Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

Chemisch Reinigingsbedrijf Uniforma B.V.

statutair gevestigd te Hoensbroek KvK-nummer 14015843 KvK Limburg gevestigd en kantoorhoudende :

6431 HM Hoensbroek, Akerstraat-Noord 30

Activiteiten onderneming

Chemisch reinigingsbedrijf / wasserij

Omzetgegevens

€ 201.913,- (2015, voorlopig)

€ 219.553,- (2014)

€ 219.916,- (2013)

Personeel gemiddeld aantal 7

Saldo einde verslagperiode

€ 41.444,69

Verslagperiode

12 april 2016 t/m 11 augustus 2016

Bestede uren in verslagperiode 118 uren 5 minuten

Bestede uren totaal 118 uren 5 minuten Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000005369:F001 12-04-2016

mr. R.P.J. Quaedackers

Curator: mr. M.M.H. J. Rompelberg

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Historie van de activiteiten:

%LMQRWDULsOHDNWHYDQ18 september 1972 is de besloten vennootschap Chemische Reinigingsbedrijf Uniforma B.V. gevestigd te Hoensbroek opgericht. Het betreft een voortzetting van het gelijknamige familiebedrijf dat eind jaren 60 is opgericht en een kleine stomerijbedrijf exploiteerde aan Akerstraat-Noord 30 te Hoensbroek. De omzet werd hoofdzakelijk gegenereerd via de eigen winkel en via verschillende inleverdepots in de regio.

Directie en organisatie van de gefailleerde:

Enig bestuurder en 100% aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw Heiltje Schrader±van der Meer, geboren op 2 augustus 1938 te Tilburg.

1.2 Winst en verlies

verlies: € 24.049,- (2015, voorlopig) verlies: € 24.226,- (2014)

verlies: € 29.231,- (2013)

1.3 Balanstotaal

€ 70.035,99 (2015, voorlopig)

€ 71.483,75 (2014)

€ 110.395,73 (2013)

1.4 Lopende procedures geen

1.5 Verzekeringen

De afgesloten verzekeringen verleenden op de datum van het faillissement nog dekking.

In overleg met de tussenpersoon worden deze verzekeringen, zodra zij niet meer nodig ]LMQEHsLQGLJG

1.6 Huur Huur:

+HWEHGULMIVSDQGYDQJHIDLOOHHUGHLVSULYpHLJHQGRPYDQGHEHVWXXUGHUPHYURXZ

Schrader-Van der meer. Zij verhuurde het pand aan gefailleerde op basis van een mondelinge huurovereenkomst voor een bedrag van € 999,- per maand (excl. btw).

Wegens oplopende achterstanden in betaling van de verschuldigde huurpenningen was de huur reeds door mevrouw Schrader-Van de Meer schriftelijk opgezegd tegen 1 januari 2016.

Onderhuur:

n.v.t.

(3)

Het faillissement is veroorzaakt door tegenvallende omzetten. De vier afgelopen jaren werd er structureel verlies geleden. Dit kon in eerste instantie nog worden opgevangen GRRUKHWXLWVWHOOHQYDQGHKXXUEHWDOLQJHQHQGHLQEUHQJYDQSULYpYHUPRJHQGRRUGH

directie. Toen echter afgelopen februari de grootste afnemer wegens berichtgeving over bodemverontreiniging op het terrein van gefailleerde besloot om zijn opdrachten elders onder te brengen, was de rek bij gefailleerde er definitief uit. Bij gebrek aan voldoende WRHNRPVWSHUVSHFWLHIHQPLGGHOHQRPGHFRQWLQXwWHLWWHZDDUERUJHQKHHIWGHGLUHFWLH

daarop het eigen faillissement aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 8

2.3 Datum ontslagaanzegging 15 april 2016

2.4 Werkzaamheden

Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UWV, verstrekken algemene info faillissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging. Individuele dossiers

werknemers: beantwoorden vragen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

'HJHIDLOOHHUGHLVJppQHLJHQDDUYDQRQURHUHQGH]DNHQ

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage n.v.t.

(4)

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zie bijgaand inventarisatie- en taxatierapport d.d. 26 april 2016 van NTAB (zonder waarden).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 14.903,25 (incl. btw)

Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld:

€ 1.815,- voor de ICT- en kantoorinventaris (koper: mevrouw H. Schrader-Van der Meer)

€ 1.905,75 voor 3 wasmachines, 4 zakken waspoeder en 3 rollen buisfolie (koper:

Wasserij de Wasbeer)

€ 11.192,50 voor de overige bedrijfsinventaris, waaronder diverse reinigingsmachines en 2 bedrijfswagens (koper: Hahebo B.V.)

Hahebo zal de door haar opgekochte activa middels een openbare verkoop verkopen vanuit de locatie van gefailleerde. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat na deze openbare verkoop een aantal activa in de bedrijfsruimten van gefailleerde zal achterblijven. Een GHHOYDQGHDFWLYDNDQQDPHOLMNJH]LHQKXQRPYDQJGHEHGULMIVUXLPWHQQLHWLQppQ

geheel verlaten.

De activa die achterblijven zullen met goedkeuring van de verhuurder in de

bedrijfsruimten blijven staan totdat deze door Bosatex worden verwijderd in het kader van de bodemsanering die naar verwachting later dit jaar op het terrein van gefailleerde zal gaan plaatsvinden.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris kwalificeert als bodemzaak en is derhalve door de curator namens de fiscus verkocht.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

inventarisatie bedrijfsmiddelen, opdrachtverlening taxatie

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

enkele kleine werkvoorraden zoals waspoeder en buisfolie

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst zie 3.7

(5)

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden inventarisatie voorraden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, URL, e-mailadres, telefoon- en faxnummer(s)

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden inventarisatie

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren P.M.

4.2 Opbrengst P.M.

4.3 Boedelbijdrage n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie. Op korte termijn zullen de openstaande debiteuren in kaart worden gebracht en vervolgens tot betaling worden aangeschreven.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen schulden aan een bank. Gefailleerde beschikte op haar zakelijke rekeningen bij de ING bank en ABN-AMRO bank over positieve saldi van in totaal € 22.722.33. Voornoemde banken hebben deze creditsaldi overgeboekt naar de boedelrekening.

(6)

5.2 Leasecontracten

Er zijn tot dusverre geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden aan de bank (of derden) verstrekt.

5.4 Separatistenpositie n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft een beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

'HGLUHFWLHKDGUHHGVYyyUKHWIDLOOLVVHPHQWEHVORWHQGHEHGULMIVH[SORLWDWLHWHVWDNHQ

'H]HLVQDKHWIDLOOLVVHPHQWQLHWGRRUGHFXUDWRUKHUYDWHQNHORSGUDFKWHQGLHYyyUKHW

faillissement waren aangenomen zijn nog tijdens de boedelperiode afgemaakt. Dit zijn naar inschatting slechts een zeer beperkt aantal opdrachten geweest. Derhalve was het niet noodzakelijk om hiervoor een boedelkrediet te verkrijgen.

De curator heeft vervolgens klanten in de gelegenheid gesteld om hun ingeleverde kleding te komen ophalen. De curator constateert dat nog niet alle klanten dit gedaan hebben. Naar verluidt hangt er momenteel nog voor circa € 230,= aan kleding in de winkel.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

Om de lopende werkzaamheden af te kunnen maken heeft de curator tijdelijk een betalingsgarantie afgegeven richting de energieleveranciers.

(7)

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Afmaken lopende werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheden tot een overname van de exploitatie en/of inventaris zijn door de curator onderzocht. Met betrekking tot de bedrijfsinventaris hebben zich enkele JHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQELMGHFXUDWRUJHPHOG'H]HSDUWLMHQ]LMQLQGHJHOHJHQKHLG

gesteld om na een eventuele bezichtiging op locatie een bieding bij de curator uit te brengen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De biedingen zijn telkens voorgelegd aan de rechter-commissaris en vervolgens met diens goedkeuring geaccepteerd.

6.6 Doorstart: Opbrengst

ICT- en kantoorinventaris: € 1.815,-

3 wasmachines, 4 zakken waspoeder en 3 rollen buisfolie: € 1.905,75 Overige bedrijfsinventaris (waaronder 2 bedrijfswagens): € 11.192,50

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Diverse correspondentie, bezichtigingen, opstellen activa-overeenkomsten.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de administratie van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. Vervolgens werd aan Administratiekantoor J.H. Dassen te Cadier en Keer opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemd

administratiekantoor heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan.

(8)

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening Chemisch Gedeponeerd op:

Reinigingsbedrijf Uniforma B.V.

over het jaar:

2012 24-01-2014 2013 04-02-2015 2014 29-02-2016 2015 -

De jaarrekeningen over het boekjaar 2013 en 2014 zijn niet tijdig gedeponeerd. Bij het deponeren van deze jaarrekeningen is de wettelijke termijn met 4 respectievelijk 29 dagen overschreden. Wegens het faillissement zal de jaarrekening over het boekjaren 2015 niet (meer) worden gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Ter gelegenheid van de eigen aangifte faillietverklaring heeft de directie het volgende verklaard:

³Verzoekster heeft haar best gedaan om alle relevante bescheiden te zoeken en op te vragen, doch heeft de bestuurder ±de hoogbejaarde mevrouw Schrader-Van der Meer, geboren in 1938±een gewaarmerkte kopie van de statuten, alsmede het originele aandeelhoudersregister niet meer gevonden. Navraag bij de notaris mocht niet baten;

de stukken stammen uit 1971 en zijn intussen vernietigd´

Of aan de stortingsplicht is voldaan is daarom niet meer te achterhalen. Een eventueel vorderingsrecht is echter reeds lang verjaard, gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap: 18 september 1972.

7.5 Onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen nog in onderzoek

7.7 Werkzaamheden

onderzoek administratie

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV heeft tot op heden nog geen boedelvordering ingediend.

(9)

€ 15.677,=

8.3 Pref. vord. van het UWV nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 80.607,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.

9.2 Aard procedures n.v.t.

9.3 Stand procedures n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

(10)

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 2 jaar kunnen worden afgerond.

10.2 Plan van aanpak 1. inning debiteuren

2. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden

3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden, 11 november 2016.

10.4 Werkzaamheden

Diverse werkzaamheden.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :