Inventaris van het Archief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; Afdeling Amsterdam

Hele tekst

(1)

Inventaris van het Archief van de

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; Afdeling

Amsterdam

(2)
(3)

I N H O U D S O P G A V E

I

NVENTARIS

... 5

1 ALGEMEEN ...5

2 OORLOGSTIJD ...7

3 NA DE OORLOG ...8

4 RECHTSPRAAK ...10

5 LEDEN ...11

6 REGLEMENT ...12

7 Hoofdbestuur ...13

8 JUBILEA VAN DE MAATSCHAPPIJ ...15

9 JUBILEA VAN AFDELING AMSTERDAM ...19

10 VARIA ...20

11 ARCHIEF VAN DE PENNINGMEESTER ...23

(4)
(5)

Inventaris

Inventaris

Naam

Archief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; Afdeling Amsterdam

Toegangsnummer 687

1 ALGEMEEN

1 ALGEMEEN

17-18 Kopieën van uitgaande stukken van C.C. Delprat als lid van een commissie betreffende de besmettelijkheid van tuberculose

1904 - 1905 2 delen

17

Niet raadpleegbaar

18

Niet raadpleegbaar

6-8 Vergaderverslagen van afdeling Amsterdam

1918 - 1965 3 pakken

6

Niet raadpleegbaar

7

Niet raadpleegbaar

8

Niet raadpleegbaar

16 Uitgaande circulaires van de afdeling

1927 - 1959 1 omslag

Niet raadpleegbaar

2 Notulen van bestuursvergaderingen van afdeling Amsterdam

1936 - 1955 1 deel

Niet raadpleegbaar

11-14 Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken

1946 - 1967 4 omslagen

11

Niet raadpleegbaar

12

Niet raadpleegbaar

13

Niet raadpleegbaar

14

Niet raadpleegbaar

1 Notulen van ledenvergaderingen van afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der

geneeskunst

(6)

Niet raadpleegbaar

10 Agenda's van vergaderingen

1947 - 1967 1 pak

Niet raadpleegbaar

4 Jaarverslagen van afdeling Amsterdam

1948 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

3 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen van afdeling Amsterdam, met presentielijsten

1949 - 1967 1 omslag

Niet raadpleegbaar

9 Aantekeningen van bestuursvergaderingen

1949 - 1967 1 pak

Niet raadpleegbaar

5 Jaarverslagen van de afdelingsraad van afdeling Amsterdam

1952 - 1964 1 omslag

Niet raadpleegbaar

19 Ingekomen berichten van de Amsterdamsche Specialisten

Vereeniging, voornamelijk betreffende afwezigheid van specialisten

1965 - 1967 1 omslag

Niet raadpleegbaar

15 Ingekomen ongedateerde stukken

1 omslag

Niet raadpleegbaar

(7)

2 OORLOGSTIJD

2 OORLOGSTIJD

20 Kopiebrief van het bestuur van de geneeskundige kring te Amsterdam gericht aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij betreffende het door de bezettingsautoriteiten aangekondigde verbod voor Joodse artsen tot behandelen van niet-Joodse patiënten

1941 1 omslag

Niet raadpleegbaar

21 Kopie-verslag van de bespreking tussen 3 leden van de 'Noodcommissie' en 3 leden van de 'commissie Boomkens'

(voedselcommissie), met verantwoording van de Noodcommissie betreffende de tulpenbollen-verkoop in maart

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

22 Dossier betreffende het artsenverzet in oorlogstijd

1 omslag

Niet raadpleegbaar

23 Dossier betreffende de illegaliteit, bestaande uit ongelijksoortige kopieën

1 omslag

Niet raadpleegbaar

24 Artikelen en verslagen over oorlogstijd

1 omslag

Niet raadpleegbaar

(8)

3 NA DE OORLOG

3 NA DE OORLOG

25 Notulen van vergaderingen van de leiding van Medisch Contact Amsterdam

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

26 Notulen van de algemene vergadering van Medisch Contact Amsterdam, met presentielijst

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

27 Voordrachten voor kandidaatstelling van bestuursleden van Medisch Contact Amsterdam

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

28 Dossier van de artsen auto en benzinecommissie Amsterdam, met aanvragen voor auto's en motorfietsen door artsen

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

34 Kranten

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

33 Stukken betreffende afgifte van artsen van attesten voor patiënten voor het verkrijgen van vervoersmiddelen N.B. De Maatschappij verbood de afgifte van deze attesten

1945 - 1947 1 omslag

Niet raadpleegbaar

32 Dossier betreffende toelating of weigering van leden in verband met de houding in oorlogstijd

1945 - 1948 1 omslag

Niet raadpleegbaar

31 Naamlijsten van en inlichtingen over Amsterdamse artsen aangaande hun houding in oorlogstijd

1945 - 1949 1 omslag

Niet raadpleegbaar

35-42 Stukken betreffende het faciliteren van artsen in militaire dienst

1945 - 1950 8 omslagen

35 Ingekomen en uitgaande stukken , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

36 Ingevulde vragenlijsten van huisartsen en specialisten

Niet raadpleegbaar

37 Naamlijsten van artsen, met aantekeningen omtrent

(9)

staat van dienst en mate van onmisbaarheid

Niet raadpleegbaar

38 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken met de commissies

Niet raadpleegbaar

39 Correspondentie met artsen en instellingen waar de artsen werkzaam zijn, betreffende al of niet oproepen voor militaire dienst en praktijkwaarneming

Niet raadpleegbaar

40 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken

betreffende afrekeningen voor praktijkwaarnemingen, alfabetisch geordend

Niet raadpleegbaar

41 Uitgaande circulaires van de medische

coördinatiecommissie betreffende het verkrijgen van inlichtingen van of over artsen

Niet raadpleegbaar

42 Ingekomen berichten van de geneeskundige inspecteur van de Volksgezondheid betreffende vestiging van artsen, met verzoek mede te delen of daar bezwaren tegen zijn

Niet raadpleegbaar

30 Lijst van artsen te Amsterdam die in aanmerking wensen te komen voor een gedenkpenning van het artsenverzet N.B. Uitsluitend verkrijgbaar voor Medisch Contactleden

1946 1 omslag

Niet raadpleegbaar

29 Lijst van Joodse artsen met aantekeningen van doodsoorzaak

(10)

4 RECHTSPRAAK

4 RECHTSPRAAK

44 Uitspraken van de Raad van Beroep van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst betreffende beroepen van artsen tegen de uitspraken van de afdelingsraad van Amsterdam

1947 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

43 Uitspraken van de afdelingsraad van de geneeskundige kring te Amsterdam naar aanleiding van ingekomen klachten over artsen

1948 - 1959 1 omslag

Niet raadpleegbaar

(11)

5 LEDEN

5 LEDEN

47 Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende nieuwe leden van de afdeling, voornamelijk betreffende al of niet bij de afdelingsraad binnengekomen bezwaren

1946 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

45-46 Lijsten van artsen die werden uitgenodigd voor persoonlijke kennismaking met het bestuur

1949 - 1968

45 Met door deze artsen afgelegde belofte bij het aanvaarden van het lidmaatschap

1949 - 1958, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

46 Met ingekomen stukken van genodigden, verhandeling van de organisatie van de Maatschappij en afgelegde beloften bij het aanvaarden van het lidmaatschap 1959 - 1968, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

48 Lijsten betreffende leden en bestuursleden

1 omslag

Niet raadpleegbaar

(12)

6 REGLEMENT

6 REGLEMENT

49 Huishoudelijk reglement van de Geneeskundige Kring te Amsterdam.

1933 - 1956 1 omslag

Niet raadpleegbaar

(13)

7 Hoofdbestuur

7 HOOFDBESTUUR

61 Contracten tussen de Maatschappij (namens de V.V.Z.) en 9 fondsen NB: VVZ staat waarschijnlijk voor Vereniging Voor Ziekenverzorging

1931 - 1936 1 omslag

Niet raadpleegbaar

63 Statuten en Huishoudelijke reglementen van de Maatschappij

1940 - 1960 1 omslag

Niet raadpleegbaar

50 Mededelingen van het Centrum van het Medisch Contact

1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar

52 Bijlagen betreffende de algemene vergaderingen

1945 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

55 Ingekomen circulaires van het Hoofdbestuur

1946 - 1966 1 omslag

Niet raadpleegbaar

62 Ledenlijsten van de Maatschappij

1947 - 1966 1 pak

Niet raadpleegbaar

54 Besluiten en rapporten betreffende Geneeskundige Verklaringen

1949 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

51 Korte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur en van algemene vergaderingen

1949 - 1968 1 omslag

Niet raadpleegbaar

53 Rapportenboekjes van algemene vergaderingen

1950 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

56 'Witboek: Dr. J.J. Brutel de la Rivière', betreffende een commissie tot onderzoek of de vorming en erkenning van medische

specialisten wijziging behoefde

1952 - 1960 1 omslag

Niet raadpleegbaar

58 Dossier ledencongres te Arnhem

(14)

59 Dossier ledencongres te Eindhoven

1960 1 omslag

Niet raadpleegbaar

57 Rapport van de commissie junior-lidmaatschap

1961 1 omslag

Niet raadpleegbaar

60 Dossier van de Permanente Congres Commissie (P.C.C.)

1962 - 1966 1 omslag

Niet raadpleegbaar

64 Overdruk uit Medisch Contact no. 9 "'Doel en werkzaamheden van de Maatschappij'

1 omslag

Niet raadpleegbaar

(15)

8 JUBILEA VAN DE MAATSCHAPPIJ

8 JUBILEA VAN DE MAATSCHAPPIJ

65 Gedenkboek betreffende het 75-jarig bestaan van de Maatschappij

1924 1 deel

Niet raadpleegbaar

66-71 Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

1948 - 1949 3 omslagen, 3 delen

66 Verslag van het besprokene in de vergadering van de commissie voor het eeuwfeest

1948, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

67 Programma's en uitnodigingen betreffende festiviteiten

1949, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

68 Artikelen in 'Vrije Volk' 1949, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

69 Catalogus van de medisch-historische tentoonstelling in het Waaggebouw

1949, 1 deel

Niet raadpleegbaar

70 Eeuwfeestnummer van 'Medisch Contact' 1949, 1 deel

Niet raadpleegbaar

71 Gedenkboek betreffende het 100-jarig bestaan.

1949, 1 deel

Niet raadpleegbaar

72-74 Publicaties van de Maatschappij.

1934 - 1959 3 delen

72 Artsenboekje 1934, 1 deel

Niet raadpleegbaar

73 Medische Ethiek 1936, 1 deel

Niet raadpleegbaar

74 Medische Ethiek en gedragsleer 1959, 1 deel

Niet raadpleegbaar

75 Aanwinsten van de bibliotheek van de Maatschappij

1954 - 1960 1 deel

Niet raadpleegbaar

76-107 Stukken betreffende voorbereiding en verloop van een ledencongres in 1961 gehouden te Amsterdam

(16)

76 Notulen van vergaderingen van de commissie van voorbereiding

1959 - 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

77 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken uit overleg met het Hoofdbestuur

1959 - 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

79 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken van zakelijke aard betreffende de te houden manifestaties, alfabetisch geordend

1959 - 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

78 Ingekomen- en kopieën van uitgaand stukken 1960 - 1962, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

80 Ingekomen dankbetuigingen van medewerkers betreffende de hun toegezonden boekenbon met ex- libris

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

81 Dossier van een te houden tourrally 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

82 Dossier van te houden ruitersport 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

83 Dossier betreffende een gezellige avond, aangeboden aan diverse medewerkers

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

84 Programma van een feestavond in het Congresgebouw 1961, 1 stuk

Niet raadpleegbaar

85 Verslag van het ledencongres 1961, 1 stuk

Niet raadpleegbaar

86 Verslagen van excursies en bijeenkomsten 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

87 Overwegingen en conclusies betreffende de

voorbereiding en het verloop van het ledencongres.

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

92 Programma van het ledencongres 1961, 1 stuk

Niet raadpleegbaar

93 Inschrijvingsformulieren 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

94 Lijsten van genodigden en inschrijvingen

(17)

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

97 Ex Libris aangeboden aan de medewerkers 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

98 Plattegronden van diverse zalen 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

99 Artikelen betreffende het congres in het orgaan van de Maatschappij 'Medisch Contact'.

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

100 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, geheel gewijd aan het ledencongres

1961, 1 stuk

Niet raadpleegbaar

104 Rapport betreffende de winst- en verliesrekening aangaande ledencongres

1961, 1 stuk

Niet raadpleegbaar

106 Kasboeken van inschrijvingen, nummers 1-950.

1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

107 Kasboeken van inschrijvingen, nummers 951-1364 1961, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

88 Richtlijnen voor de organisatie van ledencongressen , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

89 Algemeen werkschema en memories , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

90 Naamlijsten van commissies, met instructies , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

91 Suggesties voor excursies in en om Amsterdam , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

95 Assurantiestukken , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

96 Belasting en Bumarechten , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

101 Blanco materiaal aangaande het congres , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

102 Financiële staten , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

103 Begrotingen , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

105 Stukken tot de rekening, van nummers voorzien , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

108 Ingevulde enquêteformulieren van de door afdeling Amsterdam

(18)

1964 1 omslag

Niet raadpleegbaar

(19)

9 JUBILEA VAN AFDELING AMSTERDAM

9 JUBILEA VAN AFDELING AMSTERDAM

109-110 Stukken betreffende het 75-jarig bestaan van de Geneeskundige kring

1923 2 delen

109 Toespraak gehouden bij de herdenking van het 75- jarig bestaan door de voorzitter Prof. H. Burger , 1 deel

Niet raadpleegbaar

110 Gedenkboek, uitgegeven voor viering van het 75-jarig bestaan , 1 deel

Niet raadpleegbaar

111 Gedenkschrift bij het 90-jarig bestaan van de Geneeskundige kring

1938 1 deel

Niet raadpleegbaar

112-113 Stukken betreffende het honderdjarig bestaan van de Geneeskundige kring

1948 1 omslag, 1 deel

112 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken betreffende het programma en de menukaart , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

113 Gedenkschrift bij het honderdjarig bestaan , 1 deel

Niet raadpleegbaar

(20)

10 VARIA

10 VARIA

114-132 Rapporten, voordrachten en nota's

1935 - 1966 16 omslagen, 3 delen

114 Bespreking in de geneeskundige kring te Amsterdam met inleidingen van prof. H. Burger, prof. W.P.C.

Zeeman en prof. L. van der Horst met de titel 'De

eischen voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van den automobielbestuurder'

1935, 1 deel

Niet raadpleegbaar

115 Rapport van de commissie gezinsverzorging, ingesteld door de Onderlinge Beheerde Ziekenfondsen en

Algemeen Onderling Ziekenfonds (A.O.Z.) 1949, 1 deel

Niet raadpleegbaar

116 Rapport van een door afdeling Amsterdam ingestelde commissie, belast met de nadere bestudering van de wensen van het Comité inzake World Medical

Association 1952, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

117 Rapport van een door burgemeester en wethouders van Amsterdam ingestelde commissie tot onderzoek naar de materiële werkomstandigheden voor

huisartsen te Amsterdam, met conceptrapport en rapport van de enquetecommissie van V.V.Z.

1952 - 1953, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

118 Ad Interim Rapport van een door de afdeling

Amsterdam ingestelde commissie tot onderzoek van de mogelijkheid tot coördinatie van werkzaamheden van huisartsen, specialisten en sociaalgeneeskundigen 1953, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

119 Onderzoeken naar perinatale sterfte en prenatale zorg 1953 - 1956, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

120 Rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting met de titel 'Het vrije beroep van de arts'

1955, 1 deel

Niet raadpleegbaar

121 Nota's over de Thrombosedienst van de commissie, ingesteld door de afdeling Amsterdam

1955 - 1956, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

122 Verslagen van besprekingen tussen de afdeling Amsterdam,de plaatselijke telefoondienst en belanghebbende artsen betreffende de

(21)

Boodschappendienst 1955 - 1956, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

123 Notulen van eenvergadering van de commissie,

ingesteld door de afdeling Amsterdam ter bestudering van ontstane problemen ten aanzien van het houden van spreekuren in poliklinieken N.B. Hierbij als bijlage een overzicht van besluiten in de ledenvergaderingen van de Amsterdamsche Specialisten Vereeniging inzake moderne poliklinieken. 1950-1956.

1956, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

124 Rapport van een commissie ingesteld door de afdeling Amsterdam betreffende een vraagstuk van open- en gesloten ziekenhuizen te Amsterdam

1956 - 1959, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

125 Verslag van de vergadering van de Landelijke Artsen Cursus-Commissie

1960, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

126 Stukken betreffende een panel-discussie van de afdeling Amsterdam betreffende het rapport van de studiecommissie van de Maatschappij over

kunstmatige inseminatie bij de mens 1962, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

127 Plan tot stichting van bedrijfsgeneeskundig onderzoek in Amsterdam

1962, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

128 Advies van een commissie uit de afdelingsraad van afdeling Amsterdam betreffende het vragen van intercollegiale inlichtingen over in onderzoek of behandeling zijnde patiënten

1964, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

129 Onderzoek door de afdeling Amsterdam op verzoek van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf naar de zwaarte van de arbeidsbelasting van stadsbuschauffeurs ca. 1965, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

130 Stukken betreffende een discussie 'bejaarde operatie- patiënt' gehouden in de Nederlands Hervormde

Diakonessen-inrichting 1966, 1 omslag

Niet raadpleegbaar

131 Enquête-uitslag van een studiecommissie naar

(22)

132 Stukken betreffende een beluisterd gedeelte van een mislukte bandopname van een voordracht van prof.

Oldewelt , 1 omslag

Niet raadpleegbaar

133 Afleveringen van het officiële orgaan van de Maatschappij 'Medisch Contact'

1947 - 1962 1 omslag

Niet raadpleegbaar

134 Blanco materiaal

1 omslag

Niet raadpleegbaar

(23)

11 ARCHIEF VAN DE PENNINGMEESTER

11 ARCHIEF VAN DE PENNINGMEESTER

153-154 Registers van inkomsten en uitgaven van de Geneeskundige Kring te Amsterdam

1870 - 1946 2 delen

153

Niet raadpleegbaar

154

Niet raadpleegbaar

142-146 Registers van contributieheffing voor leden A

1924 - 1941 5 delen

142

Niet raadpleegbaar

143

Niet raadpleegbaar

144

Niet raadpleegbaar

145

Niet raadpleegbaar

146

Niet raadpleegbaar

147-150 Registers van ingekomen contributie van leden B

1924 - 1941 4 delen

147

Niet raadpleegbaar

148

Niet raadpleegbaar

149

Niet raadpleegbaar

150

Niet raadpleegbaar

155-157 Kasboeken van de Geneeskundige Kring te Amsterdam

1924 - 1946 3 delen

155

Niet raadpleegbaar

156

Niet raadpleegbaar

157

Niet raadpleegbaar

158-162 Grootboeken van de Geneeskundige Kring te Amsterdam

1924 - 1946 5 delen

158

Niet raadpleegbaar

159

Niet raadpleegbaar

160

(24)

161

Niet raadpleegbaar

162

Niet raadpleegbaar

135 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken van de penningmeester van Medisch Contact

1945 - 1946 1 omslag

Niet raadpleegbaar

137 Correspondentie met leden betreffende contributie en verdere bijdragen N.B. In alfabetisch volgorde.

1945 - 1950 1 omslag

Niet raadpleegbaar

163-167 Tabellarische Kasboeken

1945 - 1954 5 delen

163

Niet raadpleegbaar

164

Niet raadpleegbaar

165

Niet raadpleegbaar

166

Niet raadpleegbaar

167

Niet raadpleegbaar

136 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken

1946 - 1954 1 omslag

Niet raadpleegbaar

138-139 Correspondentie met leden betreffende contributieheffing, alfabetisch geordend (afdeling A) N.B. Zie ook nr. 142-146.

1947 - 1959 2 omslagen

138

Niet raadpleegbaar

139

Niet raadpleegbaar

168 Accountantsrapporten betreffende balans en winst- en verliesrekening

1948 - 1966 1 omslag

Niet raadpleegbaar

140 Correspondentie met het Hoofdbestuur van de Maatschappij betreffende contributie-classificatie en contributiebetalingen

1948 - 1967 1 omslag

Niet raadpleegbaar

141 Correspondentie met het Hoofdbestuur van de Maatschappij betreffende contributieschulden

(25)

1950 - 1965 1 omslag

Niet raadpleegbaar

151 Classificatielijsten voor contributies van afdeling Amsterdam, met staten van het controlebureau van het Amsterdamse

Ziekenfondswezen

1956 - 1962 1 omslag

Niet raadpleegbaar

152 Contributiestaten van afdeling Amsterdam

1958 - 1962 1 omslag

Niet raadpleegbaar

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :