SAFETY DATA SHEET. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Hele tekst

(1)

____________________________________________________________________________________________

SAFETY DATA SHEET

Identificatie van de stof of het preparaat

Telefoonnummer voor noodgevallen 866-536-0631 301-431-8585

Outside of the U.S. +1-301-431-8585

Produktkode M1198MP

Identificatie van de onderneming

Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Not for human or animal therapeutic or diagnostic use.

Produkt benaming methotrexate, fluorescein, triammonium salt (fluorescein methotrexate)

Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

CARLSBAD, CA 92008 +1 760 603 7200

LIFE TECHNOLOGIES LIMITED 3 FOUNTAIN DRIVE

INCHINNAN BUSINESS PARK PAISLEY, PA4 9RF

SCOTLAND 44-141 814-6100

(2)

Acute orale toxiciteit Categorie 3

Veiligheidsaanbevelingen

P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P304 + P341 - NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1B

Europese Unie

2. Identificatie van de gevaren

____________________________________________________________________________________________

Signaalwoord Gevaar

Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008 Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

Gevarenaanduidingen H301 - Giftig bij inslikken

H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden Gezondheidsgevaar

GHS - Classification

Fysische gevaren niet gevaarlijk

(3)

Aanraking met de huid Onmiddellijk met overvloedig water wassen Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Aanraking met de ogen Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen Inslikken Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten) Indien symptomen

niet van toepassing R-zin(nen)

R61 - Kan het ongeboren kind schaden R60 - Kan de vruchtbaarheid schaden

S-zin(nen)

S24 - Aanraking met de huid vermijden S36 - Draag geschikte beschermende kleding S37 - Draag geschikte handschoenen

S39 - Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen

Mutagene effecten Stoffen die in verband met hun mogelijke mutageen eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, maar waarvan de effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald

Ogen

Giftigheid voor de voortplanting

R60 - Kan de vruchtbaarheid schaden Kan het ongeboren kind schaden.

Irriterend voor de ogen.

Sensibilisering niet van toepassing

Huid Schadelijk bij aanraking met de huid.

S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Inademing Schadelijk bij inademing.

Inslikken Vergiftig bij opname door de mond.

EU Specific Hazard Statements

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Specifieke effecten

Chemische naam CAS-Nr. EINECS-Nr. Massaprocent

methotrexate, fluorescein, triammonium salt

71016-04-1 - 60-100

Kankerverwekkende effecten

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

(4)

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Bescherming van de ademhalingswegen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

Hantering Vorming van stof vermijden S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.

Opslag De stof bewaren in vaten, die op de juiste manier zijn geetiketteerd Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren

Bescherming van de handen Ondoordringbare handschoenen.

Geschikte blusmiddelen

Bescherming van de ogen Beschermbril.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Huid- en

lichaamsbescherming

Lichtgewicht beschermende kleding.

Droogpoeder

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Hygiënische maatregelen Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Beheersing van milieublootstelling

Voorkom dat product in riolering komt.

Opmerkingen voor de arts

Blootstellingslimieten

Voorkom verdere lekkages en morsingen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd Speciale beschermende uitrusting voor

brandweerlieden

____________________________________________________________________________________________

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding.

See Section 12 for additional information.

Persoonlijke

voorzorgsmaatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Technische maatregelen Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Symptomatisch behandelen.

7. HANTERING EN OPSLAG Reinigingsmethoden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor verwijdering. S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

(5)

Schadelijk bij inademing

Inslikken Vergiftig bij opname door de mond Geen gegevens beschikbaar

Stabiliteit

Kankerverwekkende effecten Geen gegevens beschikbaar

Stabiel onder normale omstandigheden.

Mutagene effecten Stoffen die in verband met hun mogelijke mutageen eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, maar waarvan de effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald

Vorm

Te vermijden materialen

Giftigheid voor de voortplanting

R60 - Kan de vruchtbaarheid schaden Kan het ongeboren kind schaden.

Sterke oxidatiemiddelen

Sensibilisering Geen gegevens beschikbaar vast

Gevaarlijke ontledingsprodukten Geen gegevens beschikbaar

polymerisatie Het voorkomen van gevaarlijke vormen van polymerisatie zijn niet bekend 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteitseffecten Geen gegevens beschikbaar.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Mobiliteit Geen gegevens beschikbaar.

Oxiderende eigenschappen

Biodegradatie Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar

Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar Voorkomen

Acute toxiciteit

Oplosbaarheid in water Moderate.

Geen gegevens beschikbaar

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

Ogen Irriterend voor de ogen.

Algemene informatie

Huid Schadelijk bij aanraking met de huid

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Geur

Inademing

°F geen gegevens beschikbaar

°F geen gegevens beschikbaar Smeltpunt/-traject °C geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

°C geen gegevens beschikbaar

Kookpunt/traject °F geen gegevens beschikbaar

Vlampunt

°C geen gegevens beschikbaar

°F geen gegevens beschikbaar

°C geen gegevens beschikbaar

(6)

Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Not for human or animal therapeutic or diagnostic use.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Juiste ladingnaam overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

Giftige organische vaste stof, n.e.g (methotrexate)

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

De informatie in dit document is het resultaat van nauwkeurig opzoekingswerk en/of grondig onderzoek en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de doordachte toepassing van professionele beoordeling. De informatie mag niet als allesomvattend worden beschouwd maar enkel als een aanbeveling. Alle materialen en mengsels kunnen onvoorziene gevaren met zich meebrengen en moeten bijgevolg met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

Omdatde Maatschappij de eigenlijke methoden, volumes of gebruiksvoorwaarden niet kan controleren, zal de Maatschappij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor om het even welke schade of verlies ten gevolge van het gebruik of het contact met het beschreven product. DE INFORMATIE IN DIT VEILIGHEIDSBLAD HOUDT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORG IN, NOCH EEN IMPLICIETE WAARBORG IN VERBAND MET DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR OM HET EVEN WELK GEBRUIK.

Gevarenklasse 6.1

End of Safety Data Sheet Subsidiaire Klasse Geen gegevens beschikbaar

16. OVERIGE INFORMATIE Verpakkingsgroep

____________________________________________________________________________________________

II

Tekst van de R-termen die in Sectie 3 worden aangehaald R22 - Schadelijk bij opname door de mond

IATA

UN-Nr UN2811

Reden van herziening Update to Format Internationale voorraadlijsten

15. Regelgeving

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :