Jaarverslag 2016 Exodus Midden Nederland

52  Download (0)

Full text

(1)

Jaarverslag 2016

Exodus Midden Nederland

(2)

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

De organisatie structuur 4

Raad Van Toezicht, bestuur en governance 5

Verslag van de Raad van Toezicht 6

Deelnemers voltijd opvang en begeleid wonen 7

Bezettingspercentage per jaar 7

Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren 7

Aantallen 8

Toelichting bij de gegevens 8

Deelnemers ambulant 9

Ambulante deelnemers op basis van Van derStaaij regeling”: 9

Overige ambulante deelnemers 10

Deelnemers activering 11

Profiel van Exodus 12

Visie en missie 12

Pijlers 13

Burgerschap 13

Herstelrecht en herstelwerk 13

Zingeving 14

Zelfbepaling, binnen grenzen 14

Door het jaar heen 15

Personele organisatie 18

Ziekteverzuim 18

Personeelsoverzicht 18

Gekwalificeerd personeel 19

Vrijwilligersoverzicht 20

Van de onderdeelcommissie 20

Toekomst 21

Begroting 2017 22

Financiële positie 22

Financieringsbehoeften en kasstromen 23

Risico inventarisatie 23

- Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid) 23 - Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering WMO,

de concurrentiepositie wordt ondermijnd. 23

- Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie

ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders 23

- Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan

en afhankelijkheid toeneemt 23

- Het risico dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit bij de

informatiebehoefte. 24

- Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage tarieven

zijn bedongen. 24

Omgevingsanalyse 24

Ketensamenwerking 24

Samenwerkende partners 26

Jaarrekening 2016 27

(3)

Voorwoord

In dit jaarverslag verantwoorden we ons. Over bijvoorbeeld de bezetting, de financiën en de resultaten. De bezetting en de financiën zijn harde cijfers, daar valt veel over te zeggen maar in algemene zin kan zichtbaar worden gemaakt hoe het gaat. De bezetting en de financiële cijfers laten zien dat er vraag is naar ons aanbod en dat het ons is gelukt de financiën in moeilijke tijden op orde te houden. Achter de cijfers van de bezetting gaan vele verhalen schuil van onze deelnemers.

Verhalen van succes en van falen, van doorpakken en terugval.

De verantwoording over de resultaten gaat m.n. over minder harde meetbare getallen, hier is veel meer sprake van immateriële waarden. We proberen aan te geven wanneer een traject succesvol is geweest maar eigenlijk kan alleen de deelnemer zelf beoordelen hoe het is geweest. En de

samenleving zal ervaren of een traject succesvol is geweest of niet.

We werken met volle overtuiging aan een uitdagende opdracht. Soms twijfelen we over nut en noodzaak maar vaker geloven we in wat we, gezamenlijk met onze ketenpartners, doen. Als het een deelnemer lukt zijn leven op het goede spoor te krijgen heeft dat vaak een veel groter effect dan voor hem of haar alleen. Het heeft effect op eventuele familie, kinderen, vrienden en de samenleving in totaal. Dat te weten stimuleert, onze inzet kan bijdragen aan herstel voor meerderen dan onze deelnemer alleen.

Door de jaren heen is duidelijk geworden dat re-integratie en herstel er niet makkelijker op is

geworden. Om volwaardig deel te nemen aan de organisatie wordt er veel van mensen gevraagd. We hebben gezien dat veel van ons deelnemers kampen met grote psychische problemen, verslaving, geldproblemen en lage intelligentie. En we hebben gezien dat de wereld steeds sneller gaat en veeleisender is geworden. Soms is de kloof tussen de draagkracht van onze deelnemers en de eisen van de samenleving te groot. We zoeken echter altijd weer naar oplossingen hoe dit te overbruggen, soms weten we het ook niet.

Exodus Midden Nederland is een realistische organisatie. We noemen duidelijk hoe het gaat, staan open voor tips en feedback want we willen blijven leren, beseffen welk ingewikkeld en belangrijk werk we doen en zijn realistisch over de verwachtingen. We zijn ook een organisatie van hard werken, doorzettingsvermogen en creativiteit. En we zijn een organisatie die wil samenwerken, weet waar de grenzen liggen en tegelijkertijd niet snel ergens voor opzij gaat.

In 2016 hebben onze medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen zich met passie ingezet. We willen hen dan ook bedanken voor de inzet en betrokkenheid. En wij willen onze waardering

uitspreken aan onze deelnemers die met vallen en opstaan proberen hun leven een goede wending te geven.

Marc Groenendijk Nico Overvest

Directeur - bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

(4)

De

organisatie structuur

Raad van toezicht

Directeur- bestuurder

teamleider

jobcoach Plaatsing

coördinator vrijwilligers

-coördinator begeleiding

intramuraal begeleiding extramuraal Office

manager

Managementteam

(5)

Raad Van Toezicht, bestuur en governance

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2016 uit 5 leden.

Naam functie Functies

de heer Harry Versteeg de heer Cees van der Hoog

Lid

penningmeester

Directeur DJI Actuaris

(gepensioneerd) de heer Harry van der

Wardt

secretaris Unitmanager

reclassering (gepensioneerd)

de heer Nico Overvest voorzitter Adviseur strategisch

management in de zorg, expert Licht Verstandelijk Beperking en criminaliteit

de heer Roland Reumkens

lid Advocaat

mevrouw Annemarie Kruimer

lid Directeur Bartiméus

Onderwijs (gepensioneerd)

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Marc Groenendijk In 2016 is afscheid genomen van Harry van der Wardt.

Het wettelijk bestuur wordt sinds oktober 2013 ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Deze Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet statuten of reglementen aan een ander orgaan, m.n. de Raad van Toezicht zijn toegekend. Hij is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en vaststellen van plannen van de Raad van bestuur.

De raad van toezicht kwam in 2016 5 keer bijeen. Ook was er een ontmoetingsavond met de raad van toezicht en de medewerkers.

Onderwerpen op de agenda van het bestuur met de raad van toezicht in 2016 waren o.a.:

* Financiën & begroting

* Jaarplan en jaarverslag

* Bezettingscijfers

* Personeelszaken

* Medezeggenschap / personeelsvertegenwoordiging

* Voorbereiding ALV

* Samenwerking landelijk bureau – transitie Exodus

* Nieuwe projecten

(6)

Verantwoordingsverklaring

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderschrijven de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze code zijn:

• onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;

• optimalisatie van de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen;

• optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.

Hieronder lichten we toe hoe hier invulling aan wordt geven.

Functiescheiding:

Binnen Exodus Midden Nederland wordt de volgende functiescheiding aangehouden, conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening:

• Raad van Toezicht : toezicht houden

• Directie: besturen

• Medewerkers: uitvoeren

De gehanteerde functiescheiding leidt tot een voor de Raad van Toezicht en de directeur

bevredigende rolverdeling. Door deze functiescheiding kan de Raad van Toezicht zich beperken tot het goedkeuren van de hoofdlijnen van het beleid en het ‘op afstand’ toezicht houden op de realisatie ervan.

Optimalisatie van de bestedingen

Wij hechten groot belang aan een optimale besteding van de middelen die ons dankzij

belastingbetalers, maatschappelijke fondsen, kerken en particuliere donateurs ter beschikking staan.

Wij streven daarbij naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de verschillende plannings- en controlecycli van onze eigen organisatie, de landelijke verenging SEN, onze ketenpartners en onze financiers.

De directeur monitort de voortang van de interne resultaten aan de hand van maandelijkse managementrapportages. Deze rapportages worden gemaakt op basis van gegevens uit het cliëntvolgsysteem met betrekking tot onder andere bezetting, instroom, uitstroom, doorstroom, plaatsingskaders en nazorg. De directeur stuurt bij op basis van maandelijkse

managementrapportages en in overleg met het management team. De Raad van Toezicht wordt door de directeur geïnformeerd zodat zij de voortgang kan toetsen in het licht van de gewenste effectiviteit en efficiëntie.

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Exodus Midden Nederland (EMN) vergaderde in 2016 vijfmaal. Afscheid werd genomen van Harry van der Wardt, secretaris van het bestuur, lid sinds 2011 en afkomstig van Reclassering Nederland. Als nieuw lid werd benoemd de heer Harry Versteeg, directeur bij het gevangeniswezen.

2016 is het eerste jaar na de reorganisatie van 2015, waarbij landelijk het aantal stichtingen

terugging van 13 naar 5 en de besturen van de regionale stichtingen werden omgevormd naar Raden van Toezicht.

De Raad van Toezicht van EMN ziet deze reorganisatie enerzijds als een verbetering, maar ziet anderzijds de noodzaak voor aanpassingen van het nog nieuwe besturingsmodel van Exodus. In de huidige statuten is er geen orgaan waarin landelijk beleid kan worden vastgesteld met betrekking tot het functioneren en de beloning van de directeuren-bestuurders, zowel individueel als collectief.

Ditzelfde probleem doet zich voor met betrekking tot de begrotingen. Terwijl de bevoegdheden met betrekking tot de individuele directeuren-bestuurders en tot de begroting belegd zijn bij de vijf

(7)

vier verschillende landelijke Exodus-gremia. Deze situatie brengt het risico van desintegratie met zich mee. Door de RvT EMN is voorgesteld om deze situatie te verbeteren door een fusie van de vijf regionale stichtingen tot één stichting dan wel door het benoemen van de voorzitters van de vijf regionale stichtingen in de landelijke RvT.

Net als elders in de zorg werd EMN de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen in combinatie met ingrijpende stelselwijzigingen. Gezien deze context heeft Exodus EMN het in 2016 bijzonder goed gedaan. Na een terugval in 2014 is het eigen vermogen van Exodus in 2016 hersteld tot het niveau van 2013 en is er sprake van een lichte groei. De jaarlijkse begroting blijft een punt van zorg.

Binnen deze complexe context is door de directeur-bestuurder van EMN met overtuiging ingespeeld op nieuwe mogelijkheden voor financiering voor de zorg aan de doelgroep: WMO, van der Staay gelden, Social Impacts Bonds. Het werk van EMN wordt intussen goed gewaardeerd. Medewerkers en cliënt

Deelnemers voltijd opvang en begeleid wonen Bezettingspercentage per jaar

Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren

Jaar Forensisch Overig Totaal

2010 5.411 3.153 6.902

2011 6.951 2.739 8.564

2012 6.418 2.571 9.690

2013 6.593 2.217 8.989

2014 7.074 2.387 8.852

2015 6.223 2.150 8.373

2016 6.779 1.881 8.660

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bezetting 92,6% 93% 91,6% 88% 88% 78,5% 92% 82% 85%

Forensische bezetting 67,1% 76,6% 57,9% 63% 63% 58,5% 68% 61% 67%

Gemeentelijke of overige

bezetting

25,5% 16,4% 33,7% 25% 25% 20% 24% 21% 18%

(8)

Aantallen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal

Aantal bedden 30 30 28 31 28 28 28 ^^^^

Intakes 77 50 72 53 … …. ….. ^^^^

Plaatsingen in een jaar 48 37 36 39 35 40 40 609

Bewoners per jaar 68 60 63 64 59 61 59 ^^^^

Positief vertrokken / programma afgerond

11 14 17 21 20 21 17 250

Beëindigd (na 2 maanden) 9 9 6 7 10 12 9 129

Beëindigd binnen 2 maanden 10 4 5 0 5 5 6 101

Zelf (positief) opgestapt 11 8 10 8 0 0 0 …..

Overplaatsing ander Exodus huis 1 1 0 0 ^^^^

Per 31.12 nog inwonend 27 27 25 26 23 23 27 ^^^^

Voor de forensische plaatsingen wordt geen intake meer gehouden, wel vinden er

kennismakingsgesprekken plaats. Intakes vinden nog wel plaats voor gemeentelijke of overige plaatsingen, als mede voor ambulante trajecten.

Toelichting bij de gegevens

Er is met ruim 150 mensen contact geweest over een begeleidingsaanbod

Naast de deelnemers die positief vertrokken zijn, wordt in bovenstaande tabel onderscheid gemaakt tussen deelnemers wiens traject moet worden beëindigt terwijl het resocialisatieprogramma nog in de startfase verkeert (voordat een begeleidingsplan is geschreven, dat wil zeggen, binnen 2 maanden) en deelnemers die gedurende het vervolg van 2 – 12 maanden als nog uitvallen om diverse redenen. De categorie zelf opstappers houden we niet meer bij, deze zijn verdeeld onder de andere categorieën.

Overigens voldoen deze uitstroom resultaten maar ten dele, er valt veel meer te zeggen over een traject dan alleen positief of negatieve uitstroom. T.z.t. hopen we daar een andere manier voor te vinden.

(9)

Deelnemers ambulant

Ambulante deelnemers op basis van Van der Staaij regeling”:

Samenvatting cliënten periode 01-10-2015 – 30-06-2016

Aantal unieke personen 73 100%

Aantal personen in traject 32 44%

Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure

3 4%

Aantal personen nog in behandeling richting ambulant traject of wonen

11 15%

Na intake voor wonen of traject zelf teruggetrokken

10 14%

Geen aanmelding 12 16%

Voor intake zelf teruggetrokken 2 3%

Doorverwezen 3 4%

Overig 0 0%

Samenvatting cliënten 01-01-2016 – 31-12-2016

Aantal unieke personen 73 100%

Aantal personen in traject 35 48%

Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure

7 10%

Aantal personen nog in behandeling richting ambulant traject of wonen

13 18%

Na intake voor wonen of traject zelf teruggetrokken

5 7%

Geen aanmelding 6 7%

Voor intake zelf teruggetrokken 2 3%

Doorverwezen 2 3%

Overig 3 4%

Toelichting

Exodus Midden Nederland begeleid op verzoek van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht (ex) gedetineerden middels ambulante (woon) begeleiding.

Belangrijkste doelstellingen en inzet

 Kortdurende ambulante (woon) begeleiding aan (ex) gedetineerden voor wie dat op basis van de vastgestelde nazorgbehoefte geïndiceerd is en die of in een door Exodus aangeboden woonruimte verblijven of in een door de gemeente beschikbaar gestelde woonruimte of zelf ergens woonruimte hebben gevonden, bij voorkeur direct aansluitend aan ontslag uit een penitentiaire inrichting. Deze begeleiding start waar mogelijk bij de poort van de PI en wordt in beginsel maximaal een jaar vervolgd met expliciete aandacht voor realiseren en

(10)

 Snel beschikbaar tijdelijk onderdak voor mensen die na hun detentie (of na afloop van hun justitiële titel) nergens anders terecht kunnen en gemotiveerd zijn iets te doen aan hun problematiek die steeds weer leidt tot crimineel gedrag, dit ter voorkoming van recidive;

 Begeleiding waar mogelijk vanuit de interne motivatie van de cliënt, waar nodig met drang.

De regie wordt overgenomen waar noodzakelijk. De begeleiding is verbindend en

controlerend. De begeleiding maakt een afweging tussen verschillende belangen: die van de cliënt, van de eventuele partners, de buurt, de maatschappij;

 De begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive: alert op tekenen dat er sprake is van terugval in delictgedrag, drugsgebruik etc. Als hier sprake van is worden de juiste interventies uitgevoerd en intensievere controle of zorg gecoördineerd;

 Bezoeken van gedetineerden uit de provincie voor het maken van een scan van hun situatie.

Enkele kenmerken van de doelgroep

- Voor de (ex) gedetineerden waarbij de inschatting is gemaakt dat inzet van (een combinatie van) interventies zal kunnen leiden tot minder recidive;

- Categorie cliënten die zelf geen hulp vraagt, en/of waarbij aanspreken op ‘eigen kracht’ niet voldoende is – hier is sprake van bemoeizorg;

- De cliënten hebben een combi van problemen op diverse leefgebieden:

financiën/administratie, psychisch/psychiatrisch, netwerk, dagbesteding, lichamelijk, verstandelijk niveau, middelen gebruik;

- De cliënten hebben last van detentieschade: problemen die door detentie zijn verergerd of zijn ontstaan. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, groot wantrouwen naar instanties en gezagsdragers, ervaren depressiviteit, moeten leren leven met schaamte, schuld en veroordeling;

- De cliënten hebben (veelal) een lange delictgeschiedenis en/of ernstige delicten gepleegd - Inzet op specifieke groepen is niet uitgesloten: zeden, veelplegers (isd), overvallers / top X,

wonen met zorg op verzoek reclassering, jongvolwassenen, media gevoelig..…).

Overige ambulante deelnemers

01-01-16 in traject 17

Instroom 1e kwartaal 1

Uitstroom 1e kwartaal 2

31-3-15 in traject 16

01-04-15 in traject 16

Instroom 2e kwartaal 1

Uitstroom 2e kwartaal

30-6-15 in traject 17

01-07-15 in traject 17

Instroom 3e kwartaal 6

Uitstroom 3e kwartaal 3

30-09-15 in traject 20

01-10-15 in traject 20

Instroom

Uitstroom 4e kwartaal 2

31-12-16 in traject 18

(11)

Deelnemers activering

Exodus zet zich ook in op het (weer) hebben en behouden van werk en/of dagactiviteiten als belangrijke bestaansvoorwaarde en bron van bestaanszekerheid voor (ex)gedetineerden. In eerste instantie gaat het vaak om vrijwilligerswerk, waarna later in het traject wordt gezocht naar betaald werk of naar scholing. Afhankelijk van hoe snel een cliënt zijn zaken, zoals schulden,

reclasseringverplichtingen, maar ook psychische en lichamelijke gezondheid in orde heeft kan er naar werk of scholing gezocht worden. Ook kunnen cliënten worden geholpen in het volgen van een opleiding of het krijgen van scholing om hun startkwalificaties te verbeteren.

Ook dit jaar heeft de gemeente Utrecht financiële ondersteuning in de dienstverlening voor onze doelgroep met een WWB-uitkering ontvangen. Daarbij krijgen de mensen zonder WWB-uitkering aandacht van de jobcoach, die zij nodig hebben om weer actief deel te nemen in de maatschappij.

2012 2013 2014 2015 2016

Totaal aantal WWB deelnemers: 57

53 53 49 54

Wet Werk & Volwassenen: 39 33 35 31 38

Bijstand(WWB) uitkering Jongeren (tot 27 jaar): 18 20 18 18 16 Gemeente Utrecht

Regulier werk

12 3 1 6 19

Opstapbaan (loonkostensubsidie) 3 8 8 5 n.v.t Vrijwilligerswerk

33 32 35 35 25

Opleiding 6 9 7 2 2

Uitval/ geen traject 3 1 2 1 8

Totale aantal deelnemers 2 7 6 10 5

Volwassenen 2 6 5 5 2

Wajong, WW, Jongeren 1 1 5 3

WIA, WGA of Stufie Regulier werk 1 1 2 1

Vrijwilligerswerk

2 5 3 3 3

Opleiding 2 3 1

Uitval 1 2

Totaal aantal trajecten 59 60 58 59 59

(12)

Opvallend in het jaar 2016 is het aantal cliënten welk geen traject of uitkering hebben ontvangen.

Gezien de soms korte duur dat ze bij ons verblijven is het aanleveren van de juiste documenten voor het verkrijgen van een WWB uitkering niet altijd gelukt, waardoor zij geen recht hebben op een uitkering. Ook het tekenen van het voorzieningsplan is in sommige gevallen niet gelukt, omdat cliënt alweer was vertrokken. Wel is er de nodige tijd en energie in deze cliënten gestoken, vandaar dat ze ook gewoon worden meegeteld.

Het aantal cliënten, welk betaald werk hebben gevonden is gegroeid. Het gaat goed met de

economie, er is weer meer werk te vinden, ook nu voor onze cliënten. Ook zijn cliënten eerder bereid om via een uitzendbureau te gaan werken, mede omdat zij contracten van langere duur aanbieden in plaats van alleen werk-op-afroep. Ook wordt er in de meeste gevallen niet naar een VOG gevraagd.

Daarbij worden cliënten ook meer geprikkeld om te gaan werken: naar verhouding zijn de kosten hoger geworden dan het geld dat zij ontvangen via uitkering in combinatie met de zak- en

kleedgeldregeling via het zorgkantoor. Ook hebben cliënten vaker schulden, dit is vaak een obstakel om verder te kunnen. Hierdoor zijn cliënten eerder geneigd om te gaan werken, om schulden af te lossen en om zelf meer te kunnen besteden.

In het overzicht zijn de ambulante cliënten niet opgenomen.

Profiel van Exodus

Het profiel van Exodus laat zich als volgt duiden:

 Exodus biedt vanuit een open identiteit kansen aan mensen met een hoog risico op strafbare feiten, betrokkenheid bij het criminele circuit en contacten met politie en justitie, die aan een nieuwe toekomst willen werken;

 Exodus draagt bij aan het voorkomen van het (opnieuw) begaan van strafbare feiten;

 Exodus creëert een open en informele werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen;

 Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de

samenleving;

 Exodus werkt samen en wisselt kennis en ervaring uit met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten;

 Exodus werkt in de samenleving en in de kerken aan een breed maatschappelijk draagvlak;

 Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen.

Visie en missie Missie

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.

Visie

Exodus biedt bewoners en cliënten 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren:

1. Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie 2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven

3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding

4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:

1. Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden

(13)

Onderstaande vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de identiteit van Exodus en zijn bepalend voor hoe te handelen als medewerker van Exodus.

Mensgericht

Medewerkers van Exodus staan naast de ander. Ze begeleiden deelnemers en hun familieleden, ze behandelen niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardigheid.

Behulpzaam

Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de deelnemers en hun familieleden.

Hulp- en informatievragen beantwoorden ze eerlijk en transparant. Medewerkers werken mee en handelen niet opportunistisch.

Volhardend

Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief.

Betrokken

Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus ook van haar relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers en deelnemers.

Pijlers

De pijlers van de Exodusmethodiek die het herstelproces van deelnemers ondersteunen zijn:

burgerschap, herstelwerk, zingeving en zelfbepaling. Exodus is in de zoektocht van deelnemers present door het bieden van persoonsgerichte, intensieve begeleiding en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor hun re-integratie in de samenleving. Ook op het niveau van de doelgroep als geheel zet Exodus zich in voor het overbruggen van verschillen, het verminderen van beeldvorming en het vergroten van wederkerigheid in relaties. Daarmee levert Exodus een bijdrage aan een gevoel van veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de samenleving.

Burgerschap

Deelnemers aan het Exodusprogramma zijn en blijven burger ongeacht wat zij in hun verleden gedaan hebben of hoe ze er maatschappelijk gezien voorstaan. De nieuwe Exodusmethodiek kiest burgerschap als ijkpunt voor verandering. Dat betekent niet dat iedereen aan het ideaalbeeld van autonome burger moet voldoen, wel dat het perspectief daarop blijft bestaan en dat er nooit sprake mag zijn van een ‘tweederangsburgerschap’. De nieuwe Exodusmethodiek laat mensen ervaren wat burgerschap kan betekenen in hun leven.

Herstelrecht en herstelwerk

Een essentieel onderdeel van het proces van herstel en participatie is een actieve inzet van deelnemers om:

1. verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in het verleden is gebeurd, en de gevolgen daarvan en;

2. te werken aan herstel van de opgetreden schade (herstelrecht).

Dit herstelrecht vraagt participatie van de deelnemer en anderen, die destijds bij het delict

betrokken waren. Vergeving krijgen van anderen en anderen willen vergeven zijn onderdeel van dit herstelproces en geven de mogelijkheid de episode af te sluiten en verder te gaan met het leven.

Het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers dat bijdraagt aan hun herstel van hun leven, de essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke Exodusmethodiek geplaatst. Deze positieve

(14)

benadering biedt samen met de vertrouwensband met de begeleider en vrijwilliger veiligheid aan de deelnemers en kan daardoor bijdragen aan een positief resultaat.

Zingeving

De kern van de Exodus is om met deelnemers te werken aan een zingevend bestaan met nieuwe perspectieven. Zingeving gaat over de betekenis van je leven. Het gaat enerzijds om de voortdurende, vanzelfsprekende betekenisgeving in het dagelijks leven. Het gaat dan om alledaagse zaken, zoals een kop koffie drinken met een naaste, muziek luisteren of het moment ervaren waarop de zon doorbreekt. In hun zoektocht naar een andere, positieve invulling van het eigen leven, een leven zonder criminaliteit, dienen zich anderzijds ook expliciete, existentiële zingevingsvragen aan.

Het gaat dan om vragen als: ‘Wie ben ik? Waarom overkomt dit mij? Wat is de zin van het leven? Het leven wordt hierbij geplaatst in een breder verband van betekenissen. Het gaat om een richting, doel of waarde. Een bijzondere vorm van existentiële zingeving is spirituele zingeving, waarbij een diepere verbondenheid met God of een andere hogere macht, het leven of de natuur ervaren.

Zelfbepaling, binnen grenzen

Wat mensen zingevend vinden in hun leven hangt samen met hun zelfbepaling. Deze zelfbepaling is afhankelijk van de mate waarin drie essentiële basisbehoeften zijn vervuld, namelijk:

 eigen competenties;

 autonomie of zelfregie;

 wederkerige, veilige en betekenisvolle verbindingen met anderen.

Hoe meer deze basisbehoeften zijn vervuld, hoe plezieriger en gezonder mensen zich voelen.

Keuzemogelijkheden en mogelijkheden tot zelfregie zijn cruciaal bij het kunnen vervullen van deze basisbehoeften. Hoe meer het eigen gedrag als zelfbepaald wordt ervaren, hoe groter de intrinsieke motivatie van mensen en des te meer zij volharden in het bereiken van hun doelen. Zelfbepaling leidt, anders gezegd, tot een zingevend bestaan waarin mensen in hoge mate samenvallen met zichzelf.

Zelfbepaling als pijler van de Exodusmethodiek betekent enerzijds dat de begeleiding zich voluit inzet voor de versterking van een positieve zelfbepaling van deelnemers (zelfbepaling als uitkomst) en anderzijds dat deelnemers als coproducent van het begeleidingstraject hierin optimale keuzevrijheid en eigen regievoering krijgen (zelfbepaling als sturend mechanisme).

De zelfbepaling wordt begrensd als het eigen handelen schade geeft voor het eigen of andermans belang. In het geval de zelfsturing is ingeperkt door een forensische zorgtitel – als er sprake is van hulpverlening in gedwongen kader – heeft de deelnemer geen vrije keuze meer en zijn de doelen en het verloop van het traject in grote lijnen vaak voorgeschreven. Binnen dit extern opgelegde kader is het van belang om de ingeperkte zelfbepaling maximaal te ondersteunen, onder meer door aan te sluiten bij wat deelnemers intrinsiek motiveert en beweegt.

(15)

Door het jaar heen

In een jaar gebeurt er veel. Mooie inspirerende momenten en tegenvallers en frustraties. Activiteiten en processen die leiden tot positieve effecten en noodzakelijke maatregelen. Hieronder een

willekeurige opsomming van een aantal zaken uit 2016.

Live events

Rondom Exodus is een grote groep (oud) cliënten en (oud) medewerkers en vrijwilligers met hun netwerk en achterban. Op meerdere plekken gebeurt er van alles, we proberen waar mogelijk hierin mee te leven.

Ook zijn we in 2016 geconfronteerd met een aantal ongewenste en vervelende incidenten met een aantal van onze deelnemers. Dit is allemaal goed afgehandeld maar heeft veel indruk gemaakt.

RIC

In 2016 waren we regelmatig te gast in het RIC van PI Nieuwegein en Lelystad.

Wij vonden deze bezoeken zinvol, we spraken veel mannen die aan het nadenken zijn over hun leven straks buiten de muren.

Lang niet altijd is het gevolg dat mensen zich aanmelden voor een traject bij Exodus, maar soms ook wel.

Voor ons is het ook een mooie manier om inwoners van Utrecht te bereiken die na hun einddatum geen justitieel kader hebben.

Wat betreft Nieuwegein:

 We zijn 12 keer langs geweest, hebben met 89 personen gesproken, met sommige mensen meer dan 1 keer;

 Het grootste deel van de mensen die we gesproken hebben, stonden open voor onze adviezen;

 Ook hebben we verteld of en wanneer ze in aanmerking komen voor een traject bij Exodus.

 8 van de 89 mensen wonen of hebben gewoond in het begeleid wonen van Exodus in Utrecht;

 5 van de 89 hebben wij in onze regio ambulante hulp geboden of doen dat nog steeds;

 Veel anderen hebben we doorverwezen naar de centrale aanmelding van Exodus, hoeveel daarvan zich daadwerkelijk hebben aangemeld hebben we niet uitgezocht.

Wat betreft lelystad:

- We zijn 6 keer langs geweest;

- We hebben ca. 35 kandidaten gesproken, en sommigen daarvan meerdere keren;

- Een aantal kandidaten hebben we telefonisch te woord gestaan op afgesproken momenten;

- 4 kandidaten zijn geplaatst bij Exodus Midden Nederland, en een aanzienlijk aantal is doorverwezen naar het Centraal Aanmeld Team in Leiden voor beoordeling en plaatsing in een andere Exodus-regio. De resultaten daarvan hebben we niet uitgezocht.

Wij kijken terug op een jaar met veel positieve contacten: veel goede gesprekken met gedetineerden en een goede samenwerking met RIC-medewerkers en casemanagers

(16)

Vanuit de cliënten: feedback

Ook in 2016 hebben we een cliënt tevredenheidonderzoek gehouden. Zowel voor heel Exodus als voor Midden Nederland. En voor Midden Nederland weer gesplitst voor de intramurale cliënten en zij die ambulante begeleiding krijgen.

Exodus wonen Exodus ambulant

2013 7,4 8,5

2014 6 7,5

2015 7.7 8.9

2016 6.9 8.3

Andere feedback mogelijkheden voor cliënten zijn o.a. de bewonersbijeenkomsten, de bewonersraad en de landelijke cliëntenraad. Daarnaast kunnen er evaluatie formulieren worden ingevuld bij vertrek of beëindiging begeleiding.

Jaarplan 2016

Wij werken middels de a3 jaarplan systematiek aan de SBF en de doelen van ons jaarplan. De SBF voor 2016 waren:

- Deelnemer centraal - Krachtgericht werken

- Onderscheidend imago exodus - Innovatie en differentiatie

- Betrouwbare management informatie - Financieel gezond

Dit leidde tot o.a. de volgende doelen

- Documenten voor onze Regas verantwoording op tijd minimaal 90%

- Waardering gevoel van veiligheid medewerkers minimaal 7,5 - Toename ZRM score deelnemers

- Toepassen en trainen methodiek - Realisatie conform begroting Huisvesting

- Dit jaar zijn we gestart met het opknappen van de 14 kamers van de waalstraat, dit zal begin 2017 afgerond zijn. Tevens worden het kantoor en de gemeenschappelijke woonkamer verbouwd en opgeknapt.

Medewerkersdagen

Er hebben 2 medewerkersdagen plaatsgevonden met beide keren een interessante gastspreker:

Joseph Oubelkas en Jaques Beemsterboer. De eerste vertelde zijn verhaal over het onterecht gevangen zitten in Marokko en hoe hij daarmee kon omgaan, dit verhaal staat ook opgetekend in een boek: 400 brieven aan mijn moeder. De tweede man vertelde over zijn dochter die was vermoord en over wat dat met hem deed en over gesprekken met de dader. Indrukwekkend.

Daarnaast hebben we op deze dagen aandacht besteed een kwaliteit, strategie, jaarplan en overige ontwikkelingen.

Ook hebben de begeleiders 2 dagen agressie training gehad en zijn zij getraind in de krachtwerk methodiek. De overige medewerkers worden door onze krachtcoach getraind.

(17)

Work wise direct

Samen met stichting 180 en USG Restart hebben wij een social impact bond opdracht bij het ministerie van Justitie gegund gekregen. Op 7 juni was de officiële lancering in PI Nieuwersluis. Het project is begin mei daadwerkelijk van start gegaan en loop tot medio 2018.

Nacht van de vluchteling

Wij hebben samen met deelnemers, collegae van het verenigingsbureau en meerdere EMN

medewerkers de 10 km gesponsord gelopen voor de stichting vluchteling. Bijzonder om met elkaar voor deze bijzondere stichting geld in te zamelen.

Kwaliteit en veiligheid

Wij besteden continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van ons programma en werkwijze.

Exodus heeft collectief weer voor 3 jaar het ISO keurmerk toegekend gekregen. Er wordt gewerkt met een verbeterregister en digitaal handboek. Doorlopend worden de handboekdocumenten

gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit. Er gaat een verbeterslag gemaakt worden door het handboek en verbeterregister gebruiksvriendelijker te maken voor de werkvloer.

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. De nieuwe ISO 9001 norm ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken, deze wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. De uitgevoerde controles op het gebied van kwaliteit geven inzicht in verbeterpunten en maken het mogelijk om kwaliteit te borgen en steeds een stap verder te implementeren in de teams.

Extra aandacht zal er in 2017 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten. Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Doordat de medewerkers van Exodus erg gewend zijn aan afwijkend gedrag, ziet men incidenten met enige regelmaat als ‘het hoort erbij’. Dat maakt dat er minder gemeld wordt dan wenselijk is voor de monitoring van kwaliteit, trends en bijsturing.

We besteden aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons

personeelsbeleid streven we naar diversiteit. Zowel op het gebied van leeftijd als op het gebied van etnische achtergrond. We streven naar een verhoogd milieu bewustzijn binnen onze werkprocessen, minder papier, zuinig met energie. Omdat de stichting zuinig wil omgaan met haar middelen, zoeken we altijd naar maatschappelijke partners die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Exodus Midden Nederland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.

Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het informatiepakket. Daarnaast werkt Exodus Midden Nederland (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

(18)

Personele organisatie Ziekteverzuim

Inclusief langdurig verzuim Exclusief langdurig verzuim

Personeelsoverzicht

Directeur-bestuurder Dhr. Marc Groenendijk

Teamleider Dhr. Ite Nieboer

Traject begeleiding Dhr. Pieter Dekker

Mw. Susana Perez Dhr. Govert van der Velden Mw. Chahida Bouazzaoui Dhr. Bartho de Planque Mw. Linda Neuhuijs Mw. Liesbeth de Heer Mw. Jette Kuiper Mw. Madelon Zijffers Dhr Anass Afadass Dhr Sepp Lifka (ZZP) Coördinator ambulant en plaatsingen Dhr. Sjoerd van der Spoel

Jobcoach Mw. Tine de Vries

Jobcoach (tijdelijk) Dhr. John Boer

Slaapwachten Dhr. Gert Riemens

Mw. Marijke Drogt Slaapwacht en huismeester Dhr. Jan Smink

Office manager Mw. Ria Loenen

Stagiaires Mw. Annefleur Visser

Mw. Marit Blokland Mw. Mischa Schalkwijk

Inval begeleiding Dhr. Justin Padam-Sing

Mw Josje Gipman Dhr. Menno Molenaar Dhr. Halim Issaoui Mw. Yvanka Slingerland Stand van zaken per 31-12-16

(19)

In 2016 is er afscheid genomen van de volgende medewerkers:

Dhr. Roy van der Sluis Dhr. Thijs Ouwerkerk Dhr. Simon Munter Mw. Sara Neels

Overzicht van het aantal werknemers (per 31 december 2016)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Directie 1 1 1 1 1 1 1

Teammanagement 1 1 1 1 1 1 1,5

Begeleiding 14 12 9 11 11 8 9,5

Jobcoach 1 1 1 1 1 1 1

Office management 1 1 1 1 1 1 1

Stagiaires 2 3 3 2 2 4 3

Slaapwachten 6 5 3 3 3 3 3

invalkracht 1 2 2 3 2 5

Huismeester 0 0 0 1 0 1 1

Totaal 27 25 21 23 23 23 26

Gekwalificeerd personeel

Kwaliteit staat bij Exodus Midden Nederland hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid middels het landelijk georganiseerde scholingsaanbod van Exodus Nederland.

Onderstaande trainingen worden georganiseerd:

tieprogramma/cliënt volgsysteem);

Daarnaast wordt er in de medewerkers geïnvesteerd middels individuele coaching gesprekken, werkbegeleiding en individuele opleidingen. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een medewerkersdag plaats waar wordt stil gestaan bij (nieuw)beleid, casuïstiek, persoonlijke missie en visie van onze medewerkers, het vaststellen van gezamenlijke kernwaarden, de landelijke missie en visie, de landelijke ontwikkelingen in het forensische werkveld en onze doelstellingen ten aanzien van de toekomst.

(20)

Vrijwilligersoverzicht

In 2016 waren de volgende vrijwilligers actief in de brede nazorggroep van Exodus Midden Nederland:

Marcel Fräntzel David Heitman Connie Huijgen Dennis van Huis Elina Kurtovic Peter Mestrum Miriam Verschoof Daan Weenk Yoshua Witteveen Carla Smit

Martijn Cliteur Inge van Schipstal Jeannette Blumers Madien Mohamed Carla Kooijman Han Huisman Mirte van Heteren Lisa van der Spek Lisette Haverkate

Van de onderdeelcommissie

De onderdeelcommissie (OC) is in 2016 vier keer bijeen gekomen.

In het afgelopen jaar heeft T. de Vries afscheid genomen van de OC, haar plaats is door middel van verkiezingen ingenomen door L. Neuhuis.

De verwachting zal zijn dat G. van der Velden en B. de Planque in de loop van 2017 de OC ook zullen verlaten. Hiervoor zullen nieuwe verkiezingen gehouden worden. In het vervolg daarop zal er weer een afgevaardigde vanuit de nieuwe OC plaatsnemen in de GOR.

Tevens is het zo dat T. de Vries als G. van der Velden geen onderdeel meer uitmaken van de GOR.

De financiële situatie van Exodus Midden Nederland over het jaar 2016 zal naar verwachting stabiel zijn, in april 2017 verwachten we daar definitief uitsluitsel over te krijgen.

Besloten is dat er in het voorjaar van 2017 een verbouwing zal plaatsvinden van het pand op de waalstraat. Het kantoor zal een andere inrichting krijgen en de kamers zullen worden opgeknapt.

Bovendien is er behoefte aan extra woonruimte voor ambulante Van der Staaij-deelnemers.

In het najaar van afgelopen jaar stonden er oriënterende gesprekken op de planning om te bepalen of er voor Exodus Midden Nederland mogelijkheden zijn om de activiteiten uit te breiden naar de regio Gelderland en Flevoland.

Op 21 september 2016 heeft de medewerkersdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag is het jaarplan, jaarverslag en de begroting toegelicht. Het is een uitermate geslaagde dag geworden en is afgesloten

(21)

Sinds juli 2016 is Harry Versteeg toegetreden tot de Raad van Toezicht van Exodus Midden

Nederland. Directeur M. Groenendijk heeft de OC gewezen op het adviesrecht dat de OC heeft en de OC is ervan op de hoogte dat zij ook kandidaten kunnen voordragen.

In het jaar 2016 heeft de OC drie keer overleg gehad met de directeur van Exodus Midden Nederland. Er is tijdens deze gesprekken o.a. gesproken over:

 Beoordelingsgesprekken medewerkers;

 Medewerkerverkiezingen voor de GOR;

 Landelijke ontwikkelingen;

 Personeelszaken;

 Jaarverslag 2015;

 Concept jaarplan en begroting 2017;

 Financiën;

 Huisvesting;

 Arbo-zaken

 Tevredenheidonderzoek;

 IKB-regeling.

Toekomst

De nabije toekomst zien wij positief tegemoet. Ondanks (structurele) zorgen over financiën, kwaliteit van werken en resultaten, complexiteit samenleving, verdringing, toename administratieve

processen, …….

Wij zullen pro actief onze forensische zorg blijven aanbieden omdat wij geloven in wat wij doen.

Soms tegen de klippen op maar van nut is het. Wij willen ondernemend zijn, nieuwe oplossingen bedenken en onszelf blijven vernieuwen. Tegelijkertijd is behoud van wat goed werkt heel belangrijk.

We willen samen met andere organisaties een breed pallet aan mogelijkheden bieden voor onze (potentiële) deelnemers, binnen en buiten detentie, voorafgaand en na afloop daarvan. Voor achterblijvers en andere betrokkenen.

Van onze deelnemers vraagt de re-integratie veel. Onze begeleiding is intensief, vooral ook omdat hun problemen helaas vaak intensief zijn. Van hen wordt volharding en geloof in hun perspectief verwacht. Daarnaast verwachten we van de samenleving dat deze inspanning worden gewaardeerd en erkend. Als de samenleving onze deelnemer als burger opneemt en onze deelnemer zich

overeenkomstig gedraagt maken we (in het klein) onze samenleving mooier.

We richten ons in 2017 o.a. op de volgende punten uit ons jaarplan:

 Deelnemer centraal

 Verdere internalisatie methodiek bij medewerkers

 Sterke onderscheidende positie in de regio

 Gezonde bedrijfsvoering

 Inkomsten en kosten in balans

 Creativiteit en nieuwe ideeën

 (digitale) Systemen die werken voor de medewerkers

(22)

Begroting 2017

Opbrengst Dforzo 715.522

Inkoop en subsidies 625.345

Giften 24.000

Overige bedrijfsopbrengsten 177.000

Totaal 1.517.867

Personeelskosten 1.043.202

Materiele kosten 256.300

Programmakosten 47.000

Overige kosten 158.194

totaal 1.504.696

Bedrijfsresultaat 13.170

Rentebaten 1.000

Rentelasten 14.000

Exploitatie resultaat 170

Financiële positie

jaarverslagen begroting

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

inkomsten 1.310.681 1.401.444 1.227.454 1.443.376 1.462.466 1.517.867

justitie 708.392 781.632 701.390 834.328 758.526 715.522

anders 602.289 619.812 526.064 609.048 703.941 802.345

kosten 1.270.310 1.354.332 1.327.034 1.327.849 1.421.217 1.504.696

personeel 855.434 921.844 913.791 894.257 975.797 1.043.202

overig 414.876 432.488 413.243 433.592 445.421 461.494

bedrijfsresultaat 40.371 47.112 -99.580 115.527 41.249 13.171

rente -7.443 -14.751 -7.097 -11.927 -12.501 -13.000

mutaties reserves -10.000 -47.563 91.453 0 0 0

mutatie algemene

reserve 22.928 -15.202 -15.224 103.600 41.168 171

EV 440.155 472.515 365.839 469.439 498.188 501.358

Liquiditeit 3,5 3,5 3,1 2,6 2,2

Solvabiliteit 47% 49% 44% 45% 42%

% personeelskosten 67% 68% 69% 67% 69% 69%

% justitie inkomsten 54% 56% 57% 58% 52% 47%

(23)

Financieringsbehoeften en kasstromen

De kasstromen laten een positieve ontwikkeling zien, zie jaarrekening. Een van de redenen hiervoor is de aanzienlijke verlaging van de vorderingen. De liquiditeitspositie is gezond en daarom is er geen behoefte aan een lening van externe financiers.

Risico inventarisatie

Analyse en maatregelen met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit, bedrijfsvoering en de markt, komen aan de orde in het managementoverleg. Jaarlijks wordt de managementreview gemaakt om de instrumenten van het kwaliteitsysteem te evalueren.

- Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid)

Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving, subsidies en inkoop.

Om een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:

• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;

• Meevallende inkomsten worden niet vertaald in extra uitgaven maar worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken.

Het beleid is al enige jaren om overtollige gelden, voor zover daarvan sprake is, via deposito’s of bankrekeningen weg te zetten bij Nederlandse banken. Exodus belegt niet in aandelen, obligaties of onroerend goed.

Onderstaande risico’s zijn die risico’s waarbij is geduid dat er actie op nodig is.

- Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering WMO, de concurrentiepositie wordt ondermijnd.

Dit risico heeft de aandacht en biedt ook kansen. Bij veel gemeenten vallen we op door zorg te bieden waar anderen ophouden. De overgang naar WMO proberen we in meer gemeenten te realiseren. Tevens volgen we aanbestedingen en schrijven we hier gericht op in. Regelmatig

ondernemen we gezamenlijk met andere organisaties zodat de beheersbaarheid van een eventuele investering breder gedragen wordt.

- Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders.

Het is een gegeven dat de kleinschaligheid van Exodus Midden Nederland kwetsbaar maakt t.o.v.

grote andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd constateren wij dat men graag met ons wil samenwerken en onze specifieke expertise waardeert. De beheersmaatregelen op dit risico zijn breed ingezet. Van bijvoorbeeld het toekomstbehendig maken van de organisatie (dienstverlening, medewerkers, innovatie), het meer bekend maken van onze expertise en onderbouwde methodiek, de minimale kostprijs voor de dienstverlening en het verhogen en intensiveren van de samenwerkingsverbanden om samen sterker op te trekken bij grote aanbestedingen. De werkprocessen zijn in 2016 verbeterd waardoor maandelijks en per kwartaal de analyse gemaakt wordt om bij te sturen waar nodig.

- Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan en afhankelijkheid toeneemt.

Dit risico speelt met name bij samenwerking, al dan niet in onderaannemerschap. Tegelijkertijd biedt onderaannemerschap de kans om elkaar te leren kennen en de doelgroep breder te kunnen

(24)

ondersteunen en bereiken met onze expertise. De kansen en bedreigingen van

samenwerkingsverbanden zijn een vast agendapunt voor het MT. De inzet bij het aangaan van nieuwe samenwerking, is onder andere het inrichten van gelijkwaardige samenwerkingsverbanden met erkenning van methodiek, ervaring en specialisme. Een ander punt is dat we niet zomaar ‘overal inspringen’. Het aan de voorkant analyseren van de inhoudelijke meerwaarde om samen te werken vinden we belangrijk. We kennen onze plaats in de keten heel goed.

- Het risico dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit bij de informatiebehoefte.

De informatie voorziening binnen Exodus Midden Nederland is goed genoeg. De informatie die nodig is om ons werk goed te doen is, zeker voor de sleutelfiguren, bereikbaar en op orde. Uiteraard is dit een punt van voortdurende aandacht, juist ook vanwege de vele verschillende en toenemende verantwoording en administratie. De uitwisseling met het verenigingsbureau moet beter en is in 2016 verbeterd. Voor 2017 verwachten we daar verdere positieve ontwikkelingen. We werken aan de hand van een planning en control cyclus.

- Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage tarieven zijn bedongen.

Met betrekking tot dit risico zijn we als organisatie meer kritisch geworden. De zorgvragen van de doelgroep zijn complex, daar past het basistarief over het algemeen niet. Voordat diensten

aangenomen worden, vindt onderhandeling plaats waarbij inflatiecorrectie, CAO en specialistische tarieven een rol spelen.

(bronnen o.a.: MT notulen, managementreview 2016, jaarplan 2017).

Omgevingsanalyse Ketensamenwerking

Exodus kent een platte organisatiestructuur met een sterke verankering in lokale en regionale samenlevingen. Deze structuur komt voort uit de organisatiefilosofie, welke onder meer sterk gericht is op het betrekken van lokale personen en organisaties bij de re-integratie van (ex-) gedetineerden.

Nederland kent immers grote regionale verschillen en de aanpak en begeleiding van (ex) gedetineerden vergt daarom per regio andere accenten en contacten. Voor elk van de Exodus stichtingen geldt daarom het volgende:

- Politie: lokaal zijn altijd afspraken gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld hoe te handelen in crisissituaties, samenwerking bij eventuele problemen, bejegening van zittende bewoners etc.

- Overige partners: Exodus is nauw betrokken bij overleggen en samenwerkingsverbanden, zoals bijv. het Veiligheidshuis.

- 3RO:

- DJI (NIFP): Exodus onderhoudt een structurele en intensieve relatie met DJI. Daarbij gaat het om de uitvoering van tal van (vrijwilligers)projecten tijdens detentie, die in vele PI’s worden aangeboden. Veel van dit aanbod is mede gericht op het bevorderen van de motivatie bij de gedetineerde om aansluitend aan de detentie deel te nemen aan vormen van nazorg en begeleiding in bijv. één van de Exodus-programma’s.

- Binnen het beleidskader Vrijwilligerswerk in Justitieel Kader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is Exodus wat betreft omvang en aantallen vrijwilligers momenteel landelijke de grootste samenwerkingspartner van DJI.

(25)

- Openbaar Ministerie: Sinds de toename van het aantal plaatsingen op basis van een gerechtelijke titel nemen ook de contacten met het OM toe in frequentie en intensiteit. Het Centraal Aanmeldingsteam fungeert daarbij vaak als telefonische vraagbaak. Regionaal zijn er in veel regio’s contacten, hetzij op persoonlijk niveau (bijv. via een bestuurslidmaatschap van een Officier van Justitie in een lokale Exodusstichting), hetzij meer collectief (bijv. door een werkbezoek van het OM aan een Exodushuis).

- Zittende Magistratuur: Idem als bij OM. Ook hier is sprake van persoonlijke contacten (bijv. via het bestuurslidmaatschap van rechters bij lokale stichtingen), maar ook van collectieve voorlichting door werkbezoeken van rechtbanken aan Exodus stichtingen, deelname van rechters aan ontmoetingen met Exodusbewoners etc. Rechters zijn zo beter inhoudelijk op de hoogte van het Exodusprogramma, zodat de opname van begeleiding en/of plaatsing in een vonnis beter onderbouwd plaats kan vinden.

- Gemeenten/ CWI/Werkvoorziening: Iedere Exodus stichting onderhoudt intensieve relaties met de gemeente van vestiging, maar doorgaans ook met andere gemeenten in de wijde regio. De inhoud van deze relaties wisselt sterk. Een aantal gemeenten onderhoudt een structurele subsidierelatie met de lokale Exodusstichting (doorgaans voor beperkte bedragen). Alle gemeenten werken met Exodus samen voor wat betreft de organisatie van toeleiding naar werk en afstemming rond uitkering en huisvesting. In sommige gemeenten bestaat ook samenwerking met Exodus rond schuldhulpverlening aan en budgettering van (ex) gedetineerden. De meeste stichtingen hebben afspraken over arbeidsmarkttoeleiding, bijv. door plaatsing van bewoners in de regionale sociale werkvoorziening, deelname aan vrijwilligersprojecten, stimulering tot het volgen van opleidingen etc.

- Woningcorporaties: Iedere stichting heeft met de regionale woningcorporaties afspraken over de doorstroming naar structurele huisvesting aansluitend aan de begeleiding in het Exodushuis. De afspraken verschillen inhoudelijk en behelzen bijv. de toewijzing van een bepaald aantal vrijkomende woningen voor positief uitstromende Exodusbewoners, het hoger op een wachtlijst plaatsen van positief uitstromende Exodusbewoners of het ter beschikking stellen van woningen die aanvankelijk op naam van Exodus gehuurd worden.

- Zorginstellingen voor vervolgzorg: De begeleiding door Exodus is er in principe op gericht dat bewoners na afloop zich zo zelfstandig mogelijk en zonder criminaliteit weten te handhaven in de samenleving. Waar nodig en mogelijk houdt Exodus ook na begeleiding contact, hetzij formeel (bijv. door continuering van de budgettering), hetzij informeel (door contacten via vrijwilligers, deelname aan groepsmaaltijden etc.) Waar toch meer intensieve vervolgzorg gewenst is, maakt Exodus afspraken met daarvoor geschikte instellingen. Uitgangspunt van de begeleiding door Exodus is dat deelnemers altijd uit het programma stromen met aansluitende afspraken over huisvesting, begeleiding, dagbesteding/arbeid etc.

- Zorgverzekeraars: De begeleiding van Exodus is gericht op zelfredzaamheid. Veel personen die Exodus binnen huizen of ambulant begeleid hebben te maken met psycho-sociale beperkingen.

Die vormen echter niet de insteek van de begeleiding die geboden wordt. Daar waar psychische of psychiatrische hulp of bijv. verslavingszorg toch gewenst is maakt Exodus daarover op individueel niveau afspraken met de betreffende zorgverlening/instelling. De financiering daarvan wordt in die gevallen ook buiten Exodus om gerealiseerd.

(26)

Samenwerkende partners

Reclassering Nederland, regio midden noord Leger des Heils, afdeling reclassering en zorg Arkin

Sociale zaken en Werkgelegenheid - bijzondere doelgroepen Gemeente Utrecht

Veiligheidshuizen

De Waag – forensisch zorgspecialisten Beter wonen - woningbouwcoöperaties DOK – centrum voor ambulante psychiatrie Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

Hogescholen Ede en Utrecht

Altrecht – geestelijke gezondheidszorg

Tussenvoorziening – opvang en begeleiding dak- en thuislozen Lister – Stichting beschermd wonen Utrecht

Stichting Stade – welzijnswerk en hulpverlening Utrecht Humanitas

Vrijwilligerscentrale Utrecht Politie Utrecht

Fondsen en kerken SSH

En vele anderen

(27)

Jaarrekening 2016

Stichting Exodus Midden-Nederland

(28)

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2016 29

Balans per 31 december 2016 30

Exploitatierekening over 2016 31

Kasstroomoverzicht 32

Toelichting 33

Toelichting op de balans 37

Toelichting op de exploitatierekening 41

Analyse van het resultaat 47

Ondertekening 48

Overige gegevens 49

Resultaatbestemming 49

Gebeurtenissen na balansdatum 49

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 50

(29)

Jaarrekening 2016

Stichting Exodus Midden-Nederland

(30)

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

Activa

Materiële vaste activa 252.267 275.662

Totaal vaste activa 252.267 275.662

Overige vorderingen 87.176 295.648

Liquide middelen 846.288 465.162

Totaal vlottende activa 933.465 760.810

Totaal Activa 1.185.732 1.036.472

Passiva

Bestemmingsreserves 348.803 361.222

Bestemmingsfondsen 4.617 4.617

Algemene reserves 144.767 103.600

Totaal eigen vermogen 498.188 469.439

Langlopende schulden 256.036 273.344

Kortlopende schulden 431.508 293.689

Totaal Passiva 1.185.732 1.036.472

(31)

Exploitatierekening over 2016

Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 758.526 675.190 834.328

Subsidies 578.414 512.945 541.445

Overige bedrijfsopbrengsten 125.527 89.680 67.603

Som der bedrijfsopbrengsten 1.462.466 1.277.815 1.443.376

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 975.797 862.268 894.257

Afschrijvingen op materiële vaste

activa 27.594 29.400 29.528

Overige bedrijfskosten 417.827 391.750 404.064

Som der bedrijfslasten 1.421.217 1.283.418 1.327.849

BEDRIJFSRESULTAAT 41.249 -5.603 115.527

Financiële baten en lasten -12.501 -14.000 -11.927

RESULTAAT BOEKJAAR 28.749 -19.603 103.600

RESULTAATBESTEMMING:

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -12.419 -15.000 0

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Mutatie algemene reserve (saldo) 41.168 -4.603 103.600

Voordelig Nadelig Voordelig

(32)

Kasstroomoverzicht

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 41.249 115.527

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 27.594

29.528

27.594 29.528

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 208.472 -138.615

- kortlopende schulden 137.819

122.445

346.291 -16.170

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 415.134 128.885

Ontvangen interest 1.618

3.013

Betaalde interest -14.118 -14.940

-12.501 -11.927

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 402.634 116.958 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -4.199

-5.582

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.199 -5.582 Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -17.308 -15.725

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -17.308 -15.725

Mutatie geldmiddelen 381.127 95.651

Aansluiting geldmiddelen

2016 2015

Stand per 1 januari 465.162 369.511

Mutatie geldmiddelen 381.127 95.651

Stand per 31 december 846.288 465.162

(33)

Toelichting

Exodusorganisatie

Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie.

Stichting Exodus Midden-Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. Exodus bestaat uit

verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:

De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn

geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke

structuren die de oorzaak daarvoor vormen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de

Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

(34)

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen: 3%

• Verbouwing: 10%

• Inventaris: 20%

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoermiddelen: 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen,

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële

instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele

jaarrekeningposten.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : Toelichting