FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 augustus 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 augustus 2012

Gegevens onderneming : Wooncentrum Rijssen B.V.

Faillissementsnummer : 10.572 F

Datum uitspraak : 17 december 2011

Curator : Mr. J.A.D.M. Daniëls

Rechter-commissaris : Mr. M.L.J. Koopmans

Activiteiten onderneming : Het exploiteren van een meubeldetailhandel met al hetgeen daartoe behoort.

Omzetgegevens : € 1.097.460,00 in 2008 en € 1.169.915,00 in 2009 Personeel gemiddeld aantal : 9

Verslagperiode : 23 juni 2011 tot 16 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 7,3 uren

Bestede uren totaal : 195,3 uren

Saldo einde verslagperiode : € 33.541,76

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Pomona Beheer Zetten B.V., feitelijke leiding door de heer N. Van Hunnik

1.2 Winst en verlies : € 202.710,00 winst in 2008 en € 59.050,00 winst in 2009 1.3 Balanstotaal : € 579.816,00 in 2008 en € 640.166,00 in 2009

1.4 Lopende procedures :  Er loopt een procedure tegen gefailleerde tot betaling van openstaande facturen. Deze procedure wordt niet voortgezet.

 Er loopt nog een procedure tegen gefailleerde tot betaling van achterstallige huur. Deze procedure wordt niet voortgezet.

 Dan lopen twee planschadeprocedures tegen de gemeente Rijssen-Holten welke gevoegd zullen worden behandeld. De eerste procedure heeft betrekking op de schade die is geleden in het derde jaar voorafgaand aan het faillissement en deze procedure is voorafgaand aan het

faillissement reeds aanhangig gemaakt en in opdracht van de curator voortgezet. De tweede procedure heeft betrekking op de schade die is geleden gedurende de twee jaren voorafgaand aan het faillissement. Bij brief van 10 augustus 2011 heeft de gemeente Rijssen-Holten het door de failliete vennootschap ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard. In navolging hiervan is beroep ingesteld bij de rechtbank Almelo.

(2)

Beide beroepen zijn door de rechtbank

ongegrond verklaard. Er is geen hoger beroep tegen de uitspraken ingesteld.

Thans worden de mogelijkheden onderzocht van het starten van een civiele procedure, teneinde een vordering op schadevergoeding tegen de gemeente Rijssen-Holten te laten vaststellen.

1.5 Verzekeringen : De verzekeringen waarvoor na datum faillissement geen noodzaak meer is, zijn per datum faillissement opgezegd.

Nog benodigde verzekeringen, zoals brandverzekering en dergelijke zijn na datum faillissement voortgezet, deze verzekeringen zijn per 1 februari 2011 (datum overdracht activa) opgezegd.

1.6 Huur : De huur van het pand aan de Fahrenheitstraat 1 is voor zover vereist opgezegd.

De door gefailleerde gehuurde ruimte werd onderverhuurd aan twee onderhuurders.

 Eén onderhuurder heeft zijn bedrijfsactiviteiten reeds voor het faillissement van Wooncentrum Rijssen B.V. gestaakt, de onderhuur is ook reeds voor het faillissement geëindigd. Deze

onderhuurder probeert een akkoord aan zijn schuldeisers aan te bieden (zie punt 4 Debiteuren).

 De andere onderhuurder heeft ruim voor het faillissement een lening aan failliet verstrekt en stelt zich op het standpunt de achterstallige

huurpenningen te verrekenen met de verstrekte lening. De curator heeft de onderhuurder verzocht de huurpenningen na datum faillissement op de boedelrekening te voldoen.

1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement de teruglopende omzet als gevolg van de neergaande economie alsmede de afsluiting van de doorgaande weg waar het bedrijf aan gevestigd is waardoor de toegang tot de winkel ernstig belemmerd werd. De laatste maanden voor het faillissement liep de omzet zo sterk terug dat de vennootschap op 16 december 2010 surseance van betaling heeft verzocht. De bewindvoerder heeft vervolgens in overleg met de bestuurder op 17 december 2010 het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 9 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 9

2.3 datum ontslagaanzegging : De ontslagbrieven zijn op 20 december 2010 verzonden.

Werkzaamheden verslagperiode

Ontslag personeel, rechter-commissaris verzoeken toestemming voor ontslag, contacten

(3)

onderhouden met UWV. Het personeel heeft tijdens de opzegtermijn nog werkzaamheden verricht.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris 3.6 Verkoopopbrengst : € 5.000,00

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. De opbrengst valt in de boedel nu de vordering van de pandhouder volledig uit de opbrengst van de voorraad is voldaan.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. De opbrengst valt in de boedel nu de vordering van de pandhouder volledig uit de opbrengst van de voorraad is voldaan.

Werkzaamheden verslagperiode

inventarisatie bedrijfsmiddelen, onderhandelingen gevoerd met geïnteresseerde, verkoop bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Showroommeubelen 3.10 Verkoopopbrengst : € 318.999,95

3.11 Boedelbijdrage : 10% over € 100.000,00

8% over € 100.000,00 - € 200.000,00 6% over € 200.000,00 - € 300.000,00 4% over € 300.000,00 - € 400.000,00 Werkzaamheden verslagperiode :

inventarisatie voorraad, onderhandelingen gevoerd met geïnteresseerde, verkoop voorraden, contant geld storten.

Na datum faillissement is in overleg met de rechter-commissaris besloten de verkoop van de meubelen te continueren. De aanwezige showroommeubelen zijn in opdracht van de curator verkocht.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Bedrijfsauto’s:

 Mercedes Benz Atego 818 met kenteken BP-PV- 58. Operational lease, de lease is afgekocht waarna de auto is verkocht aan de voormalig bestuurder.

(4)

 Opel Combo 1.7 met kenteken 53-BB-LZ eveneens verkocht aan de voormalig bestuurder.

Planschadeprocedure:

De planschade procedure zal worden voortgezet in naam van de curator. De voormalig bestuurder staat garant voor de proceskosten.

3.13 Verkoopopbrengst : Bedrijfsauto’s: € 4.700,00 Werkzaamheden verslagperiode

Inventarisatie bedrijfsauto, onderhandelingen gevoerd met geïnteresseerde m.b.t. verkoop bedrijfsauto en overname procedure.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : € 12.244,91 4.2 Opbrengst : € 10.697,22 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Aanschrijven debiteuren, incasseren bedragen, aanmanen debiteuren, corresponderen met debiteuren, controleren reacties van debiteuren in verband met uitblijven van betaling en corresponderen met debiteur die akkoord aan schuldeisers wil aanbieden.

5. Bank/zekerheden 5.1 Vorderingen van bank : nihil

5.2 Leasecontracten :  Mercedes Benz C 180 dit leasecontract is overgedragen aan een derde. Er was geen overwaarde.

 Mercedes Benz Atego 818 dit leasecontract is eveneens afgekocht (zie ook 3.12).

5.3 Beschrijving zekerheden :  De Rabobank Oost Betuwe heeft een pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris en voorraden

 Een borgtocht door de bestuurder 5.4 Separatistenpositie : Ja

5.5 Boedelbijdragen : De vordering van de bank kon geheel uit de opbrengst van de activa worden voldaan. De bank heeft derhalve geen vordering meer in het faillissement.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Drie leveranciers hebben een rechtsgeldig beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Het betrof zaken die zich nog in de showroom aan de Fahrenheitstraat 1 bevonden. De betreffende zaken zijn door de leveranciers opgehaald en gecrediteerd, dan wel verkocht waarna de openstaande factuur uit de opbrengst is voldaan. Er bevonden zich tevens een aantal meubelen in consignatie, met de

leveranciers is overlegd dat deze goederen in de showroom bleven staan, waarna ook deze facturen bij een eventuele verkoop uit de opbrengst zijn voldaan.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

(5)

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Overleg gevoerd met de leasemaatschappij, onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden van de Rabobank Oost Betuwe, afhandelen diverse beroepen op

eigendomsvoorbehoud. Overleg met de bank m.b.t. de stand van de rekening en een eventuele doorstart.

6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Er zijn contacten geweest met geïnteresseerden voor een eventuele doorstart. Deze gesprekken heb niet tot een concrete doorstart geleid.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan. De jaarrekening 2009 is opgemaakt, maar er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening 2007, 2008 en 2009 zijn gedeponeerd 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet geconstateerd 7.6 Paulianeus handelen : Niet geconstateerd Werkzaamheden verslagperiode

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Huurpenningen: € 22.581,15 UWV: € 34.420,49

8.2 Pref. vordering fiscus : € 153.429,00 8.3 Pref. vordering UWV : € 15.377,81 8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t.

8.5 Aantal concurrente cred. : 108

8.6 Bedrag concurrente cred. : € 304.760,17 tot nu toe ingediend 8.7 Wordt het een opheffer : vermoedelijk wel

8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : neen 8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : neen Werkzaamheden verslagperiode

Uitnodigen crediteuren om vordering in te dienen, controleren, noteren en bevestigen ingediende vorderingen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Afhankelijk van een eventuele civiele procedure, 0-2 jaren

9.2 Plan van aanpak : mogelijkheden civiele procedure onderzoeken, afwikkelen faillissement

(6)

9.3 Indiening volgend verslag : november 2012 Werkzaamheden verslagperiode

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :