0036 3380 l O

374  Download (0)

Hele tekst

(1)
(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

0036 3380 l O

(3)
(4)

I

(5)

njang bergeena kapada segala orang ïijang;

ada di bawah parinlalinja

H O M P B M I O L A Y I * %.

Hjang menjalin dari bahasa Ölahda dalem bàhasa Melaijoe ia itoe toewah'

3. Z. V A N D E i t f B E R Ö ,

D I S O E K A B A Y A ;

Dî TJAP SAiïA TOEWAN

GEBE. GIMBEEG & CO. — SOEEàBÀYA.

18 6 4.

' :..,r,- •• ::-^

:

»-~——-*^&\ 'fff. ^p

(6)

p

I

I

(7)
(8)

/ '

1

(9)

BOEKOE PlIMTAI

ïijaiiij bergoena kajjadu segala oranij njanij ada di bawah pariiitaliiija

Bî o 111*1; v i o i« A N n A .

Njang menjalin dari bahasa Olanda dalem bahasa Melayoe ia itoe toewan

J . Z . V A N DEIST B E R G ,

D I S O E E A B A T A ,

DI TJ>AP SAMA TOEWAK

GEBE, GIMBËEG & CO. —

S O E R A B A Y A .

1 8 6 i.

(10)
(11)

Peratoeran dari pegang polisie dan djalanken ka-adilan siviel dan minta hoe- koeman atas orang djawa dan lain bangsa njang di samaken dengen bangsa djawa di tanah Djawa dan Madoera Moeka 1

Perkara pegaDg polisie dan ketaoei kasalahan krimineel dan

overtreding "

Perkara kapala dessa dan lain prijaji polisie njang ketjil ketjil . 3 Perkara kapala distrikt dan lain lain prijaji njang di tarook di

bawah parintahnja 11 Perkara djaksa besaar dan djaksa 16

,i boepati dan ronggo dan patih 19

„ toewan resident dan toewan assistent resident . . . . 21

ii raad distrikt • *3

u raad kaboepaten . . . 27

Dari djalannja ka-adilan di atas perkara siviel njang djadi bagian- nja landraad

Perkara katrangan < 45

n berembook dan poetoesan 4 9

en

ii appel dan kassasie °"

a djalanken poetoesan 5 S

Dari djalannja hoekoeman atas doewa tiga perkara njang djadi

bagiannja landraad • Dari kasi permissie naiken perkara liviel pada landraad dengen

tiada baijar ongkosnja perkara , . . . • • • •

(12)

Peratoeran pc rfcara djalanken Jioekoom njang bernama orgaüisasie. Mocka 67

Perkara raad kaboepaten fig Pengabisannja ini peratoeran C9

Perkara landraad 70

» raad karesidenan 73 J Hoekoom baroe atas orang djawa dan lain orang njang di samaken ds-

ngen bangsa djawa 74.

Peratoeran polisie di kotta dan di moeka kotta Soerabaija 75 Perkara siram djalan di negri Betawi dan Samarang dan Soerabaija . . 82

J Soerat parintab atawa instruksie kapada segala boepati di tanah Djawa

dan Madoera g^

j Soerat parintah atawa instruksie kapada kapala kapala distrikt di tanah

Djawa dan Madoera gg Peratoeran dari gelaran dan pangkatnja boepati 106

n perkara gelaran, p a n g k a t , oepatjara dan pengiringnja prijaji djawa di poelo Djawa njang ada di bawah parintalmja boepati . . . 113 Soerat instruksie kapada kapitein dan luitenant dari bangsa tjina njang

ada di dalem dan di loewar Soerabaija . 1^0 Soerat instruksie kapada kapala dari bangsa melaijoe dan arab dan kodja

dan benggala dan lain bangsa sabrang njang beroemah di Soerabaija . 128

J Peratocran dari oewang nering di tanah Djawa i;jg

% Peratoeran perkara piara dan pakee koeda dan karetta di tanah Djawa

dan Madoera -IA*

Perkara orang njang tanggoong sama orang tjina njang baroe Jateng

dari negri Tjina , j_4Tf - Peratoeran perkara oewang koeda dan karetta di tanah India Nederland »

Perkara orang njang maoe naik hadji di Mekka 153 Peratocran dari yeebrief dan pas praoe di tanah India N e d e r l a n d . . . 156

Perkara zeebrief 158

» pas praoe atawa jaarpas 105 Larangan pakee tjampoeran tima i t e m , kaloe perlin bekakas bakal ma-

saknja makanan dari tembaga atawa koeningan 167 Gandjarannja orang njang boenoe atawa tangkep binatang njang galak . 168

Peratoeran telegraaf di tanah India Nederland „ Atoeran dari perkara goeroe djawa njang soeda beladjar di skola djawa

di negri Soerakarta 17}

Roemah roemah njang ada di kotta dan di moeka kotta Soerabaija, di larang pakee toetoop atep atawa lain barang njang gampang inc-

njalanja „ Tambahan parintah dari larangannja roemah di kotta dan di moeka kotta

Soerabaija pakee toeloop atep atawa lain barang njang gampang menja-

(13)

» dari padjek ka-asilannja kangdjeng Goverment di ta-nah Dja-

wa dan Madoera 179 Dari baijaran njang misti di baijar toekang pak 182

Perkara gantinja toekang pak, kaloe dia tiada ada 183

u kembalinja oewang pak „ Wadjibnja toekang pak dan orang orang njang ada di bawahnjà . 184,

Peratoeran njang tiada bolée di bekin toekang pak dan lain orang 187

Parintah besaar dari perkara pak 188 Peratoeran dari pak apioon di tanah Djawa dan Madoera 190

Perdjaudjian dari pak potong sapi dan kerbo . 2 0 3

" " 'i i' babi dan djoewal daging babi 207

» u « n gadean . 212

" » » « penjabrangan dan djembatan 223

» « « n sarang boeroong _ 228

" " " « main po dan top di Betawi, Samarang dan

Soerabaija . 229

" " " " djoewal arak, rum atawa tjioe ètjèran di

negri Djawa dan Madoera 237 -f- Kahormatan njang misti di toeroot, kaloe sri padoeka toewan besaar Go-

vernoor Djendraal dan toewan toewan ambtenaar atawa offisier njang

besaar besaar berdjalan 243 Kahormatannja toewan ambtenaar njang tjoema bolee di angkat sama

-Baginda Eadja dan kahormatannja toewan djendraal offisier darat dan toewan djendraal offisier laoot, kaloe berdjalan atas pekerdja-an negri 245 ' Tarief dari ongkos djalan dan ongkos mondok kapada orang djawa dan

lain orang njang di samaken dengen orang djawa, kaloe di panggil djadi saksi di moeka pengadilan atawa di moeka lain orang besaar. . 246 Perkara oewang djalan dan oewang mondok dan baijarannja pançhoeloe

atawa imam dan orang njang di soeroe pariksa pekerdja-au dan djoeroe bahasa njang bangsa djawa, kaloe di pakee dalem pekerdja-au iioekoom. 248 Peratoeran dari gelaran, pangkat dan paijoongnja mantri goeroe di tanah

Djawa dan Madoera o j,g

Perkara djaksa di kaboepaten Madoera dan Soenianap 250 Perkara orang pelantjongan njang tiada pegang pekerdja-an satoe apa. . „

* Poetoesan perkara siviel antara orang djawa sama djawanja 252 Hoekoom siviel dan adat njang perloe perloe njang di toeroot orang islam,

kaloe ada perkara warisan dan beljeree „ Atoeran, soepaia kapal di pelaboean Soerabaija djangan tjilaka. . . . 264

Peratoeran perkara kasi permissie sama orang tjina di tanah Djawa dan Madoera main mainan tjina, selainnja Betawi, Samarang dan Soerabaija. 205 Padi dan bras njang di masoken di tanah Djawa dan Madoera, di lepas

'Jai'i bea 2G9

(14)

Permissie bawak kaloewar kaijoe balok atawa njang sesamanja itoe dari negri negri di tanah Djawa njang ada d> p.ngglr laoot. . . Moeka 269 Atoeran dan hoekoemannja orang njang mentjoeri poehoon kaijoe di hoetan 270

Peratoeran perkara pompanja roemah tebakar di Soerabaija 273

Perdjandjian sama orang ketjil perkara tanah 291 - 292 Peratoeran dari boedelkamer di Betawi

Baijarannja weeskamer dan boedelkamer di tanah India Nederland, kaloe ^ pegang harta warissan

Perkara soerat pangkatnja offisier tjina, dan perkara oewang njang misti di baijar, kaloe dapet pangkat offisier tituler

Peratoeran dari kertaa zegel di tanah India Nederland 322 Soerat instruksienja toewan rooimeester di Betawi •

-cr^s^p^*

(15)

Njang di samaken dengen orang djawa ia itoe orang arab, tjina, kodja, melaijoe, benggala, boegees dan lain lainnja njang sama dengen itoe.

Arbiter, ia itoe orang merdika atawa lain orang njang di soeroe bekin poetoos perkaranja orang njang tiada maoe soe- roe poetoosken sama pengadilan.

Adjmikt, ia itoe njang ada di bawahnja kapala atawa njang nommer doewa.

Aral, ia itoe barang njang tjegah seperti sakit atawa kematian atawa tjilaka atawa telaloe banjak pekerdja-an atawa lain lain sebab.

Advertentie, ia itoe kabaran lelang atawa lain lainnja.

Appel, ia itoe naiken perkara di pengadilan njang lebee tinggi.

Brandspuitmeester, ia itoe kapala dari pompanja roemah te- bakar.

Bijlbrief, ia itoe soerat katrangannja toekang njang bekin ka- pal, sebootken siapa njang soeroe bekin itoe kapal atawa siapa njang poenja.

Beioijs, ia itoe soerat katrangan.

Boedelkamer, ia itoe kantor njang pegang dan atoor barang peninggalan.

Boekhouder, ia itoe njang pegang boekoe kantor atawa boe- koenja orang dagang.

Barang njang tetep, ia itoe roemah dan tanah.

Barang njang tiada tetep, ia itoe korsi, medja, gelang, tjin- tjin dan lain barang njang bolee di angkat.

Besolate-Boedellanw, ia itoe kantor njang pegang dan atoor barang peninggalan njang tiada tjoekoop boeat baijar- ken oetangnja orang njang mati.

Donasie, ia itoe kasi.

Eigendom,, ia itoe melik,

(16)

MJcsehuteiir, ia itoe siapa njang djalanken kamaoe-annja orang njang mati dan atoor barang peninggalannja.

Griffier, ia itoe toekang toelisi perbilangannja saksi dan pesa- kitan ada di pengadilan. Timpo doeloe di namaken sekretaris djoega.

Hypotheek, ia itoe gadean roemah atawa tanah atawa kapal.

Hak, ia itoe koewasa atas orang atawa atas barang.

Insinjeur, ia itoe prijaji olanda njang atoor serta liat liatken roemah roemahnja negri dan djembatan dan djalanan a er dan lain lainnja dan njang atoor perkara bekinnja itoe.

Inventaris, ia itoe soerat dari satoe satoenja barang.

Jaarpas, ia itoe soerat pasnja praoe njang misti di ganti sa- hen taoon.

Kurator, ia itoe njang di bediriken, soepaia pegang hartanja orang njang ingetannja tiada betool atawa njang soeka boeang hartanja, maski itoe orang soeda sampee di oemoor.

Kommissaris, ia itoe njang di koewasaken pariksa atawa dja- lanken satoe perkara.

Kommissie, ia itoe doewa orang atawa lebee njang di soeroe pariksa satoe perkara.

Krimineel, ia itoe perkara besaar njang brat hoekoemannja seperti hoekoom mati dan boeang dan rantee dan lain lainnja.

Kwitansie, ia itoe pengakoean soeda trima.

Rassasie, ia itoe naiken perkara di pengadilan njang lcbee tinggi, kaloe tiada bolée masook appel.

Kompromis, ia itoe soeiat perdjandjian maoe soeroe poetoosken perkara sama arbiter.

Kozijn, ia itoe kaijoenja pientoe atawa djendella.

Konsul, ia itoe njang djadi wakilnja radja ada di negri lain.

Last, ia itoe koijan.

JÀcl, ia itoe niaka.

Minuut, ia itoe soerat njang bermoela.

Noot, ia itoe tembok boender atawa pesagi njang di bediri-ie tjagak kaijoe.

Notaris, ia itoe prijaji njang bekin kontrakt.

Oorloop atawa Kluis, ia itoe lobang ranteenja djangkar njang

ada di moeka kapal.

(17)

tali polisic atawa perdjandjiannja pak atawa parintahnja kapak negri atawa lain lainnja njang hoekocniannja tjoema denda atawa toetoop njang tiada lama.

Proses-verbaal, ia itoe soerat pendapetannja papriksa-an.

J-erlin, ia itoe sapoe dengen aer tima.

President, ia itoe kapala dari satoe kantor atawa kapala dari pengadilan.

liooimeester, ia itoe prijaji njang atoor wates djèdjèrnja roemali.

J-ïekwest,, ia itoe soerat perrninta-an.

Rollaag, ia itoe batoe di kanan kirinja got.

Moep, ia itoe njang ada di loewarnja pientoe.

Sekwesler, ia itoe siapa njang sieinpen barangnja orang njang djadi perkara.

Siviel, ia itoe perkara oetang pioetang atawa perkara minta ganti karoegian atawa lain lainnja.

Sertifikaat, ia itoe soerat katrangan.

Testament, „ soerat kamaoeannja orang mati.

(JUklaring, „

s o e

rat permissie belaijar.

00

ff

a

> „ njang koewasa dari anak njang di bawah oemoor.

Verklaring, „ katrangan.

Weetlamer, „ kantor njang koewasa dari anak piatoe.

Itoe djadi satoe sama boedelkamer.

iakrslaal, „ kantor njang koewasa dari roemahnja negri dan djembatan dan djalan dan tangkis dan lain lainnja.

fVijkneesler, „ kapala kampoong.

Wacm

m

i

s t i

_

Zeebnef „

soer

atnja kapal njang sebootken namanja kapal dan djoeragannja dan siapa njang poenja dan besaarnja kapal.

- -«ssstsaojiass»-

(18)

S S Jö. I B ^ ^ 533. ^ * 2 f a

Koetika saia menjalin fatsal 148 dan 149 dari peratocrannja landraad, saia

fcoeioot begimana salinan tjara djawa dari toewan "Winter di Solo njang soeda

meninggal.

V. D. B.

(19)

adilan civiel dan minta- hoekoeman atas orang djawa dan lain bangsa nyong di samaken dengen bangsa djawa di tanah Djawa dan Madoera*

{Staatsblad taoon 1&48 No: 16.)

BAGIAN HJANG HEBMOELA,

Perkara pegang polisie dan leeiaoei kasalahan kritrùieeel dan overtreding,

ÏATSAl» 1 .

Njang misti djalanken polisie dan tjari kasalahan krimineel dan kasalahan overtreding antara orang djawa dan lain bangsa ujang di samaken dengen bangsa djawa, ia itoe prijaji prijaji njang terseboot di bawah ini, toeroot begimana wates bagian- nja sendiri sendiri, ia itoe :

1. Kapala dessa dan kapala kampoong dan lain polisie djawa njang ketjil-ketjtl dan lagi orang polisie njang di bediriken di tanah merdika;

2. Kapala distrikt dan lain-lain prijaji njang di tarook di bawah parintahnja;

3 . Djaksa besaar dan djaksa;

4. Boepati dan rongga dan patih;:

5. Toewan resident dan toewan assistent resident dan lagi lain-lain ambtenaar njang nanti di koewasaken;

6. Lain ambtenaar dan lain orang, di dalem perkara njang di pertjaijaken kapada pendjaga-anja, begimana njang di tentoeken di dalem lain soerat parintah.

FATS-AL 2.

Lagi kapala dari kodja dan arab dan tjina dan lain bangsa

sabrang, dan schont besaar dan sellout dan onderschout dan

wijkmeester atawa kapala kampoong olanda misti pegang polisie

di dalem wates bagiannja sendiri-sendiri, dan kaloe tjari kasa-

lahan krimineel dan kasalahan overtreding, dia orang misti

(20)

4

tadjem begimana njang terseboot di atas, mangka kaloe ada perkara njang begitoe, kapala dessa misti kasi taoe sama ka- pala distrikt.

FATSAL 1 1 .

Kapala dessa misti bediriken orang djaga malem di dalem dessanja, dan orang dessanja semoea, mana njang bolee di ke- naken djaga malem, misti di soeroe djaga ganti-ganti.

Kapala dessa sekali-kali tiada bolee loepootken orang dari djaga malem, kaloe tiada ada sebabnja njang perloe.

FATSAL 1 2 .

Kaloe ada orang pikool atawa bawak barang gelap atawa kaloe bawak djalan kerbo, sapi atawa lain binatang, dan dia tiada bisa kasi katrangan dia njang poenja, atawa kaloe ada lain sebab njang bolee di kira-kira dia soeda bekin atawa maoe bekin kasalalian njang bolee di hoekoom, itoe orang misti di tangkep sama itoe orang djaga dan misti lekas di bawak di liadcpannja kapala dessa.

FATSAL 1 3 .

Dalem doewa poeloe ampat djam kapala dessa misti serali- ken itoe orang njang di tangkep kapada kapala distrikt dengen segala barang njang kedapetan ada di tangannja; tetapi kaloe kapala dessa soeda pariksa trang, itoe orang tiada poenja salah, dia bolee di lepas kembali.

Kaloe itoe orang soeda di lepas, kapala dessa misti lekas kabarken sama kapala distrikt, dengen kasi taoe segala per- karanja dan sebabnja, mangka kaloe bisa, dia misti kabarken dengen soerat, dan kaloe tiada bisa, bolee bitjara moeloot sadja.

Lainnja itoe sebab satoe njang terseboot di atas, kapala dessa sekali-kali tiada bolee lepas orang njang soeda di tang- k e p , dengen koewasanja sendiri.

FATSAL 14.

Kapala dessa misti trima, kaloe ada orang kasi taoe dan masoken dakwa dari perkara orang bekin kasalahan krimineel atawa kasalahan overtreding.

(21)

Kaloe kapala dessa dapet kabar begitoe atawa dengen lain djalan, ada orang langgar parintali atawa bekin kasalahan njang bolee di hoekoom, dia misti pariksa dengen radjin, soepaia dapet katrangannja dan dapet orang orang njang salah, dan lagi di atas itoe perkara kapala kapala dessa misti toe- loong satoe sama lain.

Segala perkara kasalahan krimineel dan kasalahan overtre- ding njang soeda di kabarken kapadanja, dan apa njang soeda di bekin di atas itoe perkara, kapala dessa misti lekas kasi taoe sama kapala distrikt.

FATSAL 1 5 .

Barang tadjem atawa bekakas atawa lain barang njang di pakee bekin kasalahan, dan lagi barang pentjoerian atawa lain barang barang njang dapetnja dengen kasalahan atawa njang bolee di kerdja bookti sebab dari lain perkara, itoe semoea misti di tangkep sama kapala dessa dan misti di serahken kapada kapala distrikt.

FATSAL 16.

Selainnja perkara njang soeda di tentoeken dalem fatsal 1 2 , kapala dessa sekali-kali tiada bolee tangkep orang dengen koewasanja kendiri, tetapi kaloe dapet taoe timponja orang bekin kasalahan atawa kaloe- kapala dessa takoot barang kali itoe orang njang kena dakwa nanti lari, dia bolee tangkep itoe orang.

Saben saben kaloe tangkep orang, kapala dessa misti kirim itoe orang kapada kapala distrikt dalem doewa poeloe ampat djam sesoedanja di tangkep, bersama sama saksi saksi dan lain lam barang njang bolee menerangken kasalahannja.

FATSAL 1 7 .

Kaloe orang dapet bangkeenja orang dan tiada taoe sebab- nja apa dia m a t i , atawa kaloe ada kira kira dia di boenoe orang atawa sebab lain perkara, kapala dessa di sitoe misti lekas dateng di tempatnja itoe bangkee, dan kaloe dia soeda pariksa ka-ada-annja itoe bangkee, dia misti lekas soeroe kasi taoe pendapetannja kapada kapala distrikt, dan dia misti soeroe orang djaga itoe bangkee sampee datengnja kapala distrikt, soepaia dj angan ada njang berobah seperti timponja orang

(22)

6

baroe dapet itoe bangkee; tetapi misti toeroot djoega parin- tahnja fatsal 1 9 .

Kaloe tiada ada orang taoe, itoe bangkeenja siapa, kapala dessa di sitoe misti lekas soeroe kabarken sama kapala kapala dessa njang deket deket di sitoe dari perkara dapetnja itoe bangkee dan tanda tandanja.

FATSAL 1 8 .

Selamanja kapala distrikt atawa wakilnja beloom dateng, kapala dessa sebrapa bolée misti tjari katrangannja itoe per- kara di tempatnja itoe bangkee atawa di lain tempat njang di kira-kira bolée dapet katrangan, dan misti tangkep segala barang njang bolée trangken itoe perkara, dan misti tangkep orang orang njang di kira kira boenoe itoe orang njang mati, dan lagi sampee datengnja kapala distrikt itoe orang orang njang di tangkep, misti di soeroe djaga baik baik, dj angan dia orang bolee bitjara dan berembook sama temennja sendiri atawa sa- ma lain orang.

Kapala dessa misti pariksa itoe orang ujang di tangkep dan misti tanjak, apa dia ada di tempatnja itoe orang di boenoe, dan apa dia salah atawa toeroot tjampoor sama orang njang salah boenoe, dan lagi sandeenja di itoe tempat ada saksi, kapala dessa misti bawak itoe saksi di moekanja itoe orang njang di t e r k o , dan misti tanjak apa itoe saksi kenal sama d i a , dan sandeenja njang di terko itoe bilang tiada ada di tempatnja itoe orang di boenoe, tetapi ada di lain tempat, dan lagi san- deenja itoe barang barang njang kedapetan ada di tangannja,

di akoe dapet dengen trang, mangka kapala dessa sebrapa bolee misti lekas pariksa apa betool begimana perbilangannja itoe.

Kaloe orang orang njang di terko beloom bolee di tangkep semoea atawa ada njang beloom kena t a n g k e p , kapala dessa misti lekas kabarken segala katrangannja perkara sama kapala kapala dessa njang ada di deket deketnja sitoe, soepaia orang orang njang salah, bolee di tangkep.

Kaloe kapala distrikt atawa wakilnja soeda da.teng di tem- patnja itoe bangkee, kapala dessa misti toeroot begimana pa- nntalinja.

(23)

FATSAL 19.

Käloe itoe orang ujang roepanja soeda mati, di kira k i r i misi idoop, itoe prijaji prijaji misti bekin apa njang baik, soepaia bolee toeloong itoe orang, dan kaloe bolee biar lekas minta toeloong sama dokteiv

FATSA'L 2'OV

Kaloe ada orang terarijoot atawa kal'elep, itoe misti lekas dï angkat dari dalem aer, dan kaloe di kira kira misi idoop, misti lekas bekin begimana njang di pafintahken di atas.

Maski kapalä dessa atawa lain prijaji polisie beloom d'a- teng di itoe t e m p a t , orang lain misti lekas bekin apa njang

baik, soepaia bolee toeloong sama itoe orang njang di kira kira beloom mati.

FATSAL 2 1 .

Kaloe ada orang di boenoe orang atawa loeka besaar atawa ada roemäh tebakar atawa ada orang di rampas bärangnja atawa ada orang kemalingan derigen di bongkar pagernja atawa lain lainnja, atawa kaloe ada lain lain kadjaliatän njang taliatan tanda bekasnja, kapala dessa misti pigi di itob tempat dan misti lekas kabarken sama kapäla distrikt.

Di atas itoe perkara semoea misti di djalankeir apa njang di parintahken di dalem fatsal 1 8 .

FATSAL 2 2 ,

Kaloe ada roemah tebakar, maski tiada di bakar orang djahat, kapala dessa misti lekas kasi taoe sama kapala distrikt.

Saben saben kaloe ada roemah tebakar, kapala dessa misti djalanken segala akal, soepaia boenoe apinja..

FATSAL 2 3 .

Kapala dessa misti pariksa baik b a i k , djangan ada orang dessanja kasi menginep orang dari lain tempat di roemahnja, kaloe beloom kasi taoe dan beloom dapet permissie dari ka- pala dessa.

Kaloe ada orang dessanja langgar ini parintah, kapala dessa misti lekas kasi taoe sama kapala distrikt.

FATSAL 24.

Kaloe ada orang berdjalan pigi di lain negii dan minta

(24)

8

titipken barangnja sama kapala dessa, mangka kapala dessa misti simpenken dan misti tanggoong di atas itoe barang.

FATSAL 25.

Kapala dessa misti djaga dengen radjin, soepaia orang orang dessanja seneng dan roekoon satoe sama lain, dan lagi misti djaoken segala perkara ujang bolée djadiken stori,

Kaloe orang dessanja dapet perkara ketjil ketjil seperti per- kara asilnja orang dessa, kapala dessa sebrapa bolée misti tjoba bekin poetoos itoe perkara di bawah tangan, tetapi dengen adil dan dengen berembook sama karnitoewa di dessanja,

F ATS At 2 6 .

Kaloe orang orang njang stori itoe tiada bolee di bekin roekoon, »tawa kaloe perkaranja itoe besaar njang bolee kena hoekaeman atawa bolee di kenaken gantian, mangka kapala dessa misti soeroe dia orang mengadep kapada kapala distrikt.

FATSAL 27.

Kapala dessa misti pegang boekoe satoe atawa lebee dan misti toelisi dengen trang namanja dan pekerdja-annja segala orang njang ada di dessanja dan sebrapa bolee biar sebootken oeraoornja djoega, dan lagi misti toelisi tambahnja atawa koe- rangnja orang dessa, sebab beranak atawa kawin atawa mati atawa mengalih atawa sebab lain perkara,

Saben sahen kaloe kapala dessa mengadep kapada kapala distrikt kapada hari ujang soeda di tentoeken, dia misti kasi satoe pepetikan dari itoe boekoe kapada kapala distrikt, dan di dalem itoe soerat pepetikan misti di toelis apa njang soeda kedjalanan dari moelainja dia mengadep njang di blakang kali.

FATSAL 28,

Kaloe kapala dessa tiada bisa toelis sendiri di dalem itoe

boekoe, dia bolee soeroe toelis sama kaoem di dessanja atawa

soeroe toelis sama djoeroetoelis, mangka kaloe tiada ada ka-

oem dan tiada ada djoeroetoelis atawa kaloe dia orang tiada

bolee toelis sebab sakit atawa sebab lain perkara, kapala dessa

bolee kasj taoe dengen bitjara moeloot kapada kapala distrikt

dari perkara orang dessanja njang bertambah atawa njang djadi

jïoerang Legi mana njang terseboot di atas, ia itoe bersama-sama

(25)

kasi kabaran begimana njang soeda di parintahken di dalem fatsal 8 ; mangka kapala distrikt misti toelisi sendiri atawa

soeroe toelisi apa njang di kasi taoe kapala dessa itoe.

FATSAL 29.

Kapala dessa tiada bolee kasi permissie sama orang beroemali di dalem watesnja dessanja kaloe beloom dapet koewasa dari kapala distrikt; tetapi kaloe di dalem dessa ada doewa orang njang kaija sendiri njang mengakoe kenal itoe orang ada orang baik baik dan tiada djadi koewatirnja o r a n g , mangka kapala dessa baroe bolee kasi permissie sama dia tinggal di dalem dessanja.

Orang orang njang di kasi permissie tinggal di dalem dessa itoe, misti di toelisi namanja di dalem boekoe n j a n g ' di pa- rintahken di dalem fatsal 2 7 .

FATSAL 3 0 .

Kapala distrikt misti djaga, djangan ada orang tinggal di loewar watesnja dessa, kaloe beloom dapet permissie dari dia, dan lagi kapala distrikt tiada bolee kasi permissie sama orang tinggal di loewar watesnja dessa, kaloe beloom pariksa atoerannja kapala dessa njang maoe di tinggali bawalnya.

Kaloe orang orang njang tinggal di loewar watesnja dessa soeda banjak dan soeda djadi kampoong atawa doekooh, dan kaloe di kira kira baik atawa perloe, njang itoe doekooh doekooh di tarook di bawahnja satoe kapala, mangka kapala distrikt misti pariksa lebee doeloe atoerannja kapala dessa njang bawahnja di tempati itoe doekooh, lantas masoken soerat ka- pada boepatinja mintaken itoe doekooh doekooh di tarook di bawah parintahnja satoe kapala, mangka bocpati misti kirim- ken soeratnja itoe kapala distrikt kapada toewan resident dengen kasi taoe pekirannja sendiri di atas itoe perkara.

FATSAL 3 1 .

Kaloe parintahnja fatsal 29 dan 30 tiada bolee di djalan- ken, sebab dari tempatnja atawa sebab dari lain perkara, toe- wan resident bolee bekin peratoeran njang baik di atas itoe orang orang njang tesiar roemahnja, soepaia atoeran polisie djangan roesak.

(26)

10

P ATS A L 3 2 .

Dari perkara kasi permissie dateng atawa tinggal di dessa sama orang tjina dan arab dan lain bangsa ujang tiada ter- itoong orang tanah Djawa, misti di toeroot begimana pa- rintah njang soeda di tetepken atawa njang nanti di tetep- ken di atas itoe perkara.

Dan lagi dari perkara orang djawa dan lain lain orang njang di samaken dengen orang djawa, tinggal di tanah mer- dika, misti di toeroot begimana parintah njang soeda di tetep- ken atawa njang nanti di tetepken di atas itoe perkara.

FATSAL 33.

Kaloe di dalem distrikt ada prijaji polisie njang ada di bawah parintahnja kapala distrikt, tetapi ada di atasnja ka- pala dessa, mangka kapala dessa misti trima parintahnja ka- pala distrikt dari tangannja prijaji polisie itoe, dan lagi kaloe kapala dessa maoe kasi kabar atawa maoe masoken rapport kapada kapala distrikt atawa maoe kirim lain lain perkara njang di parintahken dalem ini bagian, kapala dessa misti kasi kabar atawa misti kirimken dari tangannja prijaji polisie itoe.

Tetapi kapala dessa tiada bolee tiada misti mengadep sen- diri kapada kapala distrikt begimana parintahnja fatsal 8.

FATSAL 34.

Kaloe ada karoegian atawa katjilaka-an sebab dari perkara- atawa perboeatan njang betoolnja misti di djaoken atawa di larang sama kapala dessa di atas pangkatnja, dan kaloe dia bisa djaoken atawa larang, tetapi dia tiada djaoken atawa tiada larang, mangka itoe kapala dessa misti tanggoong di atas itoe katjilaka-an atawa karoegian.

FATSAL 85.

Kapala dessa misti berembook sama kamitoewa di dessanja-

dari segala perkara njang soeda djadi adatnja orang djawa

misti remboekan begimana njang terseboot.

(27)

BAGIAN N J A N G KATIGA.

Perkara kapala distrikl dan lain, lain prijaji njanc/

di tarook di bawah parintahnja.

FATSAL 3 6 .

Kapala distrikt misti pegang polisie dengen betooi di dalem distriktnja dan misti tanggooiig di atas djalannja polisie, mangka dia misti di liat liatken sama. boepati dan ada di bawah parintahnja.

Kaloe kapala distrikt dapet parintak dari toe wan resident atawa dari toewan assistent resident sendiri, atawa kaloe dia trima parintahnja itoe dari tangannja boepati, mangka kapala distrikt misti toeroot dan djalanken dengen betooi itoe parintah.

FATSAL 3 7 .

Kapala distrikt misti kasi parintah njang trang dan njang sampee dari perkara polisie kapada kapala dessa dan lain prijaji polisie njang ada di bawah parintahnja, soepaia polisie bolee di djalanken dengen betooi, dan lagi kapala distrikt misti kasi mengarti dengen trang dan misti sring sring inget- ken di atas segala pekerdja-annja njang di parintahken di dalem ini soerat peratoeran.

FATSAL 3 8 .

Brapa bolee kapala distrikt sring sring misti djalan pariksa di distriktnja, soepaia bolee taoe apa prijaji prijaji njang ada di bawah parintahnja, dan kapala kapala dessa djalanken peker- dja-annja dengen betooi, mangka kaloe ada prijaji njang koe- rang baik pekerdja-annja, kapala distrikt misti kasi inget, dan kaloe ada njang besaar kasalahannja, kapala distrikt misti kasi taoe sama boepati.

FATSAL 3 9 .

Kapala distrikt misti djaga, soepaia gardoe gardoe di atoor dengen betooi di sepandjangnja djalan besaar dan soepaia orang njang misti djaga gardoe, di bagi dengen a d i l , dan soe- paia dia orang djaga begimana betoolnja, mangka di atas itoe perkara semoea kapala distrikt misti toeroot begimana parin- tahnja boepati njang kaloewar dari parintahnja toewan resi-

(28)

12

dent atawa dari toewan assistent resident, kaloe ada di dalem afdeeling.

Itoe orang djaga misti toeroot parintahnja fatsal 12 dan itoe parintali misti di djalanken djoega di atas orang njang di tangkep sama itoe orang djaga.

FATSAL 40.

Kaloe kapala distrikt dapet kabar ada orang bekin kasalah an krimineel atawa kasalahan overtreding, dia misti pariksa dengen radjin dan misti tjari orang njang salah, dan segala katrangan njang dia dapet dari itoe perkara, dia misti kasi taoe dengen soerat kapada boepati.

FATSAL 4 1 .

Kaloe kapala distrikt dapet kabar ada orang bekin kasalahan njang kaliatan tanda bekasnja, dia misti lekas dateng di tem- patnja itoe perkara, atawa sandeenja dia tiada bolee pigi sendiri sebab sakit atawa ada lain sebab njang perloe, prijaji njang betool ada di bawahnja misti lekas pigi di tempatnja itoe perkara dan misti bekin satoe soerat dari pendapetannja, dan itoe soerat misti di kirim kapada boepati.

Kaloe kapala distrikt pariksa itoe perkara, dia misti toeroot begimana parintah parintali njang terseboot di dalem bagian njang kadoewa di moeka itoe, mana njang bolee di pakee di atas kapala distrikt.

FATSAL 42.

Kaloe kapala distrikt dapet kabar ada orang dapet bangkee-

nja orang atawa ada orang mati njang tiada taoe sebabnja ata-

wa njang di kira kira di boenoe orang, kapala distrikt misti

lekas pigi di tempatnja itoe bangkee bersama sama doewa

kapala dessa djadi saksi, dan kaloe bolee, bersama sama

satoe dokter dan misti pariksa itoe bangkee dengen titi,

mangka sandeenja kapala distrikt tiada bolee dateng sen-

diri sebab sakit atawa ada lain sebab njang perloe, prijaji

njang betool ada di bawahnja, misti lekas pigi pariksa itoe

bangkee dengen orang orang njang terseboot di atas. Kaloe

bangkee soeda di pariksa, kapala distrikt atawa wakilnja misti

bekin satoe soerat, dan di dalemnja misti di sebootken ka-ada-

annja itoe bangkee dan loe.ka.nja dan lain lain tandanja njang

(29)

kaliatan, deugen lain lain perkara njang bolee bekin tiang sebabnja dia mati, mangka kapala distrikt atawa wakilnja sama itoe saksi saksi, misti tarook tanda tangan di dalemnja.

Itoe soerat papriksa-annja bangkee sebrapa bolee misti lekas di kirimken kapada boepati, bersama sama satoe soerat njang pakee tanda tangannja kapala distrikt dan di dalem itoe soerat misti di sebootken katrangannja itoe perkara njang dapet dari kapala dessa njang poenja bawah atawa dari lain orang, dan lagi kaloe ada booktinja, itoe bookti misti di kirim sama-sama itoe soerat soerat.

Kaloe ada dokter toeroot pariksa itoe bangkee, dia misti bekin satoe soerat papriksa-an sendiri njang bernama Visum repertiim dan misti tarook tanda tangannja, mangka soeratnja itoe misti di kirim kapada boepati dengen soerat papriksa- annja kapala distrikt.

FATSAL 43.

Kaloe timponja pariksa itoe bangkee, dapet katrangan ada orang njang di kira kira boenoe itoe orang njang mati, kapala distrikt misti tangkep itoe orang dan kirimken kapada boepati bersama sama itoe soerat soerat njang terseboot di dalem fatsal 42.

FATSAL 44.

Lainnja perkara njang terseboot di dalem fatsal 43 dan laiimja kasalahan njang kedapetan timponja di bekin, dan lagi lainnja perkara njang di tentoeken di dalem fatsal 4 5 , kapala distrikt tiada bolee tangkep orang dengen koewasanja sendiri, tetapi dia misti lekas kirim satoe soerat rapport njang trang dan perkaranja, bersama-sama soerat papriksa-an dan lain lain soerat, dan misti minta dan bernanti parintalmja boepati.

FATSAL 45.

Kaloe ada kasalahan krimineel dan ada orang njang di

dakwa bekin itoe kasalahan atawa njang di kira kira djadi

sakoetoenja, dan sandeenja ada sebabnja koewatir barang kali

dia orang lari kaloe tiada di tangkep, mangka kapala distrikt

bolee tangkep itoe orang dan bolee soeroe bawak kapada boe-

pati; tetapi kapala distrikt misti ati-ati, kaloe maoe tangkep

orang.

(30)

1 1

FATSAL 4 6 .

Kaloe kapala distrikt trima soerat parintah dari prijaji njang lebee besaar dari dia, soeroe tangkep orang, mangka kapala distrikt misti lekas djalanken itoe parintah.

FATSAL 4 7 .

Kaloe maoe tangkep orang, kapala distrikt bolee soeroe sama kapala kapala dessa, dan kaloe perloe, bolee minta per- toeloengannja orang orang dessa, sandeenja itoe orang njang maoe di t a n g k e p , ada di dalem watesnja itoe dessa atawa ada di deketnja.

FATSAL 4 8 .

Saben kaloe tangkep orang, kapala distrikt misti bekin sa- toe soerat atoeran, dan misti tjateti namanja dan roemalmja orang orang njang bolee di djadiken saksi dan misti tjateti dia orang poenja perbilangan njang perloe perloe sadja.

Itoe soerat atoeran dan itoe soerat tjatetan misti di kirim- ken kapada boepati bersama sama itoe pesakitan, dan lagi kaloe kapala distrikt trima soerat atoeran dari lain orang atawa bekin lain soerat atoerannja sendiri, itoe soerat soerat misti di kirimken sama sekali dengen segala barang njang bolee djadi bookti seperti barang njang di mentjoeri atawa njang di ram- pas atawa barang tadjem atawa lain lainnja, sandeenja itoe semoea beloom di kirimken lebee doeloe.

Kaloe ada perloenja kapada pengadilan, kapala distrikt bolee kirim sama boepati saksi saksi njang soeda di pariksa kapala distrikt, sama sekali dengen pesakitan.

Itoe saksi saksi njang di kirimken, bolee dapet ongkosnja djalan dan ongkosnja inondok, begimana njang soeda di ten- toeken atawa njang nanti di tentoeken di dalem soerat tarief.

FATSAL 4 9 .

Kaloe kirimken pesakitan dari satoe distrikt njang tiada belèngkèt sama lain distrikt njang di tinggali boepati, mang- ka itoe pesakitan misti di serahken sama kapala distrikt njang ada di deketnja sitoe, soepaia di troosken kapada boepati, mangka kapala kapala distrikt djadi misti ganti-ganti djalanken itoe pesakitan, sampee dia dateng di kotanja kaboepaten.

(31)

FATSAL 5 0 .

Kaloe pesakitan beloom di kirimken, dia tiada bolee di tahan kapala distrikt lebee lama dari tiga hari tiga malem, melingken kaloe itoe pesakitan sakit atawa tiada bolee di bawak djalan.

FATSAL 5 1 .

Kapala distrikt sekali kali tiada bolee lepas pesakitan dengen koewasanja sendiri, tetapi dia misti kirim itoe pesakitan ka- pada boepati dengen rnintaken lepasnja dan dengen kasi taoe sebabnja apa itoe pesakitan biar di lepas.

FATSAL 5 2 .

Dalem ampat bias hari satoe kali, kapada hari njang soeda di tentoeken, kapala distrikt misti mengadep kapada boepati, soepaia trima parinfcahnja dan lagi soepaia kasi taoe apa njang soeda kedjalanan di dalem ampat bias hari njang soeda, di atas perkara pegang polisie, mana njang beloom di kasi taoe kapada boepati, begimana njang di parintahken di dalem ini bagian.

Kaloe djadiken melaratnja kapala distrikt saben saben me- ngadep sendiri kapada boepati, begimana njang soeda di ten- toeken, sebab dari djaonja distriktnja, mangka boepati bolee kasi permissie, soepaia saben ampat bias hari itoe kapala dis- trikt masoken rapportnja dengen soerat sadja, tetapi boepati misti kasi taoe dan minta idin lebee doeloe sama toewan resident.

FATSAL 5 3 .

Kapala distrikt misti koempoolken njang baik segala soerat pertela dari ka-ada-annja orang dessa njang di trima dari kapala kapala dessa begimana njang di parintahken di dalem fatsal 27 dan 2 8 , dan saben pengabisan taoon, itoe soerat soerat pertèla misti di djadiken satoe soerat pertèla be- saardari distriktnja, dan di dalem tiga boelan moehi dari taoon baroe itoe soerat pertèla besaar misti di masoken kapada boe- pati.

FATSAL 54.

Di mana tempat njang tiada ada boepati atawa ronggo, mangka kapala distrikt ada di bawah parintahnja toewan resident atawa

(32)

16

toewan assistent resident sadja, dan apa njang soeda di pa- rintahken di moeka atas boepati, itoe misti di djalanken djoega di atas toewan resident atawa toewan assistent resi- dent njang terseboot.

BAGIAN N J A N G KA-AMPAT.

Perkara Djaksa besaar dan Djalcsa.

FATSAL 5 5 .

Dalem satoe satoenja kaboepaten dan di mana njang tiada ada kaboepatennja, di satoe satoenja landraad nanti di bedi- riken satoe djaksa.

Kaloe dia di tarook di kotanja residensie, dia bernama Djaksa besaar, dan kaloe di tarook di lain tempat, dia ber- nama Djaksa.

Djaksa besaar dan djaksa bolee di kasi temen bernama adjunht, mangka temennja itoe ada koewasa wakilken djaksa besaar atawa djaksa di atas segala pekerdja-annja.

Kaloe di loewar kotanja residensie soeda ada djaksa njang bernama Djaksa besaar, dia bolee troosken pakee itoe n a m a , tetapi itoe nama tiada bolee obalikeii koewasanja dan peker- dja-annja, mangka koewasanja dan pekerdja-annja itoe sama djoega begimana djaksa njang lain.

FATSAL 56.

Djaksa besaar ada di bawah parintalmja toewan resident, dan trima parintah dari toewan resident di atas perkara dja- lanken pekerdja-annja.

Di mana tempat njang ada assistent resident polisie, djaksa besaar ada di bawah parintalmja djoega.

FATSAL 5 7 .

Djaksa ada di bawah parintalmja boepati dan misti toeroot parintalmja, baik njang kaloewar dari boepati sendiri, baik njang sebab dari parintalmja toewan resident, tetapi di atas itoe perkara koewasanja toewan resident njang lebee tinggi, itoe misi tinggal tetep.

FATSAL 5 8 .

Kaloe ada pesakitan soeda di ba wak di kotanja residensie,

(33)

djaksa besaar misti pariksa sama dia dalem doewa poeloe am' pat djam, dan misti bekin satoe soerat papriksa-annja, mangka dari sebab itoe, kaloe ada pesakitan dateng, boepati misti le- kas kabarken sama djaksa besaar dan misti kirim segala soe- rat soerat dari perkaranjä.

FATSAL 59.

Kaloe pesakitan di pariksa, dia misti di tanjak, apa dia ada saksi saksi ujang bolee lepasken dia dari kasalahannja dan apa dia maoe soeroe pariksa saksi saksi itoe, dan kaloe dia berkata ada saksi dan maoe soeroe pariksa, djaksa besaar misti tanjak, siapa siapa namanja.

Djaksa besaar misti toelisi dalem soerat proses-verbaal dia poenja pertanja-an itoe dan penjaoetannja pesakitan.

Perbilangannja saksi saksi njang di kirimkeli sama-sama pesakitan, misti lekas di toelis di dalem soerat sama djaksa besaar.

Kaloe pesakitan bilang, timponja djadi itöe kasalaliaii, dia ada di lain tempat, atawa kaloe dia bilang, itoe barang gelap njang kedapetan di tangannja, dia dapet dengen trang, djaksa besaar misti soeroe kasi taoe siapa saksi saksinja njang bolee menetepken dia poenja perbilangan itoe, dan lagi djaksa besaar misti pariksa dengen titi, apa betool perbilangannja pesakitan itoe.

FATSAL 60.

Kaloe soeda djalanken papriksa-an begimana njang terseboot didalem fatsal 59, segala soerat papriksa-annja misti di maso- ken kapada toewan resident, dan kaloe toewan resident doe- dook pariksa perkara begimana njang terseboot di dalem fat- sal 8 0 , itoe pesakitan misti di bawak di moekanja.

FATSAL 61.

Kaloe ada pesakitan di tangkep ki kotanja afdeeling njang ada di bawahnja assistent resident atawa di bawak di sana, djaksa njang beroemah di sana, misti pariksa itoe pesakitan sama djoega begimana njang soeda di tentoeken di atas djaksa besaar njang terseboot di dalem fatsal 58 dan 59.

Kaloe itoe pesakitan soeda di pariksa, djaksa misti kirim sama toewan assistent resident soerat soerat njang di trima

a

(34)

IS

dari fangarmja boepati, dengen soerat soera* proses-verbaal dari papriksa-an, soepaia toevan assistent resident bolee bekin begimana ujang di parintaliken di dalem fatsal 80.

FATSAL 62.

^ Djaksa njang tiada beroemah di kotanja residensie atawa njang tiada beroemah di kotanja afdeeling di bawah assistent resident, misti lekas kirim sama boepati soerat soerat njang terseboot di dalem fatsal 61, bagian njang pengabisan, soepaia boepati kirimken itoe soerat soerat begimana njang di parin- taliken dalem fatsal 6 8 , bagian njang ka-doewa.

FATSAL 68.

Djaksa ada koewasa serta misti tjari orang njang bekin ka- salahan krimineel dan njang bekin kasalahan overtreding, ka- loe itoe perkara kedjadian ada di dalem tempat njang di ting- gali djaksa, mangka itoe tiada obahken pekerdja-annja prijaji pohsie njang lain njang misti tjari djoega orang njang bekin

kasalahan krimineel dan orang njang bekin kasalahan overtre- ding.

Kaloe boepati kasi parintah sama djaksa soeroe pariksa per- kara ada di loewarnja tempat njang di tinggali djaksa, mangka dia misti toeroot begimana parintahnja boepati itoe.

FATSAL 64.

Djaksa besaar dan djaksa saben hari misti pariksa roemah roemah toetoepan njang ada di dalem tempat njang di ting- gali djaksa besaar dan djaksa, dan lagi dia orang misti djaga, soepaia orang orang toetoepan di toetoop dan di piara baik baik.

Dia orang misti pegang satoe boekoe njang trang dari orang orang njang di toetoop, dan saben hari misti lekas toelisi dalem itoe boekoe segala orang njang di bawak di dalem roemah toetoepan, dan misti sebootken parintahnja siapa dan sebab apa dia orang di toetoop.

Begitoe djoega dia orang misti toelisi di dalem itoe boeköe

orang orang toetoepan njang soeda di lepas atawa njang di

bawak di lain negri, dan misti sebootken, ambtenaar siapa

njang kasi parintah lepas atawa njang soeroe bawak di lain negri,

(35)

Segala perkara ujang kedjalanan di alas orang orang toe- toepan, djaksa besaar dan djaksa saben hari misti kasi taoe sama boepati, dan begitoe djoega kaloe ada di kotanja resi- densie, dia orang misti kasi taoe sama toewan resident, dan, kaloe ada di kotanja afdeeling di bawah assistent resident, dia orang misti kasi taoe sama toewan assistent resident.

B A G I A N N J A N G KA-LIMA.

Perkara boepati dan ronggo dan patik.

FATSAL 6 5 .

Boepati ada di bawah parintahnja toewan resident dan misti djaga, soepaia atoeran polisie selamanja di djalanken dengen betool di dalem kaboepatennja, dan misti liat liatken kapala kapala distrikt dan lain lain prijaji njang ketjil ketjil.

Mangka dari sebab itoe, boepati misti pariksa dengen titi, apa polisie djalan dengen betool di dalem kaboepatennja, dan apa prijaji prijaji njang ada di bawah parintahnja, djalanken dengen betool apa njang djadi mistinja.

FATSAL 6 6 .

Boepati misti trima segala soerat perminta-an dan soerat dakwa njang di kasi masook kapadanja.

Kaloe kapala kapala polisie bekin njang tiada betool atawa bekin soeka soekanja sendiri sama orang ketjil, mangka orang ketjil misti kasi taoe sama boepati, dan boepati misti pariksa itoe perkara; dan terlebee lagi boepati misti liat liatken baik-baik, djangan ada orang di soeroe mengakoe dengen paksa.

Di atas segala perkara, liat-liat besaar ketjilnja, boepati misti lekas djalanken apa njang perloe atawa kasi masook perminta-an sama toewan resident, dengen kasi taoe segala perkaranja dengen betool.

FATSAL 6 7 .

Boepati misti trima segala soerat rapport dan soerat atoe- ran dari kapala kapala distrikt dan misti lekas kirimken sama toewan resident, ia itoe selainnja apa njang di parintahken di dalem fatsal njang di bawah ini.

(36)

20

Kaloe adat perkara ujang terseboot di dalem fafeal 4 4 , boepati misti lekas kasi parintah njaflg perloe kapada k a p a k distrikt, tetapi kaloe perkaranja besaar, boepati misti minta parintahnja toewan resident lebee doeloe,

FATSAL 68.

Kaloe ada pesakitan dateng di kotanja residensie atawa di kotanja afdeeling njang ada di bawah parintahnja assistent resident, boepati misti lekas kasi taoe sama djaksa besaar atawa djaksa dengen kirimken soerat soeratnja itoe perkara sama sekali, soepaia bolee di pakee kaloe pariksa pesakitan, begimana njang terseboot di dalem fasal 5 8 .

Kaloe ada pesakitan di bawak di moekanja boepati, dan kaloe boepati tiada berroemah di kotanja residensie atawa tiada ber- roemah di kotanja afdeeling njang ada di bawahnja assistent resident, dia misti lekas kirimken itoe pesakitan kapada toewan resident bersama-sama soerat soeratnja itoe perkara dengen dia poenja soerat rapport dan pekirannja dan dengen soerat pariksa- annja djaksa, atawa kaloe boepati poenja kaboepaten ada di dalem satoe afdeeling di bawah assistent resident, dia misti lekas kirimken itoe semoea kapada toewan assistent resident.

FATSAL 6 9 .

Kaloe boepati soeda trima soerat soerat pertela atawa staat dan kapala kapala distrikt, begimana njang terseboot di dalem fatsal 5 3 , dia misti kirimken kapada toewan resident, dan kaloe ada perloenja, dia misti kasi taoe pekirannja sama sekali.

FATSAL 7 0 .

Boepati misti liat-Iiatken segala roemah toetoepan njang ada di dalem kaboepatennja, dan satoe satoe timpo dia misti da- teng pariksa dan misti kasi taoe pendapetannja kapada toewan resident.

FATSAL 7 1 .

Eonggo poenja pekerdja-an dan koewasa sama djoega seperti boepati.

FATSAL 72.

Patih djadi wakilnja boepati di atas segala pekerdja-annja di dalem kaboepatennja, dan kaloe patih dapet parintah dari

(37)

boepati, dia misti djalanken dengen namanja boepati segala pekerdja-an njang di parintaliken.

FATSAL 73.

Di mana njang tiada ada boepatinja atawa ronggonja, mangka toewan resident atawa toewan assistent resident misti toeroot apa njang di parintahken kapada boepati, njang terseboot di dalem fatsal fatsal njang di moeka itoe, mana njang bolee di djalanken di atas toewan resident atawa toewan assistent resident itoe.

FATSAL 74.

Toewan assistent resident njang ada di afdeeling, djadi wa- kilnja toewan resident di atas segala parintah njang terseboot di dalem bagian njang ka-lima ini, mangka segala boepati njang ada di dalem satoe satoenja residensie, ada di bawah parintahnja toewan resident.

B A G I A N N J A N G K A - A N E M . Perkara toewan resident dan toewan assistent resident.

FATSAL 75.

Toewan resident djadi kapala dari polisie di dalem residen- sienja dan bolee minta pertoeloengannja orang militer, soepaia djalanken parintah. polisie.

FATSAL 76.

Orang tiada bolee di tangkep kaloe tiada dengen soerat parintah dari toewan resident atawa dari toewan assistent re- sident di atas namanja toewan resident, tetapi lain prijaji djoega bolee tangkep orang, kaloe ada perkara njang soeda di tentoeken di dalem ini soerat peratoeran.

FATSAL 78.

Toewan resident misti lekas pariksa soerat rapportnja kapala

distrikt njang boepati soeda kirim sama toewan resident, toeroot

fatsal 6 7, dan lagi misti lekas pariksa lain lain soerat toeroet-

annja itoe, lantas misti kasi poetoesan begimana pendapetannja,

sesoedanja berembook sama boepati clan soeda denger pekiran-

nja djaksa besaar.

(38)

22

Kaloe itoe perkara misti di pariksa lagi, toewan resident misti kirim soerat soeratnja sama djaksa besaar atawa sama lain prijaji njang di kira misti di soeroe pariksa itoe perkara.

FATSAL 80.

Kaloe toewan resident soeda pariksa soerat soeratnja perkara, mangka satoe hari atawa lebee dalem satoe mienggoe, toewan resident misti soeroe bawak di hadepannja, itoe orang pesakitan njang baroe di tangkep di kotta atawa njang baroe di bawak di kotta njang soeda di pariksa sama djaksa besaar, dan toewan resident misti pariksa itoe orang.

FATSAL 83.

Kaloe toewan resident rasa, itoe perkara misti di pariksa di moeka landraad, dia misti tentoeken harinja doedoekan dan kasi parintali sama djaksa besaar, biar soeroe sama kapala distrikt panggil sama saksi saksinja soeroe dateng pada itoe hari.

Kaloe tentoeken hari doedoekannja landraad, misti di timbang djoega, brapa lama saksi saksi bolee dateng di sitoe.

Pesakitan misti di toetoop lebee doeloe; tetapi kaloe dia tjoema bekin kasalahan overtreding njang misti di pariksa di moeka landraad dan hoekoemannja tjoema denda dengen negri rampas barang barangnja njang djadi perkara atawa tiada dengen di rampas barangnja itoe, mangka itoe pesakitan bolee di lepas, tetapi dia misti kasi tanggoengan njang tjoekoop, dan sebentaran itoe atawa di blakang dia nanti di kasi taoe kapan dia misti mengadep di landraad.

FATSAL 84.

Kaloe toewan resident rasa, itoe perkara bolee di poe- toosken di polisie-rol, dia misti poetoesi dakwanja, dan ka- loe pesakitan soeda trang salahnja, misti di kasi hoekoeman njang pantes sama kasalahannja, dan lagi kaloe di rasa per- loe, toewan resident bolee soeroe panggil saksi saksi dan bolee pariksa itoe saksi dengen soempah.

FATSAL 85.

Kaloe toewan resident rasa, njang raad kaboepatèn atawa

raad distrikt betooliija misti pariksa itoe perkara, mangka

toewan resident misti lantas kasi lepas itoe pesakitan dan

(39)

misti kasi parintah sama raad kaboepatèn atawa sama raad distrikt soeroe pariksa dan soeroe poetoesi itoe perkara.

FATSAL 86.

Kaloe toewan resident dapet katrangan, itoe pesakitan tiada poenja salah, atawa perkaranja tiada bolee di masoken dalem pengadilan , sebab boekannja kasalahan krimineel ata- wa kasalahan overtreding, toewan resident misti lantas soeroe lepas itoe pesakitan.

FATSAL 89-

Toewan toewan assistent resident di afdeelingnja residensie djadi wakilnja toewan resident, dan bolee serta misti djalanken segala pekerdja-an njang terseboot di moeka.

FATSAL 90.

Toewan resident djadi kapala dari roemah roemah toetoe- pan njang ada di dalem residensienja, dan saben boelan misti pariksa sendiri roemah toetoepan njang ada di kotanja resi- densie, soepaia liat begimana adanja orang toetoepan.

Lagi roemah toetoepan di dalem kaboepatèn njang lain misti di pariksa saben boelan, baik di pariksa sama toewan resident sendiri atawa sama toewan assistent resident atawa sama lain ambtenaar.

BAGIAN NJANG KA-TOEDJOE.

Perkara raad distrikt.

FATSAL 93.

Dalem satoe mienggoe satoe kali pada hari njang tentoe, raad distrikt misti doedook, soepaia bekin poetoos perkara njang djadi bagiannja raad distrikt, begimana njang di tentoe- ken di dalem soerat peratberan organisasie.

FATSAL 94.

Kaloe orang masoken perkara siviel sama. raad distrikt be-

gimana parintahnja fatsal 79 dari itoe soerat peratoeran, dan

kaloe njang di goegat tiada dateng, mangka orang njang goe-

gat sama orang njang di goegat misti di soeroe dateng, di

(40)

24

moeka raad distrikt kapada hari doedoekan njang nanti da- teng, bersama sama saksi saksinja, tetapi orang njang di goe- gat itoe misti di panggil sama orang polisie.

Kaloe orang njang goegat tiada dateng kapada itoe hari njang soeda di tentoeken, dia poenja perkara misti di boenoe, tetapi di blakang dia bolee kasi masook goegatnja lagi.

Kaloe njang di goegat soeda di panggil dengen betool dan dia tiada dateng dan tiada trang ada sebabnja njang perloe, mangka perkaranja orang njang goegat misti di menangken, tetapi kaloe goegatnja trang tiada betool, itoe goegat misti di tolak.

FATSAL 95.

Kaloe njang goegat sama njang di goegat dateng doewa- doewa, dia orang misti di pariksa, dan kaloe bawak saksi, itoe saksi misti di pariksa djoega, dan kapala distrikt lantas poetoosken perkaranja.

F A T S A L 9 6 .

Kaloe orang masoken dakwa perkara di maki-maki orang atawa di bekin maloe dengen lain perkata-an, dan kaloe itoe perkara djadi bagiannja raad distrikt, mangka parintahnja fatsal 94 dan 95 misti di toeroot djoega di atas itoe perkara, tetapi ka- loe njang di dakwa soeda trang salahnja kerdja itoe perkara njang di dakwa, dia misti di hoekoom denda begimana njang di tentoeken di dalem fatsal 80 dari soerat peratoeran organisasie, dan sandeenja kasalahannja tiada trang, njang di dakwa itoe misti di lepas dari itoe dakwa.

Segala denda njang di hoekoomken raad distrikt, misti djadi kaoentoengannja negri dan misti di masoken di kantor oewang goverment.

FATSAL 97.

Kaloe ada saksi di atas perkara siviel atawa krimineel, ka- pala distrikt bolee pariksa itoe saksi dengen soempah atawa tiada dengen soempah, inenoeroot begimana kapala distrikt poenja pengliatan.

FATSAL 98.

Sebeloomnja bekin poetoos satoe perkara, baik perkara siviel,

baik perkara krimineel, kapala distrikt misti tanjak lebee doe«

(41)

loe pekirannja prijaji prijaji njang djadi temennja remboekan dan pekirannja kaoein njang beroemah di kotanja distrikt.

FATSAL 9 9 .

Segala poetoesannja raad distrikt misti di toe] isi dengen trang di dalem satoe boekoe dan saben ampat blas liari, ka- loe ada perkara di bekin poetoos dalem itoe timpo, kapala distrikt misti bekin satoe toeroenan dari itoe boekoe dan misti kirimken sama boepati, mangka boepati misti kirim itoe toe- roenan sama toewan resident, dan kaloe ada perloenja, boepati misti kasi taoe pekirannja sama sekali, mangka kaloe ada di dalem afdeeling di bawah assistent resident, boepati misti ki- rim itoe toeroenan sama toewan assistent resident.

FATSAL 1 0 0 .

Kaloe ada perkara siviel soeda di bekin poetoos sama raad distrikt dan kaloe njang kalah perkaranja tiada trima di atas itoe poetoesan dan maoe masook appèl, mangka dalem dela- pan hari sesoedanja poetoesan, dia misti kasi taoe sama boepati, dan boepati lantas misti toelisi atawa soeroe toelisi appèlnja itoe.

Kaloe itoe timpo delapan hari soeda liwat, orang tiada bolee masook appèl lagi, dan poetoesannja raad distrikt bolee di djalanken.

FATSAL 1 0 1 .

Kaloe boepati soeda kasi taoe sama kapala distrikt ada orang masook appèl, mangka dalem delapan hari di blakang kapala distrikt misti kasi taoe dengen soerat sama boepati dari segala djalannja itoe perkara dan dari poetoesannja, dan lagi misti kasi taoe pekirannja orang orang njang djadi temennja remboekan dan pekirannja kaoem.

FATSAL 1 0 2 .

Kaloe maoe djalanken poetoesannja raad distrikt dari per- kara siviel njang tiada di masoken appèl atawa njang soeda di tetepken di atas appèl, baik semoeanja, baik njang sebagian, mangka kapala distrikt misti soeroe djalanken itoe poetoesan sama kapala dessa atawa sama lain prijaji njang ada di bawah parintahnja kapala distrikt.

(42)

20

FATSAL 103.

Kapala dessa atawa lain prijaji njang djalankeu itoe poetoes- an, misti minta lebee doeloe sama orang njang kalah per- karanja, soepaia dia toeroot boeninja itoe poetoesan di dalem delapan hari.

Kaloe itoe timpo delapan hari soeda liwat dan itoe orang njang kalah beloom toeroot begimana boeninja poetoesan itoe, kapala distrikt misti soeroe tahan dia poenja barang njang tiada tetep, dan banjaknja misti di kira-kira brapa sampeenja njang dia misti baijar, toeroot boeninja poetoesan; tetapi kaloe ada sebabnja, kapala distrikt bolee kasi timpo lagi sama itoe orang njang kalah.

FATSAL 104.

Prijaji njang djalanken itoe poetoesan, misti tahan barangnja orang njang kalah ada di moekanja doewa saksi, dan kaloe bolee, itoe orang njang poenja barang, biar ada sama sama, mangka itoe prijaji misti taksir satoe per satoe itoe barang barang njang di tahan.

FATSAL 105.

Kaloe barangnja soeda di tahan dan boeninja soerat poetoes- an beloom di toeroot sampee liwat doewa hari di blakang, itoe prijaji njang djalanken poetoesan, misti lelang itoe ba- rang njang di tahan ada di moeka doewa saksi sampee tjoe- koopnja oewang njang terseboot di dalem poetoesan, dan siapa njang beli, misti baijar leontaut, dan lagi itoe barang misti di djoewal sama siapa njang banjak sendiri tawarannja, tetapi sandeenja tawarannja orang di bawah harga taksiran, itoe ba- rang misti di kasiken begitoe sadja sama orang njang oentoong perkaranja, menoeroot begimana harga taksiran.

Orang njang kalah itoe ada koewasa kasi toendjook satoe satoenja barang, mana njang misti di djoewal lebee doeloe atawa di blakang kali.

Barang barang njang tiada oesah di djoewal, misti di kasi kembali sama orang njang kalah itoe.

FATSAL 106.

Binatang dan bekakas njang misti di pakee djalanken pe-

kerdja-annja orang njang kalah, itoe tiada bolee di tahan.

(43)

FATSAL 107.

Baad distrikt tiada bolée kasi hoekoeman toetoop.

Kaloe ada orang di lioekoom denda begimana njang terse- boot di dalem fatsal 96, dan dia tiada maoe atawa tiada mampoe baijar denda, kapala distrikt misti kabarken sama boepati, mangka kaloe boepati soeda taoe trang, njang itoe orang soeda di tagih, tetapi tiada baijar, boepati misti ganti itoe boekoeman denda dengen hoekoeman toetoop, tetapi tiada bolée lebee lama dari tiga hari.

FATSAL 108.

Eaad distrikt tiada bolee minta ongkos satoe apa, kaloe pariksa dan poetoosken perkara.

B A G I A N N J A N G K A - D E L A P A N . Perkara raad kahoepaten.

FATSAL 109.

Sedikit-sedikitnja satoe kali dalem satoe mienggoe, kapala hari njang tentoe, raad kaboepaten misti doedook di kotanja kaboepaten masing-masing, soepaia bekin poetoos perkara njang djadi bagiannja, begimana parintahnja fatsal 83 dan 84 dari soerat peratoeran organisasie.

Tetapi di dalem itoe tiada teritoong perkara perkara njang terseboot dalem fatsal 83 dari peratoeran organisasie dan njang selamanja misti di bekin poetoos di polisie-rol sama toewan resident, toeroot fatsal 110 dari itoe peratoeran.

FATSAL 110.

Goegat perkara siviel misti di masoken dengen soerat ka- pada boepati, dan kaloe orang njang poenja goegat, tiada bisa toelis, boepati misti toelisi atawa soeroe toelisi goegatnja itoe.

Boepati misti kirim sama njang di goegat satoe toeroenan

dari soerat goegat atawa dari tjatetannja, mangka njang

di goegat, misti di kasi timpo satoe mienggoe, soepaia kasi

balesan di atas itoe goegat.

(44)

28

Kaloe boepati soeda trima soerat balesarmja orang njang di goe- gat atawa kaloe itoe timpo satoe mienggoe soeda liwat, dia misti tentoeken harinja njang itoe perkara maoe di pariksa di moeka raad kaboepaten, dan misti soeroe panggil orang njang goegat dan orang njang di goegat soeroe dateng itoe hari njang di tentoeken, dan kaloe doewa doewa atawa salah satoe ada saksi njang terseboot di dalem soerat goegat atawa di dalem soerat balesannja atawa njang di kasi taoe dengen bitjara moeloot, itoe saksi saksi misti di soeroe dateng djoega.

FATSAL 111.

Kaloe njang goegat tiada dateng, dia poenja perkara misti di boenoe, tetapi di blakang dia bolee kasi masook goegatnj a lagi.

Kaloe njang di goegat soeda di panggil dengen betooi dan tiada dateng serta tiada trang ada sebabnja njang perloe njang dia tiada bolee dateng, mangka njang goegat misti di oen- toongken perkaranja, tetapi kaloe goegatnja trang tiada betooi, itoe goegat misti di tolak.

FATSAL 112.

Kaloe orang njang goegat sama njang di goegat dateng kapada hari njang soeda di tentoeken, mangka soerat goegat misti di batja di moekanja, dan saksi saksi misti di pariksa, dan lagi kaloe njang di goegat kasi masook soerat balesan, itoe soerat balesan misti di batja di moekanja djoega, dan raad kaboepaten lantas bekin poetoos itoe perkara.

FATSAL 113.

Kaloe orang kalah perkaranja di raad distrikt dan masook appèl sama raad kaboepaten di dalem perkara si viel, boepati misti soeroe kasi taoe sama njang goegat dan sama njang di goegat harinja njang itoe perkara maoe di pariksa di moeka raad kaboepaten.

Kaloe doewa-doewa dateng kapada itoe hari njang soeda di

tentoeken, soerat poetoesannja raad distrikt misti di batja di

moekanja, dan raad kaboepaten misti pariksa apa njang di

kira-kira bolee trangken itoe perkara, dan itoe perkara lantas

di bekin poetoos.

(45)

Boepati misti kasi taoe atawa soeroe kasi taoe dengen soe- rat kapada kapala distrikt apa ujang djadi poctoesannja raad kaboepaten.

PATS AL 114.

Kaloe maoe pariksa perkara krimineel, boepati misti ten- toeken liarinja papriksa-an dan djaksa besaar atawa djaksa misti panggil pesakitan dan saksi saksi, soeroe dateng kapada itoe hari njang di tentoeken. Mangka itoe hari itoe pesakitan dan saksi saksi misti di pariksa dari perkara njang djadi dakwanja dan dari lain lain perkara njang djadiken bratnja atawa njang bolee lepasken itoe pesakitan dari dakwanja.

FATSAL 115.

Kaloe itoe pesakitan soeda trang salalmja, dia misti di hoekoom denda atawa di hoekoom toetoop, menoeroot begi- mana njang terseboot di dalem fatsal 83 dari soerat peratoeran organisasie.

FATSAL 116.

Kaloe salalmja tiada trang, itoe pesakitan misti di lepas dari dakwanja.

FATSAL 117.

Kaloe orang kena hoekoeman denda, mangka dalem soerat poetoesannja misti di sebootken brapa lamanja dia misti di toetoop sandeenja dia tiada baijar dendanja, tetapi itoe hoe- koeman toetoop tiada bolee lebee lama dari anem hari.

Kaloe raad kaboepaten kasi hoekoeman denda, parintahnja fatsal 9 6 , bagian njang pengabisan, misti di toeroot di atas itoe oewang denda.

FATSAL 118.

Kaloe ada perkara di masoken kapada raad kaboepaten, sebab tentoenja misti di bekin poetoos sama raad kaboepaten atawa sebab di masoken appèl kapadanja, mangka boepati misti poetoosken itoe perkara, tetapi dia misti berembook lebee doeloe sama djaksa besaar atawa sama djaksa dan sama panghoeloe atawa sama kaoem njang djadi wakilnja panghoeloe, dan sama prijaji prijaji njang toeroot doedook djadi temen remboekannja boepati.

Boepati misti toeroot djoega begimana parintahnja fatsal 97.

(46)

30

EATSAL 119.

Àpa njang soeda di kerdja di raad kaboepaten dan apa njang djadi pekirannja djaksa dan panghoeloe dan prijaji prijaji njang djadi temen remboekannja boepati dan segala poetoesan- nja raad kaboepaten misti di toelisi dengen trang di dalem satoe boekoe, dan saben mienggoe misti bekin satoe pepetikan dari itoe boekoe dari perkara njang soeda di kerdja di dalem satoe mienggoe, dan itoe pepetikan misti di kirimken sama toe- wan president dari landraad.

Timponja doedoekan pariksa perkara, boepati misti pilih prijaji prijaji njang djadi temen remboekannja salah satoe, soepaia tjateti segala itoe perkara njang terseboot di moeka.

PATSAL 120.

Kaloe ada perkara njang tentoenja misti di bekin poetoos sama raad kaboepaten dan itoe perkara soeda di poetoosken, dan kaloe njang kalah tiada trima di atas poetoesannja itoe dan dia maoe masook appèl, mangka itoe orang misti kasi taoe sama toewan president dari landraad dalem sepoeloe hari sesoedanja poetoesan di raad kaboepaten, dan kamaoeannja itoe nanti di toelisi.

PATSAL 121.

Kaloe toewan president dari landraad soeda kasi taoe sama boepati, ada orang maoe masook appèl, mangka dalem dela- pan hari di blakang boepati misti kirim kapada toewan pre- sident soerat poetoesan dari perkara njang maoe di masoken appèl atawa satoe toeroenan dari itoe poetoesan, dan kaloe ada, biar di kirimken sama sekali segala soerat soeratnja itoe perkara.

Kaloe itoe timpo sepoeloe hari njang soeda di ten toeken dalem fatsal 1 2 0 , soeda liwat, orang tiada bolee masook appèl lagi, mangka poetoesannja raad kaboepaten lantas bolee di djalanken.

FATSAL 122.

Parintahnja fatsal 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 105, 106 dan 108

misti di pakee djoega kaloe djalanken poetoesannja raad ka-

boepaten, tjoema lainnja, njang boepati misti soeroe sama

(47)

kapak distrikt djalanken itoe poetoesan, dan kapala distrikt bolee soeroe djalanken sama satoe prijaji polisie ujang ada di bawah parintahnja, tetapi kaloe soeda di djalanken, kapala distrikt misti kabarken sama boepati begimana kadjadiannja.

B A G I A N N J A N G K A - S E M B I L A N . Bari cljalannja ka-adilan di atas perkara sivicl njang djadi

bagiannya Landraad.

FATSAL 123.

Kaloe ada perkara siviel njang di masoken appel kapada landraad, dan kaloe presidentnja soeda di kasi taoe begimana parintahnja fatsal 1 2 0 , dia misti soeroe kasi taoe sama orang njang dakwa dan sama orang njang di dakwa dari harinja njang perkaranja maoe di pariksa di moeka landraad, dan lagi misti kasi parintah, siapa njang ada saksi njang maoe di soeroe pariksa, biar itoe saksi di bawak di moeka land- raad kapada itoe hari njang soeda di tentoeken.

FATSAL 124.

Itoe hari landraad misti pariksa itoe perkara lagi sekali.

Poetoesannja raad kaboepatèn misti di batja, dan lagi kaloe ada lain lain soerat dari raad kaboepatèn dari itoe perkara, itoe soerat soerat misti di batja djoega, dan saksi saksi misti di pariksa begimana parintahnja fatsal 142 dan toeroetannja, dan lagi landraad misti tiembang segala katrangan, baik njang la- ma, baik njang baroe.

Landraad lantas poetoosken itoe perkara begimana parin- tahnja fatsal 164 dan 1 8 3 , bagian njang bermoela, dan lagi misti toeroot begimana parintahnja fatsal 188 dan 190.

FATSAL 125.

Kaloe landraad soeda bekin poetoos itoe perkara, mangka dalem delapan hari di blakang, presidentnja misti kirim sama boepati satoe toeroenan dari poetoesannja landraad di atas appèl, soepaia mendjadi boepati poenja kataoean.

Itoe poetoesannja landraad misti di djalanken begimana

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :