Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

Emhaes Visuele Communicatie BV

kantoorhoudend aan de Roggeweg 30 N, 6534AJ Nijmegen statutair gevestigd te Venray

KvK 12028551

akte van oprichting 31 maart 2013

Enig aandeelhouder: Emhaes Beheer BV te Epe (KvK 52367537)

bestuurder: de heer W.J.J. Van Meegen, geboren op 2 juni 1967 te Leiden.

Activiteiten onderneming

$GYLHVEXUHDXRSKHWJHELHGYDQJHwQWHJUHHUGHFRPPXQLFDWLHHQFRQVXOWLQJLQEHHOGHQJHOXLG

en verkoop van professionele audio en beeldsystemen. Installatie en integratie van audiovisuele systemen en projecten.

Omzetgegevens 2013: € 403.013 2014: € 210.819 2015: € 385.160 2016: € 255.553

Personeel gemiddeld aantal 2, met inbegrip van de directeur

Saldo einde verslagperiode

€ 4.005,10

€ 7.151,89

Verslagperiode

8 augustus 2017 tot en met 12 september 2017

13 september tot en met 31 december 2017 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014947:F001 08-08-2017

mr. BRM de Bruijn

Curator: mr. M.M. Gerrits

Insolventienummer: F.03/17/230

(2)

Bestede uren in verslagperiode 31,95

15,00

Bestede uren totaal 31,95

46,95

Toelichting

Bij verzoekschrift tot faillietverklaring de dato 11 juli 2017 heeft werknemer Reijnen faillissement aangevraagd van zijn werkgeefster. Op augustus 2017 is het vonnis van faillietverklaring uitgesproken met benoeming van mr. B.R.M. De Bruijn tot rechter- commissaris en aanstelling van mr. M.M. Gerrits tot curator.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Na een korte tijd in dienst te zijn geweest bij thans gefailleerde, heeft de huidige bestuurder de heer Van Meegen in 2011 de aandelen via vennootschap Emhaes Beheer BV overgenomen van de vroegere eigenaar. De aandelen in Emhaes Beheer BV worden gehouden door een tweetal andere vennootschappen Aaldering Holding BV en Meginum Beheer BV, welke laatste vennootschap van de heer Van Meegen is. Aldus zou hij een indirect belang in thans

gefailleerde houden van 40 procent. Een en ander moet nog door de curator worden geverifieerd.

Aanvankelijk werden de activiteiten van de vennootschap verder ontplooid op het adres van de vennootschap in Venray. In 2014 is het kantoor verplaatst naar het huidige adres in Nijmegen, naar zeggen van de bestuurder om enerzijds de kosten te reduceren en anderzijds meer centraler in Nederland gevestigd te zijn.

1.2 Winst en verlies

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting:

2013: € -21.383 2014: € -85.181 2015: € 26.571 2016: € -32.059

1.3 Balanstotaal 2013: € 128.031 2014: € 195.210 2015: € 118.022 2016: € 62.611

(3)

1.4 Lopende procedures

De verhuurder van de bedrijfsruimte in Nijmegen heeft een kort geding tot ontruiming aangespannen tegen gefailleerde, waarbij gefailleerde niet verschenen zou zijn. Het ontruimingsvonnis was per datum faillissement nog niet gekregen. Inmiddels is er aan de verhuurder op 12 september opgeleverd.

1.5 Verzekeringen

Via KCM-verzekeringen zijn de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Er bestaat een aanzienlijke premieachterstand. Bezien wordt of er nog premierestitutie is te verwezenlijken.

Premierestitutie is niet gerealiseerd.

1.6 Huur

Zie hierboven onder het kopje 'lopende procedures'. De huur zou sedert februari 2017 niet meer zijn betaald.

1.7 Oorzaak faillissement

Bestuurder wijdt het faillissement aan tegenvallers direct na de aankoop van de onderneming, gevolgd door een markt die afnam althans waar Emhaes haar aanvankelijke positie niet kon handhaven. Er ontstond terugloop qua personeel in zijn bedrijf waardoor uiteindelijk er slechts met twee personen inclusief bestuurder gewerkt kon worden aan de klussen die nog wel in opdracht gegeven werden. Er was dan te weinig tijd om opnieuw te acquireren. Uiteindelijk had het bedrijf ook niet meer de omvang om serieuze kans te maken op de inschrijving op grotere projecten. De orderportefeuille liep steeds meer terug. Dit alles zou in schril contrast staan met het verleden, waarin de vennootschap tal van projecten verrichte ten behoeve van gemeentes, rechtbanken en meldkamers c.a. De liquiditeit kwam steeds meer onder druk en er werd jaar in jaar uit verlies geleden, met enkel 2015 als positieve uitzondering. Het faillissement was het uiteindelijk onvermijdelijk.

Het globale financieel onderzoek heeft niet tot andere bevindingen geleid.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2 met inbegrip van de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement Idem.

2.3 Datum ontslagaanzegging 11 augustus 2017

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bescheiden inventaris

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De inventaris is getaxeerd door de curator en uiteindelijk op 8 september 2017 verkocht aan de verhuurder voor een bedrag van € 4.000 exclusief BTW. De RC heeft de transactie op die datum goedgekeurd.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

€ 4.000 exclusief BTW

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving niet noemenswaardig

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

In de boedel bevindt zich nog de broncode ten aanzien van de diverse software oplossingen GLHJHFUHsHUG]LMQYRRUUHODWLHV'HFXUDWRURQGHU]RHNWLQKRHYHUUHGH]HEURQFRGHQRJ

beschikbaar gesteld kan worden - tegen betaling aan de boedel. Wordt vervolgd.

Aan enkele partijen is de broncode na goedkeuring RC en na betaling, beschikbaar gesteld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 1.000

(5)

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zeer beperkt. Een 3 tal bedrijven moet nog betalen voor een totaalbedrag van € 2.221,14. De debiteuren zijn aangeschreven.

Een bedrag van € 1.992,88 is inmiddels ontvangen.

4.2 Opbrengst zie hiervoor.

4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een zeer beperkte vordering die niet door de bank zal worden ingediend.

5.2 Leasecontracten niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden niet bekend

5.4 Separatistenpositie niet bekend

5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud

niet bekend

5.7 Retentierechten niet bekend

5.8 Reclamerechten niet ingeroepen

(6)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteit waar feitelijk al gestaakt. Al het werk was afgerond.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd bijgehouden in Twinfield. Nader onderzoek volgt.

Het globale boekhoudkundig onderzoek heeft niet tot bijzonderheden geleid.

7.2 Depot jaarrekeningen

Laatste jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 9 mei 2017.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek

Niet geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek

(7)

Niet geconstateerd.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator PM UWV PM

Verhuurder tot en met 12 september 2017 PM

Het UWV heeft inmiddels de boedelvordering ingediend: € 19.810,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus 46.800 + PM

71.180

8.3 Pref. vord. van het UWV PM

31.861

8.4 Andere pref. crediteuren n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 10

11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 9.426 + PM

13.450,45

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling opheffing bij gebrek aan baten

(8)

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement enkele maanden

enkele maanden

10.2 Plan van aanpak

boekhoudkundig- en rechtmatigheidsonderzoek inning debiteuren

verkoop broncodes

verkoop broncodes en afwikkeling

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden, derhalve op 13 december 2017 of eerder

3 maanden, derhalve op 2 april 2018 of eerder.

10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :