• No results found

werden er toevertrouwd aan Soresma ? Welke "studies&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "werden er toevertrouwd aan Soresma ? Welke "studies&#34"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Vraag nr. 235 van 22 maart 1999

van de heer JOZEF BROWAEYS NV Soresma – Overheidsopdrachten

NV Soresma is een Antwerps ingenieursbureau dat geregeld overeenkomsten afsluit met de Vlaamse overheid.

De vraag rijst naar de regelmatigheid van de toe- kenningen en naar het nut van de resultaten.

1. Welke opdrachten werden er gedurende deze legislatuur gegund aan Soresma ? Voor welke datum, volgens welke overheidsopdrachtenpro- cedure (algemene of beperkte aanbesteding, al- gemene of beperkte offerteaanvraag, onderhan- delingsprocedure) ?

2. Waren er meerdere inschrijvers, kandidaten of geraadpleegden voor in de sub 1 bedoelde op- drachten die werden gegund aan Soresma ? Zo ja, wie waren dit per opdracht ?

3. Welke "voorstudies" werden er toevertrouwd aan Soresma ? Welke "studies" gebaseerd op voornoemde "voorstudies" werden toever- trouwd aan Soresma ?

4. Op welke datum werden de opdrachten gegund aan Soresma, aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen ? Op welke datum werden de opdrachten gegund aan Soresma, aangekondigd in het Europees Publicatieblad ?

5. Voor welke opdrachten werd er een verkorte procedure toegepast (bv. wegens zeer dringend karakter) ?

6. Werden er bijakten afgesloten bij de overeen- komsten met Soresma ? Zo ja, voor welke over- eenkomsten en voor welke bedragen ? Werden er termijnverlengingen van overeenkomsten toegekend ? Zo ja, met betrekking tot welke overeenkomsten en hoeveel bedroegen de ter- mijnsverlengingen ? Werd de uitvoeringstermijn van de verschillende overeenkomsten van Soresma gerespecteerd ? Zo niet, hoeveel was de vertraging en hoeveel bedroeg de daarmee samenhangende boete ?

7. Wat was ten slotte het praktische nut van de op- drachten die werden gegund aan Soresma en in hoeverre worden de resultaten van die opdrach- ten gebruikt door de administratie ?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.

De vraag aan de minister-president dateert

van 5 februari 1999 en werd reeds beant- woord.

Antwoord

Er werden tijdens mijn legislatuur geen overeen- komsten gesloten met de NV Soresma.

In het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening heeft deze firma voor een aantal opdrachten wel een offerte ingediend, zowel voor opdrachten die voor- afgaandelijk werden bekendgemaakt in het Bulle- tin der Aanbestedingen, als voor opdrachten waar- voor zij werd aangeschreven in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De offertes van Soresma werden hierbij steeds ver- geleken met die van andere inschrijvers, waarbij de keuze steeds ging naar een offerte van een andere inschrijver.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Zolang wc ons concentreren op dat wat wij houden voor onze nationale problemen, zolang wij desnoods bereid zijn aan de Europese Gemeenschap over te laten wat met de

na een sterke afname van de biodiversiteit door verlies van soorten, herstel van de biodiversiteit alleen maar kan gebeuren door evolutie van nieuwe soorten.. Deze soortvorming

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor tewerkstelling van personeelsleden regelt de

Omdat de plannen echter niet geheel in het eerder door u vastgestelde bestemmingsplan passen, is een nieuw bestemmingsplan vereist.. Dit bestemmingsplan

9) Heeft u problemen met andere regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer?. O

Gebruik eigen pootgoed, meer Rhizoctonia in aangekocht pootgoed door 5 telers genoemd, waarvan 2 stammentelers zijn die al jarenlang geen vreemd pootgoed meer hebben

33 Het EPD bestaat uit een aantal toepassingen die ten behoeve van de landelijke uitwisseling van medische gegevens zijn aangesloten op een landelijke

Op welke datum werden de opdrachten gegund aan Soresma aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen?. Op welke datum werden de opdrachten gegund aan Soresma aangekondigd in