Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Betreft

Algemene gegevens

ETAM GROEP HOLDING B.V. 17-04-2018

8

ETAM GROEP HOLDING B.V.

Oostw e g 2 (Eta m Groe pla a n) 2723 RH ZOETERMEER

De ge fa ille e rde ve nnootscha p w ordt hie rna a a nge duid a ls "Holding".

--- Dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g is de e ls ge ba se e rd op informa tie e n me de de linge n die zijn ve rkre ge n va n be stuurde rs, me de w e rke rs e n

be trokke n de rde n, a lsme de op fina ncië le informa tie die be pe rkte ge ve rifie e rd is. De cura tore n kunne n de juisthe id e n volle dighe id va n de ontva nge n informa tie nie t ga ra nde re n.

Additione le informa tie ka n tot nie uw e fe ite n of a nde re inzichte n le ide n. Dit be te ke nt da t ook de in dit ve rsla g opge nome n (fina ncië le ) ge ge ve ns op e nig mome nt a a nge pa st kunne n w orde n.

Dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g die nt uitsluite nd te r informa tie a a n de be la nghe bbe nde n. Aa n dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd. Nie ts in dit ve rsla g ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id e n/of a ls a fsta nd va n e nig re cht.

---

17-04-2018 8

Ve rsla gnumme r 12

Da tum ve rsla g 12-04-2019

Insolve ntie numme r F.09/15/234

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000015867:F002

Da tum uitspra a k 21-04-2015

R-C mr. R. Cats

Cura tor mr. M.J.H. Vermeeren

mr. F.Th.P. van Voorst

(2)

Activiteiten onderneming

NB He t onde rsta a nde ve rsla g is ope nba a r ve rsla g numme r 12 e n NIET ve rsla g numme r

8. Om te chnische re de ne n is de numme ring nie t te w ijzige n.

In de fa illisse me nte n va n Eta m Groe p Holding B.V. e n Eta m Groe p Re ta il B.V.

w e rd tot

e n me t numme r 10 ge consolide e rd ve rsla g ge le gd.

He t onde rsta a nde ve rsla g is ope nba a r ve rsla g numme r 13 e n NIET ve rsla g numme r 9. Om te chnische re de ne n is de numme ring nie t te w ijzige n.

In de fa illisse me nte n va n Eta m Groe p Holding B.V. e n Eta m Groe p Re ta il B.V.

w e rd tot e n me t ve rsla g numme r 10 ge consolide e rd ve rsla g ge le gd.

18-07-2018 9

He t onde rsta a nde ve rsla g is ope nba a r ve rsla g numme r 14 e n NIET ve rsla g numme r 10. Om te chnische re de ne n is de numme ring nie t te w ijzige n.

In de fa illisse me nte n va n Eta m Groe p Holding B.V. e n Eta m Groe p Re ta il B.V.

w e rd tot e n me t ve rsla g numme r 10 ge consolide e rd ve rsla g ge le gd.

15-10-2018 10

He t onde rsta a nde ve rsla g is ope nba a r ve rsla g numme r 15 e n NIET ve rsla g numme r 11. Om te chnische re de ne n is de numme ring nie t te w ijzige n.

In de fa illisse me nte n va n Eta m Groe p Holding B.V. e n Eta m Groe p Re ta il B.V.

w e rd tot e n me t ve rsla g numme r 10 ge consolide e rd ve rsla g ge le gd.

--- Dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g is de e ls ge ba se e rd op informa tie e n

me de de linge n die zijn ve rkre ge n va n be stuurde rs, me de w e rke rs e n be trokke n de rde n, a lsme de op fina ncië le informa tie die be pe rkte ge ve rifie e rd is. De cura tore n kunne n de juisthe id e n volle dighe id va n de ontva nge n informa tie nie t ga ra nde re n.

Additione le informa tie ka n tot nie uw e fe ite n of a nde re inzichte n le ide n. Dit be te ke nt da t ook de in dit ve rsla g opge nome n (fina ncië le ) ge ge ve ns op e nig mome nt a a nge pa st kunne n w orde n.

Dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g die nt uitsluite nd te r informa tie a a n de be la nghe bbe nde n. Aa n dit ope nba a r fa illisse me ntsve rsla g kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd. Nie ts in dit ve rsla g ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id e n/of a ls a fsta nd va n e nig re cht.

---

24-01-2019 11

He t onde rsta a nde ve rsla g is ope nba a r ve rsla g numme r 16 e n NIET ve rsla g numme r 12. Om te chnische re de ne n is de numme ring nie t te w ijzige n.

In de fa illisse me nte n va n Eta m Groe p Holding B.V. e n Eta m Groe p Re ta il B.V.

w e rd tot e n me t ve rsla g numme r 10 ge consolide e rd ve rsla g ge le gd.

12-04-2019 12

(3)

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Uit he t uittre kse l uit he t Ha nde lsre giste r va n de Ka me r va n Koopha nde l blijkt da t onde rrne ming a ls be drijfsomschrijving he e ft "Fina ncië le holdings;

Houste rma a tcha ppij". Ge fa ille e rde is 100% a a nde e lhoudste r va n Eta m Re ta il B.V. w e lke ve nnootscha p e ve ne e ns op 21 a pril 2015 in sta a t va n fa illisse me nt w e rd ve rkla a rd.

Eta m Re ta il B.V. w ordt hie rna a a nge duid a ls "Re ta il". Re ta il e n Holding w orde n ge za me nlijk a a nge duid a ls "Eta m Groe p".

17-04-2018 8

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 94.331.000,00 € 8.957.000,00 € 31.088.000,00 2013 € 199.086.000,00 € 7.266.000,00 € 33.740.000,00 2012 € 218.793.000,00 € 5.667.000,00 € 30.920.000,00 2011 € 231.015.000,00 € 132.000,00 € 34.490.000,00 2010 € 238.016.000,00 € 3.330.000,00 € 35.176.000,00 2009 € 233.585.000,00 € 4.315.000,00 € 34.021.000,00

He t boe kja a r va n Eta m Groe p loopt va n 1 a ugustus tot e n me t 31 juli.

Bove nve rme lde cijfe rs zie n op ge consolide e rde omze tte n e n ne tto re sulta te n.

De ba la nstota le n zijn de ge consolide e rde ba la nstota le n pe r 31 juli va n he t be tre ffe nde ka le nde rja a r; he t ba la nstota a l va n 2015 is pe r 31 ja nua ri 2015.

NB.

Tot e n me t boe kja a r 2012/2013 be tre ft he t de ge consolide e rde cijfe rs va n moe de rma a tscha ppij Sintra Inve stme nts B.V. Op 31 de ce mbe r 2013 he e ft e e n ove rna me e n juridische fusie pla a tsge vonde n me t e e n e conomische e n fisca le e ffe ctie ve da tum va n 1 a ugustus 2013 (zie onde r 1.1). Va na f die da tum (boe kja a r 2013/2014) be tre ft he t de ge consolide e rde cijfe rs va n Holding.

17-04-2018 8

(4)

Boedelsaldo

Verslagperiode

Boe de lsa ldo

€ 343,14

17-04-2018 8

Boe de lsa ldo

€ 343,14

18-07-2018 9

Boe de lsa ldo

€ 343,14

15-10-2018 10

Boe de lsa ldo

€ 343,14

24-01-2019 11

Boe de lsa ldo

€ 343,14

12-04-2019 12

(5)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 1-1-2018 t/m 31-3-2018

17-04-2018 8

va n 1-4-2018 t/m 30-6-2018

18-07-2018 9

va n 1-7-2018 t/m 30-9-2018

15-10-2018 10

va n 30-9-2018 t/m

31-12-2018

24-01-2019 11

va n 1-1-2019 t/m 31-3-2019

12-04-2019 12

Verslagperiode Bestede uren

10 0,00 uur

11 0,95 uur

12 0,90 uur

totaal 1,85 uur

Tota a l: 8,35 uur. 12-04-2019

12

(6)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Zie vorig ve rsla g. 17-04-2018

8

Zie vorig ve rsla g. 17-04-2018

8

Zie vorig ve rsla g. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

De cura tore n w e rke n mome nte e l a a n he t fe ite nve rsla g, da t de a fronding vormt va n de e e rste fa se . In dit ve rsla g w orde n de re le va nte fe ite n ve rw e rkt e n

uite e nge ze t die zijn ve rkre ge n uit de ge spre kke n, a lsme de de fe ite n die blijke n uit he t

a dministra tie onde rzoe k e n de informa tie die de cura tore n nog zulle n ve rkrijge n uit de a na lyse va n de fina ncië le a dministra tie .

Afge lope n ve rsla gpe riode is hie r me t e xtra ma nkra cht a a n ge w e rkt. Ee n a a nta l hoofdstukke n is ge re e d. De cura tore n ve rw a chte n da t de e e rste

onde rzoe ksfa se kome nde ve rsla gpe riode ka n w orde n a fge rond.

17-04-2018 8

He t fe ite nra pport sta a t in grote lijne n, ma a r is nog nie t ge re e d. Kome nde ve rsla gpe riode za l hie ra a n me t e xtra ma nkra cht w orde n ge w e rkt, zoda t de e e rste onde rzoe ksfa se ka n w orde n a fge rond.

18-07-2018 9

(7)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Pe rsone e lsle de n Nie t va n toe pa ssing.

17-04-2018 8

Ge e n. 17-04-2018

8

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Nie t va n toe pa ssing.

totaal € 0,00 € 0,00

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

(8)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Ge e n. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Ge e n. 15-10-2018

10

(9)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

Nie t va n toe pa ssing.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Ge e n. 15-10-2018

10

(10)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 17-04-2018

8

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 15-10-2018

10

(11)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Doorstarten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Ge e n. 15-10-2018

10

(12)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onde rzoe k (zie pa ra gra a f 1.7 va n dit ve rsla g, "Oorza a k fa illisse me nt"). 17-04-2018 8

Zie ope nba a r ve rsla g 10. 17-04-2018

8

Zie vorig ve rsla g. 17-04-2018

8

Zie vorig ve rsla g. 17-04-2018

8

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

In onde rzoe k (zie pa ra gra a f 1.7 va n dit ve rsla g, "Oorza a k fa illisse me nt").

17-04-2018 8

7.6 Pa ulia ne us ha nde le n

In onde rzoe k (zie pa ra gra a f 1.7 va n dit ve rsla g, "Oorza a k fa illisse me nt").

17-04-2018 8

In onde rzoe k (zie pa ra gra a f 1.7 va n dit ve rsla g, "Oorza a k fa illisse me nt"). 17-04-2018 8

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 17-04-2018

8

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 15-10-2018

10

(13)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 66,55

Cla imsAge nt B.V. (cre dite ure na dministra tie )

17-04-2018 8

€ 17.151.511,00 17-04-2018

8

€ 15.708.082,66 ABN AMRO Ba nk N.V.

17-04-2018 8

19 17-04-2018

8

€ 25.095,89

€ 25.095,89 inge die nd, hie r komt de re sta ntvorde ring va n de ba nke n nog bij.

17-04-2018 8

Ge e n. 15-10-2018

10

(14)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Nie t va n toe pa ssing. 17-04-2018

8

Ge e n. 17-04-2018

8

Ge e n. 15-10-2018

10

(15)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement 10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Kome nde ve rsla gpe riode sta a t voorna me lijk in he t te ke n va n he t voortze tte n va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

17-04-2018 8

Kome nde ve rsla gpe riode sta a t voorna me lijk in he t te ke n va n he t voortze tte n va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

24-01-2019 11

Kome nde ve rsla gpe riode sta a t voorna me lijk in he t te ke n va n he t voortze tte n va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

12-04-2019 12

1-7-2019 12-04-2019

12

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 17-04-2018

8

Zie ope nba re ve rsla ge n Eta m Groe p Re ta il B.V. 24-01-2019

11

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :