OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

In het faillissement van : C-Noord-Holland B.V.

Faillissementsnummer : 15/13/35 F.

Verslagnummer : 6

Datum uitspraak : 22 januari 2013

Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris : mr. H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming : de onderneming hield zich bezig met onderhoud, reparatie en keuringen van caravan en recreatiewoningen.

Omzetgegevens : onbekend

Aantal personeel : 3 (volgens opgave directie) Boedelrekening Kas Bank N.V. : 22.31.55.845

Saldo Kas Bank : € 0,-

Verslagperiode : 4 maart 2014 t/m 31 mei 2014

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie

Volgens opgave van de heer J.J. Guitink is de heer I.N. Worp medebestuurder geweest van de vennootschap.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend. Het bestuur heeft tot op heden ondanks herhaalde verzoeken geen inzichtelijke administratie en/of (voorlopige) jaarstukken afgegeven.

De boedel heeft inmiddels van een derde informatie ontvangen ter zake de geldstromen van de vennootschap over de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012.

(2)

De heer J.J. Guitink betwist de juistheid van deze stukken, maar heeft verzuimd om als bestuurder zelf administratie en/of voorlopige jaarstukken te verstrekken.

1.3 Balanstotaal

Het bestuur heeft tot op heden ondanks herhaalde verzoeken geen inzichtelijke administratie en/of (voorlopige) jaarstukken afgegeven.

De boedel heeft inmiddels van een derde informatie ontvangen ter zake de balans van de vennootschap 30 juni 2012. Uit deze stukken blijkt dat curanda nog aan- zienlijke vorderingen heeft op gelieerde vennootschappen (Checkd Beheer B.V., Caravan2Rent B.V.). Voorts is een post uit te zoeken declaraties ten name van de heer J.J. Guitink.

De heer J.J. Guitink betwist de juistheid van deze stukken, maar heeft verzuimd om als bestuurder zelf administratie en/of voorlopige jaarstukken te verstrekken.

1.7 Oorzaak faillissement

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen, dat het bestuur in de persoon van de J.J. Guitink geen adequate verantwoording kan geven over het gevoerde bestuur en diens weigerachtige houding om de administratie en jaarstukken te overleggen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens opgave van de heer J.J. Guitink zouden de bedrijfsmiddelen van curanda voorafgaand aan het faillissement zijn opgeslagen op een terrein dat zou toebe- horen aan Lankema Holding B.V. Nadere informatie is tot op heden niet verstrekt door de heer J.J. Guitink.

3.6 Verkoopopbrengst : p.m.

3.7 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden

De boedel zal het onderzoek voortzetten.

Voorraden / Onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Ter zake wordt door de boedel verwezen naar onderdeel 3.5.

3.10 Verkoopopbrengst : p.m.

(3)

Werkzaamheden

De boedel zal het onderzoek voortzetten.

Andere Activa

3.12 Beschrijving

Uit de stukken die recent in de afgelopen periode in het bezit zijn gekomen (de balans van curanda per 30 juni 2012) blijkt dat curanda aanspraken had op

dochtervennootschappen van Holding Oké B.V. waarvan de heer J.J. Guitink enig bestuurder en aandeelhouder is.

Hieruit blijkt dat curanda een vordering heeft op Check Beheer B.V. van € 3.350,- en op Caravan2 Rent B.V. van € 41.652,-. Voorts heeft curanda nog een vordering op de heer J.J. Guitink in persoon ter zake uit te zoeken declaraties van € 28.385,-.

De heer J.J. Guitink is in privé en in zijn hoedanigheid als enig bestuurder en aandeelhouder van de Holding aangesproken. De heer J.J. Guitink betwist de juistheid van de stukken waarover de boedel beschikt, maar verzuimd om door middel van andere boekhoudkundige stukken inzicht te geven en rekening en verantwoording af te leggen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Niet meer te achterhalen door het ontbreken van een debiteurenadministratie.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht Hieraan is niet voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen Heeft niet plaatsgevonden.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Door het ontbreken van een inzichtelijke administratie, het ontbreken van de jaarrekeningen en het niet voldoen aan de depotverplichtingen kan het bestuur en in het bijzonder de beleidsbepaler, de heer J.J. Guitink een verwijt worden

gemaakt.

(4)

7.6 Paulianeus handelen

Inmiddels is gebleken dat het bestuur en in het bijzonder de heer J.J. Guitink heeft meegewerkt aan het aangaan van paulianeuze handelingen met Vroom Beheer B.V., waarbij curanda geheel onverplicht heeft meegewerkt aan een schuldover- neming en een poging om de bedrijfsmiddelen te verpanden aan Vroom Beheer B.V.

Voorts zijn op de bedrijfsmiddelen van curanda tot op heden niet meer terug gevonden, terwijl het bestuur hiervoor verantwoordelijk is. De stelling van de heer J.J. Guitink dat een derde mogelijk de waardevolle goederen heeft weggenomen, kan terzijde worden geschoven nu de heer J.J. Guitink ter zake geen nadere verklaring heeft gegeven, maar ook geen stukken kan overleggen waaruit blijkt dat de hij in dat verband actie heeft onderbouwen en/of aangifte heeft gedaan.

8. CREDITEUREN (productie 1)

8.1 Boedelvorderingen

a. salaris en verschotten curator : PM

b. UWV : € 14.311,17

c. verhuurder : -

8.2 Preferente vordering van de fiscus : € 32.754,-

8.3 Preferente vordering van het UWV : € 30.103,60

8.4 Andere preferente crediteuren : PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 69.277,70

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Werkzaamheden

De crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

10. OVERIGE

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Het onderzoek wordt voortgezet.

(5)

In de komende periode wordt de heer J.J. Guitink een laatste termijn gegeven om alle ontbrekende stukken ter hand te stellen aan de boedel en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk zijn om de toestand van de boedel per de datum van het faillissement te reconstrueren.

Indien de heer J.J. Guitink hiermee in gebreke blijft zal de boedel zich beraden of ter zake de heer J.J. Guitink in privé door de boedel tot betaling van het tekort in dit faillissement zal worden aangesproken, dan wel dat de boedel zal besluiten om ter zake de constateerde feiten aangifte te doen van de geconstateerde onregel- matigheden.

10.3 Indiening volgend verslag Over zes maanden.

Zaandam, 31 mei 2014

Mr G.F.H. Velthuizen, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :