'Oneindig', Mildenburg (HAT de Jong)

22  Download (0)

Hele tekst

(1)

WAARNEMINGEN 2013

afdeling ijssel & lek

(2)

Voorkant: Gierzwaluw, Groote Peel (KE Nilsen) Troskalknetje, Kaapse Bossen (R van Middelkoop) Klein dooiermos, Deurnse Peel (KE Nilsen)

Bloedrode heidelibel (m), De Plateaux (JW de Jong)

Secret ariaat: knn vijenl@live.nl

(3)

Excursies 2013

met vermelding externe excursieleiders

• Kwade Hoek, Goederede & Brouwersdam

(5 januari)

• Hellegatsplein, Brouwersdam, Schouwen & Noord-Beveland (12 januari)

• Alkmaar, Egmond aan Zee & Alphen a/d Rijn

(19 januari)

• Utrecht & Krimpenerwaard (26 januari)

• Oude Land van Strijen (2 februari)

• Strijen, Brouwersdam & Schouwen

(9 februari)

• Holsterwold (16 februari olv G & Y van Duuren)

• Starrenvaart, Gouda, Zoetermeer, De Wilck & Alphen a/d Rijn (23 februari)

• Oostvaardersplassen, Landje van Geijsel &

Botshol (2 maart)

• Stellendam, Brouwersdam & Inlagen van Zierikzee (9 maart)

• Hitland, Capelle a/d IJssel & Stolwijk

(16 maart)

• Spijkenisse, Strijen & Hoekse Waard

(23 maart)

• Mildenburg & Krimpen a/d IJssel

(30 maart)

• Holterberg (6 april)

• Rhoonse Grienden (13 april)

• Broek in Waterland & Purmerbos (20 april)

• Zouweboezem (27 april)

• Markiezaat, Westkapelle & Meliskerke

(4 mei)

• Deurnse Peel & Groote Peel (11 mei)

• Zouweboezem (18 mei)

• Lingebos (25 mei)

• Weekend Drenthe (31 mei t/m 2 juni olv C Joziasse, W Riksen, T Knegt, W Jonker, A Meursing, W Schrӧder, C Cnosse &

J van Heerden)

• Kampina (8 juni)

• Meijendel (15 juni)

• Groene Jonker & De Meije (22 juni)

• Voornes Duin (29 juni)

• Kromme Rade (6 juli)

• Blauwe Kamer (13 juli)

• Leersumse Veld (20 juli)

• Weekend Weerribben (27-28 juli olv A van Dijk)

• Tiengemeten (3 augustus)

• Dintelse Gorzen (10 augustus)

• Groene Woud/Kampina & Tholen

(17 augustus)

• Meijendel (24 augustus)

• De Plateaux - Hageven (31 augustus)

• Ewijkse Plaat (7 september)

• Amsterdamse Waterleidingduinen

(14 september)

• Westkapelle, Stellendam, Brouwersdam &

Inlagen Zierikzee (21 september)

• IJmuiden & Petten (28 september)

• Spanderswoud (5 oktober)

• Regte Heide & Hilvarenbeek (12 oktober)

• Dorst (19 oktober olv J Gelderbloem &

L Rommelaars)

• Weekend Diepholz (26-27 oktober)

• Noord-Hollands Duinreservaat (2 november olv L Knijnsberg)

• Dwingelder Veld (9 november olv B de Vries)

• De Wiltzanck (16 november)

• Plan Tureluur, Brouwersdam, Baarland &

Stellendam (23 november)

• Kaapse Bossen (30 november)

• Oude Buisse Heide (7 december)

• Stellendam, Brouwersdam & Plan Tureluur

(14 december)

• Starrevaart & Alphen/Spookverlaat

(21 december)

Zoogdieren

Nederlandse naam Capreolus capreolus Cervus elaphus Dama dama Halichoerus grypus Lepus europaeus Oryctogalus cuninculus Phoca vitulina Sciurus vulgaris Vulpes vulpes

La jnse naam ree

edelhert damhert

grijze zeehond (GE) haas

konijn

gewone zeehond (KW) eekhoorn

vos

Waarnemingen

GE = gevoelig KW = kwetsbaar BE = bedreigd EB = erns g bedreigd VN = verdwenen

Intro

Voor de vijfde maal: de samenva ng van onze waarnemingen van het voorgaande jaar.

In 2013 hebben we een dikke 2000 soorten waargenomen, inclusief subspecies. Op de voorlaatste bladzijd staat een vergelijking met de vier voorgaande jaren. Opvallend is de uitgebreide lijst geleedpo gen, gezien (en gedocumenteerd) in 2013. Op pagina 40 vindt u een opsomming van de bezochte terreinen, inclusief externe excursieleiders; de gebieden in België en Duitsland waren net over de grens, maar leverden toch wat speciale soorten op.

Veel dank aan de specialisten-van-buiten, voor hun jd en exper se, en het openstellen van

‘hun’ terrein.

We verwijzen naar de daglijsten op onze website (www5.knnv.nl/ijsselenlek) voor details van de waarnemingen. Deze site gee ook toegang tot Picasa-albums met foto’s, gemaakt jdens de excursies. Door onder- staande QR-code te scannen met tablet of smartphone opent u direct de webpagina met onze albums.

Kjell Nilsen & Jan Willem de Jong, redac e

AŅ orƟ ngen & symbolen Z = zeldzaam ZZ = zeer zeldzaam

☼ = beschermd Duitsl = Duitsland Zie uitgebreide beschrijving op pagina 39

Amfi bieën & repƟ elen

Nederlandse naam Bufo bufo Ichthyosaura alpestris Lissotriton vulgaris Natrix natrix Pelophylax spec Rana lessonae Rana temporaria Zootoca vivipara

La jnse naam gewone pad Alpenwater- salamander kleine water- salamander ringslang (KW) een groene kikker poelkikker bruine kikker levendbarende hagedis (GE)

(4)

Vog els

Nederlandse naam

Accipiter g en lis

Accipiter nisus Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus scirpaceus

Ac s hypoleuc os

Aegithalos cauda tus

Aix galericula ta

Aix sponsa Alauda arvensis Alcedo a his Alopochen aegyp ac a

Anas acuta Anas clypeata Anas crecc a

Anas falc ata

Anas penelope Anas plath yrhynchos

Anas querquedula Anas str epera

Anser albifrons Anser anser Anser anser f domes cus Anser cygnoides Anser fabalis Anser indicus Anser serriros tris

Anthus pe trosus

Anthus pr atensis

Anthus trivialis Apus apus Ardea alba Ardea ciner ea

Ardea purpur ea

Arenaria in terpr

es

Athene noctua Ayth ya f erina

Ayth ya fuligula

Ayth ya marila

Ayth ya n yroc a

Botaurus s tellaris

Bran ta bernicla

Bran ta c anadensis

Bran ta c anadensis x

Bran ta bernicla

Bran ta hut chinsii

Bran ta leuc opsis

Bran ta nigric ans

Bucephala clangula

Buteo but eo

Calcarius lapponicus Calidris alba Calidris alpina Calidris canutus Calidris mari ma Carduelis c annabina

Carduelis c arduelis

Carduelis chloris Carduelis fl avir ostris

Carduelis spinus Certhia brach ydactyla

Ce a ce

Charadrius hia cula

Charadrius morinellus Chlidonias niger

Chroic ocephalus

ridibundus

La jnse naam

havik sperw er

riet- zang er

kleine kar ekiet

oeverloper staartmees mandarijneend

Carolina-eend veldleeuw erik (GE)

ijsvog el

Nijlgans pijlstaart (BE) slobeend (KW) wintert aling (KW)

bronsk opeend (ZZ)

smient wilde eend

zomert aling (KW)

krak eend

kolg ans

grauw e gans

parkgans zw aangans

taig arietg ans (Duitsl)

Indische gans toendr arietg

ans

oeverpieper graspieper (GE) boompieper

gierzw aluw

grot e zilverr eiger (GE)

blauwe r eiger

purperreig er (BE)

steenloper steenuil (K W)

taf eleend

kuif eend

topper witoog eend (Z)

roer domp (BE)

rotg ans

grot e Canadese gans

grot e Canadese gans

x rotg ans

kleine Canadese gans

brandg ans

zw arte r otgans (Z)

brilduiker (GE) buizer d

ijsgor s

drieteens trandloper

bonte s trandloper (VN)

kanoe t

paarse s trandloper

kneu (GE) pu er groenling frat er (Duitsl)

sijs boomkruiper

Ce 's zang er (Z)

bontbekplevier (K W)

morinelplevier (Z)

zw arte s tern (BE)

kokmeeuw

Grauwe franjepoot, Baarland (KE Nilsen)

Status en benaming

In v oorgaande t abellen is voor de w

aar-

nemingen in Nederland de R ode Lijst

sta tus aangeg

even me t GE (gev

oelig),

KW (kw etsbaar), BE (bedr eigd), EB (ern-

s g bedreig d) en VN (ver

dwenen). De RL

vog els hee

betr ekking op broed-

vog els. Ver dere aanduiding en: Z (zeld-

zaam), ZZ (z eer zeldz

aam) en ☼ (be-

schermde insecten, w eekdier en en

planten). Alle g enoemde zoog

dieren,

amfi bieën, rep elen en vog els genie ten

we elijk e bescherming . Voor bedr

eiging (RL) en bescherming in Nederland

hebben we ov erheidswebsit

es aange-

houden, voor nomencla tuur en aandui-

ding Z of ZZ de w ebsite w

aarneming.nl

(of observado.or g voor he

t buitenland).

Waarneming en, uitsluitend g

edaan in

Duitsland, zijn als zodanig g emarkeer

d.

'Oneindig', Mildenburg (HAT de Jong)

Waargenomen(sub)species

Klasse 2013

2012 2011 2010 2009

Zoogdieren 9

15 17 18 9

Amfibieën&

reptielen 8

12 9 9 13

Vogels 198

198 191 179 191

Geleedpotigen 655

490 408 383 318

Weekdieren 36

21 19 36 Ͳ

Planten 614

758 926 813 711

Mossen 59

84 107 143 116

Korstmossen 107

99 116 92 58

Paddenstoelen 375

369 398 327 253

Overige 6

9 5 11 Ͳ

Totaal 2067

2055 2196 2011 1669

Zwartsprietdikkopje, Blauwe Kamer (JW de Jong)

Gelijnde vlakjesmot, Leersumse Veld (KE Nilsen)

Slakrups, Regte Heide (E Stockx)

(5)

Scleroderma areolatum

Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum sl Scutellinia spec Sistotrema brinkmannii Skeletocu s amorpha Skeletocu s nivea Sparassis crispa Spinellus fusiger Steccherinum ochraceum sl Stemonitopsis typhina Stereum gausapatum Stereum hirsutum Stereum

ochraceofl avum Stereum

sanguinolentum Stereum

subtomentosum Strobilurus esculentus Suillus bovinus Suillus granulatus Suillus grevillei Taphrina amentorum Taphrina sadebeckii Thelephora penicillata Trametes gibbosa Trametes hirsuta Trametes suaveolens Trametes versicolor Tremella foliacea Tremella mesenterica

kleine

aardappelbovist gele aardappelbovist wortelende

aardappelbovist sl een wimperzwam melige urn- korstzwam witwollige dennenzwam kleine kaaszwam grote sponszwam mycenaparasiet roze rasp- zwam sl zilveren schijnpluimpje eiken-

bloedzwam gele korstzwam twijg-

korstzwam dennen- bloedzwam waaier- korstzwam sparren- kegelzwam koeienboleet melkboleet (BE Z) gele ringboleet elzenvlag (Z) elzenbladblaasje (ZZ) penseelfranje- zwam (Z) wi e bultzwam ruig elfenbankje anijskurkzwam (KW Z)

gewoon elfenbankje bruine trilzwam gele trilzwam

Trichaptum abie num Trichia botry s Trichia decipiens Trichia persimilis Trichia varia Tricholoma album sl Tricholoma argyraceum Tricholoma fulvum Tricholoma sulphureum Tricholomopsis ru lans Trichopeziza sulphurea Triphragmium ulmariae Trochila ilicina Tubaria furfuracea Tulostoma brumale Ustulina deusta Vascellum pratense Volvariella gloiocephala Vuilleminia comedens sl Xylaria carpophila Xylaria hypoxylon Xylaria polymorpha

paarse dennenzwam zwart draadwatje peervormig draadwatje goudgeel draadwatje fopdraadwatje wi e ridderzwam sl zilveren

ridderzwam berkenridderzwam narcis-

ridderzwam konings- mantel zwavelgeel franjekelkje moerasspirea- roest

hulstdekselbekertje gewoon donsvoetje gesteelde stui al korsthoutskoolzwam afgepla e stuifzwam gewone

beurszwam gewone schorsbreker sl beukendop- geweizwam geweizwam houtknotszwam

Karmijnrood netwatje, Oude Buisse Heide (R van Middelkoop)

Ciconia ciconia Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pyrargus Clangula hyemalis Columba oenas Columba palumbus Corvus corax Corvus corone Corvus monedula Coturnix coturnix Cuculus canorus Cyanistes caeruleus Cygnus bewickii Cygnus cygnus Cygnus olor Delichon urbica Dendrocopus major Dryocopus mar us Egre a garze a Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus Eremophila alpestris Erithacus rubecula Falco peregrinus Falco subbuteo Falco nnunculus Fringilla coelebs Fringilla mon fringilla Fulica atra Gallinago gallinago Gallinula chloropus Garrulus glandarius Gavia stellata Grus grus Haematopus ostralegus Hippolais polyglo a Hirundo rus ca Lanius excubitor Larus argentatus

Larus canus Larus fuscus Larus marinus Limosa lapponica Limosa limosa Limosa limosa islandica Locustella luscinioides Locustella naevia Lophodytes cucullatus Lophophanes cristatus Loxia curvirostra Lululla arborea Luscinia megarhynchos Luscinia svecica Lymnocryptes minimus Lyrurus tetrix Margellus albellus Melani a fusca Melani a nigra Melani a perspicillata Mergus merganser Mergus

serrator Morus bassanus Motacilla alba Motacilla fl ava Muscicapa striata Ne a rufi na Numenius arquata Oenanthe oenanthe Oxyura jamaicensis Parus major Passer domes cus Passer montanus Periparus ater Phalacrocorax carbo Phalaropus lobatus ooievaar

bruine kiekendief blauwe kiekendief (GE) grauwe kiekendief (EB) ijseend

holenduif houtduif raaf (GE) zwarte kraai kauw kwartel koekoek (KW) pimpelmees kleine zwaan wilde zwaan knobbelzwaan huiszwaluw (GE) grote bonte specht zwarte specht kleine zilverreiger (GE) geelgors

rietgors strandleeuwerik roodborst slechtvalk (GE) boomvalk (KW) torenvalk vink keep

meerkoet watersnip (BE) waterhoen gaai

roodkeelduiker kraanvogel (Z Duitsl) schol-

ekster spotvogel (GE) boerenzwaluw (GE) klapekster (EB Duitsl) zilvermeeuw

stormmeeuw kleine mantelmeeuw grote mantel- meeuw (GE) rosse gru o gru o (GE) IJslandse gru o snor

sprinkhaanzanger kokardezaagbek (ZZ) kuifmees

kruisbek boomleeuwerik nachtegaal (KW) blauwborst bokje korhoen (EB Z) nonnetje grote zee-eend zwarte zee-eend brilzee-eend (ZZ) grote zaagbek middelste zaagbek (GE) Jan-van-gent wi e kwikstaart gele kwikstaart (GE) grauwe vliegen- vanger (GE) krooneend wulp tapuit (BE) rosse stekelstaart koolmees huismus (GE) ringmus (GE) zwarte mees aalscholver

grauwe franjepoot (Z)

(6)

Phasianus colchicus Philomachus pugnax

Phoenicopt erus

chilensis Phoenicopt erus

roseus Phoenicopt erus ruber

Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus

Phyllosc opus collybit

a

Phyllosc opus

trochilus Pica pic a

Picus viridis Platalea leuc orodia

Plectrophena x nivalis

Pluvialis apricaria Pluvialis squatar ola

Podiceps auritus Podiceps cris tatus

Podiceps nigric ollis

Poecile mon tanus

Prunella modularis

Psi acula kr ameri

Pyrrhula pyrrhula Rallus aqua cus

Recur viros tra

avose a

Regulus r egulus

Riparia riparia Rissa tridactyla

Saxic ola rubetr

a

Saxic ola rubicola

Scolopa x rus c

ola

Si a europaea

Somateria molissima Sterna hirundo Sternula albifr ons

Strept opelia

decaoct o

Strept opelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia a tricapilla

Sylvia borin Sylvia c ommunis

Sylvia curruc a

Tach ybaptus rufi c

ollis

Tadorna f erruginea

Tadorna t adorna

Thalasseus sandvicensis

Tring a erythropus

Tring a glareola

Tring a nebularia

Tring a ochropus

Tring a tot anus

Troglodyt es

troglodyt es

Tur dus iliacus

Tur dus merula

Tur dus philomelos

Tur dus pilaris

Tur dus viscivorus

Uria aalge Vanellus v anellus

faza nt

kemphaan (EB) Chileense fl aming o

fl aming o

(Z) Caribische fl aming o

zw arte

roods taart

gekr aagde

roods taart

tji ja f

fi s ekst er

groene spech t (GE)

lepelaar sneeuwgor s

goudplevier (VN) zilverplevier kuif duiker

fuut geoor de fuut

matk op (GE)

heggenmus halsbandparkiet

goudvink wat erral

kluut goudhaan oeverz waluw

drieteenmeeuw paapje (BE)

roodbor s apuit

houtsnip boomklever eider visdief (K W)

dwer gstern (K W)

Turk se

tort el

zomert ortel

spreeuw zw artkop

tuinfl uit er

grasmus braamsluiper dodaars casar ca

bergeend grot e stern

(BE) zw arte ruit er

bosruiter groenpootruit er

witgat tureluur (GE) winter -

koning koper wiek

merel zanglijs ter

krams vog el (GE)

grot e lijster (Duitsl)

zeek oet

kievit

GeleedpoƟ ge n

Nederlandse naam

Abrax as grossularia ta

Acleris logiana Acleris notana/

ferrug ana

Acrosa the annulata

Adaina microdactyla Adela reaumur ella

Adelphocoris quadripunctatus Adelphocoris lineolatus Adelphocoris cinensis

La jnse naam

bonte bessen vlinder

wi e boogbladroller

een blad- roller zandviltvlieg dwer gvedermot

smarag dlangsprietmot

een blind- wan ts

een blind- wan ts

een blind- wan ts

Zwartwordende wasplaat, NH Duinreservaat (KE Nilsen)

Polyporus brumalis Polyporus ciliatus Polyporus squamosus Polyporus v arius

Por onia

erici Psa thyr ella conopilus

Psa thyr ella corrugis sl

Psa thyr ella lutensis

Psa thyr ella

piluliformis sl Pseudoh ydnum

gela nosum

Psilocybe aerigunosa

Psilocybe caerulea Psilocybe c apnoides

Psilocybe f ascicularis

var f ascicularis

Psilocybe mon tana

var mon tana

Psilocybe semigloba ta

Psilocybe subla teri

a

Psilocybe uda Pterula mul fi da

Puccinia lagenophor ae

Puccinia poarum

Pycnoporus cinnabarinus

Ramaria strict a

Ramariopsis kunz ei

Re cularia lycoper

don

Rhizopog on luteolus

Rhizopog on

luteolus Rhopographus fi licinus Rhy sma

acerinum Rickenella fi bula Rickenella sw artzii

Rog ersella

sambuci

Rosellinia aquila Russula aeruginea

Russula amoenolens Russula claro fl ava

Russula coerulea Russula cyano xan tha

Russula drimeia Russula eme ca Russula exalbic ans

Russula fellea Russula fragilis Russula nigricans Russula ochroleuc a

Russula paludosa Russula parazur ea

Russula sanguinaria Russula velenovskyi Sarcoscypha aus triaca

Sarcoscypha c occinea

Sarcoscypha coccinea v ar

Schizoph yllum

commune Schizopor a parado

xa

winterhoutz wam

zomer - & voorjaar

s-

houtzw am

zadelz wam

waaierbuisjes zw

am kleine spelden- prikzw am (KW Z)

langsteelfr anjehoed

sierlijke fr anjehoed sl

sa jns teelfr anjehoed

witsteel- franjehoed sl stek el-

trilzw am

echte k oper-

groenz wam

valse k oper-

groenz wam

dennenzw avelk op

gew one

zw avelk op

zand- kaalk opje

kleefs teels tropharia

rode z wav elkop

bruine moeras-

zw avelk op (KW)

sparren veertje (Z)

klein kruiskruid-

roes t

beemdgrasr oest

vermiljoen- houtzw am

rech te k oraalz wam

ivoork oraaltje (BE Z)

zilver en boomkussen

- (nieuw voor NL?) okerkleurig e

vez eltruff el

adelaarsv aren-

str eepzw am

esdoorn- inktvlekkenz wam

oranjeg eel

trech tertje

paarshar rech tertje

wi e vlier-

schorsz wam

lente tepelk ogeltje

groene berk enrussula

scherpe kamrussula gele berk enrussula

papilrussula

reg enboogrussula

duivelsbr oodrussula

braakrussula verblek ende russula

beukenrussula broz e russula

grofplaa trussula

geelwi e russula

appelrussula (KW) berijpte russula bloedrode russula (KW Z) schotelrussula krulhaarkelkz wam

rode k elkzw am (Z)

rode k elkzw am

oranje v orm (Z)

waaiertje wi e tandz wam

(7)

Mycena metata Mycena pelliculosa Mycena polygramma Mycena

pseudocor cola Mycena

pura Mycena pura f lutea Mycena rosea Mycena seynii Mycena vi lis Myxarium nucleatum Nectria

cinnabarina Nectria coccinea Nectria peziza Octospora humosa Oligoporus caesius Oligoporus ptychogaster Oligoporus s p cus Orbilia

delicatula O dea bufonia

Oudemansiella mucida Paecilomyces farinosus Panaeolus acuminatus Panaeolus sphinctrinus sl Panellus sero nus Panellus s p cus Patellaria atrata Paxillus involutus Peniophora lycii Peniophora quercina

Phaeolus schweinitzii Phallus impudicus Phellinus ferruginosus Phellinus hippophaecola Phellinus igniarius Phellodon melaleucus Phlebia radiata Phleogena faginea Pholiota

squarrosa Phragmidium bulbosum Physarum album Pilobolus crystallinus Piptoporus betulinus Pleurotus ostreatus Plicaturopsis crispa Pluteus cervinus Pluteus salicinus Pluteus thomsonii Poculum fi rmum Polyporus badius dennenmycena

heidekleefsteel- mycena (KW) streepsteelmycena blauwgrijze schorsmycena gewoon elfenschermpje gew elfenschermpje, gele vorm heksenschermpje zeedenmycena (KW Z) papilmycena klontjestrilzwam gewoon menie- zwammetje bloedrood menie- zwammetje ingedeukt menie- zwammetje (Z) groot oranje mosschij e blauwe kaaszwam boompuist

bi ere kaaszwam niersporig wasbekertje donker hazenoor (Z)

porselein- zwam gewone rupsenzwam spitse vlekplaat franje- vlekplaat sl groene schelpzwam scherpe schelpzwam foprouwschoteltje (Z) gewone krulzoom berijpte schorszwam paarse eiken- schorszwam dennenvoetzwam grote s nkzwam gewone korst- vuurzwam duindoorn- vuurzwam echte vuurzwam tengere stekel- zwam (BE Z) oranje aderzwam beukenkorrelkopje (Z) schubbige

bundelzwam dauwbraam- roest

knikkend kalkkopje gewone kogelschieter berkenzwam gewone oesterzwam plooivlieswaaiertje gewone hertenzwam grauwgroene hertenzwam roetkleurige hertenzwam eikentakstromakelkje peksteel

Groensteelsatijnzwam, NH Duinreservaat (R van Middelkoop)

Rietkruisspin, Groene Woud (B van Middelkoop)

negen enpunt- lieveheersbeestje bos-

mestkever oranje- pje een bastaard- weekschildkever een snuitkever brandnetelmot museumkever struikspin

variabele grasuil een mest- kever (Z) roodschild- veldmestkever een bladsprietkever honingbij

slakrups heelblaadjes- palpmot (Z) een blindwants kruisspin

viervlekwielwebspin gewone

komkommerspin grote beer een kortspriet- bladwesp Anisos cta novem-

decimpunctata Anoplotrupes stercorarius Anthocharis cardamines Anthocomus coccineus Anthonomus spec Anthophila fabriciana Anthrenus museorum Anyphaena

accentuata Apamea crenata Aphodius contaminatus Aphodius fi metarius Aphodius prodromus Apis mellifera Apoda limacodes Apodia

bifractella Apolygus lucorum Araneus diadematus Araneus quadratus Araniella

cucurbi na Arc a caja Arge spec blauwe glazenmaker

vroege glazen- maker (KW) paardenbijter groene glazen- maker (BE Z) distel- boktor tonderzwam- breedvoetvlieg elzenhaantje gewone doolhofspin dagpauwoog kleine vos gewone kaartmot groen smalbuikje gestreepte kniptor blauwooggrasmot variabele grasmot geelbruine herfstuil een schietmot muisgrijze kniptor variabele spikkelspanner zonnesproet- bladroller berkenhaantje een loopkever een kaardespin een kniptor bloedrode kniptor mierenboktor (Z) brandnetelmot snuitwaterzweefvlieg grote keizerlibel purperrode haakbladroller meidoornzandbij knikkergalwesp knopper- galwesp Aeshna cyanea

Aeshna isoceles Aeshna mixta Aeshna viridis Agapanthia villosoviridescens Agathomyia wankowiczii Agelas ca alni Agelena labyrinthica Aglais io

Aglais ur cae Agonopterix heracliana Agrilus viridis Agriotes lineatus Agriphila straminella Agriphila tristella Agrochola macilenta Agrypnia varia Agrypnus murina Alcis

repandata Aleimma loefl ingiana Al ca aenescens Amara spec Amaurobius spec Ampedus balteatus Ampedus sanguineus Anaglyptus mys cus Anania hortulata Anasimyia lineata Anax imperator Ancylis unculana

Andrena carantonica Andricus kollari Andricus quercuscalicis

(8)

Caliroa cer asi

Calliphora spec Callisteg e mi

Callitear a pudibunda

Callophrys rubi Calophasia lunula

Calopterix splendens Calop lia alchimiella

Camptogr amma

bilineata Cantharis decipiens Cantharis fusc a

Cantharis la ter alis

Cantharis livida Cantharis nigric ans

Cantharis obscur a

Cantharis pellucida Cantharis ruf a

Cantharis rus ca

Cantharis thor acica

Capsus ater Capua vulgana Carabus granula tus

Carter ocephalus

palaemon Cassida vibex Cassida viridis

Catacly sta lemna ta

Cato ptria

margarit ella

Cauchas rufi mitr ella

Celastrina ar giolus

Celypha lacunana Cephidae spec

Cerapt eryx graminis

Cercopis vulner ata

Ceriagrion tenellum Cheilosia illustr ata

Cheilosia pagana Chelidurella guen theri

ker senbladwesp

een brom vlieg

mi-vlinder meriansborst el

groen tje

vlasbekuiltje (Z) weidebeekju ff er

goudvlek steltmot

ges treept e

goudspanner een week schildkev

er

zw artpootsoldaatje

een soldaatje

geel soldaa tje

een week schildkev

er

zw art soldaatje

zw art soldaatje

rood soldaa tje

zw art soldaatje

een soldaatje een blindwan ts

meibladroller gek orrelde

schalebijter bont dikk opje

(KW Z

☼) een schildpadtor

muntschildpadt or

kroos vlinder

gelijnde vlakjesmot

pinkst erbloem-

langsprietmot boomblauwtje

brandne telbladr oller

een halmw esp

bonte gr asuil

bloedcicade kor aaljuff er

wollig gitje ker velgitje

bosoorw orm

Argiope bruennichi Argo gory tes

mys taceus

Argyr a spec

Aricia ages s

Armadillidium vulgar e

Asilus crabr oniformis

Aster oscopus sphin x

A act ogenus

plumbeus Autogr apha gamma

Baccha elongat a

Bembidion litor ale

Bembidion tes taceum

Bembidion varium Bembidion velo x

Beris spec Bibio lanigerus Biorhiza pallida Biston be tularia

Blaniulus gu ula tus

Bombus campes tris

Bombus hypnorum Bombus lapidarius Bombus lucorum Bombus pascuorum Bombus prat orum

Bombus sylv estris

Bombus terr estris

Brach ytron pr atense

Broscus cephalot es

Bucculatrix frangut ella

Cabera pusaria Caliroa v aripes

Crabr o peltarius

Crabr o scutella

tus Calameuta fi lif ormis

wespenspin een graa f-

wesp een slankpootvlieg

bruin blauwtje (GE)

gew one

oprolpissebed hoornaarroof vlieg

kromzi er

een snuit- kev er

gamma-uil vliegende speld een loopkev er

een loopkev er

een loopkev er

een loopkev er

een wapen vlieg

kleine rouw vlieg

aardappelg alwesp

peper-en-z outvlinder

roods p

gew one koek oeks-

hommel boomhommel

steenhommel veldhommel akkerhommel weidehommel vierkleurige koe koe kshommel

aardhommel glassnijder (KW)

dikkoploopk ever

vuilboom- ooglapmot

wi e grijsband-

spanner een echte bladw esp

kleine zee fw esp

bleke z eefw esp

een halmw esp

Porseleinzwam, De Wiltzanck (M Kersbergen)

Lactarius necat or

Lactarius pubescens Lactarius quietus Lactarius rufus Lactarius semisanguifl uus Lactarius subdulcis Lactarius theiogalus Lactarius torminosus Lae porus sulphureus

Leccinum brunneogriseolum

Leccinum scabrum Len nus lepideus Lenzites be tulinus

Leo a lubrica

Lepiota cris tat a

Lepiota subinc arnata

Lepista nebularis Lepista nuda Leptosphaeria acut a

Lophodermium pinastri Lyc ogala epidendrum

Lyc operdon lividum

Lyc operdon perla tum

Lyc operdon

pyriforme Macrolepiot a

exc oriata

Macrolepiot a procer

a

Macrotyphula fi s tulosa

Marasmiellus vaillan i

Marasmius androsaceus Marasmius or eades

Marasmius r otula

Marasmius setosus Megac ollybia

platyph ylla

Melampsora populnea Melanoleuca polioleuca Meripilus gigan teus

Meruliopsis corium Merulius tremellosus Mollisia cinerea

Mu nus caninus

Mycena alc ali sl

Mycena amict a

Mycena ar cang eliana

Mycena ciner ella

Mycena epipt erygia

Mycena fi lopes sl

Mycena fl av oalba

Mycena g alericulata

Mycena g alopus

Mycena haematopus

zw artgroene

melkzw am

donzige melkz wam

kaneelkleurig e

melkzw am

rossig e melkzw

am

vaalr ode

melkzw am (BE Z)

bi erz oete

melkzw am

rimpelende melkzw am

baardig e

melkzw am (KW)

zw avelz wam

bruingrijze berkenbolee t

gew one

berkenbolee t

schubbige taaiplaa t (KW)

fopelf enbankje

groene glibberz wam

s nkpar asolzw

am

vaalr oze par asolzw

am

nevelz wam

paarse schijn- ridderzw am

brandne telvulk aantje

dennennaald- spleetlip (Z) gew one boomwr

at

melige s tuifzw am

parels tuifzw am

peervormig e

stuif zw am

raf elige par asol-

zw am (BE Z)

grot e parasolz wam

pijpknots- zw am

halm- ruitertje paardenhaar -

taailing weidekringz wam

wieltje teng ere beuk en-

taailing breedplaa t-

str eephoed

wispelturige populierenr oest

zw art-wi e

veldridderz wam

reuz enzw am

papierzw ammetje

spekzw oerdz wam

gedr ongen mollisia

kleine s nkz wam

chloormycena sl donzige m ycena

bundelmycena grijze m ycena

grasklee fst eelmycena

draads teelm ycena sl

bleekgele m ycena

helmmycena melkst eelmycena

grot e bloedsteel-

mycena

(9)

Waaierkorstzwam, De Wiltzanck (M Kersbergen)

Geastrum schmidelii Geastrum triplex Geopora sumneriana Gloeophyllum sepiarium Grifola frondosa Gymnopilus junonius Gymnopilus sapineus Hapalopilus

ru lans Hebeloma mesophaeum Helvella crispa Hericium coralloides Hericium erinaceus Heterobasidion annosum Hirneola auricula-judae Hydnellum spongiosipes Hygrocybe conica Hygrocybe insipida Hygrocybe miniata Hygrocybe psi acina

Hygrocybe virginea Hygrophoropsis auran aca

Hymenoscyphus spec Hypholoma

udum Hypocrea aureoviridis Hypomyces chrysospermus Hypoxylon fragiforme Hypoxylon mul forme Hypoxylon serpens sl Inocybe dulcamara Inocybe lacera Inocybe lanuginosa Inocybe maculata Inocybe mix lis Inocybe sindonia Inonotus radiatus Ischnoderma benzoinum Kueheonla uredinis Laccaria amethys na Laccaria laccata Laccaria proxima Lachnella alboviolascens Lachnum brevipilosum Lachnum ciliare

Lactarius deliciosus Lactarius glyciosmus Lactarius hepa cus Lactarius

hysginus heideaardster (BE Z)

gekraagde aardster cedergrond- bekerzwam (Z) geelbruine plaatjes- houtzwam eikhaas prachtvlamhoed dennenvlamhoed kussenvormige houtzwam tweekleurige vaalhoed wi e kluifzwam kammetjes-

stekelzwam (GE ZZ) pruikzwam (BE Z) dennen- moorder echt judasoor fl uwelige

stekelzwam (KW) zwartwordende wasplaat kabouter- wasplaat (KW) gewoon vuur- zwammetje papegaai- zwammetje (GE)

gewoon sneeuw- zwammetje (GE) valse

hanenkam een vlieskelkje bruine moeras- zwavelkop (KW) gele kussentjes- zwam goudgele zwameter roestbruine kogelzwam vergroeide kogelzwam grijze korst- kogelzwam sl gewone viltkop zandpadvezelkop wolvezelkop gevlekte vezelkop grijze knolvezelkop blonde vezelkop elzenweerschijn- zwam

teervlekken- zwam braamroest amethistzwam gewone fopzwam schubbige fopzwam dofpaars

wolschij e kortharig franje- kelkje (Z) langharig franje- kelkje (Z)

smakelijke melkzwam kokosmelkzwam levermelkzwam roodbruine melkzwam (BE ZZ)

Chelostoma fl orisomne Chiasmia clathrata Chilopoda spec Chironomidae spec Chirosia betule Chloromyia formosa Chorthippus parallelus Chrysis ignita Chrysolina coerulans Chrysolina fastuosa Chrysolina polita Chrysomela populi

Chrysopidae spec Chrysopilus cristatus Chrysops relictus Chrysotoxum bicinctum Cicadella viridis Cicindela campestris Cicindela

hybrida

Cionus scrophulariae Clostera

pigra Closterotomus fulvomaculatus Closterotomus norwegicus Clubiona spec Clytus arie s Coccinella septempunctata Cochylis

dubitana Coenagrion puella Coenagrion pulchellum Coenonympha pamphilus

Coleophora al colella Coleophora

spinella Colias crocea Colocasia coryli Colostygia pec nataria Conocephalus dorsalis

Coptotriche marginea Cordulia aenea Coremacera marginata Coreus marginatus Corizus hyoscyami Cosmia trapezina Crabro scutellatus Craesus alniastri Crambus pascuella Crambus perlella Cricotopus spec Criorhina fl occosa Crocothemis erythraea Cryptops hortensis Curculio glandium Cyclophora albipunctata Cyclophora punctaria

Cyllecoris histrionius ranonkel-

bij

klaverspanner een duizendpoot een dansmug gewone bloemvlieg prachtwapenvlieg krasser

gewone goudwesp blauw munt- goudhaantje hennepnetel- goudhaantje moertje

groot populieren- haantje een gaasvlieg een snipvlieg gewone goudoogdaas donkere

fopwesp groene rietcicade groene zandloopkever bastaard-

zandloopkever helmkruidbladschaver donkere

wapendrager (Z) een blind- wants een blind- wants een zakspin kleine wespenbok zevens ppelig lieveheersbeestje blauwedistel- bladroller azuurwaterjuff er variabele waterjuff er hooi-

beestje

gewone ruskokermot geelkop-

prunuskokermot oranje luzernevlinder hazelaaruil

kleine groen- bandspanner gewoon spitskopje gele bramenvlekmot smaragdlibel een slakken- dodende vlieg zuringwants een schildwants hyena

bleke zweefwesp een echte bladwesp zilverstreepgrasmot bleke grasmot een dansmug pluimwoudzwever vuurlibel

(Z)

tuinbladkruiper een snuitkever berken- oogspanner ges ppelde oogspanner een blindwants

Gele veenzweefvlieg (m), Groene Woud (R van Middelkoop)

(10)

Cynips fagi Cynips quercus folii

Cyrinus nata tor

Cys phora sonchi

Dalopius margina tus

Dasypoda hir pes

Dasys yrphus

albostria tus

Deltot e bankiana

Den c ollis linearis

Deraeoc oris ruber

Diachrysia chry si s

Diaperis bole Diaphora mendic a

Diarsia rubi Diastr ophus rubi

Dicallomer a fascelina

Dichror ampha

pe v erella

Dicranopalpus ramosus Dictyla con ver gens

Dicyrtomina saundersi Dilophus febrilis Dioctria hyalipennis Diplolepis rosae Diplolepis spinosissimae Diplopoda spec Diurnea fag ella

Dolerus haematodes

Dolycoris bacc arum

Donacia aqua ca Dorytomus fi lir ostris

Drape sca socialis

Drepana cur vatula

Drepana f alcat

aria

Dryophiloc oris fl av

o- quadrimaculatus

Dyscia fag aria

Dyseriocr ania

subpurpurella

Dysmachus trig onus

Eclipt opera silacea ta

Ect emnius sexcinctus

Ect obius lapponicus

Ect oedemia

rubivor a

Ect ophasia

crassipennis Ectr opis

crepuscularia Eilema griseola

Eilema soror cula

Elachista maculicerusella

Elaphrus riparius Elasmoste thus

inter s nctus

Elasmucha fi eberi Elasmucha grisea

Electrophaes co rylata

Elodes minuta Elophila nymphaea ta

Ematur ga a tomaria

Emmelina monodactyla Empis digramma Empis livida Empis ster cor ea

Empis tessella ta

Enallagma cyathig erum

Epeoloides coecu ens

Ephemera vulg ata

Epiblema spec

beukeng alwesp

galappelw esp

schrijvertje melkdis telpokg almug

een kniptor pluimvoe tbij

bret el-

wimperzw eefvlieg

zilver str eep

een kniptor een blindwan ts

koperuil boletenz wartlij e

mendicabeer gew one breed-

vleugeluil bramen takg alwesp

grauw e borst

el (Z)

komma- wort elmot

stre k-

poot een netw ants

een spring- staartje koorts vlieg

gew one bladjager

roz enmosgalw

esp

roz enblad-

galw esp

een miljoenpoot

voorjaar s-

kortvleug elmot

een echte bladw esp

bessenw ants

een bladhaantje een snuitkev er

schorsk oloniespin

bruine eenstaart berkeneens taart

gele vier -

vlekwan ts

gevlekt e hei-

spanner (ZZ)

eiken- purpermot

borst elzandr oofvlieg

marmerspanner een blokhoofdw esp

noordse k akkerlak

bramenblaas- mijnmot een sluip- vlieg gew one

spikkelspanner glad beertje

geel beertje grijsgevlekt e

grasmineermot gew one oever

- loopkev er

berken- schildwan ts

haakjesberken wan ts

berken wan ts

kleine wort el-

houtspanner moeras- week schildkev

er

wat erleliemot

gew one heispanner

winde- vedermot twees treepdans vlieg

akker disteldans vlieg

eenstr eepdansvlieg

grot e dansvlieg

water- snuff el bonte viltbij een eendagsvlieg een zadelmot

Sparrenveertje, Spanderswoud (KE Nilsen)

Cor narius caus cus

Cor narius cohabit ans

Cor narius croceoc onus

Cor narius hemitrichus

Cor narius paleaceus Cor narius parvannula tus

Cor narius saniosus Cor narius scaurus Cor narius subbalaus nus

Crepidotus cesa i

var cesa i

Crepidotus mollis Crepidotus v ariabilis

Cribraria ruf a

Crinipellis scabellus Crucibulum crucibuliforme Cudoniella acicularis

Cyathus olla Cyst oderma

amianthinum Cyst olepiota

seminuda Dacrymyces s llatus

Daedalea quercina Daedaleopsis

con frag osa

Daldinia concen trica

Diatrype discif ormis

Dictydiae thalium

plumbeum Elaphomyces muricatus

Entoloma incanum Entoloma prunuloides

Entoloma rhodopolium f nidorosum

Entoloma sericellum

Entoloma sericeum Exidia plana

Exidia truncat a

Exobasidium v accinii

Fistulina hepa ca

Flammulina velu pes

Fomes f omentarius

Fomit opsis

pinicola Fuligo sep ca

Galerina calyptr ata

Galerina clava ta

Galerina hypnorum Galerina margina ta

Galerina mniophila sl Galerina pumila Galerina salicicola Ganoderma austr ale

Ganoderma lipsiense Ganoderma

resinaceum Geastrum c orona tum

Geastrum eleg ans

berijpte g al-

gor dijnzw am (Z)

kousen voe t-

gor dijnzw am

boomloze gor dijnzw am

witschubbige gor dijnzw am

gew one pelargonium-

gor dijnzw am

cederhout- gor dijnzw am

bleke g eelvez el-

gor dijnzw am

olijfplaat- gor dijnzw am (Z)

roodbruine gor dijnzw am

rondsporig oorz wam-

metje (v ar cesa i)

week oorz wamme

tje

wit oorzw ammetje

wijdmazig lantaarn tje

piekhaarzw ammetje

geel nes t-

zw ammetje

houtknoopje bleek nestz wamme tje

oker gele

korr elhoed

kleine poederparasol

oranje druppelz wam

doolhofzw am

roodporie- houtzw am

kog elhoutskoolz

wam hoekig schorsschij e

loodkleurig netplaa tje

stek elige hert en-

truff el (KW)

groens teel-

sa jnzw am (BE Z)

molenaars- sa jnzw am (BE ZZ)

s nk -

sa jnz wam

sneeuwvlok -

sa jnz wam (KW)

bruine sa jnz wam

zw arte trilz wam

eiken trilzw am

vossenbesbladg ast (Z)

biefs tukzw am

gew oon fl uw eelpootje

echte t onderzw

am

roodg erande

houtzw am

heksenbot er

oranje mosklokje (K W)

groot mosklokje geelbruin mosklokje bundelmosklokje

vaal mosklokje sl honinggeel mosklokje broekbosmosklokje dikrandt onderzw

am

pla e tonderz wam

harslak -

zw am

for se aards ter (Z)

bruine aards ter (BE ZZ)

(11)

Grote sponszwam, Kaapse Bossen (WAJ Kapoen)

Calloria neglecta Calocera cornea Calocera viscosa Calva a excipuliformis Calva a utriformis Calyptella capula Cerocor cium confl uens Cheilymenia granulata Chlorociboria aeruginascens sl Chondrostereum purpureum Chromocyphella muscicola Chroogomphus ru lus

Ciboria batschiana Claviceps

microcephala Clavulina coralloides Clavulinopsis helveola sl Clitocybe candicans Clitocybe clavipes

Clitocybe fragans Clitocybe marginella Clitocybe metachroa Clitocybe nebularis Clitocybe

odora Clitocybe rivulosa Clitocybe vibecina Clitopilus hobsonii Coleosporium tussilaginis Collybia amanitae Collybia butyracea Collybia butyracea var acema Collybia confl uens Collybia cookei Collybia dryophila Collybia maculata Coltricia perennis Conocybe spec Coprinus comatus Coprinus lagopus Coprinus micaceus Coprinus plica lis Cordyceps militaris Cordyceps ophioglossoides Cor narius alboviolaceus Cor narius bivelus Cor narius camphoratus brandnetelschij e

geel hoorntje kleverig

koraalzwammetje plooivoet-

stuifzwam ruitjesbovist brandnetelklokje ziekenhuis- boomkorst oranje

mestzwammetje kopergroen- bekerzwam sl (Z) paarse

korstzwam mosschelpje (ZZ)

koperrode spijker- zwam (BE Z) eikelbekertje pijpenstrootje- moederkoren wi e koraalzwam gele knots- zwam sl kleine bos- trechterzwam knotsvoet- trechterzwam

slanke anijs- trechterzwam bleekrand- trechterzwam tweekleurige trechterzwam nevelzwam groene anijs- trechterzwam gi ige weide- trechterzwam gestreepte trechterzwam gewone

schelpjesmolenaar klein

hoe ladroest dwergcollybia botercollybia gewone botercollybia bundelcollybia okerknolcollybia gewoon eikenblad- zwammetje roestvlekkenzwam echte tolzwam (GE) een breeksteeltje geschubde inktzwam hazenpootje gewone glimmer- inktzwam plooirokje rupsendoder zwarte truff el- knotszwam lila gordijn- zwam (KW) gegordelde beuken- gordijnzwam (BE ZZ) kamfergordijn- zwam (GE ZZ)

Epino a ramella Epino a tetraquetrana Epirrhoe alternata Epirrhoe tristata Epirrita dilutata Epistrophe spec Episyrphus balteatus Erannis defoliaria Eriocrania semipurpurella Eriophyes inangulis Eristalis hor cola Eristalis intricaria Eristalis nemorum Eristalis per nax Eristalis tenax Erythromma najas Erythromma viridulum Ethmia bipunctella Ethmia quadrillella Eumerus

funeralis Eupithecia linariata Eupithecia nanata Eupithecia tan llaria Eupithecia vulgata Euproc s similis Eurhadina pulchella Eurydema oleracea Eurygaster testudinaria Euthrix potatoria Eutomostehus ephippium Everges s ex malis Ferdinandea cuprea Forfi cula auricularia

Formica polyctena Formica

rufa

Galeruca tanace Galerucella nymphaea Gastrophysa viridula Gerris lacustris Gillmeria ochrodactyla Gillmeria pallidactyla Globiceps fulvicollis Glyphipterix simpliciella Gonepteryx rhamni Gonioctena decemnotata Gonioctena viminalis Gonocerus cuteangulatus Graphocephala fennahi Halyzia

sedecimgu ata Harmonia axyridis Harmonia axyridis f succinea

Harmonia axyridis f spectabilis

Harpocera thoracica Har giola annulipes Heliophanus cupreus Heliozela resplendella Helophilus hybridus Helophilus pendulus Helophilus trivi atus Hemithea aes varia Himacerus apterus Hipparchia semele gemarmerde

oogbladroller vierkant- oogbladroller gewone bandspanner bonte bandspanner herfstspanner een bandzweefvlieg snorzweefvlieg grote wintervlinder variabele

purpermot elzenner oekmijt bosbijvlieg hommelbijvlieg puntbijvlieg kegelbijvlieg blinde bij

grote roodoogjuff er kleine roodoogjuff er grote zwartwitmot kleine zwartwitmot knollenbollen- zweefvlieg

vlasbekdwergspanner smalvleugel- dwergspanner fi jnspar- dwergspanner gewone dwergspanner donsvlinder een cicade koolwants een schild- wants rietvink een echte bladwesp

aangebrande valkmot gewone kopermantel gewone oorworm

kale rode bosmier (☼) behaarde rode bosmier (☼) wormzaadhaantje waterleliehaantje groen zuringhaantje poelschaatsenrijder zand-

vedermot lichte zandvedermot een blindwants kleine

parelmot citroenvlinder een blad- haantje roodbruin wilgenhaantje een rand- wants rododendron- cicade meeldauw- lieveheersbeestje veelkleurig Azia sch lieveheersbeestje oranjerood veelkl lieveheersbeestje (Duitsl)

viers ppelig zwart veelkl Azia sch lieve- heersbeestje (Duitsl) een blindwants beukenhaargalmug gehaakte blinker elzenzilvervlekmot moeraspendelvlieg gewone pendelvlieg citroenpendelvlieg kleine zomervlinder een ringwants heivlinder (GE)

(12)

Larve Weidebladwesp, Regte Heide (R van Middelkoop)

Hybomitra bimacula ta

Hydriomena impluviata Hylaeus signatus Hylobius abie s Hypomecis punc nalis Idaea seriata Ischnura eleg ans

Issoria lathonia Iteom yia capr eae

Kleidocerys r esedae

Lacanobia w -la num

Lagria spec Larinioides cornutus Lasiocampa quer cus

Lasiocampa trif olii

Lasioglossum spec Lasiommata meg era

Lathr onympha

strig ana

Leiopus femor atus

Leistus rufomar ginatus

Leptoglossus occidentalis Leptopt erna ferrug ata

Leptura quadrif asciata

Lestes dry as

Lestes sponsa Lestes virens Lestes viridis Leucorrhinia rubicunda Libellula depressa Libellula quadrimaculata Ligidium hypnorum Lilioceris lilii Limnephilus elegans

Liocoris tripus tulatus

Liophloeus tessula tus

Liposthenes glechomae Liriomyz a strig ata

Lithobius for fi ca tus

Livia juncorum Lomaspilis margina ta

Lomographa bimaculata

Lyc aena phlaeas

Lygus pr atensis

Lygus rugulipennis Lyman tria dispar

Macaria alt ernata

Macaria litur ata

Macaria not ata

Machimus atric apillus

Macroglossum stella tarum

Macroph ya

duodecimpunctat a

Macroph ya

sanguinolenta Macroth ylacia rubi

Magdalis spec Malachius bipustula tus

bosknobbeldaas

groenband- spanner resedamask erbij

grot e dennen-

snuitkev er

ringspikkel- spanner paardenbloemspanner lantaarn tje

kleine parelmoer -

vlinder (KW) kleine wilgwratg almug

een bodemw ants

brede w -uil (Z)

een wolk ever

rietkruisspin hageheld kleine hageheld een groe ij

argus vlinder

hertshooi- bladroller kleine nevelvlek -

boktor (Z) een loop- kev er

bladpoot- wan ts

brede gr aswan

ts

vierbandsmalbok

tangpan tserjuff er

gew one pantserju

ff er

teng ere

pantserju ff er (KW)

houtpantserju ff er

noordse witsnuitlibel platbuik viervlek buispissebed leliehaantje een schietmot (Z) een blindwan ts

een snuitkev er

hondsdraf -

snoepje een mineervlieg

gew one duizendpoot

russenbladvlo

ger ande spanner

tweevlek -

spanner kleine vuurvlinder een blindwan ts

een blindwan ts

plakker donker kla verblaadje

gerimpelde spanner klaverblaadje gew one

roof vlieg

kolibrie- vlinder een echte bladwesp een echte bladwesp veelvr aat

een snuitkev er

rood pbaster

d-

week schild

Porpidia sor edizodes

Porpidia tuber culosa

Prot oblastenia

rupestris Psilolechia lucida Punctelia jeck eri

Punctelia subrudect a

Ramalina farinacea Ramalina fas giata

Rhizoc arpon reductum

Rinodina oleae Sarcogyne r egularis

Trapelia plac odioides

Verruc aria nigrescens

Verruc aria

ochros toma

Xanthoparmelia consper sa

dunne blauwkor st

dikke blauwk orst

rode k alkst een-

kor st

UV-mos rijpschildmos

ges ppeld schildmos

melig takmos trompe akmos

donker landk aartmos

donkerbruine schotelk orst

berijpte kr oontjesk orst

wit ster schoteltje

gew one s ppelk orst

bleke s ppelk orst

granie t-

schildmos (Z)

Paddens toelen

Nederlandse naam

Agaricus bit orquis

Amanita fulva Amanita g emmata

Amanita musc aria

Amanita phalloides Amanita rubescens Arcyria denuda ta

Arcyria s pata

Armillaria osto yae

Arrhenia spathula ta

Ascoc or cium

anomalum Ascoc oryne

sarcoides sl Ascotr emella faginea

Astr aeus

hygr ometricus

Auricularia mesenteric a

Auriscalpium vulg are

Badhamia utricularis

Baeospora m yosur a

Bjerkander a adusta

Bjerkander a fumosa

Bolbi us vitellinus

Boletus badius Boletus chrysen ter on

Boletus edulis Boletus erythropus Boletus par asi cus

Boletus subtomen tosus

Bovista aes valis

Bovista plumbea

La jnse naam

str aatschampignon

roodbruine slanke amanie t

narcisamanie t

vliegenz wam

groene knolamanie t

parelamanie t

karmijnr ood netw

atje

wor stne twatje

sombere honingz wam

ges teeld

mosoortje (Z) dennen- schorsvlekje paarse knoopzw am sl

zakjes trilzw am

weerhuisje (BE Z)

vil g judasoor oorlepelzw am

trosk alknetje

muizens taartz wam

grijze buisjes zw

am

rookz wam

dooiergele mes tzw

am

kas tanjebolee t

roods teel-

fl uw eelboleet

gew oon

eekhoorntjesbr ood

gew one

heksenbolee t

kos tgang erboleet

gew one

fl uw eelboleet

melige bovis t (KW)

loodgrijze bovis t

Dikke blauwkorst, Terwischa (JW de Jong)

Xanthoria c alcicola

Xanthoria c andelaria

Xanthoria parie na

Xanthoria poly carpa

oranje dooiermos kroe zig dooiermos

groot dooiermos klein dooiermos

(13)

Donker landkaartmos, Terwischa (JW de Jong)

Cladonia furcata Cladonia glauca Cladonia grayi Cladonia humilis Cladonia macilenta Cladonia pocillum Cladonia portentosa Cladonia ramulosa Cladonia rangiformis Cladonia scabriuscula Cladonia subulata Evernia prunastri Flavoparmelia caperata Flavoparmelia soredians Haematomma ochroleucum Hypocenomyce scalaris Hypogymnia physodes

Hypogymnia tubulosa Hypotrachyna revoluta Lecania cyrtella Lecanora albescens Lecanora

campestris Lecanora carpinea

Lecanora chlarotera Lecanora

dispersa Lecanora expallens

Lecanora fl otowiana Lecanora muralis Lecanora saligna Lecanora semipallida Lecanora symmicta Lecanora

varia Lecidea grisella Lecidella elaeochroma Lecidella scabra

Lecidella s gmatea Lepraria incana Lepraria lobifi cans Melanelixia subaurifera Melanohalea elegantula Opegrapha atra Opegrapha rufescens Parmelia sulcata Parmotrema perlatum Pel gera canina Pel gera rufescens Pertusaria leioplaca Phaeophyscia orbicularis Phlyc s argena Physcia adscendens Physcia caesia Physcia dubia Physcia tenella Physconia grisea gevorkt heidestaartje

bruin heidestaartje bruin bekermos frietzakbekermos dove heidelucifer duinbekermos open rendiermos rafelig bekermos vals rendiermos ruw heidestaartje kronkelheidestaartje eikenmos

bos- schildmos groen boom- schildmos witgerande sto orst gewoon schubjesmos gewoon schorsmos witkopschorsmos gebogen schildmos boomglimschoteltje kalkschotelkorst kastanjebruine schotelkorst melige schotelkorst

wi e schotelkorst verborgen schotelkorst bleekgroene schotelkorst kop-en-schotelkorst muurschotelkorst houtschotelkorst witrandschotelkorst bolle schotelkorst hardhout- schotelkorst (Z) gebarsten granietkorst gewoon

purperschaaltje grijsgroene steenkorst steenpurperschaaltje gewone poederkorst gelobde poederkorst verstop-

schildmos sierlijk schildmos zwart schri mos verzonken schri mos gewoon schildmos groot

schildmos groot leermos (BE Z) klein leermos glad spelden- kussentje (KW Z) rond

schaduwmos lichtvlekje kapjesvingermos stoeprandvingermos bleek vingermos (Z) heksenvingermos grauw rijpmos

Malacosoma castrense Maniola jur na Meconema meridionale Meconema thalassinum Melanostoma mellinum Melieria omissa Meliscaeva auricollis Melolontha melolontha Mesembrina meridiana Metellina spec Microlinyphia pusilla

Micropezidae spec Micropterix calthella Mimas liae Miris striatus Mitopus morio Mompha epilobiella Mononychus punctumalbum Morellia spec Myathropa fl orea Mycetophagus spec Myrmeleote x maculatus Myrrha

octodecimgu ata Mystacides azureus Nabis limbatus Nalassus

laevioctostriatus Nebria salina Nematus miliaris Nematus salicis Nemobius sylvestris Nemophora

cupriacella Nemophora degeerella Nemotelus pantherinus Neoscona adianta Nephrotoma spec Nep culidae spec Neriene montana Neuroterus albipes Neuroterus quercusbaccarum Noctua

fi mbriata Noctua pronuba Nola confusalis Nomada spec Notodonta dromedarius Nuctenea umbra ca Ochlodes sylvanus Ochropleura plecta Ocypus brunnipes Odontomyia ornata Oedemera lurida Oedipoda caerulescens Omocestus rufi pes Oniscus asellus Onthophagus vacca Operophtera brumata Operophtera fagata Opilio canestrinii Opilio saxa lis Opisthograp s luteolata Opomyza fl orum Orthetrum cancellatum Orthops basalis heideringelrups (Z)

bruin zandoogje zuidelijke boom- sprinkhaan boom- sprinkhaan gewone driehoek- zweefvlieg een prachtvlieg variabel el e gewone meikever schors- vlieg een strekspin kleine heide- hangmatspin een spillebeenvlieg do erbloemoermot lindepijlstaart een blindwants een hooiwagen gewone wilgen- roosjesmot lissen- boorder een echte vlieg doodskopzweefvlieg een zwamkever knop-

sprietje ach ens ppelig lieveheersbeestje (Z) een schietmot een sikkelwants een zwart- lijf

een loopkever weidebladwesp (Z) wilgenbladwesp boskrekel koperkleurige

langsprietmot (Z) geelband- langsprietmot zwartwi e snuitwapenvlieg heidewielwebspin een jgerlangpootmug een dwergmineermot lentehangmatspin plaatjesgalwesp lens-

galwesp breedband- huismoeder huismoeder vroeg visstaartje een wespbij dromedaris

pla e wielwebspin groot dikkopje (GE) haarbos

een kortschildkever grote moeras- wapenvlieg een schijnboktor blauwvleugel- sprinkhaan (KW Z) negertje

kelderpissebed koemestpillendraaier kleine wintervlinder berken-

wintervlinder (Z) rode hooiwagen een hooiwagen hagedoorn- vlinder een boorvlieg gewone oeverlibel een blindwants

(14)

Orthops kalmii Orthosia cruda Orthosia gothic a

O orh ynchus raucus

Oxidus gr acilis

Oxy cera leonina

Oxypselaphus obscurus

Pach ygas ter a tra

Pach yprot asis rapae

Paederus li oralis

Paederus riparius Pallopt era

quinquemaculata

Palomena pr asina

Pamphilius spec Pamponerus germanicus Panorpa communis Panorpa g ermanica

Panorpa vulg aris

Pan lius tunic atus

Par arge aeg eria

Par dosa amenta

ta

Par dosa pullata

Parhelophilus ver sicolor

Parit amus

genicula tus

Par ornix anglicella

Pasiphila rect angulata

Pediasia c ontaminella

Pemphr edon spec

Pen tat oma rufi pes

Per apion spec

Periclepsis cinct ana

Periclis ta albida

Perigr apha

munda

Phalangium opilio

Phalera bucephala Pheosia gnoma Phiaris schulziana

Phigalia pilosaria Philantus triangulum Philodromus spec Philopedon plagiatus

Phlogophor a

me culosa Pholidopter a

griseoapter a

Phorocer a obscura

Phosphuga a trat a

Phragma tobia

fuliginosa Phryganea gr andis

Phyllobius maculicornis Phyllobius pomaceus

Phyllobr o ca

quadrimaculata

Phyllocnis s xenia

Phyllodesma tremulif olium

Phyllonory cte r

corylif oliella

Phyllonory cte r

maes ng ella

Phyllonory cte r

trifasciella Phyllopertha hor cola

Phyllotr eta spec

Phyt omyz a ilicis

Pieris brassic ae

Pieris napi Pieris rapae Piezodorus litur atus

Pipiza lugubris Pisaura mir abilis

een blindwan ts

kleine voorjaar suil

nunvlinder een snuitkev er

kaspla trug

zw art verf drupje

een loop- kev er

zw art speldenknopje

een echte bladw esp

een kortschildk ever

gew one oever

-

kortschildk ever

een vlieg groene s nkwan

ts een spinselbladwesp

bruinvleug el-

roof vlieg

gew one

schorpioenvlieg een schorpioenvlieg een schorpioenvlieg een blindwan ts

bont z andoogje

tuinw olfspin

gew one wolf

spin

gew one fl uw eel-

zw eefvlieg

zw artdij-

roof vlieg (Z)

meidoornzebr amot

groene dwer gspanner

oranjebruine gr asmot

een graa fwesp

roodpootschildw ants

een spitsmuisje prinsesbladroller een echte bladw esp

dubbels p- voorjaar suil

gew one hooiwag

en

wapendr ager

berkenbr and-

vlerkvlinder

granie tbladroller

peren tak

bijenw olf

een renspin een snuitkev er

agaa t-

vlinder bramen- sprinkhaan

een sluipvlieg slakkenaask ever

kleine beer een schietmot een snuit- kev er

groene blad- snuitkev er

glidkruid- haantje printplaa tmot

espenblad (ZZ) vruchtboom- vouwmot beuken- vouwmot oranje k amperfoelie-

vouwmot roz enkev er

een aardvlo hulstvlieg groot k oolwitje

klein geader d witje

klein koolwitje een schildwan ts

donker e platbek

kraam webspin

Wieren

Nederlandse naam

Fucus vesiculosus Nostoc spec La jnse

naam blaaswier een blauwwier

Kor stmossen

Nederlandse naam

Acar ospora fusc ata

Acar ospora ruf escens

Amandinea punctat a

Arthopyrenia punc f ormis

Aspicilia con tort a

Buellia aethalea Buellia griseovirens Buellia ocellata Caloplaca aur an a

Caloplaca bri anic a

Caloplaca chlorina Caloplaca citrina Caloplaca dalma ca

Caloplaca decipiens Caloplaca fl av escens

Caloplaca fl av ocitrina

Caloplaca fl a vovir escens

Caloplaca holoc arpa

Caloplaca lithophila Caloplaca mari ma Caloplaca ruderum Caloplaca sa xicola

Caloplaca t eicholyta

Candelaria conc olor

Candelariella aurella Candelariella medians Candelariella vitellina Cladonia caespi cia

Cladonia cervic ornis

Cladonia chlorophaea Cladonia coccif era

Cladonia coniocr aea

Cladonia fi mbria ta

Cladonia fl oerk eana

Cladonia foliacea

La jnse naam

bruin steenschubje bleek steenschubje vliegens tron tjesmos

gew one

s pjes rond dambor dje

steens tron tjesmos

grijsgroene s to orst

dijkstr ontjesmos

pla e citroenk orst

schubbige citroenk orst

grijze citr oenkor

st

gew one citroenk

orst

oranje citr oenkor

st

stoffi g e citr oenkor st

gelobde citr oenkor

st

valse citr oenkor

st

beton- citroenk orst

muurzonne tje

kleine citroenk orst

gew one

zeecitr oenkor

st

kerk citroenk orst

sinaasappelkor st

wi e citroenk orst

vals dooiermos kleine geelk orst

gelobde g eelkor

st

grov e geelk orst

greppelblaadje gew oon

stapelbek ertje

fi jn bekermos

rood bek ermos

smal bekermos kopjesbek ermos

rode heidelucif er

zomer sneeuw

Snelcursus korstmos, Oostvaardersdijk (foto GJM Boerma)

Van boven naar beneden: Platte citroenkorst, Stoeprandvingermos & Sinaasappelkorst,

Oostvaardersplassen (KE Nilsen)

(15)

Gewoon gaffeltandmos, Spanderswoud (R van Middelkoop)

Lophocolea bidentata Lophocolea

heterophylla Lophocolea semiteres Lunularia cruciata Metzgeria fru culosa Metzgeria furcata Mnium hornum Orthodon um lineare

Orthotrichum affi ne

Orthotrichum diaphanum Orthotrichum lyellii

Plagiomnium affi ne

Plagiomnium undulatum Plagiothecium laetum

Pleurozium schreberi Pohlia nutans Polytrichum commune Polytrichum formosum Polytrichum juniperinum Polytrichum longisetum

Polytrichum piliferum Pseudoscleropodium purum

Racomitrium canescens Radula complanata Rhodobryum roseum Rhy diadelphus squarrosus Rhy diadelphus triquetrus Riccia cavernosa Riccia glauca Schis dium crassipilum Sphagnum spec Syntrichia ruralis var arenicola Tetraphis pellucida Thuidium tamariscinum Tortula muralis Ulota bruchii gewoon kantmos

gedrongen kantmos gaaf kantmos halvemaantjesmos blauw boomvorkje (GE ZZ)

bleek boomvorkje gewoon sterrenmos geelsteeltje gewone haarmuts grijze

haarmuts broedhaarmuts rond boogsterrenmos gerimpeld

boogsterrenmos krom

platmos gewoon bronmos gewoon peermos gewoon

haarmos fraai haarmos zand- haarmos gerand haarmos

ruig haarmos groot laddermos grijze bisschopsmuts (KW)

gewoon schij esmos rozetmos (BE Z) gewoon haakmos pluimstaartmos (Z)

sponswatervorkje gewoon landvorkje muur-

achterlichtmos een veenmos groot duinsterretje viertandmos gewoon thujamos gewoon muursterretje knotskroesmos

Groot rimpelmos, Spanderswoud (R van Middelkoop)

Pissodes pini Plagiognathus fulvipennis Plateumaris sericea Platycheirus albimanus Platycheirus

peltatus Platycnemis pennipes Platystoma semina onis Plebejus argus Pleurota bicostella Plutella xylostella Polistes dominulus Polydesmus spec Polydrusus sericeus Polygonia c-album Polymerus nigrita Polyommatus icarus Pontania proxima Prays fraxinella Propylea quatuor- decimpunctata Protodeltote pyrarge Psyche casta Psychodidae spec Psyllobora

vigin duopunctata Pteros chus oblongopunctatus P lodon capucina Ptycholoma lecheana Ptychoptera

albimana Ptychoptera contaminata Ptychoptera minuta Pyrausta aurata Pyrochroa coccinea

Pyrochroa serra cornis Pyronia thonus Pyrophaena rosarum Pyrrhalta viburni Pyrrhocoris apterus Pyrrhosoma nymphula Rabdophaga salicis Re nia resinella Rhabdomiris striatellus Rhagio immaculatus Rhagio scolopaceus Rhagonycha fulva Rhaphigaster nebulosa Rhingia campestris Rhogogaster genistae Rhogogaster viridis sl Rhynchites bacchus Rilaena triangularis Rivula sericealis Rufi ca spec Sarcophaga spec Scaeva

seleni ca Scaphidema metallicum Scaphidium quadrimaculatum Scathophaga stercoraria

Scolopostethus affi nis

Scoparia ambigualis Scopula

fl oslactata Scopula immutata Selandria serva Selenia dentaria Semibalanus slanke dennen-

snuitkever een blind- wants een bladhaantje micaplatvoetje scheefvlek- platvoetje blauwe

breedscheenjuff er een boor-

vlieg

heideblauwtje (GE ☼) gemsmot

koolmotje

Franse veldwesp (Z) een platrug groene struik- snuitkever gehakkelde aurelia een blindwants icarusblauwtje blaasgalbladwesp essenmot veer ens ppelig lieveheersbeestje donkere marmeruil gewone zakdrager een motmug citroen-

lieveheersbeestje een loop-

kever kroonvogeltje koraalbladroller een glans- mug een glans- mug een glansmug muntvlindertje zwartkopvuurkever

roodkop- vuurkever oranje zandoogje vlinderstrikje sneeuwbalhaantje vuurwants vuurjuff er

wilgentakgalmug harsbuilmot gestreepte eiken- blindwants ongevlekte snipvlieg gewone snipvlieg kleine rode weekschild grauwe veldwants (Z) gewone snuitvlieg een echte bladwesp een echte bladwesp een snuitkever voorjaarshooiwagen stro-uiltje

een bosmier een dambordvlieg gele halvemaan- zweefvlieg een zwartlijf

een kortschild- kever strontvlieg

een bodemwants vroege granietmot roomkleurige s pspanner bosspanner een echte bladwesp herculesje

gewone

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :