, ilillllllllllillilllillil

Hele tekst

(1)

1,

t- --- -t ,l

Prorlncle

Oost-Vlaanderen

vbor leder van ons

, ilillllllllllillilllillil

L ll0rtlt

dlltti. Spolt e Rcsrtlsdonrlnen dmdSport

r,lrgtrdorlng wn

ernwwig Andrú [)tnyB,

gq¡yrnq,r{oor¿¡thr

Nota ren ds Deputrtio

lcnmcft

b.tr{t

rzw Toglportlrrl Gcnts01/l-v

toalagi-¡rn qlgenr¡rrvcrplichtinf,nn ( groof ondrrhaud sn irånn¿houdinl) ne te koman.HernÜrne1-vll kredlãt i"¡ô¿ã ãôoz¿otî voortot¡albcdng

vlr

148 131,14 EUR

Ahnnd¡rVcrcmpr Mrr€ DoBr¡ck

PlcrHutog Joz¡f Dr¡u¡c Eddy toudruyt Hlldc Brugçman

wrrhggrvcr

Hlldt Bn¡ggsmen

voorsËl

A,kkoard principeâasrissiog

visum Finanqbcltsch¡crd¡r vbum verhcnd(W.D'l

Ld.rr

AlladDrSmet,

ercYllr'ryr

De provlncie mrskt sadürt 199? dæl.uit v¡n

û

yz$r Topeporthal€ent,

do¡s¡amummrr:

S Oc ander laden vrn de varv zi¡n dr *tad Ganl 8lo¡o , r¡¿WTopgport Vl¡endrren 12ole37

a;dc

¡,IV

nilãeÈ

e*po.

zitllngnummcc

ää.'],r-' ) - ryndl ËüirJ:ll,!:ffi i'H5åî$"#¡'äiiTf'Sü:1ffi å *.

fnnünr i

migoen lranti toc te kønnan om ha¡r aigenanrvcrÉlldtti4rn ( groot

t!

¡n.nd 2012 ondsrhoud Ên instandhoudlng) tc kunntn nNlorn;n'

Tevens ws|.d besllst (¡rt, 5) met lngang vrn 2001 d*ee toalag¡ Jfi{tlks.

å:Tffiffi4

nsam uån ¿a'ww'topEporfiaiGsnt' z¡l ingmchrrvcn wordcn in

-i

om tot de uitbetaling vin dç.toôlflgÊ ic kunn¿n ovårg¡len, r¡¡rrd r¡n de vãir gevr¡¡gd om jærlijkç ian rrcrklngrvsrclrg rn resulteatrricnlng ln

tr

dienãn. Tctãn nrei ¿OOg verlfep dlt vlot ån luürd to€l*Süiåarllikr gettorl.

Scúrt 2fi)7 u¡crd

çen

doasicr nrær ingcdicnd cloor dc varr

'Toptportirrl Grnf.

lmm€rs, çvtraankomrtlg hC provinchel rËglêmcûtven 12t1}f2006 mft da r¡cr,rcilotming, mooetôk ¡cn rnnvrmg tot hät annlegçn vln Qtn rpaciffeke userve ingedicrld lr¡ordrn,

¡¡i¡ðeg*"ít"*i¿J reçlmrtige harinncrlng6il

tln

gcd.bgËertbeatuurdcr

M. Van Ëapln, wcrd hiergoen gavolg âm g.gavân

De totlaga wsrd in da parioda 2007-2011 derhrlvc ook nlet uitbrt¡ald' Bloso an de ¡tsã Gant, hobþsn vralja¡rlilks hun blidr¡ep geEtOrt.

(2)

p.212

1, ì

(l j

*

,t ,..

,

Hierdoor licp de bohllngeachtontand dc rfgalopen s iaar op tot tlct totaalbadrag v*n 148 131,14 ËUR" Dct¡llvlndt u al* biilnge.

Thans vnagt de heer M. Van Espen mat biigsvoagd achr{ven of de provincie alsnog kãn overgarn tot de uitbeÊaling van de achterstallþe badragen, mits'Let goedkðuren van hqt voûrsttl tot het annlaggÈn van esn speeifiet<c rssérya door do deputatb wordt go.dgÊkËurd,

HEt VOorStel van de var ' Topsporthal Gcnf.voor de aanleg van Ë!n epccifirkr rcssrl¡t, zel in een apartr nota voorgclegd worden"

wil de provincla rlrnog lngaan op de vraag van de hesr M. van E¡pen, dan dlent er in de rnlga butlgatrriþlging van 2Q12a¿n bedrag ven 148.131,f4 EUR heriomcn te worden.

Kan de deputafie ermee akkoord gaan d¡t dit hcdrag wordt furnornçn, cn dlt 2ander ccrnpan*lle blnnan hct gosdgaksurdc budgat vcar 2012 van dc dienet Sport (S01)?.

tserrkening cubsldic Topeporthal.xlsx brlef V¡n ¡ipcn 201Zpdf

PRBS r0.05.200.Þdf

*ålcuo;'

i'i";'"ñ'';"

n¡sor- fr-Ð4L

,r., tfu {,e-u, i "i rl li ' ' ol

Gent, 16 maart 2012

ovcrdclrt blilFpn

-*nÊpur¿?lE

[T*n4]f U,**r,cl

0$

Mä' ?0r?

l

*iz

I j: .

i

i..i .,1't".,it

,l i .1a

.,\.,,..

i"' :l

fl {,/

+ t. I

I

ct-t

'i'r>,

.'t' { 1l't'

.,1

/'1

91,rL

I ,í

r.

r'

fr.

/\,1-d,,{\-

':

, "t-l

,I

i'.i \,:

:

t¡'

¡

- -"t

.

¡.

\'rL.i1

^.

,.t j

{

I'z'

þ,.,\,

.., ,l

, ,t y

I

ri'

f

jt

.,.1 ,, t¡.

.,'Í

t,yf \ i.,"'

I

I ¡l i

.lt i:

.,1 .!t

I

(3)

4

Proyincle

Oost-Vlaanderen

Voor leder van ons

il|ilfiillllililffiril

taolott

direct¡ê Sport & Recreatiedomeínen

Nota aan de tÞputatie

kenmerk betrefr

s00/LD/20120807

u*rfop"porthal

Gent

Toelage om de.eigenaarsverplichtingen na le komen.

Kredieten.

Hilde Bruggeman Akkoord

IJ

vergadering van

9 auguetus 2012 aanweeig

Alexahder Vercamer Wnd, voorzitlet Marc De Buck Peter Hertog Ju¿ef Dauwe Hilde Bruggeman Ledon

Ronny Coopman Wnd. provinclegriñler

dossiemummer;

ç

-1245077 z¡ttingnummêr:

verslaggever voorstel

visum Financieel Beheerder niet vereist

De provincie maakt sedert 1997 deel uit van de vzw'Topsporthal Gent' De andere leden van de vzw zijn de stad Gent, Blsso, vzw Ïopsport Vlaanderen en de NV Flanders Expo..

ln zitting van 10 Àrp¡ 2000 besliste de Provincieraad (art. 3) dnt: de províncie jaarlijks aan de vbrv 'Topspofthal Gent' een te indexeren bedrag van 1 miljoen frank toe tE kennen om haar eigenaarverplichtingen (groot

onderhoud en instandhouding) te kunnen nakomen.

Tavens werd beslist (art. 5) dal, met ingang van 2001, deze toelage jaarlijks nominatíef op naam van de vzw'Topsporlhal Gent'zal ingeschreven worden in de begroting.

Om tot de uitþetaling van de toelage te kunnen overgean, werd aan de vzw gevraegd om jaarlijks een werklngeverslag en resultaatrckening in le dienen. Tot en net 2006 verliep dit '¡lot en werd de toelage jaarlijks gestort.

Sedert 2007 werd geen dossier meer ingediend door de vzw 'Topsporthal Gent'.

lmmers, ovEreenkomstig het provínciaalreglement van f 2 oktober 2005 met betrekking tot de reservevorming, moest ook een eenvraag tot het aanleggen Van een spacifieke resðrve ingediend worden.

Niettegenslaande de rogef natige herinneringen aan gedelegeerd-bestuurder M, Va.n Espen, werd hier geen gevolg aan gegeven.

De toelage werd in de periode 20A7-2011 derhalve ook niet uitbetaald.

Bloso en de stad Gent hebben weliaarlijks hun bijdrage gestort.

l: iì-i

tsrmijn:

29t)24iû12A

Hierdoor liep de betalíngsachterstand de afgelopert 5 iaar op tot het totaalbedrag uan 148 131,14 EUR. Detail vindt u als bijlage.

(4)

ì

p.2

.t...

Begin dit jaarwerd door Bloso gevraagd om alsnog over te gaan tot de uitbetaling van de achterstallige bedragen.

ln zilting van

I

mei 2012 heeft u ingestemd met de uitbetaling van2912 en heeft u zich principieel bereid verklaard om bii de laatste technische

budgetwijziging'van åeptember eerstkomende, een éénmalþe verhoging te vooÉ¡en van 12g OOO EUR, zijnde de niet-geiîdexeerde achterstallige bedragen.

Na een grondig ondeøoek blijkt dat wii binnen de bestaande budgetten van Sport 100 000 EÚR zouden kunnen verschuivèn; verdeeld als yolgt:

10 000 EUR van artikel76402/6121,5 5 000 EUR van artikel 76402ß123A '30 000 EUR van artikel76402161307

55 000 EUR van artikel76402161317

Het resterende bedrag van 25 000 EUR zou geput worden uit de algemene middelen van de provincie.

Kan u hiermee instemmen?

4

Gent,

o/ Y -/*o 2,o./ ¿

ovsr¿Jcllt þiilagen _

bsslisei 08 mei2012.Pdf

ÐEPI

i

gdfif,.*tL¡{e€r{-i

{}

s -$t"

?$ffi

\nr*c,**

23(t24 4O'72tJ

(5)

Provincie

Oost-Vlaanderen

Voor ieder van ons

ilrilililililililiililililtül .

xtûs{Ðç

directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport

vergaderíng van

t i ti,ti, 'îiili!

aanwezig André Denys,

gouverneur-voorzltler

Besluit van de Deputatie

kenmerk betreft

SO1/LV

vanr Topsporthal Gent

uítbetaling achterstallige subsídie in functie van

instañdhoudingswerken en onderhoud aan de Topsporthal Gent (period e 2A07 -201 1)

Hilde Bruggeman verslaggever

1.

Feitelijke en juridische gronden

Alexander Vercamer Marc De Buck Peter Hertog Jozef Dauwe Eddy Couckuirt Hilde Bruggeman

dossiernummer:

1205909

termijn:

reden

het provincíedecreet artikel 57s1;

Het províncíeraadsbesluÍt van 20 decefiber 2006 houdende algemene

Albert De

Smet,

provinciesr¡ffier delegatie aan de deputatie

,^,^'^*,^ -^- ;-; -

artikel 3

zittingnummer:

de wet van 14 novemþer 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

het provincieraadsbesluit van 10 mei 2000 om met ingang van 2001 jaarlijks nominatief een (geïndexeerde) toelage van 24 789 EUR ín te schrijveo

op

r

naam van de vzw TopsporthalGent i.f.v. groot onderhoud en 27 september 2012 instandhoudingswerken aan het gebouw;

het províncieraadsbesluit van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies.

het provincieraadsbesluit van 5 september

2}l?waarin

de kredietverschuiving werd goedgekeurd om de achterstallige subsidie vrij te maken;

het deputatíebesluit van

I

mei 2Ol2waarbij:het voorstel van de vzw TopsporthalGent, voor het aanleggen van een specifieke reserve, werd goedgekeurd en de principiêle bereidheid werd toegezegd om niet uitbetaalde subsidiebedragen van de periode 20A7-2011, uit te betalen alsnog (niet- geïndexeerd) uit te betalen;

2.

Motivening

de provincie wil haar verplichting nakomen conform het provincieraadsbesluit van 1010512000, en wil de achterstallige (niet-geïndexeerde) subsidie voor de període 2007-2011, alsnog uitbeta[en aan de vzw Topsporthal Vláanderen.

(totaalbedrag ven 123 947 EUR)

op

(6)

p 2 ,t..,

Ðit bedrag werd bij beslissing van de Raad op 5rcgn}12d.m.v. een

kredietverschuiving vrijgemaàkt op artikel 76402164016'subsidie aan de vzvrr

Topsporthal Gent ifu instandhoudingswerken en ondefhoud'.

Na de kredietverschuiving is 155 925 EUR beschikbaar, werd

in2}l2reeds

31 978 EUR vastgelegd en is derhalve nog 123 947 EUR beschikbaar.

Dit bedrag (123 947 ÈUn¡ werO voorvastçlegd onder nummer 1208893.

3.

Besluit

artikel

l:

aan de vzr¡¡'Topsporthal Gent wordt ín het kader van een samenwerkingverband., voor de periode 2007-2011 een subsidíebedrag toegekend van 123 947 EUR

Dit bedrag zal gestort worden op rekeningnummer 001-3102330-55 van de vzr¡r TopsporthalGeni, Zuiderlaan 14 te 9000 Gent.

artikel

2:

dezesubsidie moet verantwoord worden vóór 30 juni 2013.

Hiertoe moeten o.a. de balans, resultatenrekening en het verslag inzake beheer en financiële toestand voorgelegd worden.

aÉikel 3: de vzw Topsporthal Gent wordt schriftelijk van deze beslissing in kennis gesteld.

k

I

f-

Gent, ì

namens de Deputatie:

de provinciegriffier, Albert De Smet ÅI

r .,' ,ll ll I t de

iiilt lt,Jl.,

t André Denys

,l\

t: är,. :, : l' 1':i ti

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :