Embryo Selectie met behulp van Time-lapse Monitoring bij IVF en ICSI patiënten

Hele tekst

(1)

1

Embryo Selectie met behulp van

Time-lapse Monitoring bij IVF en ICSI patiënten

Informatiebrief voor patiënten die deel willen nemen aan de SelecTIMO studie

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u uitnodigen om aan de medisch-wetenschappelijk studie ‘SelecTIMO’ deel te nemen. U wordt gevraagd om deel te nemen omdat u een IVF of ICSI behandeling ondergaat. Voordat u beslist of u aan dit onderzoek wilt meedoen, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag uw arts om uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Algemene informatie over meedoen en toetsing van zo een onderzoek staat in de bijgevoegde brochure

‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. Uw deelname is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig

Dit onderzoek wordt gecoördineerd door onderzoekers in het VU medisch centrum en uitgevoerd door onderzoeksteams in verschillende ziekenhuizen. Er zullen 1740 patiënten in Nederland aan deze studie mee doen. De toetsingscommissie CCMO heeft dit onderzoek goedgekeurd. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Merck (farmaceutisch bedrijf) en ZonMw (samenwerkingsverband van Zorg-Onderzoek Nederland en Medische Wetenschappen van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek).

1. Doel van het onderzoek

Deze studie vindt tijdens de eerste dagen van de ontwikkeling van uw embryo’s in het IVF laboratorium plaats.

‘SelecTIMO’ staat voor ‘Embryo Selectie met behulp van Time-lapse Monitoring bij IVF en ICSI patiënten’.

Het doel van de ‘SelecTIMO’ studie is om te onderzoeken of het gebruik van time-lapse monitoring de slagingskans van IVF behandelingen verhoogt. Bij time-lapse monitoring worden er tijdens de eerste dagen van de ontwikkeling opnames gemaakt van ieder embryo. Er zijn drie studiegroepen nodig om de vraag te beantwoorden of time-lapse monitoring de kans op zwangerschap door a) de stabielere kweekomstandigheden of b) de veranderde embryoselectie vergroot.

Time-lapse systeem

Het systeem bestaat uit een time-lapse broedstoof (Geri+) en de Eeva™ Test (Early Embryo Viability Assessment). De time-lapse broedstoof is een gewone broedstoof zoals die in elk laboratorium gebruikt wordt, met een ingebouwde camera waarmee er iedere 5 minuten van elk embryo foto’s gemaakt worden. Hierdoor ontstaat er een filmpje van alle belangrijke gebeurtenissen tijdens de embryonale ontwikkeling.

De lichtbron voor de foto’s is een LED lampje. De embryo’s worden bij deze techniek aan een kleinere hoeveelheid licht blootgesteld dan bij de standaard techniek. De Eeva™ Test maakt met behulp van het filmpje van de embryo ontwikkeling voor ieder embryo een voorspelling of deze een hoge of lage kans heeft om zich optimaal verder te ontwikkelen.

(2)

2 2. Wat meedoen inhoudt

Patiënten die aan de ‘SelecTIMO’ studie deel willen nemen worden door loting over drie groepen verdeeld (zie uitleg onder ‘Laboratorium procedures’ verderop). U en uw arts weten niet in welke groep u zit. Alleen het laboratorium weet voor welke groep u heeft geloot. We vergelijken de zwangerschapsgegevens in deze drie groepen met elkaar.

MEDISCHE PROCEDURES

De medische procedures rondom de IVF of ICSI behandeling volgen de standaard zorg in ieder IVF centrum. Uw arts zal u uitleg geven over de procedures die u zal ondergaan in uw kliniek.

Uw deelname aan de studie vereist geen extra medicatie, bezoeken of handelingen. We gaan u alleen benaderen voor een vragenlijst.

LABORATORIUM PROCEDURES

Op de dag van de eicel-punctie worden uw eicellen volgens de standaard procedures met behulp van IVF of ICSI bevrucht. Een dag na de eicel-punctie (dag 1) worden de eicellen beoordeeld om te kijken of de bevruchting gelukt is. Afhankelijk van de groep waarvoor u geloot heeft worden uw embryo’s vanaf dag 1 gekweekt, beoordeeld en geselecteerd met behulp van het time-lapse systeem of de standaard methode. De drie groepen staan in de volgende paraaf en tabel beschreven:

Groep A: Doorgaande embryo kweek, selectie met behulp van de standaard methode EN Eeva

time-lapse voorspelling

Embryo’s worden vanaf dag 1 doorgaand gekweekt in de time-lapse broedstoof en tot dag 3 niet meer uit de broedstoof gehaald. De embryo beoordeling gebeurt vanaf het computer scherm. De embryo selectie wordt met behulp de standaard methode in combinatie met de Eeva™ time-lapse voorspelling uitgevoerd.

Groep B: Doorgaande embryo kweek, selectie met behulp van de standaard methode

Embryo’s worden vanaf dag 1 doorgaand gekweekt in de time-lapse broedstoof en worden tot dag 3 niet meer uit de broedstoof gehaald. De embryo beoordeling gebeurt vanaf het computer scherm. De embryo selectie wordt met behulp van de standaard methode maar zonder de Eeva™ time-lapse voorspelling uitgevoerd.

Groep C: Standaard embryo kweek, selectie met behulp van de standaard methode

Embryo’s worden vanaf dag 1 volgens de standaard methode in de time-lapse broedstoof gekweekt. De standaard methode houdt in dat de embryo beoordeling buiten de broedstoof met behulp van een standaard microscoop gebeurt. De embryo selectie wordt met behulp van de standaard methode uitgevoerd waarbij het aantal en de vorm van de cellen van elk embryo een rol spelen.

Groep A Groep B Groep C

Kweek methode Standaard x

Doorgaand x x

Beoordeling en selectie Standaard x x x

Eeva x

Tabel 1: De drie studiegroepen in de SelecTIMO studie.

(3)

3 Om teleurstelling te voorkomen willen we u laten weten dat het kan voorkomen dat er geen plekken beschikbaar zijn in de time-lapse broedstoof of dat er geen geschoold personeel aanwezig is om met het systeem te werken. In dit geval is deelname aan de studie niet mogelijk. U hoort op de dag van de embryo transfer of u heeft deelgenomen maar niet in welke studie studiegroep u zat.

3. Mogelijke complicaties

De potentiële risico's en ongemakken verbonden aan de standaard medische procedures die u ondergaat gedurende de IVF behandeling worden door de arts met u besproken. De deelname aan deze studie verandert de risico’s van uw IVF behandeling niet.

Risico's verbonden aan het time-lapse systeem zijn vergelijkbaar met de risico's die verbonden zijn aan standaard IVF-apparaten of andere systemen voor beeldvastlegging die in IVF-klinieken gebruikt worden. De kans dat deze risico's optreden is laag en hebben zich tot op heden niet voorgedaan. Het time-lapse systeem is gecertifieerd en commercieel verkrijgbaar in de Europese Unie.

Mogelijke voor- en nadelen

Het kweken van embryo’s in een time-lapse systeem kan meerdere voordelen bieden die mogelijk van invloed zijn op uw kans op zwangerschap.

1. Met behulp van time-lapse monitoring kunnen de embryo’s tijdens de kweekperiode in de stabiele omgeving van de broedstoof blijven waardoor de temperatuur en kweekomstandigheden zo constant mogelijk blijven.

2. De ontwikkeling van elk embryo wordt nog nauwkeuriger gevolgd omdat het time-lapse systeem van ieder embryo om de 5 minuten een foto maakt. Onderzoeken met dit systeem hebben aangetoond dat de Eeva™ Test een goede voorspelling geeft op een goede ontwikkeling van het embryo. Ook hebben eerdere studies een positief verband aangetoond tussen de Eeva™ voorspelling en de kans op het innestelen van het embryo in de baarmoeder.

De gegevens die in dit onderzoek verzameld worden kunnen er toe leiden dat er betere methodes gevonden worden voor het kweken en beoordelen van embryo’s waardoor de kans op innesteling en zwangerschap mogelijk zouden kunnen verbeteren. Er zijn geen nadelen van het kweken van embryo’s in een time-lapse systeem te verwachten.

4. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten om zonder opgaaf van redenen niet (meer) deel te nemen aan het onderzoek en u kunt het onderzoek op ieder moment verlaten. Uw deelname aan dit onderzoek kan ook op ieder moment zonder uw goedkeuring door uw arts beëindigd worden.

5. Einde van het onderzoek

Na de embryo transfer vinden uw vervolgonderzoeken plaats volgens het normale schema van uw kliniek.

U doet een zwangerschapstest ongeveer 14-18 dagen nadat de eicellen verkregen zijn. Als de zwangerschapstest negatief is, en u heeft geen ingevroren embryo’s, wordt de deelname aan het onderzoek beëindigd. Indien u niet zwanger wordt na de eerste plaatsing van een embryo en er embryo’s zijn ingevroren, zullen we het resultaat van de plaatsingen van eventuele ingevroren embryo’s tenminste één jaar lang blijven

(4)

4 volgen. Als de zwangerschapstest positief is krijgt u volgens de standaard procedure in uw behandelende kliniek een echoscopie na ongeveer 5-8 zwangerschapsweken en na 10-12 zwangerschapsweken om het verloop van uw zwangerschap te beoordelen.

Contactopname / Vragenlijst

We willen graag uw toestemming om u in de toekomst schriftelijk of telefonisch te benaderen. Indien u hiermee instemt, staat het u altijd vrij om achteraf uw toestemming alsnog in te trekken. Om u te zijner tijd weer te kunnen benaderen willen wij graag uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) opslaan en bewaren. Deze gegevens zullen beveiligd worden opgeslagen en niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Indien u zwanger raakt zullen wij weer contact met u opnemen voor het invullen van een vragenlijst over de verloop van de zwangerschap en bevalling. Deze vragenlijst zullen we u 3-6 maanden na de uitgerekende datum van de bevalling per email toesturen. Wij willen u ook vragen om een aantal gegevens uit het medisch dossier van uw (eventuele) pasgeboren kind op te mogen vragen. Mocht u bij een andere zorgverlener buiten het eigen ziekenhuis in behandeling gaan of overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis, dan willen wij graag uw toestemming om uw gegevens daar op te vragen.

6. Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke deelnemer krijgt een code die op de formulieren komt te staan. Alleen het onderzoeksteam en de hoofdonderzoeker weten welke code u heeft. Uw medische gegevens en uitkomsten van het onderzoek worden onder code verwerkt. Uw naam wordt weggelaten. De gegevens worden op aparte formulieren ingevuld, waarop alleen de code en voor het onderzoek van belang zijnde gegevens voorkomen, niet uw naam en persoonlijke gegevens. Een aantal mensen kunnen uw medische gegevens zien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar verloopt. Mensen die uw medische gegevens kunnen zien zijn het onderzoeksteam, vertegenwoordigers van de opdrachtgever van het onderzoek (monitors en auditors) en vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim en volledige vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Indien er een zwangerschap optreedt geeft u toestemming om gegevens over de geboorte van uw kind bij u of uit het medisch dossier op te vragen. Deze gegevens zijn belangrijke uitkomstmaten in deze studie. Vertegenwoordigers van Merck (de fabrikant van het time-lapse systeem) kunnen alleen uw gecodeerde gegevens inzien. Met behulp van de informatie uit deze studie kan Merck het time-lapse systeem in de toekomst verbeteren. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens. Het onderzoeksteam bewaart uw gegevens 15 jaar. Dit onderzoek staat in een overzicht van medisch- wetenschappelijke onderzoeken, namelijk het Nederlands Trial Register (nummer NTR5423 en de naam

‘SelecTIMO’) http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=5423) en op de website van het NVOG consortium http://www.studies-obsgyn.nl/selectimo/. De websites bevatten geen informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Wel kunnen de websites een samenvatting van de resultaten tonen. Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

(5)

5 7. Verzekering voor proefpersonen

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat er schade geleden wordt door toedoen van deze studie is er ontheffing verleend voor het afsluiten van een verzekering.

8. Kosten

Er komen geen aanvullende kosten bij uw IVF of ICSI behandeling als u aan dit onderzoek deelneemt en u ontvangt ook geen betaling voor deelname aan dit onderzoek.

9. Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van deze brief, voor of tijdens de studieperiode, nog nadere informatie willen ontvangen of komen er nog vragen bij u op dan kunt u altijd contact opnemen met uw arts, het uitvoerend IVF laboratorium, de projectleider / hoofdonderzoeker (Dorit Kieslinger, embryoloog) of de coördinerend onderzoeker (Nils Lambalk, gynaecoloog). De contactgegevens van deze personen staan in de bijlage van deze brief.

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts Maurice Wouters. Hij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.

Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtenfunctionaris van uw ziekenhuis.

Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.

10. Deelname

Wanneer u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u het toestemmingsformulier te tekenen. U kunt een kopie van het getekende en gedateerde exemplaar van dit toestemmingsformulier voor uw administratie opvragen. Er is tevens een algemene folder over deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek voor u beschikbaar.

Dank voor uw aandacht.

11. Bijlagen bij deze informatie A. Contactgegevens

B. Overzicht studie C. Toestemmingsformulier

D. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ (1-6-2014)

(6)

6 Bijlage A: Contactgegevens

Contactgegevens van de uitvoerders (onderzoekers) van de studie:

Algemeen

Mail voor vragen over de studie: selectimo@studies-obsgyn.nl

Projectleider / hoofdonderzoeker (klinisch embryoloog) VUmc

drs. D.C. Kieslinger: d.kieslinger@vumc.nl 020 – 444 2935

Supervisor / coördinerend onderzoeker (gynaecoloog) VUmc

prof. dr. C.B. Lambalk: cb.lambalk@vumc.nl 020 – 444 0070

Onafhankelijke arts

dr. M. Wouters: MGAJ.Wouters@vumc.nl 020 – 44 43967

VUmc

Gynaecoloog IVF centrum

dr. R. Schats: r.schats@vumc.nl 020 – 444 3270

Klachten

Servicecentrum p&z: zorgsupport@vumc.nl; 020 - 444 0700 / 444 3555

(7)

7 Bijlage B: Overzicht studie

Alle medische procedures en afspraken (echoafspraken, zwangerschapstests etc.) vinden plaats volgens het normale schema van uw kliniek.

Indien u zwanger bent zullen we ongeveer 3-6 maanden na de uitgerekende datum van de bevalling contact met u opnemen om u enkele gegevens over het verdere verloop van de zwangerschap te vragen (geboortedatum, geslacht van uw kind etc.). Uw deelname aan het onderzoek is na ontvangst van deze vragenlijst bij ons voltooid.

Indien u niet zwanger wordt na de eerste embryotransfer en er embryo’s zijn ingevroren, zullen we het resultaat van de plaatsingen van de ingevroren embryo’s tenminste één jaar lang blijven volgen.

(8)

8

NL55996.029.15 – versie 8, 15-02-2017

(9)

9

Embryo Selectie met behulp van

Time-lapse Monitoring bij IVF and ICSI patienten

Bijlage C: TOESTEMMINGSFORMULIER ‘SelecTIMO’ studie

- Ik heb de informatiebrief en het toestemmingsformulier gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

- Ik geef toestemming om mee te doen aan de ‘SelecTIMO’ studie. Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek.

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen zijn het onderzoeksteam, de hoofdonderzoeker, vertegenwoordigers van de opdrachtgever van het onderzoek (monitors en auditors) en vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Merck (de fabrikant van het time-lapse systeem) heeft alleen toegang tot de gecodeerde medische gegevens.

- Ik geef toestemming om tijdens en na de IVF of ICSI behandeling benaderd te mogen worden voor vragen en het invullen van een vragenlijst.

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren.

- Indien er een zwangerschap optreedt geef ik toestemming om gegevens over de geboorte van mijn kind bij mij of uit het medisch dossier op te vragen en nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren, mits deze gegevens anoniem gebruikt worden voor deze studie.

- Ik geef toestemming dat mijn gegevens worden opgevraagd bij een zorgverlener buiten dit ziekenhuis, indien mijn controles buiten dit ziekenhuis worden vervolgd.

Naam vrouw Handtekening Datum: / /

Email adres

Telefoon nummer

Naam partner Handtekening Datum: / /

Naam arts Handtekening Datum: / /

die geïnformeerde toestemming heeft besproken (of diens vertegenwoordiger)

Ik bevestig dat het onderzoek deugdelijk aan de patiënt is uitgelegd. Ik heb het toestemmingsformulier met de patiënt doorgenomen en de vragen van de patiënt beantwoord. De patiënt gaf de indruk de informatie begrepen te hebben.

Patiëntsticker (optioneel)

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :