Gagea 158

28  Download (0)

Hele tekst

(1)

KNNV (Koninklijke Nederlandse

Natuurhistorische Vereniging) Vereniging voor veldbiologie

Afdeling Oost-Achterhoek Opgericht 29 april 1918

Secretariaat: Internet: www.knnv.nl/oost-achterhoek Forsythialaan 68 E-mail: secretaris@oost-achterhoek.knnv.nl 7101 XN Winterswijk IBAN: NL84RABO012.14.65.241

Tel. 06-10272203 BIC RABONL2U

www.facebook.com/knnvoostachterhoek Twitter: @knnv_oa

Gagea 158

(OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2020, JANUARI 2021)

ERELID Ed Grotenhuis

BESTUUR Voorzitter

Ed Grotenhuis De Eelinkes 28 7101 PX Winterswijk

E-mail: edgrotenhuis@planet.nl Telefoon: 0543-520714

Secretaris

Wilma van Lochem Forsythialaan 68 7101 XN Winterswijk

E-mail: wvanlochem@hetnet.nl Telefoon: 06-10272203

Penningmeester, ledenadministrateur en webmaster

Ron Krabben Kardinaal de Jongstraat 37 7131 XS Lichtenvoorde E-mail: penningmeester@oost-

achterhoek.knnv.nl

Telefoon: 0544-372612

Natuurhistorisch secretaris

Thea Croese Kamperweg 7 7137 PA Lievelde

E-mail: thea.croese@kpnmail.nl Telefoon: 06-14063024 Algemeen bestuurslid

Vacant

(2)

WERKGROEPEN

Coördinator Werkgroep Natuurbeheer

Hermien Toebes Vardinkhof 14 7107 BG Winterswijk-Kotten

E-mail: h.toebes@solcon.nl Telefoon: 0543-538256

Coördinator Werkgroep Mossen

Louis-Jan van den Berg Van Basten Batenburgstraat 4 7131 CC Lichtenvoorde E-mail: ljvdberg@upcmail.nl Telefoon: 0544-372594

Mobiel: 06-11140923

Coördinator Paddenstoelenwerkgroep

Ed Grotenhuis De Eelinkes 28 7101 PX Winterswijk

E-mail: edgrotenhuis@planet.nl Telefoon: 0543-520714

Coördinator Insectenwerkgroep

Jan Stronks Raetmansweg 16 7106 CD Winterswijk-Ratum

E-mail: janstronx@gmail.com Telefoon: 0543-530483

Coördinator plantenwerkgroep

Louis-Jan van den Berg Van Basten Batenburgstraat 4 7131 CC Lichtenvoorde E-mail: ljvdberg@upcmail.nl Telefoon: 0544-372594

Mobiel: 06-11140923

(3)

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter 4

Voor het eerst weer met elkaar de natuur in. Hoera! 6

Libellenexcursie bij het lindenarboretum 9

Op zoek naar de Kleine parelmoervlinder 13

Activiteitenprogramma oktober, november, december 2020, januari 2021 16

Buitengebeuren Winterswijk en omstreken 26

Redactioneel

Gagea is een uitgave van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek en verschijnt vier maal per jaar. De doelstelling van het verenigingsblad is het informeren van de leden en donateurs in de breedste zin van het woord om de betrokkenheid te vergroten. De redactie behoudt zich het recht voor te lange stukken in te korten. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

.

Opzeggingen lidmaatschap en donateurs

Schriftelijk bij de ledenadministratie van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Om extra kosten te voorkomen, streven wij ernaar de contributies met behulp van een machtiging geautomatiseerd te laten betalen.

CONTRIBUTIE

Leden € 27,50 per jaar Huisgenootleden € 7,50 per jaar Donateurs € 22,50 per jaar (minimum) Jeugdleden € 15,00 per jaar

(4)

Beste natuurvrienden,

Coronatijd. Een moeilijke tijd. Gelukkig mochten we per 1 juli weer beginnen met excursies, zij het met in achtneming van de regels. Om het niet te massaal te maken hebben wij als bestuur besloten het maximum aantal deelnemers op tien te stellen. Dat betekende dat we in een aantal gevallen leden die zich opgaven teleur moesten stellen omdat de excursie al was volgeboekt. Wij hopen dat u ons dat niet kwalijk neemt. Ik heb zelf al bij en paar excursies ondervonden hoe

moeilijk het ook met een relatief klein aantal mensen is om bijv. de 1½ meter regel in acht te blijven nemen.

Je probeert je wel zoveel mogelijk aan de regels te houden maar of dat in het enthousiasme van een bijzondere waarneming altijd lukt is vers twee. En je wilt toch wel even gauw die mooie foto’s zien die net gemaakt zijn. Dus vlug maar even… en daar ga je al in de fout. Want dat moet niet!!

Je moet er wel echt op trainen om geconcentreerd te blijven. Maar we blijven doorgaan net zolang tot het spontaan gaat. Wij hopen en verwachten dat u als deelnemers aan onze activiteiten ook hier extra op wilt letten.

Wat de lezingen/thema avonden betreft, moet u de pers in de gaten houden of bij Thea informeren of de avond doorgaat. In de Zonnebrinkkerk is het heel goed mogelijk om afstand te houden, maar van de andere locaties ben ik niet zeker.

Op de komende activiteiten van de paddenstoelenwerkgroep moeten we hier extra op letten. We hebben besloten dat op de determinatieavonden maar

maximaal vijf personen aanwezig mogen zijn. Meer passen er niet in de werkstee i.v.m. de onderlinge afstand. Het activiteitenoverzicht van de

paddenstolenwerkgroep stond in de vorige Gagea en zijn in dit nummer in het excursieprogramma opgenomen.

Ook de werkgroep Natuurbeheer gaat eind september weer van start, maar door de werkzaamheden, meestal het weghalen van opslag, is het veel makkelijker om uit elkaar te blijven. Alleen in de pauzes is het even opletten, want we kunnen nu niet meer gezellig op de banken aanschuiven. Het is handig om een camping- /klapstoeltje daarvoor mee te nemen. En carpoolen is niet gewenst, dus moet u zelf met de fiets of auto komen.

Tenslotte nog even een berichtje over de jaarlijkse sponsoractie Hart voor de Achterhoek van de Rabobank. De naam is veranderd in Rabo Club Support, maar dat mag de pret niet drukken. De opzet is in principe hetzelfde als vorig jaar. Ook dit jaar willen we weer een combinatie aangaan met Muziekvereniging Eendracht, Vereniging Het Museum en de Stichting Vrienden van de Jacobskerk. Net als

(5)

vorig jaar mogen Raboleden vijf stemmen uitbrengen. Maar per vereniging hoogstens 2. Als die voor de KNNV zijn, houd je er 3 over die je dan onder de andere verenigingen kunt verdelen. Zo profiteren wij allemaal van elkaars stemmen.

Let op! U moet niet alleen een bankrekening bij de Rabo hebben, maar ook lid zijn. Dat kost niets, maar u moet wel even heel snel langs gaan om dit te regelen.

Maar dan kunt u dus stemmen. Vorig jaar leverde ons dat een bedrag van ± E 250,- op. Mooi meegenomen. De stemming is dit jaar in de weken van 5-25

oktober. De uitslag komt dan begin november. Ik hoop dat de Raboleden onder u aan ons willen denken (ook familie en vrienden!!). Door alle extra inkomsten te benutten, kunnen we de contributie laag houden! Zie het schema onderaan van hun website.

Good goan! Namens het bestuur.

Ed Grotenhuis

(6)

Voor het eerst weer met elkaar de natuur in. Hoera!

Nou ja, even de plantenwerkgroep niet meegerekend. Die waren nog een week eerder, maar het was fijn dat het nu weer kon. En er werd meteen goed gebruik van gemaakt. De excursie was helemaal volgeboekt. Voorzichtig als we zijn, houden we voorlopig een maximum van 10 deelnemers aan.

Dit keer gingen we met Thea naar de natuurontwikkeling bij de Borkensebaan kijken en met name bij het laatste stuk bij het Nonnenven.

Het is altijd leuk om te weten dat door de inspanningen van een aantal KNNV- leden en met name Steven van den Brand en Jan Stronks de Borkensebaan eind vorige eeuw als natuurterrein behouden bleef. De NS wilde de niet meer gebruikte baan kwijt. Wat zou er dan mee gebeuren? Een fietspad of een lange rechte

zandweg zoals de Bocholtsebaan? Er was hier heel wat inventarisatiewerk gedaan en onze leden konden met hun waarnemingen bewijzen hoe waardevol dit gebied was (en is). Bijvoorbeeld voor de zandhagedis, maar vooral ook als ecologische verbindingszone door het buitengebied van het dorp Winterswijk tot aan de grens.

Zij kwamen met het voorstel aan de NS om het gebied cadeau te doen aan natuurorganisaties. Dit als jubileumgeschenk in het kader van het 150 jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland (1839-1989) aan de bevolking van Nederland en ter versterking van de Nederlandse natuur. En warempel; het lukte!

Natuurmonumenten kreeg het eerste stuk vanaf Winterswijk (waar zij de

spoorrails en dwarsliggers weghaalden) en het Gelders Landschap de tweede stuk tot aan de grens (zij lieten de rails en de dwarsliggers liggen). Inmiddels heeft zich i.v.m. efficiënter onderhoud een perceelruil voorgedaan, zodat het Gelders Landschap en Kastelen nu de hele baan in beheer heeft.

Het was vandaag prachtig weer en Thea had de excursie met de hulp van Fred enorm goed

voorbereid. We kregen heel veel te zien. In het vochtige stuk naast de baan is geplagd en is een mooi heidevegetatie

ontstaan met dophei, struikhei, kruipbrem, stekelbrem, veel (helaas nu uitgebloeide) gevlekte orchis, tormentil, blauwe knoop, ruige zegge, vossenbes, brunel, knoopkruid, valse salie enz. enz. Daartussen op de open plekken vonden we zeldzame soorten als heidekartelblad, moeraswolfsklauw, kleine en ronde

(7)

zonnedauw (die zo te zien een voorkeur heeft voor een net wat hogere groeiplaats dan de

kleine) en 6 rozetten van de andere

‘vleesetende’ soort die vroeger veel in ons gebied voorkwam: het vetblad.

Gagel met zijn lekkere geur (ik moet dan altijd denken aan gagelbier) is ook altijd leuk, maar het meest bijzondere van vandaag was de vondst van een rijsbes.

Dat is buiten het Vragenderveen-Korenburgerveen, waar meer dan 90% van de Nederlandse exemplaren staat, wel heel bijzonder!

Al met al een heel goed begin van naar ik hoop het nacoronese (of is het gewoon nacorona?) tijdperk zal worden.

Ik hoop dat u zich door de verplichte opgave en het maximum aantal deelnemers niet laat weerhouden om mee te gaan. Ook vandaag gold weer: Uit in de natuur is goed voor U! Je wordt er weer een ander mens van.

Ed Grotenhuis

(8)
(9)

Libellenexcursie bij het lindenarboretum

23 augustus. Het was de afgelopen maand weer zeer droog geweest met als uitschieter een week lang temperaturen van 33° en hoger. De Aaltense Slinge bij camping De Twee Bruggen stond helemaal droog. Dat had ik nog niet eerder zo gezien. Ook de weilanden van het arboretum, normaal gesproken een paradijs vol bloemen, stonden nu vol dorre

en vergeelde planten. Hier was niet veel meer te halen; er waren ook maar heel weinig vlinders en andere insecten.

Mooi, zei Rob: Dit zijn precies goede omstandigheden om de Zuidelijke glazenmaker te zien.

O ja? Ja, want de meeste libellen leggen hun eitjes in het water, maarde Zuidelijke

glazenmaker doet dit in de nog wat vochtige bodem van

drooggevallen plasjes. Dat heeft

(10)

het voordeel dat de larven als ze nog klein zijn, eerst geen last hebben van vissen. Rob had vorig jaar toen het ook zo droog was, hier de zuidelijke glazenmaker gezien een ook dit jaar weer.

De Zuidelijke glazenmaker is een vrij grote libel uit Zuid Europa die door de

opwarming van het klimaat steeds verder naar het noorden te zien is. Rob had ze vorig jaar zien paren en verwachtte dat ze zich definitief in Nederland zullen

vestigen.

We gingen daarom kijken bij een diepe brede kuil. Deze kuil was de overloop van de beekjes die over het terrein lopen. Normaal vol water, maar nu vrijwel droog.

Net toen we er waren

kwam even de zon door en jawel…bingo! De

Zuidelijke glazenmaker man is te herkennen aan zijn helderblauwe ogen en groenige borststuk welke blauw is aangezet. De vrouwtjes hebben een groenig borststuk welke bruin is aangezet. Het zijn snelle vliegers, maar met het blote oog was vooral het blauw goed te zien. De

(11)

rest op de mooie foto’s die Rob wist te maken. Er vlogen verschillende exemplaren.

Verder viel het tegen wat libellen betreft. In de luwte met een beetje zon zagen we o.a. de steenrode heidelibel en de bloedrode heidelibel en ook een aantal

houtpantserjuffers. Bijzonder was de waarneming van de zwervende pantserjuffer, ook en soort die vaak zijn eitjes afzet in opdrogende of opgedroogde poelen. In zithouding houden zwervende pantserjuffers hun vleugels half gespreid, in tegenstelling tot andere juffers. Hij is vrij zeldzaam.

Ook het aantal vlinders viel tegen. Normaal miegelt het er hier van, maar nu even niet. Op de verdroogde kruiden was ook maar weinig meer te halen. We zagen verschillende geaderde witjes, kleine vuurvlinders en hooibeestjes en verder nog bruin zandoogje, boomblauwtje en landkaartje.

Dat de trektijd begonnen was, was te zien aan de vele boerenzwaluwen boven de weilanden. Ook zagen we een grote groep van zeker zestig puttertjes. Marijke ontdekte nog een doodshoofdzweefvlieg. Niet zeldzaam, maar wel leuk.

Een mooie middag, waarbij we ons zoveel mogelijk aan de regels probeerden te houden. Of dat in ons enthousiasme altijd lukte, is vers twee. Je wilt toch wel even gauw die mooie foto’s die gemaakt waren, zien. Dus vlug maar even…

Ed Grotenhuis

(12)

(13)

Op zoek naar de Kleine parelmoervlinder

Het is fijn dat een vlinderkenner als Jan het nuttige met het

aangename wil verenigen, zodat wij mee mogen op zijn speurtocht naar de Kleine parelmoervlinder.

De Kleine parelmoervlinder is een soort die in Midden en Zuid Europa voorkomt. Het is een opvallende vlinder door de

spiegels op de onderkant van de vleugels. Daardoor valt hij als hij ergens gaat zitten goed op en dat was voor ons weer fijn om hem goed te leren kennen. Het is een soort die door de klimaatverandering nu ook verder naar het noorden

voorkomt. Hij heeft een voorkeur voor bloemrijke droge graslanden. Hij was in Nederland vooral bekend van de duinen en hier en daar op de Veluwe en in Zuid- Limburg. In principe zou hij nu ook op de zandgronden van Oost en Zuid

Nederland te zien kunnen zijn en dat is precies wat Jan vandaag wilde onderzoeken.

De rups van de kleine parelmoervlinder kent alleen viooltjessoorten als waardplant. Het duinviooltje in de duinen en het driekleurig viooltje en het

akkerviooltje in het binnenland genieten hierbij de grote voorkeur. Deze viooltjes staan vaak in droge en schrale graslanden.

De voornaamste nectarbronnen voor de vlinder zijn driekleurig viooltje,

jacobskruiskruid, kattenstaart, koninginnenkruid, slangenkruid, vlinderstruik en watermunt. De vlinder is hierin

echter niet kieskeurig en bezoekt ook zo'n dertigtal andere

plantensoorten. Deze

voedselplanten staan meestal in nattige moerasachtige terreinen.

Voor het overleven heeft deze vlinder beide terreinen in de nabijheid van elkaar nodig. Hij heeft eveneens onbegroeid terrein nodig om te zonnen. Een hele wensenlijst, maar in Winterswijk best aanwezig.

We begonnen met de natuurweilanden bij de

(14)

Heurntjesweg. De vlinders waren er niet algemeen, ook al waren er mooie stroken aangelegd langs de akkers met allerlei voedergewassen zoals sorghum, phacelia, kaasjeskruid en bladrammenas (familie van de radijs). Verder stond er veel

melganzenvoet, een zeer algemene doch wel bijzondere plant. Uit opgravingen is gebleken dat de zaden in de prehistorie al werden gebruikt als voedsel. De man van Tollund, die circa 350 v. Chr. leefde, had onder meer zaden van deze plant in zijn maag. En men zegt dat in het leger van Napoleon Bonaparte gemalen zaden van melganzenvoet werd toegevoegd aan het brood van de soldaten. Goedkoper.

Doordat de zaden olie bevatten, houdt men na het vermalen geen bloem over, maar een dikke pasta. De plant houdt van vochtige stikstofrijke grond en komt veel als onkruid voor in bermen. Stikstof was er genoeg langs de akker, maar vocht vandaag even niet. Ze waren net als de overige vegetatie compleet verdroogd. Maar toch nog met genoeg voedsel voor de vogels. Wordt hij in de Achterhoek ‘luuzenmelde’ genoemd? Of is dat de tuinmelde, die gekweekt wordt als bladgroente?

Het viel niet mee om er een te vinden. Na een tijdje had Jan met zijn scherpe blik er een in het vizier, maar die was snel vertrokken en daar bleef het ook bij. Om ons toch een betere blik te geven, liepen we naar het nabijgelegen landgoed Kotmans. Daar had Jan ze vorig jaar al gezien. En ja hoor; meteen achter de geologische schuur vlogen er al drie rond op de blauwe

knopen en konden ze goed gezien en gefotografeerd worden.

Verder werd vanmiddag een wespspin (tijgerspin) gezien, veel kleine vuurvlinders, hooibeestjes, bruine blauwtjes en een weegbree uil, een dagactieve nachtvlinder.

Een reebok kon niet vliegen, maar was wel vliegensvlug weg. Niet iedereen heeft hem gezien. Toch een leuke middag.

Ed Grotenhuis

(15)
(16)

Activiteitenprogramma oktober, november, december 2020, januari 2021 Algemene informatie activiteiten: Lees deze als u aan een ervan deelneemt.

Excursies:

I.v.m. de coronacrisis geldt voorlopig voor de excursies; Onder voorbehoud;

max. 10 personen ; opgeven verplicht en minimaal 2 dagen van te voren.

Probeert u zich vooral ook aan de 1½ meter regel te houden.

Zie ook de actuele agenda's op: www.ivn.nl/oost-achterhoek, www.knnv.nl/oost- achterhoek, www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek

Bij elke excursie zullen we niet meer herhalen wat er meegenomen moet worden.

Het spreekt vanzelf dat passend schoeisel altijd verstandig is. Afhankelijk van het weer of terrein zijn vaak laarzen en soms regenkleding eveneens handig.

Veldgids, kijker, loep e.d. zijn altijd nuttig. Als een excursie langer dan een dagdeel duurt is een lunchpakket uiteraard zinvol.

NB: Let u a.u.b. goed op teken. Ook in het voor- en najaar zijn deze zeer actief.

Bedek uw lichaam zo veel mogelijk met kleding. Stop ook bijv. uw broek in uw sokken en controleer uzelf voor alle zekerheid na een excursie. Deelnemers doen mee op eigen risico.

De excursies starten, tenzij anders vermeld, op zaterdagmorgen en op zondag bij het VVV-kantoor in het voormalige gemeentehuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD te Winterswijk. Op zaterdagmiddagen van de parkeerplaats bij theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk. Als we carpoolen bij excursies, worden de kosten gedeeld. NB.: i.v.m. de Corona-regels zullen we meestal niet of beperkt carpoolen;

De activiteiten voldoen aan de doelstellingen van onze vereniging: Natuurstudie, Natuurbeleving en Natuurbescherming. Hierbij hoort ook bevordering van

duurzaamheid en natuur- en milieueducatie.

Lezingen:

Thema-avonden ONDER VOORBEHOUD, CHECK WEBSITE IVN

Lezingen worden o.a. in Winterswijk gehouden in de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk. Deze is het makkelijkst te bereiken via de rotonde aan de Groenlose kant van Winterswijk. U rijdt dan richting Centrum en blijft deze weg (Groenloseweg) alsmaar volgen. Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor, de weg buigt naar rechts en dan ziet u na ca 500 meter de kerk aan uw linkerhand.

Tegenover de kerk is een ruime parkeerplaats (de “Blikbak”).

De kosten voor de lezingen bedragen voor KNNV- of IVN-leden 3 euro voor niet- leden 5 euro.

(17)

Wanneer Zaterdag 26 september Wat KNNV Natuurwerkdag Besselinkschans Plaats Lievelde

Vertrek 9.00 uur per auto vanaf het VVV-kantoor, Mevr. Kuipers- Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk

Terug Ca. 15.30 uur Leiding (en

opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d. De werkzaamheden bestaan vooral uit het wegharken van het gemaaide gras.

Wanneer Zondag 27 September

Wat KNNV-IVN Plantenwerkgroep: Hoogveen; Wooldseveen + mossen

Plaats Woold

Vertrek 13.00 uur: Kuipersweg/Hijinkhoekweg, Winterswijk Terug Ca. 16.00 uur

Leiding (en opgave)

Louis Jan van den Berg (tel 06 11140923) (KNNV)/Jan Dirk Focker 06-54798164 (IVN), Alléén leden IVN/KNNV, max 10 p. opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via

Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024) Bijzonderheden Planten in hun landschap en determineren van soorten.

Wanneer Zaterdag 3 Oktober

Wat KNNV Paddenstoelen-excursie Loohuisbos Plaats Aalten

Vertrek 14.00 uur per auto vanaf Theater De Storm Winterswijk of 14.20 uur vanaf de P-plaats vlakbij de spoorwegovergang aan de Haartseweg in Aalten

Terug ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van te voren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Tot nu toe was er, op een kleine opleving in juli na, door de droogte niet zoveel te vinden. We hopen op nattere tijden. Dit is een interessant bos. In het verleden hebben we hier veel leuke soorten gevonden.

(18)

Wanneer Donderdag 8 Oktober

Wat KNNV Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep

Plaats De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.

Begin 20.00 uur

Einde Ca. 22.00 u Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Meenemen: Zelf verzamelde onbekende paddenstoelen en determineerwerken. Soorten waar we afgelopen zaterdag niet uit kwamen, worden ook nog eens goed bekeken.

I.v.m. de 1½ meter regel kunnen er maar maximaal vijf deelnemers meedoen.

Wanneer Zaterdag 10 Oktober

Wat KNNV Natuurwerkdag Steengroeve Plaats Winterswijk

Vertrek 9.00 uur per auto: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk of 09.15 uur bij hek 3e groeve,

Steengroeveweg Winterswijk Terug Ca 15.30 uur

Leiding (en opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

Wanneer Woensdag 14 Oktober

Wat IVN-KNNV Thema-avond: Korstmossen; Spreker: Henk-Jan van de Kolk

Begin, Plaats 20.00 uur, Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161 HE Neede

Einde Ca. 22.00 u

Info (en opgave) Annet Elburg, Tel. 0543-769021

Bijzonderheden Lezingen Thema-avonden ONDER VOORBEHOUD, Check de pers of de website IVN- Oost-Achterhoek

(19)

Wanneer Zaterdag 17 Oktober

Wat KNNV Vogelexcursie Riessel-vloeivelden Plaats Even ten N. van Munster (D)

Vertrek 9.00 uur; per auto vanaf Theater De Storm, Winterswijk, Terug Ca 14.00 uur

Leiding (en opgave)

Opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via

Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024) Bijzonderheden Watervogels in de trektijd; een buitenkans! Meenemen:

Vogelgids, kijker, drinken en lunchpakket. Indien in bezit:

telescoop.

Wanneer Zondag 18 Oktober

Wat IVN/KNNV-wandeling: Paddenstoelen in Ratum

Plaats Ratum

Vertrek 14.00 uur Winterswijk-Ratum, Kruising Veldboomweg- Moezebrinkweg, bij ANWB paddenstoel nr. 72616-001 Terug ca 17.00 uur

Leiding (en opgave)

Elsje van Dijk, Ton Reerink en Ed Grotenhuis opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Ed Grotenhuis (0543- 520714) of mail naar edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Het landschap in Ratum is erg afwisselend met

heideontginningen en oude landgoederen. Het is altijd een verrassing wat we tegenkomen.

Wanneer Dinsdag 20 Oktober

Wat KNNV Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep

Plaats De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.

Begin 20.00 uur

Einde Ca. 22.00 uur Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Meenemen: Zelf verzamelde onbekende paddenstoelen en determineerwerken. Soorten waar we afgelopen zondag niet uit kwamen, worden ook nog eens goed bekeken.

I.v.m. de 1½ meter regel kunnen er maar maximaal vijf deelnemers meedoen.

(20)

Wanneer Zaterdag 24 Oktober

Wat KNNV Mossenexcursie Hoonesbos/Lankheet Plaats Eibergen

Vertrek 13.30 uur: vanaf Theater De Storm ( per auto) Winterswijk, 14.00 uur: Kruising Hoonesweg/oude N18,

Terug Ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

Louis Jan van den Berg (tel 06 11140923) opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024)

Bijzonderheden Rijke mosflora in mooi gevarieerd vochtig bos.

Wanneer Zaterdag 24 Oktober

Wat KNNV Natuurwerkdag

Plaats Landgoed Kotmans in Miste

Vertrek 9.00 uur: Vertrekplaats per auto: VVV-kantoor, Mevr.

Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk Terug Ca 15.30 uur

Leiding (en opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

Wanneer Maandag 26 Oktober

Wat Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep KNNV

Plaats De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.

Begin 20.00 uur

Einde Ca. 22.00 uur Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Meenemen: Zelf verzamelde onbekende paddenstoelen en determineerwerken. I.v.m. de 1½ meter regel kunnen er maar maximaal vijf deelnemers meedoen.

(21)

Wanneer Woensdag 28 Oktober

Wat KNNV Determinatieavond Mossen

Plaats De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.

Begin 20.00 uur

Einde Ca. 22.00 u Leiding (en

opgave)

Louis Jan van den Berg (tel 06 11140923) opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Theacroese@focker.eu ( of app naar 06-14063024)

Bijzonderheden Mossen determineren die verzameld zijn op de vorige excursie

Wanneer Zaterdag 31 Oktober

Wat KNNV Paddenstoelen-excursie Leemputten Plaats Haak en Hoek tussen Eibergen en Winterswijk

Vertrek 14.00 uur; vanaf Theater De Storm (per auto) Winterswijk, Terug ca 17.00 uur

Leiding (en opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van te voren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Een mooi vochtig gebied. Klei en mooie lanen. We hopen veel te vinden.

Wanneer Zaterdag 7 November

Wat KNNV Natuurwerkdag bij het Gelders Landschap Plaats Op dit moment nog niet bekend.

Vertrek 9.00 uur: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk (per auto)

Terug Ca 15.30 uur.

Leiding (en opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

(22)

Wanneer Maandag 9 November

Wat KNNV Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep

Plaats De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.

Begin 20.00 uur

Einde Ca. 22.00 u Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Meenemen: Zelf verzamelde onbekende paddenstoelen en determineerwerken. I.v.m. de 1½ meter regel kunnen er maar maximaal vijf deelnemers meedoen.

Wanneer Woensdag 11 November

Wat KNNV-IVN Thema-avond: Nieuwe natuur op de Vennebulten;

Spreker: Pim Leemreise.

Begin, Plaats 20.00 uur: ‘t Romienendal, Aladnaweg 3 7122 RN Aalten Einde Ca. 22.00 uur

Info (en opgave) Ben Boschker, Tel: 0543-472016

Bijzonderheden Lezingen Thema-avonden ONDER VOORBEHOUD, Check de pers of de website IVN- Oost-Achterhoek

Wanneer Zaterdag 14 November Wat KNNV Paddenstoelen-excursie Plaats Landgoed Kotmans Miste

Vertrek 13.30 uur; vanaf Theater De Storm ( per auto) Winterswijk, 14.00 uur: P-plaatsje bij het landgoed, Kotmansweg

Winterswijk. Deze weg kan alleen ingereden worden via de Heenkamppieperweg.

Terug Ca 16.30 uur Leiding (en

opgave)

Ed Grotenhuis, opgeven minimaal 2 dagen van te voren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar

edgrotenhuis@planet.nl

Bijzonderheden Ook dit jaar gaan we weer op Kotmans kijken. Vorig jaar was het nog erg droog. Dit jaar hopelijk natter.

(23)

Wanneer Zondag 15 November

Wat IVN/KNNV-wandeling: Het altijd prachtige Winterswijk

Plaats Woold

Vertrek 14.00 uur: 7108 BP Winterswijk, Gosselinkweg 14 Winterswijk-Woold.

Terug Ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

IVN-gidsen o.l.v. André Hendriks. Opgeven via Lies Jacobs, Tel. 0545-473279

Bijzonderheden Nog niet bekend. Zie de aankondigingen in de pers of bel met Lies Jacobs (zie boven)

Wanneer Zaterdag 21 November

Wat KNNV Natuurwerkdag

Plaats Locatie nog onbekend. Info bij Hermien Toebes

Vertrek 9.00 uur per auto: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk

Terug Ca. 15.30 uur Leiding (en

opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

Wanneer Zondag 22 november

Wat KNNV excursie; Wat de ijstijden ons gebracht hebben.

Plaats Van kleigroeve De Vlijt naar het Wooldseveen

Vertrek 13.30 uur: Vertrekplaats per auto: VVV-kantoor, Mevr.

Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk;

Terug Ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

Fred Bos. Opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024) Bijzonderheden Zwerfkeien, bodem uit de ijstijden en plantengroei

Wanneer Woensdag 9 December

Wat Thema-avond: Geologie van de Achterhoek, Spreker: Nico Willems

Begin, Plaats 20.00 uur, Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Einde Ca. 22.00 uur

Info (en opgave) Marion van Noord, Tel. 06-24199004

Bijzonderheden Nog niet bekend. Zie de aankondiging in de pers of bel met Marion (zie boven)

(24)

Wanneer Zondag 13 december

Wat KNNV excursie Baumberge (D) Sandsteinmuseum en wandeling door prachtig kleinschalig landschap

Plaats Baumberge (D)

Vertrek 9:30 Vertrekplaats per auto: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers- Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk;

Terug Ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

Fred Bos Opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024) Meenemen Lunchpakket, stevige schoenen

Bijzonderheden Wegens groot succes herhaald! Baumberg is een prachtig kleinschalig, glooiend landschap met een boeiende

geologie. In Havixbeck bezoeken we het mooie zandsteenmuseum mit Kaffee und Kuchen

Check ook http://www.sandsteinmuseum.de

Wanneer Zondag 20 December

Wat IVN-KNNV Winterwandeling

Plaats Groenlo.

Vertrek 14.00 uur Parkeerplaats voetbalvelden: Elshofweg 71 7141DH Groenlo. Zie IVN bord.

Terug ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

IVN-gidsen o.l.v. André Hendriks. Opgeven via Lies Jacobs, Tel. 0545-473279

Bijzonderheden Zo vlak voor Kerst: Een sfeervolle wandeling

Wanneer Zondag 24 Januari

Wat KNNV excursie; Assinkbos; wandeling + Bomen herkennen aan de winterknoppen

Plaats Eibergen

Vertrek 14.00 u Hoonesweg/ kruising Haaksbergsebinnenweg Eibergen,

Voorverzamelen als er weer gecarpoold kan worden: 13.30 uur bij het VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk;

Terug Ca 17.00 uur Leiding (en

opgave)

Thea Croese. Opgeven minimaal 2 dagen van tevoren via Theacroese@focker.eu (of app naar 06-14063024)

Bijzonderheden Gevarieerd bos met beekje, winterknoppen-quiz (tabel/boekje mee indien beschikbaar)

(25)

Wanneer Zaterdag 7 Februari 2021

Wat KNNV Natuurwerkdag

Plaats Locatie nog onbekend

Vertrek 9.00 uur per auto: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk

Terug Ca 15.30 uur Leiding (en

opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

Wanneer Zaterdag 21 Februari 2021

Wat Natuurwerkdag

Plaats Locatie nog onbekend

Vertrek 9.00 uur per auto: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk

Terug Ca 15.30 uur Leiding (en

opgave)

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per email:

h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561).

Bijzonderheden S.v.p. een paar dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep e.d.

(26)

Buitengebeuren Winterswijk en omstreken

Een overzicht van de excursies van KNNV, IVN, Floron en anderen.

Voor de excursies is een vrijwillige bijdrage welkom.

Thema-avonden ONDER VOORBEHOUD, CHECK WEBSITE IVN of KNNV.

Voor de excursies geldt voorlopig; Onder voorbehoud; max 10 personen;

opgeven verplicht en minimaal 2 dagen van te voren!

Excursieprogramma oktober, november, december 2020, januari 2021 Sept. Zondag 27 13.00 KNNV-IVN: Plantenwerkgroep: Wooldseveen +

mossen

Okt. Zaterdag 3 14.00 KNNV Paddenstoelen-excursie Loohuisbos, Aalten

Donderdag 8 20.00 KNNV Determinatie-avond

Paddenstoelenwerkgroep, KNNV, Wwijk

Zaterdag 10 09.00 KNNV Natuurwerkdag Steengroeve, Winterswijk Woensdag 14 20.00 IVN-KNNV Thema-avond: Korstmossen; Spreker:

Henk-Jan vd Kolk

Zaterdag 17 09.00 KNNV Vogelexcursie Riessel-/vloeivelden Munster (D)

Zondag 18 14.00 KNNV-IVN wandeling: Paddenstoelen in Ratum Dinsdag 20 20.00 KNNV Determinatie-avond

Paddenstoelenwerkgroep

Zaterdag 24 13.30 KNNV Mossenexcursie Hoonesbos/Lankheet Haaksbergen

Zaterdag 24 09.00 KNNV Natuurwerkdag Kotmans Maandag 26 20.00 KNNV Determinatieavond

paddenstoelenwerkgroep Woensdag 28 20.00 KNNV Mossen determineren

Zaterdag 31 13.30 KNNV Paddenstoelenexcursie Leemputten

Nov. Zaterdag 7 09.00 KNNV Natuurwerkdag bij het Gelders Landschap Maandag 9 20.00 KNNV Determinatieavond

paddenstoelenwerkgroep

Woensdag 11 20.00 IVN-KNNV Thema-avond in Aalten: Nieuwe natuur op de Vennebulten; Spreker: Pim Leemreize

Zaterdag 14 13.30 KNNV Paddenstoelenexcursie Landgoed Kotmans Miste

(27)

Zondag 15 14.00 IVN-KNNV-wandeling Miste: Het altijd prachtige Winterswijk

Zaterdag 21 09.00 KNNV Natuurwerkdag: locatie nog niet bekend.

Zondag 22 14.00 KNNV excursie: Wat de ijstijden ons gebracht hebben, Miste-Woold

Dec. Woensdag 9 20.00 IVN-KNNV Thema-avond in Winterswijk: Geologie van de Achterhoek, Spreker: Nico Willems

Zondag 13 09.30 KNNV excursie: Baumberge (D) Sandsteinmuseum en wandeling

Zondag 20 14.00 IVN-KNNV-wandeling: Winterwandeling Groenlo Jan. Zondag 24 13.30 KNNV: Assinkbos; wandeling + winterknoppen Febr. Zaterdag 7 09.00 KNNV: Natuurwerkdag: locatie nog niet bekend.

Zaterdag 21 09.00 KNNV: Natuurwerkdag: locatie nog niet bekend.

Inlichtingen: KNNV afdeling Oost-Achterhoek

Nadere gegevens zie programma elders in de Gagea.

IVN- wandelingen André Hendriks, 0544-352043 of

www.ivn.nl/oost-achterhoek. Aanvang IVN-wandelingen: 14:00 uur.

SMVV (Stichting Marke Vragender Veen)

Opgave VVV Lichtenvoorde of via excursie@vragenderveen.nl

De excursies starten op de

parkeerplaats bij de kerk in Vragender.

Website: www.vragenderveen.nl

Floron Info: Louis-Jan van den Berg, tel 0544- 372594.

Alleen op de excursiedag 06-11140923.

Natuurmonumenten Kijk voor informatie op de website:

www.natuurmonumenten.nl/

activiteiten Geldersch

Landschap

Informatie via de website www.glk.nl Kijk daar bij “Evenementen”.

(28)

Ondergetekende,

Naam: ………. Voorletters: ………

( O man / O vrouw ) *

Adres:………….………

Postcode: ……… Woonplaats: ……….……….

Telefoon: ……… Giro / Bank nr.: ………

E-mail adres: ……….……….. Geboortejaar: ……….

Geeft zich op als:

O Lid (€ 27,50/ jaar)

O Huisgenootlid (€ 7,50/ jaar)

O Donateur (minimaal € 22,50/ jaar) * Heeft kennis van/ belangstelling voor

………...

Hierbij machtig ik de penningmeester van de KNNV Oost-Achterhoek om mijn contributie/donatie van mijn bankrekening .……….

af te schrijven

Aanmelding d.d.: ………...

Handtekening: ………

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :