Versie Pakket van Eisen BASIS CERTIFICAAT

Hele tekst

(1)

Versie 1.0 - 2022

Pakket van Eisen

BASIS CERTIFICAAT

(2)

Inleiding

Er is sprake van een exponentiële ontwikkeling van de techniek bij motorvoertuigen. Auto’s en vrachtwagens zijn toenemend voorzien van allerlei elektronische en digitale systemen, waaronder ADAS-systemen die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en connectiviteitssystemen.

Hiernaast zijn er grote veranderingen die samenhangen met het milieu, zoals de elektrische en semi- elektrische voertuigen (EV) en andere brandstoffen zoals aardgas en (Bio) CNG en op de korte termijn wellicht ook waterstof.

Dit alles stelt veel en andere eisen aan de bedrijven die facilitair zijn aan de life-cycle van de motorvoertuigen, zoals het leveren van onderhoud, reparatie en schade- en glasschadeherstel.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat ieder autobedrijf in staat is dit adequaat uit te voeren. Maar boven alles zijn de gevaren bij incompetenties vele malen groter. Voor de veiligheid van de bestuurder, de monteur en het milieu.

Het Qualified certificatieprogramma realiseert een borging waarbij gecertificeerde bedrijven over de juiste competenties beschikken om de dienstverlening uit te voeren.

Qualified voorziet in een samenstel van onderdelen die essentieel zijn om dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren:

1 Opleiding De monteurs dienen de (gespecificeerde) technische vaardigheid te hebben om de reparatie/ onderhoudsbeurt/ schadeherstel/ glasschadeherstel/

bandenservice uit te voeren. De opleiding kan zijn doorlopen bij de importeur/ fabrikant of bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut. Het is belangrijk dat de monteur bekend is met de emissieregelgeving en de J2564 (elektronische veiligheids- en stabiliteitssystemen) en ISO 22900 (diagnose) protocollen. Ook het ‘sleutelen’ aan EV (High Voltage Vehicles) en in de nabije toekomst waterstof aangedreven voertuigen vereist specifieke kennis en opleiding (Nen 9140).

2 Data Het bedrijf moet toegang hebben tot relevante data en werkvoorschriften van de fabrikant. Deze dataconnectie kan gerealiseerd worden via de importeur/ fabrikant of via geaccrediteerde serviceproviders.

3 Connectiviteit Toenemend is het vereist om te kunnen verbinden met de fabrikant om de software van het motorvoertuig te kunnen resetten of nieuw gemonteerde onderdelen ‘in te leren’. Het bedrijf moet hiertoe in staat zijn. Ook deze faciliteit kan via de importeur of via een serviceprovider zijn geregeld.

4 Gereedschap Voor veel reparaties is speciaal gereedschap en apparatuur noodzakelijk, bijvoorbeeld het kalibreren van ADAS-systemen. Het bedrijf dient over deze apparatuur te beschikken en over de vaardigheid om deze te kunnen bedienen. Dit mag apparatuur zijn die door de autofabrikant geaccrediteerd is of universele apparatuur waarop homologatie van toepassing is.

(3)

5 MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor elk

gerenommeerd onderneming hygiëne geworden en is daarnaast ook een vast onderwerp in overeenkomsten en certificeringen.

6 Aansprakelijkheid Indien een bedrijf aan alle voorgaande eisen voldoet dan blijft, aantoonbaar, de fabrieksgarantie van toepassing op het voertuig. Het blijft mogelijk dat fouten worden gemaakt, waarop het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de directe- en/ of gevolgschade. De onderneming heeft hiervoor een eigen bedrijfsaansprakelijkheiddsdekking (AVB) afgesloten of kan dit via Qualified regelen.

(4)

Merkspecialisatie

De eisen vormen een samenstel van competenties, data en equipment die het gezamenlijk borgen dat in zijn algemeenheid de reparaties en onderhoud adequaat uitgevoerd kan worden. Het is echter ondoenlijk om bij alle importeurs de trainingen te doorlopen en toegang te hebben tot de relevante fabrieksinformatie van ieder automerk.

Dit is uiteraard ook niet bij alle reparaties en servicediensten noodzakelijk.

Dit is echter wel essentieel indien men reparaties of onderhoud uitvoert aan:

• Adas-systemen

• EV en semi EV (hybride voertuigen)

• Reparaties waarbij connectie met de autofabrikant moet worden gemaakt

Binnen het certificeringsprogramma wordt melding gemaakt voor welke automerken het autobedrijf over de noodzakelijke competenties en equipment beschikt om ook gecompliceerde reparaties uit te voeren. Wij noemen dit de merkspecialisatie. In het Pakket van Eisen zijn de ‘extra competenties’

waarover men moet beschikken m.b.t. merkspecialisatie geoormerkt met: MS Merkspecialisatie is niet van toepassing bij glasherstel bedrijven.

Op het certificaat wordt vermeld voor welke merken of merkgroepen het autobedrijf, naast de standaardeisen, ook aan de aanvullende eisen voldoet.

MVO

In het Pakket van Eisen is een hoofdstuk (5) opgenomen met betrekking tot Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit is immers voor vrijwel alle opdrachtgevers en in toenemende mate voor de eindconsument een ‘knock-out’ criterium.

Wanneer men beschikt over een GroenGedaan! certificaat, wordt de al verzamelde informatie m.b.t.

de MVO eisen vanuit dit certificaat meegenomen. Eisen waar men ook nog niet aan voldoet binnen het GroenGedaan! certificaat, worden meegenomen tijdens de Qualified audits.

(5)

Hoofdstuk 1 Opleiding

1.1 Voldoende onderricht persoon (alle categorieën)

Alle monteurs die reparaties uitvoeren of hierbij ondersteuning bieden, dienen een relevante technische basisopleiding te hebben gevolgd en bij voorkeur in het bezit te zijn van:

• Autotechnicus niveau 2 of hoger (BOL of BBL)

• Autoschade hersteller niveau 2 (BOL of BBL)

• Of, vergelijkbare technische opleiding

1.2 Vakbekwaam persoon (N.v.t. bij Autoruitservice)

De monteurs die de feitelijke reparaties uitvoeren èn voor de uitvoering eindverantwoordelijk zijn, dienen voldoende opgeleid te zijn, waaronder het bezit van het diploma wordt verstaan:

• Eerste autotechnicus niveau 2/ 3

• Autoschadetechnicus niveau 2/ 3 (VOC)

• APK-keurmeester

• Of, gelijkwaardige technische opleiding(en)

1.3 Werkverantwoordelijke (N.v.t. bij Autoruitservice)

De leidinggevende op de werkvloer (werkplaatschef) is verantwoordelijk voor het toezien op het adequaat uitvoeren van de dienstverlening. De werkverantwoordelijke dient in het bezit te zijn van het diploma Eerste Autotechnicus aangevuld met een training ‘Leermeester’ (Innovam) of ‘Chef Werkplaats’ (Corbo) of vergelijkbare opleidingen m.b.t. leidinggeven en verantwoording.

1.4 Vakbekwaamheid

I

(Onderhoud & Reparatie)

Er is een groot scala aan specialistische opleidingen en trainingen. Het is ondoenlijk dat alle

monteurs, al deze trainingen moeten volgen. Toch is het van belang dat het autobedrijf de kennis in huis heeft, van de meest essentiële technieken. Het is dus denkbaar dat men verschillende monteurs verschillende trainingen laat volgen en men gezamenlijk weer alle kennis in huis heeft.

De trainingen die in ieder geval gevolgd zijn door één of meerdere monteurs of de werkverantwoordelijke zijn:

• Canbus en datanetwerken

• Diagnose elektronische systemen (ISO 22900)

• ABS Stuur- en stabiliteitssystemen (J2564)

• Diagnose Motormanagement

• ADAS systemen en kalibreren (CSC) MS

(6)

1.5 Vakbekwaamheid

II

(Banden)

Indien u banden monteert en aanpalende diensten, zoals uitlijnen en balanceren, als kernactiviteit levert dan zijn specifieke opleidingseisen van toepassing. De basisopleiding dient te zijn aangevuld met het doorlopen van de aanvullende training op gebied van uitlijnen en ADAS-systemen.

De werkverantwoordelijke (chef) en bij voorkeur één of meerdere monteurs dienen in het bezit te zijn van het diploma Uitlijn Expert, waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn doorlopen:

Uitlijnen, uitlijnrapporten en interpretatie

Werking van algemene veiligheidssystemen

Wagenhoogtemeting

Invloed van asbelasting op de wielgeometrie

Stuurhoeksensor-kalibratie

Werking lane assist systeem

Camera-kalibratie

Werking adaptive cruise control

Radar-kalibratie

1.6 Vakbekwaamheid

III

(Elektrische Voertuigen EV)

1.6.1 Leek: Indien men (ook) EV voertuigen repareert of herstelt dan dienen alle medewerkers bekend te zijn met de gevaren van het werken met EV of semi-EV. Ongeacht of men werkzaamheden uitvoert aan het elektrische- en of HV (High Voltage) zone.

1.6.2 VOP: Monteurs die onderstaande werkzaamheden uitvoeren aan een EV dienen in het bezit te zijn van een certificaat EV-Voldoende Onderricht Persoon (VOP) of gelijkwaardig conform Nen9140.

• Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140;

• Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140;

• Dé en monteren spanningsvrije HV-componenten;

• Zorgvuldig opslaan van e-gevaarlijke componenten;

• Onder spanning brengen van het HV-systeem;

• De toestand van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen controleren op veiligheid.

1.6.3 VP: Monteurs die onderstaande werkzaamheden uitvoeren aan een EV dienen in het bezit te zijn van een certificaat EV-Vakbekwaam Persoon (VP) of gelijkwaardig conform Nen9140.

• De veiligheid van de werkplek en het e-voertuig vaststellen voor aanvang werkzaamheden.

• Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140.

• Spanningsloosheid aantonen van het HV-systeem.

• Controles en reparaties uitvoeren aan het HV-systeem.

• Controle eigen ev-werkzaamheden en van de VOP en Leek.

• Dé en monteren van en werken in de HV-batterij (werken onder spanning).

• Zorgvuldig opslaan van e-gevaarlijke componenten.

• Onder spanning brengen van het HV-systeem.

• De toestand van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen controleren op veiligheid.

• Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.

(7)

1.6.4 WV: Naast voorgaande dient een Werkverantwoordelijke (WV) te worden aangesteld. In de regel is dit de chef werkplaats. De WV heeft minimaal werk- en denkniveau 4, verkregen door opleiding en/of ervaring en EV - vakbekwaamheid is aangetoond.

• De algehele veiligheid van de werkplaats en e-voertuigen vaststellen voor aanvang werkzaamheden.

• Risicoanalyse maken van de uit te voeren HV-werkzaamheden aan het e-voertuig.

• Nieuwe werkwijze bepalen en risicoanalyse maken wanneer een HV-systeem niet volgens de standaardprocedure spanningsvrij te maken is.

• Controleren ev-werkzaamheden van de VP, VOP en Leek.

• Plannen en administratie voeren van de werkzaamheden aan e-voertuigen.

• Controleren opslag van e-gevaarlijke componenten.

• Controleren en regelen periodieke instructies van aangewezen personen in de organisatie.

• Beheren en periodiek controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Beheren en periodiek controleren van gereedschap voor HV-werkzaamheden.

1.6.5 Aanwijzing (Arbo): Het is wettelijk verplicht de VOP, VP en WV ‘aan te wijzen’. Wanneer u dit (nog) niet heeft gedaan, dan kan u de formulieren hiertoe opvragen bij Qualified. Deze formulieren voldoen aan de vigerende wetgeving.

1.6.6 Aanpassen RI&E: Aanpassen van de RI&E is vereist. Wanneer een EV bij u de werkplaats in komt verandert immers, per direct, het risico. Verricht u ook werkzaamheden op VOP of VP niveau, dan nemen de risico’s exponentieel toe.

1.6.7 Arbeidsovereenkomst: Wanneer de risico’s die u uw medewerkers oplegt (VOP en VP werkzaamheden) veranderen, dan dient u feitelijk ook de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Dit is binnen Qualified geen afkeurpunt, maar wij adviseren u wel hiernaar te kijken.

Schematische weergave:

(8)

1.7 Vakbekwaamheid IV (Autoruitservice)

Het vervangen van autoruiten stelt hogere eisen aan de vakbekwaamheid, dan het repareren (sterreparatie). De meeste middenklasse auto’s rijden al autonoom op level 2. Zowel acceleratie, sturen als remmen wordt (tijdelijk) door de auto gedaan. Hiernaast zijn er al premium auto’s op de markt, zoals de MB S-klasse, Volvo XC90 en Tesla die inmiddels op level 3 functioneren. Wanneer deze systemen niet goed functioneren ligt de eerste aansprakelijkheid bij de producent (artikel 6:238 BW) en in de Nederlandse situatie bij de importeur (artikel 6:187BW). Maar wat als het falen

verwijtbaar is aan het niet goed kalibreren van censoren en/ of camera’s, dan wordt dit een heel ander verhaal.

Indien u (voor) ruiten vervangt dan zijn specifieke opleidingseisen van toepassing. De basisopleiding dient te zijn aangevuld met het doorlopen van de aanvullende training op gebied van ADAS-systemen en kalibratie. Waarbij in ieder geval zijn behandeld:

• Camera’s;

• Radar units;

• Lidar;

• Ultrasoon sensoren

• Nachtzicht camera;

• Regen sensoren

• Praktisch kalibreren

(9)

1.8 Uitbesteed werk

Het is mogelijk dat uw bedrijf de opdracht, delen van de opdracht of direct aan de opdracht gekoppelde werkzaamheden door derden laat uitvoeren.

Het betreft hier werkzaamheden die worden uitgevoerd op het eigen terrein van de

certificaathouder. Deze werkzaamheden dienen kwalitatief uitgevoerd te worden zoals vastgelegd in het Pakket van Eisen van Qualified Modern Car Repair - Basis.

Qualified Modern Car Repair vraagt dan ook om een goede administratie t.b.v. de beoordeling en selectie van het ingehuurd personeel. De beoordeling betreft:

• U beschrijft in een document op welke momenten en op welke criteria (incl diploma’s en bekwaamheid) u het extern personeel selecteert en beoordeelt.

• Het bedrijf maakt alleen gebruik van extern personeel die volgens de eerder gemaakte toetsingscriteria voldoende bekwaam zijn voor het uit te voeren werk.

• Het bedrijf registreert en archiveert de selecties en beoordelingen.

• Het bedrijf bewaart deze criteria voor een termijn van 5 jaar.

In de praktijk:

• De input wordt gebruikt bij de selectie van extern personeel

• De input is opvraagbaar voor de opdrachtgevers

• Er is door het bedrijf een overzicht opgesteld waarop is aangegeven

o op welke werkzaamheden het extern personeel is beoordeeld (incl diploma’s en bekwaamheid);

o of het extern personeel positief of negatief is beoordeeld;

o of het in de (nabije) toekomst (al dan niet onder specifieke voorwaarden) gevraagd mag worden voor nieuwe werken.

• Er is beschreven wie verantwoordelijk is voor het beheer van dit overzicht en op welke wijze over het overzicht en de beoordelingen binnen het bedrijf wordt gecommuniceerd.

• Ondernomen acties op negatieve beoordelingen worden aantoonbaar teruggekoppeld naar interne betrokkenen en – voor zover van toepassing – naar het betreffende extern

personeel.

Bij toetsingen vraagt de auditeur naar de administratie t.b.v. het ingehuurde personeel. Hij vergelijkt steekproefsgewijs en in een kwantiteit die door de auditeur wordt vastgesteld of de beoordelen en de bekwaamheid van het externe personeel in de praktijk als zodanig wordt ingezet

Daarnaast controleert de auditeur steekproefsgewijs en in een kwantiteit die door de auditeur wordt vastgesteld, of opdrachten zijn uitgevoerd conform de kwaliteitsafspraken met de opdrachtgever.

(10)

Controle vragen: Opleidingen

1.1 Hebben alle werkplaats medewerkers de basisopleidingen doorlopen?

1.2 Zijn er medewerkers die geschoold zijn op het niveau van Vakbekwaam Persoon?

1.3 Heeft de Werkverantwoordelijke (werkplaatschef) de juiste opleidingen en trainingen doorlopen?

Indien van toepassing

1.4 Zijn de medewerkers vakbekwaam m.b.t. het uitvoeren van Onderhoud en Reparatie?

Indien van toepassing

1.5 Zijn de medewerkers vakbekwaam m.b.t. het vervangen van banden, wielen en het uitlijnen van voertuigen?

Indien van toepassing

1.6.1 Zijn alle medewerkers op de hoogte van de gevaren van een EV (ongeacht de aard van de werkzaamheden)?

1.6.2 Zijn er medewerkers die een VOP training (of gelijkwaardig) conform NEN9140 hebben doorlopen?

1.6.3 Zijn er medewerkers die een VP training (of gelijkwaardig) conform NEN 9140 hebben doorlopen?

1.6.4 Is er een werkverantwoordelijke (WV) aangesteld?

1.6.5 Is de ‘aanwijzing’ van de functionarissen vastgelegd? Indien dit niet het geval is, dan kunt u formulieren opvragen bij Qualified, die voldoen aan de wettelijke eisen

1.6.6 Is het RI&E aangepast m.b.t. het werken aan EV-voertuigen?

1.6.7 Zijn de arbeidsovereenkomsten aangepast t.b.v. de risico’s van EV- werkzaamheden? (dit is een advies)

1.6.1 Zijn alle medewerkers op de hoogte van de gevaren van een EV (ongeacht de aard van de werkzaamheden)?

1.7 Zijn de medewerkers vakbekwaam voor het vervangen van autoruiten?

Hebben één of meerdere persoon de relevante trainingen doorlopen?

(11)

1.8 Is er iemand binnen uw organisatie verantwoordelijk gesteld voor het overzicht met beschikbaar en bekwaam extern personeel?

Is uw documentatie met in te huren extern personeel up to date?

Wordt het extern personeel enkel ingezet voor de werkzaamheden waarvoor zij eerder als bekwaam zijn beoordeeld?

Is uw archivering op orde (tenminste 5 jaar)?

Heeft u uw netwerk ‘’in te huren personeel’’ afdoende geïnformeerd over het kwaliteitsniveau zoals u deze met dit keurmerk wenst uit te stralen?

(12)

Hoofdstuk 2 Data

Reparaties en onderhoud dient conform de richtlijnen van de fabrikant te worden uitgevoerd, om de fabrieksgarantie te waarborgen. Dit is alleen mogelijk indien u over deze informatie beschikt. Op basis van de Block Exemption Regulation is deze informatie, in principe, voor alle autobedrijven beschikbaar.

Dit hoofdstuk is van toepassing bij Glasspecialisten en bij ROB bedrijven met een merkspecialisatieMS

2.1 Beschikbaarheid data

Het bedrijf dient de beschikking te hebben, dan wel (online) toegang tot de data van de fabrikant. Dit kan door een rechtstreeks account bij de fabrikant/ importeur of via een platform zoals Pass Thru, Hella of Bosch.

2.2 Interpretatie

Het bedrijf dient niet alleen toegang te hebben tot de informatie maar deze ook te kunnen vinden en te interpreteren en op juiste wijze te hanteren bij de uitvoering of het bedrijf dient te diagnose in samenwerking met de helpdesk of backoffice van de leverancier uit te kunnen voeren.

Controlevragen: Data

2.1 Heeft u directe of indirecte toegang tot de handleidingen en voorschriften van de fabrikant (OEM)?

2.2 Bent u instaat de juiste informatie te vergaren en te hanteren?

(13)

Hoofdstuk 3 Connectiviteit

Naast de in het vorige hoofdstuk behandelde handleidingen en voorschriften van de fabrikant, is het noodzakelijk dat er een online connectiviteit met de OEM kan worden gelegd ten behoeven van de diagnose, resetten (codering) en ‘inleren’ van onderdelen. Veelal kan dit geregeld worden via uw diagnose apparatuur of via een platform (bijvoorbeeld AutoNiveau of GMTO).

Wanneer u zelf beschikt over een interface om met OEM informatie en via de EOBD een diagnose te kunnen stellen, dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen. Wanneer u hierover niet beschikt dient u het voertuig door te verwijzen naar een extern bedrijf die onderstaande vaardigheden

beheerst.

3.1 Diagnose

Het bedrijf dient een interface tot de OEM te hebben om een auto te diagnosticeren via de EOBD. Dit mag een rechtstreekse interface zijn, maar men mag ook gebruikmaken van remote aanbieders.

Zoals Jive-Line en Remote Diagnostics.

3.2 Inleren en coderen MS

Het bedrijf dient een interface tot de OEM te hebben om onderdelen in te leren en/of te coderen, zoals:

• Een Sleuteltransponder inleren;

• Een trekhaak, verstuivers of accu coderen;

• DTC codes lezen en wissen

• Service Interval resetten

• Hoog Voltage Batterij checken

De interface mag rechtstreeks zijn, maar men mag ook gebruik maken van remote aanbieders.

3.3 Vaardigheden

Zijn er één of meerdere monteurs die competent zijn om deze handelingen uit te voeren en heeft men hiervoor een training gevolgd?

Controlevragen: Connectiviteit

3.1 Heeft u een interface om via de EOBD diagnoses te stellen?

3.2 Heeft u een interface waarmee u kan inleren en coderen?

3.3 Hebben één of meer monteurs de competenties om deze handelingen uit te voeren?

Hebben één of meerdere monteurs hiervoor een training genoten?

(14)

Hoofdstuk 4 Gereedschappen

Het bedrijf dient naast de in de vorige hoofdstukken besproken zaken, ook over de vereiste gereedschappen te beschikken om een reparatie of onderhoudsbeurt uit te voeren. We bedoelen hiermee ‘gereedschappen’ in de meest brede zin van het woord.

4.1 Mechanische gereedschappen (N.v.t. bij Autoruitservice)

Naast de standaard gereedschappen bedoelen wij hiermee speciaal gereedschap. Zoals tijdafstelgereedschap, brandstof-injectoren, demontagegereedschappen.

Men hoeft niet alle speciale gereedschappen voor alle (doorgaande) automerken in bezit te hebben.

Het gaat er om dat men erover kan beschikken. Dergelijke gereedschappen kunnen immers ook gedeeld, gehuurd of geleend worden.

4.2 IJken van gereedschappen (N.v.t. bij Autoruitservice)

De relevante gereedschappen dienen jaarlijks geijkt te worden. De relevante gereedschappen dienen dan ook te zijn voorzien van een geldige inspectiezegel.

4.3 High Voltage (N.V.T. bij Autoruitservice)

Repareert u ook Elektrische en/ of semi elektrische voertuigen, waarbij het voertuig spanningsloos wordt gesteld of reparaties aan het (hoog) spanningsgedeelte worden uitgevoerd? Dan dient u ook de beschikking te hebben over een EV-Kit. Tevens dient de leiding er op toe te zien dat de EV-Kit structureel gebruikt wordt.

1 Zie Hoofdstuk 5 Merkspecialisatie

De EV-Kit bevat:

• Afbakenpalen in de kleurencombinaties rood/wit of zwart/geel

• Afbakenketting in de kleurencombinaties rood/wit of zwart/geel

• Gevarendriehoek: waarschuwing elektriciteit

• Geïsoleerde trekstaaf (om mensen onder elektrocutie los te trekken)

• Isolerende/ geïsoleerde materialen (nap, mat, handschoenen, basis gereedschappen)

• Veiligheidsbril of gelaatscherm

(15)

4.4 CSC-tool (Camera Sensor Calibration)

Deze eis is van toepassing bij Glasspecialisten en bij ROB bedrijven met een merkspecialisatie U dient in het bezit te zijn of de beschikking hebben tot een CSC-systeem. Hiermee bedoelen wij dat u in het bezit bent van een dergelijk apparaat, hierover kan beschikken (in gezamenlijk eigendom) of gestructureerd samenwerkt met een bedrijf dat hierover beschikt. De systeem eisen zijn:

• Voldoet aan de OEM specificaties

• Uitgerust met merk specifieke kalibratieborden

• Beschikking, bij voorkeur online (pass thru), kalibratiewaarden

Enkele systemen die voldoen zijn bijvoorbeeld Hella-Guttman, Mahle, EZ-Adas (Snap-On) en ACS-Cars (Würth).

Hiernaast dienen de monteurs over de vaardigheid te beschikken de kalibratie adequaat uit te voeren.

Controlevragen

4.1 Heeft u de beschikking over de noodzakelijke speciale gereedschappen? Al of niet in eigendom.

4.2 Worden de relevante gereedschappen jaarlijks geijkt en zijn deze voorzien van een geldige inspectiezegel?

4.3 Heeft u een EV-kit die voldoet aan de eisen?

Ziet u erop toe dat de EV-kit structureel wordt gebruikt?

4.4 Heeft u de beschikking over een CSC-tool?

Heeft u de beschikking over de kalibratiewaarden?

Heeft u de beschikking over merk specifieke kalibratieborden?

Hebben de monteurs de vaardigheden de kalibratie goed uit te voeren?

(16)

Hoofdstuk 5 MVO

5.1 Kwalitatieve bijdrage

Is uw onderneming een ‘leerbedrijf’ en/ of biedt u stageplaatsen aan? Dit is van groot belang omdat u hiermee bijdraagt aan de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving in het

algemeen en uw regio in het bijzonder. Tevens wordt hiermee de (vak) kennis in de branche bevorderd en versterkt het uw relatie met de regio.

Indien uw bedrijf hiervoor niet geschikt is of wanneer dit organisatorisch niet mogelijk is, levert u dan op een andere wijze een bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in uw regio.

Controle vraag: - Bent u een leerbedrijf?

- Biedt u stageplekken aan?

- Levert u op een andere wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio en/ of de vakkennis in de branche?

5.2 Klachtenregeling

Het is van belang dat u een transparante klachtenregeling heeft. Uiteraard dient deze procedure schriftelijk te zijn vastgelegd, maar nog belangrijker is dat de klant hierin inzage heeft (bijvoorbeeld downloadbaar op de website). De klachtenregeling dient tevens te voorzien in elementen die de klachten kunnen omzetten naar het verbeteren van de dienstverlening en het voorkomen/

verminderen van nieuwe klachten.

Controle vraag: - Kunt u een (schriftelijke) klachtenregeling overleggen?

- Heeft de klant hierin inzage?

- Worden de klachten benut ter verbetering van de dienstverlening?

(17)

5.3 Klanttevredenheid

Voert u in een redelijke frequentie klanttevredenheidsonderzoeken uit. U kunt dit intern uitvoeren of dit in handen leggen van externe specialisten. Het is echter wel zaak dat de metingen objectief zijn en naast het meten van de klanttevredenheid er doelstellingen worden gesteld om de

klanttevredenheid verder te verbeteren.

Controle vraag: - Heeft u een methodiek om de klanttevredenheid te meten?

- Is deze objectief?

- Beschrijft u uw ambities ter verbetering en worden de scores en de ambities

met de medewerkers gedeeld?

5.4 Eerlijk zakendoen

Heeft u uw (administratieve) processen zo ingericht dat fraude en oneerlijkheid wordt voorkomen en bij voorkeur uitgesloten? Dit kan mede mogelijk worden gemaakt door elektronische koppeling tussen werkplaatsbonnen, de onderdelen bestelsystemen en de facturatie. In ieder geval dient de geleverde dienstverlening altijd gespecificeerd gefactureerd worden.

Controle vraag: - Heeft u waarborgen in uw proces waarmee fraude wordt voorkomen?

- Verstrekt u altijd een gespecificeerde factuur?

5.5 Veiligheid

U dient een veilige werkomgeving aan uw medewerkers te bieden. Werkbeschrijvingen en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hierbij essentieel. Maar bijvoorbeeld ook het vermijden van het gebruik van middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Iedere werkgever is verplicht tot het hebben van een geldige Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E dient minimaal 1 keer per jaar met het personeel besproken te worden en u dient dit ook schriftelijk vast te leggen.

Controle vraag: - Bent u in het bezit van een actueel RI&E?

- Bespreekt u de RI&E minimaal 1 keer per jaar met uw personeel?

(18)

5.6 Milieu

Wordt afval voorkomen en wanneer onafwendbaar gescheiden en voor recycling aangeboden?

Binnen de certificering Duurzaam Repareren wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld en gecontroleerd. Binnen MVO gaat de ambitie een stapje verder.

Controle vraag: - U bent zelf verantwoordelijk dat grondstoffen in uw afval die gerecycled kunnen worden ook daadwerkelijk als zodanig worden verwerkt bij uw afvalverwerkingsbedrijf

5.7 Energieverbruik

Het beperken van uw energieverbruik leidt tot verlaging van uw CO2 uitstoot maar tevens tot verlagen van uw kosten. Vaak is dit simpel en effectief te beïnvloeden door het plaatsen van slimme meters, lichtsensoren, temperatuurbegrenzers en led-verlichting. Het begint echter bij de vaststelling van uw huidige verbruik, neem maatregelen deze te reduceren en bepaal uw ambities tot verdere reductie op de langere termijn.

Controle vraag: - Heeft u inzicht in uw energieverbruik?

- Neemt u maatregelen ter reductie?

- Heeft u uw ambities ter verdere reductie bepaald?

(19)

Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

De basis van het Qualified programma is dat het autobedrijf instaat is de dienstverlening conform OEM-normen te verrichten en dat dit geïntegreerd is in de werkplaatsorder, zodat de

fabrieksgarantie gehandhaafd blijft.

Met de certificering Qualified wordt aangetoond dat u

• de juiste competenties heeft;

• beschikt over de juiste data en dat u deze kunt interpreteren;

• beschikt over de juiste uitrusting.

Gaat het ondanks alle zorg en maatregelen dan toch mis is het belangrijk dat u gedekt bent met een Aansprakelijkheidsverzekering

6.1 Bent u in staat om de werkzaamheden conform OEM- normen te verrichten en is dit geïntegreerd in de werkplaatsorder?

6.2 Heeft u een AVB afgesloten?

Is gevolgschade op de polis gedekt?

Visiewerk B.V.

Januari 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :