Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Gegevens onderneming: Handelsonderneming Knegtel B.V.

Faillissementsnummer: C/02/14/349 F

Datum uitspraak: 29 april 2014

Curator: mr. J.H.A. van den Wildenberg

R-C: mr. H.W.P.J. Hopmans

Activiteiten onderneming: De activiteiten van failliet hebben hoofdzakelijk bestaan uit de handel in professionele kapsalonar- tikelen, nagelproducten en accessoires voor de kappersbranche.

Op datum faillissement was er sprake van vijf vestigingen van waaruit de onderneming van fail- liet werd geëxploiteerd. Deze vestigingen bevon- den zich in Roosendaal, Waalwijk, Den-Bosch, Oss en Tilburg.

Omzetgegevens: Netto-omzet per 31 december 2012:

€ 4.250.000,00 (jaarrekening 2012).

Personeel gemiddeld aantal: 19

Saldo einde verslagperiode: € 54.983,57

Verslagperiode: 1 december 2014 t/m 28 februari 2015

Bestede uren in verslag periode: 32 uur en 30 minuten

Bestede uren Totaal: 447 uur en 48 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder is de eveneens op 29 april 2014 in staat van faillissement verklaarde vennootschap JJ Hairfashion Holding B.V., waarvan Neoventa B.V. de be- stuurder is. Enig aandeelhouder en bestuurder van Neoventa B.V. is de heer J.F. Swinkels.

1.2 Winst en verlies : Resultaat na belastingen per 31 december 2012:

-/- € 2.094.000,00 (jaarrekening 2012).

1.3 Balanstotaal : Balanstotaal per 31 december 2012: € 1.260.621,00 (jaarrekening 2012).

1.4 Lopende procedures : In onderzoek.

Er is sprake van één lopende procedure.

(2)

1.5 Verzekeringen : In onderzoek.

De bekende lopende verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur : Failliet is huurder van de (winkel)panden aan de Vijfhuizer- weg 44A te Roosendaal, Prof. Eijkmanweg 7A te Waalwijk, Koninginnelaan 19 te Den Bosch, Singel 1940-1945 167 te Oss en Petrus Loosjesstraat 15 te Tilburg. Daarnaast huurt failliet een opslagruimte aan de Kapitein Rondairestraat 1A te Tilburg.

De Koper (zie punt 6.3) heeft met de verhuurders van de win- kel)panden in Roosendaal, Waalwijk, Den Bosch en Tilburg met ingang van 1 juni 2014 een nieuwe huurovereenkomst ge- sloten.

De verhuurder van het (winkel)pand in Oss heeft inmiddels de huurovereenkomst opgezegd.

Het door gefailleerde gehuurde (winkel)pand in Oss en de door gefailleerde gehuurde opslagruimte in Tilburg zijn aan de verhuurders opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement : Aldus de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gele- gen in het feit dat de huisbankier, de ABN AMRO Bank, het krediet van ruim € 2.900.000,00 heeft opgezegd en per 1 mei 2014 heeft opgeëist, zodat geen enkele betaling meer kon worden verricht.

De oorzaak van het faillissement is nog onderwerp van nader onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 19 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 22

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 april 2014, na telefonische toestemming van rechter- commissaris.

Werkzaamheden : Onder andere overleg UWV en afwachten indienen vorde- ring UWV.

Afgerond.

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN NIET VAN TOEPASSING

3.1 Beschrijving :

3.2 Verkoopopbrengst :

3.3 Hoogte hypotheek :

(3)

3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5 Beschrijving : Kantoor- en bedrijfsinventaris.

Tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behoort onder andere een aantal computers, printers, bureautafels- en stoelen, een groot aantal wandstellingen, vitrinekasten en magazijnrek- ken.

De kantoor- en bedrijfsinventaris van de vestigingen Roo- sendaal, Waalwijk, Den-Bosch en Tilburg alsmede van de opslagruimte in Tilburg is verkocht.

De kantoor- en bedrijfsinventaris van de vestiging in Oss is verkocht.

3.6 Verkoopopbrengst : € 15.000,00. Zie verder punt 6.3.

De verkoopopbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris van de vestiging in Oss bedraagt € 484,00 (incl. BTW).

3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja.

Werkzaamheden : Onder andere verkoop kantoor- en bedrijfsinventaris vesti- ging Oss.

Afgerond.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9 Beschrijving : De gebruikelijke (winkel)voorraad op het gebied van kap- persbenodigdheden.

De (winkel)voorraad is verkocht in het kader van de onder punt 6.3 beschreven doorstart.

3.10 Verkoopopbrengst : € 271.070,00. Zie verder punt 6.3.

Daarnaast is er sprake van een opbrengst voor de voorraad J Beverly Hills van € 50.000,00 en een opbrengst voor de voorraad Heat Makes Sense Inc. van € 25.000,00.

3.11 Boedelbijdrage : € 43.570,00. Zie verder punt 6.3.

Daarnaast komt ter afwikkeling van de discussie omtrent de eigendom voorraad J Beverly Hills en pandrecht bank, 50%

van de verkoopopbrengst van J Beverly Hills toe aan de boedel, zijnde € 25.000,00.

Ter afwikkeling van de discussie omtrent de eigendom voorraad Heat Makes Sense Inc. en pandrecht bank, is met de bank een boedelbijdrage overeengekomen van

€ 1.000,00, te vermeerderen met 10% van de verkoopop- brengst van Heat Makes Sense Inc. (€ 2.500,00), zijnde to- taal € 3.500,00.

(4)

Werkzaamheden : Afgerond.

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving : Goodwill, het klantenbestand, de handelsnaam alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom.

3.13 Verkoopopbrengst : € 30.000,00. Zie verder punt 6.3.

Werkzaamheden : Afgerond.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave gefailleerde per 29-04-2014: € 108.902,00.

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bank incasseert zelf.

Werkzaamheden : Debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : De huisbankier, de ABN AMRO Bank, heeft een vordering van € 2.763.507,00.

5.2 Leasecontracten : Diverse leasecontracten met betrekking tot twee voertuigen, enkele printers, alarmsystemen, pinautomaten, afvalcontai- ners, schoonmaakartikelen en een frankeermachine.

De meeste eigendomsgerechtigden hebben hun goederen op- gehaald. Daarnaast zijn enkele leasecontracten overgenomen door Koper (zie punt 6.3).

5.3 Beschrijving zekerheden : Aan de bank zijn de gebruikelijke zekerheden verstrekt, zoals pandrecht inventaris, voorraad en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie : Afgerond.

5.5 Boedelbijdragen : Zie punt 6.3.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : In onderzoek.

Afgerond.

5.7 Reclamerechten : In onderzoek.

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten : In onderzoek.

Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Onder andere correspondentie met de huisbankier, de ABN AMRO Bank.

(5)

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN NIET VAN TOEPASSING

6.1 Exploitatie / zekerheden : 6.2 Financiële verslaglegging :

Werkzaamheden :

DOORSTART

6.3 Beschrijving : Op 19 mei 2014 is overeenstemming bereikt over de verkoop van diverse activa van Handelsonderneming Knegtel B.V.

De Koper heeft enige activa van failliet gekocht, waaronder de (winkel)voorraad, de kantoor- en bedrijfsinventaris van de opslagruimte en de vestigingen (met uitzondering van de vestiging Oss), goodwill, het klantenbestand, de handels- naam alsmede alle overige rechten van intellectuele eigen- dom.

De totale koopprijs van de activa bedraagt € 316.000,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

(Winkel)voorraad: € 271.070,00 (€ 315.000,00 – 43.930,00) Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 15.000,00

Goodwill en alle (overige) rechten van intellectuele eigen- dom: € 30.000,00.

In verband met een overeengekomen correctieclausule met betrekking tot de voorraad, is een bedrag van € 43.930,00 gecorrigeerd op de totale koopprijs van de (winkel)voorraad (€ 315.000,00). Met de bank is overeengekomen dat 50%

van de korting die wordt verkregen op een correctiebedrag van € 60.000,00, aan de boedel toekomt. In dit kader komt er een bedrag van (afgerond) € 8.000,00 (€ 60.000,00 –

€ 44.000,00 = € 16.000,00 x 50%) aan de boedel toe.

Daarnaast is, voor wat betreft de gecorrigeerde verkoopop- brengst van de voorraad van € 255.000,00 (€ 315.000,00 –

€ 60.000,00), met de bank een boedelbijdrage overeengeko- men van € 10.000,00, te vermeerderen met 10% van de ge- corrigeerde verkoopopbrengst van de voorraad.

Op basis van het voorgaande komt er aan de boedel een to- taalbedrag van € 73.570,00 toe. Daarnaast wordt de op-

(6)

brengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris (€ 15.000,00) ingevolge het bodemvoorrecht van de fiscus via de boedel afgewikkeld.

6.4 Verantwoording : Zie punt 6.3.

6.5 Opbrengst : Zie punt 6.3.

6.6 Boedelbijdrage : Zie punt 6.3.

Werkzaamheden : Afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen : In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

Werkzaamheden : Onder andere onderzoek administratie, gesprekken met be- stuurder etc.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend. € 68.225,53. € 68.399,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 33.999,00. € 98.448,00. € 114.989,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend. € 72.636,73. € 73.285,56.

8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend. € 152,18. € 1.304,18 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 36. 47. 52. 54.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 2.892.149,62, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 2.951.310,37, waarvan

€ 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank be- treft. € 2.954.855,14, waarvan € 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft. € 3.006.899,20, waarvan

€ 2.763.507,00 de vordering van de ABN AMRO Bank betreft.

(7)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Werkzaamheden : Inventariseren handelscrediteuren, rekening courantposities ten opzichte van bestuurder en gelieerde ondernemingen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : In onderzoek.

Er is sprake van één lopende procedure. Mevrouw G.N. Bot- tema - Wols van der Wel (oud-werkneemster) is voor datum faillissement een procedure gestart tegen Handelsonderne- ming Knegtel B.V.

9.2 Aard procedure : In onderzoek.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

9.3 Stand procedure : In onderzoek.

De procedure is, deels van rechtswege en deels op verzoek van eiseres, geschorst teneinde eiseres in de gelegenheid te stellen de curator op te roepen tot overname van het geding.

De curator is, na hiertoe te zijn opgeroepen, niet verschenen in het geding. De procedure wordt, voor zover het de gevor- derde verklaring voor recht betreft, tegen Handelsonderne- ming Knegtel B.V. voortgezet.

Vonnis gewezen.

Werkzaamheden : Onderzoek naar lopende procedures.

Afwachten of er al dan niet wordt overgegaan tot oproeping van de curator in het geding.

De comparitie van partijen is bepaald op 19 december 2014.

Afgerond.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak : Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9.

Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 5, 7, 8 en 9.

Werkzaamheden zoals omschreven in 1, 5, 7 en 8.

10.3 Indiening volgend verslag : 11 juni 2015

Werkzaamheden : Zie punt 10.2. Zie punt 10.2.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :