Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap ITS-VERMEER TIMMERFABRIEK B.V., (hierna: "ITS"), statutair gevestigd te 's-Gravenzande, voorheen kantoorhoudende aan Sluisjesdijk 20-30 te (3087 AH) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

In het handelsregister zijn de volgende activiteiten geregistreerd: "algemene burgerlijke en utiliteitsbouw" en "projectontwikkeling".

Omzetgegevens N.n.b.

Personeel gemiddeld aantal 0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

€ 0,-

€ 302,50

Verslagperiode

18 april 2017 tot en met 17 mei 2017.

18 mei 2017 tot en met 16 augustus 2017

17 augustus 2017 tot en met 16 november 2017.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012670:F001 18-04-2017

mr. C de Jong

Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/17/203

(2)

Bestede uren in verslagperiode 9 uur

21 uur en 42 minuten

13 uur en 36 minuten.

Bestede uren totaal 9 uur

30 uur en 48 minuten

Toelichting

'HFXUDWRU GHFXUDWRU EHQDGUXNWGDWGHLQIRUPDWLHLQKHWELM]RQGHUGHILQDQFLsOH informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast.

Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefaillieerde is de besloten vennootschap A.J.

Verspuij Beheer B.V., waarvan de enig aandeelhouder en bestuurder mevrouw A. Verspuij-de Reus is.

1.2 Winst en verlies 2015: € 70.611,- verlies

2016: € 22.267,- verlies

1.3 Balanstotaal 2015: € 0,- 2014: € 149.216,-

(3)

1.4 Lopende procedures

,76LVSDUWLMLQWZHHORSHQGHKRJHUEHURHSVSURFHGXUHVLQEHLGHJHYDOOHQDOVDSSHOODQWH(pQ

van deze procedures (tegen de heer M. van Zanten) heeft betrekking op door ITS gestelde bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gelaten vorderingen. De andere procedure heeft betrekking op de gehoudenheid van ITS om bedragen te voldoen aan een door haar

ingeschakelde opdrachtnemer. ITS is daartoe in eerste aanleg veroordeeld, waarna haar wederpartij, DKC Installatie Projecten B.V., haar faillissement heeft aangevraagd. Reeds voorafgaand aan haar faillietverklaring was door ITS hoger beroep ingesteld en een memorie van grieven genomen.

Zie voor een verdere toelichting van de procedures punt 9 van dit verslag.

1.5 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

1.6 Huur N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Als oorzaak voor het faillissement van ITS zijn door de directie verschillende

VDPHQKDQJHQGH IHLWHQRPVWDQGLJKHGHQDDQJHZH]HQ$OVppQYDQGHEHODQJULMNVWHUHGHQHQ

is gewezen op het plotselinge overlijden van de voormalig enig aandeelhouder en bestuurder van ITS, de heer Verspuij. Reeds voorafgaand daaraan was sprake van een teruglopende PDUNWRQWZLNNHOLQJGLHQDGHOLJZDVYRRUGHILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQ,767HQVORWWHLVJHZH]HQRS

HHQVSHFLILHNSURMHFWGDWGRRU,76LQ/LELsZHUGXLWJHYRHUG'LWEHWURIGHERXZYDQHHQWKHDWHU

waarvan de uitvoering door ITS in samenwerking met een aantal andere (Nederlandse) opdrachtnemers ter hand was genomen. Gedurende de uitvoering brak de "Arabische lente"

aan. Met name deze onvoorziene omstandigheid heeft ertoe geleid dat ITS een belangrijk deel van haar werk niet heeft betaald gekregen. Dit terwijl zij - naar haar mening in strijd met de afspraken in dat kader - door opdrachtnemers van haar wel tot betaling werd gedwongen.

Nadat de rechtbank ITS - naar haar mening ten onrechte - veroordeelde tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan een opdrachtnemer, was een faillissement onvermijdelijk, mede YDQZHJHKHWIHLWGDWGHDFWLYLWHLWHQYDQ,76LQPLGGHOVZDUHQEHsLQGLJG

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 0

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.

(4)

2.4 Werkzaamheden Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator constateerde dat op naam van gefailleerde een (twintig jaar oude) aanhangwagen (met kenteken DT-68-DB) is geregistreerd. De curator heeft deze aanhangwagen nog niet aangetroffen en doet in dat kader nader onderzoek.

De curator verschilt met (de adviseur van) de directie over de vraag of de aanhangwagen al dan niet eigendom is van gefailleerde. De curator onderhoudt in dat kader contact met de directie.

De eerdere discussie is beslecht. De curator heeft zijn medewerking verleend aan de overschrijving van de aanhangwagen ±die feitelijk al in de macht van een derde was ±

tegen betaling van een boedelbijdrage van € 302,50 inclusief btw.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage N.v.t.

(5)

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Geen.

Contact met (de adviseur van) de directie.

Contact met (adviseur van) directie en afwikkeling overschrijving.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren N.v.t.

(6)

4.2 Opbrengst N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage N.v.t.

4.4 Werkzaamheden Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft (in verband met een hoofdelijke aansprakelijkheid) een vordering ingediend tot een bedrag van € 5.031.397,27. Hoofdelijk verbonden voor deze schuld zijn - naar opgave van de Rabobank - A.J. Verspuij Beheer B.V., Verspuij Vastgoed B.V. en ITS Rotterdam B.V.

5.2 Leasecontracten n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank doet een beroep op:

- pandrecht op inventaris, voorraden, machines, vorderingen en intellectueel eigendom.

5.4 Separatistenpositie Ja.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t.

5.7 Retentierechten N.v.t.

5.8 Reclamerechten N.v.t.

(7)

5.9 Werkzaamheden

Beoordeling zekerheidsrechten Rabobank, correspondentie m.b.t. ingediende vordering.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden N.v.t.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht In onderzoek.

De curator is vooralsnog van mening dat er in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht.

(8)

7.2 Depot jaarrekeningen 2015: 12 mei 2016 (tijdig) 2014: 16 december 2015 (tijdig) 2013: 17 februari 2015 (niet tijdig)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

Gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW is gefailleerde vrijgesteld van deze verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen In onderzoek.

Uit de oprichtingsakte van gefailleerde blijkt dat aan de stortingsverplichting werd voldaan.

Gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde, zou de vordering - zo deze nog bestond - inmiddels zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Inventariserende werkzaamheden rechtmatigheidsonderzoek.

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

Verdere voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er geen andere boedelvorderingen bekend dan het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 197.617,- ingediend.

(9)

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente schuldeisers een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.083.190,19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is thans dat er geen uitkering gaat plaatsvinden aan de schuldeisers.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren van de schuldenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) a. De heer M. van Zanten.

b. De besloten vennootschap DKC Installatie Projecten B.V.

9.2 Aard procedures

a. Dit betreft een door ITS in hoger beroep ingestelde vordering (nadat deze door de rechtbank was afgewezen) gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid i.v.m. door een vennootschap waarvan de heer M. van Zanten bestuurder was/is onbetaald gelaten vordering(en).

b. Dit betreft een in eerste aanleg door wederpartij ingestelde vordering ter zake van door ITS aan haar verschuldigde bedragen. Deze vordering wordt door ITS inhoudelijk betwist.

9.3 Stand procedures

DGHPHPRULHYDQJULHYHQLVGRRUQDPHQV,76LQJHGLHQGZHGHUSDUWLMJHwQWLPHHUGHGLHQWGH

memorie van antwoord in te dienen.

EGHPHPRULHYDQJULHYHQLVGRRUQDPHQV,76LQJHGLHQGZHGHUSDUWLMJHwQWLPHHUGHGLHQWGH

memorie van antwoord in te dienen.

a. Vanwege de lopende onderhandelingen over een minnelijke regeling, is de kwestie geroyeerd. Deze kan weer worden opgebracht.

b. Jegens gefailleerde is deze procedure van rechtswege geschorst.

(10)

9.4 Werkzaamheden

Overleg met betrokken advocaten (zowel van wederpartij(en), als van de zijde van ITS), bestuderen (proces)stukken.

Uitvoerig contact met (de adviseurs van) de bij de onder sub a bedoelde mogelijke minnelijke regeling betrokkenen. Redigeren vaststellingsovereenkomst.

Gedurende de verslagperiode is tot een regeling gekomen met de heer M. van Zanten (en zijn betrokken vennootschappen), in het kader waarvan aan de boedel een bedrag van € 5.000,- dient te worden voldaan. Ondanks het verstrijken van de betalingstermijn en aanmaningen van de zijde van de curator, ontving de boedel dit bedrag nog niet, waardoor de regeling weer op losse schroeven staat.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan hier op dit moment nog geen gerichte uitspraak over doen.

De curator verwacht dat het faillissement uiterlijk medio 2018 zal kunnen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op:

- de (verdere) beoordeling van de wenselijkheid van de voortzetting van de lopende procedures en/of het bereiken van een minnelijke regeling;

- onderzoek naar de op naam van ITS geregistreerde aanhangwagen;

- verder oppakken rechtmatigheidsonderzoek.

- Onderhandelingen / afhechting minnelijke regeling ter zake de procedure tegen de heer M.

van Zanten.

- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

De curator verwacht dat de heer Van Zanten zijn verplichtingen alsnog nakomt, maar hij zal anders de wenselijke maatregelen treffen. De curator verwacht het

rechtmatigheidsonderzoek gedurende de komende verslagperiode definitief te kunnen afronden.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over circa 3 maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over circa 3 maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

(11)

10.4 Werkzaamheden Zie bovenstaand.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :