SIGNATUUR MICROVORM

45  Download (0)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG : BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IOOI GQ

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: 0

KITLVlRoyal Netberlaods Iostitute or Soutbeast Aslan aod Caribbeao Studies

SHELFNUMB R

MICROFORM:

Graar de Monle-CrI.toIbrangannjaAleunder Dum•• ; tjerUlken dalambah, Melajoerendah dengan meneereet djal.n jlng gamplng•• BIlIVII: Kameboom&<

Co, 1894·1899.-15dl. (1183p.).:16cm Vanar bag.I1 uUg.door Albrechl &< Co

AUTEUR(S)

Al..andre Duma.p.eud. van Davyde la Pamelerle

Enmplaargegeven.:

Aan...:BIg. 1· 15. ·Bag1·10nlet uitleenbaar

M SINO 0022 dl14

Sign. van origineel:

Shelrnr. ororlglnalropy:

M hhOl04

Filmformaat / Size of'film : Beeldplaatsing /Imageplacement:

Reductie moederfilm /Reduction Masterfilm:

Jaar van verfilming /Fllmed in : Verfilmd door bedrijf /Fllmed by:

Sign. van nuerev or m;

ShelCnr.or m1crororm:

MSINO0011dl14

HDP/~16/ .mm COMIC/IIB

\S :I 2004 Karmac MicrofilmSystems

(2)

hh 2. 0 4-

urtAAF DE }IO NTE CHRISTO

ALEXANDER DUMAS

DI TJERITAKAN DALAM BAHASA MELAJOE RENDAH

DEYOAY

MENOEROET DJALAN JANG GAMPANG.

BAGI AH

14.

BAT.\\'I.\.

ALBRECHT &; Co.

1899.

(3)

241

'10 masoek ka karnar ketjil jang berwatas palla

pertengahall, di mana tetamoe ndn berkcernpoel.

:\IoXTE ClIRISTO lautas gamperi hambanja itoc dan

herka ta kapadunja:

1,Kaoctjari apn, 'l'oewan BERT UCClO '?"

:'IToewankoe helen hri taoe pallakoe adu brapn banjnknjn tetamoe," sahoet BERTUCCJO.

:'IO! beuar seka1i."

"~Iisti sndia brapa tampat di uiedja?"

"ItoCllg1ah sendiri, ada brapa banjaknja teta-

moekoe."

"Apa samoewa tetamoesoedah datang,'I'oewau?"

"Soedah."

BEHTUCCIO melihat ka pertengahan dnri pintoe katnar. ketjiljang terboekasedikit."

:\Iox'rE CIIRISTO mengawasi pada hambanja itoe.

"As! AllahkoeI"~ kata BERTUCCIO dengun kaget.

:'IAda apa?" kata ~IoNTE CIIR~STO.

"Itoe njonja! itoe njonja!"

"Njonja jang mana?"

"Hoe, jang pake-pakcan poetih dan pake banjak

sekali intan. . . . itoe njonjajang poet ili!"

"Hoe Njonja DAXGLARS! "

,,:suja tida taoe uamauja ; tapi dialab itoe,Toe-

wan! tida s~lah, hanja benarlah dia."

"Dia siapa?"

'IollleChristo. Iû

SISLIOTHEEK KITLV

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII

I111I11I 1111I11I111111111111111111111 01617677

~,.

\ 5 i:>

(4)

·-- --

242

Njonja jUlIg doeloc ada hami\' (lau djaluu-djalan di kebon di helakang roemah ini, menantiken datangoja orang lelaki."

Di itoe waktoe BEHTUCCIO tenjeu gang rlengan ", moeloet mcngangah, sed ang mockanjaada poetjat dan ramboetnja kalihatan benliri,

,,~l enantiken datnngujn lelaki'!" kata ~loxn:

UilHISTO: "lelaki siapa'!"

BEH'l'UCCIO tida menjahoet, tupi menoendioek de- ngun hergoemetar kapada toewanIn: Yrr.r.sronr.

Snsocdah menoendjoek sakeetika lamnnja, bnroe lÎa herkata:

"lloe! itoe' apa boe lihat dia'!

"Siapa? Sinpa '{'

I ~ t I' I I"

"IIOCdi saua: oerau menuj eema:

"lIoe toewan 11}: YILI,EFORl'; tautoe sekali saia ada lilrat padanja."

r Ju, DE VlI.U:FORT! Kaloe hagitoe, !ia masih hidoep, dan saja tida boenoeh padanja, tatkala saja serang dia di kebon di belakang roemah ini"

.'1'ida! kaoe poen lilint sendiri jang Ua tida mati. Sedang kaoe misti menikam padanja di nn- tarn toelang iga jang kaänem dan katoedjoeh,seperti hiasanja orang Italië, kaoe soednh kena tikam padunjn di sahelah tinggi atawa di sabelalt bawah tampat itoe, dan dari sebab bagitoe, Ha tida mati,

.

243

hanja pangaan sadja. Maka senangkenlah hatimoe, Toewan BERTUCCIO, dan hitoenglahtetamoe-tetamoe- koe, Lihntlah! di sana ada 'I'oewan dan Njonja DE YIJ,LEFORT, doews ; di sini ada 'I'oewan dan Njonja DANGLARS, djadi ampat; dan lagi toewan CHATEAURENAUD, toewan DE BRAY,toewan MORREl..

djadi toedjoeh; majoor BORTOr.o~IEO CAYAI.eANTJ.

djadi delapan. . . ."

"Delapan orang,' kata BERTUCCIO.

"Nanti doeloe! kata l\IONTECllRISTO: "djanganlah kaoe boeroe-boeroe balik ka dapoerj ada lagi satoe teramoe, Lihatlah itoe di samping, ja-itoe toewan ANDREA CAVALCANTI, jang sekaraug lagi melihat pigoera."

Di itoe waktoe ANDRE! berbalik, dan BERTUCCIO dapat lihat moekanja, Bf:RTUCCIOdjadisangat kaget dan maoe mengaloewarken soewara triak: tapi Morm: CHRISTOtjepat rnenjegah.

"Si HENEDETTO!" kata BERTUCCIO itoe dengan soewara perlahan: "si BESf:DETTO!"

"Sekarang soedah ampir poekoel toedjoeb, toe.

wan BERTUCClO!" kata poela MONTECHRISTO:"soe.

dah dataug tempo aken atoer makanan di medja, seperti suja telah bilang, dan kaoe taoe, suj a tida soeka orang berlakoe ajal."

Sahabis berkata bagitoe, MOKTE CIIRISTO masoek

(5)

244

kombali ka pertengnhan, sedang BEnTUCCIO berdja- d jalan masoek ka karnar tampat berdjamoe.

Sasoedah berselang lima minut lamanja, BEU-

TUCCIO datnng membri taoe pada madjikannjn ba- hoewa santapan telah sadia,

~Io.·TE CUUISTO silaken sekalian tetamoen]a ka karnar penljamoean, laloe ija pimpin tangannja Xjonja DE Vn,I.EFOHT, sambil berkata pada soewa- minja njonja itoe:

,,'l'ocwanIlE Vn.LEFoHT! hendaklalt kaoe memin- pin Njonja DAXGLARS,"

DE VILLEFORT memanggoet, laloe meloeloesken permintaännjn GHAAF itoe.

LXI II.

PER DJAMÛEAN.

Samoen tetamoe jang berhndlih dalem tempat perdjnmoean berasa heiran, mnkn bngimana djoega banjak dari dia-oraug tidn mengetti dari pada pengharoeau apa marika itoe berkoempoel dalani itoe roemali dan alla djoega jaug berlisah dalem itoe perhimpoenan, hagitoe djoega tida ada satoe jang maoe menampik peroendangaunja GRAAF DE MONTE CURISTO. Dari sebah kamampoeanujaamat besaar dan pengidoepannja mnat aneh, dapinginlah taoe dia-oraug bagilila ua atoeranujadalem roemalmju toean GRAAFjang tenuasjhoer kajnuja. Ja tetamoe jang lelaki, ia jnng prauipoeun dengen hormat serta berndut meughiboerken atjinju dalem perdia- moean, bagitoe djoega di dalem attinja tetamoe sauioea melit aken taoe pengidoepannja GRAAF DE l\IOl."fE CHRISTO, sampe kauioedian banjak dari tetamoe prampoean koerang boedi bitjara dengen koerang pateet tingkanjn dalem ini perdjamoean dari pada melitnja, Djoega toean CAYALCANTI dengan poetranja tida taoe bagimana dia-oraug

(6)

246

moesti doedoeken, dirinja di dalem perkoempoelan orang-orang, jang pada ari di moeka dia-oraug belon taoe katemoe. Njonja DANGI.ARSterkedjoet srenta liat pada toean DE VILLEFORT, jang di atas perminta-annja GRAAF DE ~IONn: CnRISTO soedah kassi tangan padanja. Djoega toean DE VILLEFORT matanja berasa soerem waktoe dia berasa tangannja baronnes DANGLARSdi dalem dia poenja tangan.

~raka GRAAF DE ~[ONT}: CURIS'fO memandang sadja pada itoe doea orang, sebab ianja poenja kahendakan di atas katemoenja ini orang doea.

Di medja perdjamoean toean DE Vn.T,EFoRT doe- doek di seblah kanan njonja DANGI.ARS dan di seblah kiri toean MOlmET.. GRAAF DE l\[ONTE CURIS'fO doedoek antaranja njonja DE VILLE}'ORT dan toean DANGI,ARS. Tempat-tempat jang lain di doe- doekin toean DE BRAY, seblahnja toean CAVALCANTI, abah, kasatoenja, dan CAVALCANTT, poetra kalainnj a, dan toean CUATEAURENAUD, jangdoedoek antaranja toean DE VILT,E}'ORT dan l\[ORRET•.

Apa jang kaliatan di medja moelia sekali.

Perdjamoean jang GRAM' DE MONTE CURI8TO bikin tida urenoeroeroet atoeran Partis atawa be- noewa Europa tetapi menoereet atoeran Wettan ia itoe seperti perdjamoeannja peri Arab, jang di tje ritaken dalem 1001 malem.

247

Dari padu dia poeuju kemumpoean segala dia bisa bikin menoeroot kamaoe-annja.

Boewah-boewah jang ada di medja, soedah di natengken dari ampat benoewa deugentidakoerang satoe apa serta missi seger, Boeroeng-boeroeng jang indah, ikan-ikan jang besaar ada di medja di atas basi peirak, auggeer dnri mana-mann tempat di benoewa Azia, samoea tersedia aken tetamoe, jang tjoerua mengoetjap satoe perkataan sadja boent mukan atawa minoem sasoekanja.

Lebih lama tetamoe lebih mendjadi heiran me- liat kameelia-an dalem perdjauioe-au,tetap i GltAA}' HE ~ION')'}: CIIIUSTO berasn senang attinja dan ter- tawa sadja dengen menjindir, ia bitjara:

,/roean, toean," kataula kali moesti mengak oe djoega, jang sa-oraug mam poe bisa me~bik~n sa- maoenin dan mendjadiken atti uapsoenja, Ja lah biar kahendakannju itoe orang mombilaug adjuib, Apalah jung di kata adjaib? Ja itoe tida lain dari apa jang menoesiatida mengerti, l\laka lalt sa-ari-ari kita timbang menimbang aken mendapat- ken hal jang adjaib, Ini lalt kita mendap etke n dengen kita poenja oewang dan dengen kita poe- nja kemaoe-an, Sepertinja djikalo kita poenja ka- hendakan kira djadikeu itoe dengen bero elang, seperti kan toean DANGLARS, diikaloangkau henda k

(7)

248

membikin djalauan kreta api; seperti kan, toean m: VILLEFORT djikalo augkan hendaksoeroehmeng-. hoekoern mnti pada orang; seperti kan, toean DF.

BRAY, djikalo kaoe hendakmcmbikinknsenengannjn Radja; seperti kan toean DE CJlATEAU HEXAUIl, djikalo nngkau hendak tjari katjintuhannjn pram-:

poean ; dan .seperti kau, toean MORREL, djikalo nngknu hendak membikindjinak sntoe koeda ; jang tida satoe oraug bisa mendjinnken.

Begitoelah aken mendjadi katioentoekan, lint! Disini ada doen ikan, jang satoe kita datengke n Iima poeloch djam d[aoenja dnri Petersburg, dan jnng lain lima djamdari Napels,

Apa lah tida seneng aken molint itoe doen ikan bersamn-snmadi ntas satoe medja?"

"Ikan jang mann?" tanjahlah toean DAxGL.\ns.

"Toean HE CHATEAU REJ.'\AUD, jaug soednh lama tinggal di negri lius,' menjaoetlah ~IoXTECHHISTO:

"bisa kassi taoe nainanja ikan jnng sntoe, dan majoor CAYALCANTI , jang dateng dari Hindin, bisa

kassi taoe namanja ikan [ang lain,

"Ini," katnnja toean CUATEAUHENAUD, "djiknlo kita tida kliroe sa-roepa ikan tjoetjoet.

"Dan init katanja CAYALCANTI; "djikalo kita tida salah saroepa ikan doreng.

"Betool lalt itoe," bilangnja MOXTE CHRISTO.

24û

"Mnkn sekarang kita minta pada kan toean D.\NGLARS, aken taujak pada ini doeatoeandimana itoe iknu-ikan orang boleh dapatken .

"Ja." meujaoetlah CUATEAU REXAUD: "ini roepa ikan orang boleh dapet di kali Wolga, dalaninegri Rus."

"Dan kitn tidn bisa menghoendjoekenlain tempat dari tasik Fusaro, dimana ini roepa ikan boleh di dapetken," berkatnlah toean CAYALCAXTI.

"l ni perbilnngan semoea betooI; jang satoe di datengken dnri kali Wolga dan jang laindi dateng- ken dari tasik Fusoro," ujaoetnj a UOXTE CIIlUSTO.

'l'ctamoc sa uroea mengkata: "tida boleh djadi bngit oe."

3Iaka )IoNn : CHRI8ro lautas hitjara: "inilah niendjndiken kita poenja kaseuengnn. Apalahmen- djndi schab jnug iui doen ikan nanti di makan dengen njnmau? Sebah tetnmoe samoen bersangka jnng ini ruepu ikan tida hisa di dapatken disini, maka sekarang udu di medja disluiaken di makan."

Tetamoc ta ujuk padn MO:'iTEOmus ro :"hagimana- lah ini ikan-ikan hisa di datengk endi kottaParijs?"

"Aslaga," menjaoetnjn MOXTE CIIRIsro : "boe- knnlnh gampnngsekali. Ini doen ikandimasoeken dalem sntoe tong terisialang-nlnng, roempoet dan teneman kali dimnna itoe di tangkep, jaug di

(8)

f T

I

;I

i

,!

!I

~

I I

I

250

moewat satoe kreta jang dengun sengadj a di bikin aken mengangkoet ini ikan. Begiuilah ini ikau- i kan bisa dateng hidoep disini, ikan tj octjoet lama- nja doea belas hari dan ikan dorene lamno nja dela-. pan hnrij doea-doen missi hidoep seger waktoe kita poenja kokki laki hendak rnasak itoe ikan

,

aken di matiken jang sntoe dengen soesoeh, jang laiu dengenauggoor. Apaluh ungkau tida pertjaia toean DAXGLARS?"

"Soenggoeh kita missi beloon bisa pertiaja,"

menjaoetlah toean DAXGLARS dengen memesem.

"BAPTISTIN herkata l\fONTE Cmusro, memangil kawannja, "soeroeh bawah ikan tjoetjoet dan ikan

doreng kasini, ia itoe jang di simpen dalem doea tong jang lain dan jang missi hidoep."

Kentam sekali dari pada matanja jang toean DANGJ.AHS mendjadi heiran; tetamoe samoea men- geplok tangan. Ampat kawan lelaki bawahmasoek doea tong, di dalemnia nda tuneman kali, dimana djoega bernaug iknn, seperti jang ada di atas mcdja.

Toean DANGI.ARS tanjak: "sebab apa angkau da teugken dari saroepa doen ikan?'.

"Sebab satoe dari itoc doea ikan bisa mati "

,

menjaoctnja~IoNTE CnRIsTo.

Berkatalah toean DANGLARS: "angkau soengoeh

251

sa-orang jang anch sekali ; bagimana orang me- nimbang, kita moesti bilang betooi seneng sekali aken poenja kemampoean."

.Apa lagi dji kaioe orang poenja kahendakan back," berkata njonja DANGLARS.

,,0, njonj a," menjaoetnja ~IoNTE CIIRISrO, "dj a- nganlab augkan meugalom pnda kita. lni doen roepa ikan memang moesti di datengken hidoep dan mendjadik en girang atti aken liat bagimana ini ikan di boeuoeh, sebab dalem itoe waktoe ia bersalin wama ampat kali, ia lah seperti meliat bijang lala. Djikalo orang tida liat hidoopnja, orang berhina pada matinja.

"BetooIlab," herkata toean D"~ BuAY tetapi tempat pennngk epannjn itoe ikan diaoeh sekali."

,,'l'ida salah augkun toean DE BRAY," menjaoet )IoNTE CnRISTo, "tetapi apala lt goenanja, djikalo orang di lahirken delapan belas ratoes taoon di blakangnja Lucullus, maka dia tidn bikin satoe hal jang lebib back dari ianja1"

Doea-doea toean CAVALCAXTI memboeka mala lebar, tetapi berasa lebih back aken tida bitjara.

satoe ketjap.

Berkatalah toean CUATEAUHENAUD: itoe samoea soenggoeh betooi, tetapi apa jang kita menghei- ranken, ia itoc jang dengan begitoe tjepat orang

J

(9)

252

,

253

11

djadiken kemnoe-anmoe. Apnlnh tida betool, toean GRAA:F-jang angkau bahroe beli ini roemali tjoema . pnda lima atnwa anem hari di moeka ini?"

"Ja, tida lebih lama," menjaoet MOXTE CIIRISTO.

"0, socdnh tentoe, [aug ini snmoea soedah di berobahken dalem delapan hari, schab knloe kita tida kliroe ini pintoe masoeken nda di lain tempat, dan ini tempat herdasar batoe, maka sekarang ada roempoet disini dengen di tanemin poehoen- poehoen, jang seperti soedah saratees taoon oerneer- nja."

"Ja, apalnh kita moesti bilang," menjaoetlah l\IONTE Omusro: "kita memang alllat soeka liat dnon-daon dan poehocn-poehoen."

"Betoei," berkata njonja DE VII,LEFORT: "dhoeloe orang masoek dalem iui roemali dari pintoe di pinggirnjn djalan, dan pada itoe hari jang kita dapet pertoeloengaudi loepeetken dnri mara-baha]a, maka lah dari seblah laiu, augkan bawah uiasoek kita di dalem roemah.

"Ja, njonja," menjaoet MONTE CIIlUSTO: "Ietapi sekarang kita lebih soeka pada piutoe masoeken [aug menghadep ui oetan Bouglogue,

"Dun itoe samoen ui bikin tjoemah dalem ampat ari?" tanjahlah toean l\IORREL. "Itoe soenggoeh satoe hal jang adjaib sekali."

"Soenggoeh," herkata.CUATEAU REXAUD: "aken membikin selaloc bahroe dari satoe 'roemah'.lang toea di dalem tempo begitoe sedikit, moesti di bilaug-perboewntanjang moedjirat. Malm ini roemali dhoeloe tida sadja amat toea, tetapi pemandangannjn djoega amat ngeri.

Djikalo ini roemah rlhoeloenja hoekan poenjahnja mara-toewanjn sa-orang jaug mendjalanken dja- batan Procureur Radja, soenggoeh orang bole me- mandaug ini roemalt sepertisatoe tempat di lanntken, dimana soedah di djadiken satoe perboewntan dhoeraka."

Toean DE Vn,I,EFORT, jang sampei sekarang me- mandaug sadja tiga atawa ampat gelas terisi auggoor jang paling aloes, jang ada di moekanjn, mengang- kat satoe gelas dan minoem abis itoe samn sekali.

GRAAF DE ~IOXTE CIIRISTO menoenggoeh sakedjap dan sa-antaranja samoea berdijem, dia herkatalagi :

"Soenggoeh aneh, toean baron, tetapi peringetan begitoe djoega kita soedah dapet, waktoe pertama kalinja kita masoek dalem ini roemah; betoei ka- liatannja ini roemah ngeri sekali, dan tentoe kita tida beli ini roemah, djikalo kita poenjatoekang pegang oewang tida mendoeloehin heli. Baraugknli dia djoega soedah trima soewap daritoean notaris."

"Boleh djadi begitoe,"betkata toean DE VILI,EFORT,

I

- J

(10)

11

I

I

.-

254

dengen pelnu, scrta bermesem ; "tcta pi kita bilaug soenggoeh jang kita tida toeroet tjampoer di dalem hal djoewal heli ini; toean lH: SAI"T ~[ERAX maoe jang ini roemah, jang mendjndi satoe bageau dari hart a hnnrla pemba wakun ka win dari dia poenja tjoetjock prampoeau, di djoewnl, sebab djikalo ini roemali di dalem tiga ntnwa ampat taoou tida di tinggalin, temtoe roeb oeh."

Sckaranglah toean )[OHR Er. jang mendjndipoetjet.

"Apa lngi satoe kamar." herkata GHAAF m:

"MONTE ('mUSTO: "ia lahsatoe kamar,nstagnperoleh,

kalihatnuu]a hetoeI sednhrana. dan seperti karuur- katnar lain, jaug di gantoengiu kaiu tnloeki meruh, amat seknli soekernja, menoernetkita poenjapernsn- un, ia lalt seperti di dalem itoc kamnr soeduh kerljadiau satoe perkoeatnn, jang amat ngerinja."

"~chab apn hegitoe ?" bertanjahlah toean m:

HHAY.

"Siapa-Iah jang hisa kasi katcrangan duri npa Jang runsoek dalem nti? tuuinh lah Mox....:ClIIlISTO,

"apalah tida ada tempat jang membikin ngeri ati ornng ? Sebahnja npn'~Itoe lah orang tida tane, barangkuli dnri pada peringetnu hal jang dhoeloe soedah tnoe kedjadiau di dalem pengidoepan, ia lah dari pada njawa jang meningetken kapa jang diri sendiri soedah taoe mendjnlani di lnin tempat

255

dan lain waktoc ; iuakn dari pada itue ini karnar meningetken kita pnda"kama\"ll ja markiezin DE GA"m:s atawa karnar DESDE~IO".\. Karana kitu orang sekarang soedah makau , mnka kita hendak kassi liat itoe pada kitn poenja te ta ruoe.'

Moxr » Omusro meliat disana-sini pada tetnmue- nja. Nj onja DE VII.r. EFOHT berdiri, djoega )10""": CIIIUSTO herdiri dan tetnmoenjn jang lain samoea berdiri djoega, tetnpi toean (IE VIl, r.~:FORT dan njonja DUW I,ARS boent sahentarau sadja roepsuja tida bisa herdiri dari korsinju, dengen moekanja tjemenggeng dan poetjet, scperti sntoe pada lain bendak hertaujak dengen mata,

"Apalah angkaudeugerperminta-annja toeanGRUP

DE MONTE CIIIWi'l'O?" tanjaklah njonja DANGI,AItS,

"Kita orang tocroet," menjaoetnja toean Of: VII.- I.E}<'ORT, dengen berdiri dan membri tangan pada njonja DA...'\GI,ARS.

Sa-antaranj a tetamoe berdjalan dari pada alti kemit aken dapet taoe apa jang nanti di kassilint, sebab di dalem perasn-annja soedah tentoe tida sadjn satoe kamar jang hendak di kassi liat,tetapi janglain-lain djoegaupa.jangdari toeadi dalemsedikit hari ORAAl-' DE ~lo"TE CmUSTO soedah bikin bahroe.

Maka tetamoe samoenkloewardarikamnrperdjamoean iuelainken njonjo DANGI.AUSdan toeanDE Yn,r.EFORT,

-

J,

(11)

..

256

GUAAF DE ~IO~TE Cm USTO bernanti pada itoe doen ornng, dan sasoedahnja dia-oraugdatenglautns dia toeroet berdjalan di blnkanguj n deneene mesem., jang djikaloe tetsmoe liat dan mengerf knmesemnu ini moesti mendjadiken lehih terkedj oet dari palla kamar-kmna r jang hendak di lintken.

Snsoedalmja tetamoe di bawah knsnna sini, da- tenglah din-ora ng di kamar jang hendak di lintken.

Hoe kamar biar soedah moelal djndi peteng tidu di pasnnginlampoe, maka kaliatannja terlebihsoeker.

Bagimana kamar-kamar jang lain samoen di berobnhkcn dan di bikin bctoel, tjoema ini karnar tida, di tinggalken bngimaua lama. Dari sebab ini kaliatnnnja iui kamar, seperti ada monoesia mati disitoe, teramutlah ngerinja.

"Tjis," herka ta njonja DE VILLEFOR'l', "inilah soe nggoeh terlaloe sekali,

~jonja DAXGJ,ARS djoega iuembilang apn-npajnug tida kadengeran.

Tetamoe samoea ada jang membilaug beginidan begitoe, berbantahan berkata, tetapisamoe moefakat jang roepanja ini karnar temmat ngerinja,

"Apalah tida betoel," herkata GRAAF DE ~IO~TE CJIRIsro; "liat-lah, ini ternpat tidoer, bagimana di tarooknja dengen di guntoengin kainmerah,seperti darah, jang soedah di toempahken disitoe, dan

I

I

·1 1

I

257

liat-lah ini doea gumbar, jang soedah mendjadi poetjet dari pada kenal hawa dingin, apalab peng- liatannja ini doea gambar manoesia dengen bibir poetjet, tida seperti ia heudak bilang :

"Kita soedah lint!"

"Toean D.: VII.I.EFOR'l' moekanja mendjadi poetjet djocga ; dan njonja DA.iOLARS mendjatohken ba- danaju di atnssatoe bankoe.

"Bagimana, njonja," berkata lah njonjaDEVHM:- FOnT dengen mesem: "apa lah angkaupoen]abegitoe banjak atti knbranian aken doedoek di atns bankoe, dimana barangkali soedah kedjadian satoe hal pem - boenoehan atawa lain perboewatandhoeraka ?

Dengen kaget njonja DANOLAUS lantas berdiri.

."Ini lah beloon samoea, apa jang angkau liat,"

herkata GRA,u' D.: ~IO~""1'E CURISTO.

"Apa lah missi uda lagi," bertanjnh toean D.:

BRAY, jang meliat djoega .terkedjoetuja ujonju

DANGLARS.

"Ja, apa?" bertanjah toean DANOl,ARS: .sebub sampei sekarang kita beloon liat hanjak;dan augkeu toean CAVALCA.NTI?'.

,,01" berkatalah ia," di Kota Pisa kita-crang ada satoe mertjoe Ugolinoj di Perrara satoeroemalt pendjara dari Passo dan di Rimini satoe kamar dari Franeesca dan dari Paolo."

I

Monte Christo.

-

17

J

(12)

-

258

"Ja, tetapi disana augkan tidn poeu]a tnngga ketjicl seperti iui," menjanetnja m: ~[o~'J:r. (JII HISTO, dengen memboeka klamboedimana blnkangnjaorang dapet lint satoe tangga ketjicl.

"Lint [ang backlah pnrlu ini tanggn,dan bilnuglah pada peringeraunjn musiug-masing tetsmoe kitu,

~.J a temmat hengkoknja ini tangga." herkata CIIA'l'EAUB~:NAUD dengen hennaen-maen.

"Hoenggoch," berknta DE BHAY, "kila tirla taoe npa dari anggour dari Chios, jnng kita soedah minoem, mendjudiken kita poenja atti ngeri, tetapi di dalem ini roemali kita poenja alti berasa munt doeka tjita dan berknbceng.

Toean MOR HEI" snsoedahnja orang mem bitjuraken 1131 pembawaken harta banda kawinnja \' AI,U:XTIX}:, menghoendjocken djoega doeka tj ita, dan tida hi·

tjara satoe patah.

"Sekaranglah," herkata "oeia GHAAF DE Moxn:

VIIRIS1'0, "angkall moesti inget pndn ÛTIU:UO, atawa pada abbe DE GANm:s, [ang pada satoe waktoe amat pctaug dan pada masn tempjias, dengen dijam toeroen dari tanggu, dengen meng- angkoet apa-apa, jang dia semboenikeu, aken soe- paja djangan kaliatan mata manoesia, biarlah dia tida hisa scmboeniken itoe dalem mata Allah, karana di dalem matanja tida nrln haljang rnhasia."

259

Srenta njonja DANOI..\.llS denger perkata-ann]a GRAAl' OR ~[ONTF. CIIRISTO, ampirlah ia djatoh pangsaug dalem taugauuja toean DE Vn.LEl'OR'f.

maka toean OF. Vn,I.EFORT sendiri moesti pegaug tembok aken djangun djatoh,"

Astaga, toean Allah !" hersambatlah toean D.~

" 0

BRAY, "bagimana lah angkuu ? bagimanalah angkau mendjadi begitoe poetjet?,.

~A pa jang soedah kedjadian dengen njonja DAXO- I.ARS, kita bisa mengeri," berkata njonja DE Vn.- r.sronr , "sebab toean D~; M01l1'l'E CURISTOsoedah mentjeritaken satoe hal begitoe ngeri aken men- djadiken dhoeka tjitn pada attinja orang prampoeau, tentoe ia soedah membikin aken bikin terkedjoet pada kita-orang.

"Soenggoeh, toean GRAAF," bitjara lah toean DE VILI,n 'ORT, "angkau soedah bikin takeet pnda njonja njonja, jang berdjamoe padamoe,

"Bagimana lah angkau?" bertanjah lagi toean m: BR.\Y, pada Njonja DAXOLARS.

"Tida npa-apa, tida apa-apa," menjaoetlah njonjl\

IhNOI,AltS' dengen menurik napas, "kita moesti dapet angin."

"Apa lah angkau maoe pigi ka kebon?" bertu- njak toean DE BRAY, dengen membri tangan pada njonja DA,-OI,iIIS.

I

- - -

(13)

2liO

.'l'ida:' mcujaoetujn njonja DASliLAIlS, '"tida, kita lebih haek ringgal rlisini,

.Soenggoeh, njonja:' hertenjak ~Ioxn: CIIRISTO,

"betoeI augkan herasa lakoet?"

",!'ida, toean," menjacetnja njonja DASGLARS,

"tetapi angkau soedah tierita begitoe ngeri, jang orang tida boleh pertjaju."

"Ach, ja," berkata ArOST~: CIIRISTO, "itoe lah tida lain dnri pada peringetan sendiri, karaua bagimana kita poenja permm-an jang di dalem ini kamur socdah kedjadian satoe hal jang dhoernka, begitoe djoegn lnh holch diadi jang disini soedah nda sa-orang prnmpoenn jang melnhirken sntoe hagi di dalem ini tempat tidoer, jangia di dutengin oleh dewi LUCIXA, jang ini tangga djnlannjn, dnri mana toean doeter deugen pelahan berdj alan aken djangaubikin kugetnja,jangheranak,atawa baboeuja atawa papan]a jangmemwawahdiapoenjabagi,..."

Sa-antaranja GRAAF ut: MONTE CIIRISTO bitjnra njonja DAXGlu\RS mendeugerk en padaula dengen tarik napas seperti sa-orang jang berati sedih dan kamoedian ia djatooh pangsang.

.. "Njonja DAXGI.ARS roepanja. tida ena k badan,"

horkata toean DE Vn.u:FOH'r; "bara1lgkali lebih baek, djikalo kita-oraug bawah ianja ka kretanja."

"Astaga," bersambatlah Moyn; CIIRIS'l'O; "snjang

261

sekali kita poenja botol dengen baoe-baoean tida ada disini."

"Kita poenja uda,' herkata njonJa DEVn.T.E~'ORT,

Dengen bitjura maka in knssipada )IoNTECURIST O

satoe hotol ketj iel jang herisi peri basah warna merah, betnel seper ti apn jan~ )[OSTE CIIRISTO

soedah rjobuken pada EDouARn.

Maku ~[OXTE CURTS'fO terkedjoet luh meliat isinjn itoe botol dan trima itoe dnri taugannja njonja DE Vn. I.Ef'ORT.

Ja" herkata nJ' onja In: VI1.I,~:FORT padanja:

" ,

"kita djoega soadab toeroet angkau poenja per- tjoba-au."

"Apa kedjadian djoega '(" Kita rasadjadi djoega."

Samnntara njonja DANGLAR S di bawah ka karnar janl; sebelnh. ~[ox'r E CIlIUSTO tarook satoe tetes dari isinja itoe botol di bibirnja njonja DÛiGL AR S,

maka lautas lah ia dapet ingetannja kombali,

"Astaga-lah," bersambut njonja DANGLARS, srentil.

ia inzet kom bali, "te l'l\ lllat ngerinju kita mimpi.' Toean m: VU.I.f:FORT mempegaug tangannja njonja

DAN'GLARS deugen mencrkem itoe aken kassi me- ngarti padau]a jang ia tida mimpi, tetapi sabetoel- nja ia soedan diatoch pangsaug dari pada tjeritanja MONn: CURISTOjang toramat ngerinja.

Samantara orang tjari pada toean DANGLARl!,

'.

(14)

262

jaug soedah pigi ka kebon, karana dia tida soeka lint hal jang berdhoeka tjita, )[aka dia berdjalan dengen toean C.o\.VALCAliTI (papa) membitjaraken dia- orang poenja kahendakan aken bikin djalanan kreta api dari Livornoka Flonrence,

GRAAF DEMONTECURISTOroepnnjasepertiherpoe- toes asa; dia pegang tangannja njonja DANGLARS, dan anter ia ka kebon, dimana dia-oraug lint toean

DAliGLARS doedoek minoemkoppi dengen toean-toean CAVALcANTr, papa dan anak.

"Apa soenggoeh kita soedah bikin takoet pada angkau, njonja?" bertanjaklah MONTE CURISTO.

"Tida, toean, tetapi angkau taoe djoega toean, jang kita-oraug prampoean poenja usabat tida

koewat aken denger satoe hal jaug ngeri.

Toean DE VU,LEFORTbermesem. Augkan mengerti djoega," herkata dia, "jang soedah peringetan hal jang sedihken atti, itoelah secdab sampeiaken...."

rTetapi," herkata MONTE CIIRISTO, "angkal1maoe pel'tjaja apa tida pada kita, begitoe djoega kita taoe deugen temtoe jang di dalem ini roemah

oedah di boewat satoe hal dhoeraka."

"Djangan-Iah angkau berkata begitoe keras."

membilaug lah njonja DE VILLEFORT, "sebab di dekatnja kita-oraug ada djoega satoe Procureur dari Radja."

26ö

"l1oe lah lebih baek," meujaoetuja~[ONTECmusro,

"maka kita bisa kassi tnoe hal ini padanja."

"Apa augkan maoe kassi taoe hal ini pada Procureur dari Hadjn'!" bertuujuk toean m: Vu- LEFORT.

Ja " menjuoetu]a ~[O:i'n: Cmusr o, "djoega kita

'" .

hendak hikin ini di hadepaunja saksi-saks i."

Ini lah mend[ndi soenggoeh-soeuggoeh," betkata

"

,

toean DE BuAY, "dan djikalo betoei dislui soednh di bikiu satoe perbocwataIl dhoeruka, kita-oraug boleh mendjadi lapel' lagi."

"Betoel, disiui soedah kedjadiau satoe hal jang dhoeraka," menjaoot )[O:i''l'E CJIIUSTO, "aj o, toean- toean

,

al',0 toean DE VU,I.E.'OHT, toeroet padakoe soepaio ungkau deuger djoega jaug kita kassi taoe ini pada sia pa jang wadjih preksa iui perkara.

~[O:\'n: CmUSTO meuipegang tangannja toean DE

YILU;FORT, dan ia mempegaug tungannja njonja DA:\Gr.ARs, dan toean PROCUREUR dari Radja 'di bawahlah sa mpei di bawah satoe poehoen, jaug berdnon banjak, inaka banjak ajoebannja 'I'etamoe jang lain ikoet djoega.

"Disini," herkata MON'ft: CURISTO, "di ini tempat, maku dia gedoek-gedoek dengen kakinja di tanah dislui. aken salin poehoen-poeboen jang soedah toea dengen jang moeda, kita soedah soeroeh galih tanah

I

:

I

.f _ _ _ _ _ _ _ _ _lIIIIiiiiiiiiiiiii ...~ ~

(15)

264

aken di oeroek lagi dengen tanah gemoek, mnka waktoe orang-orang bakerdja menggalih tanah dapetlah dia-orang satoe peti dari besi, dan di dal emnj a itoe ka dapetnulnh lajonnja sat oe anak bngi, jang bahroe di lnhirken. Hoe lal: hoekan persangka-nn, rasa kita!" )Io: n : CIIR ISTO berasa jang tangannja lijonja DAXflI .ARS mendjurli diugîn

dan tang:mnja toean In : YII,LJo:FOHT bergoemeter.

"Satoe anak jnng bahroe di luhirken?" bertanjnk toean DE BRAY: "soenggoeh. ini perkara besar."

"Betoei," berkntn CUAT EAU HENAUD, "kita tidn kliroe, waktoe tadi kita hilangjang sntne roemah boleh di bandingken dengen djiwn dan moeka manoesia, djikalo herdhneka tjitn kentnra, seperti sutoe roemah, dimana soedah kedjarlian satoe hal jang ngeri, kaliatannja soeker djoegu, sehab meniim- pen satoe hal dhoeraka. "

"Siapa lah membilaug j:U1g ini satue hal dhoe- raka?" bertnnjahfnh toean In: VU,LE~·ORT.

"Bag imana lah ! satoe anak jang missi hidoop di ehoeboerken dalem kehon, apa itoe lah boekan perboewam11 dhoeraka'I" bertanjakMONTF;ClJIlIRTO:'

~Ajla luh perboewatnn begitoe ;noesti di bil:mg, toean Procureur dari Radja?"

"Tetapi siapa bilaug jang itoe bagi di choeboerken missih hidoep?"

"Djikalo tida begitoe,.sebah upa lah itoe lajon di choeboerken disini, djikalo itoe hetoei soedah mati tida dengen paksa? lni kebon tida taoe di pakei aken choeboerke n.

"Apa lah oraug membikin di dalem iui negri dengen orang-oraug jan g memhoenoeh anak?" her- tanjak majoor CAYAI,CAXTJ .

r.J a, djikalo njara kusulahunn]a orang itue moesti di panggolkap alauja," menjaootlahtoean UAXGI,AIt 8.

"Ach, meudjarli kapulunju moesti di pallg'gol, herkata toean CA \"Al.CANTl.

"Kita kira begitoe. . . .. Apa lah tida betoel, toean In: Vu.r.sronT'I" bertanjak ~{ONn: UlIHlS'fO.

"Betoel, toean GItAAF," meujaoot toean In: Vn-

LEFOItT dengen snewara jang amut ugeresnja.

Moxn : CIllUSTO mengetti juug soeda h sampei dia menimboelkeu dhueka tjitau]u doen orang tetamoe, maka dia tida muoe uiembitjarakeu hal ini lebih pandjung, maku dia berkuta:

"Ajo-Iah kita-oraug sekarnug ruinoem koppi dja- ngan lah kita-oraug loepak en iui."

Sasoedalmja bitjam beglui ){o Kn : UII RISTO bawah tetamoenja ka satoe medja jaug berdiri di tengah- tengahnja kebon.

"Soenggoeh, toean GltAU', " herkata njonjaDAXG-

LA.R8, "kita membrasa maloejang kitasnerlah meng-

(16)

hoendjoukeu ketjiel atti, tetapi segala apa jaug angkau soedah hitjamken begitoe ngeri sampei membikiu kita poeaju atti amat berdhoeka; maka lab biar kita doedoek disini, dj ikalo angkau maoe kassi idziu. . . ." Deugen bitjam njonju DANOLAllS djatoehken badan njn di atas sntoe korsi :\IOYTE CURISl'O membri salnm pada njonjaDANG- LARSdan pigi pada njonja TH; VILLEFOHT.

"Kita rasa," herkata GRAAF DI~ ~rONn; ClIRISTO,

"jang njonja DANOT,ARS uioesti pakei lagi angkau poenja obat jang ada di dalem bolol ketjiel itoe,"

Sabeloonnja njonja DE VILLEFORT dateng pada njonja DAYUr,ARS, malta Procureur dari Radja soedah dateng padauja den gen membisikin:

"Kita moesti hitjura puda augkan.

"Kapan?"

"Besok pagi!"

"Dimana?"

"Di sajn poenja kantor. . . . .. djikaloeaugkan maoe di katnar Fiscaal, seba b disito e tida ada lain orang bisa deugerk en kita orang poenja bitjara-an,

"Nanti kita dateug." .

Sabentar lagi njonja DE VII.LE}'ORT dateng.

"Kita bilang banjak tri lila kassi, sobatkoe,"

herkata njonja DAYULAIlS, dengen mentjoba aken mèsem, "sekarang kira soedah berasa lehih back.

LXIV.

ORANG MENGEMIS.

Dari pada soedah mendjadi malem maka njo.njl DE VILT,EFORT membri taoe jang ia bendak poelang ka kotta Parijs. Njonja DANC:iLARS djoega poenja kahendakan aken poelang. tetapi ia koewatiraken;

membri taoe ini, biarlah attinja tida bera sa seneng dalem ini perdjamoean, Di atas permintn-annia bininja, maka toean OE VILLEFORTkassi tandeaken poelang. Dia membri tangan padanjonjaDANGI,ARS

aken di anterken dalem dia poenja kreta. lundauer, soepa]a bininja bisa toeloeu g padanjonja DUGI..\RS,

jang kaliatannja missi atnat berdho ek a atti, Sa- mantara toean D.\NGr•.\RS tida meuaroek satoe upa di dalem ati di atas hal jang soedah kedjadian , karana dia poenjn inget an selnloe ada pada din.

poenja peremboeken dengen toean CAY.\f.C.\NTIaken membikin djalanan kreta api,

GRAAF DB ~[Olin: CIlR I3TO, waktoe ia dateng pada njonja DE VILLEFORT aken minta bottolnja, lint djoega ,jang toean D.:VILLEFORT dateng pada njl)nja DANGL.\.RS dengen membisikin apa-apa, he~

(17)

268

gitoe djoega MOXTE CII RISTO mengetti npa jaug soedah di bisikin pada nj onja D.\XOLARS, ia lalt ,jang mendjadi daja oepajn tida lain, jang njonja

DAXIll.AR S, waktoe hal jaug dhoeraku itoe di tje- ritaken, ianja mendjadi termn at terkedjoetnja sam- pei dj atoh pangsang, ia itoe lah satue dl\ja oepaju jnng bolch mendjadiken penoedoehan,

'l'oea u ~IOR R EJ., DE BHAy dan CIlAn:Ar HEXAUD

poelang IIIcnoempang koedu ; kndoen njonja dalem kreta Landauer poenjaknja toean DE Yn,L.:FORT ,

dan toeanDAXOJ.ARSdengenkretanja semliri bersama- sama toean UAVAI,CAXT I(papa),jungmemboengahken dia poenja atti.

ANDIH :,\ UH ALCANTI pigi dengen dia poenja kreta kctjicl, jaug di turik oleh koeda besaar.

Di dalem perdjarnoeauAXDHE Atida hitjam banjak, seba b dia-lalt poenja ingetan jnng sntiuh, maka dia koewutir jang dia boleh membitjarakeu hal jallg tida halal di hadepau tetamoe jnng lebihtoea dari dia dan jang herpangkat dnu rmempegang koewasa hesaar, npa lngi lah aken Procureur dari Hudja. Sabentaran snd]a dia bitjura dengen toean Dxxur.xns, jang ruemandnug padanja saba- gimanu oraug jnn], hesaar knmampoeannja, sebab dia uiasoek hertemoepadaGRAAI' DE~IoNTECU RISTO,

~a-orang jung kasoehoekajanja. ~[aká.-Iah djoega

-

dengen segala .kasenengan atti dia memaudeng pada inten hesaar di tjintjin jnng di pakei di tjantihnja majoor 'A VAJ.CANTl, jang dari pada alllat atti-attinja dia soednh toekarken samoen oewang kerthasnju dengen bareng-barang jang herbarga, Sahabisnja perdjamoean toean DANOLAll fl doe.loek bitjam dengen majoor CAVALCANTI bertanjak-tanjak dari hal atoeran penghidoepann]n, dengen tjnridaju oepaja aken berdngung bcrsnma-samn aken bisa dapet taoe knmampoeannja majoor CAVALCA~T l de- ngan poetranja dan sasoedahnja kndoen toean CA- nr.CANTI dapet taoe, jang satoe boleh triurn sama

sekali oewang ampat poeloeh riboe frank, dan jang lniu boleh trima mnsing-mnsing taoen limnpoeloeh riboe frank, maka dia-orang mengboendjoeken atti boedi jang amnt manis pada ini toean bankier, snmpeilah.djikalo dia-oraug tida soengknn djoega kawan-kawaunja dia-oraug soedi membri tangnn, bagitoe hesaar dia-oraug poenja kaboengahan dan kutrinm-an padn ini orang jang berhatawun.

Toean D.\ XOI,,\HS lebih menghormatin pndu1I1l~jOOI'

C.\YALCANTI srenta dia dapet taoe kapandei-unuja dalem elmoe boemi dan [ang ia sa-orang assai bnugsawan. mnka wa ktoe majoorCAY.\I.nAN'I' 1bilaug padnnjn, jan;; ia hendak bitjura pndnnjn duri he- brapa perkara. dia mcnjaootlah: :,dC /l g Cll segala

I

I

I

I

(18)

2iü

senang atti, toean djikalo angkan soedi aken dateng pada kita."

Sasoedahnja begitoe dia bilaug pada majoor

CAVALCA~Tl aken berpisah sabentar dari poetran]a, soepaj u toeroet padanjn ka roemah makan lies Princes.

Majoor CAVALCAXTI menjaoot, jung poetranja soe- dah lama hidoep sendiri, maka itoe dia piara koeda-koeda dan kreta-krotn sendiri, dan sebah dia-orang tida dateng bersamn-sama,dia-ornngdjoe- ga tida oesah poelang bersama-sama,

~[aka itoe djoega majoor UH .\T.U AXTI toeroet menoempang dalem kretanja toean DAXOI.AHS, [ang berdoedoek di sabelahnja, dan lebih lama dia men- djadi lebih heiran dari pada pengatoeran penghi- doepannja majoor C.H ALCAXT1, jang begitoedjinmn, dan jang hisa kassi pada poetranja saben tnoon lima poeloeh riboe frank, maka menoereet peng- hitoengannja kamampoeannja itoe majoor temtoe sampei lima atawa nnem ratcos riboefrank sataoon.

Samantnra A.'DIIE\ marah-mnrahdengenkawannjn, sebah kreruuja tida di bawah sumpei di moeka roemah, tetapi di hrentiken di pintoe kebonan, sampei dia moesti berdjalan tiga poeloch djangka djaoehnja aken dateng di kretanja. Kawannja mondengerkeu penggoesnrujn bendaranja dengen

2i1

kasaharun dengen mempegaug kendclinja koeda, jang di kaastken padn AXTlRE.\ aken soepaju dia naek dalem kretanja dan mendjalauken koedanja scndiri, seperti din soedah hisa membikin.

BetoeI waktoe dia maoe naek dalem kretanja, dia berasa jnng poeuduknja di pegang orang dan srenta dia menoleh dia dapet liat sn-orang lelaki dengen moeka merah aeperti terhakar mata hari dengen djenggot, serta mata mentjorong dengen bermesem, seperti hendak menjindir padanja, dan molintk en giginjn iang amat poetih, seperti dia hendak menggigit, ia lah scperf satuegaerk atawa satoe srigala, jaug nmnt liharnja.

Kapalanja itoe orang dengen ramboet poetih duri padn toea nnj a di koedoengin dengen sapoetanguu meruh, jang umut kott ornja, dan badanu]a teralllat koeroesnja, tetapi atnat besaarnja. Kentara sekali jang ini ornng poenja penghidoepanterlnloemelnrat.

Apalah AXDREA kenalin moèkanjn ini orang, upa- lah dari pada rocpanj a ini orang sanget bengisnja.

jang mendj adiken poetjat moekanja AX\ln ~:A?"

lni lah tida hisn di bilnng, tetapi dengen moin- doel' dari pada kagetuja AXIlIlE,\ bertanjak:

"Apa Inli augkan maoe dari kita?'

"Am)loenlah. toeankoe," menjaootnja itoe oraug, deugen tungannja mempegaug snpoetangnn merah,

(19)

27:!

jl~lIg. di pnkei koedoeng ; "barallgkali angkall men- djadi, goesa r, jang kita soeda h hrani tegor pada angk au, teta pi kita moesti bitjaru pada angkau."

"PlHla wakt oe malem orangtidabolchmeneenris "

berkutalah kawuunja ANÏlRIU, dengen hcnd:k

m~­

noeloeng pada bendaranj a.

'lKita tida mcngemi'l, anakkoe," menjaootlah orang itoe pada si kawan dengen menghoendjocken

~lOeka beugis, snmpei si kawan urenjingkir , "kita tjoema hendak bitjaru sa bentar sadj a dengen ben- daramo~, jang soedah soeroeh membikin apa-apa pada kita ampat belas hari di moekn,

"K:\ssi taoe lah apa jang ang kauhendakbilaug,"

~endJawab. A~DR};A, soepa]a tida menganterin [ang dm terkedjoet, "apalah angkau maoe't Lekas lah bilang, sobatk oe?"

"Kitll. maoe," membisikin si orane miskin di kocpingnja AXDREA. "j ung kita tida oesah ber- djalau kombali ka Kotta Par!is. Kita soedah amat tjupei, dan dari sebub kira tida makan beeitoe bliek seperti angknu, makn kita ampir tirln °bisa bcrdiri lagi."

.

A~ DR:-A

mendjadi kaget di atus penuinta-aunja

SI miskin, maka dia hitjnra: hilanglah. apa augkan maoe."

.Kit« kasi jang migkalI mcnocmpangken kita

273

di dalem augkan poenjakreta jang bagoes, jang kita boleh ikoet dengen augkan.

A~DREA mendjadi poetjet, tetapi dia tida menjaoet nAstaga, ja," herkata orang jang berkoedoeng snuoetangan merah, dengen masoeken tangannja di dalem kantong djas, "kita soedah dapet ingetan ini dengen kagèt apa lnh angkau taoe, tj inta- hankoe BENEDETTO ? "

Srenta A.'DREA denger ini nama di scboet,Iantas lab di berpikir, sebab dia dateng pada kawannja dan membilang padanja.:

"lni orangbetoei kita soedah soeroeh bikin apa- apa, maka dia sekarang moesti mengataken ka- poetoesannja itoe. Angkau moesti berdjalan kaki sadja sampei di djembatan, di mana angkau boleh ambil satoe kreta sewah,soepaja angkau djangan dateng di roemah terlaloe laat."

Si kawan mendjadi heran mendeugerken bitjara- nja bcndaranja.

"Biarlah kita berdjalanan di bajang-bajangan,"

berkata ANDRE!. •

"Ach, angkau boleh djalan dimana angkausoeka, kita nanti bawab angkau di tempat jang baekj bernanti lab sabentar," mendjawab si orang jang bertoedoeng sapoetangan merah, Dia peganglah kendalinja koeda dan tarik itoe ka satoe tempat

Monte Ohristo, 18

(20)

274

dimana tida satoe manoesia bisa liat palla dia- orang.

"lalah," berkata si miskin, "kita tida ingin aken menoempang kreta bagoes; tida, tjoema dari sebab kita amat tjapei, maka kita hendak naek kreta, djoegalah karana kita hendak bitjara pada augkan dari satoe perkara."

"Ajolah, naek kita poenja kreta," herkataAXDREA sajang sekali itoe waktoe soedah mendjadi gelap, maka orang .tida bisa liat, tjobalah missi terang, tentoe orang mendjadi heiran liat itoe doea orang betdoedoek sabelah-babalau di dalem kreta, jang satoe berpakeianamat radjiu, jang laen berpakeiau amat kottor.

ANDREA. berdjulanken koedanja dengen pelahan sampei roemali jang pengabisan dari kampong, dengen tida bitjura satoe patah pada jang doedoek di sabelahnja, jang djoega ti.nggal dijem dengen mesem, seperti dia berasa boengah atti, jang dia doedoek dalem kreta bagoes. 8renta dia-orang dateng di leewar kotta Autueil, maka ANDREA menoleh kanan kiri, barangkali aken priksa apa tida ada orang jang bisa liat atawa denger pada dia-orang. 8asoedahnja begitoe dia brentiken koe- danja, dan dengen memandang pada temennja, herkata lah dia:

275

"Apa sebabnja jang augkau bergoda pada kita disini begini roepa?"

"Dan angkau, anakkoe, sebab apa augkan koe- rang pertjaia pada kita ?,.

"Di dalem hal apa jang kita tida pertiaia pada angkall?"

"Di dalem hal apa?" augkan bertanjak pada kita?

Kita-oraug berpisah satoe sama lain di djembatan du Var; angkau bilaug pada kita, jang angkau hendak pigi ka Piemont dan 'fOSKANE; maka se- karaug njata jang augkan brangkat ka Parijs."

"Bial'1ah begitoe, mendjadiken persangkoetan apa hal ini pada angkau?"

pBetoei tida mendjadiken persangkoetan satoe apa pada kita, tetapi ini lah menimboelken satoe pengharepan pa da kita."

"Ha, ha!" mendjawab ANDRE!," maka angkau heildak tjari a ngkau poenja ka-oentoengan dari kita!"

"Liatlah,sekarang angkau herkata asran pada kit a."

"Djikalo begitoe,augkau kliroe, toean CAI?EROU.SSE, soenggoeh lah."

"Astaga! djangan lab augkan djadi msrah, sobat- koe! Angkau tentoe taoe djoega bagimana rasanja,

(21)

276

- -

2i7

"

I

il

, -

djikalo orang moesti hidoep melarat sepertr kitaj maka itoe orang melarat poenja atti tjemboeroeh.

Kita ki-a jang angkau djalan koclilingdi Piemont dan TOSKANE aken tjari penghidoepan, maka kita berasa kasian pada angkau,ia lah seperti augkan djadi kita poenja anak sendiri. Angkall taoe sen- diri, jang kita saben bikin pada angkau betoei seperti kita poenja anak sendiri."

nLagi! Lagi l'

nSabar lab, kalo socka!"

"Kita sampei sabnrj ajo, bitjara lah!"

"Maka sekarang lah kita liat dengen kaget jang angkau djadi orang mampoe, bisa piara koeda- kreta jang amat bagoes, poenja kawan dan berpa- kean indah, Bagimana lah apa augkan soedah bisa dapctken satoe parit maas, atawa angkau soe- dah bisa beli pakerdja-an agent dari kantor oewang."

"Apa lah sebab itoe augkan tjemboeroeh?''

"'fida, sekali-kali tida, malahun kita mendjadi girang, dan seneng atti kita, jang kita bisamembri slamet pada angkau, sobatkoej tetapi sebab kita poenja pakeian tida perna, maka lah kita moesti semboeni aken katemoe pada angkau, soepaja angkau djangan djadi maloe."

"Soenggoeh, angkau.soedahmengatoer itoe bagoes sekali," menjaotlah ANDREJ., ntetapi augkan soedah

- - --

dateng bitjara pada kita di hadepan kita poenja kawan."

"Bagimaua lah kita bisa bikin laen roepa, anak- koe?"

Kita lautas tangkep angkau srenta kita bisa, sebab angkau poenja koeda seperti koedn sembrani, dan augkan poenja kreta amat èntèng, dan.angkau sendiri begitoe litjin seperti ikan weloet; djikalo kita tida bisa tangkep angkau ini malem, soedah tentoe kita tida bisa dapatken lagi pada angkau, sehab angkau temmat tjerdik."

"Angkau liat sendiri jang kita tida sembeniken kita poenja diri."

"Angknu sekarnng selamet, dan kita harep boleh mendjadi begitoe djoega, serta bisa bitjara seperti augkan sekarang bitjam, sebab kita moesti semboe- niken kita poenja diri, apa lagi kita koewatir,jang angkau nanti tida maoe kenalIagi pada kita, tetapi slametlah, jang angkau missi kenal padu kita,"

mendjawab CADEROUSSE dengen mesem bengis : "dari pada itoe kita bilaug jang augkan anak baek aken kita"

nBitjara-Iab," berkata ÁNDREA: "apa lah jang augkan minta?"

"Soenggoeh tida pantes sekali, BE.~EDETTO,aken bitjara begitoe roepa pada satoe sobat lama; angkau

I

(22)

278

moesti djaga baek-baek, sebab boleh djadi jang nanti dengen soesah augkan bisa menoeroetin per- minta-äukoe."

Dari pada pengantjaman ini, maka marahnja

~NJ)RE! brenti dan dia djalanken koedanja lebih keras.

"'l'ida baeklab, CADEROUSE, .,berkata lah ANDRE!,

"jang augkan membocwat begini pada temenmoe dhoeloej angkau lah anak~Iarseille,dan kita anak....

"Apa lah augkan sekarang soedah dapet taoe assaimoe?"

"'1'ida, tetapi kita di menmliharaken di Corsikn ; augkan sa-orang soedah toen:dan tegar, kita missi moeda dan bengal. Aken mauoesia seperti kita- orang ini tida back mengantjem satoe sama lain dan samoea antaranja kita-oraug moesti di poetoeaken dengen damei, Apa lah kita poenja salah, jang angkau melarat dan kita slamet, dengen dapet kemampoeau ?"

"Apa, angkau dapet kemampoean? )Iendjadi lah itoe kawan angkau tida boleh pindjem, itoe koeda kreta djoega tida, dan pakeau bagoes jang angkau pakei tida boleh sewah? .Djikalo begitoe lebih baek-lah,' mendjawabCADEROUSSEdengen mata mentjorong dari pada inginnja.

"0, ini lah angkauIiat dan taoe djoega, kerana

279

angkau dateng bitjara.:palla kita," menjaotlah ANDREA dengen atti napsec. Djikalo kita, seperti augkan berdjalan dengen koedoeng sapoetangan merah dan pakei-pakelan begitoe kottor serta pakei sepatoe dengen tida allatelapa-annja,tentoeangkau

tida maoe kenal pada kita."

"Liatlah bagimann augkan sekarang mendjadi angkoeh, tetapi tida baek jang angkau begitoe anakkoe. Sebab kita sekarang soedah katemoe lagi pada angkau, maka aken kita djoega tida ada halangan aken berpakeian laken dariElboeuf,sebab kita taoejangaugkan poenjaatti back;djikaloangkau

poenja djas doea, tentoe augkan soeka kassi satoe pada kita, karana dhoeloe kita djoegamembagi kita poenjamakanan dengen angkau,djikaloangkau laper."

"Hoe lab betoel," herkata ANDREA.

")Iaka lab dhoeloe bagimana sanget angkau poenja kalaperanj apalnh sampei sekarang augkan missi bisa makan banjak, seperti dhoeloe?"

"Ja menjaotnja ANDREA dengen katawa.

"Tentoe augkan dapet makanan teramat enaknja pada itoe toean Pangeran, dari mana angkau bahroe dateng."

"Dialah boekannja Pangeran, tjoema sa-orang bangsawan dengen gelaran GRAAF."

nSatoe GRAAF, serta berbartawan be?"

(23)

"

280

"Ja, tetapi djangan lah angkau terlaloe pertjaja padanja, sebab ia lah satoe toean, jang roepanja mempoenja atti keras.

"Aataga ! djanganlah augkan koewatir. Kita-oraug tida poenja kahendaken aken memboewat djahat pada augkan poenja toean GRAAF, Tetapi lah,"

herkata lagi CADEROUSSE dengen mesem bengis:

"angkall moesti kloewarken engkost djoega,angkau mengerti jang. , , . . ."

"BHang lah apa angkau maoe?"

"Kita kira, dengen seratos frank saboelan.. .,."

Apa lagi, lah?"

"Jang kita nanti bisa hidop, .

"Dengen saratos frank?

"'l'ida tjoekoep, angkau bisa menget ti sendiri; tetapi dengen.. , . . ."

"Dengen ?"

"Seratoa lima poeloc frank kita nanti berasa lebih slamet.

"lni lah angkau trima doea ratos frank," berkata

ANDREA, dengen kassi sepoeloeh oew:mg maas pada

CADEROUSSE,

"Baeklah menjaot CA.DEROUSSE,

"Dari pada seksrang saben boelan angkau boleh dateng pada kita poenja djoeroe pintoe aken trima oewang sabegitoe banjak djoega."

281

."Liat lah, sekaraug augkan merendaliken kita."

"Sebab apa?"

"Sebab angkau soeroeh menghadep pada kita di moeka angkau poenja kawan, maka kita maoe jang angkau sendiri trimaken itoe pada kita."

"Ja, angkau."

.Angkau baek sekali, jang augkanmaoe memper- doeliken hal ini," berkata CADEROUSSE,

"Kita rasa sebab angkau djoega perdoeliken hal kita poenja diri, djoega kita harces perdoeliken hal angkau poenja diri."

Itoelah betoeI sekali. Kita hendak sewah satoe

"

kamar dalem satoe roemali jang baek; kita hen dak berpakein jang gagah, saben ari kita hendak tjoe- koel' aken soepaja moeka kaliaten bersih dan mem- batja soerat-soerat ebabar di roemah-roemali bolla.

Waktoe malem kita hendak pigi ka roemali komedie, dimana ada pemoutonan, dengen berkoompoel orang- orang menjoerak. Kita hendak menghoedjeeken diri seperti sa-orang toekang rotti, jang soedah mendjadi mampoe, jang sekarang hidop dari oewang boengabnja; ini lah memaug salamanja soedah mendjadi kita poenja pengharepan.

"Baeklallbegitoe ; djikalo betoei augkan maoe bikin ini samoea, dan angkau menghoendjoeken kalakoean jang baek tentoe samoea nanti djadi baek djoego , a."

(24)

282

nDengeriab bitjaranja toean BOSJUET ini! . .• • Dan angkau sendiri, apa [ang mendjadi angkan pocnja perhendaken ? Apa lah angkau bendak djadi kapals negri dalem negri Fransch?

"Sebab apa tida," mcnjaotnja AXDREA, "siapa taoe apa boleh djadi.'

,,~Iajoo1' CAVALCL'iTl boleh djndi begitoe . .. ..

tetapi ini djabatan sekarang tida lagi toeroco me- noeroen,

"Socdah lah, djangan augkan bitjataken ini hal negrl lebih djaoeh. ~Jaka karana sekarang angkau soedah dapet apa jang soedah mendjadi perhendakan moe

,

toeroen lah dari kreta dan laloe dari kita."

,,'l'ida, tida, sobntkoe."

"Bagimana, tida, tida?"

Incet lab anakkoe, denzen ini sapoetangan

n t : l ' ~

merah di atas kita poenja Impala, dengen ini sepa- toe di kaki jang tida ada telapa-annja, serta tida poenja soerat katerangan, maka poenja sepoeloeh oewang maas; ini samoea lah boekan meodjadiken jang kita nanti di tahau 01eh pendjaga pintoe kotta.

Djikalo begitoe, boekanlah kita kapaksa aken bilang, jang angkau soedah kassi ini oewang pada kita, maka tentoe hal ini nanti di priksa, dan orang dapat taoe jang kita soedah laloe dan roemah pen-

283

djara di Tonion dengen tida dapet permisi, soedah tentoe kita nanti di kirim kombali dafi mana kita dateng ka pasisir laoet Tengah, dan dapet lagi no. lOG seperti dhoeloe, serta kita poenja peng- harepan sa-oemoer hidoep kita tida bisa sampeiken,

ia itoe aken hidoep sa-orang toekang rotti jang mendjadi hartawan, jang hidoep dnri oewang boe- ngahnja. Tida lab, anakkoe, kita lebi soekn hidoep senerti orang jang sOP:\Il di iboc kotta Pari]s."

~o\~DREA

roepanjn beruapsocj dia lah, jang di snngka auaknja majoor CAVAl.CAXTI seperti dia -seudiri soedah membesuarken dirinja, sa-orang jang bingal. Dia ringgal dijem sabentar dengen menoleb di kannn-kirinja, serta tangannja di masoeken dalem sakoen]a, dimana tersimpen satoe pistoolnja dimana tersimpen satoe pistool, jang dia hendak kaloewarken.

Samantara CADEROUSSE memaugdeug sadja pada temennja, dan tnoe apa jang(~ihendakennja, maka-lah dia selimpangken tangannja di hlakangnja aken mentjaboet satoe piso badei-badei, jang salamanja dia bawah.

'I'ernjata lah jnng ini doea sobat pantes bertjam:

poer satoe sama lain ; satoe sama lain mengerti kahendakannja, jang tida di sampeiken sebab ka- doea amat hawasnja.

"Sobatkoejang baek,CADEROUSSE," berkataA~DREA,

(25)

'J .

I

"

1I

I1

I"

I~I

284

.apalah soenggoeh angkau nanti berasa sinmet?"

"Kita naàti membikin sabisakoe aken mendjadi slamet," menjaotlah CADEROUSSE.

"Ajolalt, kita-oraug masoek dalem kotta Par[js.

Tetapi, apa lah angkau hendak bikin aken bisa liwat pintoe kotta, djangan sampei orang bersangkal pada angkau? Kita rasa lebihbaek augkan ber- 'djalan kaki dari pada tinggaldi dalemkreta dengen

pakelan jang begini kottor ; ini lalt nanti boekan mendjadiken orang berhatti tjemboeroeh pada angkau?"

"Bernanti lah sabentar, augkan dapet liat," me- njaotlah CADEROUSSE.

Sasoedahnja dia bitjaru begini lautas CADEROU3SE ambil djas oedjan, jang kawannjaA~DREAtingalken dalem kreta, dan di pakeinja itoe, lantas dia ambil topi dari kapalanja ANDREA, dan taroh itoe di kapalanja sendiri, maka dia menghoendjoeken moe- ,ka seperti satoe kawan jang berhati tida seneng, sebab bendaranjasendiri mendjalanken koeda, jang mendjadi koewadjibannja.

»Dan kita moesti tinggal begini dengentidapakei

'topi?" bertanjak ANDREA.

,,0 menjaotlah CADEROUSSE, "angin bertjioep begitoe keras, jang augkan poenja topi soedah ka- bawah angin."

285

"Apa boleh boeat,"menûjawabA~DREA,"lekas-lah kita-oraug poetoesken ini perkara.

"Siapa jang menahan angkau akenlekas poetces- ken ini perkam? Kita tida."

Dijemlah," berkara AXDREA, dan dengen slamet dia-oraug liwat pintoe kotta, Di satoe djalan sampingan Omaaouses toeroen.

Ba....imana lab," betkata ANDREA, "angkau tida

~ 0 ki

kassi kombali diasuja kita poenja kawan dan ita poen ja topi~"

"Augkall toch tidu harep jangkita nantimendjadi pilik," menjaot CADEROUSSE.

"Kita dan?

Anekau missi moeda, dan kita soedah toea;

" 0 I"

slamet tinggal sampei katemoe lag), BJolNEDETTO.

Lantas lab CADEROUSSE masoek di djalan sam- pingan, dan sabentar lagi dia soeda tidakaliatan.

".Ja lab," beraambat A~DREA, "mendjadi betoeL lah manoesia di dalem doenia ini tida bisa tinggal slamet dengen sampoernab.

.r'"..

I I

(26)

~.

11

I.

It,

' . I

111

-

LXV.

PERBANTAHAN ANTARA LAKI-BINI.

Di tanah lapaug Lodewjk

xv

toean MORREl"

OH.\.TEA.U RES'AUD dan DF. BRH berpisah, Toean MORREL berdjalan di djalan besanr,toean OHATEAU REN,\UD liwat djembantan de la Revolution, dan toean DE BRA.Y djalnn sapandjaugnja terbis ketjiel.

Toean ?tIORREI, dan 0110\TEA.U REN,\UD roepanja berdjalan poelang. tetapi toean DE BI{,\,Y tida her- djalan poelaug. Waktoe dia dateng di pintoe de Louvre, dia meujimpang kiri, dan dengen tiepet dia berdjalan di djalan Carrousel, masoek di djalan Saint Roch, sunpei dateng di djalan de la ~[icho.

diere, dimana dia dateng di moekapintoeroemalmja toean DANGL.\.RS, betcel waktoe kretanjn toean DE VILI,EFORT brenti disitoe aken toeroenken njonja DAXGLARS, sasoedahnja toean dan njonja DF. Vrt- LEFORT di bawab poelang Iebih dhoeloo.

Toean DE BRU, jang mendjadi sobat keras dari njonja DAN'JL\.RS, lantas meteek pada njonja DAN'G- LARS, aken toeloeng toeroenken dari kreta: maka

,

dia kassi hngannja pada njonja DAN'GLARS aken

287

bawah kil. kamarnja. Waktoe pintoenjakreta soedah di toetoep, dan barones D.\.YGL.\.RS dan toean DE

BRAY soedah rnasoek di roeuinh, bertanjaklah dia:

"Sebab apa lab, HER)lINE, augkan djatoh pang- sang, waktoe toean GRAAF DE ~IOXTE OHRIsro,

tjeritaken hal dongengan jang ngeri itoe?"

"Sebab ini malem kita poenju atti sedih," me- njaotlah barones DA.·OLAUS.

,,'fida begitoe, BEIUIINE I" herkata lagi toean DE BRAY, "kita tida boleh pertjaia ini, sebab kita taoe betoei jang angknu poenja atti boengah, waktoe angkau dateng di roemahnja toean GUAAF

Betoei roepanja toean DANGLARS seperti dia ma- rah, tetapi kita soedah taoe betoel jnng angkan tida perdoeli, bagimana djoega angkau poenja laki marah, Apalah ada orang jang soedah bikiu dja- hat pada angkau, bilanglnh pada kita; angkau taoe jang kita tida bisa liat atawa denger jang nda orang memboeat hal tida pautes pada angkau, atawa jang membikin maloe pada angkau."

"Soenggoeh.lab angkau kliroe, LUCIEN," menjaot njonja DANGLARS, "betoeI seperti kita soedah bilaug kita poenja atti sedih dan bingoeng, salamanja kita poenja laki djoega menghoendjoeken moeka marah, maka kita timbang tida perloe aken mem-

1

bitjaraken hal itoe."

"

. - - - -

(27)

288

Keutara sekali jang njonja DAYGI.ARS berasa bingoeng, jang ia sendiri tida bisn bHang sebabnja, atawa djikalo toean DE BRAY bisn dapettaoe djoega, jang dari pada haljang rahasia njonja DL~GLARS mendjadi terkedjoet, tinggal djoega disemboeniken, seperti memang sa-orang prampoeanbisa mensamnr- ken hal jang ia hendak simpen dalem hatinja.

)Iaka lah toean DE BRAY tida maoe hertanjak lebih pandjang lagi, karana dia mengerti djoega jang itoe pertjoema.

Di moeka pintoe kamamja baronnes DAYGLARS katemoe pada nona CORNEf,IE, jang mendjadi baboe palla barones, jang di pertjajahin dioega.

"Kita poenja anak prampoean bikin apa?" ber- tanjaklah njonja DANGf,ARS.

"Ja sa-anteiro malera beladjar," menjaotlah COR- NELIE, "lantas ia pigi tidoer.'

"Kita rasa dia sekarang main piano, sebab kita denger orang maen piano."

"Boekan-Iah jang maen piano itoe tida lain dari nona LOUISE D'ARMILLY, dan njonja poenjaanak tidoer."

"Baek lab," mendjawab njonja DANGLARS, "toe- loeng kita aken boeka pakei-an.'

Sasoedahnja. bagitoe njonja DANGLARS masoek dalem kamaroja, Toean DE BRAY bertidoeran di

289

atas satoe bangkoe hesaar. dan njonjaDANG~R8 dengen noua CORNEUt:mnsoekdalem kamar pakemn:

"Toean LUeIEN," herkata njonja DANGLAR8.dan blakaug klamboe, jang tergantoeng di moekapintoe pakeian, "angkau saben beraambat jang EuGENIE

tida maoe bitjura dengen augknu. .

"Njonja," menjaoetlah LUClEN, dengen mem~m

sama' andjingnja njonja DANOLARS,

" b.~el,an k~ta

di 'nC7 menjambat begini, dan djikaloe kita

sen in Ja 0 di

tida kliroe djoega toean MORCERF brapa hari 1

moeka menjambat, [ang dia tida bisa dapet denger satoe perkata-an dari toenunga~nja,," , ,

"Betoel lab itoe," menjaoetnja n~o~Ja DA~GL~~B.,

"tetapi kita kim jang di dalem an hilalagi,beolm, dan anakau nauti dapet liat pada EUGENIE dl dalem angkau poenjakautor." . , "

Pada kitaj di dalem kita,poenja kantor? :Ja, tetapi di kantornja minister."

rSebab apa?" , .

Aken moehoen soepaia boleh toeroetdjadiangota

ko~edi

menjanji. Soenggoeh, kita bel?n liat

8~'

oranz jang begitoe tergila-gile moeziek seperti EUG:NIEj iui-lah mendjadikeo tetawaän aken orang

"

prampoean.

Toean DE BRAY mesem.

Baek soeroeb datenglab padanjadjikaloe angkau

" , Ii

Moote Chris

(28)

11

290

dan loean baron berkeuau, dun nuuti kitn-orang kassi idzin, aken djadi angota kou.edi menjanji, dan saboleh-boleh nanti kita-oraugmembrigandjarao jang pan tea di atas kapandei-ann]aj biatlah kita- orang terlaloe miskin, aken membri anoegrahan bellaar di atas kapandeian jaog begiloemoelia ."

"Pigi lah, CORYEI,IE," berkata njonja DANGI,AUS,

"kita tida hendak soeroeh npa-apalagipada angkau"

CORNELIE berdjalan kaloewar kamarjsabentar lagi njonja DANGIu\RS kloewar djoega dari kamnr pakelan dengen pakei-au tidoer, danherdoedoekdisablahnja LUCIEN. Dengen inget-inget njonjaDANGI,ARSmenge- loes-ngeloes andjingnja. LUCIEN, memandeng srenta njonja DANLARSdengen djjem,

"Ajolah, HERMINE," mendjawab toean m: BRAY, sasoedahnja berdijem sabentar, "bilanglah sasoeng- goehnja, apa lah angkau tida poenja pikiran jang sedih?"

"Sekali-kali tida" menjaoetoja barones.

Begitoe djoega njonja DANGLARSberdiri, dan tarik napas seperti ia dapet sesek dan memandeng moe- kanja di dalemkatja,

"Ini malem kita poenja moeka roepanja teramat boesoek," herkata njonja DAWGLARS. .

Dengen bermèsem toean DE BRAY berdiri, aken membikin seneng attinja. njonja DANGLARS, tetapi

-- - -- . -

2!1l

dengen kaget pintoe karnar di boeka dan toean DANGI.A.RSurnsoek.

Toean DE IIR.\Y luntas doedoek lagi,

Srenta njonja DANGI.AR Sdengerpiutoe di bocka, menoleb lah llj.l1Ij a Ih NGLAllS, dan dengen moeka jang menghoendjoekeu kuheirau-an, memanl englah ia pada lakin]a.

"Slamet malcm, njonja," berkatalahtoean bankier:

"Slamet malem, toean DE BR,\Y1"

Njonja D.\NGI.AUS sangku jang lnkinja dateng dengen kaget, aken minta ampoen dari pembitjara- annja padanja waktoe itoe pagi djoega, jang amat perilnja, malta ia sangka jang toean DANGL.\.RS sekarang menjesel dnri pada itoe, Dari padn itoe njorija D,umr.ARS menghoendjoeken moeka angkoeh, dan dengen tida menjaoet lakinja, ia herkata pada

LUClEN:

rAjolah membntjaken kitn apa.-a.pa, toean DE BRAYI"

Toean DE BllAY, jnng mendjadi koewatir, sehab toean DAXGLARSsoedah dateng dengen kaget, jang tida mendjadi biasau]a, hendak mengambil satoe boekoe aken di batja.

"Ampoenlah, barones," mendjawab toean bankier,

"tetapi angkau nanti mendjadi terlaloe tjapei aken IItinggal melek sampei tengab.malem ;saknrang80e·

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :