Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

Zin in Geffen B.V. is statutair gevestigd te Epse en zaakdoende aan de Dorpstraat 5 te (5386 AK) Geffen.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een restaurant met zalencomplex.

Omzetgegevens

In 2016 bedroeg de netto-omzet € 113.938,-.

Deze gegevens zijn ontleend aan de concept jaarrekening over 2016.

Personeel gemiddeld aantal 26 personen.

Saldo einde verslagperiode

€ 52,40

Verslagperiode

15 augustus 2017 t/m 8 september 2017

Bestede uren in verslagperiode 52,17 uren

Bestede uren totaal 52,17 uren

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015093:F001 15-08-2017

mr. C. Schollen

Curator: mr. R.M. Hilbrink

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder in en statutair bestuurder van gefailleerde is Catering de Luxe B.V.

Enig aandeelhouder in en zelfstandig bevoegd bestuurder van Catering de Luxe B.V. is de heer M.M.N. van Bakel. De heer Van Bakel is daarmee indirect bestuurder van gefailleerde.

Catering de Luxe is op 8 augustus 2017 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is ondergetekende aangesteld tot curator. Voor meer informatie over Catering de Luxe B.V. wordt verwezen naar het faillissementsverslag dat ten aanzien van die

vennootschap is gepubliceerd.

1.2 Winst en verlies

In 2016ZDVKHWUHVXOWDDWYyyUEHODVWLQJHQ¼36.899,- (negatief).

Deze gegevens zijn ontleend aan de concept jaarrekening over 2016.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per einde 2016 bedroeg € 147.057,-.

Deze gegevens zijn ontleend aan de concept jaarrekening over 2016.

1.4 Lopende procedures

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Vooralsnog lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand gelegen aan de Dorpstraat 5 in Geffen. De

huurovereenkomst is door ondergetekende opgezegd en eindigt op 18 november 2017 WHQ]LMPHWGHYHUKXXUGHUHHQHHUGHUHGDWXPYDQEHsLQGLJLQJZRUGWRYHUHHQJHNRPHQ

(3)

De bestuurder wijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het faillissement aan:

Sinds 1 augustus 2016 baatte gefailleerde een horecazaak met zalencomplex uit in het centrum van Geffen. Vanaf voornoemde datum werden feesten en partijen verzorgd in het zalencomplex. Het restaurant is eerst verbouwd en pas in november 2016 geopend.

De bestuurder verklaart dat de omzet sterk achterbleef bij de verwachting en dat de activiteiten verlieslatend waren. Een belangrijke geldschieter, die tevens kapitaal verschafte aan Catering de Luxe B.V., heeft begin 2017 besloten om geen aanvullende financiering te verstrekken. De bestuurder verklaart dat hij vervolgens afspraken heeft gemaakt met een andere financier. De inventaris en bedrijfsmiddelen van

moedervennootschap Catering de Luxe B.V. zijn in januari 2017 verkocht aan die financier. Door de financier is een depositorekening geopend waar vanaf rekeningen van zowel Catering de Luxe B.V. als Zin in Geffen B.V. werden voldaan. De bestuurder verklaart dat de waarde van de overgedragen inventaris en bedrijfsmiddelen wezenlijk lager is dan het bedrag dat uiteindelijk door die financier ten gunste van beide

vennootschappen is voldaan.

'HILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQ=LQLQ*HIIHQLVYHUGHUYHUVOHFKWHUGWRHQYDQDIDSULO2017 het aantal reserveringen in het restaurant fors afnam. Een directe oorzaak voor die

plotselinge afname kon de bestuurder niet aanwijzen. De heer Van Bakel zag zich uiteindelijk genoodzaakt om eind juli 2017 de bedrijfsactiviteiten te staken en het faillissement van Zin in Geffen B.V. aan te vragen.

Aangezien Catering de Luxe B.V. geen eigen inkomsten meer genereerde was zij

volledig afhankelijk van Zin in Geffen B.V. om haar schulden te betalen. Nu Zin in Geffen B.V. daartoe niet (langer) in staat was heeft de bestuurder besloten om tegelijkertijd het faillissement van Catering de Luxe B.V. aan te vragen.

Er zijn tot dusver geen andere oorzaken voor het faillissement aangewezen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 26 personen (veelal in deeltijd)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 14 personen

2.3 Datum ontslagaanzegging 18 augustus 2017

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde is eigenaar van de bedrijfsinventaris in het gehuurde bedrijfspand. Het betreft bodemzaken die zijn verpand aan Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V.

Gestreefd wordt naar verkoop van de bodemzaken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Zie onderdeel 3.6.

(5)

Er is sprake van een geringe voorraad dranken. Bezien zal worden of deze voorraad tezamen met de inventaris kan worden verkocht.

De nog resterende voorraad in de koel- en vriescel bestond hoofdzakelijk uit bewerkte producten en was deels bedorven. De koel- en vriescel zijn leeggeruimd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Zie onderdeel 3.11

3.15 Andere activa: Beschrijving N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 15.638,28 conform de administratie. De inbaarheid wordt bezien. Inmiddels is gestart met de incasso van de vorderingen.

4.2 Opbrengst

Tot dusver € 4.010,95.

(6)

4.4 Werkzaamheden

De komende verslagperiode zal de incasso worden voortgezet.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) N.v.t.

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V. heeft een pandrecht op de inventaris.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Daar waar sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud en/of een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame zullen de nog aanwezige zaken worden uitgeleverd.

5.7 Retentierechten N.v.t.

5.8 Reclamerechten Zie onderdeel 5.6.

5.9 Werkzaamheden Zie onderdeel 5.6.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

(7)

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naar aanleiding van een eerste bestudering van de administratie zijn vragen voorgelegd aan de bestuurder. De komende verslagperiode zal de administratie nader worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is pas op 30 mei 2016 opgericht zodat op de faillissementsdatum nog geen jaarrekening hoefde te zijn gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

(8)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit aspect wordt nader onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Dit aspect wordt nader onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

Zie onderdeel 7.1, 7.5 en 7.6.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Vooralsnog € 0,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus Vooralsnog € 26.450,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV Vooralsnog € 0,00.

8.4 Andere pref. crediteuren Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot dusver 30.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Vooralsnog € 77.399,10.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Waarschijnlijk zal het uiteindelijke boedelactief onvoldoende zijn om de boedelschulden te dragen. In dat geval zal te zijner tijd aan de rechter-commissaris worden voorgesteld om de rechtbank te verzoeken het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden Zie onderdeel 8.7.

(9)

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t.

9.2 Aard procedures N.v.t.

9.3 Stand procedures N.v.t.

9.4 Werkzaamheden N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Dit faillissement zal naar verwachting ten minste zes maanden voortduren.

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de incasso van de debiteurenportefeuille worden voortgezet.

Zie verder de onderdelen 3.6 en 3.11 en de bij onderdeel 7 genoemde aspecten.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over ongeveer zes maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden Zie onderdeel 10.2.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :