FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 1 september mr. G. te Biesebeek mr. L.G.J.M. van Ekert

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 1 september 2016

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bubble Group Holding B.V., statutair gevestigd en

kantoorhoudende te Eindhoven aan de Hertogstraat no. 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54899419, hierna te noemen: “Bubble Group Holding”.

Faillissementsnummer F 01/14/705

Datum uitspraak 9 september 2014

Curator mr. G. te Biesebeek

Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt de volgende bedrijfsomschrijving: “Beheren en beleggen;

het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom.”

Omzetgegevens Niet van toepassing.

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.

Boedelrekening NL40 RABO 0191 6815 20 (Rabobank ‘s-Hertogenbosch) Saldo einde verslagperiode Verslag 4:

€ 533.220,95

Verslagperiode 1 april 2015 – 31 augustus 2015

Verslag 4:

1 september 2015 – 31 juli 2016 Bestede uren in verslagperiode 17,58 uur

Verslag 4:

8,17 uur Bestede uren Totaal 31,58 uur

Verslag 4:

39,75 uur

Toelichting Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

(2)

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Bij notariële akte d.d. 16 maart 2012 is Bubble Group Holding opgericht. Indirect aandeelhouder en bestuurder van Bubble Media is de heer S.F.C. Flapper, zulks door tussenkomst van Bubble Group Capital B.V. respectievelijk Flapper Investment Group B.V.

Bubble Group Holding behoort tot een groep van vennootschappen. Als bijlage aan dit verslag is een organogram gehecht. De vennootschappen Bubble Group Capital B.V. (F. 01/14/289), Bubble Group B.V. (F.

01/14/157), Bubble Group Holding B.V., Bubble Group Media B.V. (F. 01/14/349), Bubble Group Automatic B.V. (F.

01/14/706) en Bubble B.V. (F. 01/14/707) verkeren in staat van faillissement. In die faillissementen is mr. L.G.J.M. van Ekert tot Rechter-Commissaris benoemd en mr. G. te Biesebeek is als curator aangesteld.

1.2 Winst en verlies 2012: € 138.485 (resultaat uit deelnemingen).

1.3 Balanstotaal 2012: € 397.661 1.4 Lopende procedures Niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen Niet van toepassing.

1.6 Huur Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. De gelieerde vennootschap Bubble Group B.V. hield zich sinds medio 2011 bezig met het ontwikkelen van spellen voor het online gokken. De bestuurder wordt door Justitie (onder meer) verdacht van het witwassen van gelden die verdiend zijn met het aanbieden van online gokspellen. Dit heeft ertoe geleid dat Justitie ook onderzoek heeft gedaan naar (onder meer) Bubble Group B.V. Daartoe heeft medio mei 2013 een zoeking plaatsgevonden, zijn diverse goederen (waaronder bankrekeningen, debiteuren, IE-rechten e.d.) beslagen en is de bestuurder medio november 2013

gedetineerd. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat ook de activiteiten van de gelieerde vennootschappen zijn komen stil te liggen.

Werkzaamheden De curator heeft na het uitspreken van het faillissement onderzoek gedaan in de openbare registers. Door de bestuurder is de gevraagde administratie aangereikt.

2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van

faillissementsdatum Niet van toepassing.

(3)

2.2 Aantal in jaar voor

faillissement Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Niet van toepassing.

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving Spellen:

Bubble Group B.V. hield zich bezig met de ontwikkeling van online gokspellen. In totaal werden ca. 90 spellen

ontwikkeld. De curator heeft de beschikking over een overeenkomst d.d. 16 maart 2012 waarbij Bubble Group B.V. haar spellen overdroeg aan Bubble Group Holding B.V.

voor een koopsom van € 25.000,-. Op de balans van Bubble Group Holding B.V. staat voor een bedrag ad. € 25.000,- aan “Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom”. De curator is doende met de verkoop van de spellen. Voor zover verkoop plaatsvindt dient te worden bezien hoe verdeling van de koopsom plaatsvindt.

Daarnaast is gebleken dat Bubble Group Holding een 15-tal merken geregistreerd heeft die verband houden met de spellen.

De besloten vennootschap Digitain B.V. heeft aanspraak gemaakt op (een deel van) de intellectuele

eigendomsrechten van de spellen. Digitain B.V. is op 19 juni 2014 in staat van faillissement verklaard, zulks met

(4)

aanstelling van mr. J.F.H.M. Bartels tot curator. In overleg met curator Bartels zijn de spellen te koop aangeboden. In dat kader is een bidbook opgesteld dat onder

geïnteresseerde partijen is verdeeld, zulks met het verzoek een bod uit te brengen. Meerdere partijen hebben een bod uitgebracht, waarna de curator in overleg is getreden met de hoogste bieder. De hoogste bieder is in staat gesteld om onderzoek te doen naar de intellectuele eigendomsrechten en de beschikbare software/broncodes (zulks via een gespecialiseerde derde). Uiteindelijk heeft dat tot een transactie geleid waarbij aan de hoogste bieder zijn verkocht:

a. de (digitale) spellen, voor zover eigendom van Bubble Group Holding;

b. het aandeel van Bubble Group Holding in een 3-tal, tezamen met een andere partij, ontwikkelde spellen;

c. de gedeponeerde merken van Bubble Group Holding;

d. de handels- en domeinnamen van Bubble Group Holding en van de overige tot het Bubble-concern behorende vennootschappen.

De koopprijs is vastgesteld is op € 700.000,-. De koopprijs dient nog te worden verdeeld. De curatoren (mrs. Te Biesebeek en Bartels) zijn nog in onderhandeling over de verdeling van de koopprijs; met name vindt discussie plaats over de –eventuele- rechten van Digitain B.V.

Curator Bartels heeft de koopovereenkomst mede ondertekend ten blijke van diens instemming met de verkoop alsmede ter overdracht van eventueel aan Digitain B.V. toebehorende rechten op de spellen.

Aandelen:

Bubble Group Holding is aandeelhouder van Bubble Group Media B.V., Bubble Group Automatic B.V. en Bubble B.V.

Voormelde vennootschappen verkeren in staat van faillissement.

Tevens is Bubble Group Holding B.V. aandeelhouder van de vennootschap naar Spaans recht Bubble Group Spain S.L.

Dit betreft kennelijk een lege vennootschap zonder activa.

Naar deze vennootschap dient nog onderzoek te worden verricht. Het is de curator vooralsnog niet gebleken dat Bubble Group Spain S.L. enige activiteiten heeft of activa bezit.

3.13 Verkoopopbrengst De koopprijs voor de spellen, en aanverwante zaken, bedraagt € 700.000,-.

(5)

Verslag 4:

Na aftrek van de verkoopkosten (welke zijn uitbetaald aan de boedel van Bubble Group B.V.) resteert een netto verkoopopbrengst ad €

674.931,69. De curatoren (mrs. Te Biesebeek en Bartels) hebben overleg gevoerd over de verdeling van de koopprijs. De onderhandelingen hebben uiteindelijke geresulteerd in een schikking waarbij een bedrag ad € 142.500,- aan de boedel van Digitain B.V. is uitbetaald. Het restant van de koopprijs is voldaan op de faillissementsrekening van Bubble Group Holding. Van de schikking is een

vaststellingsovereenkomst opgemaakt. De schikking is aangegaan met toestemming van de Rechter- commissaris en na overleg met het Openbaar Ministerie.

werkzaamheden Onderzoek naar de spellen; opzetten verkoopproces;

overleg/onderhandeling hoogste bieder en curator Bartels;

overleg Openbaar Ministerie; opstellen koopovereenkomst;

afronding verkoop. Overleg en correspondentie curator Bartels.

Verslag 4:

Overleg en correspondentie mr. Bartels; overleg Openbaar Ministerie; opstellen

vaststellingsovereenkomst.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren:

€ 3.356,13 (2 vorderingen).

Rekening-courantvorderingen:

Bubble Group Media B.V.: € 139.900,-

Bubble Software Group Spain SA: € 42.243,38 Bubble Group B.V.: € 34.176,24

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden De handelsdebiteuren bestaan uit 2 vorderingen. Eén vordering heeft betrekking op Bubble Group Spain S.L.;

vooralsnog lijkt het erop dat deze vordering niet inbaar zal zijn bij gebreke aan verhaalsmogelijkheden. Voor wat betreft de andere vordering heeft de curator de incasso ter hand genomen. De vorderingen uit hoofde van de rekening- courant op de gefailleerde groepsvennootschappen zullen in die faillissementen worden meegenomen.

Verslag 4:

De betreffende handelsdebiteur beroept zich op

(6)

verrekening.

5 Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van de

bank(en) De onderneming maakt geen gebruik van een bancaire financiering. Kennelijk wordt een betaalrekening

aangehouden bij ING Bank N.V. Een saldo-opgave heeft de curator nog niet ontvangen.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2012 is tijdig – namelijk op 21 januari 2014 - gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting

aandelen Nu de oprichter (Bubble Group Capital B.V.) eveneens is gefailleerd, wordt verder onderzoek niet opportuun geacht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

Werkzaamheden Onderzoek openbare registers. De aangereikte administratie is aan een quick-scan onderworpen.

8 Crediteuren

(7)

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 3.933,-

Bubble Group Holding maakt deel uit van een fiscale

eenheid voor de vennootschapsbelasting met Bubble Group B.V., Bubble Group Holding B.V., Bubble B.V., Bubble Group Capital B.V., Bubble Group Automatic B.V. en Bubble Group Media B.V.

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente

crediteuren Volgens de administratie: 5 stuks.

Tot op heden ter verificatie ingediend: 2 stuks.

Verslag 4:

5 stuks (waaronder intercompany).

8.6 Bedrag concurrente

crediteuren Volgens de administratie: € 15.671,49

Tot op heden ter verificatie ingediend: € 2.609,78.

Verslag 4:

€ 303.299,12. Daarnaast is een ingediende vordering ad € 746.900,- door de curator betwist.

8.7 Verwachte wijze van

afwikkeling Op dit moment nog onbekend.

Verslag 4:

Gelet op de hoogte van het gerealiseerde boedelactief en de hoogte van de tot op heden bekende

crediteuren, lijkt een uitkering aan concurrente schuldeisers mogelijk. De curator zal de komende verslagperiode de ingediende vorderingen

controleren en om een verificatievergadering verzoeken.

Werkzaamheden De crediteuren worden uitgenodigd hun vordering ter verificatie aan te melden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

werkzaamheden Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling

faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen. De komende periode zal de nadruk liggen op:

(8)

1. onderzoek rechtmatigheidsaspecten;

2. voorbereden verificatievergadering.

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo maart 2017.

werkzaamheden Verslaglegging Rechter-Commissaris.

Helmond, 1 september 2016,

mr. G. te Biesebeek, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :