Duurzaamheidsjaarplan Bouwbedrijf Pennings bv

Hele tekst

(1)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 Bouwbedrijf Pennings bv

Afdeling KAM

Datum : 10 maart 2022

Opgesteld : Pieter Lamers Goedgekeurd : Hans Graafmans

(2)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Duurzaam ondernemen, doelen en maatregelen 3. Relevante milieu wet- en regelgeving

4. Sector- en keteninitiatieven, belanghebbenden 5. Communicatie intern/extern

(3)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van Bouwbedrijf Pennings. Door samenwerking met ketenpartners en door het realiseren van energiezuinige, circulaire en gezonde producten en diensten wil Bouwbedrijf Pennings een positieve bijdrage leveren met betrekking tot klimaat, grondstoffen en welzijn.

1.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van dit jaarplan betreft 'Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw'.

Bouwbedrijf Pennings is gecertificeerd volgens de volgende duurzaamheidscertificatieschema’s:

Bewuste Bouwers Koninklijke BAM Groep nv

CO2 prestatieladder niveau 5 BAM Nederland

FSC Multi site BAM Bouw en Vastgoed Nederland

PEFC Multi site BAM Bouw en Vastgoed Nederland

PSO ladder trede 3 Bouwbedrijf Pennings

ISO 14001 Doelstelling certificaat 2022 (Bouwbedrijf Pennings)

(4)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

2. Duurzaam ondernemen, doelen en maatregelen

2.1 Speerpunten

Bouwbedrijf Pennings onderscheidt een drietal speerpunten met betrekking tot duurzaam ondernemen.

1. Klimaatneutraal:

 Reduceren CO2-emissie.

2. Circulariteit:

 Reductie/splitsing kantoorafval.

 Reductie/splitsing bouwafval (bouwplaatsen en werf).

 Toepassen van (deels) gerecyclede bouwmaterialen.

 Toepassen van recyclebare en herbruikbare bouwmaterialen.

3. Welzijn:

 Inclusief ondernemen (Social return).

 Terugdringen stikstof-emissie.

Klimaatneutraal.

Wij streven ernaar onze impact op klimaatverandering terug te dringen. Wij zullen onze CO2-emissie verminde- ren en samenwerken met onze opdrachtgevers aan oplossingen hiertoe.

De CO2-emissie kan verdeeld worden in onze eigen directe uitstoot (kantoor, bouwplaats, werf, mobiliteit) en de indirecte uitstoot (ingekochte materialen en diensten).

Circulariteit.

Wij willen de efficiënte toepassing van materialen verbeteren. Wij staan voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen. Wij zullen hiertoe samenwerken met onze opdrachtgevers en leveranciers om alternatieve materialen en methodes toe te passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. Ook bevorderen wij de handelswijze met betrekking tot het beperken en het hergebruik van bouw- en sloopafval.

(5)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

2.2 Doelen

Om smart duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren zullen wij eerst in 2022 monitoren en vastleggen hoe de huidige prestaties van Bouwbedrijf Pennings zijn, om vervolgens concrete doelstellingen en acties vast te leg- gen. Hierbij gaat het om onderstaande aspecten:

CO2-emissie.

Vanaf 2023 willen wij 5% CO2-emissie reduceren. In het jaar 2022 zullen wij de monitoring van CO2-emissie opstarten.

De CO2-emissie meten we in ton/mio omzet.

Bouw- en kantoorafval.

We streven naar een afvalscheiding van 65%, waarvan totaal 85% zal worden gerecycled.

De afvalintensiteit ongescheiden afval willen we met 2% per jaar reduceren.

De afvalintensiteit meten we in ton/mio omzet.

Stikstofuitstoot.

We stimuleren de inzet van elektrisch materieel en elektrificeren ons wagenpark.

2.3 Maatregelen

Bij maatregelen om de gestelde doelen te bereiken wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor kantoor en voor bouwplaatsen/werf.

Maatregelen kantoor.

 Klimaat:

- Stimuleren gebruik fiets.

- Elektrificeren wagenpark.

- Sturen op gedrag medewerkers, waaronder apparatuur uitschakelen wanneer niet in gebruik, verwar- ming uit wanneer niet nodig, natuurlijk koelen (raam open) prevaleert boven gebruik airco.

 Circulariteit:

- Afvalscheiding optimaliseren.

 Welzijn:

- Handhaving PSO-certificaat.

Maatregelen bouwplaatsen/werf.

 Klimaat:

- Elektrificeren wagenpark.

- Beperken reisafstanden woon-werk en stimuleren carpoolen.

- Lokaal uitbesteden.

 Circulariteit:

- Afvalscheiding/-beheer.

- Beperken verpakkingsmateriaal.

- Toepassing duurzaam hout.

- Toepassing circulaire en/of herbruikbare bouwmaterialen.

- Retourname restproducten.

 Welzijn:

- Beperken inzet dieselmaterieel (hoogwerkers, verreikers, bouwkranen).

- Vermindering vervoersbeweging naar/van de bouwplaats.

(6)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

3. Relevante milieu wet- en regelgeving

ingangs- of doeljaar

omschrijving thema

= Direct van invloed op Pennings CO2,

energie

Afval, grond- stoffen, cir- culariteit

Bodem-, water-, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie = Indirect van invloed op Pennings

2022

2022-07-01 Nieuwe omgevingswet (bundeling van 26 'oude' wetten op het

gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur X

2022-01-01 Materialenpaspoort verplicht? X

2022-12-31 Startmotor (100.000 corporatiewoningen extra aardgasvrij) X

2023

2023-01-01 Bestaande kantoren minimaal label C (wijziging bouwbesluit 2012) X

2023-12-31 100% circulair uitvragen door overheid (Transitieagenda Circulaire

Bouweconomie) X

2023-12-31 Aandeel hernieuwbare energie Nederland > 16% X

2030

2030-01-01 Bestaande kantoren minimaal label A X

2030-12-31 Betonakkoord voor duurzame groei X X

2030-12-31 50% van alle materialen in Nederland wordt gerecycled X

2030-12-31 Schone Lucht Akkoord (NOx en fijnstof) voor BAM: mobiliteit en

mobiele werktuigen X

2050

2050-12-31 Nederland Circulair X

(7)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

4. Sector- en keteninitiatieven, belanghebbenden

Bouwbedrijf Pennings volgt onderstaande sector- en keteninitiatieven op het gebied van duurzaamheid:

deelnemer/lid van organisaties website

Gedragscode Bewuste Bouwers http://www.bewustebouwers.nl/hom

Circular Building Platform Niet-openbare website

Dutch Green Building Council (DGBC) Founding partner http://www.dgbc.nl College van Deskundigen MvO Prestatieladder www.mvoprestatieladder.nl

Bouw- en Houtconvenant http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc-per-sector/hout/bouw- hout-convenant Dutch Green Building Council - Programmaraad Circulair https://www.dgbc.nl/themas/circulariteit

Dutch Green Building Council (DGBC) Adviesgroep Breeam-NL http://www.dgbc.nl

SKAO, CO2 Prestatieladder https://www.skao.nl/

FSC www.fsc.nl

PEFC www.PEFCnederland.nl

Centraal College van Deskundigen MVO- Prestatieladder http://www.mvoprestatieladder.nl/organisatiestructuur/

Lenteakkoord - ZEN https://www.lente-akkoord.nl/

Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/aanpak-zero-emissie-stadslogistiek

PSO-ladder https://www.pso-nederland.nl/

Keurmerk veilig en duurzaam op weg http://www.veiligenduurzaamopweg.nl/

Externe belanghebbenden

soort belanghebbende organisatie, groep

Opdrachtgevers Corporaties, ontwikkelaars, beleggers, RVB

Woonconsumenten Kopers, huurders

Crediteuren Onderaannemers, leveranciers

Omgeving Direct omwonenden bouwplaats

Gemeenten Diversen

Energiemaatschappijen Eneco en Essent

Leasemaatschappijen Leaseplan en Athlon

Afvalverwerkers Beelen, Van Dalen, Heijmans, van Bruchem

Materieelleverancier BAM Materieel

Certificeerders KIWA

(8)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

5. Communicatie intern/extern

Bouwbedrijf Pennings communiceert zowel intern als extern op een structurele en transparante wijze over haar duur- zaamheidsbeleid.

Intern.

Het doel van de interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers op het gebied van duurzaamheid te vergroten.

Extern.

Het doel van externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke betrokkenheid en de voortrekkersrol van Bouwbedrijf Pennings op het gebied van klimaat, circulariteit en welzijn, evenals het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van externe partijen, zodat ook zij een actieve bijdrage kunnen leveren.

Men wordt geïnformeerd over:

 De CO2 reductiedoelstellingen inclusief de maatregelen die worden genomen om aan deze doelstellingen te voldoen.

 De periodieke voortgang die wordt geboekt op het gebied van CO2- en afvalreductiebeleid, de toepassing van duurzaam hout en welzijn.

(9)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

Intern

dir bedrl contr kwc kam oc pl uitv bpm po calc ink wvb Tdir uitvn kp freq. Not.(j/n)

Acquisitieoverleg V X P j

Bouwvergaderingen V X O j

Directiebeoordeling V X X X X J j

Financieel overleg ontwikkeling X V K n

Hoofden van dienst V X X X K j

Inkoopoverleg V X 2J n

Managementreview -“VCA” V X J j

Ontwikkelingsoverleg V X P j

OC X K j

OV X X V K j

Overdrachtsbespreking werving 

realisatie V X X X X O j

Overdrachtsbespreking planontwikkeling

 realisatie X V X X O j

Projectbespreking financieel V X X X P j

Projectevaluatie X X V X X X X X X O j

Projectleidersvergadering V X X TM j

Stafvergadering V X X P j

Uitvoerdersvergadering V X X X X X X X J j

VGM-overleg X V K j

Overleg nazorg V X P j

Werk-/coördinatiebesprekingen V X X O j

Werkvoorbereidersoverleg X X 2J j

Calculatieoverleg X X J j

Onderhoudoverleg X V X X X P j

Directonderhoud / onderhoud X X K n

SWOT-analyse

Jaarlijks beoordeling door directie, eens per 3 jaar door afdelingen!

V X 3J j

V = voorzitter X = deelnemer = alleen het hoofd

O = op afroep P = periode van 4-6 weken TM = tweemaandelijks K = kwartaal 3J = 3 keer per jaar 2J = 2 keer per jaar J = jaarlijks

dir = directie pl = projectleider hmat = hoofdmaterieeldienst

bedrl = bedrijfsleider uitvn = uitvoerder nazorg contr = controller

kam = kam-coördinator ink = inkoper oc = ondernemingscommissie

calc = calculator wvb = werkvoorbereider kp = kopersbegeleider

po = planontwikkelaar kwc = kwaliteitscoördinator Tdir = teamleider direct onderhoud uitv = uitvoerder bpm = bouwplaatsmedewerker

(10)

Duurzaamheidsjaarplan 2022 - Bouwbedrijf Pennings bv

Extern

frequentie externe partij(en) actie

Beknopt financieel overzicht Maandelijks, eind van de volgende maanden:

1 – 2 – 4 – 5 – 8 – 10 – 11 BAM contr

Uitgebreide financiële rappor- tage (consolidatie)

Per kwartaal, eind van de maanden:

3 – 6 – 9 – 12 BAM contr

Nieuwsbrief, papier 3x per jaar Medewerkers secr

Nieuwsbrief, digitaal 2x per jaar Alle klanten Pennings dpo

Website Pennings Variabel Voor iedereen

vrij toegankelijk secr

Twitter Variabel Voor iedereen

vrij toegankelijk secr

LinkedIn Variabel Voor iedereen

vrij toegankelijk dpo

contr = controller secr = secretariaat

dpo = directeur ontwikkeling

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :