Nummer: 1 Datum: 6 maart OPGAVE CONFORM CIJFERS ACCOUNTANT Personeel gemiddeld aantal: 13

Hele tekst

(1)

PAG.1

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 6 maart 2013

Gegevens onderneming: Gooijer Schilders B.V.

Faillissementsnummer: 15/13.76 F

Datum uitspraak: 5 februari 2013

Curator: Mr. M. Helmstrijd

R-C: Mr. H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming: UITOEFENING VAN EEN SCHILDERSBEDRIJF

Omzetgegevens: OPGAVE CONFORM CIJFERS ACCOUNTANT

2010 1.129.371 2011 1.353.298 20121.212.868

Personeel gemiddeld aantal: 13

Saldo einde verslagperiode: € 5.500,00

Verslagperiode: 5 FEBRUARI 2013 T/M 6 MAART 2013

Bestede uren in verslag periode: 33 UUR EN 30 MINUTEN

Bestede uren Totaal: 33 UUR EN 30 MINUTEN

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

Op 23 september 1999 is de besloten vennootschap Gooijer Schilders B.V. opgericht. De drie aandeelhouders waren de heer F. Gooijer, de heer E. Gooijer en de heer V. Gooijer.

Ieder had 65 aandelen ad € 100,00 gekocht.

Op 27 december 2004 heeft de heer F. Gooijer een deel van zijn aandelen verkocht aan E. Gooijer Beheer B.V. (1 t/m 33) en een deel aan V. Gooijer Beheer B.V. (34 t/m 65).

Op 30 mei 2006 heeft de heer E. Gooijer zijn aandelen aan E. Gooijer Beheer B.V. verkocht (66 t/m 130).

Op 29 mei 2008 heeft E. Gooijer Beheer B.V. 1 aandeel verkocht aan V. Gooijer Beheer B.V. (33).

De verdeling van aandelen ten tijde van het faillissement:

De heer V. Gooijer: 65 aandelen

(2)

PAG.2

V. Gooijer Beheer B.V.: 33 aandelen E. Gooijer Beheer B.V.: 97 aandelen

De bestuurders van Gooijer Schilders B.V. zijn:

- De heer E. Gooijer, geboren op 4 augustus 1968 te Zaandam

- De heer V. Gooijer, geboren op 23 september 1971 te Wormerveer

1.2 Winst en verlies :

2010 - 16.931 2011 82.953 2012 - 25.944

1.3 Balanstotaal :

2010 341.636 2011 422.515 2012 geen data 1.4 Lopende procedures : Niet gebleken

1.5 Verzekeringen : De lopende bedrijfsverzekeringen worden allen aangehouden voor zoveel in belang van de boedel.

1.6 Huur :

De ruimte te Wormerveer aan de Samsonweg werd ondergehuurd van Gooijer Detailhandel B.V., de zuster- maatschappij die eveneens failleerde op 5 februari 2013

1.7 Oorzaak faillissement :

Op 5 februari 2013 zijn de faillissementen van curanda en Gooijer Detailhandel B.V. op eigen aangifte uitgesproken. De vennootschappen waren beiden kredietnemer van de Rabobank Zaanstreek. De detailhandel exploiteerde 3 zogenaamde Decorettewinkels. De vaste lasten waren dermate hoog dat al jaren geen rendement werd behaald.

Het schildersbedrijf draaide tot 2012 nog “zwarte” cijfers. Zij droeg op haar beurt mee aan de verliezen bij de zustermaatschappij. In 2012 is de omzet ook bij het schildersbedrijf teruggelopen vanwege de crisis. Het schildersbedrijf bediende enkele aannemers en had een honderdtal vaste particuliere klanten. De omzet bleek onvoldoende om de vaste lasten te kunnen blijven voldoen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 13 (volgens uittreksel Kamer van Koophandel) 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 13

2.3 Datum ontslagaanzegging : 6 februari 2013

Werkzaamheden :

Het personeel is ontslagen. Er heeft op 13 februari 2013 een collectieve intake plaatsgevonden met het UWV. Het UWV zal haar vordering nog aanmelden in het faillissement. Geen verdere werkzaamheden meer.

(3)

PAG.3

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Geen

3.2 Verkoopopbrengst :

3.3 Hoogte hypotheek :

3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Voor een beschrijving van de bedrijfsactiva wordt verwezen naar aangehechte taxatie van FDR & Associés.

3.6 Verkoopopbrengst : € 10.000,-, waarvan € 6.500,- voor de materiële activa en

€ 3.500,00 voor de immateriële activa).

3.7 Boedelbijdrage : € 5.500, de bank heeft € 4.500,- ontvangen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja

Werkzaamheden : Geen werkzaamheden meer. Alle activa is met instemming van de rechter-commissaris verkocht aan F. Gooijer B.V.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zie 3.5

3.10 Verkoopopbrengst :

3.11 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden : Geen

Andere activa

3.12 Beschrijving : Zie 3.5

3.13 Verkoopopbrengst :

Werkzaamheden :

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : € 16.143,12

4.2 Opbrengst : -

4.3 Boedelbijdrage :

Met de Rabobank als pandhouder is afgesproken dat de boedel de incasso zal verzorgen van de debiteuren tegen een boedelbijdrage van 10% over het geïnde.

Werkzaamheden : Incasso debiteuren.

(4)

PAG.4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :

De Rabobank heeft een vordering ingediend ad

€ 173.645,64. De vordering bestaat uit restant lening, debetsaldi en bankgaranties huurovereenkomst.

5.2 Leasecontracten :

Ja, er werden 7 auto’s operational geleased bij ProMobility.

De leaseovereenkomsten zijn allen opgezegd. De voertuigen zijn overgedragen aan de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden :

De Rabobank heeft het pandrecht op de huidige en toekomstige voorraden, de huidige en toekomstige inventaris, de huidige en toekomstige transportmiddelen en de vorderingen op derden en ter zake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten blijkens onderhandse d.d. 7 maart 2001, geregistreerd op 30 maart 2001.

De Rabobank heeft een recht van hypotheek tot een bedrag van € 250.000,- te vermeerderen met rente en kosten blijkens notariële akte d.d. 5 december 2007 op de registergoederen Buzialaan 22 te Wijk aan Zee en Duin en Lucullus 9 te Wormerland.

5.4 Separatistenpositie : Ja

5.5 Boedelbijdragen : Zie punt 3.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet gebleken.

5.7 Reclamerechten : Neen.

5.8 Retentierechten : Neen.

Werkzaamheden :

Door verkoop van het actief is de vordering van de bank gewijzigd. T.z.t. zal de nieuwe positie opgenomen worden in de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : Met het bestuur is afgesproken dat enkele kleine werken nog worden afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging : De verslaglegging hiervan volgt in het volgende verslag.

Werkzaamheden : Afronden werk.

Doorstart

6.3 Beschrijving : Neen

6.4 Verantwoording :

6.5 Opbrengst :

6.6 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

(5)

PAG.5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :

Is aan voldaan. De accountant van Gooijer Schilders B.V. is Baker Tilly Berk N.V, gevestigd te Zaandam. De administratie lijkt wel te voldoen aan de wettelijke eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen :

Nu de vennootschap opgericht is op 23 september 1999, is een eventuele vordering ter zake volstorting verjaard.

Verder onderzoek is om die reden gestaakt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

In onderzoek. De boedel heeft de administratie met instemming van de RC door een extern bureau laten onderzoeken. De onderzoeksbevindingen zijn inmiddels bekend en zullen het komende verslag worden besproken met het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen : Idem.

Werkzaamheden : De onderzoeken als genoemd afronden en de resultaten bespreken met het bestuur.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen :

De vordering van FDR & Associés ad € 3.025,- staat op de lijst van boedelcrediteuren in het faillissement van Gooijer Detailhandel B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 21.852,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : -

8.4 Andere pref. crediteuren : - 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 269.978,26 8.7 Betwiste crediteuren : -

8.8 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend

Werkzaamheden : Gebruikelijke werkzaamheden (zie bijgevoegde crediteurenoverzichten)

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en): : N.v.t.

9.2 Aard procedure :

9.3 Stand procedure :

Werkzaamheden :

(6)

PAG.6

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak : Incasso debiteuren, onderzoeken punt 7 verrichten, gebruikelijke werkzaamheden

10.3 Indiening volgend verslag : 3 maanden na dato

M. Helmstrijd, curator

Bijlagen:

11.1 lijst voorlopig erkende preferente crediteuren 11.2 lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren 11.3 uitdraai overzicht Kasbank d.d. 6 maart 2013 11.4 tussentijds financieel verslag d.d. 6 maart 2013

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :