Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Hele tekst

(1)

Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Eerder dit jaar heeft onze school BS De Schakel deelge-

nomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkre- gen gegevens kunnen worden vergeleken met die van 22757 leerlingen van circa tweehonderdvijfenvijftig me- tingen onder vergelijkbare scholen in Nederland die eer- der aan deze peiling hebben meegewerkt.

Van onze school hebben negentig leerlingen de vragen- lijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van veertig leerlingen uit de groep 5 en groep 6 en van vijftig leerlin- gen uit de hoogste twee groepen.

Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school

De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevreden- heid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.0. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.5. De waardering van de leerlin- gen voor onze school is daarmee 'zeer goed'.

12.5%

25%

37.5%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfer

BS De Schakel Referentie

In de grafiek hierboven worden de rapportcijfers die de leerlingen aan onze school geven vergeleken met de rapportcijfers die leerlingen van andere scholen aan hun school geven.

Van de leerlingen geeft 58 procent aan dat zij het leuk vinden om naar school te gaan (in de referentiegroep is dit 48%). Verder vindt 90 procent dat je op onze school veel leert (vgl 78% in de referentiegroep).

Volgens 94 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer tevreden over onze school; geen van de onder- vraagde leerlingen denkt dat de ouders ontevreden zijn over de school.

Van de leerlingen denkt 19 procent soms of vaak 'zat ik maar op een andere school' 80 procent denkt dit (bijna) nooit. Dit is hoger dan het aantal ontevredenen in de re- ferentiegroep (67%).

De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

De ouders van de kinderen van onze school zijn over het algemeen in hoge mate betrokken met de school.

Voor wat betreft de inzet van ouders ten aanzien van de schoolorganisatie, helpt 51 procent mee op school als bij voorbeeld leesouder of overblijfouder (in de referentie- groep is dit 38%).

Van de ouders helpt 91 procent de kinderen met huis- werk als de kinderen dat willen. Dit is hoger dan het per- centage ouders in de referentiegroep dat met huiswerk helpt (80%).

Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 77 procent van de leerlingen van onze school 'soms' of 'vaak' voor, in de referentiegroep is dat bij 73 procent van de leerlingen.

Van de leerlingen eet 70 procent 's morgens 'vaak' goed voordat ze naar school gaan, 8 procent van de leerlingen eet 's morgens 'bijna nooit' of 'nauwelijks'. De percenta- ges hiervoor in de referentiegroep zijn respectievelijk 62 procent en 15 procent.

Intermezzo: Lezen

(2)

Successcore BS De Schakel

De successcore van BS De Schakel is G (goed)

De lessen en de vakken

De leerlingen geven de waardering 'ruim voldoende' ten aanzien van het onderwerp 'Harde vakken'. Het rapportcij- fer voor onze school is 7.5 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.4). De waardering van de leer- lingen van het onderwerp 'Zaakvakken' is eveneens 'ruim voldoende' (rapportcijfer is 6.6 tegenover 6.2 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Expressievakken/

gymnastiek' is 9.6 (in de referentiegroep is dat 9.1).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van

'gymnastiekles' (94%), 'uitstapjes met de klas' (94%), 'het vak tekenen' (93%), 'werken met de computer' (88%) en 'het vak handvaardigheid' (83%). Daarnaast zijn veel leer- lingen tevreden over 'samenwerken' (77%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel leerlin- gen ten aanzien van 'levensbeschouwlijke vorming, godsdienst' (27%) en 'het vak taal' (20%).

De groep

Onze school wordt door de leerlingen goed gewaardeerd ten aanzien van het onderwerp 'De groep'. Het rapportcij- fer voor onze school is 8.2 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.6). De waardering van de leer- lingen van het onderwerp 'De klas' is eveneens 'goed' (rapportcijfer is 8.5 tegenover 7.3 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Omgang van leerlin- gen onderling' is 7.7 (in de referentiegroep is dat 7.0).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van

'duidelijkheid van regels' (87%), 'gezelligheid van het klaslokaal' (82%), 'beperking van pesten van andere kinderen' (81%), 'jongens in de klas' (80%) en 'meisjes in de klas' (80%). Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'welbevinden in de groep' (78%) en 'contact met vriendjes/ vriendinnetjes' (77%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel leerlin- gen ten aanzien van 'zitplaats in de klas' (30%).

De juf of meester

Onze school scoort zeer goed ten aanzien van het onder- werp 'Contact van de docent met leerlingen'. Het rapport- cijfer voor onze school is 9.1 (het gemiddelde rapportcij- fer in de referentiegroep is 8.6). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Feed back/ ondersteuning door docent' is 'goed' (rapportcijfer is 8.0 tegenover 7.2 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'omgang met de juf of meester' en 'aanpak van pestkoppen door juf/ meester'. (Respectievelijk 90% en 80% van de leerlin- gen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'wijze waarop de juf of meester uitlegt' (79%) en 'mate waarin de juf of meester luistert' (76%).

Ten aanzien van het onderwerp 'De juf of meester'

noemden de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

Van de leerlingen vindt 6 procent de juf of meester 'streng'.

Het gebruik van een computer thuis voor schoolwerk is 'normaal'

De frequentie van gebruik van de computer thuis voor schoolwerk is normaal. Van de leerlingen van onze school gebruikt 51 procent de computer thuis voor schoolwerk. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage leerlingen in de referentiegroep dat de computer thuis gebruikt (49%).

Min of meer frequent gebruik van het internet maakt 90 procent van de leerlingen van onze school en 66 procent van de leerlingen van de andere scholen in het

onderzoek.

De school

Onze school wordt door de leerlingen goed gewaardeerd ten aanzien van het onderwerp 'Schoolgebouw en omgeving'. Het rapportcijfer voor onze school is 8.5 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 6.9). De waardering van de leerlingen van het onderwerp

'Welbevinden op school' is eveneens 'goed' (rapportcijfer is 7.9 tegenover 6.9 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'bezigheden tijdens speelkwartier'. (84% van de leerlingen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'hygiene op school' (73%) en 'leuke dingen op school' (72%).

Intermezzo: Bedtijd

(3)

leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

Achtergrond van de leerlingen op BS De Schakel

Van de leerlingen die de vragenlijst ingevuld hebben behoort 98 procent tot de Nederlandse bevolkingsgroep.

Van de leerlingen komt 'oorspronkelijk' 3 procent uit een ander land.

(De leerlingen konden op de desbetreffende vraag meer dan een antwoord geven).

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de rapportcijfers voor de dertien onderwerpen waarover de leerlingen vragen zijn gesteld. De rapportcijfers zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen over het desbetreffende onderwerp. Het gemiddelde van deze rapportcijfers kan daarom afwijken van het rapportcijfer in paragraaf 2, dat de leerlingen aan de school in zijn geheel gaven.

Overzicht rapportcijfers BS De Schakel

Onderwerp: Onze school: Referentie:

Moeilijkheidsgraad * 8.5 8.1

Harde vakken 7.5 7.4

Zaakvakken 6.6 6.2

Expressievakken/ gymnastiek 9.6 9.1

De groep 8.2 7.6

De klas 8.5 7.3

Omgang van leerlingen onderling * 7.7 7.0

Contact van de docent met leerlingen 9.1 8.6 Feed back/ ondersteuning door docent 8.0 7.2

Schoolgebouw en omgeving 8.5 6.9

Welbevinden op school 7.9 6.9

Algemene tevredenheid 8.9 8.1

Ouderbetrokkenheid 7.6 6.9

(4)

Vergelijking per groep

Profiel groepen

10

1

Groep 5 (n=24) 8.5 7.5 6.6 9.8 8.0 8.3 6.7 9.1 8.0 8.1 8.2 8.7 7.9

Groep 6 (n=16) 9.1 7.5 6.6 9.9 8.6 9.1 7.5 9.0 7.7 9.1 8.2 8.9 7.8

Groep 7 (n=25) 8.7 7.6 6.9 9.5 8.4 9.1 8.3 9.3 7.9 8.8 8.1 9.1 7.6

Groep 8 (n=25) 8.1 7.4 6.4 9.2 8.0 7.6 8.3 9.1 8.3 8.1 7.3 8.9 7.1

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de tevredenheid van de leerlingen van BS De Schakel op basis van een indeling in groepen.

In de tabel op deze pagina staan voor de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld.

De rapportcijfers van de verschillende subcategorieen zijn met elkaar verbonden door een lijn. Aldus wordt een profielscore verkregen. Naarmate de lijnen verder uit el- kaar liggen wijken de oordelen van de categorieen sterker van elkaar af. Als de lijnen 'ver genoeg' van elkaar aflig- gen dan is het verschil 'significant' (zie elders op deze pagina). In de grafiek wordt dit aangeduid met een of twee asterisken (*).

Nauwelijks verschillen in beoordeling

De mening van de leerlingen uit de bestudeerde catego- rieen wijkt op geen van de dertien onderwerpen sterk (significant) van elkaar af.

Van de vier categorieen leerlingen van onze school wor- den hieronder de belangrijkste aandachtspunten genoemd.

Intermezzo: Wat is 'significant'?

Belangrijkste aandachtspunten voor de vier groepen

Voor subcategorie 'Groep 5' gelden de onderstaande be-

langrijkse aandachtspunten: zitplaats in de klas (42%), le- vensbeschouwlijke vorming, godsdienst (33%), beperking van het gepest worden (29%), beperking van verveling (29%) en het vak taal (25%)

Subgroep 'Groep 6' is het meest ontevreden over: het vak taal (25%), het vak geschiedenis (25%), levensbe- schouwlijke vorming, godsdienst (25%) en zitplaats in de klas (25%)

De belangrijkste aandachtspunten voor de subgroep Groep 7 zijn: zitplaats in de klas (28%), levensbeschouw- lijke vorming, godsdienst (20%) en extra opdrachten bij snel werken (20%)

Subgroep 'Groep 8' is het meest ontevreden over: inval leerkrachten (36%), levensbeschouwlijke vorming, gods- dienst (28%), rust in de klas (28%), de vakken natuur en biologie (24%) en zitplaats in de klas (24%)

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

(5)

Beleid

In het voorgaande is beschreven hoe tevreden de leerlin- gen van onze zijn over een aantal belangrijke onderwer- pen (de rapportcijfers op pagina 3). Aan een externe fo- cusgroep van leraren en leerlingen is gevraagd de onder- werpen te rangordenen naar belangrijkheid.

Als de leerlingen over belangrijke onderwerpen zeer te- vreden zijn (meer tevreden dan gemiddeld) dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is zo'n onderwerp een aandachtspunt voor beleid. In de grafiek op deze pagina worden de dertien onderwerpen afgebeeld naar de mate waarin ze belangrijk worden ge-

vonden en de mate waarin de leerlingen er tevreden over zijn.

De school kan zich profileren op zes aspecten, te weten:

'Omgang van leerlingen onderling', 'Contact van de do- cent met leerlingen', 'Feed back/ ondersteuning door docent', 'Schoolgebouw en omgeving', 'Algemene tevredenheid' en 'Ouderbetrokkenheid'.

Uit dit onderzoek blijken geen bijzonder belangrijke aan- dachtspunten voor beleid voor onze school.

In de grafiek hieronder worden de tevredenheidsscores en de mate van belangrijkheid afgedrukt. Het belangrijkste deel van de grafiek is uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan.

De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) staan de onderwerpen waarop de school zich kan profileren. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) staan de aandachtspunten voor beleid.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

(1) belangrijk (10)

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

Minder belangrijk/

Minder tevreden

Meer belangrijk/

Minder tevreden De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de

onderstaande onderwerpen:

1.

1. Moeilijkheidsgraad

2.

2. Harde vakken

3.

3. Zaakvakken

4.

4. Expressievakken/ gymnastiek 5. De groep 5.

6.

6. De klas

7. Omgang van leerlingen onderling 7.

8.

8. Contact van de docent met leerlingen

9.

9. Feed back/ ondersteuning door docent

10.

10. Schoolgebouw en omgeving

11.

11. Welbevinden op school

12.

12. Algemene tevredenheid

13.

13. Ouderbetrokkenheid

aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid

(6)

Conclusie

Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van onze school.

In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een overzicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel leerlingen positief gewaardeerd wordt.

Tussen haakjes staat het percentage leerlingen vermeld dat 'positief' op het desbetreffende onderwerp reageert.

Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarover veel leerlingen negatief waren, met daar achter het percentage ontevredenen.

Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school:

1. gymnastiekles (94%) zitplaats in de klas (30%)

2. uitstapjes met de klas (94%) levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (27%)

3. oudertevredenheid (94%) het vak taal (20%)

4. het vak tekenen (93%) -

5. omgang met de juf of meester (90%) -

6. leren op school (90%) -

7. moeilijkheidsgraad computerwerk (88%) -

8. werken met de computer (88%) -

9. duidelijkheid van regels (87%) -

10. bezigheden tijdens speelkwartier (84%) -

11. het vak handvaardigheid (83%) -

12. gezelligheid van het klaslokaal (82%) - 13. beperking van pesten van andere kinderen (81%) -

14. jongens in de klas (80%) -

15. meisjes in de klas (80%) -

16. aanpak van pestkoppen door juf/ meester (80%) - 17. vergelijking met andere scholen (80%) -

Dit document werd automatisch gegenereerd met behulp van het computerprogramma impactX.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :