Ada harga boeat dibatja oleh swamie, istri, gadis dan djedjaka. Boeat hadia pada kenalan atawa toenangan. Boeat bekelan

118  Download (0)

Hele tekst

(1)

bP4.7

(2)

BERIBO DOSA

I oleh Ong Ping Lok

Ada harga boeat dibatja oleh swamie, istri, gadis dan djedjaka. Boeat hadia pada kenalan atawa toenangan. Boeat bekelan

dalem perdjalanan honeymoon.

Ini tjerita soeda perna di moeat di Maand­

blad Liberty taon jang laloe, dan atas perminta'an abonne jang begitoe banjak, kita soeda terbitken djadi I boekoe tebel.

Formaat 19.5 x 13 cM. isi 256 pagina's.

j Harga sekarang .

I Onkost kirim tamba . Rembours tamba

D J À N G À N A J À L ! Batja ini Masterpiece dari pengarangnja

„NORAKA dan SORGA"

„ A L L A H p o e n j a K W A S A "

etc. - etc.

. . f 2,—

. . „ 0.34 . 0.59

HAim i Co., ttMP. DORO 3 - SOUlUBIlYi

(3)

'QeritaRomaii

Mc». 4*2

N U M M E R S 3 A N G S O E D A T E R B I T .

N o . 1 t m 1 2 1 9 2 9

1 9 3 0 J A N U A R i t \ m D E C E M B E R .

1 8 ..SATOE KWAD31BAN" ol ïh Ong Ping-lok.

14 ..TIMPALAN" Wu Yan»ching.

15 „PERLINDOENGAN 3ANG TERSEMBOENI" . L. T. Kwouk.

16 „MANOESIA" Liem Khing-hoo.C)

17 „WELTEVREDEN-SINGAPORE" Oei T}ing~siang.

18 „SENDOEMAN Dl DEKET FADDAR" Tan Sioeatjhoan.

19 „GOEI SIEN NIO" Ton Chieng-iian.C)

20 ..R0ENT0ENANN3A.KWADJIBAN" The Liong-gwan.C) 21 „SITI KARTINl" L. SumaTjoesing.(") 22 ..KEMBANG WIDDA3AK0ES0EMA" Romano.

28 ..BINATANG" L. T. Kwoulc. (p

24 „GANDDARAN DANG PANTES" Tan King Tjan. (") 1 9 3 1 J A N U A R I t / m D E C E M B E R .

25 ..BALAS MEMBALAS" oleh Njoo Cheongsseng (")

26 .BERTOBAT- Kwee Kheng Liong.

27 ..SAKIT HATI" Monsieur d'Amour. (") 28 ..Kerna Hati "Mati; Kerna Mata «BDeta „ Njoo Cheongiiseng 29 ..MANTOE RAD3A" Dewa Krisna. (") 30 ..SIKSA'AN ALLAH" The Liep Nio C") 31 ..MATI TAPI HIDOEP" Njoo Cheong-seng (")

32 „PENGORBANAN" Liem Khing-hoo (")

33 , Djeritan di Ladang Soenjt* , Tan Sioe Tjhay (") 34 „LAGOE DARI TOEDDOE SORGA' Ong Ping Lok (") 35 .BOE TF.K ENG HIONG" • Tjan Bong Sing (") :'.6 ..BERTDERAl - KASIH" Njoo Cheong-seng (")

1 9 3 2 J A N U A R I t ; m N O V E M B E R . 37 ..THE BELLE OF MENADO" oleh M. Novel

38 „OETOESAN ALLAH" M. Novel (")

39 „SIRADA DARI TELAGA TOBA' Njoo Cheongeseng (") 40 „GELOEMBANG dari LAOETAN KIDOEL" . Liem Khingnhoo (*)

41 „Dr. LIE " Madonna (")

42 ..KASOPANAN TIMOER" Dahlia

43 ..BATAVIA 1619" Njoo Cheong-seng (") 44 „ M A N C H U R I A . . . " Tjie Telc»goan (")

45 „SATOE ISTRI" Yu Sun^po (*)

46 .SOEKI Tan Sioe Tjhay (")

47 .ORANG jang BERDOSA" , Mor.sieur d'Amour (")

3ANG PAKE TANDA (") MASIH ADA. HARGA KETENGAN PER COPY F 0.75 ct. PESENAN HAREP DISERTAKEN HARGANDA.

(4)
(5)

„ O R A N G J A N G B E R D O S A "

OLEH : MONSIEUR d'AMOUR

He^ auteursrecht voorbe«

houden ingevolge artilcel No 600 v{h wetboek in 1912

T J E R I T A R O M A N

di ferbifken dengen tetep saben tanggai 20 boelan Meseh!

Abonnement f I.— per kwartaal.

Kantoor Suikerstraat i - 3 — Soerabaia.

(6)

3 8 ' O H A l O M A S O

A e O O f l

H3JQ

K*- \- SViOMA.'L aU3«M0M '

-ï, 'i'y-'j)f;.'t'^''-v,'. i.

T-«^jv trf3itrrt»«tu«> t*H

ys

^-Kw'•' .' * / a' S^MMtlew dW OOè . ' . - ' l ' ' ' ' -

'^K'

î-^ >

,• •'" \'. \-T ' "5 .. . : • w'."..-'/ •.' ' - • '•' ':\\j;;?V.^- V'âÊ''''' "^- ' "'•' *' •••-•• • "

j- ' '''j ' ' r . ' '

' M A m O n A T I H 3 t T

/. W:. • '

i i--i»rtM niJ»o<J OS l»ggn»+ n«<ÎM q9t*< ttagnat» tb

V ' ,!i»hewi le^q—J î toamefwodA

' — £ - t tiettnsiitfS iootn»)(

WÊÊÊm

(7)

'uillllllllllllllllllllllillilllllllllllilllllllllliillllllllliuilliuiur

S E D I K I T O E T J A P A N

O RANG jang berharta dikasi banjak kasempetan boeat rendam hatinja dalem telaga dari Kebaekan, kerna ia ada banjak doeit sebagi djembatannja. Dan sebaliknja, orang jang berharta djoega dikasi banjak kasempetan boeat berlakoe kedjem terhadep pada sesamanja, kerna ia ada banjak doeit sebagi ratjoennja.

Dengen doeit orang dikasi banjak koetika aken berboeat baek seperti ia dikasi banjak koetika aken berboeat djahat.

Memperhatiken sendiri poenja kapen- tingan, poenja kaoentoengan, zonder maoe menengok dengen berboeat begitoe bisa menjebabken kapirannja Iain orang, ada satoe perkara jang sanget tida bagoes.

Tapi Wet Älam seringkali briken pela- djaran pada manoesia, bahoea siapa jang pasang „doeri" boeat ïoekahin laen orang, itoe „doeri" nanti bisa mengenahin badan sendiri, maski zonder sengadja. Manoesia tjoema mampoe berdaja, tapi tida mam- poe menetepken satoe poetoesan, kata Khong Beng, itoe koensoe jang terbesar dalem djaman Sam Kok.

M . N o v e l ,

.«llllllllliiiillllililllliiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiliilliiiiiiiiiiiiiiiiii.

(8)

>k :

' i ^ '

^•14

i-îf.'

A€

•^^TV;-'

T É-Ó;

•fia:"

^Ö'

iiT-

, T r» f a ag

.,„Aiî4tit9(J:-'^ftt pï^Afi, i|riiîjWÎ itt^bftsï l&sod! n&i&qmmaà

f^:';"' ^>6" aî sstèrf ;^rï»;^sitJa]S'iîEÎj Êgfcrsfïfiaîiïï '•

,>•:'ï!b|«öiÉffearösjb ig&dtôe Jisob

>^»ci'fî» ôî^Tsd'. §fl&î §n&to; ^6}o^ifßtis8 aojÎ6iî^d Jâso^ ßfilÄijraöafejJ 3Îa|aad îôfe^fo ARïîii v&ÎR&î«^©» fibliq qsbfcfî^st ffisibeîî

îfc|riir!soiî»ï igfcdôs fîa^ ;î<.{Cfid[ &ba si Ä'^ööi jÎBlâeâ fe&ïlib gosîo iioofe a«ao*Q

ts^h/ '»I; tiïsqgjs '. ÄSüä isjWis^-''. o»Sô/

;'^>y , .Jfelffi'fb; usîÏâ sjföaoJ ';^»in&'d_ ,

ft

jipsoa hil>B9« «sfösriieqraieM,

aôÂm^ïS^çtox^fffcigôeoJsïîoûîi &{moq '^e>^nif ':

f is«t^,']ßO*i8»d i«»od[töd[ ixsffldb :;^03adfl»m ftfae|,-^Snjfeio nïai 6|rtn6iiq*rf. n®^äisd«inä^ '

:.«e^)gs4-.fe^i -tdgaBe'gi»e{'frtÉ.3Îî9<j' aoJfee

^^^>i:-6teq''aôi/îd iift3Î8«h»8 ••œ&ÎA .JsW ^iqsT^

' 8?5ß|' »èoHÉ.a^ »6t8»0«ft«* -fibfiq •'>

•^'^mio'pmlmd&Ââpîimoà-''^hm

;«afcfeçi ftifÎBasgfïaar fe«|d îîôén ôôîi .i

.»{bfigßsi isbflöS Ms&m '^t^isse'«

-jnÄfü ßbiJ iqé*, ^6|sbî«d eoqmßm

&o<!^ ; .

üoaami ^1rf;j8fS»a:>.'grtorf;a'

,io3i

i K f t 8 i36iBü

{b

rH

»Ub

h-.i

M

.:«3

^f«Oi!î»;«aj»Hll^||îiUjtlî!MîUHl|jHtllIHIlOnil!H!Hlin|Uil>,

(9)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

JMMI IMI! BERDOSI"

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Oleh: Monseur d'Amour.

I

BERAPA KAU POENJA OEMOER ?

K

enapa kau tida maoe brentiken sadja kau

poenja pakerdja'an jang selaloe mangganggoe sanget kau poenja pikiran , kata Njonja Ik-tjong. ,,Kita toch sekarang soeda ada mempoenjai banja'k oewang.

Djoega itoe pakerdja'an sanget memakan hati."

,,Kenapa memakan hati?" I'k-tjong memandeng pada istrinja sabentar, tapi ia laloe membatja lagi bebrapa seerat jang dipegang olehnja.

„Kamoedian kau nanti liat kenapa?" djawab ia- poenja istri dengen pendek.

Tapi Ik-tjong sama sekali tida ambil taoe itoe hal.

la lantas tjaboet iapoenja horloge dan bangoen dari tempat doedoeknja.

„Saja moesti lekas bikin beres", katanja sembari masoeken itoe soerat-soerat dalem iapoenja kantong.

,,lni pemogokan mendjadiken banjak pakerdja'an ke­

pada saja."

,,Kau belon djawab saja poenja pertanja'an", me- nanja Njonja Ik-tjong dengen soenggoe.

Tapi^ pikirannja iapoenja soeami soeda 'kombali pada iapoenja pakerdja'an, satoe pakerdja'an jang soeda

(10)

8

T J E R I T A R O M A h J

berdiri dengen tegoe atas oesaha dari iapoenja per- koetetan sedari moeda. la soeda bekerdja keras sekali dengen zonder sia-siaken nnaskipoen sedikit tempo, dan sebagi boeah dari iapoenja kakerasan hati itoe ia soeda mendapet succes. Pada beroesia ampat poeloe doea taon ia telah berhasil dan satoe fabriek-besi jang besar jang mendjadi iapoenja kebangga'an satoe-satoenja soeda didirikan di Singapore dengen nama Ik-tjong's Machinical Iron Factory, bertempat di Geylang Road tida berapa djaoe dari fabrie'k-sepatoe kepoenja annja Tan Kah Kee & Co. Itoe fabriek di kerdjaken dengen banjak tenaga, terdiri dari orang- orang Tionghoa, Keling dan Melajoe.

Kapan Ik-tjong soeda naek di iapoenja Close-car ia­

poenja pikiran kombali pada koetika jang telah laloe, bagimana la telah berkoetet boeat sampeken iapoenja pendirian. Flora, Njonja Ik-tjong sama sekali tids megerti aken ha! ini, kerna ia keliatan soeda poeas dengen iapoenja social succes, sedeng iapoenje ambitie adalah aken teroes ber'koetet boeat sampe pada iapoenja succes jang paling pengabisan.

Iapoenja tjara ada begitoe roepa, hingga ia ampir telah asingken dirinia sama sekali dari pergaoelan. Ia­

poenja tempo selaloe diliwatken di iapoenja tempat j pakerdja'an. la selaloe bekerdja dan bekerdja seperti itoe mesin dalem iapoenja fabriek.

Kaloe kamoedian ia soeda sampe di iapoenja tem­

pat bekerdja, ia toeroen sembari memandeng iapoenja fabriek dengen perasahan bangga, kamoedian ia / prenta sang chauffeur boeat taro iapoenja mobiel, dan satoe penggawenja bawa iapoenja boekoe^ ke iapoenja kantoor.

Tatkala ia hendak bertindak naek 'ka oendakan kari- toornja, ia dapet liat satoe andjing rebah di sitoe.

(11)

ORANG jang BERDOSA 9

Sebetoelnja hai Ini soeda dilarang, tapi pendjaga itoe tempat ada sanget soeka dengen andjing, maka itoe binatang ia diamin. Moekanja Ik-tjong lantas sadja djadi berobah.

,,Siapa poenja ini rasca!?" ia berkata pada iapoenja penggawe.

,,Pendjaga, toean."

,,Kenapa ia moesti ada di sini? Saja tida maoe liat segala andjing depan saja poenja kantoor. Bilang padanja soepaja ia ambil taoe, atawa itoe binatang nanti di tembak mati."

la laloe masoek ka dalem dan itoeiah ada mendjadi iapoenja kebiasa'an ia lantas inspectie iapoenja paker-

dja'an. la laloe brenti tatkala ia sampe dideket se­

orang toea jang lagi membersiken mesin.

,,Bebrapa kau poenja oemoer?" ia menanja dengen mendada'k.

Itoe orang memandeng dengen kaget. ,,Lima poeloe doea taon", ia djawab.

Zonder laen perkata'an Ik-tjong djalan teroes me- noedjoe ka iapoenja kantoor. Dengen tida lebih doe- loe boeka iapoenja badjoe ia teken bel, dan satoe boy (djongos) menjamperin. Ik-tjong bertaoeken ba- hoea ia maoe berdjoempah dengen Kit-hoe iapoenja mandoor. Itoe mandoor soeda dateng kira-kira doea menuut kamoedian.

.,Morning Kit-hoe", kata Ik-tjong dengen soeara menggrendeng. ,,Saja maoe kau bikin satoe list dari kita poenja penggawe jang beroesia lebih dari lima poeloe taon, dengen tjepet sebolehnja."

itoe mandoor memandeng dengen heran,- tapi ia tida brani bikin pertanja'an apa-apa.

,,Baek toean", djawabnja sambil berlaloe dari sitoe.

Lagi satoe djam itoe list jang diminta soeda berada

(12)

1 0 T J E R I T A R O M A N

di atas medjanja Ik-tjong. la ialoe preksa itoe nama-na­

ma dengen teliti, kamoedian sesoedanja dapet mene- tepken apa-apa dalem iapoenia pikiran, ia Ialoe tele­

foon pada iapoenia general-manager boeat dateng padanja.

dihadepannja iapoenja madjikan dengen satoe mang- goetan.

Ik-tjong seraken itoe list jang tadi ia soeda preksa dengen teliti. Itoe manager trima itoe dengen tida mengerti apa artinja dengen mengoendjoeken satoe kaheranan di parasnja.

,,Kasi taoe kepada marika" kata Ik-tjong. ,,Bahoea marika moesti brenti."

Itoe manager lantas sadja mendjawab. ,,Tapi Mr.

Koo, marika itoe ada penggawe-penggawe lama jang be'kerdja setia", begitoelah ia menerangken. ,,Marika soeda bekerdja dengen kita orang sedari masih anak- anak."

Ik-tjong memandeng pada iapoenja Manager de­

ngen koerang senang.

,,Saja tida perdoeli segala ha!" ia menerangken.

,,ltoelah ada soeal bergoena atawa ta'bergoena dalem pekerdja an. Kaloe satoe penggawe tida berharga boeat gadji jang ia dapetken, ia haroes berlaloe boeat kas! laen pengganti jang ada berharga boeat itoe.

Saja soeda perhatiken berapa antara marika poenja tjara kerdja, dan dengen terang-terang saja bilang Kim-hock, marika tida ada harga dalem kita poenja pekerdja'an. Marika moesti pigi."

,,Tapi Mr. Koo" ^kombali itoe manager membantah.

,,ltoe ada satoe hal jang tida boleh djadi. Ini orang- orang aken tida nanti dapet laen pekerdja'an lagi."

.,Saja soeda bilang bahoea marika moesti pigi, dan

(13)

ORANG jang BERDOSA

n

Inilah soepaja lantas dilakoeken" katanja Ik-tjong.

,,Saja tida soeka aken bantah-membantah tentang ini hal."

Itoe manager meninggalken kantoornja iapoenja madjikan dangen perasahan sanget tida, enak. la me­

ngerti bahoea ini ada satoe perboeatan sama sekali tida adil. Tapi iapoenja madjikan memang ada sa- orang jang berkepala batoe, apa iapoenja maoe itoe- lah ada satoe hal jang tida dapet dibantah lagi.

Baroe sadja itoe pintoe tertoetoep kamoedian telah terboeka lagi. Sa'orang moeda berdjalan masoek de- ngen tindakan lebar.

„Hallo Boon-teck" kata itoe orang toea. ,,Kombali kau datang talaat", ia befkata sembari menengok pada djaroem lontjeng jang tergantoeng di atas tem­

bok. Ik-tjong sa'orang jang keras-hati, kedjem dan tida mengenal kasian, tapi sebagi satoe ajah, ia ada satoe ajah jang sanget menjinta kepada anak lelaki satoe- satoenja, jang agaknja, anak itoe ditjinta'in lebih dari semoestinja.

,,Saja ada satoe perminta'an, Papa" kata itoe anak- moeda jang tjantik. ,,Saja kepingin verlof ini hari kaloe kau tida kebratan?"

,,Ik-tjong mengelah-napas. ,,Boeat apa?", 'kamoe­

dian ia laloe menerangken. ,,Kau taoe Boon-teck kau

•soeda bekerdja dengen maen-maen. Saja kepingin liat kau bekerdja betoel-betoel Boon-teck; satoe hari' kau aken mengganti saja poenja pekerdja'an dan me- mrentah orang-orang itoe seperti sekarang saja ber- boeat.

Kamoedian ia laloe berbangkit dari doedoeknja, berdiri di hadepan iapoenja anak sembari taro satoe tangannja di iapoenja poendak.

,,Kau ada banjak soeal moesti dipeladjarken" kata

(14)

12 T J E R I T A R O M A N

orang toea i+oe. „Selaloe mengambil vrij itoe'ah sanget fida baek boeat kau."

,,Ah, Papa" meminta itoe anak. „Tjoema satoe hari sadja "

..Saja belon pernah ambil satoe hari vrij" kata ia- poenja ajah. „Dan saja soeda moelaiken saja poenja pengidoepan lebih mceda dari kau. Saja tida taoe apa itoe peladiaran jang kau dapetken dalem Methodist Boy School ada tjoekoep boeat kasi pela- djaran kau. Kau moestinja lantes terdjoen dalem da- gang sebegitoe lekas brenti sekola."

Boon-teek menggrendeng. ,,Kau ini Papa ada sebagi satoe boedak dari kau poenja pekerdja'an"

katanja dengen tertawa. „Bagimana djoega, kasilah saja vrij ini hari, dan saja berdjandji saja tida aken minta lagi — sedikitnja boeat bebrapa hari."

,,0. K." kata itoe ajah sembari mengelah-napas.

,,Di mana kau maoe pergi?"

Satoe tjahja merah mengkredep di iapoenja paras' jang tjakep, tapi Ik-tjong tida perhatiken itoe, hanja laloe tepok-tepok poendaknja iapoenja anak jang sanget ditjinta itoe.

,,AII right" kata itoe ajah. ,,Kau sekarang boleh pergi, tapi inget, besok pagi-pagi kau soeda moesti berada di sini."

Kapan Boon-teck soeda meninggalken kantoornja iapoenja ajah, ia laloe teroes menoedjoe ka kamarnja iapoenja manager dan laloe masoek ka dalem.

,,Selamet pagi, Mr. Kiem-hock" ia kata sembari mengasih hormat. ,,lni hari saja ambil vrij."

Kiem-hock, itoe general manager bersenjoem.

,,Orang jang seneng" katanja. ,,Adakah kau poenja Papa taoe?"

,,Tentoe" djawab Boon-teck. ,,la keliatan tida begitoe

(15)

ORANG jang BERDOSA

1 3

soeka mengasih, tapi itoe semoea soeda beres. Dan' Mr. Klem-hock, adakah 'kau tida kaberatan kaloe saja adjak Mary pergi ini hari?"

,,Oh, ifoelah sebabnja. Baeklah, saja tida kaberatan.

Adakah Mary soeda di kasi taoe?"

Boon-teck tida djawab. Dengen tjepet la berlaloe dan laioe nneninggalken, itoe kamar. Di loear dari itoe fabriek ada menoenggoe iapoenja twoseater. la ia!oe lompat ka iapoenja mobiel dan lariken itoe sekentjang-

•kentjangnja di sepandjang djalanan Geylang Road jang rame, teroes biloek ka Jalan-besar, poesing lagi ka Lavender Lane dan mobiel itoe dibrentiken di- depan satoe roemah-loteng. la tida toeroen dari kan- dara'annja, ia bersoeit doea kali dan didjawab oleh- iaen soeitan-moeloet. Kamoedian satoe ' prem- poean tinggi-ketjil, berparas eilok, kloear dari roemah-' nja dan lompat naek di atas kreta.

,.Adakah kau soeda menoenggoe lama Mary?" kata Boon-teck dengen oendjoek senjoemannja. ,,Adakah saja dateng telaat?"

Mary bersenjoem. Boon-teck tida banjak bitjara lagi laloe possing kombali iapoenja mob'el dan rrienoedjoe' ka djalanan Johore-Bahru.

Roepanja ini perdjandjian soeda lama dibikin antara marika jang ada mendjadi kawan dalem Toemah sekola.

Kap auto teroes diboeka, mask! sinar mata-hari me-- moekoei pada marika seperti biasa, tapi kerna ini, dengen pajoeng ketjil di atas kepala, Mary keliatan begitoe tjantik, seaken-aken di seloeroe Straits dan F.M.S. tida ada bandingannja. la ada memake badjoe Shanghai-dress Penang-style, jaitoe denken tangan berlaenan warna dan kembang dengen iapoenja koen dipotong lebar sekali. Dengen zonder kaos ka'ki, di bawa betisnja ada tertoetoep oleh sepatoe-koening-

(16)

14 T J E R I T A R O M A N

itarm. Boon-teek sendiri hanja memake tjelana flannel dan kemedja creme-soetra. Safoe topi-panama ada berdoedoek dengen pantes di atas kepalanja.

Satoe pasangan jang betoel setimpal. ^ ^ Johore-Bahru dapet disampeken dalem kira-kira

ampat poeloe menuut sadja. Seperti biasa waktoe s liwatin itoe djembatan jang pandjang, Custom-Officier

Johore bikin papreksa'an, tapi kepada Boon-teek di-

ketjoealiken roepanja. Tatkala Boon-teek pelahanken gr % iapoenja auto, sala-satoe Custom-Officier angkat-

tangannja. ,,Good Morning, Mr. Koo. Go-aheaa. n Boon-teek manggoetin kepalanja dengen satoe | | senjoeman dan teken lagi iapoenja gas, dan itoe mo­

biel kombali maboer ka kota. 'la laloe menoedjoe teroes ka deket astana dari Sultan Johore, dan brenti- ken itoe auto di satoe tempat tedoe dan marika laloe toeroen dan ambil tempat di satoe lapangan roam- poet jang lebar dan dingin.

,,lni ada satoe taman jang indah sekali Boon-tec'k.

Eh, apa itoe? Kenapa 'kau belandja begitoe banjak?"

tatkala ia iloearken dari boengkoesannja dan kloear- ken boeah-anggoer, pear dan apple, chocolade dan satoe thermosflesch jang terisih thee. Boon-teek kloear- ken lagi dari laen kantong, piring garpoe, piso dan

laloe taro itoe barang-barang diatasnja. Selaennja itoe j ^ ia ada bawa djoega roti dengen sauccjis di kaleng.

Selama marika ambil itoe makan pagi, marika makan dengen soenji. Tapi kamoedian apa-bila ma'icanan soeda abis disantab, Boon-teck moelai bingoeng. la

soeda atoer ini picnic dengen satoe plan, ia ingin ' oetaraken iapoenja perasahan hati pada Mary, tapi

sekarang ia sendiri tida taoe apa ia moesti berboeat.

Itoe kesoenjian berdjalan teroes sampe itoe semoea barang-barang dapet diberesken, dan di atas roem-

(17)

ORANG jang BERDOSA 15

poet tjoema tinggal ia berdoea. Toch, Boon-teck ada soesa boeat moelain. Itoe doea orang nnoeda tida pernah nnenjimpen resia satoe dengen laen sebelonnja itoe waktoe — di matanja orang jang icetiga, ia orang teranggep sebagi kekasi satoe dengen iaen, tapi itoe kesoesa'an adalah kerna iketan dan kedoedoekan dari orang toeanja, sebagi nnadjikan dan penggawe. Boon- teck soeda sering tjioem Mary, tapi itoe waktoe ia Iceliatan betoel-betoel sanget soesa maski hjoema hen­

dak merabah iapoenja tangan jang terletak sanget deket padanja.

• Tapi achir-achirnja ia doedoek lebih deket dan Mary kliatan bergoemeteran sedikit dengen paras moeka jang berwarna merah.

,,Mary" katanja. ,,Boekannja kau taoe apa jang saja a'ken toetoerken kepada'moe?"

Itoe gadis balikin kepalanja ka laen djoeroesan, tapi tangannja Boon-teck memegang keras iapoenja ta­

ngan jang dingin dan bergoemeteran.

,,Boekankah ini ada waktoenja boeat kita ber- toenangan Mary?" kata Boon-teck dengen berbisik sam­

bil tempeiken iapoenja kepala di poendaknja Mary aken menoenggoe iapoenja djawaban.

Tapi Mary tinggal soenji.

Kamoedian dengen aloes dan plahan dengen tangannja ia poeter kepalanja Mary dan bilang.

,,Bilanglah, ja, darling" ia meminta.

Bibirnja Mary mengoelangken itoe perkata'an, se- deng Boon-te'k laloe koeroeng badannja Mary dengen iapoenja kedoea tangan, pelok kekasihnja itoe dan tjioemin beroelang-oelang.

,,Kau ada djadi saja poenja toenangan" 'katanja dan sembari berkata begitoe ia laloe rogo sakoenja kan

(18)

1 6

T J E R I T A R O M A N

kloearken satoe tjintjin berlian dan masoekin itoe da­

lem djarinja Mary.

,,Boeka kau poenja djarl, Mary?" ia menninta, dan sinarnja berlian itoe manialah di antara sinar mata­

hari. Kaloe itoe tjintjin soeda beroemah di djsrinja Mary, itoe tangan jang moengil laloe ditjioemin ber- kali-kali dan ditempelken di pipinja Boon-teck.

Lebih dari satoe djam lamanja marika bitjaraken hari-hari beroentoeng jang bakal dateng, dengen tida sedikit ada perasahan bahoea hari besok sering men­

datangkan satoe perobahan besar, mendatengken ka- sengsara'an.

,,Apa kau poenja Papa nanti bilang?" menanja itoe gadis, tatkala marika bitjaraken itoe plan-pian bagi- mana aken diatoer sesoeda marika menika.

,,Oh, ia akan djadi moefaket" djawab Boon-tack dengen tertawa, maski ia seperti berasa koeatir dalem

soearanja. ,,Bagimana dengen kau poenja ajah?"

,,Papa soeka se'kaÜ dengen kau. la tentoe tida akan kaberatan."

,,Oh, saja sekarang dapet ingat" kata Boon-teck itoa, ,,ini hari ada hari-djadinja :kau poanja ajah. Saja moesti mengasih satoe tanda pringatan apa-apa." la laloa lari ka mobielnja dan ambil satoe boengkoesan jang diboengkoas dengen sanget rapi. Itoe boeng­

koesan ada ditoelis dengan perkata'an jang manis artinja. Tatkala itoe diboeka dan ditoendjoaken kepada Mary, itoelah ada terisih tiga pipa jang sanget 'bagoas.

,,Oh, Boon-teck". Kata itoe gadis dangen rangkap­

kan 'kadoea tangannja, bertrima kasi agaknja. ,,Bagi- mana baek kau ini. Aiah tentoe aken djadi sangat soaka-hati."

(19)

„SAJA AKEN MENTJARI BALES

lyIM-HOCK ada bersama-sama dengen iapoenja ma- l \ djikan pada itoe hari waktoe ampir sore.

,,Kau faoe Kiem-hock" kata Ik-tjong. „Kita ada sanget banjak rintangan dalem kità poenja peker- dja'an. Kita ada mendapet crisis tida enak sekali, ber- hoeboeng dengen pemogokan di segala tempat."

,,Saja harep selekasnja aken djadi beres."

. ,,Kau taoe berapa kita roegi sekarang?" menanja itoo madjikan pada iapoenja general Manaiger.

„Berapa?"

,,Kira-kira doea poeloe ampat riboe dollars "

Dengen banjak soerat-soerat di tangannja Ik-tjong itoe lagi rebahken dirinia di atas satoe korsi gojang.

Koenjoeng-koenjoeng ada satoe pikiran telah dateng.

,,Kiem-hock, berapa kau poenja oemoer ini taon?"

,,Lima poeloe doea ini hari" djawab Kiem-hock.

Boeat sekedjab ia kliatan sangsi, tapi 'kamoediari seperti soeda mengambil satoe poetoesan, ia laloé ambil iapoenja pen dan toelis di atas satoe kertas, satoe advertentie. Dengen tida oetjapken satoe per- kata'an ia seraken itoe soerat pada iapoenja manager.

Boenjinja begini:

D i minta satoe G e n e r a a l M a n a g e r b o e a t llr-tjongs' M a c h i n i c a l tron Factory. Lamaran dengen d a t e n g sendiri. O o e m o e r p a l i n g t i n g g i 35 taoen.

(20)

18 T J E R I T A R O M A N

Boeat bebrapa menuut, Kiem-hock itoe seperti balon mengerti apa artinja itoe. Tapi kamoedian se-

soedanja batja doea tiga kali, ia dapet mendoesin dan ^ ^ lantas terdapet satoe tjahja takoet di matanja.

,,Tapi Mr. Koo" kata Kiem-hock. „Betoel saja koe­

rang mengerti."

„Saja koeatir, kau poen moesti brenti."

,,Dengen alesan apa?" ^

„Kau poenja oemoer soeda liwat lima poeioe"

djawab itoe madjikan dengen pendek, dan seperti ia merasa bahoea ia soeda habis daiem pembitjara'an- nja, ia laloe berbangkit dari doedoeknja soeioet satoe cigaret dan ialoe di isep.

Tapi itoe manager madjoeken iapoenja protest. ; ,,Saia soeda bekerdja dalem ini firma doea poeioe '•

taon, toean" ia menerangken. ,,Saja soeda korbanken saja poenja tempo jang paling baek boeat membantoe kau madjoeken kau poenja peroesahan ini."

,,Saja mengerti itoe" kata itoe madjikan. ,,Tapi kau telah dibajar boeat itoe pekerdja'an jang kau soeda lakoeken boeat kita."

,,Ada djoega satoe hal jang tida bisa dibajar de­

ngen contant" kata itoe manager jang tjoba lakoeken

satoe pembelahan atas dirinja jang diperlakoeken % begitoe tida adil. ,,Seorang sebagi saja jang bekerdja

taon-bertaon dengen baek dan setia, pantesnja moesti mendapet satoe perlakoeken jang sanget baek, boe- kannja seperti ini. Adakah oesia toea, mendjadi satoe

alesan aken saja tida bergoena lagi dalem •• **

peroesahan?"

,,ltoe djawaban didapet dari kita poenja keroegian."

„Tapi itoe boekannja saja poenja sala. Itoelah ada salanja keada'an."

(21)

ORANG jang BERDOSA 19

,,Wel, saja tida maoe berbanta boeat ini soeal"

kata Ik-fjong sembari menoedjoe ka pintoe. ,,Saja ada madjikan di sini, artinja saja ada kau poenja toean, saja boleh bikin segala hai saja soeka dengen tida perloe nnendenger orang laen. Kau soeda mendapet notice ini pagi, itoe saja soeda tjoekoepken saja poenja koeadjiban."

Ik-tjong laloe ambil topi dan agaknja hendak ber- laloe, tapi Kiem-hock jang mendenger itoe perkata'an penghabisan, jang sanget kasar, dari madjikannja, soeda tida bisa tinggal sabar lagi. Maka pada sebelon- nja Ik-tjong dapet berlaioe, ia soeda mengandang di pintoe.

,,Kau balon moesti berlaloe" kata Kiem-hoc'k. ,,ltoe- iah ada berapa hal saja moesti toetoerken kau. Kau memangnja ada seorang jang tida mempoenjain pera- sahan, dan orang satoe-satoenja jang kau pengaroein dengen tjara tida beratoeran adalah kau poenja anak.

Saja taoG ia itoe ada satoe anak jang baek. Tapi kau ada satoe ajah jang tida mengerti watesnja kau poenja tjinta pada kau poenja anak. Pada kau poenja anak sendiri kau telah oendjoek kau poenja kokati, 'kau poenja kaliwat perhatiken pada kapentingan diri- sendiri."

Ik-tjong djadi marah sekali.

,,Kiem-hock, kau begitoe brani mengandang di saja poenja djalanan" kata Ik-tjong dengen moeka sanget goesar dan mata manjalah. ,,Kau tida aken boleh me- noeloeng diri'moe dengen ini tjara jang brutaal."

Kiem-hock telen ini hina'an dengen tida taoe bagi- mana moesti diberboeatnja.

,,Bae'klah" kata itoe General-manager dengen plahan. ,,Tapi aken ada satoe hari kau akan rasaken

(22)

20 T J E R I T A R O M A N

boeahnja kau poenja kakedjeman, kau taoe bahoea selama saja idoep, saja aken mentjari bales "

Kiem-hock ialoe pandeng lagi sekali iapoenja ma- djikan dan Ialoe berlaloe, mengilang di antara dja- lanan jang rame.

Boeat bebrapa lama, ia tinggal berdiri di mana ia tadinja berdiri. Tapi kamoedian itoe sinar amarah telah tinggalken iapoenja paras moeka dan ia kasi dengar iapoenja soeara tertawa.

,,Tida goena aken bertentang pikiran dengen se­

orang sematjem ia" ia berkata. „Atawa memiiirken iapoenja antjeman. Itoe hanja memakan tempo."

Mendadak ia dapet ingat dengen itoe advertentie, maka ia laloe kombali pada madja toelisnja, poangoet itoe advertentie, batja lagi sekali, laloe teken bel, dan satoe boy masoek. Olehnja diprentah aken lantas kirim itoe advertentie pada Singapore Free Press jang kloear pagi, dan Straits Times & Maîaya Tribunes jang kloear sore boeat hari besoknja. Kamoedian, seperti djo'aga ia telah loepaken segala perkara jang ia berboeat tadi, ia laloe brangkat poelang dengen iapoenja mobiel, dan selamanja lebih doeloe ia meliat iapoenja fabriek sebentar.

K

lEM-hlOCK dengen dada berombak-ombak, de­

ngan tangan bergoemeter dan mengepel-ngepel ia tinggalkan tempat pekerdja'annja. Iapoenja pikiran bener-baner koesoet, dan sangat bingoang. Agaknja ia ingin akan boenoeh Ik-tjong itoe.

la laloe ambil Rickshaw dan bawa dirinja poelang.

Di roemah ia laloa masoek dan menoedjoe ka roeangan tengah, di mana ia laloe toeang satoe gelas whisky, minoem itoe dengen kering, dan kamoedian ia laloe doedoek di satoe korsi pandjang.

(23)

ORANG jang BERDOSA 21

Satoe boedjang prempoean kloear dan menanjakerV

•apa-bila iapoenja madjikan maoe thee.

^ f „Nona Marie pergi kloear" ia menerangken se- soedanja ia menanjaken hal thee. Tapi Kiem-hock tida maoe thee, dan itoe boedjang poen berlaloe.

Boeat sekean lamanja Kiem-hock itoe melondjor di iapoenja korsi dengan keada'an soenji, sampe ia baroe

< * seperti berasa denger apa-apa tatkala iapoenja anak berdjaian masoek.

,,Oh, papa Saja dapetken satoe Eh, eh, kenapa, kau kenapa? Ada hal apakah soeda ter- djadi? Kau kliatan sanget aneh, papa" kamoedian ia laloe dengen tjepet berloetoet disampingnja iapoenja ajah itoe. ,,Toetoer'ken saja papa, apa jang bikin kau begini."

Ajahnjo tida mendjawab dan Mary oelangken itoe perkata'an dengen paras koeatir. Mary, selaloe djoem- pahken ajahnja apa-bila ia itoe poelang kerdja senan­

tiasa dengen girang, goembira, kerna ajah ijpi memang sanget menjinta pada anaknja, tapi di itoe hari keada'an ada sanget berlaenan. la teroes berloetoet dan sebagi ka tiga kalinja pertanjahan sematjem itoe

^ ^ telah dimadjoeken.

,,Papa, toetoerken saja" lagi sekali ia berkata.

,,Kaloe satoe hal kesoesahan atawa satoe hal jang tida enak terdjadi, toch kau moesti berlakoe tjoe'koep adil aken toetoerken saja. Kau taoe bahoea saja bisa me- mikoel itoe."

Kiem-hock memandeng pada anaknja dengen saloe sinar-mata jang aneh. ,,Ja, itoelah ada satoe hal soeda terdjadi" ia djawab dengen soeara plahan, tapi soeara itoe bergoemeter. ,,Saja soeda diberenti'ken dari saja poenja pekerdja'an sebagi satoe andjing."

(24)

22 T J E R I T A R O M A N .

Itoe nona bertreak. „Tapi papa, bagimana marika bisa lakoeken ini? Saja taoe bahoea Mr. Koo tida-

nanti " ^ f

,,ltoe ada satoe hal jang bener, anak" kata itoe orang toea. ,,Ko Ik-tjong anggap saja soeda terlaloe toea, dan inilah ada sebagi pengasian dalem saja poenja hari-lahir."

Mary lantas nnemandeng pada itoe boengkoesani * * pipa-pipa jang bagoes, persenan dari Boon-teck.

,,Oh, papa, papa " nneratab itoe gadis sem­

bari tempelken iapoenja kepala ditangannja iapoenja ajah. ,,Saja betoel sanget menjesel, tapi djanganlah kau pikirkan itoe terlaloe berat. Kau toch balon tar- laloe toea, dan kau masih ada kans boeat dapetkan.

laen pekerdja'an". Dengen banjak parkata'an manis, anak itoe tjoba manghiboerken iapoenja ajah jang tida dapet dibiboerken^ kamoedian tatkala maliat paras ajahnja ada sedikit sabar, ia laloe seraken itoe boangkoasan pipa ditangannja.

,,Inilah a'da parsenan jang labih berharga boeat kau poenja hari-djadi" kata Mary itoa. ,,ini ada dari Boon-teck."

Satoe soampahan kloaar dari moeloetnja itoa orang

toea, dan ia lompat dari korsi, dan laloe lamparken ' ^ korsinja.

,,Pipa dari Boon-teck" ia bar'kata. ,,Dari familia Koo. Saja bentji dengen itoe nama. Marika berdoea,

ajah dan anak, saja tida maoe trima apa djoega dari' ^ ^ marika, dan moelai ini hari Boon-teck tida boleh indjak

lagi satoe kaki dalem saja poenja roemah."

Mary itoe diadi kesima. ia loepa bahoea ia telah tinggal barloatoat tatkala ajahnja bagitoe beringas.

Di matanja itoa gadis terdapat aar jang berlinang- linang.

(25)

ORANG iang BERDOSA 23

I

Kamoedian, apa-bila ia mendoesin bahoea ia masih berioetoet, maka ia laloe bangoen. la taoe, bahoea la belon boieh toetoerken iapoenja ajah atas iapoenja

• * Iketan dengen Boon-feck. Boleh djadi laen wa'kioe, apa-bila ajahnja soeda banjak lebih sabar, ia baroe aken toetoerken itoe, dan ajahnja tentoe boleh meliat lagi alesan jang baek dan pi'kirken itoe. Boon-teck toch

^ ^ tida ada tjampoer apa-apa dengen ajahnja poenja pekerdja'an.

Ajahnja poen kamoedian soeda djadi sabar kombaii, maka Mary brani poêla samperken iapoenja ajah.

Tjoema itoe tjahja-goesar masih sadja terliat di parasnja.

,,Papa " berkata anaknja dengen soeara aloes.

,,Seande bener Mr. Koo ada begitoe keras hati, djanganlah kau toeroet berkeras hati. Boleh djadi, apa­

bila kamoedian ia mendoesin bahoea satoe per- boeatan-gila jang ia soeda lakoeken, ia nanti aken meminta kau balik kombaii."

,,Saja tida nanti kombaii" 'kata itoe ajah, jang me- netepken. ,,Saja soeda bikin habis dengen familie Koo, bapa dan anak, dengen tjara begini. Itoe berarti sebagi pengabisan."

, ^ Mary tida taoe apa ia moesti berboeat, sama sekali ia berasa bahoea ajahnja soeda berobah sama sekali.

Belon pernah ia berada dalem keada'an begitoe kalap.

Boleh djadi, kerna ia telah diberentiken dengen men­

dadak, pada hal ia soeda bekerdja doea poeloe taon.

g b Betoel-betoei pengidoepan ini mendatengken satoe perobahan jang sangat tjepet. Baroe kapan ia dengen Boon-teck mengimpih hal-hal jang beroentoeng se- soedanja menika, poelang ka roemah Mary ka- temoeken ini matjem crisis dalem pengidoepan .ajahnja.

(26)

2 4

T J E R I T A R O M A N

Nasib Jang aneh soeda mendjadiken satoe hari doea hal jang sänget bertentangan. Itoelah tida beda seperti !agi nnengimpih dengen segala kaberoen- toengan, kamoedian apa-bila soeda tersedar ia dapet bahoea itoelah kasengsarahan dalem pengidoepan jang bener.

Tapi Mary sekarang tida memikirkan laen seiaennja aken menghiboerin hati ajahnja jang pepet sanget.

Mary liat bahoea di matanja iapoenja ajah berlinang- linang aer-mata, dan ia anggep ini ada satoe alamat baek, bahoea keada'an ajahnja aken selekasnja men- djadi seperti sedia-kala.

Oh, Mary

(27)

f t

Ml

HABIS TERANG, DATENG OEDJAN.

S

ELAENNJA Boon-teck, lk-+]ong ada mempoenjairi' laen anak prempoean. la itoe adalah Suzie. Sama sekali ia tida ada sedikit meniroein Boon-teck poenja hati iang bawa. Ini anak prempoean sombong dan angkoe, seperti djoega iboenja.

Tetamoe jang paling sering mengoendjoengin marika adalah Mr. James Wong seorang bekas goeroe sekola iang beroesia kira-kira ampir tiga poeloe taon.

Iboenja Suzie soeda berapa lama telah menaroh harepan bahoea anaknja aken ketemoeken satoe per­

kawinan jang berparit-mas, tapi Mr. Wong belon djoega mengasih tanda hal lamaran, maski Suzie jang memang tjinta padanja soeda kasi berapa banjak kans.

Pada itoe hari di mana Ik-tjong ada sanget repot f % dalem pekerdja'annja, oesir-oesirin iapoenja penggawe jang beroesia lebih lima poeloe taon sampe djoega pada iapoenja general-manager, adalah Mr. Wong lagi bikin perkoendioengan di roemahnja. Tatkala ia datang, adalah Njonia roemah dan anaknja lagi ber- ' ^ diam di iapoenja kebon-kembang di Tandjong-katong.

Mr. Wong ada seorang jang boleh dibilang pande djoega maen tennis, sedeng Suzie dan Boon-teck me­

mang ada tenniser jang pande. Di deket laoet, dari mana boleh meliat pelaboean di Tandjong-pager, ada didirikan satoe tennis-court jang baek. Mr. Wong

É

(28)

T J E R I T A R O M A N itoe saben dateng selamanja di oendang boeat maen tennis.

Sesoedanja habis minoem thee, sengadja Njonja Koo berkata pada anaknja. „Boleh djadi kau belon toendjoeken pada Mr. Wong, kita poenja tennis-court jang baroe dibikin."

,,Baik" kata itoe nona.

Suzie laloe berbangkit dari doedoeknja dan menoe- ^ ^ djoe ka iapoenja tennis court jang baroe dibikin atas

perminta'annja Boon-teck pada ajahnja. Boeat sampe ka itoe tempat maen tennis adalah meliwatin satoe kebon kembang jang sänget baek. Tatkala liwat di sebelahnja poehoen Orchidee, Suzie brenti sekedjab dan menanjah:

,,Adakah kau soeka dengen kembang orchidee?"

Mr. Wong itoe memandeng pada iapoenja nona- roemah dan berkata. ,,Kau taoe bahoea saja tida taoe banjak hal kembang. Adalah ini kembang jang paling baek?"

,,Saja rasa begitoe."

Kamoedian marika laloe djalan teroes sampe di itoe tennis-court jang indah sekali dan sedjoek, kerna mendapet siliran angin langit dan selamanja ai-

tedoehin oleh poehoen-poehoen disekiternja. ^ ^ Kamoedian marika laloe bermaen boeat satoe zet.

Dalem keada'an tjape marika doedoek berdoea'an, di satoe korsi gantoeng dibawanja poehoen tjaringin- besar.

,,lni tempat betoei tjotjok boeat kita" kata Suzie 4 V dengen soeara aloes. ,,Tidakah ini romantic?

,,Betoel-betoel romantic" kata Mr. Wong sembari bersenjoem dan taro iapoenja racket dideket poehoen.

Suzie doedoek soenji se'kah, dan boeat bebrapa sa'at lamanja marika tinggal diam, sampe Mr. Wong

(29)

ORANG iang BERDOSA 27

moelai bitjara: ,,Suz!e, sabetoeinja saja moesti dateng pada kau poenja ajah, tapi dalem ini zaman f f modern " Kamoedian ia laloe poetoesken pem-

bitjara'annja. Suzie agaknja hendak memandang, tapi ia laloe toendoe'kin kepalanja kembali.

,,Suzie " Berkata James Wong lebih djaoe..

i.Saja ingin kau, saja ingin mendapet kau poenja dja-

* * waban adakah kau tjinta kepada saja Suzie, dan soeka- lah kau mendjadi saja poenja istri ?"

Moekanja Suzie bergoemilap dengen tjahja jang merah, seaken-aken tersinar oleh mata-hari sore jang hendak mengoempet di tempat kediamannja.

,,Soeda lama saja ingin njataken itoe kepada'moe, tapi selamanja soeda gagal. Perkata'an-perkata'an jang soeda tersedia ditenggorokan selaloe kandas di- tenggorokan djoega. Sekarang kau denger, ta'dapet lagi saja menjlmpen itoe perasahan. Ini hari saja soeda mengambil poetoesan boeat dateng kepada kau poe­

nja ajah aken meminta kau poenja tangan, tapi itoelah ada lebih pantes kaloe lebih doeloe saja dateng me­

minta kau poenja perkenanan. Kau denger Suzie, kau denger djawablah "

Suzie jang biasanja tjentil, jang biasanja bergoem-

• * bira, itoe waktoe tinggal soenji. Sambil tertawa James- Wong pegang tangannja iapoenja kekasih itoe dan bisikin koepingnja.

,,Boleh djadi saja taoe" katanja dengen soeara

^ ^ plahan. „Bahoea 'kau aken artiken bahoea kau tida maoe "

Suzie memandeng iapoenja djedjaka jang manis dan membilang dengen soeara haloes. ,,Saja tida mem­

bilang tida James."

,,Dus, artinja kau soeka menika kepada saja?""

James Wong menanja dengen soenggoe.

(30)

28 T J E R I T A R O M A N

,,Ja" Ia djawab dengen safoe senjoennan, dan 'oeriken koetika kepada James boeat pelok iapoenja

•badan dengen tangannja nnengoelilingln iapoenja leher. Sanna sekali ia tida bergerak aken membanta- bantanja tafkala Jannes tjioem padanja.

Jannes Wong dan iapoenja loenangan kombali ka gedong dengen bergandengan tangan. Njonja Koo Ik-tjong jang berdiri dibeiakang djendela mengawasin marika itoe dengen satoe senjoeman dimoeïoetnja.

„Adakah kau orang soeda bermaen tennis, dan baginnana dengen kita poenja tennis court jang paling baroe" katanja, tapi tatkala meliat tjaranja Suzie ber- lakoe ada aneh, ia lantes menanja. ,,Hai, ada kedja- dian apa?"

Suzie lepasken tangannja dari gandengannja iapoe­

nja kekasih dan lari kepada iboenja. ,,Mama, ia soeda bitjara ini hari."

,,Oh, anak-anak'koe" kata itoe iboe, dan ia oetjap- ken itoe perkata'an begitoe roepa soepaja James Wong boleh denger.

Paras moekanja si James ada kliatan merah, tapi kamoedian ia laloe samperin itoe bakai mertoea dan bilang:

,,Dalem single saja telah dapet menangken Suzie.

Tapi boekannja bermaen dengen racket. Suzie soeda idzinken saja boeat djadi saja poenja istri. Dan Mrs.

ik-tjong, adakah kau ada kaberatan aken hal itoe?"

Njonja Ik-tjong mengelah napas. ,,Dan, saja bakal ka'ilangan saja poenja anak jang tertjinta" katanja sembari memandeng pada anak prempoeannja dengen moeka soenji. ,,Tapi Jame's, saja seraken Suzie kepada- moe dengen girang."

James Wong sama sekali tida bersedia bahoea ia dapet djawaban begitoe manis. Boeat sesa'at itoe ia

(31)

ORANG jang BERDOSA 29

djadi goegoep. Njonja Ik-tjong berkata lebih djaoe.

„Sekarang pergilah kau kepada Mr. Koo. la lagi ber­

diam di iapoenja kamar boekoe. la seperti biasa sadja, tida pernah tjape, tida kenal hari ngaso atawa hari vrij, teroes bekerdja dan bekerdja."

James Wong tida begitoe sangsi aken djoempahken itoe orang toea, kerna pada siapa ia ada kenal sanget baek sekali. Maka dengan berkata. ,,Saja nanti djoem­

pahken padanja" ia laloe berlaloe meninggalken kamar itoe.

Sebelonnja berlaloe ia menegok lagi kepada Suzie dan bersenjoem dengen djengah.

Ik-tjong lagi repot menoelis soerat-soerat tatkala James Wong masoek. Itoe djago dagang menengok dengen seneng pada tetamoenja.

„Hallo James" katanja. „Masoeklah dan doedoek.

Saja tida liat kau soeda bebrapa minggoe, he?"

„•Kau selaloe kloear kapan saja dateng mengoen- djoengin" katanja, kamoedian ambil satoe tempat doedoek di deketnja itoe orang toea. „Saja dateng kemari Mr. Koo, saja ingin bitjara hal Suzie."

Pada paras moékanja itoe ajah ada teroekir oleh senjoeman.

,,Tentang Suzie, wel!" katanja. ,,Kenapa, ada hal apa?"

,,Saja ingin meminang Suzie sebagi saja poenja istri" djawabnja dengen tjepet. ,,Saja dateng kemari boeat minta kau poenja moefaket. Seande kau moe- faket saja nanti minta saja poenja ajah dan iboe boeat lakoeken peminangan sebagimana moestinja bangsa kita."

Ik-tjong berbangkit dari doedoeknja dan angsoerken Iapoenja tangan.

(32)

3 0 T J E R I T A R O M A N

,.James, saja dengen girang beriken langannja saja poenja anak" djawabnja. „Dengan girang dan seneng."

Tjoenna ia tida maoe bilang bahoea dari ini per- kav/inan berarti satoe advertentie besar boeat itoe ajah poenja succes, kaloe orang taoe siapa sabetoel- nja James Wong itoe, seorang moeda terkenal dalem segala kalangan di Singapore. James dengen sangat girang telah samboet itoe tangan.

,,Saja sanget girang sekali bahoea kau tida menaro kaberatan" kata itoe orang moeda dengen ber- senjoem.

,,Adakah Suzie soeda taoe aken hal Ini?" Menanja itoe bapa.

,,Ja, dan saja koeatir, saja soeda bertindak sa la de- ngen menanjak pada Suzie lebih doeloe" djawab James. ,,Tapi boeat ini zaman hal itoe saja anggep lebih pantes atawa lebih semoestinja, bahoea lebih doeloe meminta djawaban dari orangnja sendiri sebelon.pada ajahnja."

,,Wel, wel" kata Ik-tjong itoe. ,,Kau soeda berboeat satoe perkara jang bener. Kapan aken ditantoeken hari pertoendangan dan hari 'kawinnja."

,,l<ita sama sekali belon memikirken itoe" djawab jang laen. ,,Hal jang sekarang soeda dipastiken ada­

lah Suzie, Mrs. Koo dan kau soeda memberi itoe perkenanan."

,,Ja, itoe semoea soeda berdjalan -dengen beres"

kata itoe bapa sembari moelai perhatiken lagi pada iapoenja soerat-soerat.

James Wong memandang lagi sekali pada iapoenja bakal mertoea itoe dan bilang. ..Kau ada sanget baek Mr. Koo.

(33)

ORANG jang BERDOSA 31

Pada itoe waktoe pinfoe ferboeka dan Boon-feck djalan masoek. James Wong anggep bahoea itoe soeda waktoenja a-ken berlaloe. ,,Kaloe kau fida ber­

halangan saja aken kombali". James Wong laloe ber- djalan kloear, sebagimana Boon-teck samperin ajahnja.

„Halio Teck" kata itoe ajah sesoeda- meliat sebentar.

Boon-teck samboet itoe dengen sedikit manggoetan

|ang dingin, dan memandeng kanan-kiri.

,,Kau dapet satoe hari-pesiar jang mempoeasken?"

menanja sang ajah.

,,Ja" djawab itoe anak dengen pendek.

lapoenja tjara-tjara ada begitoe goegoep dan aneh, hingga ajah memandeng anaknja itoe dengen banjak perhatian. Boon-teck ambil satoe korsi, di tempat mana ia laloe doedoek.

,,Saja ada satoe hal jang saja ingin toetoerken kepada'moe, papa" katanja. ,,ltoe!ah hal Mary —- Mary Lee "

Itoe hartawan-toea berobah aer-moekanja dengen lantas, dan berapa perkata'an jang pendek tapi tandes telah dioetjapken.

,,Saja tida soeka kau loentang-lantoeng dengen i+oe gadis, Boon-teck" katanja. ,,Kerna itoe aken menjoesa- ken kau poenja keada'an sendiri di hari kamoedian.

Boon-teck memandeng kepada ajahnja. dengen teroes-terang dan menanja. ,,Kenapa ?"

,,Sebab ini - pagi saja soeda berentiken iapoenja ajah."

,,Berentiken ajahnja Mary, Mr. Kiem-hock" kata itoe anak moeda. ,,Good-Heaven."

,,la soeda terlaloe toea dalem iapoenja peker- dja'an" menerangken 1'k-tjong. ,,Saja toch tida bisa

(34)

32 T J E R I T A R O M A N

pake seorang Jang tida bergoena boeat saja."

„Tapi papa" kata itoe anak. ,,la ada bersanna-sama dangen kita boleh dibilang poeloehan taon."

,,Waktoe ia ada bersama dengen kita, ia dibajar.

Dan, sekarang ia pergi, dan saja dapetken pengganti- nja seorang nnoeda."

Boon-teck heran betoel hal ini perobahan, dan ia soeda memikirken ini hal sanget sekali, kerna taoe ba- hoea ajahnja berboeat tida adil.

,,Apa jang kau hendak bitjara kepada saja?" me- nanja itoe ajah.

,,Oh, itoelah laen waktoe sadja" djawab itoe anak moeda dengen soeara sedih. ,,Itoelah ada satoe ha!

jang mengagetken hainja Mr. Kiem-hock".

Boon-teck ada sanget soesa tatkala ia meninggalken itoe kamar boe^koe dari ajahnja.

(35)

IV.

HILANG PIKIRAN.

B

OEAT bebrapa sa'at lamanja Boon-teck tida dapet memikirken dengen betoel. la masoek ka iapoenja kamar, lompat di iapoenja tempat tidoer, ngelamoen dan memikirken apa jang ia moesti berboeat.

Baroe sadja kapan, ia rasaken dirinja sendiri seperti orang jang paling beroentoeng daiem doenia, tapi sekarang ia dapetken bahoea itoe semoea kaberoen- toengan hanja impian belaka, hal jang bener jang ia sekarang rasaken adalah kasengsarahan dari pengl- doepan.

Satoe diam kamoedian ia laloe mengambil poe- toesan aken lantas koendjoengin Mary dan damiken ini hal. Dengen boeroe-boeroe ia !a!oe ambil topinja dan dengen • tjoema memake kemedja sadja ia me- noedjoe ka garagenja. la laloe kloearken iapoenja mobiel two-seater dan lariken kandara'an itoe menoe- djoe ka Jalan-besar biloek ka Lavender-lane.

la kasi tanda dengen soewitan dari 'oear dan tida lama kamoedian Mary keliatan di pintoe. Biarpoen di antara djaroedji loear dan itoe pintoe ada terpisa djaoe dengen satoe kebon di antara marika, tpch Boon-teck dapet liat bahoea Mary habis menangis.

Kaloe ia kloear dari mobielnja, Mary dengen plahan soeda sampe dideketnja.

,,Baroe sadja saja denger, menjesel sekali" katanja.

,,Mana kau poenja ajah sekarang?"

(36)

34 T J E R I T A R O M A N

„Saja paksa ia boeat pergi ka kamarnja" djawab si • nona. ,,la sama sekali telah roesak dan pata pikirannja."

,,Darling, be+oel-be+oel saja sangef menjesel". * V Kata Boon-teek sebari pegang tangannja itoe nona.

,,ltoe!ah sama sekali rasanja tida boleh dipertjaja. Saja sama sekali tida kira bahoea saja poenja ajah boleh

berboeat itoe hal." ^ ^

Aer-mata lantas tertoeang dari iapoenja mata dan menetes-netes ditangannja Boon-teek.

,,Oh, Mary, saja poenja kekasih" katanja. ,,Djangan- lah, djanganlah kau menangis."

la ialos memboeka pintoe djaroedji dan adjak Mary masoek. ,,Kita moesti bitjara banjak sekali Mary, kerna keada'an ada sänget koesoet. Sama sekali saja tida doega, bahoea keada'an aken sampe djadi begini."

,,Kita djangan masoek ka roemah" kata Mary.

,,h-lajolah kita pergi ka roemah samping."

Boon-teck laloe pimpin tangannja Mary jang ber- goemeteran dan mari'ka menoedjoe ka roemah pa- viljon jang dimaksoedken. Keada'annja Mary ada sanget lemah, moekanja poetjet, sebagi satoe tanda, bahoea dalem sekediab itoe ia telah memikirken ba­

njak sekali hal-hal jang sabetoelnja ada terlaloe berat ' boeat ia boleh pikirkan.

,,Apa kau tida bisa berboeat apa-apa, Boon-teck"

Mary berbisik dengen soeara jang pitja. ,,Adakah kau

tida dapet pengaroehin kau poenja ajah, saja taoe ^ t, kau poenja ajah ada sanget tjinta kepada moe, dan

barangkali ,, "

,.,Saja nanti tjoba" djawab itoe anak moeda. ,,Tapi saja sendiri koeatir, dan saja anggep soesa aken ter- djadi, bahoea saia boleh robahken iapoenja pikiran.

(37)

ORANG jang BERDOSA 35

Kau taoe Mary bahoea ajah saja ada sanget keras l<epala."

Mary mengeiah napas. „Boleh djadi itoe mennang semoea aken pertjoema" ia kata. „Boleh djadi seande 1<au poenja- ajah boleh robah iapoenja pikiran, saja Icoeatir bahoea ajah saja aken maoe kombaii."

Boon-teck memandeng pada gadis i+oe dengen penoeh pertanjahan disinar ma+anja.

„Papa sama sekali terganggoe pikirannja ffiengen ini semoea kedjadian mendadak jang menimpah atas

•dirinja" Mary menerangken. „Satoe sa'at ia telah djadi begitoe roepa, hingga saja 'koeatir pikirannja felah berobah, oh, Boon-teck, kau aken berkasian meliat papa "

,,Boleh djadi antara ajah'moe dan ajah saja telah terbit pertjektjokan". Mendoega ini orang moeda jang njataken itoe pada kekasihnja. ,,Dan saja kepingin taoe hal apakah itoe."

Mary toetoerken Boon-teck apa jang ajahnja ada bilang. ,,ltoelah tentoe ada banjak sebab laen jang tersemboeni" kata nona itoe. ,,Dan tida boleh djadi oesia-toea ada mendjadi satoe-satoenja lantaran. Saja poenja ajah soeda bekerdja kepada kau poenja ajah kira-'kira lebih dari doea poeloe taon, kerdja berat dan boeat Seantero tenaga "

Boeat be'rapa seconde kedoeanja boengkem kemoe- dian sembari tjioem tangannja Mary ia laloe pegang kedoea tangan itoe, pandeng parasnja itoe gadis jang poetjet dengen mata merah, kerna baroe sadja habis menangis.

Tapi satoe gadis jang tjantik, lebih doeka ia kliatan, lebih manis ia tertampak. Aer-mata jang membasain iapoenja pipi dan jang merobahken warnanja iapoenja

(38)

36 T J E R I T A R O M A N

kedoea mata, hanja tjoema-tjoema membikin tambah tjantiknja iapoenja ketjantikan.

,,Apa kau sosda toetoerken kau poenja ajah tentang

'kita poenja pertoenangan?" menanja ia sembari ka- ^ | | moedian pegang orang poenja kedoea poendak.

,,Bagimana saja brani" ia djawab, kamoedian kerna teringat kombaÜ itoe djam-djam jang beroentoeng jang baroe kapan ia impiken, dan sekarang mendapet-

ken itoe halangan besar, kombaÜ Mary menangis dan w • semboeniken iapoenja moeka di badjoenja Boon-teek,

dan paling achir ia lepasken dirinja dan memandeng pada Boon-teek dengen mata berdara agaknja.

,,Teck " ia kata dengen soeara terpoetoes.

,,Ajah bilang kau ta'boleh masoek di roemah ini lagi."

.,Saia poen soeda doega itoe, dan doega'an saja tida meieset, Mary" kata itoe anak Millionair dengen mengeiah napas. ,,Kau poenja ajah tentoe membentji pada semoea nama dari familie Koo."

Itoe gadis tida dapet membantah itoe. ,,Dan seka­

rang apakah kita moesti berboeat?" menanja ia.

,,Adakah kau soeda toetoerken Itoe kepada kau poenja ajah?"

la goleng kepalanja. ,,la soeda lantas sapoe itoe angin waktoe saja hendak belajar masoek" ia djawab

dengen perasahan iang getir. ,,Sebegitoe lekas saja f % seboetken kau poenia nama Mary, ia lantas antjem

saja bahoea saja ta'boleh lagi djoempahken kau, maski di mana dan di waktoe apa, kerna ia soeda berentiken

kau poenja ajah. Tentoe Mary, kau toch boleh tim- ^ ^ bang, bahoea saja tida bisa toetoerken ia hainja itoe

pertoendangan."

,, Keliatannja itoe semoea seperti hendak bikin kita berpisa" Mary meratab. ,,Ajah tentoe tida bisa dapet kerdja di sini menoeroet iapoenja l<epandean, dan

(39)

ORANG jang BERDOSA 37

kita moesti pinda ka laen tempat. Boieh djadi ka Penang, boleh djadi ka Batavia dan boleh djadi djoe- ga ka Medan."

^ .lOh, bagimana kedjam adanja saja poenja ajah Mary" menaoetoek Boon-teck itoe dalem amarahnja.

,,la itoe "

,,Hoes" kata Mary sembari memegang tangannja iapoenja kekasih. „Kau ta'boieh tjatji kau poenja ajah.

i) t Sala atawa bener ia ada kau poenja ajah."

Boon-teck memandeng pada gadis itoe dengen mata penoeh dengen ke.kagoeman. ,,Mary, kau ada satoe bidadari" katanja dengen soeara jang haloes.

Kamoedian marika berdoea lantas mendiadi soenji kombali. Orang tioema denger gadis itoe mengelah napas sanget berat, dan Boen-teck menghiboerin de­

ngen saben-saben pelokin iapoenja kekasih.

nSaja tida maoe kau djaoeken diri dengen saja, Mary" katanja sembari memelok dengen kentjeng.

,,Kau ada kepoenja'an saja Mary, doenia tida aken boleh poenjaken kau poela " *

Mary itoe agaknja maoe terhiboer, tapi kesoesahan jang berat itoe tida mengasih tempat boeat satoe hiboeran.

Tiba-tiba Boon-teck itoe lompat dengen kaget.

f I ,,Ach, betoel saja satoe kaldee" katanja. ,,Kenapa saja tida pikirken itoe sebelonnja" Mary memandeng pada kekasihnja itoe dengen mata kaherannan. • •

,,Memikirken apa, Teck''"

J ^ ,,Kita toch boleh kawin" ia berbisik.

Mary memandeng kepada Boon-teck itoe dengen banjak pertanjahan, tapi jang kloear di moeloetnja tjoema ini. ,,Apakah kita bisa?"

,,Perkara jang paling gampang dalem doenia" kata Boon-teck. ,,Kita* toch ada orang-orang Kristen, kita

(40)

38

T J E R I T A R O M A N

nanti boleh kawin se+jara Kristen, dengen kau poenja ajah dan saja poenja ajah tida nnengetahoei akan hal ini."

Mary nnemandeng pada kekasihnja dengen pera- ^ ^ sahan koeatir. ,,Tapi itoelah boekan satoe hal jang

gampang, Teck" ia 'kata. ,,Bagimana dengen ajah?

la ada dalem keada'an jang mengoeatirken, dan saja ada mendjadi 'kepoenja'an satoe-satoenja. Bagimana

saja boleh meninggalken, teroetama sekarang." # • Boon-teck poen dapet dipengaroehin oleh ini per-

tanjahan, kerna sesa'at itoe ia lantas djadi sangsih.

Tapi kamoedian kombali iapoenja paras moeka ber- tjahja dan berkata. ,,Dengar, darling" ia kata. ,,Kita ta'boleh tjeritaken kita poenja plan pada laen orang, tapi kita menika salekasnja kita bisa, dan saja nanti oaroesken tentang -kau poenja ajah kamoedian. la boleh bersama-sama dengen kita."

,,Adakah kau pikir hal ini boleh djadi? ' Mary me- najnja.

,,Sama sekali saja tida berkoeatir, itoe hai tentoe akan boleh djadi" djawab Boon-teck, tapi djoega da­

lem iapoenja hati, ia berasa bahoea itoe belon boleh dipastiken.

Boeat bebrapa menuut, marika laloe damiken itoe ^ % hal dalem segala bagian. Itoe gadis keringin iapoenja

aer-mata dan kliatan di paras moekanja ada sedikit girangan, penoeh dengen iapoenja angen-angen ka-

beroentoengan di hari nantinja. Boon-teck toetoerken ^ segala apa dengen soenggoe, penoeh dengen iapoenja ^ idea, dan dengen plahan, berasalah marika terhindar dari marika' poenja pikoelan kasengsarahan. Mary agak merasa poeas, dan kerna memang sesoenggoenja Boon-teck poenja angen-angen ada betoel.

(41)

ORANG jang BERDOSA 39

Keada'an soeda moelai djadi geiap, dan marika laloe meninggalken itoe tempat, dengen Boon-teck memberi iapoenja pesenan jang pengabisan.

I

,,Djangan seboet saja poenja nama dihadspan kau poenja ajah" kata itoe djedjaka. ,,Maski seande, ia ada mengoendjoeken sedikit sympathie kepada saja.

Saja nanti oeroesken ini hal perkawinan, sehingga kita boleh meni^ka dengen sah, dan ta'boleh dibatalken lagi

^ * di hari kamoedian."

,,Kapan 'kita boleh djoempah lagi seperti ini?" me- nanja itoe gadis dengen mata bersinar dengen pang- harepan.

,,Saja aken dateng di sini besok pagi" Boon-teck djandjiken kekasihnja. ,,Dan saja pikir, ada iebih baek saja tida oesah dateng ka kau poenja roemah. Kau taoe, saja nanti menoenggoe pada sekira djam setengah toedjoe, dan saja toenggoe kau di podjok djalanan Lavender lane. Adakah kau moefaket dengen itoe?"

,,Saja moefaket begitoe, katjoeali " djawab itoe gadis. ,,Katjoeali, apa-bila papa dapat sakit. Dji'ka saja tida ada di sitoe sekira djam toedjoe koerang seprapat, tinggalken kau poenja auto di oedjoeng Lavender lane, atawa lebih baek di sebelah ' * Jalan-besar, dan kau dialan kaki liwatin 'roemah saja."

Boon-teck moefaket.

,,Dan sekarang saja moesti kombali, Boon-teck" kata itoe gadis sambil meliat djaroemnja iapoenja lontjeng- f I, tangan.

Marika sekarang menoedjoe ka pintoe djaroedji, dengen meliwatin djendela dari roemahnja Kiem-hock.

Tida seorang ada tertampak di sitoe. Boon-teck pe­

gang kedoea poendaknja itoe gadis jang tertjinta, dan pandeng ia boeat sekoetika lamanja, dengen mata

(42)

40 T J E R I T A R O M A N

penoeh dengen ketjinla'an. Tiba-tiba dari dalem roemah kadengeran soeara prempoean memanggil:

,,Nona Mary!" Begitoelah ia memanggil.

,,ltoelah boedjang-roemah" berbisik Mary. ..Selamat malem, darling."

Dengen berdiri djindjit, ia kaloengin lehernja Boon!

leek dengen iapoenja tangan dan tjioem moeloetnja kekasih itoe, sebelonnja Boon-teek sempet njataken ia­

poenja kaheranan dengen itoe tjara, Mary soeda lari ka dalem. Di deket oendak-oendakan pintoe ia kibar- ken tangannja, dan taro tangannja di iapoenja moe­

loet dan lemparken itoe padanja, dan kamoedian ia mengilang.

Boeat bebrapa menuut lamanja itoe djedjaka ber­

diri di mana ia berada, la masih rasaken itoe tangan jang mengaloengin lehernia dan itoe tjioeman jang ia pernah dapet selama idoepnja. Kamoedian dengen pikiran ringan, loepaken segala iapoenja kesoesahan, la- berdjalan kloear dari pintoe menoedjoe ka djalanan.

Keada'an di djalanan Lavender-lane itoe ada gelap, tjoema lampoe dialanan dan lampoe roemah.

Keada'an di langit ada djerni, bintang-bintang me- ngawasin remboelan berkelak-kelik di oedara jang biroe-gelap. Remboeian itoe agaknja bersemboeni di antara daon-daon poehoen jang berada di sebelah roemahnja Kiem-hock.

Boon-teck mengelah napas enteng, kamoedian ia laloe lompat ka mobielnja, indjek iapoenja electric- starter, njalaken iapoenja lampoe, dan laloe didjalan- ken menoedjoe ka Jalan-oesar.

la lariken autonja dengen kentjeng dengen perasa- han jang melajang ka mana-mana. Tida antara lama ia soeda liwatin fabriek ajahnja di Seyiang, dan ka­

moedian membiloek ka kanan menoedjoe ka Tandjong-

(43)

ORANG |ang BERDOSA 41

Katong, ambil djalanan-kiri ka Mayer Road. Sama sekali iapoenja pikiran terobah pada itoe djandjian Icawin.

la bajangken bagimana aken terdjadi pada Itoe liari, bahoea dengen diloear taoenja masing-masing poenja orang toea, marika aken menika, kerna me- njampeken ka'inginan dari marika poenja perasahan

tjin+a.

Sa+oe hari jang penoeh dengen napsoe-iblis, penoeh dengen napsoe dari perasahan jang langka, dari orang-orang moeda jang seaken:a'ken soeda ilang ia­

poenja ingetan.

Idoepnja manoesia dalem doenia jang selaloe ter- poeter.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :