatoe

d~ngen

pantes. , ' '"

"

Ke~oedian ~e~o~da , s,emoea~ja,

djadi

~~res,

sang entjim .soeda prenta A Peng lekas ber-

.djalan, dan pada Giok Ngo ia-:soeda pesen

lagi katanja: '

,,' :

· tGio.~

Nqo,

tjoetjo~koe"

akoe harep blar-

: lil~, ka,~ ,~jsa

djaga dirlmoe di

perdjaia~an

dengen

an-an,

soepaja djangan sampe .kce-

.ra ng,apa-apa, akoe di roema ada mengharep

,biarkaoe lekas

' ~omb,al(d:~nge~ bada~'.)~~g

waras" .

..Da!J kaoe, A Penq." berkata sang iboe pada anaknja, ..kaoe djoega ati-ati di per- dialenan, dan rawat biar baek - baek pada soedaramoe, dan apabtla soedaramoe soeda

;." ~. .;'. ' ,j.! ~e-

.. . . . . "! :"

-30- - 31-

baek seanteronja, kaoe haroes lekas bawa kombali kamari" .

A Peng dan Giok Ngo trima ini pesenan sambil manggoetin kepalanja, kemoedian sesoeda kasi slamet, ia-oranq siqra': brangkat aken menoedjoe ka'S hanghai. '

O. sesoenggoenja ketjiwa sekali, brang- katnja' Giok Nqo di ini kali, boekannja ia nanti masoek dalem roema sakit, tapi nanti

kediebfbsdalem moeloetnja matjan. !

.'Tiada antara brapa hari di perdjalanan.

{aorang soeda sampt; di Shanghai. A Peng Ialoe tjari satoe rdema 'menqinep dan me-

noempang bersama - sama Giok Ngo.

Di Hoe hari djoeqa, A Peng dengen sewa 'satoe kreta ia laloe pergi di gang Tjeng Ho Hong pada sala-satoe roema prempoeanhina di sitoe, ia bitjara dari ini hal pada itoe prenipoean toea jang djadi kepalanja.

,"lt oe prempoean 'toea soeda moefakat,se-

deng A Peng soeda djadi sanget girang. ia 'lantas kombali lagi dl roema menginep. dan tjeritaken pada Giok Ngo bahoeaIroeroema 'sakit -ia soeda dapet tjari, dan sekarang djoega ia-orang moesti perqi, kaloe tida ini perkara ten toe djadi sia-siasadja. ,

, Giok Ngo ada satoe gadis sadja, begimana

" ),.

(21)

-32-

ia bna taoe orang poenja kemaoean atawa npoe.: ia melaenken .menoeroet sadja apa ja ng A Peng kata.

. A Peng .,soeda prenta pada djongos dari itoe hotel. pergi toeloenq tjariken satoe kreta. pan tempo. itoe.kreta soeda dapet, A Peng laloe soeroe Giok Ngo lekas naek.

Giok Nqo djadi heran, ia taoe A Peng selamanja kaloe berlakoe pada sesoeatoe orang, ia tiada perna bisa berlakoe begitoe manis saperti ini hari, dalem hatinja djadi tjoeriga. ini ten toe ada sebabnja, tapi ia toch tiada .bisa berboeat satoe apa.

Dengen roepa kepaksa Giok N go soeda naek djoega di.itoe kreta, sang koesir lantas kasi boenji tjambok satoe kali, itoe kreta sigra berdjalan.dengen tjepet.

Och, Giok Ngo di itoe tempo hatinja poenja sedlh dan soesa, itoelah orang blsa kira sen- diri: samentara itoe A Peng jang boesoek dan kedjem, djoega soeda sewa satoe kreta

!aen dan ikoet dari blakang.

Kreta berdjalan ada begitoe tiepet. seke- djap sadja soeda sampe pada tempat jang dttoedjoeln, A Peng dengen Giok Ngo lantas toeroen dari itoe kreta dan masoek

-33-

ka roema hina Itoe,

Prempoean toea itoe jang meliat Giok Ngo poenja paras ada teritoeng tjantik djoeqa, dalem hatinja merasa girang.ia pegang poen- daknja Glok Ngo sembari berkata:

..Nona ja ng manis, kaoe berdjalan ada kliwat tjape, pergilah masoek ka dalem aken menqaso," .

Prempoean toea itoe laloe prenta pada orang - orangnja sediaken tempat tidoer.

kamarnja itoe. ada bagoes dioeqa, dan ha- wanja sedep,

Itoe tempo Giok Ngo belon dapet taoe bahoea itoe ada roema prempoean hina.

Prempoean toea itoe.koetika liat Glok Ngo soeda masoek ka dalem, ia laloe berdami dengen A Peng dari harga dirinja Giok Ngo.

Achirnja itoe perdamian djadi tetep, dan harganja soeda dipoetoesken dengen 200 dollars. A Peng s'esoedanja meneken satoe soerat ketranqan, itoe prempoean toea poen laloe seraken itoe doea ratoes dollars dengen tjoekoep.

Kegirangannja itoe lelaki terkoetoek ada ternjata dari aer-moekanja jang bersri-sri.

ia bawa itoe oewang dan kombali ka tempat

(22)

-34-

menginepnja. sampe di-esok harinja ia lantas balik lagi ka kampoengnja sendiri.

Orang idoep di doenia Ini,ia tida beroen- toeng kaloe ia djadi sat oe anak prempoean, samenta ra anak prempoean itoe djadi ber- tjilaka sekali, kaloe sampe ia djadi satoe prempoean hina. Sekarang

Glok

Ngo boleh dibilang soeda dapetken itoe doea-doea,inilah ada peroentoengan djelek saoeinoer idoep bagi Glok Ngo. .

Giok Ngo sedari soeda masoek hi dalem djoerang itoe, pikirannja selaloe djadi riboet tapi ia sendiri tiada bisa dapet taoe apa se- babnja, dan ia melaenken anggep sadja ini tempa t sebagi satoe roema sakit.

. Koetika soeda berselang brapa hari lama- nja, Glok Ngo masi djoega tida dapet Iiat ada dokter jang dateng kasltoe, tjoemaj~mg ia llat, melaenken ada brapa prempoean moeda jang selaloe moekanja ada dipoepoerln, dan berias begitoe rapi denqen berpake- pakean rebo dan bagoes. Sedeng jang ia ada denqer, melaenken soeara njanjian dan tetaboean, serta soeara ketawa, roepa- nja itoe tida ada mengoendjoek keadaannja sesoeatoe roema sakit.

-35-

Pelahan-pelahan Giok Ngo moelain tim- boel lagi rasa tjoeriga. achirnja ia soeda menanja pada itoe prempoean toea:

...Apa satoe roema sakit tida poenja dok- ter? Dan kenapatah soeda brapa hari tida

keliatan ia datenq ?"

..Ha. ha. apatah kaoe lagi menqimpi.

nona," berkata itoe prempoean toea, nini roema boekannja ada roema sakit boeat obat segala penjakit, tapi sebenernja ada roema sakit aken bikin semboe penjakit rindoe. Nona, kaoe kliroe, kaoe soeda kliroe, nona, apatah kaoe tida taoe ini tempat ada uSor- ga Doenia" atawa taman plezier, kaloe tida, masatah kaoe sampe disini. Kaoe sebab soeda dibawa dateng kemari, adalah boeat djadi ' akoe-poenja toekang njanji. Nona, dirimoe sekarang soeda dibeli oleh akoc dengen oewang. d~n kaoe tinggal disini, ten toe selamanja tida koerang makan dan djoega tra-oesa kekoerangan pake."

Giok Ngo mendenger ini perkataan, ia djadi bertreak satoe soeara dengen sedlh, teroes djadi djato kablakang dan pangsan... . Prempoean toea djadi ketakoetan. ia soeda panggil beroelang-oelang aken kasi bangoen

(23)

-36-

pada Giok Nqo,

Sesaat kemoedian, Giok Nqo baroe moe- lain mendoesln dari pangsannja.oranglantas angkat ia dan baring ken di atas pemba- ringan.

"Nona. nona, kenapatah kaoe boleh djadi begitoe 1" menanja semoea orang itoe dengen heran,

Giok Ngo tiada menjaoet, ia melaenken tinggal toetoepin moekanja dan menangis dengen sedrh, bantalnja itoe seantero soeda djadi basa dengen aer-matanja dan kemoe- dian ia baroe bisa toetoerken riwajatnja satoe-persatoe.

Prempoean toea itoe mendenger ini tjerita ia djadi merasa kesian dioeqa, ia laloe mem- boedloek pada Giok Ngo dengen perkataan- perkataan manis sembari katanja:

..Kaloe soeda masoek dalem ini roema orang djangan harep nanti bisa kaloear, tapi seande maoe kaloear djoeqa, boleh, kaloe soeda mati. Apala\Ji di ini tempat tida koerang diedjaka-djediaka jang tjakep dan hartawan, di hari nanti, djika nona ada ketemoeken orang dipenoedioe, kaoe ada poenja kemerdi- kaan aken kawin atawa toeroet itoe orang

-37-

jang kaoe nanti tjinta. Kenapatah sekarang kaoe moesti menangis begitoe roepa."

Giok Ngo tinggal diam dengen tiacla ka- loearken soeara. ia melaenken sapoe itoe aer-mata di pipinja dengen sapoetangannja.

achirnja ia djadi berkata dan menanja:

..Siapatah jang soeda djoeal dirikoe ini padamoe 1 Lekas bilanq, lekas bilang."

Prempoean toea itoe soeda djawab dengen oendjoekin A Peng. Giok Ngo mendenger ltoe, ia djadi angkat kepalanja dan menarik napas pandjang sembari berkata dengen soeara sedih :

..Ach, A Penq, A Penq, akoe toch tida perna sakitin hatimoe dan kaoe kenapa be- gitoe tega berboeat ini perkerdjaan. Tapi jang kasi kaloear ini tipoe akoe taoe tentoe ada dari iboemoe jang kedjem. Ach, Giok Nqo, Glok Nqo, kenapatah peroentoenqan- moe begitoe djelek, dari-pada kaoe moesti idoep dengen melarat, tida lebi baek kaoe mati sadja."

Seabisnja berkata, ia lantas madjoe kade- pan. dengen kentjeng ia aken bentoerken kepalanja katembok dinding.

Prempoean toea itoe meliat beqitoe, ia

(24)

-38-

tiepet tjega dan tahan pada Gtok Nqo, ia rarik Giok Ngo aken dibawa kaloear dari itoe kamar. Tapi Giok Ngo tida maoe me- noeroet, achirnja itoe prernpoean toea jang lantaran soeda djadi sanget qoesar. ia laloe ambil rotan dan poekoelpada Giok Ngo.

Oh. kesian soenggoe gadis jang bertjilaka Itoe, ia djadi djato di atas tana dan mena- ngis dengen keras, tapi itoe prempoean toea djadi seming~in keras memoekoel padanja.

Sebentar sadja, koelit-koelitnja Giok Ngo banjak jang petja, samentara dari sitoe soeda mengoetjoer dara, lantaran tida sanggoep tahan itoe poekoelan, Giok Ngo soeda djato panqsan.

Itoe tempo, di sebla kanan dari tempatnja Giok Ngo tinggal ada ,satoe prempoean moeda jang bernama Hong Eng. ia itoe ada anaknja orang miskin, jang lantaran kemis- kinannja berserta orang toeanja jang soeda beroemoer toea, ia kepaksa soeda lakoeken ini perkerdiaan hina boeat pengidoepannja saben hari.

la-poenja tabeat ada man is sekali dan koerang soeka bitjara-bitjara atawa tertawa, rapi ia bisa sekali mengambil hati oranq.

-39-

hingga tida heran banja tetamoe-tetamoe dari itoe roema djadi banjak soeka padanja.

Itoe tempo ia dapet denger soeara tangisnja Giok Ngo jang sedi, dan soeara poekoelan rotan jang senqit, ia.laloe dateng ka dalem kamar itoe seraja memboedioek. itoe prem- poean toea soeda menoeroet, dan lantas kaloear dari dalem kamar itoe.

Hong Eng meliat Giok Ngo djadi begitoe roepa. ia soeda djadi merasa kesian, dan tanja dari perkara-perkara Giok Ngo.

Giok Ngo djoega soeda tjeritaken riwa- jatnja satoe - persatoe der.gen teranq, Hong Eng djadi menarik napas koetika denger itoe perkataan. achirnja dengen roepa memboe- djoek ia laloe berkata:

..Kaoe sekarang soeda tida beda seperti satoe boeroeng jang masoek dale m koeroe- nqan, semoea ger~kan dan perkerdjaan, ha- roeslah ditoeroet, kaloe tiada, boleh djadi ini djiwa tida bisa dilindoengin. Kaoe-poenia

diri'ada soetji. tatii, dan satoe anak prem-

poean beqimanalah boleh lakoeken ini per- kerdjaan jang paling hina. Tapi kaloe dengen keadaan ini harl..menoeroet akoe - poenja pikiran, biarlah kaoe nanti dioeal soeara

(25)

-40-

atawa ketjerdlkau, tapi tida mendjoeal diri, dengen begitoe kaoe-poenja diri toch masi tinggal soetji boeat selamanja. Di hari ke- moedian. djika ada satoe tempo jang bagoes, kaoe djoega boleh berdaja aken kaloear dari sini".

Giok Ngo itoe tempo soeda tida bisa da- petken laen djalan jang lebi baqoes, ia soeda kepaksa menoeroet sadja Hong Eng poenja nasehat.

Sedari itoe hari Giok Ngo soeda beladjar njanji dan maen boenl-boenian. Hong Eng djoega ada adjar dengen atl-ati, Giok Ngo jang memang otaknja ada tadjem, tida brapa boelan lamanja ia soeda bisa dan pande dalem itoe peladjaran, apalagi dengen roepanja jang ellok, iapoenja nama sebentar sadja soeda djadi tersohor, sedeng tetamoe-tetamoe jang koendjoengin padanja soeda tiada ada poe- toesnja, begitoe djoega itoe rotan jang doeloe ada begitoe benqis, sekarang soeda berbalik berlakoe manis, dan semoea perkara ia tiada brani menjega maksoednja Glok Ngo.

Lantaran ini, Giok Ngo jang maskipoen soeda masoek dalem roema hina, dan djadi satoe toekang njanji, tapi toch ia djaga ke-

- 41-

kehormatannja ada begitoe sanqet, hingga

ia'''itoe'masi tjoekoep djoega seperti satoe

gadis biasa.

Saben - saben di waktoe malem tempoke- adaan soeda djadisoenji,Giok Ngo seringkali menarik napas dan pikirin ia-poenja peroen- toengan jang djelek, dan achirnja ia djadi menanqis. Dan itoe pada pinggiran matanja.

tiada satoe hari jang tiada keliatan menqoe- tjoer aer-mata.

hoe penqrasaan dan itoe keadaan,"tiada ada satoe oranq jang t~~~7selaen dari Hong

Eng sendiri. ,

Dalem sebegitoe hanjak temen-temen dan itoe roema hina, melaenken Hong Eng satoe orang sadja Jang djadi temen paling baek dan paling rapet dari Giok Ngo.

Tempo - tempo itoe doea orang seringkali maen dam atawa bernjanji boeat hiboerken hatinja ia-orang. TaJ1i kaloe sadja ada jang bitjaraken ten tang kesedihan hati. ia - orang poenja aer - mata lantas pada mengoetjoer toeroen.

(26)

-42-

£::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

il HO A PO KONGSI E ' fl

~i

= Afdeeling Boekhandel

= ~~

ti.

{~ It I .. E E.

H

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::~

Ill.

fang beek djadi beroentoenq, jangdjahet djedi tjileke. itoelah soeda takdirnja Allah . da n pembalesannja ..N at u u r".

A Peng tempo sesoeda djoeal Giok Ngo pada itoe roema hina, dan setelah trima oewangnja ia laloe kombali ka roemanja.

Iboenja itoe atawa itoe prempoeankedjem djadi sanget girang. sebab boekan sadja ia bisa telen hartanja Giok Nqo, tapi djoega soeda djadi Hang satoe pakoe dari matanja.

Itoe tempo ia soeda ada ingetan aken ka- winken A Penq,dan sedari itoe waktoe, iboe dan anak berdoea, saben hari soeda bikin plezier dengen minoem arak, jang mernang ada djadi kesoekaan ia-orang sedari doeloe. Setiap hari ia-orang tida berkerdja satoe apa, selaen dari berdoedoek dengen kesene- ngan. makan kenjan g da n pakean rebo,se-

- 43-

moea perkerdjaan sekarang ia-oranq soeda gadji sadja orang boeat kerdjaken itoe.

Doeloe hari poenja kemiskinan, sekarang tida sedikit ada keliatan laqi, itoelah dari sebab tempo hari GlokNgo masiada disitoe.

Dengen begitoe. seJari itoe waktoe ke- liatan roemanja A Peng semingkin lama semingkin beroepa seperti adanja roema orang hartawan.

Satoe roema dari orang hartawan, tentoe semoea orang soeka koendjoengin.

Begitoelah bangsat-bangsat dari itoedesa.

soeda djadi sanget ingin aken koendjoe ngin roema itoe, dan ia-orang soeda tetepken hari aken dateng ka itoe roema.

Di satoe malem koetika boelan tida bersinar.

dan semoea djalan-djalanan soeda djadl gelap- qoelita, samentara semoea soeara soeda djadi soenji, itoe hanqsat-banqsat denqen itoeng bIas orang. jang masing-masing memegang obor dengen sendjata tadjem,soedaberkoem- poel dateng ka roemanja A Peng.

Disitoe ia-orang moelain gerakin tanqan, dan lama djoega ia-oranq labrak itoepintoe dengen batoe.

Koetika itoe A Peng dengen iboenia.

(27)

-44-

sedeng berada dalem desa kepoelesan. tempo' dapet denger soeara labrakan pintoe. ia- orang djadi mendoesin lantaran rlboer, dan ia-oranq taoe ada pentjoeri lagi koendjoengin.

ia-orang sigra bangoen dan berdiri.

Iboenja A Peng itoe tempo soeda djadi sanget ketakoetan, dan moekanja keliatan b~roba djadi poetjet. sedeng moeloetnja tida bisa berkata, selaen dari mengoetjap sadja:

..O-Mi-Hoet. toeloeng! toeloeng '" Ini per- kataan tida brentinja ia seboet-seboet.

A Peng laloe boeka petinja. dan kaloear- ken itoe semoea barang-bClrang jang berhar- ga. ia semboeniken di bawah kolong tern- pat tido~r. Dan kemoedian ia laloe pergi semb~eOJken dirinja di blakang pintoe dengen tahanin napasnja.

Sedeng iboenia itoe soeda djadi bergoe- meteran kaki tangannja. ketakoetannja itoe tempo. itoelah kita tida bisa toelis denqen pena, hanja pembatja boleh klra-kira sadja sendiri.

Sedeng itoe prempoean kedjem lagi maoe

~embo~nikendirinja,dan itoe bangsat-bangsat janq tida mengenal boedi lebi doeloe kelia- tan soeda petjaken pintoe dan reroes masoek

-45 -

selakoe orang menjeranq, ia-orang iket iboe- nja A Peng itoe seraja menjentak dengen soeara keras:

"He. prempoean ·sial, prempoean sial, lekaslah kasi kaloear kaoe-poenja oewang dan seraken padakoe! Kaloe tida, kaoe boleh rasaken begimana enaknja ini golok l"

Sesoedanja berkata begitoe. itoe bangsat laloe letak itoe di lehernja itoe prempoean toea : A

Penq

dari blakang pin toe meliat begitoe. ia lantas boeroe kaloear aken me- rampas itoe golok.

Bangsat Itoe, meliat ini glagat. ia-orang djadi sang et qoesar, dan sala-satoe soeda angkat sendjatanja dan poekoel di kepalanja A Peng. hingga kepalanja itoe djadi antjoer dan otaknja kaloear.

Oh. A Peng ;al\g sial, sekarang moesti trima pembalesannja atas perboeatan jang terkoetoek, dan ia sebab itoe poekoelan djadi djato dan teroes mati diatas djobin itoe.

Iboenja mellat sang anak soeda mati, ia lantas aken bertreak boeat minta toeloeng.

tapi sebelonnla ia bisa, itoe bangsat-bangsat lebi doeloe soeda soempel kapas-kapas di dalem moeloetnja dan iket lagi sapotonq

(28)

- 'i6-

kaen pada lehernja prempoean toea. Sekarang itoe bangsat - bangsat dengen leloeasa soeda bisa liatken kepandeannja mentjoeri. dan bikin kering semoea barang jang ada di itoe roema, djoega itoe baranq- barang berharga ja ng ada di bawah tempat tidoer itoe, poen soeda didapet dan dibawa pergi oleh itoe bangsat-bangsat jang ber- oentoeng.

Tetangga-tetangganjajang dapet denger di roemanja A Peng soeda kemasoekan banqsat-banqsat, Ia-oranq lantas berkoem- poel banjak-banjak aken pergi toeloenq, tapi pertjoema, itoe bangsat-bangsat soeda bisa lari semboeniken diri, jang setaoe kamana perginja.

Orang banjak itoe lantas pada masoek ka dalem roema boeat liat, dimana keliatan A Peng soeda mati terbaring di atas tana.

Iboenja A Peng djoega soeda terbaring di atas tana dengen leher jang teriket, tempo diliat ia-poenja napas soeda poetoes, dan tiada keboeroe ditoeloeng. ia itoe djoega soeda lkoet anaknja tinggalken ini doenia.

Tetangga-tetangga itoe meliat Giok Ngo tiada ada disitoe, ia-orang kira sadja, bahoea

-47 -

gadis itoe soeda dibawa pergi oleh itoe kawa- nan bangsat. Dan tempo disoeroe orang tjarl, djangan kata orang. sedeng bajangannja poen tida bisa kedapetan. dan ia-orang doega sadja tentoe Giok Ngosoeda mati dikeniaja. hoe tempo ia-o ranq laloe kasi kaloear se- moea barang jang ketinggalan dan djoeal, dengen itoe oewang jang dldapet, ia-orang soeda beliken pen-matt. dan tanem itoe doea mait pada tempat jang terpili.

Oewang jang kelebihan itoe ia-oranq soe- da dermaken sadja pada perkoempoelan amal dari itoe desa.

Sedeng itoe perkara merampas dan mern- boenoe, tiada satoe orang jang maoe pergi toeloeng adoeken itoe perkara pada pem- besar negri.

Ach, soenggoe kesian sekali, tapi rnati- nja A Peng denqen iboenja itoe, adalah boleh dibilang dari pembalesannja Allah.

kaloe tiada, masatah itoe doea orang mati dengen pertioema, zonder ada orang jang toeloeng balesken itoe sakit-hati.

Orang di doenia jang soeka berlakoe bengis dan kedjem pada anak orang laen, liatlah ini tjontonja.

(29)

-48-

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

11 Boleh minta prijscourant pada: il

~j HOA PO KONGSIE· GRISEE. ~j

:k :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::*~

IV.

Pembatja. soeda begitoe lama kita tinggal- ken pada itoe djedjaka moeda janiJ doeloe soeda toeloeng Giok Ngo. Sekarang biarlah idzinken kita aken tjeritaken sedikit dari riwa jatnja itoe anak moeda.

Anak moeda itoe ada toeroenan dari orang banqsawan. tiada heran ia itoe ada terkenal sebagi satoe anak orang hartawan. la ada familie Thia, tapi namanja orang tida dapet taoe, tjoema ia sendiri ada kasi nama dengen seboelan Heng Heng Seng.

Heng Heng Seng sedan ketjil otaknja ada tadjem dan teranq, ia ada poenja napsoe ja ng moelia. Kaloe orang liat sadja dari ta mpang moekanja, orang bisa taoe ia ada satoe Kongtjoe tjakep jang berboedi.

Ia-poenja tabeat soeka sekali menoeloeng

- 49-

orang mlskin atawa orang kesoesahan, dari itoe namanja soeda lama dipoedji orang dari

desa itoe, .

Heng Heng Seng sedari soeda toeloeng pada Giok Nqo, kemoedlan hatinja selaloe merasa koerang senenq, dari itoe pada tempo seneng-seneng ia soeda pergi ka tempatnja Glok Nqo, boeat serepin itoe Entjim jang kedjem.

Tapi ia soeda tida bisa dapet ketemoe dengen Giok Ngo, dan tempo ia preksa pada orang-orang jang tinggal deket sitoe, ini djoega tida ada satoe orang jang bisa oen- djoeken dengen pasti.

Heng Heng Seng djadi sanget kesel, ia lantas soeda maoe pergi preksa pada Entjim- Giok Ngo aken kasi tegoran.

Tapi kadoea or'l~g toeanja soeda tjega maksoednja sang anak, dari jni niatan soeda djadi oero eng sadia, dan Heng Heng Seng tiad a sa toe hari jang ia tiada pikir itoe perkara dengen hati jang soesa,

Berselang sedikit hari kemoedian, Heng Heng Seng soeda diprenta oleh kedoea orang toeanja brangkat ka kota Shanghai boeat bladjar sekola disana.

(30)

- 50-

Heng Heng Seng djadi sanget girang koetika denger ini perkataan, ia laloetetep- ken hari boeat brangk at djalan , dan ia be- resken semoea baranq-bar anq jang bakal dibawa.

'lt oe hari Heng Heng Seng laloe berpisa dengen kedoea orang toeanja, dan teroes brangkat menoedjoe ka Shanghai. jang tiada brapa hari di perdjalanan ia soeda sampe di itoe ternpat jang ditoedjoein. .

Disana Heng Heng Seng soeda menginep dalem satoe hotel. samentara belon dapet roema sekola.

Koetika itoe, di seblakamarnja Heng Heng Seng menoempang satoe anak moeda familie Ouw, jang djoega ada orang dari tempat laen.

Hari itoe dioestroe soeda toeroen oedjan, anak moeda kita djadi tiada bisa kaloear djalan, ia kepaksa soeda tinggal diam sadja dalem kamarnja, dan sembari batja boekoe tjerita boeat mengiboerken hatinja.

Sedeng ia lagi enak batja itoe, tiba-tiba kedenqeran soeara ketokan pintoe berboenji ia lantas boeka itoe pintoe.dimana ia dapet- ken satoe tetamoe jang tiada dikenal, dan

- 51-

tempo ia tanja. baroelah ia dapet taoe itoe tetamoe ada orang familie Ouw.

Kemoedian Heng Heng Seng laloe silaken ito e tetamoe doedoek ka dale m kamarnja dan satoe sama laen lantas kasi kenal nama masing -ma sing. ia-orang keliatan soeda djadi se perti satoe temen.

Pembat]a, taoekah apa sebabnla itoe orang so eda datang koendjoengin Heng Heng Seng

?

Orang itoe ada bernama Ouw Slat, ia sebenemja ada:satoe oraog ketjil jang tlda poenja pekerdiaan : doeloenja ia itoe ada djadi anaknja orang hartawan, tapi kemoedian la ntara n ia-poenja tabeat jang soeka berdjoedi dan laen-laen, hingga semoea hartanja jang tinggal. semingkin hari diadi semingkin koe- rang. sa mentara itoe kekajaan jang doeloe hari, sekarang soeda djadi bersi seperti di- sapoe ombak, ia djadi terloenta-loenta di Hoe kota, dan tiada ada ongkos boeat kombali ka kampoengnja sendlrl.

Ongkos sewa hotel soeda lebi sera toes dollars ia belon bisa bajar, dan sebab Ouw Slat itoe bisa sekali belaga dan anqkoe, dari Hoe Eigenaar hotel poen tiada brani me- maksa boeat minta oetangnja.

(31)

- 52-

Kaloe orang liat dari laqa-laqoenja Ouw Slat dan pakeannja, orang nanti kira ia ada satoe baron atawa Kongtjoe.

hoe hari kaloe ia soeda dateng koen- djoengin pada Heng Heng Seng. itoelah ia lagi maoe djalanken kepandeannja mendjoesta dan menipoe, inilah ada dari sebab Ouw Slat soeda Iiat Heng Heng Senq poenja kantong berisi, ia soeda djadi sanget mengiler.

Dari itoe denqen ambil alesan memindjem korek-api ia sengadja soeda dateng koen- djoengin kamarnja Itoe anak moeda, satoz djalan boeat bisa berkenalan.

Heng Heng Seng tiada merasa, dan tiada taoe apa matjem adanja Ouw Slat itoe.

Sedan itoe hari; Heng Heng Seng diika tiada ada kerdja. ia sering-sering soeka dateng koendjoengin kamarnja Ouw Slat, boeat ilangken ia-poenja penqrasaan jang djengkel.

Ouw Siat ten toe sad]a soeda merasa sanget girang.

Begitoe sampe brapa hari lamanja, doea orang itoe soeda djadi seperti satoe kenalan jang baek.

Hati binatang jang beroepa orang. itoelah

-53-

ada pada Ouw Slat, dari itoe ia soeda adjak Heng Heng Seng pergi non ton pertoen- djoekan, atawa makan di roema-makan jang ternama,

Heng Heng Seng kaloe maoe bales adjak Ouw Slat, ia hoe tentoe menampik dan tiada maoe Heng Heng Seng meroegiken oewang.

Ach, Heng Heng Seng njatalah ia tiada taoe dirinja soeda masoek dalem djoerang keboesoekan.

* * *

Boelan jang terang dan bersi ada me- mantjarken sinarnja, samentara angin jang sedep ada menioep denqen aloes; malem jang begitoe bagoes seperti ini, itoelah ada djadi satoe kesenengan besar bagi semoea

orang.

Ouw Slat soeda dateng pada Heng Heng Seng seraja berkata.;

"Ini malem oedara ada beqitoe baqoes.

Sianseng kenapatah tiada maoe pergi kaloear djalan, dan apatah qoena tinggal berdoe- doek dale m ini kamar; apalaqi malem se- perti ini, itoelah djarang sekali orang bisa dapetken. Hajo, mari kita-oranq pergi djalan- djalan di pinggir kali Oei Po Kanq, boeat

(32)

-54-

liat pemandenyan malem jang sedep."

Heng Heng Seng menoeroet, dan ia ber- doea laloe kaloear dari dalem hotel itoe, dan berdjalan menoedjoe ka itoe kali.

Itoe tempo orang-orang jang melantjong ada rame sekali, samentara kreta-kreta ada pence melintang di sepandjang djalan, hingga ada soeker sekali boeat orang bisa berdjalan.

Heng Heng Seng diadi sanget berseneng koetlka meliat beqini, ia-orang berdjalan belon brapa djaoe. soeda sampe ka itoe tempat jang ditoedjoe,

Ia-oranq berdoea ada berdjalan moendar- mandir di sepandjang tepi kali Itoe, sembari memandeng sana-sini dengen roepa ke- girangan.

..Kemaren satoe temenkoe ada bilanq."

berkata Ouw Siat jang moelain maoe dja- lanken tipoenja, .Ja bilang roema-roema plezieran di ini kota ada banjak sekall, poen tiada koerang ada jang berparas eilok. te- roetama itoe nona manis dari gang Tjeng Ho Hong jang bernama Hong Enq, ia itoe- lab boleb teritoeng ada orang jang paling eilok dari semoeanja, dan dari ia-poenja kelakoean jang lemah-lemboet, bisa mem-

-55-

bikin sesoeatoe orang djadi ilang soemanget- nja, apalagi ia ada berlakoe begitoe manis dan pande sekali hormatin sesoeatoe tetamoe jang dateng padania, hingga tiada hl':ra~

namanja djadi sanget terkenal di ini kota.

..Dan ini djoestroe ada di satoe malem jang paling baqoes,"menjamboeng lagi Ouw Siat, sesoeda ia berdiam sedikit lama. ..ke~

napatah kita-oranq tiada maoe pergi djalan- djalan ka sana. sedeng keplezieran begitoe.

adalah temponja kita-oranq dioemoer seka- rang ini haroes berboeat." .

Heng Henq Seng mendenger ini perkataan ingetannja djadi sedikit rlboet, ia rasa moen- doer madjoe aken kasi djawaban jang tentoe. ia-poenja niatan tida maoe perqi, sebab ia taoe, djika satoe kali orang masoek dalem roema hina, tentoe 'selamanja nanti itoe djadi satoe penjeselan jang sanget besar.

Tapi sekarang ini ada adjakannja satoe temen baek. ia djadi merasa berat aken tam- pik, dari itoe pada tida perql, lebi baek ia pergi djoega.

Kzmoedian sesoeda tetepken pikirannja, dengen roepa sedikit kepaksa Heng He~g Seng soeda toeroet sadja, dan Ouw Slat

(33)

-56 .-

soeda diadl sanget girang.

Ia-orang laloe sewa satoe kreta Djin Lek Tjhta, jang lantas dilariken menoedjoe ka itoe tempat, dan tiada brapa poeloe minuut kemoedian sampelah disitoe.

Dengen tinggalken itoe kreta ia-orang la nta s ketok pin toe dan masoek, prempoean toea itoe soeda menjamboet kedatengannja te ta moe dengen aer-moeka djerni.

Tempo soeda taoe maksoed kedatengan_

nja tetamoe, prempoean toea itoe Jaloe bawa Heng Heng Seng dengen Ouw Siat masoek ka dalem kamarnja Hong Eng.

Ho ng Eng dengen lakoe manis laloesedia barang santapan boeat mendjamoe Hoedoea tetamoe.

Heng Heng Sang itoe tempo. sesoeda dapet Hat parasnja Hong Eng begitoe manis dan semoea gerak-gerakannja ada sanget menarik hati, inila h telah membikin pikiran- nja anak moeda kita djadi tida karoean. ia soeda tiada inget aken poelang. samentara itoe maksoed boeat sekola soeda seperti ia telah lempar kadalem laoetan besar.

Ouw Siat meliat Heng Heng Seng soeda masoe k dalem barisan Bte Hoen Tin atawa

- 57-

barisan jang menarik soemanget orang. ia sendiri laloe tjari alesan dan kaloear dar i itoe kamar, ia tinggalken Hong Eng dengen Heuq Heng Seng berdoea dalem kama r

itoe . . . . .

Di esok paginja. Ouw Slat dengen bawa doea orang temennja, ia dateng di tempat nja Hong Eng.

hoe tempo Heng Heng Seng masi belon bangoen dari tidoernja, Ouw Siat deng en temen-temennja soeda doedoek m~noenggoe sadia disitoe.

Tiada anta ra brapa lama kemoe dia n, koe- tika djam bersoeara sapoeloe kali, ana k moeda kita baroelah mendoesin dan lalo e tjoetji moeka. toekar pakean. . ..

..Illi hari kita-oranq tiada ada kerdia, berkata Ouw Siat sesoeda semoea sama berdoedoek...dari itoe akoe soeda adjak ini

•doea Siansing dateng kemari boeat bikin sed ikit plesieran berdjoedi dengen Siansenq,

apatah kaoe soeka1" .

Heng Heng Seng bitjaraken dan tan ja pikirannja Hong Eng. itoe no na man issoeda idzinken dengen gira ng.

(34)

-58-

Kemoedian media dloedi lantas dipentang.

dan ia-orang I:erampat lantas berdoedoek moelain maen.

Och, Heng Heng Seng itoe memang dari perkara berdjoedi soeda boekan djadi ia- poenja kebiasaan, samentaraOuw Slat dengen temen-temennja memang biasa, dan sekarang ia-oranq bertiga soeda berkawan boeat tipoe Hcng Heng Seng sendiri.

Dari itoe sebelonnja djadi sore. anak moeda kita soeda kalasarnpe beratoes-ratoes dollars. scdeng ia itoe masi djoega belon merasa, bahoea ia soeda berdamping dengen oranq boesoek seperti Ouw Slat,

hoe tempo Heng Heng Seng baroe taoe jang ia soeda kala banjak, boekan sadja oewang contant jang ia bawa soeda djadi kering sama sekali, tapi djoega ia soeda diadi beroetanq sampe beratoes dollars. ia lantas minta pada Ouw Siat dan ternen- • temennja soepaja itoe oetang di laen hari ia nanti bajar.

Tapi Ouw Slat jang terkenal sebagi satoe boeaja besar. jang memandeng oewang se- perti diiwanja, begimanalah ia maoe toeroet Heng Heng Seng poenia perdjandjian. Dari

- 59-

itoe ia lantas memaksa. ia maoe dioeqa Heng Heng Seng moesti seraken Hoe oewang di ini tempo. kaloe tida, ia-oranq tentoe berlakoe dengen kasar boeat dapetken itoe, Sampe itoe koetika. Heng Heng Seng baroelah bisa mendoesin. bahoea Ouw Slat itoe ada satoe orang djahat. sekarang ia soeda masoek dalem tipoenja, ia loch tida bisa berboeat satoe apa laqi, kepaksa dioeqa ia moesti kombali ka dalem ternpat menqi- nepnja denqen itoe penipoe. dan seraken beratoes dollars dengen tjoekuep. Ouw Sial sesoeda trima itoe oewang. ia djadi sanget girang. itoe sore djoega ia soeda teroes

pinda ka laen tempat.

Ach. Heng Heng Seng poen]a ongkos sekola dan blandja hotel. sekarang soeda djadi bersi sama sekali, dalem kantongnja tiada ketinggalan ~toe cent djoeqa. la djadi berdoedoek dalem kamar itoe seinban ang- kat kepalanja dan menarik napas. ia seselken dirinja beroelang-oelang.

..Akoe-poenja kedoea orang toea sebab prenta akoe dateng kamari. jalah maoe tjari peladjaran." begitoe berkata Heng Heng Seng pada dirinja sendiri. ..sl:'karang

(35)

- 60-

sekola akoe tida tjari, samentara oewang jang dibawa soeda diad! bers itiada keroean, seba b apa, tiada laen, melaenken djoedi dan plesier. Tapi ini dioeqa boekan akoe poenja sala sendiri, melaenken pada orang berhati binatang seperti Ouw Slat itoe. Sema- lern djika ia tiada dat eng adjak padakoe.

masa tah itoe plesier jang berdoeri dan djoe- di jang beratjoen bisa deket pada dirikoe dan bikin tjilaka . Ach, kendatl itoe ada ia- poenja sala, tapi kaloe akoe tiada maoe, masa bisa djadi. Akoe kenapa doeloe tiada berhati-hati aken berkenalen sama ora nq, sampe moesti berkenalan dengen itoe boeaja besar, dan terdjeroemoes dalemtipoenja jang boesoek. Kaloe semoea itoe tiada begitoe masa tah akoe bisa sampe djadibegini roeoa."

Seabisnja berkata sanfpe disinl, ia lantas berdiri dengen lesoe di samping medja itoe, tiba -tiba ia dapet liat pintoe kamarnja di- boeka orang. koetika ia liat itoe orangjantJ masoek. tida laen. hanja Hong Eng dengen prcmpoean toea itoe, ia-oranq dateng ka sitoe. adalah maoe minta blandja semalem.

Hcng Heng Seng rogo sakoenja soeda diad i kering. ia djad i bingoeng apa jang ia

- 61 -

moesti berboeat, achirnja kepaksa ia moesti kaloearken brapa stel pakeannja jang masi baroe.

da~

minta djongositoe hotel toeloeng gadeken itoe.

Dengen itoe Heng HengSeng djadi dapet oewang sekira sepoeloe dollars lebt, semoea itoe ia soe da seraken pada itoe doea prem- poean jang dateng tadi, Hong Eng dengen itoe prempoean toea trima oewang itoc semba ri bersenioem dan kombali ka tempatnja.

Itoe tempo. Heng Heng Seng berdiam di Shanghai ada satoe minggoe lebi, oetanq sewa hotel jang belon dibajar soeda sampe berpoeloe dollars. Eigenaar hotel meliar Heng Heng Seng soeda djadi begitoeroepa. sebe n hari ia lantas memaksa boeat minta dibajar.

Heng Henq Seng -apa-boleh-boeat. iake- paksa sera ken ia-poenja koffer dengen laen barang pada itoe Eigenaar. Dan Eigenaar itoe laloe kaloearken prenta mengoesir te- tamoe, ia paksa Heng Heng Seng kaloear dari sitoe.

Heng Heng Seng jang berdiam di Sha nqhai dengen badan piatoe. tida ada satoe familic djoega jang boleh ia rnenoemp anq.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : HAO PO KONGSIE