OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 2

Datum : 31 augustus 2009

Gegevens onderneming : VICTORY NEDERLAND B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te (1948 NN) Beverwijk aan de

Parallelweg 128 D;

Faillissementsnummer : F.202/2009 Datum uitspraak : 12 mei 2009

Curator : mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : mr. ir. W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming : De import, export en distributie van computertoebehoren, accessoires en consumentenelektronica.

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : Laatstelijk 8

Verslagperiode : 4 juni 2009 tot 31 augustus 2009 Saldo einde verslagperiode : € 108.591,14

Bestede uren verslagperiode : 79 uur en 20 minuten Bestede uren totaal : 181 uur en 50 minuten

1. INVENTARISATIE 1.7 Oorzaken faillissement

Uit administratief onderzoek is gebleken dat de omzet van Victory vanaf januari 2008 sterk achterblijft ten opzichte van de omzet van 2007. Die trend doet zich derhalve niet eerst voor vanaf september 2008. De omzet over geheel 2008 is ten opzichte van 2007 meer dan gehalveerd. Alleen de maand mei 2008 laat nog een goede omzet zien, alle overige maanden blijven sterk achter. In 2009 is de terugval nog dramatischer en wordt in de meeste gevallen nog geen 1/5e c.q. 1/6e van de omzet in vergelijking tot die in dezelfde maand in 2007 gehaald. De economische recessie zal slechts gedeeltelijk als oorzaak kunnen worden aangemerkt. Wat er de oorzaak van is dat de omzet al in de eerste maanden van 2008 zo sterk is teruggelopen is nog niet bekend.

(2)

3. ACTIVA

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Naast de gebruikelijke inventaris, zijn een drietal auto’s aangetroffen (Kia Rio, Kia Sportage en Jaquar S-type). De auto’s zijn ingenomen en veiliggesteld. Deze goederen zijn in overleg met de pandhouder (Rabobank) door de curator verkocht.

Gezamenlijk hebben deze auto’s € 29.000,- opgebracht. Hiervan is een bedrag van

€ 2.900,- als boedelbijdrage door de Rabobank betaald. Het restant ad € 26.100,- is aan de Rabobank voldaan.

Werkzaamheden:

Veiligstellen auto’s, overleg met potentiële kopers en Rabobank, diverse bezichtigingen en opstellen koopovereenkomst.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst is bevoorrecht boven het stil pandrecht van de Rabobank op de inventaris. Te zijner tijd zal worden vastgesteld of de vorderingen van de Belastingdienst uit het vrije boedelactief kunnen worden voldaan. Ten gevolge van dit bodemvoorrecht is de inventaris namens de fiscus verkocht voor een bedrag van € 4.000,-.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Voorraad consumenten elektronica.

3.10 Verkoopopbrengst : € 112.500,- 3.11 Boedelbijdrage :

Niet van toepassing. Hoewel de Rabobank een pandrecht had bedongen op de voorraad, is de voorraad ex art. 60 lid 2 Fw door de curator opgeëist bij de retentor.

De Rabobank heeft vervolgens jegens de curator niet kenbaar gemaakt dat zij tot uitoefening van haar pandrecht wilde overgaan, noch heeft zij de curator tegen betaling van een boedelvergoeding opdracht gegeven de voorraad namens haar onderhands te verkopen. Evenmin heeft de Rabobank gebruikt gemaakt van de mogelijkheid de vordering van de retentor integraal te voldoen. De Rabobank wenste slechts een gedeelte van de vordering van de retentor te voldoen. In verband daarmee is de voorraad door de curator verkocht.

Werkzaamheden:

Veelvuldig overleg met potentiële kopers, samenstellen verkoopbrochure, bezichtiging ter plaatse, onderzoek omvang voorraad, afhandelen eigendomsvoorbehouden, afhandelen reparatiegoederen, divers overleg met

(3)

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

De goodwill, de handelsnaam, de website www.123victory.eu en het klanten- en leveranciersbestand van Victory Nederland B.V. zijn verkocht voor een bedrag van

€ 5.000,-.

Eventuele licentierechten behoren toe aan Primefilm B.V. en Computerline B.V.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie ten aanzien van het pandrecht op de voorraad hiervoor onder 3.11.

De Rabobank bleek niet bereid de vordering van de retentor volledig te voldoen.

Ook is zij met de curator niet overeengekomen dat de curator tegen betaling van een boedelbijdrage de voorraad namens haar kon verkopen, terwijl zij tenslotte niet heeft aangegeven de executie zelf ter hand te willen nemen. Nu de curator de voorraad ex art. 60 lid Fw onder de retentor heeft opgeëist én heeft verkocht, stelt de curator zich met betrekking tot het pandrecht op de voorraad op het standpunt dat de Rabobank dient mee te delen in de algemene faillissementskosten. Dit standpunt is haar op 30 juli 2009 meegedeeld. Een reactie is vooralsnog niet ontvangen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is haar pandrechten op de debiteuren zelf aan het uitwinnen. Op grond van artikel 58 Fw. is een redelijke termijn tot 4 maanden na datum faillissement gegeven om haar rechten uit te oefenen. Deze termijn was 2 maanden en is met twee maanden verlengd nu bleek dat er veel buitenlandse debiteuren waren en veel debiteuren om kopieën van de facturen vroegen.

5.5 Boedelbijdragen

Ten aanzien van de auto’s is een boedelbijdrage van 10 % van de verkoop- opbrengst overeengekomen. In dat kader is een bedrag van € 2.900,- ontvangen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd hun rechten kenbaar te maken. Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Deze eigendomsvoorbehouden zijn niet erkend, aangezien de leveranciers hebben nagelaten aan te tonen dat zij een dergelijk voorbehoud waren overeengekomen.

(4)

5.8 Retentierecht

Het verzendhuis Nic. Oud te Heerhugowaard heeft een retentierecht ingeroepen.

Dit retentierecht is gehonoreerd. Op grond van art. 60 lid 2 Fw. is de voorraad onder de retentor opgeëist en verkocht. De retentor heeft een vordering ingediend van € 28.811,97.

Werkzaamheden:

Divers overleg met bank, Nic. Oud, bestuurder, alsmede divers onderzoek van zekerheden en overige rechten van derden, diverse correspondentie.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Verwezen wordt naar het verslag van het financieel onderzoek. De wijze waarop er is geadministreerd, alsmede diverse bevindingen, roepen de nodige vraagtekens op.

De administratie werd tot enkele dagen voor het faillissement dagelijks bijgehouden. De (gekoppelde) onderliggende voorraadadministratie werd ondermeer gebruikt voor het bepalen van de waarde van de aanwezige voorraad.

Er dienen vraagtekens te worden gezet bij de juistheid van de waardering van - met name - de oudere artikelen. Voorts is uit dit onderzoek gebleken dat de debiteuren en voorraden niet juist waren geadministreerd, althans dat ten aanzien van deze posten een te lage voorziening was opgenomen.

Voor wat betreft de debiteuren geldt dat volgens de aanwezige saldilijst van debiteuren nog te ontvangen zou zijn een bedrag van € 282.654,34. Daar tegenover staat een voorziening dubieuze debiteuren van € 75.408,68. Gezien de ouderdom van sommige openstaande posten kan worden afgevraagd of de hoogte van de voorzieningen wel voldoende was.

Daarnaast is duidelijk geworden dat de voorraad voor een veel te hoog bedrag in de administratie was opgenomen, namelijk voor ruim € 840.000,-. Geconstateerd is dat de werkelijke voorraad voor een bedrag van € 282.429,- afweek van de door Nic. Oud geadministreerde hoeveelheid voorraad. De oorzaak daarvan lijkt te liggen in het feit dat reeds verkochte voorraad niet was afgeboekt in de administratie van Victory.

Voorts is gebleken dat de boekwaarde van de voorraad te hoog was. Verouderde voorraad (o.a. mp3 spelers) is daardoor voor een te hoge prijs op de voorraadlijsten van curanda vermeld. Daarnaast zijn voorzieningen ten aanzien van de waardevermindering van de voorraad voor een te laag bedrag opgenomen, waardoor het resultaat positief werd beïnvloed.

Voorlopige conclusie is dat de administratie van Victory Nederland B.V. de afgelopen jaren een onjuist beeld heeft gegeven ten aanzien van een aantal belangrijke vermogensbestanddelen (debiteuren en voorraden).

(5)

Dat de werkelijke waarde van de voorraad aanzienlijk afweek van de geadministreerde waarde is ook inmiddels gebleken. De volledige voorraad is verkocht voor een bedrag van € 112.500,-, terwijl deze in de administratie een onderhandse verkoopwaarde van ruim € 840.000,- zou vertegenwoordigen.

Daarnaast zou het bedrag aan debiteuren dat volgens de Rabobank inmiddels geïnd is zeer teleurstellend zijn.

Ook op andere vlakken geeft de administratie veel aanleiding tot vragen. Hiernaar zal de komende maanden verder onderzoek plaatsvinden. Met name naar de vraag of het onjuiste beeld dat de boekhouding schetste crediteuren heeft misleid.

Vermoedelijk zou de Rabobank veel eerder tot een opzegging van het krediet zijn overgegaan, indien de werkelijke cijfers bij haar bekend waren geweest.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Gezien de datum van oprichting is een onderzoek daarnaar niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. Gezien hetgeen hiervoor onder 7.3 over de administratie met betrekking tot de voorraad en de debiteuren is opgemerkt, in combinatie met de constatering dat reeds sinds het begin van 2007 de omzet meer dan gehalveerd is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

d. Kosten opslag en verkoop : € 17.285,65 8.2 Preferente vordering fiscus : € 112.306,- 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 2.206.188,56 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

(6)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Toezicht op uitwinning debiteuren door pandhouder;

- Onderzoek paulianeuze transacties;

- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;

- Afwikkeling vorderingen retentor en pandhouder.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 1 december 2009 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 31 augustus 2009 mr. W.Ph. Steenhuisen curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.123victory.eu
Gerelateerde onderwerpen :