Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

MIJTS CARAVANS EN CAMPERS B.V.;

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1704 RD) Heerhugowaard aan de Pascalstraat 12;

Activiteiten onderneming

Verkoop en onderhoud van recreatievoertuigen, alsmede de verkoop van gerelateerde recreatie-activa

Omzetgegevens Zie Inventarisatie

Personeel gemiddeld aantal 5

Saldo einde verslagperiode

€ 65.158,32

Verslagperiode

20 december 2016 tot en met 27 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode 261 uren en 24 minuten

Bestede uren totaal 261 uren en 24 minuten Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010029:F001 20-12-2016

mr. M. Wouters

Curator: mr. A.M.H.J.L. Claus

Insolventienummer: F.15/16/450

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is in november 1963 opgericht. Enig aandeelhouder is Mijts Holding B.V.

Enig bestuurder van de vennootschap is de heer M.M.J. Stet.

Enig aandeelhouder van Mijts Holding B.V. is M. Stet Holding B.V. De heer Stet voornoemd is enig bestuurder van Mijts Holding B.V.

Enig aandeelhouder van M. Stet Holding B.V. is de Stichting Administratiekantoor M.

Stet Holding B.V. De Heer Stet is enig bestuurder van M. Stet Holding B.V. en van de Stichting Administratiekantoor M. Stet Holding B.V.

De vennootschap exploiteerde vanuit Heerhugowaard een onderneming

gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van recreatievoertuigen, zoals caravan en campers. Daarnaast werd vanuit het pand in Heerhugowaard een winkel in aan de recreatie gerelateerde goederen gedreven.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat 2016 3.626.821 (129.334) 2015 4.513.962 (595.050) 2014 4.414.804 (3.149) 2013 4.059.794 (641.076)

De cijfers 2013 tot en met 2015 komen uit de aangeleverde jaarrekeningen.

De cijfers 2016 zijn afkomstig uit de interne administratie/kolommenbalansen en zijn bijgewerkt tot en met oktober 2016.

1.3 Balanstotaal

€ 1.569.586,00

1.4 Lopende procedures Zie Procedures

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn of zullen opgezegd worden, nu de activa waar zij betrekking op hebben, verkocht zijn.

(3)

1.6 Huur

Bedrijfsruimte

De vennootschap huurde een bedrijfspand gelegen aan de Pascalstraat 12 te Heerhugowaard. De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat met de (middellijk) bestuurder, de heer Stet afspraken zijn gemaakt ten gevolge waarvan de huurovereenkomst in de opinie van de verhuurder op 31 december 2016 zou eindigen.

De curator heeft zich ter zake alle rechten en weren voorbehouden.

In het faillissement is een afkoelingsperiode van twee maanden gelast, eindigende op 21 februari 2017, ten gevolge waarvan de curator gedurende deze periode over het pand kon en kan beschikken. In het kader van de verkoop van de activa heeft de koper van de activa separate afspraken met de verhuurder gemaakt, ten gevolge waarvan de koper van de activa het pand uiterlijk op 18 maart 2017 aan de verhuurder bezemschoon ter beschikking zal stellen. De boedel zal ter zake niet nader bezwaard worden.

1.7 Oorzaak faillissement

De vennootschap exploiteerde al ruim 50 jaar een onderneming gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van recreatievoertuigen, zoals caravan en campers. Daarnaast werd vanuit het pand in Heerhugowaard een winkel in aan de recreatie gerelateerde goederen gedreven. De onderneming was gelegen aan de regionaal bekende zogenaamde “Caravan-Boulevard”.

De huidige (indirect) aandeelhouder en bestuurder heeft de aandelen van de vennootschap in januari 2014 verworven. Voor de verwerving van deze aandelen is onder meer een financiering afgesloten bij de Rabobank Kop van Noord-Holland.

Ten tijde van de overname waren er 22 personeelsleden in dienst. In het kader van de aandelentransactie zou overeengekomen zijn dat er voor 5 personeelsleden een ontslagvergunning aangevraagd zou worden. Dit zou zijn geschied.

De bestuurder stelt dat ondanks diverse bezuinigingen op andere vlakken, de

personeelslasten te zwaar op de kosten bleven drukken ten gevolge waarvan er geen marge-verbetering kon plaatsvinden. Het zou niet mogelijk zijn geweest verdere ontslagvergunningen voor enkele personeelsleden te verkrijgen. Nadat eind 2015 het eigen vermogen negatief was geworden, zouden dergelijke vergunningen wel verleend zijn, doch zou in de loop van 2016 gebleken zijn dat een succesvolle exploitatie op de huidige basis niet tot de mogelijkheden behoorde. Eind november 2016 heeft de Rabobank het krediet opgezegd, en heeft de kredietmaatschappij, welke de nieuwe voorraad caravans financierde, deze caravans retour genomen. Vanaf begin december was de onderneming gesloten, en heeft men besloten het faillissement van de

vennootschap aan te vragen.

Komende verslagperiode zal er een uitgebreid financieel en administratief onderzoek plaatsvinden.

Daarbij zullen onder meer de oorzaken van het faillissement nader onderzocht worden.

(4)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement ca. 17

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij schrijven van 22 december 2016 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.

Het UWV is van deze ontslagen in kennis gesteld.

In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 28 december 2016 de collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

Gesprek met personeel, onderzoek personeelsadministratie, aanzegging ontslag en organiseren, alsmede bijwonen collectieve intake UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Nvt

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Nvt

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Nvt

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Nvt

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Nvt

(5)

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Inventaris € 47.767,11 (ex) Bodemzaken

Voorraad € 157.332,89 (ex) € 15.733,29

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Inventaris € 47.767,11 (ex) Bodemzaken

Voorraad € 157.332,89 (ex) € 15.733,29

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Inventaris € 47.767,11 (ex) Bodemzaken

Voorraad € 157.332,89 (ex) € 15.733,29

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de Rabobank Kop van Noord-Holland op de inventaris.

De curator zal ter zake van de activa, welke bodemzaken zijn, de rechten ex artikel 57 lid 3 FW namens de Fiscus uitoefenen.

(6)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De activa waren verpand aan de Rabobank Kop van Noord-Holland.

Na het opzeggen van het krediet, waarbij de curator verwijst naar hetgeen vermeld in

‘’oorzaken faillissement’’ van dit verslag, heeft de Rabobank, Troostwijk ingeschakeld om de activa te taxeren. Voorts heeft de Rabobank Troostwijk verzocht een koper voor de activa te vinden.

Via Troostwijk heeft de bank een aantal biedingen ontvangen. Doch in verband met het ophanden zijn van het faillissement, heeft de Rabobank pas op de plaats gemaakt.

Na het uitspreken van het faillissement heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Rabobank, Troostwijk en de curator. Onderzocht is of er mogelijkheden waren om de onderneming in haar geheel door te laten starten c.q. over te laten nemen. Daartoe is een bidbook opgesteld, welke aan geïnteresseerde partijen is toegestuurd.

De curator heeft voorts een groot aantal marktpartijen actief benaderd. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn het bedrijf in haar geheel door te laten starten.

Naast dit traject zijn partijen benaderd om de activa te kopen. Daartoe is eveneens een groot aantal partijen benaderd. Geïnteresseerde partijen zijn in de gelegenheid gesteld om tijdens een kijkdag de activa te inventariseren. Vervolgens zijn partijen in de gelegenheid gesteld om op een vooraf afgesproken tijdstip een bieding uit te brengen.

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat, na verkregen toestemming van de Rechter- commissaris, het hoogste bod door de Rabobank en de curator is geaccepteerd.

De boedel heeft in dit kader de opbrengst van de bodemzaken ontvangen, alsmede een boedelvergoeding van 10% over de aan de Rabobank verpande activa.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraad bestond uit een aantal recreatievoertuigen, voor recreatie doeleinden bestemde winkelvoorraad, zoals tenten, barbecues, etc. Daarnaast was er nog een geringe werkplaatsvoorraad.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Zie ''andere activa''

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Zie ''Bedrijfsmiddelen''

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Zie ''bedrijfsmiddelen''

3.15 Andere activa: Beschrijving Goodwill: € 3.500,00.

De verkoper van de activa heeft aan de boedel een boedelvergoeding van € 3.500,00 betaald.

(7)

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie ''Bedrijfsmiddelen''

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 31.500,00 (afgerond)

4.2 Opbrengst Nvt

4.3 Boedelbijdrage Nvt

4.4 Werkzaamheden

De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank Kop van Noord-Holland.

De Rabobank zal zelfstandig overgaan tot uitwinning van de debiteurenportefeuille.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.157.857,64 (ten tijde van het uitspreken van het faillissement)

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lease-contracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank Kop van Noord-Holland heeft middels een onderhandse geregistreerde pandakte ten behoeve van de door haar verstrekte kredieten een eerste pandrecht verkregen op:

- Alle huidige en toekomstige voorraden;

- Alle huidige en toekomstige inventaris;

- Alle ten tijde van de registratie van de pandakte bestaande rechten/vorderingen van de pandgever op derden.

(8)

5.4 Separatistenpositie Zie hiervoor

5.5 Boedelbijdragen p.m.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

De crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud, dan wel een ander zekerheidsrecht, zijn uitgenodigd om de door hen geleverde zaken, voor zover aanwezig en voor zover er wordt vastgelegd dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, dan wel een ander zekerheidsrecht, te identificeren en mee te nemen. Dit is thans afgewikkeld.

Daarnaast waren er een veertigtal caravans en campers bij de vennootschap aanwezig.

Dan wel in verband met een consignatie-verkoop, dan wel in verband met een reparatie- opdracht of garantieclaim.

De curator heeft samen met de bestuurder en enkele medewerkers van de

vennootschap een ophaaldag georganiseerd, waarbij de desbetreffende eigenaren in de gelegenheid gesteld zijn om hun caravan en of camper op te halen. Alle caravans en campers zijn opgehaald.

Daarnaast waren er enkele klanten die goederen, zoals tenten, ter reparatie aangeboden hadden. Deze klanten zijn eveneens in de gelegenheid gesteld hun bezittingen op te halen. Dit proces is eveneens afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

5.8 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie zekerheden. Uitgebreide besprekingen en correspondentie met Rabobank Kop van Noord-Holland.

Inventariseren eigendomsrechten ter zake van de caravans en campers, alsmede de overige activa. Organiseren ophaaldagen.

(9)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De vennootschap was reeds enkele weken voor het uitspreken van het faillissement gesloten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging Nvt

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Nvt

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na het uitspreken van het faillissement heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Rabobank, Troostwijk en de curator. Onderzocht is of er mogelijkheden waren om de onderneming in haar geheel door te laten starten c.q. over te laten nemen. Daartoe is een bidbook opgesteld, welke aan geïnteresseerde partijen is toegestuurd.

De curator heeft voorts een groot aantal marktpartijen actief benaderd. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn het bedrijf in haar geheel door te laten starten.

6.5 Doorstart: Verantwoording Nvt

6.6 Doorstart: Opbrengst Nvt

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Nvt

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Nvt

7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Er heeft een eerste administratieve QuickScan plaatsgevonden.

(10)

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen zijn als volgt:

2015: 31 september 2016 2014: 1 februari 2016 2013: 1 februari 2016

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet een rechtspersoon uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben.

Aan dit vereiste is voor de jaarrekening van 2013 niet voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 177.812,00

8.3 Pref. vord. van het UWV p.m.

8.4 Andere pref. crediteuren 2

Betreft een tweetal werknemers

(11)

8.5 Aantal concurrente crediteuren 31

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.233.877,02 + p.m.*

* inclusief vordering Rabobank Kop van Noord-Holland Bank, deze dient nog gecorrigeerd te worden naar aanleiding van de diverse ontvangsten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment nog niet in te schatten.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Vooralsnog niet van gebleken.

9.2 Aard procedures Nvt

9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Onderzoek oorzaken faillissement;

- Oplevering pand;

- Administratief onderzoek;

- Onderzoek paulianeus handelen;

(12)

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 27 april 2017 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :