OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 19 maart 2012

Gegevens onderneming : a. Betec Beheer B.V.

b. Betec Elektrotechniek B.V.

c. Betec Installatietechniek B.V.

d. Betec Beveiligingstechniek B.V.

e. Bekro Beheer B.V.

f. Krouwels Elektrotechniek B.V.

Rechtbankgegevens : a. Surseance van betaling voorlopig verleend door de Rechtbank Haarlem op 21 februari 2012 onder nr. S 4/2012, faillissement uitgesproken op 22 februari 2012 onder nr. F 93/2012.

b. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem op 23 februari 2012 onder nr. F 94/2012.

c. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem op 23 februari 2012 onder nr. F 95/2012.

d. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem op 23 februari 2012 onder nr. F 96/2012.

e. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem op 27 februari 2012 onder nr. F 99/2012.

f. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Haarlem op 23 februari 2012 onder nr. F 97/2012.

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming : a. Beheervennootschap

b. Elektrotechnisch installatiebedrijf c. Nagenoeg lege vennootschap d. Installatie en onderhoud van

beveiligingssystemen e. Tussenholding

f. Elektrotechnisch installatiebedrijf Omzetgegevens : In 2011 ca. € 2 miljoen.

Personeel gemiddeld aantal : Betec 9 Krouwels 6

Verslagperiode : 21 februari 2012 tot 19 maart 2012

(2)

Saldo einde verslagperiode : € 58.250,--

Bestede uren verslagperiode : 166 uur en 41 minuten (geconsolideerd) Bestede uren totaal : 166 uur en 41 minuten (geconsolideerd)

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

In 1998 is de heer F.A.M. Berghuis een eenmanszaak begonnen in de

elektrotechniek. In 2001 heeft hij zijn eenmanszaak ingebracht in een besloten vennootschap.

Betec Beheer B.V. is op 28 mei 2001 opgericht. In 2002 zijn de aandelen gecertificeerd en is de Stichting Administratiekantoor Betec Beheer enig aandeelhouder geworden. Bestuurder is de heer F.A.M. Berghuis.

Op dezelfde datum is Betec Elektrotechniek B.V. opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Betec Beheer B.V.

Betec Installatietechniek B.V. is op 21 december 2006 opgericht door Betec Beheer B.V., destijds onder de naam Kater Elektrotechniek B.V. In 2007 is de naam

gewijzigd in Betec Installatietechniek B.V. Sindsdien is dit een niet-actieve vennootschap. Bestuurder en enig aandeelhouder is Betec Beheer B.V.

Betec Beveiligingstechniek B.V. is op 21 december 2006 opgericht door Betec Beheer B.V., destijds onder de naam Betec Beveiligingen B.V. In 2010 is de naam gewijzigd in Betec Beveiligingstechniek B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder is Betec Beheer B.V.

Krouwels Elektrotechniek B.V. is op 5 mei 1997 opgericht door de heer T.H.P.M.

Krouwels. Op 14 december 2007 zijn de aandelen verkocht aan Bekro Beheer B.V., een voor deze overname door Betec Beheer B.V. opgerichte tussenholding.

Bestuurder is Bekro Beheer B.V.

Bekro Beheer B.V. is op 21 december 2006 opgericht door Betec Beheer B.V. met als doel de aandelen van Krouwels Elektrotechniek B.V. over te nemen.

Na de overname is 25% van de aandelen overgedragen aan Woortmanagement B.V., een vennootschap van de vestigingsleider. Sinds het ontslag van de vestigingsleider in 2011 is Betec Beheer B.V. enig bestuurder.

1.2 Winst en verlies (x 1.000)

(3)

Betec Beheer B.V.

Omzet Resultaat* Eigen vermogen Balanstotaal

2008 128.000 (30.391) 215.746 781.705

2009 132.450 (1.015) 214.731 900.443

2010 132.600 (111.172) 103.559 873.004

2011 ** 110.456 15.436 118.995 910.441

* Incl. resultaat deelnemingen

* Interne cijfers

Betec Elektrotechniek B.V.

Omzet Resultaat* Eigen vermogen Balanstotaal

2008 1.651.526 50.319 315.162 1.047.006

2009 2.109.222 85.741 400.903 1.071.372

2010 1.584.170 56.798 457.701 1.109.411

2011 ** 1.068.615 (79.629) 375.568 841.596

* Incl. resultaat deelnemingen

* Interne cijfers

Betec Installatietechniek B.V. en Betec Beveiligingstechniek B.V.

Nauwelijks activiteiten.

Krouwels Elektrotechniek B.V.

Omzet Resultaat* Eigen vermogen Balanstotaal

2008 1.492.411 155.525 211.293 727.574

2009 1.416.724 119.539 330.832 793.691

2010 1.493.257 69.010 249.842 887.903

2011 ** 885.425 (134.427) 249.364 629.230

* Incl. resultaat deelnemingen

* Interne cijfers

Bekro Beheer B.V.

Omzet Resultaat* Eigen vermogen Balanstotaal

2008 0 (68.341) (40.671) 1.076.317

2009 0 (98.933) (139.604) 1.009.480

2010 0 (153.936) (293.540) 770.623

2011 ** 0 (29.700) (293.540) 601.889

* Incl. resultaat deelnemingen

* Interne cijfers

1.3 Balanstotaal

(4)

Zie 1.2.

1.4 Lopende procedures In onderzoek.

1.5 Verzekeringen

In overleg met de verzekeraar zijn niet noodzakelijke verzekeringen beëindigd en worden noodzakelijke verzekeringen voorshands voortgezet.

1.6 Huur

De bedrijfspanden Wijkermeerweg 41 K en L zijn eigendom van Betec Beheer B.V., de huur wordt intern doorbelast.

Een naastgelegen bedrijfspand wordt gehuurd, de huur was reeds opgezegd en eindigt per 1 april 2012.

De huurovereenkomst van het bedrijfspand van Krouwels Elektrotechniek B.V. aan de Grijpensteinweg 9 te Haarlem was reeds in 2011 beëindigd in het kader van een reorganisatie.

1.7 Oorzaken faillissement

In 2007 is circa € 900.000,-- goodwill betaald voor de overname van Krouwels Elektrotechniek B.V. welke geheel is gefinancierd met vreemd vermogen.

Toen in 2010 de omzet van Betec Elektrotechniek B.V. en in 2011 de omzet van Krouwels Elektrotechniek B.V. instortte ontstonden liquiditeitsproblemen.

Er is een extern bureau ingeschakeld om de onderneming te reorganiseren, welke reorganisatie in de loop van 2011 heeft plaatsgevonden.

In december 2011 bleek evenwel dat er een liquiditeitstekort was van circa

€ 300.000,-- welke de bank niet wilde financieren.

Toen ook geen derden bereid bleken geld in de onderneming te willen investeren is surseance van betaling aangevraagd van Betec Beheer B.V., welke direct is

omgezet in een faillissement. De curator heeft bewerkstelligd dat ook de faillissementen van de overige vennootschappen is uitgesproken.

Zijdens de curator vindt onderzoek plaats naar mogelijke andere oorzaken.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 15 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca. 18

2.3 Datum ontslagaanzegging : 23-2-12

27-2-12 Werkzaamheden:

Nadat de faillissementen waren uitgesproken, is ontslag aangezegd.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

(5)

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Bedrijfspanden Wijkermeerweg 41 K en L 3.2 Verkoopopbrengst : p.m.

3.3 Hoogte hypotheek : ca. € 600.000,--.

3.4 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Er vindt op korte termijn overleg met de 2 hypotheekhouders plaats om de verkoopprocedure af te stemmen.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris p.m. p.m.

Voertuigen p.m. p.m.

Materieel p.m. p.m.

Werkzaamheden:

Zie 6.3.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een vordering van circa € 150.000,--.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : - Beperkte hoeveelheid onderhanden werk - Grijpvoorraad in magazijn

3.10 Verkoopopbrengst : p.m.

3.11 Boedelbijdrage : p.m..

Werkzaamheden:

Een aantal leveranciers heeft een eigendomsvoorbehoud geclaimd.

Deze leveranciers worden deze week in de gelegenheid gesteld deze aanspraken te onderbouwen en zaken eventueel terug te nemen. De resterende voorraad wordt verkocht.

Het onderhanden werk wordt eerdaags gefactureerd.

(6)

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill/medewerking curator € 25.000,--

Handelsnaam Betec € 5.000,--

Handelsnaam Krouwels € 10.000,--

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : Betec € 148.206,-- Krouwels € 132.712,--

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

De bank heeft haar pandrecht op de debiteuren reeds voor het faillissement openbaar gemaakt en een incassobureau opdracht gegeven deze te incasseren.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De ABN AMRO bank heeft een vordering ingediend groot € 476.862,-- in de faillissementen Betec en € 184.272,96 in het faillissement Krouwels.

De Rabobank heeft terzake de financiering van het bedrijfspand een vordering groot € 142.047,--.

5.2 Leasecontracten

Enkele voertuigen zijn financieel geleased. De voertuigen waarvan is vastgesteld dat de waarde lager is dan de afkoopsom van het leasecontract zijn ter beschikking gesteld van de leasemaatschappij.

De leasecontracten waarvan de afkoopsom lager is dan de te realiseren verkoopprijs zullen worden afgekocht

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een eerste hypothecaire inschrijving op de bedrijfspanden groot € 200.000,--.

De ABN AMRO bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- Hypotheek bedrijfspanden ad € 400.000,--.

- Pandrecht op vorderingen.

- Pandrecht op inventaris en voertuigen.

- Pandrecht op voorraad.

(7)

- Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten (handelsnaam etc).

- Pandrecht op aandelen Krouwels Elektrotechniek B.V.

- Borgstelling bestuurder

De rechtsgeldigheid van de zekerheden zal nog nader worden onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

De debiteuren worden door de pandhouder geïncasseerd.

De roerende zaken worden onderhands verkocht door de curator.

5.5 Boedelbijdragen

Separatistenregeling voor de roerende zaken.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op zekerheidsrechten zijn

inmiddels in de gelegenheid gesteld om hun rechten aan te tonen en zaken terug te nemen.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De onderneming is met toestemming van de rechter commissaris voortgezet tot 27 februari 2012 om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te laten zijn.

Voor deze voortzetting is voor enkele duizenden euro’s aan kosten gemaakt welke worden voldaan uit de te genereren opbrengsten.

6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden.

Doorstart:

(8)

6.3 Beschrijving Zie 6.5.

6.4 Verantwoording Zie 6.5.

6.5 Opbrengst

Goodwill/medewerking curator € 25.000,--

Handelsnaam Betec € 5.000,--

Handelsnaam Krouwels € 10.000,--

3 voertuigen € 16.750,--

Inhoud voertuigen € 1.500,--

__________

€ 58.250,-- Werkzaamheden:

Er is met enkele gegadigden onderhandeld over een doorstart.

Snelheid was geboden omdat bestuurder Berghuis de klanten voor het

faillissement had laten weten zelf een doorstart te willen maken en daartoe door een familielid inmiddels een nieuwe vennootschap had opgericht die gebruik maakte van de handelsnamen Betec en Krouwels.

Bovendien was een aantal personeelsleden elders aan het solliciteren.

Van 3 gegadigden heeft Visser Elektrotechniek B.V. het beste bod gedaan en per 27 februari 2012 een doorstart gerealiseerd waarbij aan 4 personeelsleden een arbeidsovereenkomst is aangeboden.

De resterende voertuigen en de inventaris worden onderhands verkocht.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie van de vennootschappen is aangevangen.

Voorshands is de indruk dat deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

(9)

Vanwege verjaring van enige vordering terzake en het feit dat de aandeelhouders geen verhaal bieden, is dit niet onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Enkele roerende zaken die niet aanwezig waren maar volgens de administratie wel aanwezig zouden moeten zijn, zijn op aangeven van de bestuurder inmiddels gevonden en teruggehaald.

In het zicht van het faillissement zijn diverse roerende zaken verkocht.

Dit wordt onderzocht.

Op 26 januari 2012 heeft de ABN AMRO bank de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschappen (m.n. handelsnamen) aan zich laten verpanden.

De curator heeft deze verpanding op grond van artikel 47 Fw. vernietigd om reden dat de bank nauw betrokken was bij de reorganisatie, dat in december 2011 een liquiditeitstekort bleek van ca € 300.000,-- waar de bank niet in wilde voorzien, dat tot 19 januari 2012 door de bank gelegenheid is gegeven om met een plan van aanpak te komen dat zou voorzien in continuïteit en dat na deze termijn de verpanding is geschied zonder dat er enig vooruitzicht was op continuïteit.

Bovendien werden vanaf half januari 2012 geen betalingen aan crediteuren meer gedaan. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van de curator sprake van samenspanning teneinde de overige crediteuren te benadelen.

8. CREDITEUREN

Hoewel de administratie enkelvoudig dus per vennootschap werd gevoerd, zijn de vennootschappen dermate verweven dat enkelvoudige afwikkeling niet opportuun lijkt. Voorshands wordt de crediteurenpositie daarom geconsolideerd weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 150.000,-- + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 2.000.000,-- + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

(10)

Gezien de nog te realiseren baten en de verwachte omvang van de vorderingen van fiscus en UWV zal er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek

* Verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad

* Beheer en verkoop onroerende zaak

* Afrekening onderhanden werk

* Onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur

* Onderzoek mogelijk paulianeus handelen

* Onderzoek zekerheidsrechten

* Afwikkeling rechten van derden 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 13 juni 2012 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 19 maart 2012 Mr. A.G. Moeijes, curator

(11)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 24 april 2012

in het faillissement van:

faillissementsnummer F. 93/2012 t/m F.97/2012 + F.99/2012

datum uitspraak 22-02-2012 + 27-02-2012

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank - -

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen 140.518,50 140.518,50 17.461,00

afrekening

pandhouder/leasemaatschappij - -82.468,10 -82.468,10

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

notaris - - -

goodwill 25.000,00 25.000,00

restitutie 4.827,60 4.827,60

rente 2,04 2,04

5. totaal - 87.880,04 87.880,04 17.461,00

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - - courtage/kosten veiling

verschotten - -

Technische Unie 1.554,40 1.554,40 248,18

brandstofkosten 132,92 132,92 21,22

Plusine, systeembeheerder 821,10 821,10 131,10 Schweitzer, stalling auto 206,92 206,92 33,04

Slotenmaker 312,38 312,38 49,88

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - - - fiscus - - -

UWV - - -

6. totaal - 3.027,72 3.027,72 483,42 Betec Groep

Mr. W.S.J. Thijs Mr. A.G. Moeijes

(12)

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 87.880,04 87.880,04 totaal B - 3.027,72 3.027,72 7. saldo boedelrekening - 84.852,32 84.852,32

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :