13 februari 1996 A4-0037/96

Hele tekst

(1)

DOC-NE/RR/292/292751 PE 215.980/def.

es - Or. es

13 februari 1996 A4-0037/96

╔══════╗

║ * ║

╚══════╝

VERSLAG

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van

verordening (EEG) nr. 1602/92 van de Raad houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire

anti-dumpingmaatregelen bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische Eilanden

(COM(95)0649 - C4-0031/96 - 95/0335(CNS))

Commissie externe economische betrekkingen

Rapporteur: Concepció Ferrer

(2)

I N H O U D

Blz.

Page réglementaire ... 3

A. WETGEVINGSVOORSTEL ... 4

ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE ... 4

B. TOELICHTING ... 5

(3)

Bij schrijven van 19 januari 1996 verzocht de Raad, overeenkomstig

artikel 113 van het EG-Verdrag, het Parlement om advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr.

1602/92 van de Raad houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingmaatregelen bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische Eilanden.

Op 31 januari 1996 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit voorstel naar de Commissie externe economische betrekkingen als commissie ten principale.

De Commissie externe economische betrekkingen benoemde op haar vergadering van 23 januari 1996 mevrouw Ferrer tot rapporteur.

Zij behandelde het Commissievoorstel en het ontwerp-verslag op haar vergaderingen van 29 januari en 13 februari 1996.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de ontwerp-wetgevingsresolutie.

Aan de stemming namen deel: de leden De Clercq, voorzitter; Sainjon en Pex, ondervoorzitters; Ferrer, rapporteur; Falconer, Kittelmann, Medina Ortega (verving Imbeni), Miranda de Lage, Moniz, Nussbaumer, Paakkinen (verving Konecny), Posselt (verving Moorhouse), Rübig (verving Verwaerde), Schwaiger, Smith, Toivonen, Valdivielso de Cué, Van der Waal en Wiersma (verving

Wemheuer).

Het verslag werd bij de Griffie ingediend op 13 februari 1996.

Termijn voor de indiening van amendementen: 15 februari 1996, 10.00 uur.

(4)

A.

WETGEVINGSVOORSTEL

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1602/92 van de Raad houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingmaatregelen bij de invoer van bepaalde

gevoelige produkten op de Canarische Eilanden (COM(95)0649 - C4-0031/96 - 95/0335(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1602/92 van de Raad houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingmaatregelen bij de invoer van bepaalde

gevoelige produkten op de Canarische Eilanden (COM(95)0649 - C4-0031/96 - 95/0335(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0649 - 95/0335(CNS) (1),

-geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 113 van het EG-Verdrag (C4-0031/96),

-gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

-gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen (A4-0037/96),

1.hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is

ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

1PB C ...

(5)

B.

TOELICHTING

I. VOORGESCHIEDENIS

1. Krachtens het bepaalde in artikel 7 van verordening 1911/91 van 26 juni 1991, zijn de Canarische Eilanden met ingang van 1 juli 1991 deel gaan uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap, en bijgevolg zal het gemeenschappelijk douanetarief geleidelijk worden ingevoerd gedurende een overgangsperiode die uiterlijk tot 31 december 2000 mag duren. Bovendien zal het gemeenschappelijk handelsbeleid op de Canarische Eilanden van toepassing zijn onder de voorwaarden die voor Spanje in de Toetredingsakte zijn

vastgesteld.

Desalniettemin bevat het nieuwe systeem, om rekening te houden met de

specifieke voorwaarden i.v.m. de afgelegen ligging en het insulaire karakter van deze eilanden en hun historisch gegroeide economische en fiscale

situatie, een aantal bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de invoering van het gemeenschappelijk douanetarief zonder nadelige gevolgen zijn beslag kan krijgen, te weten ontheffingsmaatregelen van specifieke aard en de

niet-toepassing van het gemeenschappelijk handelsbeleid op bepaalde gevoelige produkten. In besluit 91/314/EEG van de Raad van 26 juni, waarbij een

programma werd opgesteld voor specifieke maatregelen ten aanzien van deze eilanden, werd vastgesteld dat op grond van deze maatregelen vooral de invoer mogelijk moet worden gemaakt van kant en klare consumptie-artikelen, zoals textielprodukten, kleding, optische en elektronische apparaten en

vervoersmiddelen.

2. Het is in deze context dat de te wijzigen verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire

anti-dumpingmaatregelen bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische Eilanden moet worden gezien.

In de huidige versie van verordening (EEG) nr. 1602/92 worden de Canarische Eilanden vrijgesteld van de betaling (totale vrijstelling voor de periode van 1 juli 1991 tot 31 december 1995, en daarna gedeeltelijke inning, oplopend met 20% per jaar, totdat er op 1 januari 2000 sprake zal zijn van een

volledige inning) van de door de Gemeenschap ingevoerde anti-dumpingrechten op de invoer uit bepaalde derde landen van een aantal produkten bestemd voor plaatselijk of toeristisch verbruik.

3. Verder zij erop gewezen dat de geleidelijke invoering van de

anti-dumpingrechten gedurende de overgangsperiode van 8 1/2 jaar zich beperkt tot een lijst van tien afgewerkte produkten voor binnenlands gebruik, binnen de grenzen van de traditioneel op de Canarische Eilanden geïmporteerde

hoeveelheden. De lijst van deze produkten en van de jaarlijkse hoeveelheden die mogen worden geïmporteerd is vastgelegd in bijlage I van verordening 1602/92. Het gaat om de volgende produkten: compact-discspelers,

videorecorders, kleurentelevisies met klein beeldscherm, audiocassettes, videocassettes, elektronische schrijfmachines, matrixprinters,

fotokopieerapparaten voor gewoon papier, espadrilles en autoradio's. De toepassing van deze specifieke maatregelen waarmee voor bepaalde gevoelige produkten van het gemeenschappelijk handelsbeleid wordt afgeweken, verloopt parallel met de geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk douanetarief op de Canarische Eilanden. Bovendien zijn de maatregelen afgestemd op de binnenlandse markt, zodat verleggingen van het handelsverkeer worden vermeden.

(6)

Teneinde na te gaan of de doelstellingen van de specifieke maatregelen wel worden bereikt en om verleggingen van het handelsverkeer te voorkomen is in verordening nr. 1602/92 bepaald dat de bevoegde Spaanse autoriteiten erop toezien dat de hoeveelheden die voor elk van de gevoelige produkten zijn vastgesteld niet worden overschreden. Voorts moeten de Spaanse autoriteiten de Commissie a posteriori op de hoogte brengen van de van anti-dumpingrechten vrijgestelde ingevoerde hoeveelheden. Tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie externe economische betrekkingen het Parlement al aanbevolen het verslag-ORTIZ CLIMENT (A3-0212/92), waarin het Commissievoorstel met één technisch amendement wordt goedgekeurd, aan te nemen.

4. In 1994, twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening, stelde de Commissie voor artikel 1 van verordening 1602/92 te wijzigen teneinde hierin een clausule op te nemen waarin expliciet wordt verwezen naar de controle van de bijzondere bestemming van de gevoelige produkten die tijdelijk worden vrijgesteld van de anti-dumpingmaatregelen.

Om redenen van duidelijkheid en juridische zekerheid wordt in deze clausule bepaald dat de Spaanse autoriteiten de nodige maatregelen nemen opdat de schorsing van de anti-dumpingheffingen uitsluitend wordt toegepast op goederen bestemd voor verbruik op de binnenlandse markt van de Canarische Eilanden, en dat de rechten van het gemeenschappelijke douanetarief worden geheven wanneer de betrokken produkten naar de rest van het douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden. Het initiatief voor dit voorstel tot

wijziging is uitgegaan van de Spaanse autoriteiten. Om te voorkomen dat de economische subjecten zouden protesteren tegen de tariefverplichtingen die hen door de verordening worden opgelegd, heeft Spanje gevraagd om een

duidelijker formulering van de bepaling dat anti-dumpingrechten moeten worden geheven wanneer de produkten worden doorgestuurd naar de rest van het

schiereiland, die bij het gemeenschappelijk douanegebied hoort.

5. In haar verslag (FERRER A4-0090/94) hechtte de Commissie externe

economische betrekkingen haar goedkeuring aan de opneming van deze clausule die noodzakelijk is om verleggingen van het handelsverkeer te voorkomen.

Daarnaast wees de commissie erop dat de tariefmaatregelen en de maatregelen betreffende het gemeenschappelijk handelsbeleid de samenhang binnen de Europese Unie ten goede kunnen komen, omdat zij de produktie bevorderen en inspelen op het traditioneel plaatselijk en toeristisch verbruik in perifere regio's die niet de voordelen genieten van een centrale ligging op de interne markt.

II. HET NIEUWE COMMISSIEVOORSTEL

6. In antwoord op het verzoek van de Spaanse autoriteiten stelt de Commissie voor de overgangsperiode voor de volledige vrijstelling van de

anti-dumpingrechten voor de betrokken produkten met een jaar te verlengen, zodat de geleidelijke inning van deze rechten op 1 januari 1997 begint en niet op 1 januari 1996, zoals in verordening 1602/92 is vastgesteld. Dit betekent dat de gunstige voorwaarden voor levering van deze produkten op de Canarische Eilanden een jaar langer worden gewaarborgd, zodat de economische subjecten op de markt van de Canarische Eilanden zich beter op de

geleidelijke aanpassing aan het gemeenschappelijk douanetarief kunnen

voorbereiden alsook op de geleidelijke invoering van de anti-dumpingrechten.

Gezien het parallellisme tussen de geleidelijke vaststelling van het gemeenschappelijk douanetarief en de anti-dumpingrechten moet de

(7)

overgangsperiode voor de maatregelen inzake tijdelijke opschorting van de voor deze produkten te betalen autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief eveneens met een jaar worden verlengd.

Het voorstel tot wijziging van het tijdschema betekent derhalve dat het

aandeel van de geïnde anti-dumpingrechten met ingang van 1997 zal stijgen met 20% per jaar, totdat aan het einde van de tweede overgangsperiode, d.w.z. op 1 januari 2001, sprake zal zijn van volledige inning.

7. Naar het oordeel van de rapporteur is het voorstel van de Commissie

volkomen terecht, aangezien het huidige ontwikkelingsniveau op de Canarische Eilanden slechts 73,2% van het BBP per capita in Europa bedraagt, ondanks de gunstige ontwikkeling van de economie op de Canarische Eilanden in de

afgelopen tijd - met een continue toename van het inkomen per capita in de periode 1985-1992 die boven het communautaire gemiddelde ligt, waardoor de Canarische Eilanden het verschil in ontwikkeling ten opzichte van Europa met 7,5 punt konden verkleinen.

De Commissie externe economische betrekkingen is ervan overtuigd dat de bevordering van de modernisering van het produktieapparaat en de toepassing van de tariefmaatregelen en de maatregelen op het gebied van het

gemeenschappelijk handelsbeleid als instrumenten voor samenhang binnen de Unie er aanzienlijk toe kunnen bijdragen dat de perifere regio's geleidelijk naar het gemiddelde ontwikkelingspeil in Europa toegroeien.

Tot slot betreurt de Commissie externe economische betrekkingen het dat zij zich ondanks haar uitdrukkelijk verzoek van meer dan een jaar geleden in het verslag-Ferrer (A4-0090/94) thans moet uitspreken over het betrokken voorstel voor een verordening zonder dat zij kan beschikken over een evaluatie van de gevolgen van de tariefmaatregelen en de specifieke maatregelen in het kader van de niet-toepassing van het gemeenschappelijk handelsbeleid voor de economie van de Canarische Eilanden sinds de inwerkingtreding van de

verordeningen nrs. 1602/92 en 1605/92. Tijdens de behandeling van dit verslag door het Parlement deed de Commissie de rapporteur het verslag toekomen over de analyse van de economische gevolgen van de afschaffing van de

douanetarieven en de geleidelijke invoering van het GDT op de Canarische Eilanden en van de economische gevolgen van de vrijstelling van de APIM (belasting op produktie en invoer).

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :