: F14/14/196. : G.G. Boeve. : mr. M.S. Lamboo. : autogaragebedrijf : NL49KASA

Hele tekst

(1)

CHENKEVELD

84471

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014

Gegevens onderneming : Faillissement Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V., Amperestraat 32, 1 704 SN Heerhugowaard Nummer faillissement : F14/14/196

Datum uitspraak : 24 juni 2014

Curator : G.G. Boeve

Rechter-commissaris : mr. M.S. Lamboo

Activiteiten onderneming : autogaragebedrijf

Omzetgegevens : € 93.080 (2013), € 127.153 (2012) Personeel gemiddeld aantal : 1

Saldo einde verslagperiode : € 0,--

Kasbankrekening Verslagperiode

: NL49KASA0223246301

: 1 (24 juni 2014- 16 juli 2014)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. is opgericht bij notariele akte van 4 juni 2010. Het geplaatste aandelenkapitaal van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. bestaat uit 20.000 gewone aandelen met elk een nominale waarde van € 1,--, zodat het totaal geplaatste

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

aandelenkapitaal een bedrag beloopt van € 20.000,--. Het geplaatst aandelenkapitaal wordt gehouden door de navolgende personen:

- Wap Beheer B.V.

- de heer M. van Oorschot - de heer H. Smit

12.000 aandelen (60%) 4.000 aandelen (20%) 4.000 aandelen (20%)

Bestuurders van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. zijn de besloten vennootschap WAP Beheer B.V. en de heer M. van Oorschot. De heer W. Advokaat is volledig gevolmachtigde.

Enig aandeelhouder en bestuurder van WAP Beheer B.V. is eveneens de heer W.

Advokaat.

1.2 Winst en verlies

2012 (€ 57.075) 2013 (€ 63.045)

1.3 Balanstotaal 2010

Totaal activa € 20.621,-- Totaal passiva € 20.621,--

2011

Totaal activa € 155.365,-- Totaal passiva € 155.365,--

2012

Totaal activa € 116.940,-- Totaal passiva € 116.940,--

CHENKEVELD

(3)

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

201 3

Totaal activa € 96.755,-- Totaal passiva € 96.755,--

1.4 Lopende procedures

Zie hierna onder hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

Vanwege de staking van de onderneming per (in ieder geval) 3 april 2014 zijn alle verzekeringen door het bestuur beeindigd.

1.6 Huur

Bedrijfsruimte

De bij Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. in gebruik zijnde bedrijfsruimte aan de Amperestraat 32 te Heerhugowaard is gehuurd. Gelet op de beeindiging van de bedrijfsactiviteiten per (in ieder geval) 3 april 2014 is de huurovereenkomst door de onderneming opgezegd en is het gehuurde leeg en ontruimd opgeleverd aan de verhuurder. Uit nader onderzoek is gebleken dat de huurovereenkomst reeds bij brief van 30 januari 2012 tegen februari 2014 is opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. is op 24 juni 201 4 op eigen aangifte uitgesproken.

Blijkens de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. van 20 juni 2014 is ter vergadering het bestuur verzocht het faillissement van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. aan te vragen. De aandeelhouders hebben dit besluit bij meerderheid van stemmen (60%) genomen op aangeven van het bestuur. De directe aanleiding voor dit verzoek was de executoriale verkoop van de bedrijfsmiddelen van de

. - SCHENI(EVELD: aduocat

(4)

IL

Faillissementsverslag rechtspersoon 4

onderneming op verzoek- van de heer M. van Oorschot voornoemd. De heer van Oorschot heeft een vordering op de vennootschap en heeft daarvoor bij vonnis een executoriale titel verkregen. Het aandeelhoudersbesluit is tot stand gekomen in aanwezigheid van 3/5 van het gehele geplaatste kapitaal van de onderneming. Dit betreft het belang van WAP Beheer B.V. in de onderneming.

Volgens de bestuurders van Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. heeft het executoriale beslag van de heer M. van Oorschot de volgende achtergrond. Nadat de vennootschap was opgericht ontstond al zeer snel een verschil van inzicht over de bedrijfsvoering. Dit heeft er toe geleid dat de heer Smit, thans nog

aandeelhouder van de onderneming, zich een korte periode na oprichting terug heeft getrokken van de bedrijfsvoering. Volgens de Kamer van Koophandel heeft hij zich per 17 juni 2011 als bestuurder uitgeschreven. Tot medio juni 2011 heeft de heer Van Oorschot, bestuurder en aandeelhouder van de onderneming, de feitelijke bedrijfsvoering van de onderneming voor zijn rekening genomen. Dat bestond voornamelijk uit het leiden van de werkplaats. Nadat een geschil ontstond met zijn medebestuurder de heer Advokaat over betaling van een vergoeding voor de door Van Oorschot verrichte werkzaamheden, heeft de heer Van Oorschot zichzelf ziek gemeld en heeft hij zich niet meer in de werkplaats vertoond. In een door hem opgestarte procedure is de vennootschap veroordeeld tot betaling van loon voor de door hem verrichte werkzaamheden. De vennootschap heeft deze vordering niet voldaan. In reconventie in de betreffende procedure heeft de vennootschap, vertegenwoordigd door de heer W. Advokaat voornoemd, gesteld een claim op de heer Van Oorschot te hebben omdat hij fraude zou hebben gepleegd. De rechtbank heeft deze reconventionele vordering afgewezen. Omdat de vennootschap de vordering van de heer Van Oorschot niet kon voldoen en de heer Van Oorschot overging tot executoriaal beslag en executoriale verkoop en de onderneming ook niet kon voldoen aan haar overige betalingsverplichtingen, waaronder een in rechte vastgestelde verplichting tot betaling van omzetbelasting over de koopsom van de onderneming groot € 28.500,--, is op de hierboven vermelde wijze besloten tot eigen aangifte.

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

2.

Naar de achtergronden van het faillissement zal onderzoek worden gedaan.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1

2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 juni 2014

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage N.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Blijkens een proces-verbaal, opgemaakt na executoriale verkoop d.d. 3 april 2014, zijn de in eigendom aan Automobielbedrijf Smit en Van Oorschot B.V. toebehorende roerende zaken bij openbare verkoop door een deurwaarder verkocht voor een totaalbedrag van € 6.665,--. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vordering van de heer M. van Oorschot, aandeelhouder, bestuurder en crediteur van het Automobielbedrijf.

(6)

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.6 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.7 Boedelbijdrage N.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving

N.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.11 Boedelbijdrage N.v.t.

Andere activa 3.12 Beschrijving

N.v.t.

3.13 Verkoopopbrengst

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren In onderzoek

Ii

4.2 Opbrengst

(7)

SCH EN KEVELD aduocaten

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

4.3 Boedelbijdrage

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Rabobank Alkmaar e.o. was de huisbankier van het automobielbedrijf. Per 24 juni 2014 heeft Rabobank volgens haar opgave van het automobielbedrijf uit hoofde van een verlening kredietfaciliteit te vorderen een bedrag van € 109.281,01, exclusief rente en kosten. Dit bedrag bestaat uit een drietal kredietfaciliteiten in hoofdsom groot respectievelijk € 65.000,--, € 25.000,-- en € 10.000,--.

Overige financiers

Een deel van de koopsom van de onderneming groot € 50.000,-- verschuldigd aan A. Konijn Werkplaats B.V. en de heer Adrianus Konijn is bij overeenkomst

achterstelling van vorderingen d.d. 9 juni 2011 achtergesteld bij de vordering van Rabobank op het automobielbedrijf. Voor dit deel van de koopsom zijn geen zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten Geen

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Alkmaar e.o. heeft aanspraak op de navolgende zekerheden:

- verpanding van transportmiddelen, inventaris en voorraden;

- verpanding van vorderingen op A. Konijn Werkplaats B.V. en de heer Adrianus Konijn;

verpanding van vorderingen op derden;

achterstelling vordering de heer Adrianus Konijn en A. Konijn Werkplaats B.V. op Automobielbedrijf Smit en van Oorschot B.V.;

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 85.000,-- te vermeerderen met rente en kosten op een registergoed gelegen te Diemen, gevestigd door de heer W. Advokaat en mevrouw L. van Amstel en;

een borgstelling ad € 85.000,-- blijkens onderhandse akte, verleend door de heer W. Advokaat.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Bedongen boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t.

5.7 Reclamerechten N.v.t.

5.8 Retentierechten N.v.t.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.

6.2 Financiele verslaglegging N.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving N.v.t.

(9)

Faillissementsverslag rechtspersoon

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage N.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Advokaat, voornoemd, heeft de dagelijkse administratie verzorgd. Ook heeft hij de jaarcijfers opgesteld. De digitaal beschikbare administratie is aan de curator ter hand gesteld. De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht ex art.

2:10 BW is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken zijn tijdig gepubliceerd

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsplicht lijkt te zijn voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Ii

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. Crediteuren

De bank heeft als separatist een vordering ingediend tot een bedrag ad

€ 109.281,01.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.118,19.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

ASR Schadeverzekering N.V. heeft het automobielbedrijf in rechte betrokken tot betaling van onbetaalde facturen.

9.2 Aard procedure lncassoprocedure

9.3 Stand procedure

Bij uitspraak van 21 mei 2014 heeft de rechtbank Noord-Holland, Afdeling

0

(11)

10.3 Indiening volgend versl 16 oktober 2014

Alk

z

VI

Faillissementsverslag rechtspersoon

privaatrecht, sectie Kanton partijen in de gelegenheid gesteld verhinderdata door te geven voor het plannen van een comparitie. In gevolge artikel 29 Fw zal de

procedure worden geschorst, om alleen dan voortgezet te worden indien de verificatie van de vorderingen door de curator wordt betwist.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling fail!.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

- incasso van eventuele debiteurenvorderingen;

- afwikkeling positie met Rabobank Alkmaar e.o.;

- onderzoek naar de boekhouding;

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen; en

- inventarisatie van crediteurenvorderingen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :