FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer : 1

Datum : 13 juli 2011

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwekerij Fifty Fifty B.V. gevestigd te (2441 CM)

Nieuwveen aan de Molenkade 8

Faillissementsnummer : 11/361 F Datum faillissement : 24 mei 2011

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. R. Cats

Activiteiten onderneming : rozenkwekerij (het telen van rozen)

Personeel gemiddeld aantal : 3

Verslagperiode : 24 mei 2011 tot en met 12 juli 2011

Omzetgegevens : 2010: € 562.553,-- 2009: € 661.613,-- 2008: € 888.635,--

Bestede uren 3 t/m 30-11-2009 : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp : 31,25 Insolventieafdeling : p.m.

Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp : 31,25 Insolventieafdeling : p.m.

(2)

1.1. Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 30 maart 2005. Het maatschappelijk kapitaal beloopt

€ 90.000,--; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 18.000,--.

Gefailleerde houdt zich bezig met de teelt van rozen (‘Happy Hour’) in een kas die zich bevindt op een kwekerij (2ha, 35a en 80 ca) aan de Molenkade 8 te Nieuwveen.

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.J.C. van der Hoorn Holding B.V., gevestigd te

Nieuwveen, zulks vanaf datum oprichting gefailleerde. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer R.J.C. van den Hoorn enig aandeelhouder en statutair bestuurder. Feitelijk wordt de directie van gefailleerde gevoerd door de heer Van den Hoorn voornoemd en zijn echtgenote. Ten tijde van de faillietverklaring was er sprake van een managementovereen- komst tussen gefailleerde en R.J.C. van der Hoorn Holding B.V., zulks sedert augustus 2005; de managementfee beliep op jaarbasis € 72.000,--; de curator heeft deze

managementovereenkomst kort na de faillietverklaring met onmiddellijke ingang beëindigd.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2010 (concept): € 63.848,-- verlies;

- 31 december 2009: € 138.386,-- verlies;

- 31 december 2008: € 38.291,-- winst.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2010 (concept): € 91.455,--; eigen vermogen: € 571.890,-- negatief;

- 31 december 2010: € 105.696,--; eigen vermogen € 508.042,-- negatief;

- 31 december 2008: € 165.009,--; eigen vermogen € 369.656,-- negatief.

1.4 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Er lopen diverse verzekeringen ten aanzien van de activa van gefailleerde. In het kader van de beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten zijn deze verzekeringen voortgezet.

De curator zal in overleg met ABN AMRO Bank N.V., als direct belanghebbende ten aanzien van de activa van gefailleerde (zie hierna onder 5) bezien in hoeverre bepaalde verzekeringen nog dienen te worden gehandhaafd. De verzekeringen ten aanzien van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten zijn door de curator opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt de kwekerij inclusief de opstallen/kas van R.J.C. van der Hoorn Holding B.V.. Volgens de in augustus 2005 tussen gefailleerde en R.J.C. van der Hoorn Holding B.V. gesloten huurovereenkomst en de jaarrekeningen beloopt de huurprijs € 100.000,-- op jaarbasis. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris deze

huurovereenkomst tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Op de dag van faillietverklaring heeft de curator ’s middags een bespreking gevoerd met de (middellijk) bestuur van gefailleerde, de heer R.J.C. van den Hoorn. De heer Van der Hoorn heeft de curator uiteengezet dat het gewas "op aan het raken" was en dat voor de (contintuïteit van de) bedrijfsvoering nieuwe beplanting nodig was. De financier, ABN AMRO Bank B.V., wilde evenwel volgens de heer Van der Hoorn geen krediet (meer)

(3)

verstrekken voor de betreffende investering en heeft gefailleerde vervolgens gesommeerd om haar schuld integraal af te gaan lossen en daarbij het krediet opgezegd. Vervolgens is door de bank het krediet bevroren en had gefailleerde niet meer zelf de beschikking over de rekening (het krediet); gefailleerde kon vervolgens louter en alleen met toestemming van de bank betalingen verrichten.

Uiteindelijk heeft de heer Van der Hoorn zich genoodzaakt gezien, mede ook op advies van de accountant en de bank, het faillissement van Kwekerij Fifty Fifty B.V. aan te vragen.

Voorts heeft de heer Van der Hoorn als oorzaken van de faillietverklaring genoemd de afnemende omzet als gevolg van het structureel toegenomen aanbod van goedkopere rozen uit Afrika, de toegenomen energieprijzen alsmede de economische crisis.

De curator zal een en ander nog nader onderzoeken, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren 3 werknemers in dienst. Daarnaast werden in de vakantieperiodes en het weekend scholieren ingezet die op uurbasis (0-urencontract) betaald kregen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren er volgens de (concept)jaarrekening 2010 gemiddeld 4 (2010) resp. 3 (2009) personeelsleden werkzaam (2009: 3).

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft op 27 mei 2011 de werknemers in een bijeenkomst op het bedrijf in Nieuwveen mondeling geïnformeerd met betrekking tot de faillissementssituatie. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 30 mei 2011 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd.

De curator heeft voorts het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 8 juni 2011 heeft op het bedrijf in Nieuwveen een centrale intake door UWV plaatsgevonden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. Een werknemer heeft inmiddels elders een dienstbetrekking aanvaard.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. De kwekerij inclusief de

kas/opstallen worden gehuurd van R.J.C. van den Hoorn Holding B.V.. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 1.6..

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4. Boedelbijdrage

(4)

3.5. Werkzaamheden Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines/installaties ten behoeve van de teelt van de rozen (sealmachines, water- en veilingkarren, sorteermachine, gereedschappen etc.) alsmede een (bedrijfs)auto.

3.7. Verkoopopbrengst

Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster ABN AMRO Bank N.V. (zie hierna onder 5) zal de curator trachten deze zaken te verkopen.

3.8. Boedelbijdrage

Nog onbekend. Voor zover de opbrengst aan de ABN AMRO toekomt, dat wil zeggen indien en voor zover het geen bodemzaken betreft resp. (voor wat betreft de bodemzaken) de fiscus uit het vrije boedelactief kan worden voldaan, is met ABN AMRO een

boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken.

3.9. Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van de bedrijfsmiddelen in de gefailleerde boedel, nu de Belastingdienst betrokken is c.q. zal zijn met een vordering in het faillissement (ex art. 29 Wet OB).

3.10. Werkzaamheden

- inventarisatie roerende zaken; overleg met ABN AMRO over verkoop.

Voorraden/Onderhanden werk

3.11. Beschrijving

Daarvan is geen sprake meer. De exploitatie van de rozenkwekerij is inmiddels gestaakt.

Met ABN AMRO Bank N.V. is afgesproken dat zij zorg zal dragen voor ruiming van de kas teneinde de onroerende zaak verkoopgereed te maken.

3.12. Verkoopopbrengst

Na datum faillietverklaring zijn de bedrijfsactiviteiten nog met toestemming van de rechter- commissaris voortgezet tot 11 juli 2011. Terzake wordt verwezen naar het hierna onder 6 vermelde.

3.13. Boedelbijdrage Niet van toepassing 3.14. Werkzaamheden

- Ontruiming kas Andere activa

3.15. Beschrijving

Gefailleerde heeft vorderingen op de Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland U.A., zulks uit hoofde van de lening die de leden aan Flora Holland verstrekken en uit hoofde van de zogenaamde participatiereserve. ABN AMRO heeft aangegeven dat deze vorderingen aan haar zijn verpand. Dit wordt nog onderzocht.

(5)

3.16. Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing 3.17. Werkzaamheden

- inventarisatie vorderingen + pandrechten ABN AMRO Bank

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde handelde uitsluitend met de veiling (Flora Holland). Deze rekende wekelijks de veilingopbrengst af in rekening-courant en maakte de opbrengst over op de ABN AMRO-rekening van gefailleerde. De veilingopbrengst vanaf datum faillietverklaring is overgemaakt op de boedelrekening.

4.2. Opbrengst 4.3. Boedelbijdrage 4.4. Werkzaamheden

Terzake wordt verwezen naar het hierna vermelde onder 6.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft bij brief van 27 mei 2011 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend € 654.992,41 exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade tot datum faillietverklaring. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van een rekening-courant krediet groot € 151.553,85 en een middellange lening groot € 503.438,56. Gefailleerde is tezamen met R.J.C. van der Hoorn Holding B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen van ABN AMRO Bank N.V. op deze vennootschappen.

5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft in haar brief van 27 mei 2011 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen:

- krediethypotheek ad € 1.300.000,--, te vermeerderen met rente en kosten op elk van de onroerende zaken te Nieuwveen aan de Molenkade 8;

- verpanding van de bedrijfsinventaris;

- verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;

- verpanding van alle vorderingen op derden;

- pandrecht vorderingen op Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. uit hoofde van geveilde en nog te veilen zaken en uit hoofde van aan de veiling ter leen verstrekte of te verstrekken gelden, waaronder deelneming in een

ledenrekening of ledenlening.

De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en zal deze aan een nader onderzoek onderwerpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verpanding.

5.4 Separatistenpositie

(6)

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend is daarvan geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring was er geen voorraad meer.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken. Verwezen wordt ook naar het hiervoor sub 5.5 vermelde.

5.7 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie

Met machtiging van de rechter-commissaris is de exploitatie van de rozenkwekerij nog enige tijd voortgezet. De exploitatie is op 11 juli 2011 gestaakt. In het kader van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is, met toestemming van de rechter-commissaris, met ABN AMRO Bank N.V. afgesproken, onder voorbehoud van rechtsgeldigheid van haar pandrechten dienaangaande, dat de netto-opbrengst (veilingopbrengsten minus directe kosten) op 50/50 basis tussen boedel/ABN AMRO zal worden verdeeld en dat ABN AMRO voor haar rekening en risico zal zorgdragen voor ruiming van de plantopstand.

6.2 Financiële verslaglegging

Dit zal in een later stadium plaatsvinden. Het voorlopige resultaat (veilingopbrengsten na datum faillietverklaring minus directe kosten) beloopt per 1 juli 2011: € 38.903,96.

6.3. Werkzaamheden

- beheer/exploitatie kwekerij;

- overleg met ABN AMRO en rechter-commissaris.

Doorstart

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake. Er hebben zich terzake geen gegadigden gemeld. Terzake wordt ook verwezen naar het hiervoor vermelde onder 1.7 (oorzaken faillissement).

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde en heeft terzake ook de nodige informatie en stukken verkregen van de accountant van gefailleerde.

7.2 Depot jaarrekeningen

- boekjaar 2009: gedeponeerd op 4 juni 2010, mitsdien tijdig;

(7)

- boekjaar 2008: gedeponeerd op 11 juni 2009, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2007: gedeponeerd op 2 oktober 2008, mitsdien tijdig.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit wordt nog onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt nog onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht.

Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en informatie en stukken opgevraagd en verkregen van de accountant van gefailleerde. Voorts heeft de curator een onderzoek ingesteld naar de deponering van de jaarrekeningen en de

accountantsverklaring. De overige punten moeten nog worden onderzocht.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Daarvan zal sprake zijn, o.a. faillissementskosten, kosten voor de voortzetting van de onderneming en UWV.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Nog niet bekend, maar in elk geval zal sprake zijn van een vordering ex art. 29 Wet OB.

Gefailleerde maakte blijkens de jaarrekeningen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van R.J.C. van der Hoorn Holding B.V. en is op grond daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Bij brief van 6 juli 2011 heeft de Belastingdienst aan de curator laten weten dat per datum faillietverklaring (24 mei 2011) de fiscale eenheid voor de heffing van

omzetbelasting is komen te vervallen, zulks op grond van art. 7 lid 4 Wet OB 1968.

8.3 Preferente vordering van het UWV Deze is nog niet ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren:

De crediteuren zijn door de curator bij brief van 31 mei 2011 op de hoogte gesteld van de faillietverklaring. Tot op heden hebben 20 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden: € 94.601,08. Een overzicht is aan dit verslag gehecht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

(8)

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4..

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- onderzoek/beëindiging verzekeringen;

- onderzoek pandrechten ABN AMRO Bank N.V.

- afrekening voortzetting bedrijfsactiviteiten;

- verkoop bedrijfsmiddelen;

- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- inventarisatie vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 24 augustus 2011.

Alphen aan den Rijn, 13 juli 2011

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :