Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hore ca W orld B.V. 11-06-2018

3

De be slote n ve nnootscha p Hore ca W orld B.V., sta tuta ir ge ve stigd te

Rotte rda m, ka ntoorhoude nde te (3201 AB) Spijke nisse a a n de Ir. He rma n de Grootw e g 1 e n te (1009 BZ)Amste rda m a a n Spa kle rw e g 87 / Elle rma nstra a t 35 (KvK-numme r 55229069).

11-06-2018 3

Volge ns opga a f Ha nde lsre giste r: Grootha nde l in ma chine voor de voe dings- e n ge notmidde le nindustrie .

11-06-2018 3

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 9.430.510,72 € -608.156,25 € 6.791.358,32 2016 € 13.687.009,44 € -245.832,31 € 6.696.647,18

Ve rsla gnumme r 3

Da tum ve rsla g 11-06-2018

Insolve ntie numme r F.10/17/468

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000015728:F001

Da tum uitspra a k 10-10-2017

R-C mr. W.J. Geurts - de Veld

Cura tor mr. R. Le Grand

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De cura tor be na drukt da t de informa tie , in he t bijzonde r de fina ncië le informa tie , in dit ve rsla g onde rw e rp is va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie (voor e e n be la ngrijk ge de e lte ) moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n ge ge ve ns ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n.

11-06-2018 3

21 11-06-2018

3

Boe de lsa ldo

€ 239.537,70

11-06-2018 3

va n 19-2-2018 t/m 8-6-2018

11-06-2018 3

Verslagperiode Bestede uren

3 34,40 uur

totaal 34,40 uur

(3)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie

Na a fronding va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k ne e mt de cura tor e e n de finitie f sta ndpunt in a a nga a nde de oorza a k / oorza ke n va n he t fa illisse me nt.

11-06-2018 3

2. Personeel

3. Activa

De be ste la uto is opge ha a ld door e e n ve ilinghuis e n za l op korte te rmijn in e e n ve iling w orde n ve rkocht.

11-06-2018 3

(4)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Conta ct me t ve ilinghuis ove r ve rkoop be ste la uto. 11-06-2018

3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorra a dza ke n GLS € 5.324,00 € 0,00

totaal € 5.324,00 € 0,00

De za ke n die zich onde r voornoe mde tra nsporte ur be vonde n zijn inmidde ls ve rkocht. De ve rkoop va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n he e ft € 5.324,- opge le ve rd. Me t be tre kking tot de opbre ngst va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n ge ldt da t de tra nsporte ur va nw e ge zijn re te ntie re cht e e n hoge re voorra ng he e ft da n de pa ndhoude r. W e l ‘loopt’

de opbre ngst via de boe de l. In he t ka de r va n die ve rkoop is ge e n boe de lbijdra ge ontva nge n.

11-06-2018 3

Ve rkoop va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n. 11-06-2018 3

Bucka roo he e ft tot op he de n e e n be dra g va n € 32.713,97 doorge stort na a r de fa illisse me ntsre ke ning.

Ge fa ille e rde blijkt e e n nog nie t uitge le ve rde orde r uit te he bbe n sta a n bij e e n Chine se le ve ra ncie r. Op de orde r is ook re e ds e e n (forse ) a a nbe ta ling door ge fa ille e rde ge da a n. De orde r sta a t bij de Chine se le ve ra ncie r kla a r om uitge le ve rd te w orde n. De cura tor be zie t zijn moge lijkhe de n.

11-06-2018 3

(5)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Seperatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Ra boba nk e n de cura tor zijn nog doe nde om goe d inzicht te krijge n in de e xa cte omva ng va n de de bite ure nporte fe uille e n de sta tus va n de

de bite ure ninca sso. De a dministra tie va n ge fa ille e rde ge e ft die na a nga a nde onvoldoe nde houva st. De midde llijk DGA va n ge fa ille e rde is (me t zijn

controlle r) doe nde om de tha ns be sta a nde onduide lijkhe de n w e g te ne me n.

11-06-2018 3

Be stude re n ontva nge n informa tie /docume nta tie . Ove rle g e n corre sponde ntie me t Ra boba nk, de midde llijk DGA va n ge fa ille e rde e n inca ssobure a u.

11-06-2018 3

5. Bank/Zekerheden

Zoa ls uit punt 3.11 blijkt, he e ft ve rkoop va n de be tre ffe nde za ke n pla a tsge vonde n.

11-06-2018 3

Afronding conta ct me t (de a dvoca a t va n) GLS e n de doorsta rte r. Dive rs conta ct me t Ra boba nk.

11-06-2018 3

(6)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ge e n. 11-06-2018

3

Doorstarten onderneming

Ge e n. 11-06-2018

3

(7)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De cura tor ve rw a cht da t in de kome nde ve rsla gpe riode he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k (w a a ronde r he t onde rzoe k na a r he t voldoe n a a n de boe khoudplicht) w ordt a fge rond.

11-06-2018 3

Ge le t op de omze t, ba la nsw a a rde e n a a nta l be trokke n w e rkne me rs, w a s ge fa ille e rde ove r 2017 vrijge ste ld va n de ze ve rplichting (nog da a rge la te n da t ge fa ille e rde in 2017 is ge fa ille e rd). Ove r 2016 be stond de ze ve rplichting na a r de me ning va n de cura tor w e l, ma a r ontving hij nog nie t e e n door de

a ccounta nt goe dge ke urde ja a rre ke ning. Hij be tre kt dit in zijn ve rde re re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

Voortze tting re chtma tighe idsonde rzoe k, conta ct me t PW C. 11-06-2018 3

(8)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 95.307,03

He t UW V he e ft e e n boe de lvorde ring va n tota a l € 94.081,30 inge die nd. Ve rde r is e r e e n boe de lschuld ontsta a n door be ta ling va n e e n be dra g va n €

1.225,73 door e e n (voorma lig) de bite ur va n Hore ca W orld w a a rop Hore ca W orld nog e e n vorde ring he e ft.

11-06-2018 3

€ 643.553,00 11-06-2018

3

€ 37.978,98 11-06-2018

3

€ 9.108,96 11-06-2018

3

368 11-06-2018

3

€ 2.907.388,74 11-06-2018

3

De ve rw a chting is tha ns da t e r na be ta ling va n de boe de lvorde ringe n w e llicht e e n be pe rkte uitde ling ka n pla a tsvinde n a a n de (hoog) pre fe re nte

schulde ise rs.

11-06-2018 3

He t ve rde r inve nta rise re n va n de schulde nla st. 11-06-2018

3

(9)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

he t Hof va n be roe p te Antw e rpe n he e ft a rre st ge w e ze n. Uit he t a rre st blijkt da t ge fa ille e rde e e n ge bre kkige za a k he e ft ge le ve rd die scha de he e ft ve roorza a kt. Ge fa ille e rde is ve roorde e ld tot be ta ling va n € 33.456,- a a n scha de ve rgoe ding ve rme e rde rd me t e uro 9.717,- a a n koste n

11-06-2018 3

Afronding conta ct me t a dvoca a t die voorhe e n voor ge fa ille e rde optra d, a lsme de me t (a dvoca te n va n) proce spa rtije n.

11-06-2018 3

10. Overig

De cura tor richt zich in de kome nde ve rsla gpe riode op he t ve rkrijge n va n he t juiste inzicht in de de bite ure nporte fe uille , he t ve rvolge ns (la te n) uitvoe re n va n de ve rde re de bite ure ninca sso e n op de a fronding va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

Dit is onde r a nde re a fha nke lijk va n de uitkomst va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

11-9-2018 11-06-2018

3

Zie pla n va n a a npa k. 11-06-2018

3

(10)

Bijlagen

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :