FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2015

Download (0)

Hele tekst

(1)

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.

Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2015

Gegevens onderneming : Stichting Eemnes Bruist Faillissementsnummer : C/16/15/602F

Datum uitspraak : 4 augustus 2015

Curator : mr. M. Waijers

R-C : mr. D.M. Staal

Activiteiten onderneming : volgens het handelsregister: “SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Het organiseren en promoten van evenementen en activiteiten in Eemnes”

Omzetgegevens : onbekend

Personeel gemiddeld aantal : n.v.t.

Verslagperiode : 4 augustus t/m 28 augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 7 uren en 18 minuten (bijlage 1)

Bestede uren totaal : idem

Saldo faillissementsrekening : nihil

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

Stichting Eemnes Bruist is bij akte van 29 juli 2014 opgericht met als doel het organiseren van evenementen in de gemeente Eemnes. De bestuurder van de stichting is mevrouw A. Dop- Beverwijk. Stichting Eemnes Bruist heeft de volgende evenementen georganiseerd:

(2)

2014:

20 september 2014: een braderie 10 oktober 2014: een benefit avond 19 december 2014: een kerstmarkt

2015:

10 en 11 juli 2015: De Smaak van Eemnes

Op 5 september 2015 stond een braderie gepland. Besloten is deze braderie niet door te laten gaan.

1.2 Winst en verlies : onbekend

1.3 Balanstotaal : onbekend

1.4 Lopende procedures : n.v.t.

1.5 Verzekeringen : n.v.t.

1.6 Huur : n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement : volgens de bestuurder ligt de volgende oorzaak ten grondslag aan het faillissement: de kosten van de eerste twee evenementen in 2014 waren hoger dan de opbrengsten. Hierdoor stond de stichting er eind 2014 financieel gezien niet florissant voor. De genadeklap kwam toen de kaartverkoop van het laatst georganiseerde evenement tegenviel en het concept aangepast moest worden. Artiesten waren echter al geboekt en aan het boekingsbureau moest een afkoopsom van € 7.500,00 worden voldaan. Toch is besloten het evenement in gewijzigde vorm door te laten gaan, maar door tegenvallende bezoekersaantallen bleek ook dit evenement uiteindelijk verliesgevend te zijn. Stichting Eemnes

(3)

beschikte niet over voldoende financiële middelen om haar crediteuren te kunnen betalen. Daarop is besloten het faillissement aan te vragen.

Werkzaamheden : 4 uren en 42 minuten

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : n.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

Werkzaamheden : -

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : -

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : n.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : de curator heeft diverse merchandise spullen aangetroffen voorzien van het logo van Eemnes.

Deze spullen lijken feitelijk onverkoopbaar.

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.11 Boedelbijdrage : -

(4)

Andere activa

3.12 Beschrijving : op datum faillissement stond er een saldo van

€ 249,35 op de bij Rabobank Amersfoort Eemland N.V. aangehouden bankrekening. De bank is aangeschreven met het verzoek het creditsaldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t.

Werkzaamheden : 6 minuten

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : n.v.t.

4.2 Opbrengst : n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : -

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t.

5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t.

5.4 Separatistenpositie : n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden : 12 minuten

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving : n.v.t.

6.4 Verantwoording : n.v.t.

(5)

6.5 Opbrengst : n.v.t.

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : -

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : de computer waar de administratie van Stichting Eemnes Bruist op stond zou zijn gecrasht. De curator heeft inmiddels de fysieke administratie van de bestuurder ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t.

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : n.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek

Werkzaamheden : -

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : salaris curator (PM) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : n.v.t.

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 8.227,51 (bijlage 2) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : vooralsnog onbekend

Werkzaamheden : 1 uur en 48 minuten

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t.

9.2 Aard procedure : n.v.t.

9.3 Stand procedure : n.v.t.

Werkzaamheden : -

(6)

10. P.M.

10.1 Beschrijving : n.v.t.

Werkzaamheden : -

11. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : vooralsnog onbekend

9.2 Plan van aanpak : verificatie vorderingen en afronden onderzoek administratie

9.3 Indiening volgend verslag : december 2015 9.4 Financieel verslag : n.v.t.

Werkzaamheden : 30 minuten

Veenendaal, 1 september 2015

M. Waijers -curator-

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :