OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 5

Datum : 26 maart 2014

Gegevens onderneming : a. Loerakker Holding B.V.

b. Green Energy Holding B.V.

c. Green Energy Licence B.V.

d. Green Energy Benelux B.V.

e. Green Energy Survey & Installations B.V.

alle gevestigd te 1976 CA IJmuiden, gemeente Velsen, aan de Dokweg 29b.

Faillissementsnummer : F. 15/13/102 tot en met 106 Datum uitspraak : 19 februari 2013

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming : a. Holding

b. Tussenholding

c. Houdstervennootschap merken en licenties d. Groothandel in meet- en regelapparaten e. Installatiebedrijf van energiebesparende

apparatuur

Omzetgegevens : Onbekend

Personeel gemiddeld aantal : 15

Verslagperiode : 29 januari 2014 tot 26 maart 2014 Saldo einde verslagperiode : € 54.339,40

Bestede uren verslagperiode : 42 uur en 6 minuten Bestede uren totaal : 237 uur en 4 minuten

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

(2)

1. INVENTARISATIE 1.7 Oorzaken faillissement

Zie 7.5.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Loerakker Holding B.V. is eigenaar van het kantoorpand Dokweg 29b te IJmuiden.

Dit is deels verhuurd aan een derde voor € 1.200,-- per maand excl. BTW en staat deels leeg.

3.2 Verkoopopbrengst : p.m.

3.3 Hoogte hypotheek : € 507.250,--.

3.4 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

De huur wordt maandelijks ontvangen.

Het wachten is nog steeds op het overleg tussen de hypotheekhouder en de

overige leden van de VVE die mede-aansprakelijk zijn jegens de hypotheekhouder.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris gering

Werkzaamheden:

In het niet-verhuurde deel van het kantoorpand zijn restanten van inventaris aanwezig.

De waarde zal gering zijn.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Loerakker Holding B.V. is mede-aandeelhouder van Alkmaar Real Estate B.V., een vastgoed-

beleggingsvennootschap p.m.

(3)

Werkzaamheden:

Getracht wordt de aandelen te verkopen aan de andere aandeelhouders.

Hiertoe vinden onderhandelingen plaats.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : p.m.

4.2 Opbrengst : € 41.415,--

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

Uit de jaarrekening 2010/2011 blijkt een vordering op de directie groot € 273.680,--.

De bestuurder heeft ook een aanzienlijke schuld aan de ABN AMRO bank uit hoofde van een borgstelling.

Verwezen wordt naar 7.5.

7. RECHTMATIGHEID 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gebleken is dat is 2011/2012 een aantal activiteiten door de bestuurder is overgeheveld naar direct en indirect gelieerde vennootschappen.

Dit betreft voornamelijk de onderhoudsactiviteiten uit hoofde van door de

vennootschap gesloten onderhoudscontracten, een omzet van circa € 300.000,-- per jaar met een zeer aanzienlijke marge.

Naar het oordeel van de curator kwalificeert deze handelwijze als kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De bestuurder is voorts gesommeerd tot betaling van zijn schuld in rekening courant ad € 245.381,-- over te gaan.

Inmiddels zijn beslagen gelegd en is de dagvaarding uitgebracht, zie hierna onder 9.

Getracht wordt de kwestie alsnog te schikken.

7.6 Paulianeus handelen

Zie 7.5.

Niet alleen de bestuurder, maar ook de betrokken vennootschappen en daaraan verbonden natuurlijke personen zijn aansprakelijk gesteld op grond van paulianeus althans onrechtmatig handelen.

Primair voor het tekort in het faillissement, subsidiair voor de directe schade.

Voorts zijn er rekening courantvorderingen op gelieerde vennootschappen die administratief lijken te zijn weggewerkt.

De betreffende vennootschappen zijn aansprakelijk gesteld op grond van paulianeus althans onrechtmatig handelen.

(4)

Inmiddels zijn beslagen gelegd en is de dagvaarding uitgebracht, zie hierna onder 9.

Getracht wordt de kwestie alsnog te schikken.

8. CREDITEUREN

Voorshands worden de schuldvorderingen geconsolideerd weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 2.667,-- 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 1.181.887,44 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

a. Bestuurder Loerakker . b. Power Quality B.V.

c. W.M. Leenders d. Optivolt B.V.

e. Wies Beheer B.V.

9.2 Aard procedure

a. Bestuurdersaansprakelijkheid althans incasso vordering in rekening courant ad € 245.381,--.

a-e. Schadevordering wegens onrechtmatige daad/paulianeus handelen/ongerechtvaardigde verrijking.

b. Voorts incasso rekening courantvordering ad € 104.079,--.

d. Voorts inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

9.3 Stand procedure

Beslagen zijn gelegd.

Gedagvaard is tegen de rolzitting van 2 april 2014.

Werkzaamheden:

Beslagen gelegd, dagvaarding definitief gemaakt en uitgebracht, schikkingsonderhandelingen.

(5)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Verkoop kantoorpand

* Verkoop beperkte inventaris

* Procedure bestuurdersaansprakelijkheid

* Procedure paulianeus/onrechtmatig handelen

* Aandelen Alkmaar Real Estate B.V.

* Rekening courantvordering bestuurder 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 19 juni 2014 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 26 maart 2014 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :