MAXI MOVE. ...with people in mind. Preventief onderhoudsschema NL herz. 7 Februari 2014

Hele tekst

(1)

MAXI MOVE™

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7 • Februari 2014

...with people in mind

(2)

2

Preventief onderhoudsschema

Dit preventief onderhoudsschema is bedoeld voor gebruikers van het hulpmiddel en servicetechnici.

Dit preventief onderhoudsschema beschrijft stapsgewijs het elementaire onderhoud dat nodig is om de veiligheid van het hulpmiddel te garanderen. ArjoHuntleigh biedt uitgebreide serviceprogramma’s om de duurzaamheid, betrouwbaarheid en waarde van de apparatuur te optima- liseren. Neem voor meer informatie of een prijsopgave voor deze diensten contact op met ArjoHuntleigh.

Dit hulpmiddel is onderhevig aan slijtage en waar aange- geven moeten de volgende onderhoudsinstructies wor- den uitgevoerd om te zorgen dat het hulpmiddel blijft voldoen aan de oorspronkelijke fabrieksspecificaties.

Zie de gebruiksaanwijzing nr. 001.25060.NL en de onderdelenlijst nr. 001.25070.EN die verkrijgbaar zijn bij ArjoHuntleigh.

Niet toegestane wijzigingen die aan ArjoHuntleigh apparatuur worden aangebracht, kunnen de veiligheid ervan aantasten. ArjoHuntleigh is niet verantwoordelijk voor ongelukken, incidenten of onvoldoende prestaties van hulpmiddelen ten gevolge van ongeoorloofde wijzigingen aan haar hulpmiddelen, producten en accessoires.

ArjoHuntleigh adviseert met klem om bij de hulpmiddelen en andere door ArjoHuntleigh geleverde producten uitsluitend ArjoHuntleigh onderdelen te gebruiken die voor dat doel zijn ontworpen. Dit om letsel door het gebruik van onderdelen die niet aan de ArjoHuntleigh specificaties voldoen, te voorkomen.

Ontwerpbeleid en auteursrecht

® en ™ zijn handelsmerken van de ArjoHuntleigh groep.

© ArjoHuntleigh 2011.

Wij voeren een beleid van continue verbetering en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen zonder vooraankondiging te wijzigen. Het is zonder de toestemming van ArjoHuntleigh niet toegestaan de inhoud van deze publicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

De volgende symbolen komen voor:

Betekent: Het niet begrijpen en opvolgen van deze instructies kan leiden tot verwonding van uzelf en van anderen.

Betekent: Negeren van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.

Betekent: Dit is belangrijke informatie voor het juiste gebruik van het hulpmiddel en de accessoires.

WAARSCHUWING:

LET OP:

OPMERKING:

001.25065.NL herz. 7

(3)

Handeling

4-punts kanteljukken Tiljukken voor lusbanden

Handmatig Elektrisch 2-4 punts Stretcher

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Controleer alle tilbandbevestigingspun- ten op beschadigingen. Indien bescha-

digd, vervangen door een nieuwe.

X X X X

Controleer of alle instructie-etiketten zijn aangebracht en leesbaar zijn. Zo nodig vervangen. Zie de gebruiksaan- wijzing voor informatie over het plaat- sen van etiketten.

X X X X

Controleer de conditie van de frictie- schijven en de tilarmbussen binnen de penverbindingen. Indien versleten en/of beschadigd, vervangen door nieuwe onderdelen. Zie Fig. 5.

S S

Stel na het controleren/vervangen van de frictieschijven en tilarmbussen de frictieverbinding opnieuw af op een belasting van 5,4 kg bij de hendel.

S S

Controleer alle externe onderdelen op eventuele beschadigingen die zijn ont- staan tijdens gebruik. Onderdelen zo nodig vervangen.

S S

Controleer of het hulpmiddel over het

hele bereik goed werkt.

S

Controleer alle zichtbare onderdelen, met name waar ze in contact komen met het lichaam van de cliënt. Controleer of er geen barsten of scherpe randen zijn ontstaan die letsel kunnen veroorzaken of onhygiënisch kunnen worden. Zo nodig vervangen.

X S X S X S X S

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7

(4)

UITLEG: X = door de gebruiker te verrichten handeling S = door een ArjoHuntleigh servicetechnicus te verrichten handeling

Controleer de bladveer en sluitklem op het bevestigingspunt. Vervangen, indien

beschadigd.

X S X S X S X S

Controleer of het tiljuk goed is bevestigd op de tilarm, d.w.z. of de kunststof klem goed vastzit in de gleuf op het “T”-stuk op de tilarm.

X X X X

Controleer of de bladveer in de sluitklem goed op zijn plaats zit. Zie

Fig. 6.

X X X X

Handeling

Maxi Move Accessoires

Tilbanden Acculader

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Controleer of tilbanden, veiligheidsbanden en bevestigingsclips zijn

beschadigd of gerafeld. Zo nodig vervangen.

X S

Controleer de acculader op losse aansluitingen, kapotte bedrading, beschadigde behuizing, etc. Indien op een of andere wijze beschadigd, de

acculader niet gebruiken.

X S

Zorg dat de accu goed opgeladen is. Zie de gebruiksaanwijzing voor

informatie over het opladen van de accu.

X S

Handeling

4-punts kanteljukken Tiljukken voor lusbanden

Handmatig Elektrisch 2-4 punts Stretcher

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7

(5)

Laad de accu’s elke week ten minste 15 uur opnieuw op. Zie de

gebruiksaanwijzing voor informatie over het opladen van de accu.

X S X

Controleer of de tillift over het hele bereik goed werkt, zowel via het

ingebouwde bedieningspaneel op de mast als via de afstandsbediening.

X

Controleer, als de tilarm in de laagste stand staat, de hefbanden aan weerszijden van de mast op scheurtjes en rafels. Indien beschadigd, dient de tillift direct buiten gebruik te worden gesteld en moeten de tilbanden worden vervangen.

X

Controleer of de poten van het onderstel probleemloos openen en sluiten

en of ze volledig en soepel werken.

X

Controleer de conditie van de afstandsbediening en krulsnoer. Indien beschadigd, direct buiten gebruik stellen en vervangen door een nieuwe

afstandsbediening met krulsnoer.

X

Controleer of alle externe aansluitingen goed vastzitten en alle schroeven

en moeren goed zijn aangedraaid.

X

Controleer of alle zwenkwielen vrij draaien en de twee achterremmen

goed werken. Zo nodig vervangen.

X

Controleer of de bevestigingspennen van het zwenkwiel stevig op het onderstel en de onderstelpoten zitten en of het rijvlak van het zwenkwiel

niet is beschadigd. Zo nodig vervangen.

X

Controleer of alle instructie-etiketten stevig zijn bevestigd en leesbaar zijn. Zo nodig vervangen. Zie de gebruiksaanwijzing voor informatie over

het plaatsen van etiketten.

X

Controleer alle zichtbare onderdelen, met name waar ze in contact komen met het lichaam van de cliënt. Controleer of er geen barsten of scherpe randen zijn ontstaan die letsel kunnen veroorzaken of onhygiënisch kunnen worden. Zo nodig vervangen.

X

Test de functie “Automatische uitschakeling”.

Zie opmerking 1.

S

Handeling

Maxi Move Accessoires

Tilbanden Acculader

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7

(6)

UITLEG: X = door de gebruiker te verrichten handeling S = door een ArjoHuntleigh servicetechnicus te verrichten handeling

Test de noodstopfunctie.

Zie opmerking 2.

S

Test de knop voor omlaag draaien bij systeemuitval.

Zie opmerking 3.

S

Als een weegunit is geïnstalleerd: controleer de nauwkeurigheid van de unit en herijk, indien nodig.

Zie opmerking 4.

S

Controleer de twee hefbanden over de gehele lengte. De hefbanden

vervangen, als er tekenen van slijtage of beschadiging zijn.

S

Controleer of de bouten en moeren goed zijn aangedraaid. Bepaal het type poten (zie Fig. 8) en controleer of de bouten en moeren goed zijn aangedraaid in overeenstemming met het model poten en materiaal.

Zie opmerking 5.

S

Controleer het 2,5 kg vermogen om de tilarm te draaien. Schroef zo nodig

bijstellen. Zie Fig. 9 voor locatie.

S

Controleer de uitsparing tussen “T”-stuk kraag en tilarm. Indien meer dan 2 mm, tilarmbussen vervangen (minimumuitsparing is 1 mm).

Zie Fig. 9 voor locatie van de uitsparing.

S

Controleer de breedte van de poten (zie Fig. 10). Verwijder eerst de afdekplaten. Meet bij gesloten poten de afstand tussen het midden van de uiteinden bij de voorwielen. Alleen bijstellen, als afstand “A” korter is dan 650 mm voor model poten van standaard hoogte (KMCS**) en model van lage hoogte (KMCL**) of korter dan 695 mm voor model poten van extra lage hoogte (KMCE**).

S

Aanbevolen wordt de beide hefbanden na elke 2 jaar gebruik te vervan- gen. Als de banden voor die tijd beschadigd of versleten zijn, dienen ze direct te worden vervangen.

Smeer de twee bovenste bandenrollers.

S Handeling

Maxi Move Accessoires

Tilbanden Acculader

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7

(7)

Controleer en smeer de schuiven onderaan en bovenaan de mast. Vervang ze, indien ze zijn versleten of beschadigd. Stel ze zo nodig bij om speling

in de kolom weg te nemen.

S

Controleer de 4 tilarmrollers en de 2 geleidingsblokken en vervang ze bij

slijtage of beschadiging.

S

Controleer het “T”-stuk met bevestigingspunten, indien aanwezig. Zo nodig reinigen en vervangen. Controleer de tilarmbussen van het T-stuk

voor overmatige slijtage.

S

Controleer de gebruiksteller en reset deze, zo nodig. Zie opmerking 6.

S Handeling

Maxi Move Accessoires

Tilbanden Acculader

Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar Voor elk gebruik Elke week Elke 12 maanden Elke 2 jaar

Preventief onderhoudsschema

001.25065.NL herz. 7

(8)

8

Opmerkingen

Opmerking 1:

Plaats de tilarm ruim boven zijn laagste stand en gebruik de afstandsbediening om de tilarm te laten zakken. Houd de tilarm tegelijk met uw andere hand ongeveer vijf seconden omhoog. De motor stopt zolang de arm wordt tegengehou- den. Laat de knop op de afstandsbediening los. De tilarm moet nu in zijn oorspronkelijke stand blijven staan. Herhaal de test met de knop voor omlaag brengen op het bedie- ningspaneel op de mast.

Opmerking 2:

Breng de tilarm omhoog of omlaag met de afstandsbedie- ning. Druk daarbij op de stopknop. De elektrisch aangedre- ven beweging dient direct te stoppen. Reset de noodstopfunctie door de groene aan/uit-knop in te drukken.

Herhaal de test bij het openen of sluiten van de poten van het onderstel.

Opmerking 3:

1. Breng de rode noodhendel omhoog (zie Fig. 7).

2. Verwijder de sluitpen.

3. Draai de hendel rechtsom. De tilarm dient ongehinderd omlaag te gaan.

4. Zet de sluitpen terug op zijn plaats. Sluit de hendel.

Opmerking 4:

Waar in EU-landen goedgekeurde weegunits van klasse III worden gebruikt, moet de weegunit door een officiële instantie worden herijkt en afgetekend in het logboek.

Opmerking 5:

(a) Chassis voor de koppelstang van de mast (1 stuk):

48-52 N•m. Zie Fig. 8, item D 1 stuk.

(b) Bouten op de scharnieren van de chassispoten (2 stuks): 20-25 N•m. Zie Fig. 8, item B 2 stuks.

(c) Zwenkwielen op de chassispoten (Aluminium – 2 stuks): 15-20 N•m. Zie Fig. 8, item A 2 stuks.

(d) Zwenkwielen op de chassispoten (Staal – 2 stuks):

35-40 N•m. Zie Fig. 8, item C 2 stuks.

(e) Zwenkwielen op de chassispoten (extra lage hoogte (2 stuks): 6-8 N•m. Zie Fig. 8, item E 2 stuks.

Opmerking 6:

Het scherm van de gebruik- steller kan als volgt worden geopend:

1. Schakel de Maxi Move uit door op de rode stopknop te drukken (zie Fig. 1).

Fig. 1

2. Druk de twee knoppen op de afstandsbediening onder de display tegelijk in, evenals de “zitstand”- knop van het kanteljuk (zie Fig. 2). Zet de unit, terwijl u de knoppen ingedrukt houdt, aan met de aan/uit-knop en houd de knoppen nog drie seconden ingedrukt of totdat u een reeks van drie pieptonen hoort.

Fig. 2

3. Op het scherm van de gebruiksteller worden twee reeksen getallen weergegeven (zie Fig. 3). De weergegeven getallen staan voor de totale

werkingstijd (in tienden van een uur) van de motor van de mast.

Fig. 3

4. Druk de resetknop vijf seconden in om de gebruiksteller weer op nul te zeten. Een reeks pieptonen bevestigt dat de gebruiksteller is gereset.

5. Zet de unit weer uit met de stopknop. De volgende keer dat de unit wordt aangezet, geeft de display van de gebruiksteller de waarde nul weer (zie Fig. 4).

Fig. 4 OPMERKING: Zie voor een volledige lijst van

aanbevolen vervangingsonderdelen en pakket- ten de Maxi Move onderdelencatalogus 001.25070.EN. Deze catalogus is verkrijgbaar bij ArjoHuntleigh.

WAARSCHUWING: Reset de gebruiksteller nooit zonder eerst te controleren of de tillift alle in deze handleiding beschreven onderhoudsbeurten heeft gehad. Wanneer u dit niet doet, kunnen mo- gelijke problemen onopgemerkt blijven.

Stop- knop

Aan/uit- knop

Knoppen die moeten worden ingedrukt om het

gebruikstellerscherm te openen

Resetknop

Gebruiksteller na het resetten

001.25065.NL herz. 7

(9)

Normaal draaipunt

Fig. 5

Normale tilliftconstructie met bladveer en sluitklem (Combi-systeem)

Fig. 6

Mechanisch omlaag brengen

Fig. 7

Aandraaien bouten en moeren

Fig. 8

Draaipunt tilarm

Fig. 9

Breedte poten in gesloten stand

Fig. 10 Tilarmbus

Frictieschijf

Sluitklem     

Stalen poot Extra lage poot Aluminium poot

Draaipunt

Schroef

Notities

001.25065.NL herz. 7

(10)
(11)

AUSTRALIA ArjoHuntleigh Pty Ltd 78, Forsyth street O’Connor

AU-6163 Western Australia Tel: +61 89337 4111 Free: +1 800 072 040 Fax: + 61 89337 9077 BELGIQUE / BELGIË ArjoHuntleigh NV/SA Evenbroekveld 16 B-9420 ERPE-MERE Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80 Fax: +32 (0) 53 60 73 81 E-mail: info@arjohuntleigh.be CANADA

ArjoHuntleigh Canada Inc.

1575 South Gateway Road Unit "C"

MISSISSAUGA, ON, L4W 5J1 Tel/Tél: +1 905 238 7880

Free: +1 800 665 4831 Institutional Free: +1 800 868 0441 Home Care Fax: +1 905 238 7881

E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com

ESKÁ REPUBLIKA

ARJO Hospital Equipment s.r.o.

Hlinky 118 CZ- 603 00 BRNO Tel: +420 549 254 252 Fax: +420 541 213 550 DANMARK

ArjoHuntleigh A/S Vassingerdvej 52 DK-3540 LYNGE Tel: +45 49 13 84 86 Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: info.dk@arjohuntleigh.com DEUTSCHLAND

ArjoHuntleigh GmbH Peter-Sander-Strasse 10 D-55252 MAINZ-KASTEL Tel: +49 (0) 6134 186 0 Fax: +49 (0) 6134 186 160 E-mail: info-de@arjohuntleigh.comC. Psimitis Co Ltd Dimitriou Andr. 59

GR-16121 KAISARIANI ATTIKIS

: 21 0724 36 68

!#$: 21 0721 55 53 ESPAÑA

ArjoHuntleigh Ibérica S.L.

Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1 08173 Sant Cugat del Vallés ES- BARCELONA 08173 Tel: +34 93 583 11 20 Fax: +34 93 583 11 22

E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

FAR EAST

ARJO Far East Limited Unit 3A, 4/F., block B Hoi Luen Industrial Centre

55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon HONG KONG Tel: +852 2508 9553 Fax: +852 2508 1416 FRANCE

ArjoHuntleigh SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi BP 133

59436 RONCQ CEDEX Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13 Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14

E-mail : info.france@arjohuntleigh.com INTERNATIONAL

ArjoHuntleigh International Ltd.

310-312, Dallow Road Luton

UK-BEDFORDSHIRE LU1 1TD Tel: +44 1582 745800

Fax: +44 1582 745866 E-mail:

international@arjohuntleigh.com ITALIA

ArjoHuntleigh S.p.A.

Via di Tor Vergata 432 00133 ROMA - ITALIA Tel: +39 (0) 6 87426211 Fax: +39 (0) 6 87426222

E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com NEDERLAND

ArjoHuntleigh Nederland BV Biezenwei 21

4004 MB TIEL Postbus 6116 4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00 Fax: +31 (0) 344 64 08 85 E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com NORGE

ArjoHuntleigh Norway AS Ryenstubben 2

NO-0679 OSLO Tel: +47 22 08 00 50 Faks: +47 22 08 00 51 E-mail: post@arjo.no POLSKA

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 PL 62-052 KOMORNIKI (Poznan) Tel: +48 61 662 15 50

Fax: +48 61 662 15 90 E-mail: arjo@arjohuntleigh.com

PORTUGAL

ArjoHuntleigh em Portugal:

MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo) Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G

1600-233 Lisboa, Portugal Tel: +351 214 189 815 Fax: +351 214 177 413

E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com SUISSE / SCHWEIZ

ArjoHuntleigh AG Florenzstrasse 1d Postfach

CH-BASEL4023

Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77 Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

ArjoHuntleigh OY Vanha Porvoontie 229 FI-01380 VANTAA Puh: +358 9 4730 4320 Faksi: +358 9 4730 4999 SVERIGE

ARJO Scandinavia AB Verkstadsvägen 5 Box 61

SE-241 21 ESLÖV Tel: +46 (0) 413 645 00 Fax: +46 (0) 413 645 83

E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com UNITED KINGDOM

ArjoHuntleigh International Ltd.

310-312, Dallow Road Luton

UK-BEDFORDSHIRE LU1 1TD Tel: +44 1582 745700

Fax: +44 1582 459100 E-mail:

sales.admin@huntleigh-healthcare.com USA

ArjoHuntleigh Inc.

2349 W Lake Street Suite 250 Addison, IL 60101

Tel: +1 630 307 2756

Free: +1 800 323 1245 Institutional Free: +1 800 868 0441 Home Care Fax: +1 630 307 6195

E-mail: us.info@ArjoHuntleigh.com ÖSTERREICH

ArjoHuntleigh GmbH Dörrstrasse 85 AT-6020 INNSBRUCK Tel: +43 (0) 512 204 160 0 Fax: +43 (0) 512 204 160 75

www.arjohuntleigh.com

(12)

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. GETINGE provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. MAQUET specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions and intensive care.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö

SWEDEN

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :