• No results found

te ver, veel te ver afstaan van de gemeente ( een ver bas on, een ver eiland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "te ver, veel te ver afstaan van de gemeente ( een ver bas on, een ver eiland"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Gouda, 04-06-2019

Geachte leden Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Geachte voorzi er Jan van Zanen, Mede t.a.v. VNG afd. .Jeugdhulp

De financiering van o.a. de jeugdhulp door uw gemeenten is onlangs voor drie jaar via een accoord met het Rijk aanzienlijk verbeterd, een meer structurele financiering is nog uw wens.

S ch ng Dutch Child Center is voor kwalita eve jeugdhulp en maakt zich met andere organisa es al jaren grote zorgen over de vorm en inhoud van uw jeugdhulp. Immers vele (10)duizenden kinderen en ouders zijn de dupe van systeemfouten bij jeugdzorgorganisa es en rechterlijke macht.

Gelet de vorm van de jeugdhulp is onze wens, dat organisa es als Jeugdbescherming -JB, William Schrikker Groep- WSG en Leger des Heils-LdH beduidend minder ver van de gemeenten zullen afstaan.

Vele raadsleden vinden JB e.a. te ver, veel te ver afstaan van de gemeente ( een ver bas on, een ver eiland ), terwijl de gemeente volledig verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdhulp. Jaarververslagen ontbreken, cijfers worden Colleges van B. en W. nauwelijks gegeven.

De vorm, de structuur van de Provinciale Bureaus JeugdZorg-BJZ is vrijwel ongewijzigd gebleven na de jeugdwet 2015. Vele wethouders en burgemeesters weten geen raad met schrijnende situa es rond uithuisplaatsingen en jongelui in gesloten jeugdinstellingen.

Zeven (7) kinderen zijn weg in de gemeente Hoorn, wie doet wat? Niemand dus. Al enkele jaren.

Raadsleden (ver)wijzen graag naar hun wethouders Jeugd, die zich op hun beurt laten overrulen door aangedikte verhalen van de directeuren en teammanagers Jeugdbescherming e.a.

De inhoud en de manier van func oneren van jeugdzorginstan es als JB, WSG en LdH vormt al vele jaren de aanleiding tot honderden klachten per provincie. Dat is ook niet vreemd als per Nederlandse gemeente gemiddeld 50 kinderen uithuisgeplaatst zijn.

Dus in Middelbroek 5 kinderen, in Gouda 100 kinderen en in Haagdam 1000 kinderen.

Bij elkaar minimaal 22.000 kinderen komen NOOIT meer thuis en vervreemden van hun ouder(s) leidend tot complete ouderversto ng.

S ch ng Dutch Child Center verzoekt u dringend -gelet de grote nood bij (10) duizenden kinderen en ouders -om bij de randvoorwaarden en de uitvoering van het hoofdlijnen accoord ook aandacht willen geven aan:

 realisering van het aantal teruggeplaatste/inhuisgeplaatste kinderen per jeugdzorginstelling per regio/werkgebied

 vermindering van het aantal klachten over jeugdzorginstellingen per regio/werkgebied.

Wij wensen u pre ge en nu ge congresdagen en ledenvergadering toe.

Hoogachtend,

S ch ng Dutch Child Center B.J. van der Kooi [T] 0620673029 [M] info@dutchchildcenter.nl

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Dit artikel is gebaseerd op een verslag van een onderzoek naar het begrip 'warmte' dat de eerstgenoemde auteur verrichtte in het kader van een hoofd- vak chemiedidaktiek.. Als in

Onder wateroverlast wordt in het algemeen water-op- straat verstaan: het al of niet met huishoudelijk afvalwater vermengde hemelwater komt uit de riolering op straat te staan of

Bij variant 2 worden alle investeringen direct afgeboekt en is de boekwaarde van de spaarvoorziening aan het einde van de beschouwde periode gelijk aan nul in tegenstelling tot

voor Christelijk Onderw... Deventer en

De manier, waarop de heer Melzer aan deze mening uiting geeft, is die van een man, die weet, dat hij wel- licht weerstanden oproept, maar niettemin vasthoudt

De Algemene Rooms-Katholieke· Ambtenarenvereniging, de Arka, heeft ia een manifest a;m de gro&tste vijf partijen er op aangedrongen, dat er in het nieuwe

(Vervolg De Bestuursraad heeft de Verkiezings- I'aad reeds samengesteld, waarin exponen- ten van vrijwel alle maatschappelijke stro- mingen uit het liberale milieu zitting

Welke krachten hij in de natuur beheerst, en welke weerstanden hij overwint, zijn verwondering over de mysteriën van het leven (zijn eigen grote hart en het kleine