Verslagperiode : 13 maart tot en met 19 april Bestede uren in verslagperiode

Hele tekst

(1)

1

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 19 april 2012

Gegevens failliet : H & P Accountancy en Advies B.V.

Faillissementsnummer : F12/85 Datum uitspraak : 13 maart 2012

Curator : Mr. M.P.C. Breeuwer

Rechter-commissaris : Mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming : Het uitoefenen van een administratie- en

belastingadviespraktijk, daaronder mede begrepen de advisering van ondernemers en/of particulieren op bedrijfseconomisch gebied.

Omzetgegevens :

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 13 maart tot en met 19 april 2012.

Bestede uren in verslagperiode : 3,5 uur Bestede uren totaal : 3,5 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Het betreft een besloten vennootschap.

Directeur/aandeelhouder is H & P Beheer B.V. Ten tijde van het faillissement waren er geen werkzame personen meer binnen het bedrijf aanwezig. Directie/algemeen directeur is de heer Hendrik Dijkstra.

1.2 Winst en verlies : Over 2011: - €.4222 Over 2010: -€.3788,-- 1.3 Balanstotaal : 2011: €.4.498,--

2010: €.16.500,--

1.4 Lopende procedures : Er is sprake van één lopende procedure.

1.5 Verzekeringen : Er is geen sprake van verzekeringen.

1.6 Huur : Er is geen sprake van huur.

1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement is deels debet aan de economische situatie en het gevolg van juridische procedures waardoor de onderneming schade heeft opgelopen. Directeur/eigenaar heeft uiteindelijk besloten om het faillissement aan te vragen omdat de kosten van de procedures inherent aan de economische situatie niet meer waren op te brengen.

2. Personeel

(2)

2

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 6 2.3 datum ontslagaanzegging : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Er zijn geen onroerende zaken aanwezig.

3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.

3.3 Hoogte Hypotheek : N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie activa.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Er zijn enige oude computers aangetroffen. Nadere taxatie van deze computers geeft aan dat deze computers geen waarde hebben.

3.6 Verkoopopbrengst : N.v.t.

3.7 Boedelbijdrage : N.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Aan voorraden zijn door de curator alleen op de locatie aangetroffen enige kantoorartikelen.

3.10 Verkoopopbrengst : Niet relevant.

3.11 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Inventarisatie voorraden/onderhanden werk.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Andere activa zijn niet aangetroffen.

3.13 Verkoopopbrengst : Werkzaamheden verslagperiode

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Zie debiteurenlijst.

4.2 Opbrengst : De opbrengst is nul. De debiteuren zijn al zeer oude debiteuren, de nota’s worden betwist en er ontbreken onderliggende stukken ten aanzien van deze debiteuren.

(3)

3

Failliet heeft aangegeven dat deze debiteur eerder ook al via een incasso niet zijn geïnd. De curator beraadt zich nog op de werkzaamheden hieromtrent.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : Er is een rekening-courant bij de ING Bank. De totale vordering bedraagt €.42.342,90.

5.2 Leasecontracten : N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden : In verband met het rekening-courant is een pandrecht verstrekt aan de bank op de bedrijfsactiva en een achterstelling van de vordering van H & P Beheer Assen B.V.

5.4 Separatistenpositie : In casu de bank.

5.5 Boedelbijdragen : Nog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet aanwezig.

5.7 Reclamerechten : Niet aanwezig.

5.8 Retentierechten : Niet aanwezig.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie bank en zekerheden.

6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : N.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft de laatste financiële administratie gezien tot datum faillissement. Daaruit valt te constateren dat voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening 2010 is geaccordeerd en gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Voorlopige cijfers over 2011 zijn inmiddels opgemaakt.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Aanwezig met betrekking tot de jaarrekening 2010.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Naar het oordeel van de curator is er vooralsnog geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geconstateerd dat er vooralsnog geen sprake is van paulianeus handelen.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie financiële administratie.

(4)

4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Salaris curator en premie aansprakelijkheid.

8.2 Pref. vordering fiscus : De belastingdienst heeft aangegeven een vordering te hebben van €.170.000.--. De curator is nog in overleg met de belastingdienst.

8.3 Pref. vordering UWV : N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren : ING Bank 8.5 Aantal concurrente cred. : Ingediend: 1

Nog niet ingediend: 1 8.6 Bedrag concurrente cred. : Ingediend: €.2.897,00

Nog niet ingediend: €.447,62

8.7 Wordt het een opheffer : Naar het oordeel van de curator wordt het een opheffer.

8.8 Vereenvoudigde afwikkeling Nee.

8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : Nee.

Werkzaamheden verslagperiode

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : De curator schat in dat binnen een termijn van drie maanden het faillissement kan worden afgewikkeld en dat dit naar alle verwachting een opheffing zal zijn wegens een gebrek aan baten.

9.2 Plan van aanpak : Laatste inventarisatie, overleg fiscus.

9.3 Indiening volgend verslag : 19 juli 2012.

Werkzaamheden verslagperiode

(5)

5

Tynaarlo, 19 april 2012

M.P.C. Breeuwer curator

Speciaaladvocaten Postbus 517 9400 AM ASSEN Tel. (0592) – 37 70 30 Fax. (0592) – 34 28 28

e-mail: m.breeuwer@speciaaladvocaten.nl

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :