0093 3000

596  Download (1)

Full text

(1)

BIBLIOTHEEK KITLV

0093 3000

(2)

-

(3)
(4)

A D A T R E C H T B U N D E L S

X L : U I T G E W E R K T E INHOUD

L I T E R A T U U R L I J S T 1 9 2 7 - 1 9 3 7

REGISTER OP B U N D E L S 31-39

(5)
(6)

K csqo

ADATRECHTBUNDELS

BEZORGD DOOR DE COMMISSIE VOOR H E T A D A T - RECHT EN UITGEGEVEN DOOR HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE T A A L - , L A N D - EN V O L K E N -

KUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË

X L : U I T G E W E R K T E INHOUD L I T E R A T U U R L I J S T 1927-1937 REGISTER OP BUNDELS 31-39

' s - G R A V E N H A G E , M A R T I N U S N I J H O F F , 1938

(7)
(8)

I N H O U D

DER NEGEN EN DERTIG VERSCHENEN BUNDELS.

O p m e r k i n g e n v o o r a f .

T e n einde den geweldigen rijkdom aan adatrechtgegevens, van 1910—1937 in deze uitgave verzameld, eenigszins tot zijn recht te doen komen, heeft de adatrechtcomrnissie het nuttig geoordeeld, om van alle verschenen bundels een uitvoerigen inhoud te geven, waarin beknopt wordt vermeld, wat in elk serie-nummer te vinden is. Zeker zou een uitvoerig zaakregister nog beter aan dit doel beantwoorden;

aan de samenstelling daarvan, waarmede zeer lange tijd gemoeid, en waaraan vrij aanzienlijke kosten verbonden zouden zijn, valt voor- loopig evenwel niet te d e n k e n ; wèl aan de m a n i n g : le mieux est l'ennemi du bien. M e n neme het thans gebodene derhalve maar voor lief.

Zooals den gebruikers der Adatrechtbundels bekend is, wordt de stof ingeordend over evenzoovele series als het alphabet letters bevat, waarvan verreweg de meeste — behoudens de splitsing van Middel- en Oost-Java met Madoera in twee series — samenvallen met V a n Vollenhoven's rechtskringen (t.w. series B — U ) . O n d e r serie A zijn alle gegevens gebracht van algemeenen aard, onder serie Z samen- vattende mededeelingen. Verder werden verschillende eilandengroe- pen, waarvan twijfelachtig is of zij tot een, en zoo ja tot welken der onder B — U gebrachte rechtskringen behooren, in een serie V van

„verspreide eilanden" ondergebracht, waarin ook de Philippijnen, F o r m o s a en Madagascar een plaats vonden. T e n slotte werden de gegevens, betrekking hebbende resp. op Chineezen, op andere Vreemde

Oosterlingen en op godsdienstig recht en godsdienstige rechtspraak ingedeeld in de drie resteerende series W , X en Y .

H e t bleek niet altijd eenvoudig, om het indeelingssysteem conse- quent te volgen ; over de keuze tusschen plaatsing in serie A of in serie Z is in menig geval verschil van meening mogelijk ; vele gegevens komen gelijkelijk voor plaatsing in verschillende series in aanmerking, andere weer — min of meer terloops in wijder verband behandeld — moesten dikwijls onder een andere serie, dan waarin zij feitelijk be- hoorden, w o r d e n opgenomen, om te veel versnippering of uit het verband r u k k e n te voorkomen. Elke serie bevat daarom een grooter of kleiner aantal nummers „verwijzingen", om in dergelijke gevallen den noodigen samenhang te brengen en den zoekende zoo goed mogelijk op het rechte spoor te leiden.

(9)

OVERZICHT 6

Dikwijls bleek het om practische redenen de voorkeur te verdienen om gegevens, welke in het begin onder serie A of onder serie Z, naar het onderwerp bijeengezameld, w e r d e n opgenomen, liever over de verschillende rechtskringseries B — U te verdeelen. Zoo b.v. werden de gegevens uit indonesische streken buiten Nederlandsch-Indië aan- vankelijk, en ook later nog wel, opgenomen in serie A onder het hoofd „gegevens betreffende het adatrecht in vreemde koloniën" (zie nos. 9, 13, 19, 24, 29, 32, 5 3 ) . T o e n de gegevens over de Philippijnen en over Formosa evenwel in veel ruimer mate aanwezig bleken dan was verondersteld, werd het doelmatiger geacht, de stof te verdeelen over verschillende nummers in serie V (verspreide eilanden) ; en zoo vindt men in nos. 8—16 en 28—34 van deze serie tal van gegevens, betrekking hebbende op de Philippijnen, in nos. 17—27 gegevens, welke Formosa betreffen (verg. serie A nos. 24 en 29) ; terwijl de Maleische streken van Siam en in Malaka zijn ondergebracht in serie J. E e n ander voorbeeld is dit : de gegevens en gewestelijke- en zelf- bestuursregelingen nopens de inheemsche rechtspraak werden in Bun- del V bijeengebracht onder no. 2 van serie Z en hierin geordend naar

de verschillende gewesten waarop zij betrekking h a d d e n ; met het gevolg, dat dit serienummer niet minder dan 413 van de 491 blad- zijden van den Bundel in beslag nam. Hoewel nu ook daarna nog kortere vervolgen op deze gegevens in serie Z hun plaatsing hebben gevonden (zie b.v. nos. 10, 18, 24, e n z . ) , zoo heeft m e n dergelijke regelingen later toch veelal opgenomen onder de serie van den rechts- kring, waarbinnen haar werkingssfeer ligt: zie b.v. series F nos. 10, 3 8 ; G nos. 10, 8 4 ; I nos. 19, 42, 100; J nos. 18, 29, 33 ; O no. 6.

Iets dergelijks valt bij sériel Y op te merken : alles wat op godsdienstig recht en godsdienstige rechtspraak betrekking heeft, is als regel daar- onder gebracht ; consequent dit systeem doorvoerend, zou echter zoo- wat de geheele inhoud van Bundels X X V I I I en X X I X samen één nummer van deze serie hebben moeten vormen. Terecht heeft men de in die beide Bundels vervatte gegevens dan ook ondergebracht bij de series der verschillende rechtskringen, waarop zij betrekking heb- ben — zie serie A no. 44 — ; hetgeen mede in sommige andere ge- vallen is geschied.

Zoo zouden verder nog onderscheidene opmerkingen te maken zijn over het gevolgde systeem van rangschikking en de niet steeds con- sequente doorvoering daarvan, zelfs waar voor deze laatste geen rechtvaardiging in doelmatigheid te vinden is ; zoo b.v. waar gegevens over Beneden-Indragiri abusievelijk onder nos. 45 en 71 van serie H zijn gebracht; waar in no. 54 dierzelfde serie gegevens over deel- winning van vee op de Poelau Toedjoeh worden aangetroffen, om- gekeerd gegevens betreffende de Kwantandistricten in no. 33 van serie J verzeild zijn geraakt (en een soortgelijke vergissing bijna ook bij no. 93 van serie H werd begaan) ; waar in no. 32 (vonnis no. 20) en in no. 66 van serie R gegevens betreffende Nieuw-Guinea verscholen zitten; gegevens over Kerintji deels in serie H nos. 27, 28, 56, deels in serie I — waar zij thuishooren — nos. 4 1 , 84, 137, 138 geplaatst

(10)

7 OVERZICHT

werden; gegevens over de Maleiers van Borneo's Westerafdeeling

onder serie L (nos. 29 en 56) zijn gerangschikt in plaats van onder serie J, zooals terecht geschiedde in no. 9 daarvan, nog wel in den geheel aan Borneo gewijden Bundel XIII. En zoo zullen er misschien enkele vergissingen meer zijn aan te wijzen.

Deze en dergelijke lapsus — veel meer dan de genoemde zijn er zeker niet — zijn echter van weinig beteekenis. Zooals gezegd, is door de „verwijzings-nummers" in de verschillende series — en in den hieronder volgenden „Inhoud" zijn deze verwijzingen aanmerkelijk aangevuld — zooveel mogelijk getracht, om verband te leggen tus- schen verspreide, maar om een of andere reden toch bij elkaar be- hoorende gegevens. De volgende twee overzichtjes mogen verder ertoe bijdragen, een voorloopige orienteering mogelijk te maken in den rijk- geschakeerden inhoud van de negen en dertig Bundels, terwijl achter den „Inhoud" nog een kort alphabetisch lijstje zal volgen ter ver- wijzing naar de allerbelangrijkste onderwerpen.

O v e r z i c h t d e r s e r i e s m e t h a r e v e r d e e l i n g o v e r de v e r s c h i l l e n d e B u n d e l s . *)

Serie A, A L G E M E E N D E E L .

Nos 1—4- AB I ; nos. S—9 : AB. V; nos. 10—14: AB. V I I ; nos.

15—19 : AB. X ; nos. 20—23 : AB. XII ; no. 24 : AB. XVI ; nos. 25—29 : AB. XVIII; nos. 30—31: AB. XX; no. 32: AB. XXI; nos. 33—36:

AB XXII; nos. 37—43: AB. XXV; no. 44: AB. XXVIII; no. 45:

AB XXIX; nos. 46—53: AB. XXXIII; nos. 54—55: AB. X X X I V ; nos. 56—59: AB. XXXIX.

Serie B, W E S T - J A V A .

Nos 1—3: AB. II; nos. 4—6: AB. IV; nos. 7—12: AB. V I I I ; no. 13:

AB X- nos 14—15: AB. X I I ; nos. 16—20: AB. XIV; nos. 26—31:

AB XIX; nos. 32—33: AB. XXII; nos. 34—38: AB. XXIII; nos. 39—

40- AB XXV; nos. 41-43: AB. XXVIII; nos. 44—50: AB. X X X I I I ; nos. 51—56: AB. XXXIV; nos. 57—59: AB. XXXIX.

Serie C, M I D D E L - J A V A .

Nos 1—4: AB I I ; no. 5: AB. IV; nos. 6—10: AB. VIII; nos. 11—13:

AB X- nos 14—16: AB. XII; nos. 17—29: AB XIV; nos. 30—43:

AB XVIII; nos. 44—66: AB. X I X ; nos. 67—71: AB. XXII; nos. 72—

83-'AB XXIII; nos. 84—94: AB. XXV; nos. 95—97: AB. XXVIII;

n o s 98—109: AB. X X X I I I ; nos. 110—113: AB. XXXIV; nos. 114—

119: AB. XXXIX.

Serie D, V O R S T E N L A N D E N .

Nos 1—3: AB II; nos. 4—5: AB. IV; nos. 6—9: AB. V I I I ; no. 10:

AB X- no. 11: AB. X I I ; nos. 12—14: AB. XIV; nos. 15—16: AB.

XVIII; nos. 17—26: AB. XIX; nos. 27—43: AB. X X I I ; nos. 44—59:

AB X X I I I ; nos. 60—66: AB. XXV: nos. 67—73: AB. XXVIII; nos.

74—79: AB. XXXIII; nos. 80—82: AB. XXXIV; nos. 83—85: AB.

XXXIX.

*) Dit overzicht vindt men uitgewerkt in den „Inhoud van alle Bundels"

hieronder. — AB. = Adatrechtbundel.

(11)

O V E R Z I C H T

8

Serie E, O O S T - J A V A M E T M A D O E R A .

Nos. 1—3: A B . I I ; nos. 3—7: A B . I V ; nos. 8—11: A B . V I I I ; no 12- AB. X ; nos. 13—20: A B . X I V ; no. 2 1 : A B . X I X ; nos. 22—26: A B . X V I I I ; nos. 27—34: A B . X I X ; nos. 35—41: A B . X X I I ; nos. 42—45:

AB. X X I I I ; nos. 46—54: A B . X X V ; nos. 55—57: A B . X X V I I I ; nos.

58—61: A B . X X X I I I ; nos. 62—68: A B . X X X I V ; nos. 69—76: A B . X X X I X .

Serie F, A T J E H .

No. 1: A B . I ; nos. 2—3: A B . V I ; nos. 4—5: A B . V I I ; no. 6: A B . X ; no. 7: A B . X I ; nos. 8—9: A B . X V I I I ; nos. 10—11: A B X X - nos.

12—14: A B . X X I I ; nos. 15—19: A B . X X V ; nos. 20—30: A B . X X V I I ; nos. 31—36: A B . X X V I I I ; nos. 37—38: A B . X X X I I I ; no. 39: A B . X X X I X .

Serie G, GAJO-, ALAS- E N B A T A K L A N D E N .

Nos. 1—6: A B . V I ; nos. 7—8: A B . V I I : nos. 9—10: A B . X ; nos. 11—17:

AB. X I ; no. 18: A B . X I I ; nos. 19—24: A B . X V I I I ; nos. 25—34: A B . X X ; no. 3 5 : A B . X X I I ; nos. 36—38: A B . X X V ; nos. 39—56: A B . X X V I I ; nos. 57—58: A B . X X V I ] I ; nos. 59—61: A B . X X X I I I ; nos.

62—68: A B . X X X V ; nos. 69—85: A B . X X X V I I I ; nos. 86—88: A B . X X X I X .

In no. 83 vindt men gegevens over Nias, welk eiland overigens in serie V is ondergebracht.

Serie H, H E T M I N A N G K A B A U S C H G E B I E D .

No. 1: A B . I ; nos. 2—12: A B . V I ; no. 13: A B . V I I ; nos. 14—18- A B . X ; nos. 19—29: A B . X I ; nos. 30—31: A B . X I I ; nos 32—37: A B . X V I I I ; nos. 38—49: A B . X X ; nos. 50—51: A B . X X I I ; nos. 52—53:

A B . X X V ; nos. 54—73: A B . X X V I I : nos. 74—83: A B . X X V I I I ; nos.

83—89: A B . X X X I I I ; nos. 90—93: A B . X X X V ; nos. 94—96- AB X X X I X .

Onder nos. 27, 28 en 56 zijn gegevens betr. Kerintji opgenomen, welk gebiedsdeel behoort tot den rechtskring Zuid-Sumatra (zie Van Vollen- hoven's Adatrecht I, blz. 247); onder nos. 45 en 71 gegevens van Indragiri, die onder serie J gebracht hadden moeten zijn; gegevens over deelwinning van vee op Poelau Toedjoeh zijn ten onrechte in no. 54 geplaatst; over de tot deze serie behoorende Kwantandistricten vindt men ook gegevens in serie J no. 33.

Serie I, Z U I D - S U M A T R A .

Nos. 1—12: A B . V I ; no. 13: A B . V I I ; nos. 14—16: A B . X ; nos. 17—

22: A B . X I ; nos. 23—31: A B . X I I : nos. 32—35: A B . X V I I I ; nos.

36—45: A B . X X ; nos. 46—52: A B . X X I I ; nos. 53—54: A B . X X V ; nos: 55—76: A B . X X V I I ; nos. 77—78: A B . X X X I I ; nos. 79—86: A B . X X V I I I ; nos. 87—134: A B . X X X I I ; nos. 135—136: A B . X X X I I I ; nos. 137—152: A B . X X X V ; nos. 153—155: A B . X X X I X . In nos. 109, 114, 118 vindt men gegevens betr. de eilandjes Saboeki en Sebesi, K r a - katau, Lagoendi.

Serie J, H E T M A L E I S C H E G E B I E D .

Nos. 1—2: A B . V I I ; nos. 3—7: A B . X ; no. 8: A B . X I I ; no. 9 : A B . X I I I ; nos. 10—14: A B . X V I I I ; nos. 15—22: A B . X X ; no. 23: A B . X X I I I ; no. 2 4 : A B . X X V ; nos. 25—37: A B . X X V I ; nos. 38—39:

A B . X X X I I I ; nos. 40—44: A B . X X V I I I ; nos. 45—46: A B X X X I I I - nos. 47—49: A B . X X X I X .

In deze serie zijn ook opgenomen gegevens betr. Siam (no 23), de Semangs (no. 36), het Maleische schiereiland (nos. 37, 48).

Van de onder deze serie behoorende Poelau Toedjoeh (zie nos. 15—17, 28)

(12)

9

O V E R Z I C H T zijn gegevens te vinden in no. 54 van serie H ; over de tot serie H behoorende Kwantandistricten gegevens in no. 33 van deze serie ( J ) ; over de Maleiers van de Westerafdeeling van Borneo in nos. 29 en 56 van serie L.

Serie K, B A N G K A EN B E L I T O E N G

Nos. 1—3: A B . V I I ; nos. 4—6: A B . X ; no. 7: A B . X I I ; no. 8 : A B . X V I I I ; nos. 9—10: A B . X X I I ; nos. 11—13: A B . X X V ; nos. 14—17:

AB. X X V I I I ; no. 18: A B . X X X I I I ; nos. 19—20: A B . X X X I X .

Serie L, B O R N E O .

Nos. 1—4: A B . V I I ; nos. 5—7: A B . X ; nos. 8—19: A B . X I I I ; nos.

20—23: A B . X X I I ; no. 24: A B . X X V ; nos. 25—55: A B . X X V I ; nos.

56—58: A B . X X V I I I ; nos. 59—61: A B . X X X I I I ; nos. 62—73: A B . X X X V I ; nos. 74—75: A B . X X X I X .

Onder nos. 29 en 56 zijn ten onrechte gegevens ondergebracht betr. de Maleiers van de Westerafdeeling.

Serie M, M I N A H A S A .

Nos. 1—S: A B . I l l ; no. 6 : A B . V I I ; nos. 7—18: A B . I X ; nos. 19—20:

AB. X ; nos. 21—22: A B . X I I ; nos. 23—28: A B . X V I I ; nos. 29—31:

A B . X X I I ; nos. 32—33: A B . X X V ; nos. 34—40: A B . X X X I ; nos.

41—43: A B . X X X I I I ; no. 44: A B . X X X I X .

Serie N, G O R O N T A L O ENZ.

No. 1 : A B . V I I ; nos. 2—5: A B . I X ; nos. 6—8: A B . X V I I ; nos 9—10- A B . X X I I ; nos. 11—13: A B . X X V ; no. 14: A B . X X I X ; nos. 15—19:

AB. X X X I ; no. 2 0 : A B . X X X I I I ; nos. 21—23: A B . X X X I X .

Serie O, H E T T O R A D J A - G E B I E D .

No. 1: A B . I ; no. 2 : A B . V I I ; nos. 3—6: A B . I X ; nos. 7—8: A B . X I I ; nos. 9—10: A B . X V I I ; no. 11: A B . X X I I ; nos. 12—13: A B . X X V ; no. 14: A B . X X I X ; nos. 15—19: A B . X X X I ; nos. 20—21: A B . X X X I I I ; no. 2 2 : A B . X X X I X .

Serie P, Z U I D - S E L E B E S .

No. 1: A B . I ; nos. 2—4: A B . I X ; no. 5: A B . X ; nos. 6—7: A B . X I I ; nos. 8—17: A B . X V I I ; nos. 18—20: A B . X X I I ; nos 21—22: A B . X X V ; nos. 23—33: A B . X X I X ; nos. 34—62: A B . X X X I ; no. 63: A B . X X X I I I ; nos. 64—78: A B . X X X V I ; nos. 79—«1 : A B . X X X I X .

Serie Q, D E T E R N A T E - A R C H I P E L .

Nos. 1—8: A B . V I I ; nos. 9—10: A B . X ; nos. 11—15: A B . X V I ; nos.

16—17: A B . X X I ; nos. 18—19: A B . X X I I ; nos. 20—34: A B . X X I V ; nos. 35—37: A B . X X V ; nos. 38—39: A B . X X I X ; nos. 40—41: A B . X X X I I I ; nos. 42—44: A B . X X X I X .

Serie R, AMBON ENZ.

Nos. 1—2: A B . V I I ; nos. 3—4: A B . X ; no. 5 : A B . X I I ; nos. 6—15:

A B . X V I ; nos. 16—23: A B . X X I ; nos. 24—26: A B . X X I I ; nos. 27—

66: A B . X X I V ; nos. 67—68: A B . X X V ; nos. 69—72: A B . X X I X ; nibs. 73—74: A B . X X X I I I ; nos. 75—80; A B . X X X V I ; no. 8 1 : A B . X X X I X .

Nos. 32 (vonnis no. 20) en 66 houden ook eenige gegevens betr. Zuid- Nieuw-Guinea in; over de Babar-eilanden, die overigens tot deze serie zijn gebracht, vindt men iets in no. 38 van serie V (zie ook serie V no. 40).

Serie S, N I E U W - G U I N E E .

No. 1: A B . V I I ; no. 2: AB. X ; nos. 3—4: A B . X X I I ; nos. 5—7: A B .

(13)

OVERZICHT 10

X X V ; nos. 8—10: A B . X X I X ; no. 1 1 : A B . X X X I I I ; no. 12: A B . X X X I X .

Zie de opmerking bij serie R.

Serie T, T I M O R E N Z .

Nos 1—2- A B . V I I ; nos. 3—4: A B . X I I ; nos. S—IS : A B . X V I ; no.

16- A B X X I ; nos. 17—18: A B . X X I I ; nos. 19—20: A B . X X I V ; no.

2 1 ' AB X X V - nos. 22—23: A B . X X I X ; nos. 24—25: A B . X X X I I I ; nos. 26—27: A B . X X X I X .

Voor de Zuidwester-eilanden zie „Inhoud" onder serie \ nos. 1 en 41).

Serie U, B A L I EN L O M B O K .

Nos 1—2: A B . I ; no. 3 : A B . V I I ; nos. 4—5: A B . X ; nos. 6—30: A B . X V - no 3 1 - A B . X V I I I ; nos. 32—34: A B . X X I I ; nos. 35—49: A B . X X I I I ; nos. 50—53: A B . X X V ; no. 54: A B . X X I X ; nos. 55—57:

AB. X X X I I I ; nos. 58—82: A B . X X X V I I ; nos. 83—85: A B . X X X I X . Onder dezen rechtskring ressorteert ook West-Soembawa (zie nos. 50 en 85).

Serie V, V E R S P R E I D E E I L A N D E N .

No s 1—3: A B . X ; nos. 4—5: A B . X I I ; nos. 6—16: A B . X V I ; nos.

17—27- A B . X V I I I ; nos. 28—34: A B . X X I ; nos. 35—37: A B . X X I I ; no 38- AB X X I V ; nos. 39—40: A B . X X V ; nos. 41—43: A B . X X I X ; no. 44: A B . X X X I I ; nos. 45—47: A B . X X X I I ; nos. 48—50_: A B . X X X I X . — Welke eilanden en eilandengroepen onder deze sene zijn gebracht, kan men vinden in den „Inhoud" onder no. 1 dezer serie; ook de Philippijnen, Formosa en Madagascar zijn in deze serie opgenomen.

Serie W, C H I N E E Z E N .

Nos 1—3- A B . V I I ; no. 4: A B . X ; no. 5: A B . X I I ; no. 6: A B . X I I I ; n o s ' 7 — 9 - AB X X ; nos. 10—11: A B . X X I I ; nos. 12—16: A B . X X V ; no. 17: A B . X X X I I I ; no. 18: A B . X X X I X .

Serie X, A N D E R E V R E E M D E O O S T E R L I N G E N .

No 1- A B . X ; no. 2 : A B . X V I I I ; no. 3 : A B . X X ; no. 4: A B . X X I I ; nos 5 - 6 : A B . X X V ; no. 7 : A B . X X I X ; no. 8: A B . X X X I I I ; no. 9:

AB. X X X I X .

Serie Y, G O D S D I E N S T I G R E C H T EN G O D S D I E N S T I G E R E C H T S P R A A K .

Nos 1—4- A B . I ; nos. 5—8: A B . V I I ; nos. 9—14: A B . X ; nos. 15—17:

AB X I I ; nos. 18—19: A B . X I I I ; no. 20: A B . X I V ; no. 2 1 : A B . XV ; no 2 2 : A B . X V I I I ; nos. 23—29: AB. X X ; nos. 30—31: A B . X X I ; nos 32—35: A B . X X I I ; no. 36: A B . X X I V ; nos. 3 7 - 4 0 : A B . X X V ; no 41- A B . X X I X ; nos. 42—44: A B . X X X I ; nos. 45—46: A B . X X X I I ;

„os. 47—52: A B . X X X I I I ; nos. 53—54: A B . X X X I X . — Tal van ge- gevens over het onderwerp dezer serie vindt men in de overige series verspreid, vooral in de Bundels X X V I I I en X X I X .

Serie Z, S A M E N V A T T I N G E N .

No 1: A B . I ; nos. 2—3: A B . V ; nos. 4—5: A B . V I I ; nos. 6—8: A B . X - nos 9—12: A B . X I I ; no. 13: A B . X I I I ; no. 14: A B . X V I ; nos.

15—17: A B X V I I I ; no. 18: A B . X X ; nos. 19—20: A B . X X I ; nos.

21—22: AB X X I I ; no. 24: A B . X X I V ; no. 2 5 : AB. X X V ; no. 26:

AB X X I X ; no. 2 7 : A B . X X X I ; nos. 28—29: A B . X X X I I ; nos. 30—

32: A B . X X X I I I ; no. 33: A B . X X X V ; nos. 34—35: A B . X X X I X .

(14)

11 OVERZICHT

O v e r z i c h t d e r B u n d e l s .

Bundel I, G E M E N G D (1910; V + 248 blz.).

Series: A nos. 1—3; F np. 1 ; H no. 1; U nos. 1 en 2 ; Y nos. 1—4;

Z n o. l. — Bij het laatste stuk behoort een, vóór in den Bundel geplaat- ste, Overzichtskaart van Nederlandsch-Iudië, aanwijzende de landstreken niet inheemsche rechtspraak (nogmaals in Bundel V, verbeterd en bijge- werkt).

Bundel II, J A V A EN M A D O E R A (1911; I I I + 292 blz.).

Series: B nos. 1—3; C nos. 1—4; D nos. 1—3; E nos. 1—3.

Bundel III, M I N A H A S A (1910; I I I + 193 blz.).

Serie M nos. 1—S.

Bundel IV, J A V A EN M A D O E R A (1911; I I I + 615 blz.).

Series : B nos. 4—6 ; C no. S ; D nos. 4 en S ; E nos. 4—7 ; verder mede- deeling van geldelijken steun.

Bundel V, G E M E N G D (1912; X V I I I + 491 blz.).

Series: A nos. 5—9; Z nos. 2 en 3; bij dit laatste stuk een overzichtskaart van Nederlandsch-Indië, dezelfde als in Bundel I, maar aangevuld en verbeterd; verder vindt men in dezen Bundel een inhoudsopgaaf van de vijf verschenen deelen, naar series geordend, en het eerste register van indonesische rechtstermen, op de vijf Bundels (elk der volgende Bundels wordt verder — behoudens de verzamelregisters in Bundels X, X X en X X X • met een register van de daarin voorkomende indonesische rechtstermen afgesloten).

Bundel VI, S U M A T R A (1913; X V I + 454 blz.).

Series: F nos. 2 en 3 ; G nos. 1—6; H nos. 2—12; I nos. 1—12; bevat verder inhoudsopgaaf van de zes eerste Bundels.

Bundel VII, G E M E N G D (1913; X V I + 398 blz.).

Series- A nos. 10—14; F nos. 4 en 5; G nos. 7 en 8; H no. 13; I no.

13; J nos. 1 en 2 ; K nos. 1—3; L nos. 1—4; M no. 6; N no. 1; O no. 2; P no. 1; Q nos. 1—8; R nos. 1 en 2 ; S no. 1; T nos. 1 en 2;

U no.' 3 ; W nos. 1—3; Y nos. 5—S; Z nos. 4 en S ; verder een inhouds- opgaaf van de zeven Bundels.

Bundel VIII, J A V A E N M A D O E R A (1914; X V I + 292 blz.).

Series: B nos. 7—12; C nos. 6—10; D nos. 6—9; E nos. 8—11; inhouds- opgaaf van de acht Bundels en mededeeling van geldelijken steun, en op blz. V een kort waardeerend woord ter nagedachtenis van den adjunct- secretaris der commissie J. W . Tamson, + 3 Maart 1914.

Bundel IX, S E L E B E S (1914; XV + 345 blz.).

Sereis: M nos. 7—18, met adatrechtkaart van de Minahasa tegenover blz. 160; N nos. 2—S; O nos. 3—6; P nos. 2—4; verder inhoud der negen deelen en mededeeling van geldelijken steun.

Bundel X, G E M E N G D (1915; X I X + 407 blz.).

Sereis: A nos. 15—19; B no. 13; C nos. 11—13; D no. 10; E no. 12;

F no. 6; G nos. 9 en 10; H nos. 14—18; I nos. 14—16; J nos. 3—7; K

n o s. 4 _ 6; L nos. 5—7; M nos. 19 en 20; P no. 5; Q nos. 9 en 10;

R nos. 3 en 4 ; S no. 2 ; U nos. 4 en 5; V nos. 1—3; W no. 4; X no. 1 ; Y nos. 10—14; Z nos. 6—8; verder inhoudsopgaaf van, en een register van indonesische rechtstermen op de tien versehenen Bundels.

(15)

O V E R Z I C H T

12

Bundel XI, S U M A T R A (1915; X V I + 391 biz.).

Series: F no. 7; G nos. 11—17; H nos. 19—29; I nos. 17—22; inhoud der elf versehenen Bundels.

Bundel XII, G E M E N G D (1916; X I X + 440 blz.).

Series: A nos. 20—23; B nos. 14 en 15; C nos. 14—16; D no. 11; G no. 18; H nos. 30 en 31; I nos. 23—31; J no. 8; K no. 7; M nos. 21 en 22; O nos. 7 en 8; P nos. 6 en 7; R no. 5; T nos. 3 en 4; V nos.

4 en S; W no. S; Y nos. 1 5 - 1 7 ; Z nos. 9—12; inhoud der twaalf Bun- dels en mededeeling van geldelij ken steun.

Bundel XIII, B O R N E O (1917; X I X + 431 blz.).

Series: J no. 9; L nos. 8—19; W no. 6.; Y nos. 18 en 19; Z no. 13;

inhoud der dertien Bundels; volkenkaart van Borneo (een verbeterde kaart in Bundel X X V I ) .

Bundel XIV, J A V A E N M A D O E R A (1917; XX + 357 blz.).

Series : B nos. 16—20, met een agrarisch desakaartje uit Banten ; C nos.

17—29, met een dergelijk kaartje uit Kedoe; D nos. 12—14; E nos. 13 20; Y no. 20; inhoud der veertien Bundels.

Bundel XV, B A L I E N L O M B O K (1918; X X I + 403 blz.).

Series: U nos. 6—30; Y no. 2 1 ; inhoud der vijftien Bundels.

Bundel XVI, G R O O T E O O S T E N P H I L I P P I J N E N (1919' X X I I -f 512 blz.).

Series: A no. 24; Q nos. 11—15; R nos. 6—15; T nos. 5—15; V nos.

6—16, met overzichtskaart van de Philippinen; Z no. 14; inhoud van de zestien Bundels.

Bundel XVII, S E L E B E S (1919; X X I I I + 554 blz.).

Series: M nos. 23—28; N nos. 6—8; O nos. 9 en 10; P nos. 8—17;

inhoud der zeventien Bundels.

Bundel XVIII, G E M E N G D (1919; X X V I I I + 448 blz.).

Series: A nos. 25—29; B nos. 21—24; C nos. 30—44 (dit laatste nr.

abusievelijk als serie E no. 21 geplaatst); D nos. 15 en 16; E nos. 22—

26; F nos 8 en 9 ; G nos. 19—24; H nos. 32—37; I nos. 32—35; J nos.

10—14; K no. 8; U no. 31; V nos. 17—27, met volkenkaart van Formosa;

X no. 2; Y no. 22; Z no. 15—17; inhoud der achttien Bundels en mede- deeling van geldelijken steun.

Bundel XIX, J A V A E N M A D O E R A (1921; X X V I I + 498 blz.).

Series: B nos. 25—31; C nos. 45—66; D nos. 17—26, met overzichtskaart van de Vorstenlanden; E nos. 21 en 27—34; inhoud van de negentien verschenen Bundels.

Bundel XX, S U M A T R A EN R I A U (1922; X X X + 481 blz.).

Sereis: A nos. 30 en 31 ; F nos. 10 en 11; G nos. 25—34; H nos. 38—49;

I nos. 36—45; J nos. 15—22; W nos. 7^9; X no. 3 ; Y nos. 23—29:

Z no. 18; inhoud van, en een register van indonesische rechtstermen op de twintig versehenen Bundels.

Bundel XXI, G R O O T E O O S T E N P H I L I P P I J N E N (1922;

V I + 422 blz.).

Series: A no. 32; Q nos. 16 en 17; R nos. 16—23; T no. 16; V nos.

28—34; Y nos. 30 en 3 1 ; Z nos. 19 en 20.

(16)

13 O V E R Z I C H T

Bundel XXII, G E M E N G D (1923; V I I I + 465 blz.).

Series: A nos. 33—36; B nos. 32 en 3 3 ; C nos. 67—71; D nos. 27—43, met kaart van woonerven te Jogjakarta, behoorende bij no. 32; E nos.

35—41; F nos. 12—14; G no. 35; H nos. 50 en 5 1 ; I nos. 46—52; J no.

23; K nos. 9 en 10; L nos. 20—23; M nos. 29—31; N nos. 9 en 10; O no. 11; P nos. 18—20; Q nos. 18 en 19; R nos. 24—26; S nos. 3 en 4 ; T nos. 16 en 17; U nos. 32—34; V nos. 35—37; W nos. 10 en 11; X no. 4 ; Y nos. 32—35 ; Z nos. 21—23, met, bij het laatste nr., 12 foto's van verbodteekenen op 5 bladen; mededeeling over geldelijken steun.

Bundel XXIII, J A V A E N B A L I (1924; V I I + 488 blz.).

Series: B nos. 34—38; C nos. 72—83; D nos. 44—59; E nos. 42—45; U nos. 35—49, met een kaartje van de oude vorstenrijkjes op Bali, behoo- rende bij no. 38.

Bundel XXIV, G R O O T E O O S T (1925; V I I + 497 blz.).

Series : Q nos. 20—34, met foto van verbodsteekenen, behoorende bij no. 33; R nos. 27—66; T nos. 19 en 20; V no. 38; Y no. 36; Z no. 24.

Bundel XXV, G E M E N G D (1926; X L I + 503 blz.).

Series: A nos. 37—43; B nos. 39 en 40; C nos. 84—94; D nos. 60—66;

E nos. 46—54; F nos. 15—19; G nos. 36—38; H nos. 52 en 53; I nos 53 en 54; J no. 24; K nos. 11—13; L no. 24; M nos. 32 en 33; N nos.

11—13; O nos. 12 en 13; P nos. 21 en 2 2 ; Q nos. 35—37; R nos. 67 en 6 8 ; S nos. 5—7; T no. 2 1 ; U nos. 50—53; V nos. 39 en 40; W nos.

12—16; X nos. 5 en 6; Y nos. 37—40; Z no. 25; inhoud van de vijf en twintig verschenen Bundels.

Bundel XXVI, M A L E I S C H G E B I E D E N B O R N E O (1926;

VI + 538 blz).

Series: J nos. 25—37, met afbeeldingen van verbodsteekens bij no. 26;

L nos. 25—55, met ruw schetskaartje van het Z-O. gedeelte van Borneo, ter correctie van de volkenkaart in Bundel X I I I .

Bundel XXVII, S U M A T R A (1928; V I I + 557 blz.).

Series: F nos. 20—30; G nos. 39—56; H nos. 54—73; I nos. 55—76.

Bundel XXVIII, G E M E N G D (1927; IX + 543 blz.).

Deze en de volgende Bundel vormen een feestgave, prof. mr. C. van Vollenhoven op den 25c" jaardag van zijn hoogleeraarschap — 2 October 1926 — door een aantal zijner oud-leerlingen in Nederlandsen Indië aan- geboden (zie blz. I X ) ; de inhoud der beide Bundels vormt het resultaat van een onderzoek naar de godsdienstige rechtspraak en de berechting van familie- en erfrechtzaken in de Buitengewesten, door de commissie van bijstand aangevuld voor Java en Madoera; deze Bundel houdt in de series : A no. 44; B nos. 41—43; C nos. 95 en 96; D nos. 67—73; E nos.

55—57; F nos. 31—36; G nos. 57 en 58; H nos. 74—83; I nos. 79—86;

J nos. 40—44; K nos. 14—17; L nos. 56—58.

Bundel XXIX, G E M E N G D (1928; V I I I + 413 blz.).

Het tweede gedeelte der feestgave-Vaii Vollenhoven, bevattend de series:

A no. 45; N no. 14; O no. 14; P nos. 23—33; Q nos. 38 en 39; R nos.

69—72; S nos. 8—10; T nos. 22 en 23; U no. 54; V nos. 41 en 42;

X no. 7; Y no. 41; Z no. 26.

Bundel XXX, R E G I S T E R (1929; 426 blz.).

Deze register-bundel bevat een inhoudsopgave van de dertig verschenen Bundels en een register van indonesische rechtstermen, voorkomende in

(17)

O V E R Z I C H T

14

de negen en twintig' Bundels; verder een mededeeling over geldelijl steun.

Bundel XXXI, S E L E B E S (1929; V I I + 444 blz.).

Series: M nos. 34—40; N nos. 15—19; O nos. IS—19; P nos 34—62;

Y nos. 42—44; Z no. 27.

Bundel XXXII, Z U I D - S U M A T R A (1930; V I I + 468 blz.).

Deze Bundel geeft een portret van den Zuid-Sumatra-kenner O. L.

Helfrich, en een margakaart van de Lampoeng van dr. J. W . van Royen;

bevat verder de series: I nos. 77—134; V no. 44; Y nos 45 en 46 '•

Z nos. 28 en 29.

Bundel XXXIII, G E M E N G D (1930; IX + 482 blz.).

Met taalkaartje van Zuid-Selebes, samengesteld door O. M. Goedhart;

houdt in de series: A nos. 46—53; B nos. 44—50; C nos. 98—109- D nos 74—79; E nos. 58—61; F nos. 37 en 38; G nos. 59—61; H nos.'84—89- I nos. 135 en 136; J nos. 38—39 en 45—46 (de nummers 38 en 39 waren over het hoofd gezien); K no. 18; L nos. 59—61; M nos. 41—43; N noo. 20; O nos. 20 en 2 1 ; P no. 6 3 ; Q nos. 40 en 4 1 ; R nos. 73 en'74- S no. 11; T nos. 24 en 25; U nos. 55—57; V nos. 45—47 W no 17:

X no. 8; Y nos. 47—52; Z nos. 30—32.

Bundel XXXIV, J A V A E N M A D O E R A (1931; 433 blz.).

Series: A nos. 54 en 55; B nos. 51—56; C nos. 110—113; D nos. 80—82:

E nos. 62—68.

Bundel X X X V , SUMATRA (1932; X V I I + 570 blz.).

Series: G nos. 62—68; H nos. 90—93; I nos. 137—152; Z no. 33- verder een inhoudsopgave van Bundels X X X I — X X X V , en mededeeling over geldelijken steun.

Bundel X X X V I , B O R N E O , Z U I D - S E L E B E S , A M B O N (1933;

X I V + 514 blz.).

Deze Bundel geeft vooreerst het portret van prof. mr. C. van Vollen- hoven, f 29 April 1933, met een kort woord van dankbaren eerbied voor den overleden meester, alsmede een in-memoriam van de hand van den voorzitter der commissie, prof. dr. C. Snouck Hurgronje, getiteld

„Nationale waardeering"; verder, tegenover blz. 303, vóór serie P no 77, bevattend zijne posthume aanteekeningen uit Selebes, het portret van dr J. Malhnckrodt, f December 1929, wiens werk ongeveer de helft van dezen Bundel vult (ook uit Borneo); houdt verder in de series- L nos

™ ; p n o s- 64—78 (met schetskaartje van Zuid-Selebes); R nos.

/5—80 (met diagrammen en schetskaartjes).

Bundel XXXVII, B A L I E N L O M B O K (1934; V I + 584 blz.).

Serie U nos. 58—82, met een desa- en soebakkaart van desa Kediri (Ta- banan), behoorende bij no. 62 (no. 58 bevat Liefrinck's dêsa-monogra- phieén van Noord-Bali).

Bundel XXXVIII, GAJO-, ALAS- E N B A T A K L A N D E N (1936; V I + 511 blz.).

Deze Bundel, bewerkt door W . K. H . Ypes, bevat serie G nos 69—85 met een kaartje van Boven-Deli, behoorende bij no. 81.

Bundel XXXIX, G E M E N G D (1937; X V I I I + 598 blz.).

Deze Bundel geeft het portret van prof. dr. C. Snouck Hurgronje, T 26 Juni 1936, met een kort woord der commissie van eerbiedige waar- deering voor den haar ontvallen voorzitter; houdt verder in de series:

(18)

15

O V E R Z I C H T A nos. Só—59; B nos. 57—59; C nos. 114—119; D nos. 83—85; E nos.

69—76 F no. 39; G nos. 86—88; H nos. 94—96; I nos. 153—155; J nos.

47—49; K nos. 19 en 20; L nos. 74 en 75; M no. 44; N nos. 21—23;

O no. 22; P nos. 79—82; Q nos. 42—44; R no. 8 1 ; S no. 12 (met schets- kaartje van een gedeelte der onderaf d. Japen-groep); T nos. 26 en 27;

U nos. 83—85; V nos. 48—50; W nos. 18 en 19; X no. 9; Y nos. 53 en 54; Z nos. 34 en 35; ten slotte een mededeeling over geldelijken steun.

Bundel XL, R E G I S T E R E N L I T E R A T U U R L I J S T (1938).

Houdt in : een uitgewerkte inhoudsopgave van alle verschenen Bundels ; een literatuurlijst 1927—1937; een register van indonesische rechtstermen op de Bundels X X X I — X X X I X ; mededeeling over geldelijken steun.

De veertig Bundels, samen ruim 18.000 bladzijden omvattend, zijn derhalve in het kort naar hun inhoud aldus samen te vatten :

Java en Madoera. Bundels: I I ; I V ; V I I I ; X I V ; X I X ; X X X I V . Java en Bali. Bundel : X X I I I .

Bali en Lombok. Bundels: X V ; X X X V I I . Selebes. Bundels: I X ; X V I I ; X X X I . Minahasa. Bundel : I I I .

Groote Oost. Bundel: X X I V .

Groote Oost en Philippinen. Bundels : X V I ; X X I . Borneo. Bundel : X I I I .

Borneo, Zuid-Selebes, Ambon enz. Bundel : X X X V I . Maleisch gebied en Borneo. Bundel : X X V I .

Sumatra. Bundels: V I ; X I ; X X V I I ; X X X V . Gajo-, Alas- en Bataklanden, Bundel: X X X V I I I . Zuid-Sumatra. Bundel: X X X I I .

Sumatra en Riau. Bundel : XX.

Gemengd. Bundels: I ; V ; V I I ; X ; X I I ; X V I I I ; X X I I ; X X V ; X X V I I I ; X X I X ; X X X I I I ; X X X I X .

Registers. Bundels: X X X ; X L .

Afkortingen. Een volledig lijstje hiervan te geven lijkt over- bodig; alleen de algemeen gebruikte afkortingen zijn ge- bezigd. Te allen overvloede zij nog op de volgende gewe- zen : Bijdr. of Bijdr. Kon. Inst. = Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië ; Tijds. Bat.

Gen. = Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volken- kunde, uitgegeven door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; Tijds. B.B. of T. B. B. = Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur ; T . N. I. of T. v.

N I . = Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.

(19)
(20)

INHOUD VAN ALLE VERSCHENEN BUNDELS, NAAR DE SERIES GEORDEND.

SERIE A.

A L G E M E E N DEEL.

Bundel I.

No. Blz.

1. Geschiedenis van de commissies voor het adatrecht van Juni

1908 tot September 1910 1

Op initiatief van Van Vollenhoven en Liefrinck wendt het Bataviaasch Genootschap zich tot de regeering met verzoek tot instelling van eene vaste commissie voor onderzoek en bestudeering van het adatrecht van Nederlandsch-Indië ; brief van 21 Juli 1908. — Antwoord IS Maart 1909, waarin bedenkingen geuit tegen instelling eener r e g e e r i n g s-com- missie, met toezegging evenwel, om steunverleening voor onderzoekingen van niet-officieelen aard door verzamelen van gegevens als anderszins in overweging te nemen. — I n de bestuursvergadering van het Koninklijk Instituut te 's-Gravenhage van 15 Mei 1909 wordt door Van Vollen- hoven, na overleg met Snouck Hurgronje, voorgesteld, om van wege het Instituut een „commissie van adatrecht" in het leven t e roepen en het Bat. Genootschap te verzoeken een „commissie van bijstand" t e be- noemen, met taak: het bijeenzamelen van adatrechtgegevens, die öf als nota's enz. in archieven of elders zijn neergelegd, óf t e vinden zijn in adatvonnissen en adatregelingen. — In de bestuursvergadering van 19 Juni 1909 wordt de a d a t r e c h t c o m m i s s i e door het Kon. Instituut ingesteld met dr. Snouck Hurgronje als voorzitter, mr. V a n Vollenhoven als secretaris. — Brief van het Kon. Instituut aan het Bat. Genootschap 19 Juni 1909, behandeld ter directievergadering van het Genootschap van 23 Aug. 1909. — Beantwoord bij brief 31 Aug. 1909, waarin mededeeling, dat een „commissie van bijstand" werd benoemd met F. A. Liefrinck als voorzitter. — Mededeeling van deze instelling aan den Gouverneur Generaal, met verzoek haar aan te bevelen bij de directeuren van justitie en van binnenlandsch bestuur, en bij de hoofden van gewestelijk bestuur, enz.; mededeeling namens de regeering, dat aan het verzoek is voldaan met toezegging van steun; enz.

2. Adatwijzer, houdende practische wenken bij onderzoekingen naar het adatrecht (1910) " . . . 16

Ingedeeld in de twee paragraf en : Voorwerp van het onderzoek; wijze van het onderzoek. Zie verder nos. 16 en 58.

3. Adviezen over codificatie van adatrecht en bewijs van adatrecht

(1893—1894) 21

Advies van dr. C. Snouck Hurgronje aan den directeur van justitie van 18 April 1893, naar aanleiding van een voorstel van den gouver- neur van Sumatra's Westkust tot codificatie der Minangkabausche adat, en van een vonnis van den raad van justitie te Padang (zie nos.

40 2

(21)

SERIE A 3—12

18

No. Blz.

6 en 16): Codificatie sterk ontraden, o.m. omdat zij, afgezien van de groote moeilijkheden daaraan verbonden, de ontwikkeling van het adatrecht zou belemmeren, terwijl zij den gevreesden invloed van het islamisme op moederrechtelijke instellingen niet zou kunnen breken;

belangrijke opmerkingen over aard van adatrecht en zijn kenbronnen, over rechtsspreuken en oendang-oendang, enz.; verder beschouwingen over de vraag, of de adat „door getuigen bewezen" kan worden (blz.

21—39). — Zie over de beteekenis van dit rapport het in-memoriam- Snouck Hurgronje in Bundel-39.

2. Advies van den directeur van justitie van 18 October 1893. Ten aan- zien van de laatste vraag wordt gewezen op het onderscheid tusschen het wetenschappelijk bewijs van het objectief recht, en bewijs in rechten (door getuigen enz.) van de feiten. Onderschrijft overigens geheel het advies-Snouck Hurgronje (blz. 40—44).

3. Advies van den raad van Nederlandsch-Indië van 24 November 1893, hetwelk, in afwijking van de voorgaande adviezen, adatcodificatie be- pleit in aansluiting aan het door dien raad gedaan voorstel om de mogelijkheid daartoe in het regeeringsreglement te doen opnemen (blz.

44—46).

4. Brief van den gouvernementssecretaris aan den gouverneur van Sumatra's Westkust van 16 Januari 1894, mededeelende dat het regee- ringsreglement adatrecht-codificaties niet kent, maar de gouverneur- generaal adatrechtonderzoek van veel belang acht (blz. 46—47).

4. Uittreksel uit een circulaire van den resident van Timor en On- derhoorigheden, gericht aan alle bestuursambtenaren, houdende toelichting op de rechtsregeling der zelfbesturende landschappen

buiten Soembawa en Manggerai (1909) 48

Betoogd wordt, dat het adatrecht is een levend recht, dat wisselt met tijd en omstandigheden, en als zoodanig geëerbiedigd en toegepast moet wor- den. (Voor het jaartal zie no. 7 dezer serie; de circulaire is in haar geheel opgenomen in serie Z no. 10 onder V Ir. A ; zie instemming der regeering hiermede in Bundel V I I , blz. 144; verg. verder no. 42 dezer serie) .

Bundel V.

5. Geschiedenis van de commissie voor het adatrecht van Septem-

ber 1910 tot Maart 1912 1

Vervolg van no. 1. — O.m. een bericht van de commissie in Indische Gids 1911 blz. SS6 omtrent het doel der adatrechtbundels : het aandragen van materiaal om v a n l i e v e r l e d e tot meerdere kennis van het adat- recht te geraken.

6. Vonnis van den raad van justitie te Padang van 13 October 1892 en arrest van het hooggerechtshof van 3 Augustus

1893 3

Besproken in de adviezen, opgenomen onder no. 3; zie ook no. 16. De raad besliste o.a. dat volgens Minangkabausche adat adoptie door een enkel lid der familie is uitgesloten, zoolang in die familie vrouwen zijn die kinderen kunnen krijgen; door lid of burger van een andere nagari te worden mag men thans niet geacht worden alle banden met zijn familie en zijn oorspronkelijke nagari verbroken, en daarmee zijn recht om van die familie te erven verloren te hebben, zulks niettegenstaande getuigen- verklaringen in anderen zin, waardoor geen adat kan worden bewezen.

(22)

19

ALGEMEEN DEEL

No. Blz.

7. Circulaire van den resident van Timor (1909) . . . . 11

Verbetering van het jaartal, dat oorspronkelijk als 1907 was opgegeven (zie no. 4).

8. Adviezen over codificatie van het inlandsen adatrecht der

Minahasa (1897) 12

1. Voorstel van den resident van Menado van 11 Maart 1897, in overleg met mr. J. H . Carpentier Alting, landraadvoorzitter, en H . F. Hesselaar, controleur Ie klasse, om hun, tot een commissie vereenigd, het ontwerpen van een B.W. voor de inlandsche bevolking in de Minahassa op te dragen.

2. Advies van den directeur van justitie 8 September 1897: afwijzend, als in strijd met het regeeringsreglement ; o.m. inhoudend weerlegging van resident's meening, als zou het m e h e - r o k o - huwelijk na Stbl.

1861 no. 38 nog als wettig huwelijk aangemerkt kunnen worden.

3. Regeeringsmissive aan.resident 7 Oct. 1897 met afwijzende beschik- king op grond van directeur's advies.

9. Gegevens betreffende het adatrecht in vreemde koloniën

(1911) 20

A. Engelsch-Indië en Engelsche koloniën: brief van den Engelschen minister van buitenlandsche zaken aan den Nederlandschen gezant 9 Mei 1911, mededeelend dat verzamelen en classificeeren van adatrechtgégevens niet officieel geschiedt, met verwijzing naar bronnen voor, hoofdzakelijk, het Afrikaansch adatrecht.

B. Fransche koloniën: brief van Franschen minister v. buitenl. zaken aan den Nederl. gezant 18 Aug. 1911, met lijst van aangeboden officieele en particuliere werken (codificaties, verzamelingen) op adatrechtelijk gebied.

C. Duitsche koloniën : brief ns. Duitschen minister v. buitenl. zaken aan Nederl. gezant 9 Juni 1911, mededeelend de instelling in Juli 1907 van een commissie voor adatrechtonderzoek, met de door haar gebruikte

„Fragebogen über die Rechte der Eingeborenen" (blz. 24—41).

Zie vervolgen in nos. 13, 19, 24, 29, 32, S3.

Bundel VII.

10. Geschiedenis van de commissies voor het adatrecht van Maart

1912 tot April 1913 1

O.m. verzoek van de commissie van bijstand in Recht in Ned.-Indië, dl.

96, en Tijdschrift B.B. deel 40, om mededeelingen over onvolledigheid, gebreken, enz. van het adatrecht (verg. no. 15); lijst van gedelegeerden van de commissie van bijstand.

11. Inlandsche adatsystematiek (vóór 1892; 1912) . . . . 3

Inleidende opmerkingen (van Snouck Hurgronje; zie Van Vollenhoven's Ontdekking van het adatrecht, blz. 130).

A. Hoofdindeeling van de Minangkabausche adat, volgens Datoek Radja Labih (vóór 1892): 1. n a n s a b a n a r h a d a t ; 2. n a n d i h a d a t - k a n ; 3. n a n t e r h a d a t ; 4. i s t i h a d a t .

B. Mededeeling G. de Waal van Anckeveen (1912) : 1. T j o e p a q n a n o e ç a l i ; 2. T j o e p a q b o e a t a n , omvattend k a t â p o e s a k â ,

— m o e p a k a t , — d a h o e l o e b a t a p a t i , — k o e d i a n b o e l i ë h d i t j a r i (Minangkabau).

3. Uit een artikel in Koloniaal Tijdschrift 1912, blz. 653 v. van L. C.

Westenenk.

12. Eerbiediging van het adatrecht in vreemde koloniën (1772 en

1827—1835) 13

(23)

S E R I E A 12—26

20

No. Blz.

A. Ontwerp van 1772 op het rechtswezen in Bengalen (zie Van Vollen- hoven's Adatrecht I, 17): A plan for the Administration of Justice, extracted from the Proceedings of the Committee of Circuit, 15t h August

1772.

B. Verordeningen van 1827 en 183S op het rechtswezen in Fransch-Indië (zie Van Voll. Adatrecht I, 90): 1. Ordonnance du 30 octobre 1827, portant création, à Pondichéry, d'un comité consultatif de jurisprudence indienne. — 2. A r r ê t é du 28 novembre 1835 relatif aux séances du comité consultatif de jurisprudence indienne et à la police de ces séances.

13. Gegevens betreffende het adatrecht in vreemde koloniën

(1918) 33

Vervolg van no. 9. — D. Amerikaansche koloniën: Toezending van

„Studies in Moro History, Law, and Religion" by Najeeb M. Saleeby, 1905.

E. Belgische koloniën : Brief van Belg. min. v. buitenl. zaken aan Nederl.

gezant 10 Januari 1913, mededeelend dat vele ambtelijke nota's over Con- goleesch adatrecht in het bezit der regeering zijn, die nog op bewerking wachten, met aanbieding van een 9-tal werken op dit gebied.

14. Adatregelingen van Christen-Inlanders (1911) . . . . 36

Missive van den Ie" gouv. secr. aan de hoofden v. gew. best. buitenbez.

30 Oct. 1911: Bestuur onbevoegd tot vaststelling van bindende voorschrif- ten betr. adatrecht van Christen-Inlanders ; wèl moet bindende kracht toegekend aan adat-regelingen, door christelijke volkshoofden in overleg met zendelingen vastgesteld (verwijzing door adatrechtcommissie naar hare afwijkende opvatting in serie M no. 4, bundel I I I , blz. 185 nt. 1).

— Zie verder no. 17 dezer serie, en serie G nos. 8, 12, en speciaal 28 en 55, serie L no. 67, serie Q no. 3 onder lr. P en no. 4, serie S no. 2, serie V nos. 5 en 42.

Bundel X.

15. Geschiedenis van de commissies voor het adatrecht van April

1913 tot December 1914 1

O.m. een verzoek van de commissie van bijstand tot onderscheidene landraadvoorzitters, Aug. 1913, om mededeeling omtrent adatrechttoe- passing, en leemten en gebreken in dit recht (verg. no. 10). — Zie serie C-27; E-15 en 25.

16. Opmerkingen en gegevens betreffende den adatwijzer in Bundel

I, blz. 16—20 (1880—1914) 4

O.m. van mr. Wienecke omtrent punt 1 (feiten, geen opvattingen onder- zoeken), waarbij wederom vonnis-Padang 13 Oct. 1892 ter sprake komt

(zie nos. 3 en 6); van mr. W . B. Bergsma in Ind. Gids 1882 omtrent punt 16 (raadpleging individueel of gezamenlijk).

17. Adatregelingen van Christen-Inlanders (1914) . . . . 13

Bedenking tegen regeeringsopvatting t.a.v. bindende kracht dezer rege- lingen (zie no. 14), bevestigd door mededeeling mr. Kielstra omtrent niet opvolging van de adatregeling-Langoan. — Zie serie M no. 4.

18. Zorg voor ster f boedels van inlanders en zorg voor onmondige

inlanders (1907) 14

Uit een nota van mr. J. J. Smits aan de weeskamer te Padang naar aan- leiding van een ontwerp : Overzicht van het adatrecht omtrent deze aangelegenheid in Atjeh, Gajo- en Alaslanden, Tapanoeli, Sumatra's Westkust, Benkoelen; raadt codificatie sterk af met verwijzing naar advies-Snouck Hurgronje (zie no. 3).

(24)

21

A L G E M E E N D E E L

No. • B l z-

19. Gegevens betreffende het adatrecht in vreemde koloniën

(1913)

2 0

Vervolg van no. 13. — F . Belgische koloniën: Brief van Belg. minister buitenl. zaken aan Nederl. gezant 28 Mei 1913 ter aanbieding o.m. van (in dit nummer grootendeels overgenomen) : A. Questionnaire concernant l'organisation politique, civile et pénale des tribus du territoire de l'état indépendant; B. Plan de documentation pour aider à l'élaboration d'études ethnographiques sur les peuples du Congo Belge, Juillet 1909.

Bundel XII.

20. Geschiedenis van de commissies voor het adatrecht van Decem-

1914 tot 1 Maart 1916 1

21. Verwijzing 2

Betr. de beteekenis van sommige o e n d a n g - o e n d a n g, en adatrege- lingen Christeninlanders (verg. nos. 14, 17).

22. Bestanddeelen van het adatrecht (1915) 3

Ontleend aan een ingezonden bijdrage van mr. C. van Vollenhoven in het Weekblad van het Recht no. 9820 (zie Adatrecht I I I , 354 vlgg.) naar aanleiding van de omschrijving van „adatrecht" in het ontwerp-novelle art. 75 en 109 R.R. als „de onder hen geldende, met hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen".

2 3 . V e r h a n d e l i n g v a n d r . A d r i a n i o v e r a d a t e n a d a t r e c h t v a n C h r i s - t e n i n l a n d e r s ( 1 9 1 2 ) • 7

Ontleend aan „Overzicht van de veertiende zendingsconferentie, gehou- den te Buitenzorg van 17—25 Augustus 1912": het christen-adatrecht verkeert nog in de groeiperiode; men late het de gelegenheid om zich te ontwikkelen.

B u n d e l X V I .

24. Gegevens betreffende het adatrecht in vreemde koloniën

(1918) !

Vervolg van nos. 13 en 19. — Amerikaansche koloniën: verwijzing naar de door mr. W . J. Muller verzamelde gegevens in serie V nos. 9—16, en de literatuurlijst in serie Z no. 14, een en ander over het adatrecht der Philippijnen, opgenomen in Bundel X V I ; verder een aanhaling uit Batakspiegel over de Bataks van Palawan.

Bundel XVIII.

25. Geschiedenis van de commissies voor het adatrecht van Maart

1916 tot 1 Mei 1919 1 26. Geschiedenis van de adatrechtstichting van Mei 1917 tot 1 Mei

1919 .

2

De adatrechtstichting in het leven geroepen 30 Mei 1917 door het Kon.

Instituut te 's-Gravenhage, de Thorbecke-stichting te Leiden en het Leidsch Universiteitsfonds; stichtingsakte met statuten van 7 artikelen;

doel: „het wetenschappelijk onderzoek naar het ongecodificeerde recht der inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van andere deelen van Indonesië duurzaam te verzekeren en de bestudeering van dat recht duurzaam te bevorderen" ; het bestuur wordt gevormd door de commissie voor het adatrecht; eenmaal per drie jaar wordt schriftelijk verslag uit- gebracht aan de drie genoemde lichamen.

(25)

S E R I E A 27—43

22

No. Blz.

2 7 . B a u d o v e r a d a t r e c h t s t u d i e ( 1 8 5 1 ) ,. 6 Ontleend aan de „aanspraak tot opening' van de eerste algemeene vergade- ring van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië", 4 Juni 1851.

2 8 . B e s t a n d d e e l e n v a n h e t a d a t r e c h t ( 1 9 1 3 ) 8 Uit een voordracht over „Katholische Tendenz und Partikularismus im

Islam", in September 1913 gehouden door prof. Ignaz Goldziher : „Neben den pia desideria des religiösen Rechtes gilt für das wirkliche Leben als tatsächliches, ethnisches Recht die cäda"; gewezen wordt op verzamelin- gen adatrechtgegevens uit Noord-Afrika en Nederlansch-Indië, met name op de Adatrechtbundels.

2 9 . G e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t a d a t r e c h t i n v r e e m d e k o l o n i ë n

( 1 9 1 8 ) • 9 Vervolg van nos. 9, 13, 19, 24. — Formosa: de Maleische bevolking te

onderscheiden in een westelijke en oostelijke helft, waarvan de eerste sterk Chineesch beïnvloed is; verwijzing naar samenvattende gegevens in bundel X V I I I onder serie V, nos. 17—27.

Bundel X X .

3 0 . A a n s c h r i j v i n g v a n d e n r e s i d e n t d e r L a m p o n g s c h e d i s t r i c t e n

( 1 8 6 9 ) 1 Gericht tot den controleur van Boemi Agoeng 14 Sept. 1869, strekkende

om niet geheel lijdelijk tegenover volksinstellingen te staan, met name tegenover het n a i k p e p a d o n en s e s a k o ; waar deze in het Boemi Agoengsche blijkbaar vele jaren niet meer plaats hadden, moeten zij blijven afgeschaft.

3 1 . V e r w i j z i n g 4 Naar serie G no. 28, voor Christen-Batak adatregelingen.

Bundel X X I .

3 2 . G e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t a d a t r e c h t i n v r e e m d e k o l o n i ë n

( 1 9 1 1 ) 1 Vervolg van nos. 9, 13, 19, 24, 29. — Philippijnen: rondschrijven van

den gouverneur-generaal 26 Januari 1911 met lijst van vraagpunten, grootendeels op adatrecht betrekking hebbend, ter verzameling van ge- gevens; voor de Igorot van Lepanto bewerkt door J. A. Robertson (zie Adatrechtbundel X V I , 504 onder no. 98).

Bundel X X I I .

3 3 . G e s c h i e d e n i s v a n ' d e c o m m i s s i e s v o o r a d a t r e c h t v a n M e i 1 9 1 9

t o t J u n i 1 9 2 2 1 O.m. besluit Kon. Instituut Sept. 1921 tot opheffing der beperking van

het aantal commissieleden. — De geschiedenis der commissies wordt verder met meer afzonderlijk behandeld, daar zij samenvloeit met die der adatrechtstichting.

3 4 . G e s c h i e d e n i s v a n d e a d a t r e c h t s t i c h t i n g v a n M e i 1 9 1 9 t o t A u g u s -

t u s 1 9 2 2 3 O.m. het eerste verslag aan de drie oprichters-instellingen 14 Juni 1920;

het Research Committee te Manila, Committee of Correspondence in de Vereenigde Staten van Amerika; personen die elders in het buitenland de stichting bijstaan.

(26)

23 ALGEMEEN DEEL

No.

Blz

^

35. Studie van Indonesisch adatrecht (1918) 6

H e t artikel van Van Vollenhoven „The study of Indonesian customary law" in den feestbundel voor John H . Wigmore, Illinois Law Review X I I I (1918), mede opgenomen in Philippine Law Review, V (1919) en in Adatrecht I I I , 517.

36 Austronesische rechtsfamilie en Indonesische rechtsstam

(1920—1921)

n

De voordracht, door Van Vollenhoven gehouden in de vergadering van de Kon Akademie van wetenschappen te Amsterdam op den 24°" April 1920 opgenomen in het jaarboek dier Akademie-1920, en verder m het Eno-élsch in de Illinois Law Review, X V (1921): 1. Taalfamilies en rechtsfamilies (blz. 11—17); 2. Families of Language and Families of Law (blz. 17—23). — Later ook opgenomen in Adatrecht I I I , resp. blz.

569 en blz. 599.

Bundel XXV.

37. Geschiedenis van de adatrechtstichting van Augustus 1922 tot

October 1925 \

Houdt o.m. in: het tweede verslag aan de oprichters-instellingen 12 Mei 1932- uitbreiding der commissie van bijstand Januari 1925; bekendmaking dezer commissie, voorjaar 1925, dat zij zich bereid verklaart, verzoeken om inlichtingen of advies inzake adatrecht zoo volledig als in haar ver- mogen ligt te beantwoorden.

38. Internationale samenwerking inzake Indonesische rechtsstudie

(1919—1925)

7

Stichting van de Union Académique Internationale in October 1919, waaraan de Kon. Akademie van wetenschappen deelneemt. — In Januari

1920 wordt op initiatief van Van Vollenhoven door de Kon. Akademie voorgesteld door de Union te doen publiceeren gegevens over Indone- sisch adatrecht. — Behandeling adatrechtaangelegenheden m de vergade- ringen der Union van 1920—1924; besloten wordt tot samenstelling van een voorloopige lijst van adatrechttermen.

39. Prijsvraag over geschreven adatrechtsbronnen ( 1847-1849) 15

Uitgeschreven door het Kon. Nederl. Instituut voor wetenschappen, let- teren en schoone kunsten (voorlooper der Kon. Akademie). — Van in- gekomen antwoord blijkt niet.

4 0 R a f f l e s o v e r c o d i f i c a t i e e n h e r z i e n i n g v a n a d a t r e c h t ( 1 8 1 0 —

1 8 1 1 ) 1 7

41. Adatrechtpolitiek van het Britsche tusschenbewind (1811) 18

Uit de proclamatie van Lord Minto, gecontrasigneerd door Raffles.

42. Groei van het adatrecht (1924)

1 9

Met verwijzing naar no. 4. — Schrijven gouverneur Atjeh en Ond. aan ass res. Gajo- en Alaslanden 24 April 1924 over wijziging van het adat-

recht en scheppen van adat wij ziging door k e d j o e r o e n en r o d j o - t j ê q's.

43 Adviezen over inheemsche rechtspraak en adatrecht op Zuid-

Sumatra (1912—1913)

2 1

Adviezen van de residenten van: 1. B e n g k o e l e n : ontraadt invoering buiten de hoofdplaats van gouvernementsrechtspraak; 2. D j a m b i : wijst op soepelheid van het adatrecht; waarschuwt tegen het gebruik van

(27)

S E R I E A 43—58 2 4

N o- Blz.

de Oendang-oendang Djambi (opgenomen in serie Z no. 2 Ir. H ) als wetboek, zijnde zij slechts bedoeld als handleiding; 3. P a l e m b a n g : raads gouvernementsrechtspraak voor het binnenland af; stelt voor het ontwerpen van eenvoudige procesregeling aan de hand van „de adat- rechtspraak bij de rapats in Palembang" (zie Bundel XI 189—230 serie I no. 19).

Bundel X X V I I I .

44. Onderzoek naar de gesteldheid van de godsdienstige rechtspraak en de berechting van familie- en erfrechtzaken in de buiten-

gewesten (1925—1926) 1

Verzoek van „de commissie van bijstand" te Batavia, Juni 192S, aan de hoofden van gewestelijk bestuur en de landraadvoorzitters in de buiten- gewesten om inlichtingen omtrent bovenstaande onderwerpen, onder een aantal punten breeder omschreven. — De hierop ingekomen antwoorden zijn onder de verschillende series opgenomen en vormen, met gegevens van Java en Madoera, door de commissie van bijstand toegevoegd den inhoud van Bundels X X V I I I en X X I X , bedoeld als huidegift a a n ' V a n Vollenhoven op den 25'" jaardag van zijn hoogleeraarschap, 2 October 1926 (zie mededeeling vóór blz. 1 in beide Bundels). — Zie ook nog serie T nos. 24 en 25.

Bundel X X I X .

45. Verwijzing, enz 1

Mededeeling, dat Bundels X X V I I I en X X I X één geheel vormen (zie onder no. 44).

Bundel X X X I I I .

46. Geschiedenis van de adatrechtstichting van October 1925 tot

Mei 1930 i

Houdt p.m. in: Het Bat. Gen. stelt 1 Februari 1926 in een „afdeeling adatrecht", m de plaats tredend van de „commissie van bijstand" —

\ erslagen van 7 Juni 1926 en 4 Mei 1929 aan de drie oprichters-insti- tuten. — Aansluiting der adatrechtstichting bij het door Snouck H u r - gronje gesticht Oostersch Instituut.

47. Internationale samenwerking inzake internationale rechtsstudie

(1926—1929) 7

Verslagen van het behandelde op adatrechtelijk gebied op de vergaderin- gen der Union Académique Internationale van de jaren 1926—1929 (o m besluit tot uitgave van een adatrechtwoordenboek, Mei 1928).

48. Ontwerp voor een verzameling van adatoorkonden (1922) 13

Een „provisional collection of Indonesian documents relating to the cus- tomary law of Indonesia", aangeboden door de Kon. Akademie aan de Union Académique Internationale, Sept. 1922 (zie Bundel X X V blz 13) bevattende: A. 1. native deeds; 2. native awards; 3. native legal for- mules; 4 deeds of donation and of appointments by chiefs or princes- 5. native legal proverbs; B. 1. prefatory note (over het gebruik te maken yan „wetboeken ', vorsten-edicten enz., uit Snouck Hurgronje's Atjehers, 1, 9—16, m Engelsche vertaling); b. village regulations and similar enactments; 7 customary law regulations; 8. native descriptions of cus- tomary law; 9. edicts enacted by chiefs or princes.

4 9 . A d a t r e c h t s t u d i e ( 1 8 4 7 ) 3 0 Uit het verslag der werkzaamheden van het Bat. Gen., uitgebracht door

(28)

25

A L G E M E E N D E E L

No. Blz.

zijn voorzitter dr. W . R. van Hoëvell (inlichtingen gewenscht omtrent inlandsen grondbezit en grond- en andere lasten).

50. Het adatgrondenrecht in openbare beraadslagingen (1870—•

1928) 31

Kort overzicht uit Handelingen van Staten Generaal en Volksraad, sa- mengesteld door A. Jonkers.

51. Inzichten over adatrechtstudie (1857) 52

Abusievelijk genummerd 50. — Uit het verslag, uitgebracht aan den Koning (24 Dec. 1857) door de staatscommissie op het adres van F. H . van Vlissingen e s . betr. Europeesche kolonisatie in Nederlandsch-Indië (voorzitter J. J. Rochussen). O.m. over „ h a d a t p o e s a k k a in de Padangsche landen"; d j o e d j o e r ; huwelijksfeesten; grondafstand in koop of erfpacht; het pandelingschap (blz. 55—61).

52. Erfopvolging in ambt of ambacht (1909) 62

Abusievelijk genummerd 51. — Uit het verslag, door The Times gegeven over een rede van den oud-gouverneur-generaal van Enge'sch-Indië, getiteld „Defence of the Peers".

53. Adatrecht in vreemde koloniën : grondenrecht in Hawaii (1891) . 70

Abusievelijk genummerd 52. — Uit de Hawaiian Annual for 1891 : Ancient subdivisions of land; subdivisions of the a h u p u a a ; ancient system of land tenure ; the landcommission ; nature of landcommission awards ; the m a h e 1 e or great division ; awards to tenants ; k o n o h i k i awards ; a royal patent ; the commission of boundaries ; government lands; homestead lots; school lands; crown lands; unassigned lands;

character of the early surveys; surveys of grants.

Bundel XXXIV.

54. Geschiedenis van de adatrechtstichting van Mei 1930 tot

Februari 1931 1 55. Register op het „Eindresumé" 3

Een register op het „Eindresumé van het bij gouvernementsbesluit dd.

10 Juni 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera, samengesteld door den chef der af- deeling statistiek ter algemeene secretarie" (mr. W . B. Bergsma), in drie deelen, resp. verschenen 1876 (2° druk 1898), 1880 en 1896.

Bundel X X X I X .

56. Korte geschiedenis der adatrechtstichting van Maart 1931 tot

Mei 1936 1

Vervolg van no. 54. Bevat o.a. verslagen aan de Thorbecke-stichting van 1932 en 1935.

57. Internationale samenwerking in zake indonesische rechtsstudie

(1930—1935) 9

Vervolg van no. 47. Bevat o.m. de rapporten op adatrechtelijk gebied, uitgebracht in de vergaderingen der Union Académique Internationale te Brussel, gehouden in de maand Mei van de jaren 1930—1934.

58. Aanteekeningen op den adatwijzer in Bundel I (1933) . 16

Afkomstig van Raden mr. Soepomo; zie ook nos. 2 en 16.

(29)

SERIE B 1—8 26

No. B

lz

-

59. Verwijzingen enz 18

Over deelbouw; s a d â k en m a h r ; s a j e m b a r a ; r i n g g i t .

SERIE B.

WEST-JAVA.

Bundel II.

1. Gegevens uit verslagen der welvaartcommissie (1905-1907) 1

Getrokken uit de gewestelijke samentrekkingen nopens a. l a n d b o u w , b. v e e t e e l t , c. p l u i m v e e t e e l t , d. i r r i g a t i e . — Vervolg onder no. 4.

A. D o r p s - e n a n d e r e s t a a t s i n s t e l l i n g e n : 1. Dorpsuiterlijk en dorpsbevolking. 2. Dorpsbestuur. 3. Inheemsche loemboengs. 4. Ge- meenschappelijke kweekbedden. 5. Gemeenschappelijke veekralen. 6. Ver- dere samenwerking in en tusschen dorpen. 7. Dorpssmeden. 8. Vorsten en prijaji's. 9. Verplichte diensten. 10. Eigenrichting.

B. F a m i l i e - e n e r f r e c h t : 11. Klappers enz. bij huwelijk. 12.

Arbeid van verwanten en schoonzoons. 13. Erfrecht.

C. G r o n d e n r e c h t : 14. Beschikkingsrecht over den grond. 15. In- landsch bezitrecht op grond. 16. Vorm van grondbezit. 17. Ambtsvelden.

18. Genotrecht van wisselvallige bouwvelden. 19. Bewerkingsrecht op den grond. 20. Recht om te ontginnen. 21. Recht om te zamelen. 22. Weide- recht. 23. Weiderecht voor eenden. 24. Deelbouw. 25. Grondverpanding.

26. Veldhuur tusschen inlanders onderling. 27. Andere grondverkrijging.

28. Waterrecht. 29. Vischrechten.

D. S c h u l d e n r e c h t : 30. Inlandsen bezitrecht op roerend goed. 31.

Koop- en ruilhandel. 32. Tebasan. 33. Verpanding van roerend goed. 34.

Zaadleening. 35. Voorschot op het gewas en geldleening tegen padi. 36.

Rijstleening. 37. Leenen van landbouwgereedschap. 38. Voorschotneming voor pluimvee. 39. Voorschot tegen huiden. 40. Rechtsvormen van grond- bewerking (overzicht). 41. Arbeidshulp bij de grondbewerking. 42. Plant- en snijloon; plukloon. 43. Hulp met ploegvee. 44. Veehoederij. 45. Uit- besteding van vee. 46. Eendenhoederij. 47. Half winning van pluimvee.

48. Tusschenpersonen; makelaars. 49. Andere loondienst. 50. Lastgeving.

51. Handelingen voor gemeene rekening. 52. Geldbelegging. 53. Onderling en wederkeerig hulpbetoon.

E. D e l i c t e n r e c h t : 54. Ongeoorloofde gedragingen.

2. Gegevens uit het „rapport betreffende het landbouwcrediet- onderzoek in de Preanger Regentschappen" van den assistent- resident in commissie De Wolf van Westerrode (1904) 57

Over dorps- en andere staatsinstellingen; huwelijksrecht; inlandsen bezit- recht van grond; wisselvallige bouwvelden; deelbouw; grondverpanding (blz. 59—66) ; veldhuur tusschen inlanders onderling ; andere grondver- krijging; koop- en ruilhandel; verpanding van roerend goed; zaadleening, voorschot op gewas en geldleening tegen padi, rijstleening, geldleening tegen geld (blz. 68—73); voorschot tegen huiden; rechtsvormen van grondbewerking (blz. 73—78); arbeidshulp bij de grondbewerking; hulp met ploegvee; tusschenpersonen; handelingen voor gemeene rekening;

borgtocht; geldbelegging; onderling en wederkeerig hulpbetoon; weder- keerige bijdragen.

3 . G e g e v e n s o v e r g r o n d e n r e c h t , g e t r o k k e n u i t r e g e e r i n g s r a p p o r t e n

( 1 9 0 6 — 1 9 0 7 ) 8 3 B a n t e n : wisselvallige bouwvelden; B. T j i r e b o n : vorm van grond-

bezit ; grondverpanding.

(30)

27 WEST-JAVA

No. Biz.

Bundel IV.

4. Gegevens uit verslagen der welvaartcommissie (1905-1909) 1

Uit de gewestelijke samentrekkingen nopens: e. v i s c h v a n g s t . ƒ.

v e r v o e r w e z e n (1906), g. h a n d e l e n n i j v e r h e i d (1907), h.

r e c h t e n p o l i t i e (1907), i. e c o n o m i e v a n d e d e s a (1908—

1909). Zie no. 1. — Voor de indeeling van den inhoud, zie bij no. 1, met deze bijvoegingen: 1". Standen in het dorp; verschillende bedrijven. lb. Vreemdelingen in en bij het dorp. Ie. Perceelskampongs. 6". Armenver- zorging; djakat en pitrah. 11". Huwelijken op jeugdigen leeftijd; kinder- huwelijk. l lb. Aantal vrouwen. 12". Voogdij. 12''. Ondersteuning van verwanten. 13". Toedeeling van goederen vóór den dood ; boedelverdee- ling. 15". Inlandsche gronden in handen van niet-inlanders. 16". Agra- risch eigendomsrecht. 27". H u u r van boomen, ovens, huizen, enz. 27".

Grondverhuur aan niet-inlanders. 31". Pandjer. 31''. Vermomd pandeling- schap. 32". Geldopnemen in het algemeen. 32". Geldopnemen zonder pand of renteberekening. 39". Voorschot en geldleening voor en tegen visch.

39". Voorschot en andere kredietvormen bij handel en nijverheid; geld- leening voor Mekkagang, feesten en andere doeleinden. 39°. Niet-inlan- ders als geldschieters van inlanders. 49". Vracht- en karrecontracten. 51".

Samenwerking bij zee- en rawa-visscherij. 51b. Borgtocht. 53". Weder- keerige bijdragen.

5. Gegevens uit het „Eindresumé van het onderzoek naar de ver- plichte diensten der inlandsche bevolking op Java en Madoera"

van F. Fokkens (1903) 513

Over : Dorps- en andere staatsinstellingen (o.a. b a l ë d e s a) ; familie- en erfrecht ( „ b a n t e n g a n o e t i n g s a p i " ) ; inlandsen bezitrecht op grond en vorm van grondbezit, genotrecht, bewerkingsrecht ; grondver- panding; rijstleening en geldleening tegen padi; boedjangstelsel en koeli- diensten; geldbelegging; onderling hulpbetoon.

6. Adatvonnissen (1905—1910) 529

1. Vonnis landraad Tjiandjoer 5 Maart 1910; in appèl: raad van justitie Batavia 21 October 1910: schenking, door den man aan de vrouw gedaan onder voorwaarde dat zij levenslang zijn vrouw zou blijven, vervalt bij talâk op verzoek der vrouw (Raad ; anders landraad, die de schenking, als „ter zake des huwelijks" gedaan beschouwend, onherroepelijk acht).

2. Vonnis priesterraad Sërang 27 Februari 1905 : b a r a n g s o e l o e r en b a r a n g g o e n a - k a j a .

3. Vonnis landraad Pandêgeulang 2 Mei 1905: geschil tusschen klein- kinderen onderling over een sawah, welke gedaagde gedurende langen tijd onder zich had, en aan één der eischers gedurende 17 jaar gedeel- telijk in pand gegeven had; langdurige machtsoefening levert geen „ver- jaring", wel vermoeden van beter recht op.

Bundel VIII.

7. Verwijzing 7

Betr. huidegift aan dorpshoofd en godsdienstige rechtspraak.

8. Gegevens over voormalig bestuur, ambtelijke inkomsten, heffin- gen en grondenrecht in de Preanger, getrokken uit district-

monographieën (1893—1896) 2

T e weten: uit drie districtsmonographieën, opgemaakt in verband met de Preanger landrenteregeling van 1896.

A. Uit de monographie van Tjikondang, regentschap Tjiandjoer, van H . de Bie en J. de Vogel, 1903 : k a t j o e t a k a n, voorlooper van het dis-

Figure

Updating...

References

Related subjects :