openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

Hele tekst

(1)

openbaar

FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504

Faillissementsnummer : F 396/2009

Rechtbank : Haarlem

Datum faillissement : 15 september 2009

Curator : mr H.C. Scheltema

Rechter-commissaris : mr A.J. Wolfs

Kas Bank rekeningnummer : 22.28.23.658 (boedelrekening)

: 22.27.27.365 (garantstelllingsrekening) : 22.27.27.055 (onkostenrekening)

Saldo : nihil

Activiteiten onderneming : Garagebedrijf; LPG-inbouw; APK-keuringsstation, onderhoud van auto's

Omzetgegevens :

Personeel gemiddeld aantal :

Verslagperiode : 6 oktober 2009 - 4 januari 2010 Bestede uren in verslagperiode : 45:50 uur (faillissement)

Bestede uren Totaal : 77:50 uur

Bestede uren in verslagperiode : 13:25 (Scheltema q.q. Auto Gas/Van Nek) Bestede uren Totaal : 13:25 uur

Bestede uren in verslagperiode : 0:35 uur (Scheltema q.q. Auto Gas/Drive-Inn) Bestede uren Totaal : 0:35 uur

Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Failliet is een vennootschap naar Engels recht. Failliet is op 2 juli 2007 opgericht.

Formeel bestuurder van de vennootschap is de heer W. de Kreek. De vennootschap dreef een garagebedrijf met als voornaamste activiteit de inbouw van gasinstallaties en het uitvoeren van APK's.

1.2 Winst en verlies

De curator heeft de boekhouder van failliet verzocht om de balans en de

verliesrekening over de periode sinds oprichting in 2007 over te leggen, aangezien deze niet gepubliceerd waren. Voornoemde boekhouder heeft echter naar het oordeel van de curator volstaan met het overleggen van een drietal kolommenbalansen (zie

bijlage). De curator zal hierover nog opheldering vragen bij de boekhouder van failliet.

(2)

1.3 Balanstotaal:

Aangezien er geen balans overgelegd is kan over het balanstotaal thans nog geen uitspraak worden gedaan.

1.4 Lopende procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures tegen failliet.

1.5 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringspolissen in de administratie aangetroffen. De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er wel een drietal verzekeringen zijn. Het zou hier gaan om een garageverzekering, een inboedelverzekering en een WA verzekering . Er is contact opgenomen met de opgegeven tussenpersoon. Er is niet gebleken van nog bestaande verzekeringen.

1.6 Huur

Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Kwadijkerkoogweg 12b. Deze overeenkomst was voor datum faillissement al beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van failliet heeft verklaard dat de belangrijkste oorzaak van het

faillissement een conflict met de voormalig verhuurder is geweest over o.a. achterstallig onderhoud waardoor failliet niet meer in staat zou zijn om haar onderneming op een behoorlijke wijze te exploiteren. De curator is echter van oordeel dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een onbehoorlijke en rommelige bedrijfsvoering waarbij o.a. geen deugdelijke boekhouding werd gedreven waarbij het ook voor failliet zelf niet inzichtelijk was wat de kosten en de baten van haar onderneming waren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van het faillissement:

De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er ten tijde van het faillissement geen werknemers waren. In de overgelegde administratie zijn geen arbeidsovereenkomsten aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement:

De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er in het jaar voor faillissement een drietal personen bij failliet in dienst waren. Daarnaast was er nog iemand die de administratie deed, doch bestond met deze persoon geen arbeidsverhouding volgens de verklaring van de bestuurder van failliet. Alle werknemers zijn medio juni 2009 overgenomen door de besloten vennootschap Auto Service Drive Inn B.V. De bestuurder van failliet is thans ook werkzaam voor voornoemde vennootschap.

(3)

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : ***

3.2 Verkoopopbrengst : ***

3.3 Hoogte hypotheek : ***

3.4 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden :

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Zoals in het eerste verslag reeds is opgemerkt heeft de bestuurder van failliet verklaard dat de bedrijfsmiddelen (garage-inventaris,

gereedschappen etc.) waarover de vennootschap beschikte werden gehuurd van o.a. mevrouw H.R.

van Nek. Deze huurverplichtingen zijn volgens de bestuurder overgenomen door Auto Service Drive Inn B.V. De huurovereenkomsten alsmede de bewijzen van huurbetalingen zijn wederom bij de bestuurder van failliet, alsmede bij de boekhouder van failliet opgevraagd. De informatie is niet

overgelegd. De curator vermoedt dat de gevraagde informatie niet bestaat. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

3.6 Verkoopopbrengst : ***

3.7 Boedelbijdrage : ***

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : ***

Werkzaamheden :

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving : ***

3.10 Verkoopopbrengst : ***

3.11 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden : ***

Andere activa

3.12 Beschrijving : De curator heeft de drie auto's die op datum faillissement op naam van failliet bij de RDW geregistreerd stonden nog niet allemaal kunnen traceren. Van een auto is bekend dat die bij de Politie te Almere staat opgeslagen. De Politie heeft verklaard dat het hier een wrak betreft die geen enkele waarde vertegenwoordigd. De politie zal voor de afvoer daarvan zorgdragen. Van de andere auto's is niet bekend waar ze staan. Overigens heeft een taxateur op basis van leeftijd en

kenteken bevonden dat deze auto's nauwelijks een waarde zullen vertegenwoordigen. De curator heeft tevens ten aanzien van een vijftal auto's die

volgens de RDW gegevens op naam van failliet stonden en die op de dag voorafgaande aan de

(4)

dag waarop het faillissement werd uitgesproken zijn overgedragen aan Auto Service Drive Inn B.V.

de pauliana ingeroepen. Laatgenoemde vennootschap heeft zich daartegen verzet. De curator overweegt dienaangaande een procedure te entameren tegen Auto Service Drive Inn B.V.

3.13 Verkoopopbrengst : ***

Werkzaamheden : [zie 3.12]

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Een deugdelijke administratie ontbreekt. De oorzaak daarvan zou volgens de bestuurder van failliet zijn dat er medio februari 2009 een inbraak zou hebben plaatsgevonden in het bedrijfspand dat failliet huurde waarbij de administratie grotendeels zou zijn gestolen/verloren zou zijn gegaan. Het proces-verbaal van aangifte is bij de politie opgevraagd omdat de bestuurder van failliet dit niet meer zou hebben. De bestuurder van failliet heeft sinds de oprichting van failliet nimmer een jaarrekening opgemaakt, noch gepubliceerd.

7.2 Depot jaarrekeningen : [zie 7.1]

7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : De goedkeuringsverklaring van de accountant ontbreekt

7.4 Stortingsverplichting aandelen : ***

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

Werkzaamheden : Op basis van de beperkte verhaalsmogelijkheden is het niet raadzaam om (slechts) de bestuurder van de failliet aan te spreken. Er is echter aanleiding om mevrouw H.R. van Nek aan te spreken als (mede)beleidsbepaler binnen de onderneming van failliet. De curator heeft dienaangaande aanspraak gemaakt op de garantieregeling curatoren. Het Ministerie van Justitie heeft de gevraagde garantie verleend. De procedure is thans in voorbereiding. De rechter- commissaris heeft overigens zijn toestemming gegeven voor het voeren van een dergelijke procedure. De curator heeft reeds wel beslag doen leggen op een op naam van Van Nek

geregistreerde auto en heeft deze in gerechtelijke bewaring laten nemen. De curator heeft voor zowel het beslag als de gerechtelijke bewaring

toestemming gekregen van de rechter- commissaris.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : ***

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 131.274,00 8.3 Pref. vord. van het UWV : ***

8.4 Andere pref. crediteuren : ***

(5)

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 20.581,48 (zie bijgevoegde crediteurenoverzichten)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Alle mogelijke crediteuren die bij de curator bekend zijn, zijn geïnformeerd over het faillissement en uitgenodigd hun vorderingen aan te melden.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : ***

9.3 Indiening volgend verslag : binnen drie maanden

Werkzaamheden : ***

10. Bijlagen

- overzicht preferente crediteuren - overzicht concurrente crediteuren

mr H.C. Scheltema, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :