Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

23  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Re ge nboog Afsluitdijk B.V., v.h.o.d.n. Za ntma n Re ta il B.V. 05-03-2019 1

Re ge nboog Afsluitdijk B.V. w a s ge ve stigd in e e n be drijfspa nd a a n De Stripte ke na a r 22 te 1336 CM Alme re .

05-03-2019 1

- fina ncië le holdings;

- be he e r- e n holdinga ctivite ite n.

05-03-2019 1

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 181.791,00 € -24.450,00 € 347.380,00

2016 € 116.449,00 € -31.692,00 € 164.775,00

Ve rsla gnumme r 7

Da tum ve rsla g 07-10-2020

Insolve ntie numme r F.16/19/47

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000092271:F001

Da tum uitspra a k 29-01-2019

R-C mr. Hofman

Cura tor mr W. Ploeg

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

2 05-03-2019

1

€ 0,00 05-03-2019

1

€ 0,00 07-01-2020

4

van 29-1-2019 t/m 5-3-2019

05-03-2019 1

van 6-3-2019 t/m 7-6-2019

07-06-2019 2

van 8-6-2019 t/m 7-10-2019

07-10-2019 3

van 8-10-2019 t/m 7-1-2020

07-01-2020 4

van 8-1-2020 t/m 7-4-2020

07-04-2020 5

van 8-4-2020 t/m 7-7-2020

07-07-2020 6

van 8-7-2020 t/m 7-10-2020

07-10-2020 7

(3)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 17 uur 12 min

2 7 uur 24 min

3 7 uur 42 min

4 3 uur 12 min

5 3 uur 0 min

6 1 uur 36 min

7 1 uur 42 min

totaal 41 uur 48 min

1. Inventarisatie

Op 11 ma a rt 2013 w e rd de be slote n ve nnootscha p me t be pe rkte

a a nspra ke lijkhe id Za ntma n Re ta il B.V. opge richt. Bij a kte va n 7 ja nua ri 2019 he e ft de ve nnootscha p ha a r na a m ge w ijzigd in: Re ge nboog Afsluitdijk B.V.

Uit he t a a nde e lhoude rsre giste r blijkt da t he t ge pla a tst ka pita a l € 1,-- be dra a gt.

Op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt w a s de be slote n ve nnootscha p me t be pe rkte a a nspra ke lijkhe id ZM Group Holding B.V. e nig be stuurde r e n a a nde e lhoude r va n Re ge nboog Afsluitdijk B.V. De stichting

"Stichting Ve rmoge nsbe he e r FZ" is e nig be stuurde r e n a a nde e lhoude r va n ZM Group Holding B.V. De he e r F.L.D. Za ntma n is be stuurde r va n de hie rvoor ge noe mde stichting.

05-03-2019 1

Voor zove r ik he b kunne n na ga a n, is e r ge e n spra ke va n lope nde proce dure s. 05-03-2019 1

Re ge nboog Afsluitdijk B.V. he e ft, zo is mij ge ble ke n, in he t ka de r va n de uitoe fe ning va n ha a r be drijfsa ctivite ite n ge e n ve rze ke ringe n a fge slote n.

Re ge nboog Afsluitdijk B.V. w a s me e ve rze ke rd op de polis va n e e n a a n ha a r ge lie e rde ve nnootscha p.

05-03-2019 1

(4)

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Re ge nboog Afsluitdijk B.V. huurt e e n be drijfspa nd a a n de Koorstra a t 59 te 1811 GN Alkma a r. Bij a a nge te ke nde brie f va n 8 fe brua ri 2019 is de

huurove re e nkomst, na da a rtoe ve rkre ge n ma chtiging door de re chte r-

commissa ris e n me t ina chtne ming va n de ove re e nge kome n opze gte rmijn, door mij opge ze gd. De huurove re e nkomst za l de rha lve e indige n op 31 ma a rt 2019.

Ove rige ns ma a kte Re ge nboog Afsluitdijk B.V. ze lf ge e n ge bruik va n he t

be drijfspa nd te Alkma a r. Voornoe md be drijfspa nd is na me lijk in ge bruik bij e e n zuste rma a tscha ppij va n Re ge nboog Afsluitdijk B.V., te w e te n: Za ntma n Fa shion Import B.V.

05-03-2019 1

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g re e ds he b ge me ld, he e ft de ge fa ille e rde ve nnootscha p, in he t ka de r va n de uitoe fe ning va n ha a r be drijfsa ctivite ite n, e e n huurove re e nkomst a fge slote n me t be tre kking tot e e n be drijfspa nd te Alkma a r. De ze huurove re e nkomst is op 31 ma a rt 2019 ge ë indigd.

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is he t be drijfspa nd te Alkma a r a a n de

ve rhuurde r opge le ve rd. De ze ve rhuurde r he e ft ve rvolge ns zijn vorde ring op de ge fa ille e rde ve nnootscha p te r ve rifica tie inge die nd. He t be tre ft hie r e e n

boe de lvorde ring va n in tota a l € 4.840,--, incl. btw . De concurre nte vorde ring va n de ve rhuurde r be dra a gt € 2.420,--, incl. btw . De ve rhuurde r is voor voornoe mde be dra ge n op de cre dite ure nlijste n opge nome n.

07-06-2019 2

(5)

1.5 Oorzaak faillissement

In he t ka de r va n de uitoe fe ning va n de be drijfsa ctivite ite n w a re n e r bij

Re ge nboog Afsluitdijk B.V. tw e e w e rkne e mste rs in loondie nst. Onda nks dive rse ve rzoe ke n e n somma tie s da a rtoe ble e f Re ge nboog Afsluitdijk B.V. op e nig mome nt in ge bre ke me t he t be ta le n va n he t sa la ris va n é é n va n de

w e rkne e mste rs. Ge le t hie rop he e ft de ze w e rkne e mste r a a nle iding ge zie n om ve rde re re chtsma a tre ge le n te tre ffe n te ge n Re ge nboog Afsluitdijk B.V. Dit he e ft e rtoe ge le id da t de re chtba nk Noord-Holla nd, loca tie Alkma a r in ha a r vonnis va n 17 oktobe r 2018 Re ge nboog Afsluitdijk B.V. onde r a nde re he e ft

ve roorde e ld om a a n voornoe mde w e rkne e mste r he t ve rschuldigde sa la ris va na f 25 juli 2018 te voldoe n, zulks tot he t mome nt w a a rop de

a rbe idsove re e nkomst re chtsge ldig za l zijn ge ë indigd.

He t vonnis va n de re chtba nk Noord-Holla nd, loca tie Alkma a r is voor Re ge nboog Afsluitdijk B.V. nog ste e ds ge e n a a nle iding ge w e e st om a a n é é n va n ha a r w e rkne e mste rs he t ve rschuldigde sa la ris te voldoe n. Re de n w a a rom de ze w e rkne e mste r zich uite inde lijk ge noodza a kt he e ft ge zie n om he t fa illisse me nt va n Re ge nboog Afsluitdijk B.V. a a n te vra ge n. He t da a rtoe stre kke nde

ve rzoe kschrift is op 13 de ce mbe r 2018 inge die nd bij de re chtba nk Amste rda m.

He t ve rzoe kschrift tot fa illie tve rkla ring is uite inde lijk op 29 ja nua ri 2019 door de re chtba nk be ha nde ld. Tijde ns de ze zitting is e r na me ns Re ge nboog Afsluitdijk B.V. nie ma nd ve rsche ne n.

In ha a r vonnis va n 29 ja nua ri 2019 he e ft de re chtba nk Amste rda m he t fa illisse me nt uitge sproke n va n Re ge nboog Afsluitdijk B.V. In dit vonnis is te ve ns be pa a ld da t de re chtba nk Midde n-Ne de rla nd a lle ta ke n za l ve rvulle n, die de w e t a a n de re chtba nk opdra a gt.

Hoe w e l de midde llijk be stuurde r is ge w e ze n op de moge lijkhe id tot he t inste lle n va n ve rze t, he e ft hij va n de ze moge lijkhe id ge e n ge bruik ge ma a kt.

05-03-2019 1

(6)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 2

05-03-2019 1

Personeelsleden 2

05-03-2019 1

Datum Aantal Toelichting

1-2-2019 1 6-2-2019 1 totaal 2

De ge ge ve ns va n de w e rkne e mste rs zijn inmidde ls door mij a a n he t UW V doorge ge ve n. He t is mij ge ble ke n da t de ze w e rkne e mste rs ve rvolge ns door he t UW V zijn uitge nodigd voor e e n inta ke ge spre k. Ge le t hie rop zijn e r te r za ke va n de w e rkne me rs ge e n ve rde re w e rkza a mhe de n me e r door mij te ve rrichte n.

05-03-2019 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is ge e n spra ke va n onroe re nde za ke n, die in e ige ndom a a n de ge fa ille e rde ve nnootscha p toe be hore n.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-03-2019

1

(7)

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

N.v.t. 05-03-2019

1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Ee n pe rsone na uto.

totaal € 0,00 € 0,00

In he t ka de r va n de uitoe fe ning va n ha a r be drijfsa ctivite ite n ma a kte de

ge fa ille e rde ve nnootscha p ge bruik va n e e n pe rsone na uto. He t be tre ft hie r e e n Pe uge ot 107. Te r za ke va n voornoe mde pe rsone na uto is e r e chte r spra ke va n e e n le a se ove re e nkomst. De pe rsone na uto za l ik da n ook ve rde r be spre ke n in punt 5.2 va n dit ve rsla g.

05-03-2019 1

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn ge e n voorra de n a a nge troffe n.

Op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt w a s e r ge e n spra ke va n onde rha nde n w e rk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

(8)

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aa nde le n in dochte rma a tscha ppije n.

totaal € 0,00 € 0,00

De ge fa ille e rde ve nnootscha p w a s be stuurde r e n e nig a a nde e lhoude r va n in tota a l 15 dochte rma a tscha ppije n. De ze dochte rma a tscha ppije n zijn in 2016 e n 2017 a lle ma a l fa illie t ve rkla a rd, da n w e l ontbonde n. Ge le t hie rop

ve rte ge nw oordige n de a a nde le n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p in ha a r dochte rma a tscha ppije n ge e n e nke le w a a rde me e r. Te r za ke va n de ze a a nde le n zijn door mij da n ook ge e n ve rde re w e rkza a mhe de n me e r te ve rrichte n.

05-03-2019 1

N.v.t. 05-03-2019

1

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

Re ke ning-coura ntvorde ringe n.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Uit de a dministra tie va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p blijkt da t zij me t e e n a a nta l va n de a a n ha a r ge lie e rde ve nnootscha ppe n e e n re ke ning-

coura ntve rhouding he e ft. Voorts blijkt uit de ze a dministra tie da t de

ge fa ille e rde ve nnootscha p, uit hoofde va n de re ke ning-coura ntve rhouding, moge lijk op me e rde re ve nnootscha ppe n e e n vorde ring he e ft. In de kome nde ve rsla gpe riode za l na de r onde rzoe k w orde n ge da a n na a r de ze moge lijke re ke ning-coura ntvorde ringe n.

Voor zove r ik he b kunne n na ga a n, is e r ge e n spra ke va n de bite ure nvorde ringe n.

05-03-2019 1

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik, in ve rba nd me t mijn onde rzoe k na a r de (moge lijke ) re ke ning-coura ntve rhoudinge n, de a a nvulle nde fina ncië le stukke n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p na de r be stude e rd. Ook na he t be stude re n va n de ze a a nvulle nde stukke n blijf ik va n me ning da t de ge fa ille e rde

ve nnootscha p op me e rde re ve nnootscha ppe n e e n vorde ring uit hoofde va n e e n re ke ning-coura ntve rhouding he e ft. De ze ve nnootscha ppe n zulle n door mij a a nge schre ve n ga a n w orde n.

07-06-2019 2

(9)

4.2 Werkzaamheden debiteuren

He t be stude re n va n de a a nvulle nde fina ncië le stukke n zijn voor mij, me de in he t ka de r va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k (zie ook punt 7 va n dit ve rsla g), te ve ns a a nle iding om a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p na de re vra ge n te ste lle n.

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g he b ge me ld, he e ft he t be stude re n va n de a dministra tie e e n a a nta l vra ge n opge le ve rd voor de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p. De ze vra ge n he b ik me e ge nome n in mijn onde rzoe k na a r moge lijk onbe hoorlijk be stuur. In da t ka de r me rk ik op da t ik mijn onde rzoe k na a r e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling inmidde ls he b a fge rond. Mijn be vindinge n hie romtre nt za l ik de ze w e e k, voor e e n re a ctie , a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p toe sture n (zie ook punt 7.5 va n dit ve rsla g).

Voorts he b ik in he t vorige ve rsla g ge me ld, da t de ge fa ille e rde ve nnootscha p, na a r mijn me ning, op me e rde re ve nnootscha ppe n e e n re ke ning-

coura ntvorde ring he e ft. Tot op he de n is e r, onda nks poginge n da a rtoe , te r za ke va n de ze re ke ning-coura ntvorde ringe n nog ge e n e nke l be dra g ge ïnca sse e rd.

07-10-2019 3

Zoa ls ik in de vorige ve rsla ge n he b ge me ld, he e ft de ge fa ille e rde ve nnootscha p, na a r mijn me ning, op me e rde re ve nnootscha ppe n e e n re ke ning-coura ntvorde ring. Me t be tre kking tot de ze ge ste lde re ke ning-

coura ntvorde ringe n he b ik in de a fge lope n ve rsla gpe riode na de r ove rle g ge ha d me t de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

In he t ka de r va n bove nge noe md ove rle g he e ft de boe khoude r mij te r za ke va n de re ke ning-coura ntve rhoudinge n (ge corrige e rde ) grootboe kka a rte n

toe ge stuurd. Uit de ze grootboe kka a rte n blijkt da t de ge fa ille e rde

ve nnootscha p, uit hoofde va n de re ke ning-coura ntve rhoudinge n, juist a a n me e rde re ve nnootscha ppe n e e n schuld zou he bbe n.

In ve rba nd me t he t inca sse re n va n de e ve ntue le re ke ning-coura ntvorde ringe n (e n mijn re chtma tighe idsonde rzoe k, zie ook punt 7 va n dit ve rsla g) za l ik na de r onde rzoe k doe n na a r de juisthe id va n de ge corrige e rde grootboe kka a rte n.

07-01-2020 4

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g re e ds he b ge me ld, he e ft de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p mij ge corrige e rde grootboe kka a rte n toe ge stuurd.

Uit de ze grootboe kka a rte n blijkt da t de ge fa ille e rde ve nnootscha p, uit hoofde va n e e n re ke ning-coura ntve rhouding, e e n schuld zou he bbe n a a n me e rde re ve nnootscha ppe n. Uit de grootboe kka a rte n die ik kort na de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt mocht ontva nge n, ble e k juist, zoa ls ik e e rde r he b ge me ld, da t de ge fa ille e rde ve nnootscha p op me e rde re ve nnootscha ppe n e e n re ke ning-coura ntvorde ring zou he bbe n.

Ge le t op de te ge nstrijdighe de n in de door mij ontva nge n grootboe kka a rte n, a lsme de ge le t op de ve rha a lsmoge lijkhe de n he b ik be slote n om te r za ke va n de moge lijke re ke ning-coura ntvorde ringe n ge e n ve rde re re chtsma a tre ge le n te tre ffe n.

De onduide lijkhe id omtre nt de re ke ning-coura ntvorde ringe n e n de

te ge nstrijdighe de n in de grootboe kka a rte n he b ik w e l me e ge nome n in mijn re chtma tighe idsonde rzoe k.

07-04-2020 5

(10)

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

- na de r onde rzoe k doe n na a r de moge lijke re ke ning-coura ntvorde ringe n. 05-03-2019 1

- de ve nnootscha ppe n a a nschrijve n, die , op ba sis va n de bij mij in be zit zijnde a dministra tie , nog e e n schuld uit hoofde va n e e n re ke ning-coura ntve rhouding a a n de ge fa ille e rde ve nnootscha p (zoude n) moe te n voldoe n;

- a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r vra ge n ste lle n ove r de a dministra tie (e n de da a rin opge nome n ge ge ve ns ove r de re ke ning- coura ntve rhoudinge n).

07-06-2019 2

- ve rde r ga a n me t he t tra chte n te inca sse re n va n de re ke ning- coura ntvorde ringe n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

07-10-2019 3

- de ge corrige e rde grootboe kka a rte n op ha a r juisthe id controle re n e n, indie n da a r nog ste e ds a a nle iding voor mocht zijn, ve rvolge ns ve rde r ga a n me t he t inca sse re n va n de ge ste lde re ke ning-coura ntvorde ringe n.

07-01-2020 4

Ge le t op he tge e n ik hie rvoor onde r punt 4.1 he b ge ste ld, is a a n mijn

w e rkza a mhe de n te r za ke va n de de bite ure nvorde ringe n e e n e inde ge kome n.

07-04-2020 5

5. Bank/Zekerheden

€ 84,50

Toelichting vordering van bank(en)

In he t ka de r va n de uitoe fe ning va n ha a r be drijfsa ctivite ite n ma a kte de ge fa ille e rde ve nnootscha p ge bruik va n e e n be ta a lre ke ning bij ING e n de Ra boba nk. Be ide ba nke n he bbe n mij te r za ke va n de ba nkre ke ninge n in de a fge lope n ve rsla gpe riode na de r ge ïnforme e rd. Uit de ze informa tie blijkt da t he t sa ldo op de ba nkre ke ning bij ING op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt € 1,39 de be t be droe g. He t sa ldo op de ba nkre ke ning bij de Ra boba nk be droe g € 83,11 de be t.

Zow e l ING a ls de Ra boba nk zulle n, voor zove r dit nog nie t is ge be urd, voor he t de be tsa ldo op de cre dite ure nlijst w orde n opge nome n.

05-03-2019 1

€ 1,39

Toelichting vordering van bank(en)

In he t vorige ve rsla g he b ik ge me ld, da t de Ra boba nk, uit hoofde va n e e n de be tsa ldo, e e n vorde ring op de ge fa ille e rde ve nnootscha p he e ft va n in tota a l

€ 83,11. De Ra boba nk he e ft mij inmidde ls be richt da t zij, onda nks he t de be tsa ldo op de be ta a lre ke ning, nie t op de lijst va n voorlopig e rke nde cre dite ure n opge nome n hoe ft te w orde n.

07-06-2019 2

(11)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De ge fa ille e rde ve nnootscha p he e ft me t Volksw a ge n Pon Fina na ncia l Se rvice s e e n le a se ove re e nkomst ge slote n me t be tre kking tot e e n Pe uge ot 107. Uit de ontva nge n stukke n blijkt da t he t ga a t om fina ncia l le a se . Op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt w a s de looptijd va n de le a se ove re e nkomst bijna ve rstre ke n.

Ee n w e rkne e mste r va n e e n zuste rma a tscha ppij va n de ge fa ille e rde

ve nnootscha p he e ft a a nge ge ve n, da t zij e ve ntue e l ge ïnte re sse e rd is in e e n ove rna me va n de Pe uge ot 107. In de kome nde ve rsla gpe riode za l ik tra chte n om, in ove rle g me t de le a se ma a tscha ppij, me t de ze w e rkne e mste r a fspra ke n te ma ke n ove r e e n ove rna me va n de Pe uge ot 107.

05-03-2019 1

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g re e ds he b ge me ld, he e ft de ge fa ille e rde ve nnootscha p, te r za ke va n e e n Pe uge ot 107, e e n fina ncia l

le a se ove re e nkomst a fge slote n. Op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt die nde de ge fa ille e rde ve nnootscha p te r za ke va n de ze

le a se ove re e nkomst nog é é n te rmijnbe ta ling te voldoe n, a lsme de de slotte rmijn va n € 3.200,--.

Voorts he b ik ge me ld da t e e n w e rkne e mste r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p mij he e ft be richt ge ïnte re sse e rd te zijn in e e n ove rna me va n de re chte n e n ve rplichtinge n uit hoofde va n de le a se ove re e nkomst.

In ve rba nd me t de door ha a r ge toonde inte re sse he b ik de w e rkne e mste r ve rzocht om e e n ta xa tie va n de Pe uge ot 107 te la te n ma ke n. De ze ta xa tie he e ft in de a fge lope n ve rsla gpe riode pla a tsge vonde n. Uit he t ta xa tie ra pport blijkt da t de da gw a a rde va n de Pe uge ot 107 is ge ta xe e rd op € 2.482,--.

Ge le t op he t fe it da t e nke l e n a lle e n a l de slotte rmijn hoge r is da n de ge ta xe e rde w a a rde va n de Pe uge ot he b ik de w e rkne e mste r be richt, da t ik e rme e inste m da t zij de re chte n e n ve rplichtinge n uit hoofde va n de

le a se ove re e nkomst ove rne e mt. Dit zorgt e r in ie de r ge va l voor da t de

fa illisse me ntsboe de l nie t w ordt ge confronte e rd me t e e n re sta ntvorde ring va n de le a se ma a tscha ppij uit hoofde va n de le a se ove re e nkomst. Indie n de le a se ove re e nkomst imme rs tusse ntijds zou w orde n be ë indigd e n de Pe uge ot om die re de n ve rkocht zou moe te n w orde n, la a t he t zich na me lijk a a nzie n da t de ve rkoopopbre ngst va n voornoe mde pe rsone na uto nie t voldoe nde is om de vorde ring va n de le a se ma a tscha ppij volle dig te voldoe n.

Ge le t op he t voorga a nde he b ik de w e rkne e mste r va n de ge fa ille e rde

ve nnootscha p ve rzocht om é é n e n a nde r me t de le a se ma a tscha ppij in orde te ma ke n.

07-06-2019 2

In he t vorige ve rsla g he b ik ge me ld da t e e n w e rkne e mste r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p de re chte n e n ve rplichtinge n uit e e n le a se ove re e nkomst w e nst ove r te ne me n e n da t ik be re id be n om hie r mijn me de w e rking a a n te ve rle ne n.

Re de n w a a rom ik voornoe mde w e rkne e mste r he b ve rzocht om conta ct op te ne me n me t de le a se ma a tscha ppij.

Op ba sis va n de informa tie die ik va n de le a se ma a tscha ppij he b moge n ontva nge n, is he t mij duide lijk ge w orde n da t de ove rna me va n de

le a se ove re e nkomst inmidde ls is a fge rond. Ge le t hie rop zijn e r te r za ke va n de le a se ove re e nkomst e n de le a se a uto ge e n ve rde re w e rkza a mhe de n me e r door mij te ve rrichte n.

07-10-2019 3

(12)

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zove r ik he b kunne n na ga a n, zijn e r door de ge fa ille e rde ve nnootscha p ge e n ze ke rhe de n ge ste ld.

05-03-2019 1

*** 05-03-2019

1

Er he bbe n zich tot op he de n bij mij ge e n cre dite ure n ge me ld, die zich he bbe n be roe pe n op e e n e ige ndomsvoorbe houd.

05-03-2019 1

Tot op he de n he bbe n zich bij mij ge e n cre dite ure n ge me ld, die zich he bbe n be roe pe n op e e n re te ntie re cht.

05-03-2019 1

*** 05-03-2019

1

€ 0,00 05-03-2019

1

- tra chte n om, in ove rle g me t de le a se ma a tscha ppij, a fspra ke n te ma ke n ove r de ve rkoop va n de le a se a uto.

05-03-2019 1

Me t be tre kking tot de hie rvoor ge noe mde punte n zijn door mij ge e n ve rde re w e rkza a mhe de n me e r te ve rrichte n.

07-06-2019 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

(13)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Aa nge zie n de ge fa ille e rde ve nnootscha p op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt nie t me e r be schikte ove r liquide midde le n e n he t ook nie t de ve rw a chting w a s da t hie romtre nt op korte te rmijn ve ra nde ring zou kome n, w a re n e r onvoldoe nde moge lijkhe de n voor he t voortze tte n va n de e xploita tie .

05-03-2019 1

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

Doorstarten onderneming

Aa nge zie n de ge fa ille e rde ve nnootscha p op de da tum va n he t uitspre ke n va n he t fa illisse me nt nie t me e r be schikte ove r liquide midde le n e n he t ook nie t de ve rw a chting w a s da t hie romtre nt op korte te rmijn ve ra nde ring zou kome n, w a re n e r onvoldoe nde moge lijkhe de n voor he t re a lise re n va n e e n doorsta rt.

05-03-2019 1

N.v.t. 05-03-2019

1

Toelichting N.v.t.

05-03-2019 1

N.v.t. 05-03-2019

1

7. Rechtmatigheid

(14)

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Tijde ns onze be spre king va n 5 fe brua ri 2019 he e ft de midde llijk be stuurde r mij de a dministra tie va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p ove rha ndigd. De ze

a dministra tie is inmidde ls (grote nde e ls) door mij be stude e rd. Na a r a a nle iding va n de ze be stude ring he b ik e e n a a nta l vra ge n voorge le gd a a n de midde llijk be stuurde r. De ze vra ge n zijn inmidde ls ook be a ntw oord. Ik za l de ze

a ntw oorde n in de kome nde ve rsla gpe riode ga a n be stude re n.

Zow e l ING a ls de Ra boba nk he bbe n mij de ba nka fschrifte n va n de ba nkre ke ning va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p toe ge stuurd. De ze ba nka fschrifte n zulle n door mij be stude e rd ga a n w orde n.

05-03-2019 1

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik de a ntw oorde n va n de midde llijk be stuurde r op mijn vra ge n ove r de a dministra tie na de r be stude e rd. Te ve ns he b ik de a a nvulle nde a dministra tie na de r be stude e rd. Eé n e n a nde r he e ft opnie uw e e n a a nta l vra ge n bij mij opge roe pe n, die ik a a n de midde llijk be stuurde r (e n de boe khoude r) va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p za l ga a n voorle gge n.

Op ba sis va n de tha ns bij mij in be zit zijnde a dministra tie ka n ik nog nie t de conclusie tre kke n, da t e r is volda a n a a n de boe khoudplicht e x a rtike l 2:10 BW .

07-06-2019 2

In he t vorige ve rsla g he b ik ge me ld da t he t be stude re n va n de a a nvulle nde a dministra tie bij mij vra ge n he e ft opge roe pe n. In ve rba nd me t de ze vra ge n ha d ik op 25 fe brua ri 2020 e e n be spre king me t de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p. Tijde ns de ze be spre king he e ft de midde llijk

be stuurde r ge tra cht mijn vra ge n ove r de a dministra tie va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p te be a ntw oorde n.

Ge le t op de omsta ndighe id da t e r moge lijk nie t is volda a n a a n de

boe khoudplicht e x a rtike l 2:10 BW he b ik tijde ns bove nge noe mde be spre king me t de midde llijk be stuurde r ook ge sproke n ove r e e n minne lijke re ge ling te r za ke va n e e n onbe hoorlijke ta a kve rvulling (zie ook punt 7.5 va n dit ve rsla g).

07-04-2020 5

Uit he t ha nde lsre giste r va n de Ka me r va n Koopha nde l blijkt da t de

ja a rre ke ninge n ove r 2014 e n 2015 tijdig zijn ge de pone e rd. Dit ge ldt nie t voor de ja a rre ke ning ove r 2016. De ze ja a rre ke ning is pa s op 22 fe brua ri 2018 ge de pone e rd. Ove r 2017 is in he t ge he e l ge e n ja a rre ke ning ge de pone e rd.

05-03-2019 1

*** 05-03-2019

1

De ge fa ille e rde ve nnootscha p is opge richt op 11 ma a rt 2013; e e n e ve ntue le vorde ring te r za ke va n de volstortingsplicht is, ge le t op he t a rre st va n de Hoge Ra a d va n 17 juni 2003, da n ook ve rja a rd.

05-03-2019 1

(15)

Toelichting

Na a st he t nie t voldoe n a a n de publica tie plicht is mij tot op he de n nog nie t ge ble ke n va n a nde re fe ite n e n/ of omsta ndighe de n, die w ijze n op e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling. In de kome nde ve rsla gpe riode za l ik mijn onde rzoe k hie romtre nt voortze tte n.

05-03-2019 1

Ne e

Toelichting

In he t vorige ve rsla g he b ik ge me ld, da t e r nie t is volda a n a a n de publica tie plicht. Zoa ls ik hie rvoor onde r punt 7.1. he b ge me ld, ka n ik

(voora lsnog) ook nie t conclude re n da t e r is volda a n a a n de boe khoudplicht e x a rtike l 2:10 BW . Ande re fe ite n e n omsta ndighe de n, die zoude n kunne n w ijze n op e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling zijn tha ns nog door mij in onde rzoe k.

07-06-2019 2

Ne e

Toelichting

In de vorige ve rsla ge n he b ik ge me ld da t e r nie t is volda a n a a n de boe khoud- e n publica tie plicht. In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik mijn onde rzoe k na a r a nde re fe ite n e n/of omsta ndighe de n, na a st he t nie t voldoe n a a n de

boe khoud- e n publica tie plicht, die w ijze n op moge lijk onbe hoorlijk be stuur a fge rond. Mijn be vindinge n hie romtre nt za l ik de ze w e e k a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p be richte n, zulks voor e e n re a ctie . Me de op ba sis va n de ze re a ctie za l ik ve rvolge ns ga a n be oorde le n of mijn be vindinge n voldoe nde a a nle iding ge ve n om te r za ke va n e e n moge lijk onbe hoorlijke ta a kve rvulling ve rde re re chtsma a tre ge le n te tre ffe n. Ik ga e r va nuit da t omtre nt é é n e n a nde r in de kome nde

ve rsla gpe riode me e r duide lijkhe id za l kome n.

07-10-2019 3

Toelichting

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik mijn be vindinge n va n he t

re chtma tighe idsonde rzoe k voorge le gd a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p. Zow e l de midde llijk be stuurde r a ls de boe khoude r he bbe n in de a fge lope n ve rsla gpe riode ge re a ge e rd op mijn be vindinge n. De ze re a ctie va n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r is voor mij a a nle iding om, in he t ka de r va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k, nog e e n a a nta l a a nvulle nde vra ge n a a n he n te ste lle n. De ze vra ge n vra ge n za l ik spoe dig a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p ga a n voorle gge n.

Ove r de e ve ntue le ve rde re re chtsma a tre ge le n te r za ke va n e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling he b ik ook ove rle g me t de cura tore n in de fa illisse me nte n va n de dochte rma a tscha ppije n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

07-01-2020 4

Toelichting

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g re e ds he b ge me ld, he b ik mijn be vindinge n te r za ke va n de boe khouding e n mijn re chtma tighe idsonde rzoe k voorge le gd a a n de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p e n de boe khoude r.

Na a r a a nle iding va n mijn be richte n hie romtre nt ha d ik op 25 fe brua ri 2020 e e n be spre king me t de midde llijk be stuurde r.

Tijde ns onze be spre king he e ft de midde llijk be stuurde r, te r voorkoming va n e ve ntue le ve rde re re chtsma a tre ge le n te r za ke va n e e n onbe hoorlijke

ta a kve rvulling, e e n voorste l voor e e n minne lijke re ge ling ge da a n. Te ne inde dit

07-04-2020 5

(16)

7.6 Paulianeus handelen

voorste l te kunne n be oorde le n, he b ik voornoe mde be stuurde r ve rzocht om mij e e n a a nta l be w ijsstukke n te doe n toe kome n. De ze be w ijsstukke n he b ik inmidde ls va n de be stuurde r moge n ontva nge n.

In de kome nde ve rsla gpe riode za l ik he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r ga a n be oorde le n e n me t de re chte r-commissa ris ga a n be spre ke n. Dit a lle s me t he t doe l om mijn w e rkza a mhe de n te r za ke va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k in de kome nde ve rsla gpe riode te kunne n a fronde n.

Toelichting

In he t vorige ve rsla g he b ik ge me ld, da t de midde llijk be stuurde r, te r voorkoming va n ve rde re re chtsma a tre ge le n te r za ke va n e e n onbe hoorlijke ta a kve rvulling, e e n voorste l voor e e n minne lijke re ge ling he e ft ge da a n. In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik, in a fw a chting va n a a nvulle nde informa tie , nog e ve n ge w a cht me t he t be spre ke n va n dit voorste l me t de re chte r-commissa ris.

Op dit mome nt zie ik e chte r ge e n re de n me e r om he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r nie t a lsnog me t de re chte r-commissa ris te ga a n be spre ke n. Ik za l dit da n ook spoe dig ga a n doe n.

07-07-2020 6

Toelichting

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g he b ge me ld, he e ft de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p, te r voorkoming va n e ve ntue le ve rde re

re chtsma a tre ge le n te r za ke va n e e n onbe hoorlijke ta a kve rvulling, e e n

voorste l voor e e n minne lijke re ge ling ge da a n. Dit voorste l he b ik inmidde ls te r goe dke uring voorge le gd a a n de re chte r-commissa ris. Ik be n tha ns in

a fw a chting va n de re a ctie va n de re chte r-commissa ris op he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r voor e e n minne lijke re ge ling.

Indie n de re chte r-commissa ris a a n mij toe ste mming ve rle e nt om in te ste mme n me t he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p, da n la a t he t zich a a nzie n da t he t fa illisse me nt spoe dig ka n w orde n a fge w ikke ld.

07-10-2020 7

(17)

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting

Hie rva n is mij tot op he de n nog nie t ge ble ke n. In de kome nde ve rsla gpe riode za l ik mijn onde rzoe k na a r moge lijk pa ulia ne us ha nde le n voortze tte n.

05-03-2019 1

Ne e

Toelichting

Tot op he de n is mij nog nie t ge ble ke n va n fe ite n e n/of omsta ndighe de n, die w ijze n op moge lijk pa ulia ne us ha nde le n. Mijn onde rzoe k hie romtre nt za l ik in de kome nde ve rsla gpe riode voortze tte n. He t is mijn stre ve n om he t onde rzoe k na a r moge lijk pa ulia ne us ha nde le n in de kome nde ve rsla gpe riode a f te ronde n.

07-06-2019 2

In onde rzoe k Toelichting

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he b ik ge consta te e rd, da t e r moge lijk spra ke is va n pa ulia ne us ha nde le n. In ve rba nd me t mijn ve rmoe de ns hie romtre nt za l ik e e n a a nta l vra ge n ga a n ste lle n a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p. Dit om te be kijke n of mijn ve rmoe de ns va n pa ulia ne us ha nde le n juist zijn.

07-10-2019 3

In onde rzoe k Toelichting

Zoa ls ik in he t vorige ve rsla g he b ge me ld, zijn e r bij mij ve rmoe de ns va n pa ulia ne us ha nde le n ontsta a n. In ve rba nd me t de ze ve rmoe de ns he b ik a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p e e n a a nta l vra ge n ge ste ld. Tot op he de n zijn de ze vra ge n nog nie t

be a ntw oord. Ik za l de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r ve rzoe ke n om mijn vra ge n te r za ke va n mijn ve rmoe de ns va n pa ulia ne us ha nde le n a lsnog op korte te rmijn te be a ntw oorde n.

07-01-2020 4

Ne e

Toelichting

Op ba sis va n de a a n mijn te r be schikking sta a nde informa tie he b ik nie t kunne n va stste lle n, da t e r da a dw e rke lijk spra ke is ge w e e st va n pa ulia ne us ha nde le n. Me t de ze conclusie is a a n mijn w e rkza a mhe de n te r za ke va n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n e e n e inde ge kome n.

07-04-2020 5

Voor w a t be tre ft de re chtma tighe id ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor he b ge me ld.

05-03-2019 1

Onde r punt 3.8 va n dit ve rsla g he b ik ge me ld da t in tota a l 15

dochte rma a tscha ppije n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p e ve ne e ns in sta a t va n fa illisse me nt ve rke re n. In ve rba nd me t mijn re chtma tighe idsonde rzoe k he b ik ove rle g (ge ha d) me t de cura tor in de fa illisse me nte n va n de

dochte rma a tscha ppije n.

07-06-2019 2

(18)

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

- de a ntw oorde n va n de midde llijk be stuurde r ove r de a dministra tie be stude re n;

- ve rde r ga a n me t he t be stude re n va n de a dministra tie , w a a ronde r he t be stude re n va n de ba nka fschrifte n;

- he t onde rzoe k na a r moge lijk onbe hoorlijk be stuur e n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n voortze tte n.

05-03-2019 1

- mijn vra ge n ove r de a dministra tie voorle gge n a a n de (midde llijk) be stuurde r (e n de boe khoude r) va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- he t onde rzoe k na a r moge lijk onbe hoorlijk be stuur e n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n voortze tte n;

- conta ct onde rhoude n me t de cura tor in de fa illisse me nte n va n de dochte rma a tscha ppije n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

07-06-2019 2

- mijn be vindinge n na a r a a nle iding va n he t onde rzoe k na a r moge lijk

onbe hoorlijk be stuur a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p be richte n;

- te r za ke va n mijn ve rmoe de ns va n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n e e n a a nta l vra ge n ste lle n a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de

ge fa ille e rde ve nnootscha p.

07-10-2019 3

- te r za ke va n e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling a a nvulle nde vra ge n ste lle n a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- me t be tre kking tot he t re chtma tighe idsonde rzoe k conta ct blijve n onde rhoude n me t de cura tore n in de fa illisse me nte n va n de dochte rma a tscha ppije n;

- e rop a a ndringe n da t de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p mijn vra ge n te r za ke va n mijn ve rmoe de ns va n pa ulia ne us ha nde le n be a ntw oorde n.

07-01-2020 4

- he t voorste l be oorde le n da t de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p te r za ke va n e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling he e ft ge da a n, a lsme de dit voorste l me t de re chte r-commissa ris be spre ke n.

07-04-2020 5

- he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r te r za ke va n e e n onbe hoorlijke ta a kve rvulling ga a n be spre ke n me t de re chte r-commissa ris.

07-07-2020 6

- de re a ctie va n de re chte r-commissa ris a fw a chte n op he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r voor e e n minne lijke re ge ling.

07-10-2020 7

8. Crediteuren

€ 0,00 Toelichting

Er zijn nog ge e n boe de lvorde ringe n te r ve rifica tie inge die nd. Er die nt e chte r w e l re ke ning ge houde n te w orde n me t e e n boe de lvorde ring va n de ve rhuurde r e n moge lijk he t UW V. De ze vorde ringe n sta a n e chte r nog nie t va st.

05-03-2019 1

(19)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 4.840,00 Toelichting

He t be tre ft hie r de boe de lvorde ring va n de ve rhuurde r.

07-06-2019 2

€ 17.649,29 07-01-2020

4

€ 18.469,51 07-04-2020

5

€ 15.688,00 05-03-2019

1

€ 37.977,00 07-06-2019

2

€ 39.245,00 07-10-2019

3

€ 44.523,00 07-04-2020

5

€ 0,00 05-03-2019

1

€ 11.516,30 07-01-2020

4

€ 0,00 05-03-2019

1

€ 38.708,06 Toelichting

He t be tre ft hie r de vorde ring va n e e n voorma lige w e rkne e mste r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

07-10-2019 3

(20)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1 05-03-2019

1

3 07-06-2019

2

6 07-10-2019

3

7 07-01-2020

4

8 07-04-2020

5

7 07-10-2020

7

€ 1,39 05-03-2019

1

€ 3.304,27 07-06-2019

2

€ 8.393,99 07-10-2019

3

€ 8.470,43 07-01-2020

4

€ 9.653,38 07-04-2020

5

Nog nie t be ke nd. 05-03-2019

1

Ge le t op de nog te ve rw a chte n ba te n la a t he t zich a a nzie n, da t e r te zijne r tijd a a n ge e n e nke le cre dite ur e e n uitke ring ka n w orde n ge da a n. He t is da n ook mijn ve rw a chting da t he t fa illisse me nt te zijne r tijd moe t w orde n

opge he ve n w e ge ns e e n ge bre k a a n ba te n.

07-10-2020 7

(21)

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

- ve rde r ga a n me t he t inve nta rise re n va n de cre dite ure n. 05-03-2019 1

Op dit mome nt ga ik e r va nuit da t a lle cre dite ure n hun vorde ring op de

ge fa ille e rde ve nnootscha p te r ve rifica tie he bbe n inge die nd. Ge le t hie rop zijn e r me t be tre kking tot de cre dite ure n voora lsnog ge e n ve rde re w e rkza a mhe de n te ve rrichte n. Dit za l pa s w e e r he t ge va l zijn, zodra e r w ordt be gonne n me t de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt.

07-01-2020 4

9. Procedures

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

N.v.t. 05-03-2019

1

10. Overig

- na de r onde rzoe k doe n na a r de moge lijke re ke ning-coura ntvorde ringe n;

- tra chte n om, in ove rle g me t de le a se ma a tscha ppij, a fspra ke n te ma ke n ove r de ve rkoop va n de le a se a uto;

- de a ntw oorde n va n de midde llijk be stuurde r ove r de a dministra tie be stude re n;

- ve rde r ga a n me t he t be stude re n va n de a dministra tie , w a a ronde r he t be stude re n va n de ba nka fschrifte n;

05-03-2019 1

(22)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- he t onde rzoe k na a r moge lijk onbe hoorlijk be stuur e n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n voortze tte n;

- ve rde r ga a n me t he t inve nta rise re n va n de cre dite ure n.

- de ve nnootscha ppe n a a nschrijve n, die , op ba sis va n de bij mij in be zit zijnde a dministra tie , nog e e n schuld uit hoofde va n e e n re ke ning-coura ntve rhouding a a n de ge fa ille e rde ve nnootscha p (zoude n) moe te n voldoe n;

- mijn vra ge n ove r de a dministra tie voorle gge n a a n de (midde llijk) be stuurde r (e n de boe khoude r) va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- he t onde rzoe k na a r moge lijk onbe hoorlijk be stuur e n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n voortze tte n;

- conta ct onde rhoude n me t de cura tor in de fa illisse me nte n va n de dochte rma a tscha ppije n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- ve rde r ga a n me t he t inve nta rise re n va n de cre dite ure n.

07-06-2019 2

- ve rde r ga a n me t he t tra chte n te inca sse re n va n de re ke ning- coura ntvorde ringe n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- mijn be vindinge n na a r a a nle iding va n he t onde rzoe k na a r moge lijk

onbe hoorlijk be stuur a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p be richte n;

- te r za ke va n mijn ve rmoe de ns va n moge lijk pa ulia ne us ha nde le n e e n a a nta l vra ge n ste lle n a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de

ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- ve rde r ga a n me t he t inve nta rise re n va n de cre dite ure n.

07-10-2019 3

- de ge corrige e rde grootboe kka a rte n op ha a r juisthe id controle re n e n, indie n da a r nog ste e ds a a nle iding voor mocht zijn, ve rvolge ns ve rde r ga a n me t he t inca sse re n va n de ge ste lde re ke ning-coura ntvorde ringe n;

- te r za ke va n e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling a a nvulle nde vra ge n ste lle n a a n de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p;

- me t be tre kking tot he t re chtma tighe idsonde rzoe k conta ct blijve n onde rhoude n me t de cura tore n in de fa illisse me nte n va n de dochte rma a tscha ppije n;

- e rop a a ndringe n da t de midde llijk be stuurde r e n de boe khoude r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p mijn vra ge n te r za ke va n mijn ve rmoe de ns va n pa ulia ne us ha nde le n be a ntw oorde n.

07-01-2020 4

- he t voorste l be oorde le n da t de midde llijk be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p te r za ke va n e e n moge lijke onbe hoorlijke ta a kve rvulling he e ft ge da a n, a lsme de dit voorste l me t de re chte r-commissa ris be spre ke n.

07-04-2020 5

- he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r te r za ke va n e e n onbe hoorlijke ta a kve rvulling ga a n be spre ke n me t de re chte r-commissa ris.

07-07-2020 6

- de re a ctie va n de re chte r-commissa ris a fw a chte n op he t voorste l va n de midde llijk be stuurde r voor e e n minne lijke re ge ling.

07-10-2020 7

(23)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog nie t be ke nd. 05-03-2019

1

He t stre ve n is om mijn w e rkza a mhe de n in dit fa illisse me nt in de kome nde ve rsla gpe riode a f te ronde n. Erva n uitga a nde da t dit lukt, za l he t fa illisse me nt, na a r ve rw a chting, binne n ze s ma a nde n na he de n da a dw e rke lijk kunne n zijn a fge w ikke ld.

07-07-2020 6

7-1-2021 07-10-2020

7

Me t be tre kking tot de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

05-03-2019 1

Voor w a t be tre ft de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-06-2019 2

Me t be tre kking tot de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-10-2019 3

Voor w a t be tre ft de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-01-2020 4

Me t be tre kking tot de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-04-2020 5

Voor w a t be tre ft de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-07-2020 6

Me t be tre kking tot de nog door mij te ve rrichte n w e rkza a mhe de n ve rw ijs ik na a r he tge e n ik hie rvoor onde r "Pla n va n a a npa k" he b ge me ld.

07-10-2020 7

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :